Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a."

Transkript

1 Vedtægter Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabets hjemsted er Brønderslev Kommune. 2 Selskabets formål er at anlægge og drive et varmeværk/ kraftvarmeværk i Dronninglund for at tilvejebringe fjernvarmeforsyning til opvarmning, ventilation og tilberedning af varmt brugsvand m.v. til andelshavernes og varmeaftagernes ejendomme på samfundsøkonomisk og miljøvenlig vis. Selskabets løbende indtægter, og et eventuelt provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver. Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske og økonomiske forhold. 3 Enhver fysisk eller juridisk person, der ejer fast ejendom inden for varmeværkets forsyningsområde, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, mod at han/hun indretter sit varmesystem på en sådan måde, at dette i forbindelse med varmeaftag ikke medfører nogen tekniske gener for varmeværket, samt at han/hun betaler den nedenfor nævnte indskudskapital og i øvrigt underkaster sig selskabets til enhver tid gældende vedtægter og de af selskabets bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for levering og brug af varme. Der oprettes skriftlig overenskomst herom, der kan tinglyses på den tilsluttede ejendom. Varmeværkets, i såvel teknisk som økonomisk henseende, naturlige og mest formålstjenlige forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse, der ligeledes, såfremt særlige forhold måtte give anledning dertil, kan tillade, at en ejendom kun delvis tilsluttes varmeværket. Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, det vil sige enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme,

2 forpagtere etc. Levering kan endelig ske til ikke-andelshavere, det vil sige enhver, der ikke ønsker eller som på grund af egne forhold ikke kan være andelshaver. Levering til ikke-andelshavere og varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de vilkår, der gælder for andelshavere. Andelshavere, varmeaftagere og ikke-andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige vilkår for levering af fjernvarme, der til enhver tid er gældende for selskabet, herunder for eksempel takstblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler om tilslutning og varmelevering. Så længe selskabet har gæld, der er sikret ved kommunegaranti, kan denne paragraf ikke ændres uden Brønderslev kommunes tilladelse. 4 Varmeværkets kedelcentral/ kraftvarmeværk er beliggende i Dronninglund på det sted, bestyrelsen måtte bestemme. Hovedledningsnettet nedlægges i de offentlige gader eller fortove i overensstemmelse med Brønderslev kommunes og Region Nordjyllands derom meddelte tilladelser og direktiver. Alle forbrugere under værket skal tillade, at fordelingsledningerne efter omstændighederne lægges gennem ejendommene, mod bedst mulig retablering. Varmeværket med kedelanlæg og ledningsnet indtil og med hovedafspærringsventilerne, og ledninger til indenfor mur i kedelrum i de enkelte ejendomme samt måleranlæg i disse er selskabets ejendom, og vedligeholdes af selskabet. Tilslutningsanlæggene mellem stikledningernes indføring i kedelrummet og fjernvarmeunit, og mellem fjernvarmeunit og anlæg i de enkelte ejendomme, betales og ejes af de pågældende grundejere, men vedligeholdelsen bekostes af værket. Ingen andelshaver må under nogen omstændigheder foretage ændringer eller rettelser på ovennævnte dele uden forudgående tilladelse fra selskabet. 5 Selskabets andelskapital andrager ,- kr., fordelt i andelsbeviser á nominelt kr ,-, der er tilvejebragt ved konvertering af selskabets frie egenkapital pr. 31/ til andelskapital. Selskabet fører og ajourfører løbende andelshaverfortegnelse, der udviser den til enhver tid værende andelskapital og dennes fordeling på forbrugssteder og disses aktuelle ejer/bruger. Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at foretage regulering af andelskapitalens størrelse i takt med nytilslutning og/eller afgang af forbrugssteder.

3 Et andelshaverbevis er ikke særskilt omsætteligt, men eksklusivt relateret til den installation, der tilslutter en fast ejendom til selskabets ledningsnet. Andelsbevis og forbrugerstatus hos selskabet til en bestemt installation er således uadskillelige. I tilfælde af ejerskifte er udtrædende ejer forpligtet til vederlagsfrit at overdrage andelsbeviset til en ny ejer, som registreres som forbruger og andelshaver i overensstemmelse med 8. Ved tilslutning af nye forbrugere opkræves et investeringsbidrag. Bidraget størrelse fremgår af takstbladet. Ved indgåelse af aftale om andelshaverstatus betales et andelsindskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Andelsindskuddets størrelse fremgår af takstbladet. I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med sit indskud. 6 Ved tilslutning af nye forbrugere opkræves et investeringsbidrag, ligesom forbrugeren betaler for selskabets udgifter til stikledning, nedgang til hovedledning, sokkelgennembrydning m.m., jf. selskabets tarifliste. Ved indgåelse af aftaler om andelshaverstatus betales et andelsindskud, hvis størrelse fremgår af tarifbladet, godkendt af generalforsamlingen. 7 Der opkræves en fast og variabel afgift til dækning af selskabets samlede driftsudgifter, jf. selskabets tarifliste. Det skal af årsrapporten fremgå hvilke indtægter der hidrører fra: a) Aflæst energiforbrug. b) Fast afgift. 8 I tilfælde af ejerskifte, har såvel den tidligere ejer som den nye ejer pligt til omgående at underrette Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a. Den til enhver tid værende ejer af den tilsluttede ejendom hæfter for ejendommens forbrug og faste afgifter. Ved ejerskifte hæfter ejeren af ejendommen for alle krav i forbindelse med

4 varmeleveringen indtil ejerforholdets ophør. Ejerforholdet anses for ophørt når orientering herom skriftligt er meddelt varmeværket, med angivelse af den nye ejer og denne har tiltrådt dette. Såfremt ejendommen ejes af flere i forening, hæfter disse solidarisk for ejendommens gæld til Dronninglund Fjernvarme A.m.b.a. 9 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juni til den 31. maj det efterfølgende år. Årets resultat skal anvendes i overensstemmelse med de i lovgivningen indeholdte regler herom, og der kan ingensinde udbetales udbytte til selskabets andelshavere. 10 Andelshaverne, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udmelde sig med et års forudgående skriftligt varsel til udløbet af et regnskabsår, og mod iagttagelse af de til enhver til gældende regler i varmeforsyningsloven mv., og den kommunale varmeplanlægning. Andelshavere og varmeaftagere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse. Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren og varmeaftageren sig til at betale: a. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen. b. Eventuelle skyldige bidrag. c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet. d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. e. Bestyrelsen er berettiget til i tarifbladet at fastsætte et godtgørelsesbeløb for udtrædelse. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås en aftale, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes. Andelshavere, der udmelder sig, modtager ikke nogen del af andelskapitalen, og er således forpligtet til vederlagsfrit ved opsigelsesvarslets udløb at overdrage andelsbeviset til selskabet.

5 11 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Dronninglund inden udgangen af september måned. Alle generalforsamlinger indvarsles med højst fire ugers, og mindst to ugers varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse eller et andet af bestyrelsen valgt medie med angivelse af dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent / referent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af årsrapport. 4. Orientering om budget samt den af bestyrelsen fastsatte minimumsafkøling for det kommende år. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af revisor. 7. Indkomne forslag. 8. Eventuelt. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende stemmeafgivningen og dens resultater. Hver andelshaver har én stemme. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt. Det er en forudsætning for stemmeudøvelsen, at der pr. 1. september samme år ikke henstår uberigtigede restancer for varmeforbrug, andelskapital eller andet. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, uden hensyn til de mødtes antal. Vedtægtsændringer kræver dog at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret, og at mindst 3/4 at de repræsenterede stemmer for vedtægtsændringerne. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel til ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages med simpelt stemmeflertal, uden hensyn til de fremmødtes antal. Vedtægtsændringer skal så længe der af Brønderslev kommune er garanteret for selskabets gæld, godkendes at kommunen. Eventuelle forslag fra andelshaverne, som ønskes medtaget på generalforsamlingens dagsorden, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Den reviderede årsrapport og eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal fremlægges på selskabets kontor, senest 8 dage før generalforsamlingen.

6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom, ledsaget af forslag der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles efter samme bestemmelser som den ordinære generalforsamling, og skal af bestyrelsen indkaldes inden 1 måned efter, man har modtaget krav herom fra andelshaverne. 12 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges at generalforsamlingen, samt 3 suppleanter, ligeledes valgt af generalforsamlingen. Såvel bestyrelsen som suppleanter er valgt for en treårig periode. Af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år 2 / 1 medlem(mer). Af suppleanter afgår hvert år 1 medlem. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt til indvarslet møde. Alle bestyrelsesbeslutninger afgøres ved flertalsafstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsens forhandlingsprotokol kan anvendes til indføring af referat fra generalforsamlingerne, hvilke sidste referater skal underskrives at generalforsamlingens dirigent og referent. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere, og som har stemmeret, er valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant. Ophører valgbarheden for et bestyrelsesmedlem eller en suppleant i valgperioden, er den pågældende forpligtet til straks at fratræde hvervet. Bestyrelsen afgør eventuelle stridsspørgsmål om valgbarhed endeligt. Bestyrelsen har ret til at dispensere fra disse bestemmelser. 13 Bestyrelsen har den daglige ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Den antager og afskediger personale, og træffer aftale om lønninger og øvrige ansættelsesvilkår. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og fastsætter selv sine møder, men der skal afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder hvert år. 14 Selskabets regnskab revideres af en at generalforsamlingen valgt statsaut. revisor. Revisor vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

7 15 Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden. Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån, herunder lån for hvilke der forventes stillet kommunegaranti af Brønderslev kommune. Såfremt kreditgiver/ garantistiller måtte forlange det, skal der kunne gives pant i selskabets aktiver. Så længe lån, som selskabet har optaget med kommunegaranti ikke er fuldt indfriede, skal byrådets samtykke indhentes, forinden selskabet foretager gældsstiftelse. Ved køb eller salg af fast ejendom samt ved pantsætning og stiftelse af lån, tegnes selskabet af den samlede bestyrelse. Ved tinglysning eller aflysning, meddelelse at rykningspåtegninger og lignende på servitutbestemmelser, tegnes selskabet dog som nævnt i stk Opløsning af selskabet kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette for øje, og når mindst halvdelen af selskabets andelshavere stemmer derfor. Er der ikke givet møde af mindst halvdelen af andelshaverne, indkaldes til ny generalforsamling, hvor selskabets opløsning kan vedtages, når mindst 3/4 af de mødte stemmer derfor. Besluttes selskabets opløsning, skal der på samme generalforsamling vælges en likvidationskomitè, der på bedste måde søger at realisere aktiver, og udlodder eventuelt overskud til andelshaverne i henhold til beslutning truffet på den opløsende generalforsamling, idet ingen andelshaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældendes andelskapital på maks. DKK 4.500,00 pr. installation. Et eventuelt provenu herudover skal anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. Fjernvarmeselskabet kan ikke opløses, forinden lån, som selskabet har optaget med kommunegaranti, er fuldt indfriede. 17 Opstår der tvist mellem en andelshaver og selskabet, skal en sådan tvist afgøres ved voldgiftskendelse. Den pågældende andelshaver og selskabet ved bestyrelsen vælger hver en voldgiftsmand. Forinden sagens behandling påbegyndes, udpeger voldgiftsmændene i forening en opmand. Kan voldgiftsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af domstolen i retskredsen. Den, der ønsker voldgift udmeldt, skal senest en måned efter, at tvisten er opstået eller det omstridte krav er gjort gældende, skriftligt meddele modparten ønsket om voldgift, og oplysning om valg af voldgiftsmand. Hvis modparten ikke inden 14 dage derefter skriftligt har givet

8 oplysning om sin voldgiftsmand, er den første part berettiget til selv at udpege den anden voldgiftsmand. Voldgiftskendelsen skal afsiges senest 1 måned efter, at sagen er optaget til kendelse. Voldgiftsretten bestemmer selv procedureformen. 18 Såfremt Brønderslev kommune, som betingelse for at yde garanti for de nødvendige lån til anskaffelse og drift at varmeværket m.v., stiller betingelser, som er i strid med nærværende vedtægter, er bestyrelsen bemyndiget til, uanset foranstående regler for vedtægtsændringer, at foretage de fornødne ændringer i vedtægterne. Foranstående vedtægter er forelagt på den ordinære generalforsamling i Dronninglund Fjernvarme, A.m.b.a., og således vedtaget. Dronninglund, den 27. september Tage Borregaard Pedersen Protokolfører Asbjørn Hansen Dirigent Da den ordinære generalforsamling den 27. september 2011 i henhold til gældende vedtægter ikke var beslutningsdygtig, er foranstående vedtægter i uændret form forelagt den ekstraordinære generalforsamling den 9. november 2011, og vedtaget af det nødvendige flertal blandt de til denne generalforsamling fremmødte andelshavere. Dronninglund, den 9. november Tage Borregaard Pedersen Protokolfører Asbjørn Hansen Dirigent

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba Vedtægter for Gørding Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gørding Varmeværk Amba 1.2 Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø Godkendt på 2. ekstraordinær generalforsamling den 11. juni 2014 Tilrettet den 1. oktober 2014 efter Vordingborg Kommunes indsættelse

Læs mere

Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a. Durup Fjernvarme Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Durup Fjernvarme A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme

Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme Vedtægter For Hvidbjerg Fjernvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvidbjerg Fjernvarme a.m.b.a 1.2 Selskabets hjemsted er Struer Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Nordby Fjernvarme A.m.b.a.

Nordby Fjernvarme A.m.b.a. Nordby Fjernvarme A.m.b.a. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordby Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Fanø Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. UDKAST; VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ollerup- Vester Skerninge- Ulbølle Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 Advokat: Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk Dato: 10.12..2008 Vedtægter

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011 Løgstør Fjernvarme A.m.b.a VEDTÆGTER 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE VEDTÆGTER... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderhald Kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A.

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR MØRKØV VARMEVÆRK Paragraf 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mørkøv Varmeværk a. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tornved kommune. Paragraf 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere