På vej mod en sangterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej mod en sangterapi"

Transkript

1 Master of Science Gestalt Psychotherapy På vej mod en sangterapi Et studie af kontaktkompetencen konfluensi sangundervisningsprocesser af Trine Dansgaard Januar 2004 Vejleder: Jacqueline Amholt Lyt ikke til ordene, lyt kun til hvad stemmen fortæller dig.per sona gennem lyd (Fritz Perls). Intet er i bevidstheden, som ikke var i sanserne først (Aristoteles). Abstract En undersøgelse af kontaktkompetencen konfluens i to undervisningsforløb samt omrids af en egentlig sangterapi på gestaltgrundlag med afsæt i de fundne resultater samt teorier om såvel gestaltterapi, kropsterapi og Stanislavskijs skuespil-metoder. Den øvelsespraksis, der gennemgås for at opnå beherskelse af stemmen, bearbejder de samme funktioner, som man ville fokusere på i kropsterapi - og ofte opnås øget fleksibilitet såvel fysisk som psykisk som resultat af denne aktivitet. Men sammenlignet med, hvad der ofte vil ske i terapi, vækker denne bearbejdning betydelig mindre modstand. Dette skyldes, at genstandsfeltet er et andet: Tilegnelse af en færdighed, træning af stemmen. Sang er imidlertid en speciel udtryksaktivitet, som kræver kontakt med kroppen og flow mellem opmærksomhedszonerne samt en helt særlig funktionalitet i samspillet mellem åndedræts- og strubemuskulatur og færdigheden kan derfor ikke intellektualiseres eller på anden måde adskilles fra personens funktionsmåde. Træningen kommer til at udgøre et fysisk integrationsarbejde. 1

2 Det beskrives, hvilke effekter der opnås - af hvem, under hvilke omstændigheder, og det undersøges, hvilken rolle kontaktkompetencen konfluens spiller i processen. Bevidst, seriel konfluens introduceres som kontaktberedskab i sangterapi - og generelt over for særligt sensitive klienter. INDHOLD: ABSTRACT INDLEDNING (Problemdefinition / baggrund) Introduktion: At synge naturligt eller "kulturligt"? Mit udgangspunkt Indkredsning af emnet Aspekter ved sangudøvelse Undersøgelses-felt Undersøgelsens mål Antagelser, påstande og hypoteser Gestalt-perspektivet 7 2. BEGREBSMÆSSIG OG TEORETISK BASE Gestaltterapiens teoretiske fundament Gestaltterapiens basis Awareness og kontakt Kontaktafbrydelser Begrebsdefinitioner Her-og-nu Polariteter Selvstøtte Krop, stemme og psyke i teori og forskning Reich og karakterpanseret Perls kritik af Reich Alexander Lowen: Bioenergetik James I. Kepner: Body Process Om stemmen Stemmens mekanik i korte træk Stemmefunktion undervisningens genstandsfelt Sang og følelser Anden teori Daniel Stern og "Change Study Process Group" Projektion/konfluens som kunstnerisk/pædagogisk metode Stanislavskij Andre relevante forskningsstudier Berit Lidman Magnusson: Att sjunga eller inte sjunga

3 A. Rosing-Schow et al.: Adduktionsproblemer hos sangere Kritik i forhold til eget afsæt FORSKNINGSPROJEKTET Problemformulering og forskningsspørgsmål Forskningsstrategi og design Fordele/ulemper/begrænsninger med dette design Metodiske overvejelser Videnskabsteoretisk landkort De anvendte metoder Marte Meo Projektets gennemførelse Udvalget Dataindsamling Gennemsyn og formulering af spørgsmål Ekstern observation og analyse Efterbearbejdning og renskrivning Validitet og reliabilitet Validitet: er dette konfluens? Reliabilitet: er data pålidelige? Etikspørgsmål RESULTATER OG FUND Elevpræsentationer Data Marte Meo-terapeutens respons Egen analyse Faser i etablering og afbrydelse af konfluens Funktion af konfluens: Egne kommentarer til videoklip TOLKNING OG DISKUSSION Forskellige typer konfluens Iagttagelser af konfluens-typer KONKLUSION PÅ FORSKNINGSDELEN Bliver hypoteserne bekræftet Kan forskningsspørgsmålene besvares Elev L Elev C Kan resultaterne generaliseres Videre forskning PERSPEKTIVERING Gestaltmetoder i sangundervisning Fordele ved gestaltbaseret undervisning På vej mod en egentlig sangterapi Hvem

4 Hvad Sang udvider selvbilledet Hvordan Afslutning LITTERATUR 9. BILAG A. Anatomisk tegning af stemmen B.1 Udskrift af videoklip med kommentarer B.2 Videobånd, klip 1-18 (kun til brug for bedømmelsen) C. Referat af sessions med elev C D. Referat af sessions med elev L E. Kommenteret referat af videoklippene nr F. Case: resume af sangterapiforløb med A. G. Eksempler på interventioner i sangterapi 1. INDLEDNING 1.1 Introduktion: At synge naturligt eller "kulturligt"? Nogen vil hævde, at det at synge er da det naturligste i verden. Andre bl.a. den amerikanske sangpædagog Jo Estill hævder, at det er en kulturel aktivitet noget vi har fundet på, idet struben biologisk set først og fremmest er bygget til at beskytte indgangen til luftvejene, samt at stemmen evolutionært set er skabt til livsnødvendig kommunikation (spædbarnets gråd, der skal få moderen til at reagere, anskrig ved fare, kampråb for at skræmme fjender). Selv hælder jeg mest til den anskuelse, at det er naturligt for os at synge, som de kulturelle væsener vi nu engang er (blevet), som i samspil med vores biologiske funktioner skal gennemleve og betjene os af komplicerede psykiske processer. Mig bekendt har alle kendte kulturer en sangpraksis omend meget forskelligartede. Det at synge tjener mange formål og har mange funktioner og effekter katarsis, beroligelse, opildnen. Sang er en aktivitet, der vækker meget Mit udgangspunkt 4

5 Som som professionel sanger gennem 20 år samt sanglærer for mange forskellige elever fra begynder- til konservatorieniveau bliver jeg til stadighed fascineret over, hvor rig en kilde til oplevelser det at synge er. Jeg er kommet til at betragte stemmen som en kontaktgrænse (se s. 9): netop i stemmen mødes krop og psyke i produktionen af lyd, udtryk, kommunikation netop her skabes en mulighed for kontakt indad- og udadtil. Og som med al anden kontakt kan man iagttage, at det, der er enkelt for den ene, er uhyre vanskeligt for den anden. Men når det gælder sang lades næsten ingen uberørt rigtig mange mennesker har en trang til at udtrykke sig gennem sang, og er parate til at overvinde evt. vanskeligheder hermed. Mit fokus i denne skriveproces har ikke været den professionelle stemmebrugers dilemmaer og vanskeligheder men at følge almindelige menneskers proces Indkredsning af emnet Sang som felt - hvilke faktorer spiller ind i processen Tilbagemeldinger fra elever - til mig såvel som til andre sanglærere - går meget ofte på, at eleverne oplever øget velvære, livsfylde, bedre humør eller endog en let eufori, når det lykkes at få stemmen til at fungere. Se også under "Andre relevante forskningsstudier" pkt s Aspekter ved sangudøvelse a) Hvis det var det rent biologiske/fysiologiske niveau, der var undersøgelsens fokus, kunne der hentes litteratur fra lægevidenskaben eller biologien for at studere de målelige kropslige processer og reaktioner. Se fx pkt , der refererer et sådant forskningprojekt. Dette anses dog for alm. viden og behøver derfor ikke undersøges - omend der i teoriafsnittet vil blive gjort rede for sandsynlige årsager til, at sang har denne indvirkning på organismen. b) Man kunne stille spørgsmålstegn ved, om den virkning, elevreaktionerne er udtryk for, overhovedet kan regnes for terapeutiske effekter - forstået som varig 5

6 forbedring af selvregulering/problemløsningsevne - og ikke blot midlertidig katarsis-virkning fx? Dette vil ikke være undersøgelsens primære fokus, men belyses delvist i referatet af et andet forskningsprojekt (se pnkt. 2.4.), dels ved et tilfælde af en elevs spontane udsagn, se pnkt c) Man kunne forsøge at afgrænse, hvor stor en rolle forskellige faktorer spiller i processen: Mange mennesker synger i kor - og det sociale fællesskab her, dette at være en gruppe, der foretager sig noget sammen, arbejder for at opnå et fælles defineret mål er formodentlig medvirkende til fornemmelsen af øget livsfylde. På den samme måde kan det veldefinerede fokus og intense fællesskab mellem lærer og elev i en solo-sangtime i sig selv være en meget kontaktfuld oplevelse - og som gestaltterapeut er jeg jo overbevist om, at kontakt fremmer livsprocesserne (se s. 9) Undersøgelses-felt Det er dette sidste forum, jeg har valgt at rette blikket imod - mit eget værksted for sang, hvor jeg modtager elever, som selv har opsøgt og betaler for enesangtimer. For at stille skarpt på, hvad denne undersøgelse skal dreje sig om, vil der blive gjort rede for de elementer, der generelt indgår i sangundervisning - eller med andre ord: sangpædagogens professionelle genstandsfelt (se pkt s. 17). Det, der derefter står tilbage som specifikt for det individuelle forløb, foregår for en stor del intuitivt og automatisk og udspringer af den konkrete kontakt mellem netop denne lærer og denne elev Undersøgelsens mål At tilvejebringe sikre iagttagelser omkring kontaktformen konfluens i givne undervisningsforløb til støtte for udvikling af en egentlig sangterapi: 6

7 d.v.s. afdække (nogle af) de elementer i kontakten mellem sanglærer og -elev der bringer elevens proces videre. 1.5 Antagelser, påstande og hypoteser Påstand (præmis for undersøgelsen): Sang er følelsesforløsende. Når en hæmmet åndedrætsfunktion smidiggøres, følger med det fordybede åndedræt en friere adgang til følelserne. Dette er en almindeligt forkommende erfaring, og påstanden vil blive underbygget med afsæt i Reich, Lowen og Kepner (se teoriafsnittet). Antagelse: Grundlaget for, at denne følelsesforløsende aktivitet som regel foregår helt uproblematisk i forbindelse med sangundervisning har at gøre med, at man i undervisning har en kompetent ledsager, og fordi der er et fælles tredje (sang/musik og udtrykstrang), der gør det lystbetonet at eksperimentere. Hermed skabes der mulighed for at nå ind til noget, som personen måske ville vige tilbage fra at se på i direkte konfrontation - følelserne lokkes frem fordi vi ikke fokuserer på dem, men har et andet mål. Paraderne er så at sige sænket - og dette leder videre til ideen om, at der derved opnås en vis terapeutisk effekt - forbedring af de primære kropsfunktioner, et mere nuanceret udtryk for selvet og dermed forbedret kontakt med omverdenen - på en varsom måde, og med mindre (eller ingen) lidelse i processen. Eller kort udtrykt: Hypotese 1: Sangundervisning har terapeutiske sideeffekter Påstanden er ikke, at terapi kan erstattes med sangundervisning - men at sang kan have en mild terapeutisk effekt, hvis der fx opnås en ellers utilgængelig oplevelse af, hvad det vil sige at trække vejret fuldt og helt. Denne hypotese testes ikke i undersøgelsen, men blev ved et tilfælde spontant bekræftet af en elev (se pkt. 6.1.) og underbygges desuden med henvisning til et andet forskningsstudie - se Hypotese2: Konfluens spiller en vigtig rolle i undervisningsprocessen Det har fra starten været min fornemmelse, at kontaktkompetencen konfluens (se. pkt s. ) spiller en rolle i min undervisningspraksis, uden at jeg kunne indkredse det nærmere. 7

8 Denne hypotese er undersøgelsens primære fokus (video-analyser). Antagelse: Evnen til konfluens er nødvendig i udøvende kunstarter Evnen til konfluens er en meget vigtig forudsætning for den udøvende kunstner (danser/sanger/skuespiller), idet det sandeste udtryk ikke fremkommer via projektion (at forestille sig noget) men ved sammensmeltning (at "blive" noget). For at skabe en optimal oplevelse hos tilhøreren, må sangeren risikere at opløse sine jeg-grænser for en stund (hvilket muligvis ikke er nødvendigt for en skabende kunstner, som har sit værk fx på et lærred - udenfor sin krop. I dette tilfælde er det måske projektion, der er brug for). Påstanden søges underbygget med bl.a. Stanislavskijs ideer om skuespillerens arbejdsredskaber. Det nævnes her, fordi det i processen er blevet klart, at denne antagelse spiller en rolle for min undervisningsmetode Gestalt-perspektivet Alle gestaltterapiens begreber er relevante for det der sker i en sangundervisnings-situation. Man kan som det også kan ses i materialet indtage samme spørgende/undersøgende attitude som man ville gøre i terapi. Forskellen er - udover et andet genstandsfelt (se ovenfor) - at man i sangundervisning har "et fælles tredje" - et "noget" (nemlig sangen/musikken) der ligger i feltet mellem os, og er omdrejningspunkt for den eksplicitte kontakt. Det er altså noget andet, man spørger til, end i en terapi-situation. Der er ikke tale om blot at anskue eller beskrive i gestaltterapiens termer - men om, at getaltterapiens forståelsesmåde bliver styrende for, hvad der foregår i undervisningen - bl.a. mht. vægtning af proces i forhold til resultat, at se blokeringer ("kontaktafbrydelser" se s. 10) som værdifulde informationer fremfor som uvelkomne afbrydelser. Se eksempler på dette i diskussionsafsnittet pkt s. ). Helt centralt står begreberne møde, kontakt og awareness, og hele denne skriveproces udspringer af en stærk erfaring fra praksis om, at sangprocessen er helende. 2. BEGREBSMÆSSIG OG TEORETISK BASE 8

9 2.1. Gestaltterapiens teoretiske fundament Da gestaltterapiens teori og metodik dels rummer det begrebsapparat, der vil blive anvendt i det følgende, dels danner er grundlaget for udviklingen af en egentlig sangterapi, skal de vigtigste begreber og koncepter ridses op her ( ) i kort form. Hvor ikke andre kilder er angivet er der taget afsæt i først og fremmest Hanne Hostrups bog "Gestaltterapi" (1999), desuden Perls, Goodman, Hefferline 1977 samt Mannerstråle, I. (red) Gestaltterapiens basis Den filosofiske og videnskabelige basis for gestaltterapien udgøres af: Eksistentialisme (GT s metateori): Med opdagelsen af eksistensens grundvilkår (isolation, frihed, død, meningsløshed) opstår uvægerligt angst, som imidlertid kan overvindes, idet den enkelte opdager muligheden/pligten til at vælge og dermed tager ansvar for eget liv - og således kan give tilværelsen mening. Et engageret liv skabes i mødet med "den anden" - med "du et", som filosoffen Martin Buber har udtrykt det. Gestaltpsykologi (GT s psykologiske teori): Beskæftiger sig med, hvordan mennesket oplever. De data som kommer til os gennem sanserne udefra (yderzone: det sete, hørte osv.) og inde fra kroppen (inderzone: smerte, velbehag, uro m.v.) udgør sammen med vores mentale aktivitet (mellemzone: tanker, fantasier, fordomme m.v.) det materiale, som organiseres som en samlet oplevelse (gestalt) i en proces, som foregår automatisk. Der er altså ikke tale om et en-entydigt forhold mellem fænomener i den ydre verden, og hvilken mening/konklusion vi uddrager - vi er aktivt med i denne dannelse af mening - og derfor ansvarlige for den. De indtryk, vi modtager, organiseres således, at nogen står frem i vores fokus som figur, mens andre danner baggrund. Processen tjener organismens selvregulering - dvs. det, der skal til for at (over)leve. Organismen har brug for gennem kontakt med omverdenen at få opfyldt sine behov - fysiske, følelsmæssige og åndelige. Mulighed for forandringer ligger i at få øje på sin egen gestaltningsproces og dermed 9

10 på muligheden for at organisere indtrykkene anderledes og danne ny mening. Dette sker ved øget awareness, se længere nede. Fænomenologi (GT s metode): Som filosofi bygger fænomenologi på den tyske filosof Edmund Husserls ( ) tanker om virkelighedens essens, som han mente var at finde i vores oplevelse af fænomenerne - hvis vi vel at mærke formår at sætte vores fordomme og antagelser "i parantes" og møde verden med så åben og fordomsfri en tilgang som muligt. Den terapeutiske konsekvens heraf er bl.a., at man som terapeut ikke beskæftiger sig med at lede efter en skjult mening bag det, klienten giver fra sig - men møder og spørger til de fænomener, der viser sig i kontakten ud fra et ønske om at afdække, hvilken mening klienten tillægger dem - og evt dele sin egen oplevelse af tingene, for at give plads for, at mødet mellem klientens og terapeutens fænomenologi kan give anledning til en ny oplevelse. Feltteorien er et helhedssyn, der kan minde om fysikkens beskrivelse af kraftfelter. Det er først og fremmest Kurt Lewin som tilskrives betragtningen af verden som ét sammenhængende felt, hvor alle dele er i evig gensidig påvirkning, og hvor forandringer ét sted derfor altid vil få konsekvenser for resten af feltet. Ifølge denne ide kan intet opfattes som selvstændigt eksisterende - da alting er af-et-felt og må forstås i sammenhæng med dette og de kræfter, der virker i det. Gestaltterapien former sig som et møde mellem to ligeværdige personer. I processen undersøges klientens livsproces for således at øge awareness og forbedre kontakten mellem klienten og hendes omverden (feltet) med det formål, at klienten kan påtage sig det fulde eksistentielle ansvar for sit eget liv Awareness og kontakt Begrebet awareness står for den vågne, ufokuserede opmærksomhed som ideelt set opfanger såvel organismens behov som beskaffenheden af den omverden, vi skal leve i. Awareness er en forudsætning for, at organismen kan skaffe sig hensigtsmæssig kontakt med sine omgivelser. 10

11 Kontakt betegner den proces, hvor organismen udveksler noget med sin omverden. Kontakt i denne betydning forudsætter et individ, der er afgrænset og altså forskellig fra sine omgivelser. Kontakt er en udvekslingsproces og foregår på kontaktgrænsen, der - skønt det ikke skal forstås som et fysisk fænomen - kan sammenlignes med planters semi-permeable membraner, der på én gang markerer organismens grænse og er det sted, hvor der kan indoptages/afgives noget, hvorved såvel den afgivende som den modtagende forandres. Processen foregår i faser kaldet førkontakt, fuld kontakt og efterkontakt, som illustreres med forskellige modeller, kaldet "kontakt-cyklus", "gestaltcirklen" eller "energi-cirklen". Disse er raffineringer eller videreudviklinger af Perls beskrivelse i "Ego, Hunger and Aggression" (1947, 1969) af hvad han på det tidspunkt kalder "The organism/world metabolism (s 74). Den model jeg oftest har set refereret er Zinkers "awareness-excitement-contact cycle" fra "Creative Process in GT" (1977, s min oversættelse og kommentering): Hvile Sansning/oplevelse (af ubalance i organismen) Bevidsthed/opmærksomhed (om et behov) Mobilisering af energi (scanne feltet - samle kræfter) Handling (skaffe sig det behøvede) Kontakt (behovet opfyldes) Tilbagetrækning/hvile Mobilisering af energi Opmærksomhed Sansning Hvile Handling Kontakt Tilbagetrækning/hvile 11

12 Kontaktafbrydelser Hvis/når det påtrængende behov er mere kompliceret end fx at blive tørstig og drikke, kan kontaktafbrydelser opstå på eller imellem hvert af disse trin i processen når organismen opfanger, at det er farligt/uhensigtsmæssigt at gå videre. De 5 vigtigste kontaktafbrydelser er: konfluens: betegner en mental flyden sammen af to eller flere personer, således, at grænser og forskelle imellem dem ikke opleves (organiseres som baggrund). En mangeltilstand i den enes organisme vil således automatisk opleves som et behov i den andens organisme samtidig. introjektion: betegner en ukritisk tagen-imod, hvad der kommer udefra - uden før-kontaktens sortering i, hvad der mon er godt at tage imod, og hvad der bør afvises. Heller ikke efterfølgende vurderes det modtagne. projektion: at projicere er at skaffe sig af med noget, man af en eller anden grund ikke kan identificere sig med, og tillægge andre disse følelser, tanker eller vurderinger etc. Det, som egentlig er "mig" opleves som "ikke-mig". retroflektion: at tilbageholde reaktioner eller energi, som egentlig er bestemt for omverdenen, så den i stedet vendes mod organismen selv. (Perls, Goodman & Hefferline: Grundbog i GT). deflektion er en femte kontaktfunktion, beskrevet af Polster E. & Polster, M. i "GT Integrated" (1974, s. 89). Ved deflektion forstås en afvisning af 12

13 påvirkninger udefra, inden de rigtigt når ind og påvirke organismen. Det udefra kommende indgår således ikke i organiserings-processen, og kan derfor hverken berige eller skade organismen. Afbrydelserne har i løbet af teoriernes udvikling skiftet navn fra "modstand" eller "forsvar" over "afbrydelser" til "kontaktkompetencer" og "kontaktfunktioner" eller "kontaktformer", hvilket afspejler udviklingen i synet på disse fænomener. Det vil føre for vidt her at referere alle faser i denne udvikling, så jeg skal nøjes med at gøre rede for den konsensus, der synes at være på nuværende tidspunkt. Gordon Wheeler går i bogen Gestalt Reconsidered: A New Approach to Contact and Resistance (1991, s. 113) så vidt som til at definere de såkaldte modstande/forsvar som værende selve kontakten, ikke forhindringen af den - det er balancen mellem dem der kan være forstyrret men ellers synes Giovanni Salonia at have vundet stor lydhørhed med artiklen From We to I-Thou (1992), hvori han kobler kontaktformernes opståen med udviklingspsykologien, således at hver af funktionerne svarer til et udviklingstrin, som beskrevet bl.a. hos Daniel Stern. Konfluens er således den kontaktform, der står til rådighed for det spæde barn, som endnu ikke har kapacitet til at opfatte sig selv som et afgrænset individ, endsige handle som et sådant - og efter spædbarnsalderen indgår konfluens i det repertoire, den voksne har til rådighed. Om konfluens (og andre kontaktformer) derefter skal betegnes som en kontaktfunktion eller en kontaktafbrydelse vil derfor bero på, hvilket formål, brugen af den tjener her-ognu: leder den til kontakt - eller forstyrrer den kontakten? Begrebsdefinitioner med relevans for denne undersøgelse Man taler således om hhv. sund konfluens - som er en forudsætning for at kunne føle sig som del af et "vi", og som kan afbrydes igen og usund konfluens, som fx i usund afhængighed, uselvstændighed og mangel på påskønnelse af egne og andres grænser. 13

14 Bevidst seriel konfluens kan på denne baggrund beskrives som et empatiberedskab, der på et kropsligt, ordløst niveau tillader en opløsning af jeg-grænserne i korte glimt med det formål at skaffe sig viden om, hvad der foregår i den anden Her-og-nu Skønt begreberne har udviklet sig i gestaltteoriens udviklingshistorie, som jeg skal vende tilbage til senere, så er opgaven nu som før at identificere klientens kontaktmønster og bringe klarhed over, hvilke formål de tjener i nuet. Da gestaltterapi ikke forstår livets tilskikkelser som opstået af et lineært årsagvirkningsforhold, er fokus på, hvordan vanskelighederne opstår - og vedligeholdes - i nuet. Fortid og fremtid spiller ind i nuet som hhv. erfaringsbank og forventningsprojektion, men vanskelighederne - og muligheden for forandring - eksisterer kun nu Polariteter At verden - med sin mangfoldighed af fænomener og kræfter - ikke opleves som et infernalsk kaos skyldes vores evne til at organisere i figur - og baggrund, så vi ikke behøver tage stilling til det hele på en gang. Vi er nødt til at forsimple for at kunne have med verden at gøre - og en af de faktorer, der letter denne strukturering er polariteter - egenskaber der kan ordnes i modsætningspar, fx sort/hvid. Et fleksibelt meneske har dels adgang til at opfatte og orientere sig efter polariteter i sin omverden, dels rumme polære modsætninger i sig selv - som en rigdom for nuanceret samspil med omverden, idet der også er adgang til nuancerne imellem yderpunkterne. Vanskeligheder opstår bl.a. hvis brugen af polariteter er primitiv (overforsimpling) - man kan kun se sort eller hvidt og går glip af andre informationer - eller hvis man undgår yderpunkterne både i opfattelse og handling og holder sig meget på midten - og derved går glip af lige så mange informationer/nuanceringer af selvet Selvstøtte 14

15 Selvstøtte er betegnelse for den selvomsorg og opbakning, individet kan give sig selv i kontaktprocessen fx i form af selvberoligelse, at kunne identificere og fjerne sig fra kontakt, som er skadelig, eller at erkende, man behøver hjælp udefra og skaffe sig denne. Selvstøtten udvikles først i samspillet med den omsorgsgivende person (herefter kaldet moderen) i spædbarnsalderen, hvor moderen låner barnet sin kapacitet i de tilfælde, hvor barnets egne kompetencer ikke rækker til at opfylde aktuelle behov (se også pkt ). Barnets udviklingsproces fremmes gennem disse oplevelser af at "kunne mere end det kan" og kan efterhånden strække sin kompetence til at kunne selv - og støtte er blevet til selvstøtte Krop, stemme og psyke i teori og forskning Til underbyggelse af påstanden om, at sang er følelsesforløsende (se 1.5.) skal her gennemgås en række teorier og metoder samt lidt anatomi, der tilsammen udgør en vigtig del af feltet omkring sang og sangundervisning Reich og karakterpanseret Al kropsterapi s fader må siges at være Wilhelm Reich, som med sine banebrydende ideer om karakterpanseret for alvor satte kroppen i fokus i terapi-processen. Uanset, at hans metoder virker noget brutale idag, skal hans hovedteser repeteres her, da de ligger til grund for mere moderne tanker om kroppens "flow" - og kan bruges som en del af forklaringen på, at sang har en markant indvirkning på oplevelsen af velvære. Reich var og opfattede sig selv som psykoanalytiker og som videreudvikler af psykoanalysen. Han udviklede sine teorier gennem hele livet, men i denne sammenhæng er det begreberne hos den tidlige Reich som er relevante. Den følgende gennemgang tager afsæt i Reichs Character Analysis, 1972-udgaven. Forskellige nøgleord knytter sig til Reichs teoridannelse: Karakter - karakterpanser - pansringssegmenter - pulsering - vejrtrækning - orgastisk potens. 15

16 Et centralt begreb hos Reich er "karakter" : - en faktor, som opleves manifest i en persons karakteristiske(!) opførsel: gang, ansigtsudtryk, måden man står på, taler på osv. "Karakteren" skal forstås som en formning af ego et opstået i mødet med omverdenens (især forældres) krav og forbud - i konflikt med indefra kommende ønsker og begær. Den opståede smerte forsøges undgået ved - forenklet sagt - at spænde musklerne og holde vejret. Altså oprindelig motiveret af en trang til beskyttelse mod disse konflikter - en slags social overfrakke, neurosens kropslige aspekt. Normalt vil afslapning og naturlig vejrtrækning indfinde sig igen når faren er drevet over - men hvis (når) konflikterne gentages mange gange stivner panseret efterhånden og skifter funktion. Fra at have været ad hoc-beskyttelse mod faktiske "farer" udefra, vil det stivnede panser fungere som hæmning af impulser indefra - kroppen har lært sig at stoppe tilløb til konflikt (og handling) ved kilden, så at sige. Det var således karakteren snarere end det enkelte symptom, som Reich interesserede sig for. Man kan opfatte dette som parallel til begreber som falsk selv/sandt selv (begreber, som er introduceret af den engelske psykoanalytiker Donald W. Winnicott) - men her set fra en kropslig funktionel synsvinkel. Ideen om en energi som - ideelt set - uafbrudt flyder gennem kroppen i en stadig pulseren er central hos Reich. Kriteriet for et godt helbred bliver, at denne strøm flyder uhindret af muskelspændinger og tilbageholdt åndedræt. Han påviser, at hæmmende muskelspændinger optræder i grupperinger, de såkaldte segmenter, som tilsammen udgør kropspanseret. Kroppen består således af 7 segmenter eller pansrings-ringe: okular-, oral-, nakke-, bryst-, diafragma-, abdominal- og bækken-segmentet. De forskellige karakterer har forskellige sammensætninger og grader af spændinger i disse segmenter, men under alle omstændigheder kureres de ved at løsne "ringene" én for én, startende med den øverste. "Løsne" er et mildt udtryk - undertiden taler han om at "nedbryde" panseret - en noget 16

17 voldsommere formulering, som måske afspejler, at hans metoder blev mere brutale med tiden. Reich erklærer at barndomserfaringer kun kan have magt over én i det omfang de er forankret i kroppen i form af et rigidt panser som stadig opererer i nutiden (Reich 1972, s. 339) (jfr gestaltterapiens forhold til "her og nu": at oplevelser kun kan finde sted i nuet (Perls, F. 197?: Det gestaltterapeutiske arbetssättet s. 79). Relevansen for betragtninger vedr. sang ligger bl.a. i helhedstankegangen: det er ikke nok intellektuelt at forstå, hvordan stemmefunktionen fungerer. Kroppen har sin egen logik, og blokeringer ét sted går ud over helhedsfunktionen. Men eftersom man under sang betjener sig af naturlige kropsprocesser og reflekser, bør det være muligt at (gen-)skabe flow et - jnfr hypotese 1 s Perls kritik af Reich Reichs holistiske syn på krop og bevidsthed genfinder man i gestaltterapi, men Perls har et bredere sundhedskriterium, nemlig at organismens naturlige selvregulering fungerer - herunder bl.a., at evnen til fuldt at kunne udtrykke de basale kontaktfølelser (kærlighed/sexualitet, vrede, sorg og glæde) ikke hindres permanent. Når Perls beskriver kontaktafbrydelsen retrofleksion (se s. 11) således: "De store bevægelser, der skulle til for at udlade energien, sidder fast i clinch med selvkontrollerende spændinger i i mellemgulv, strube og hoved" (Perls 1977, s. 192) er det med en tydelig inspiration fra Reich; men hvor denne bruger megen tid og energi på at gå nærmere ind i at detaljere beskrivelsen af forskellige pansringstyper og deres betydning for diagnosticering, bruger Perls udelukkende de ydre manifestationer i samspillet med klienten. Han betragter panseret som personens egen aggression vendt imod ham selv (kronisk retroflektion) snarere end som en objektiv forhindring, som blot skal angribes og gennemtrænges. Hans mål bliver derfor at få patienten til at opdage, opleve og tage ansvar for retroflektionen snarere end at nedbryde panseret (Perls 1977, s. 164). 17

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion

Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Kvalitative forskningsmetoder i fysioterapi - en introduktion Af Bente Hovmand fysioterapeut M Sc og Jeanette Præstegaard fysioterapeut M Sc Historien om en tåre Den unge pige bøjede hovedet. Øjnene blev

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil.

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Læs mere

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33 INDLEDNING...7 Indledning...8 Problemstilling...9 Afgrænsning...9 METODE...11 Opbygning af projektet...12 Projektets videnskabsteoretiske ramme...13 Hvilken status har den videnskab, vi bedriver?...14

Læs mere

At tage livet af sig, at tage livet på sig. af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen

At tage livet af sig, at tage livet på sig. af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen At tage livet af sig, at tage livet på sig af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen Et forsøgs- og udviklingsarbejde udført på Odense Socialpædagogiske Seminarium efterår 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi

Tilknytningens betydning- et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi Undervisningsforløb Stress (Sundhed-og arbejdspsykologi) Formålet med dette tema er at give en introduktion til det moderne livs stressende vilkår og betydningen af dette for udvikling af stress. Individuelle

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling v/pernille Hviid

Barnets alsidige personlige udvikling v/pernille Hviid Barnets alsidige personlige udvikling v/pernille Hviid Det udviklingspsykologiske perspektiv der i det følgende vil blive præsenteret kan betegnes som et subjektorienteret kontekstuelt perspektiv. Dette

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Tag vare på dig selv som behandler eller underviser

Tag vare på dig selv som behandler eller underviser Tag vare på dig selv som behandler eller underviser - en ressourceorienteret pædagogik udviklet i Bodynamic systemet. i af Merete Holm Brantbjerg Dette er 2.udgave af artiklen udgivet i Susanne van Deurs

Læs mere

Æstetiske læreprocesser at sige ja

Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetiske læreprocesser at sige ja Æstetik handler om kvalitet, dybde, meningsfuldhed uanset om det er smukt eller hæsligt. Det handler om at vende op og ned på vores forståelse, overskride og flytte grænser,

Læs mere