V E D T Æ G T E R FOR ROSENVÆNGETS GRUNDEJERKOMITÉ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R FOR ROSENVÆNGETS GRUNDEJERKOMITÉ"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R FOR ROSENVÆNGETS GRUNDEJERKOMITÉ 1 Foreningens navn, område og ledelse Foreningens navn er "Rosenvængets Grundejerkomité". Foreningen har virket med medlemmer, selvstændig økonomi og ansvarlig ledelse siden slutningen af 1800-tallet. Foreningens geografiske Område med dertil hørende veje og fællesarealer er optegnet på Bilag 1. Foreningen ledes af Komitéen. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål, sikre vedligeholdelse, renholdelse, snerydning og hensigtsmæssig beplantning m.v. af de til Området hørende veje og fællesarealer, for hvilke kommunen har ansvaret, gennemføres på tilfredstillende vis af kommunen, sikre renholdelse og snerydning af de til Området hørende fortove og arealer. for hvilke medlemmerne har renholdelsespligten, sikre Området mod trafikal og parkeringsmæssig overbelastning, dog med behørig hensyntagen til erhvervsdrivende medlemmers almindelige behov for til- og frakørsel og parkering i Området, sikre en fastholdelse af de bygningsmæssige og kulturpolitiske værdier, som er knyttet til Området, varetage medlemmernes interesser i forhold af generel betydning for Området, det være sig i forholdet til offentlige myndigheder, herunder navnligt vejmyndigheden, som høringsinstans i forhold til miljø- og planlovgivning, eller i forhold til udbydere af generelle tjenesteydelser rettet

2 til medlemmerne i deres egenskab af grundejere; f.eks. kabel-tv-udbydere o.lign., samt det lån, som foreningen har hjemtaget til gennemførelsen af vejrenoveringen af Området i 2004/2005 afvikles med de kontingentmidler som opkræves hos medlemmerne. 3 Medlemskab Adkomsthavere til fast ejendom i Området; dvs. I. ejere af bebyggede grunde, II. III. ejere af ubebyggede grunde, og ejere af etageejendomme, har ret og pligt til være medlem af Foreningen. Medlemspligten indtræder på overtagelsesdagen for erhvervelsen af fast ejendom i Området. Ejes fast ejendom i fællesskab af indehavere af lejligheder i etageejendomme optages ejerlejligheds- eller andelsforeningen som medlem. Ophører et medlem med være ejer af fast ejendom i Området bortfalder medlemsskabet på overdragelsestidspunktet. Meddelelse til Foreningen om overdragelsen påhviler såvel det ophørende som indtrædende medlem. Ejere af fast ejendom udenfor Foreningens område, der har et særlig behov for passage igennem Området, kan med generalforsamlingens godkendelse optages som medlemmer, herunder på særlige af generalforsamlingen vedtagne kontingentvilkår. 4 Kontingent Kontingentets samlede størrelse fastsættes af generalforsamlingen ved godkendelsen af budgetforslaget. Fordelingsnøglen er mriklens grundareal gange en faktor, hvor følgende faktorer anvendes: 1= ubebyggede grunde samt adgang alene fra Strandboulevarden. 2= Bolig. 3= Delvis erhverv. 4= Erhverv og beboelsesejendom. Udfra fordelingsnøglen og det af generalforsamlingen vedtagne samlede kontigent beregnes medlemmets fordelingstal samt størrelsen af det enkelte medlems kontigent. 2

3 Kontingent forfalder til betaling to gange årligt eller på anden måde efter generalforsamlingens beslutning. Kontingentet betales senest én måned efter påkrav. Komiteén kan fastsætte et rykkergebyr, som dækker omkostningerne ved opkrævningsproceduren. Restance med kontingent og rykkergebyr medfører, det pågældende medlems stemmeret suspenderes. Ved overdragelse udtræder medlemmet af Foreningen uden krav på refusion af kontingent eller andel i foreningens formue. Det indtrædende medlem hæfter for det udtrædendes medlems eventuelle kontingentrestancer og forpligtelser. 5 Komitéen Komitéen består af højst 6 ordinære medlemmer, samt en 1. og 2. suppleant, som vælges på den ordinære generalforsamling. De ordinære medlemmer vælges for en periode på to år. 1. og 2. suppleanten vælges for en periode på 1 år. Der vælges højst 3 ordinære medlemmer i lige år og højst 3 medlemmer i ulige år. Komitéen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og kasserer samt 3 menige medlemmer. Komitéen fastsætter selv sin forretningsorden og fører refer over de af Komitéen afholdte møder og trufne beslutninger. Referet underskrives af formanden. Eventuelle indsigelser fra andre Komitémedlemmer imod indholdet af det af formanden underskrevne refer påføres referet. Komitéen er forpligtet til orientere medlemmerne om væsentlige forhold af betydning for Foreningen. Komitéen råder over Foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger, herunder det af generalforsamlingen sidst vedtagne budget. Komitéen bør placere Foreningens formue til bedst mulige forrentning. Komitéen er berettiget til i fornødent omfang engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt. Komitéen drager omsorg for, der enten ansættes den nødvendige lønnede medhjælp til renholdelse og snerydning af de i Området hørende veje og fællesarealer, eller den nødvendige renholdelse og snerydning af de i Området hørende veje og fællesarealer udbydes i entreprise. Foreningens korrespondance skal opbevares i Foreningens arkiv, og der skal tages kopier af alle afsendte skrivelser. 3

4 Komitéen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af særligt sagkyndige medlemmer udenfor Komitéen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et Komitémedlem. Komitéen afholder møder når formanden finder dette hensigtsmæssigt eller når mindst 3 medlemmer af Komitéen måtte forlange det. Komitéen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede eller har rihaberet beslutningen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Såfremt et Komitémedlem ikke længere opfylder betingelserne for være medlem af Foreningen eller nedlægger sit mand i utide, indtræder 1. suppleanten, dernæst 2. suppleanten som ordinært medlem af Komitéen. Suppleanten følger den valgperiode som er gældende for det Komitémedlem, som suppleanten afløser. 6 Regnskab og gældsforpligtelser Kassereren er overfor Komitéen og Foreningen ansvarlig for forvaltningen af Foreningens midler. Kassereren fører regnskab ud fra en af Komitéen og Revisor godkendt kontoplan og bogføringsmetode. Indtægts- og udgiftsbilag forsynes med fortløbende bilags- og donummering og regnskabet afstemmes med passende intervaller. Kassereren kvitterer for Foreningens kontigentindtægter og anviser de udgifter til betaling, der er skriftligt godkendt af Formanden. Kassereren fører endvidere medlemskartoteket. Foreningens likvide beholdning skal forefindes på bank- eller girokonto. Over disse konti kan kun disponeres af formanden og kassereren i forening. Komitéen sikrer, Foreningens pengeinstitut gøres opmærksom på Foreningens vedtægtsmæssige tegningsregel. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Komitéen er berettiget til overlade formueforvaltning, bogføring, afstemning af regnskab og udgiftsbetaling til et pengeinstitut eller et ansvarsforsikret administrionsselskab. Anvendes en ikke ansvarsforsikret administror forudsættes stedse enstemmighed herom i Komitéen samt Revisors tiltrædelse. Revisor reviderer årsregnskabet og afleverer dette så betids, Formanden kan forelægge dette på et komitémøde senest den 15. februar. Revisor skal mindst én gang årligt foretage uanmeldt regnskabs- og kasseeftersyn. Beretning herom underskrives af Revisor og tilsendes Komiténs formand. Komitéen er bemyndiget til på Foreningens vegne til brug for generalforsamlingsbesluttede anlægsarbejder optage lån i pengeinstitutter og/eller underskrive det konkrete kautionsdokument med henblik på opnå lånegaranti fra offentlige myndigheder, såfremt 1) Komitéens bemyndigelse til påtage sig sådanne forpligtelser, og 2) forpligtelsens maxima, 4

5 følger af et af dirigenten og formanden underskrevet generalforsamlingsrefer fra sidst afholdte generalforsamling. Låne og kautionsdokumenter underskrives på Foreningens vegne af den samlede Komité. 7 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Beslutningsforslag fra medlemmer skal skriftligt være Komitéen i hænde senest den 15. februar. Komitéen indkalder skriftligt medlemmerne til ordinær generalforsamling med et varsel på mindst 2 uger. Det reviderede årsregnskab samt eventuelle revisionsprotokoller eller tilsvarende revisionsmeddelelser skal vedlægges indkaldelsen. Indkaldelse sker ved almindelig post eller ved overbringelse/husstandomdeling. Hvis et medlem har et særligt ønske om indkaldelse skal ske til en bestemt adresse, skal dette meddeles Komitéens formand senest den 15. februar. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der omfter følgende punkter: Valg af Dirigent Valg af Referent, der tillige kan være Dirigenten Beretning fra Komitéen om Foreningens virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Godkendelse af budgetforslag og eventuelle stigninger i kontingent for indeværende og det kommende regnskabsår Forslag fra Komitéen Forslag fra medlemmerne Valg af ordinære medlemmer til Komitéen Valg af 1. og 2. suppleant til Komitéen Valg af revisor, der skal være enten ansvarsforsikret registreret eller stsautoriseret revisor. Eventuelt Generalforsamlingen ledes af en Dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten kan ikke være medlem af Komitéen. På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning vedrørende emner, der indenfor de i vedtægterne fastste frister er meddelt medlemmerne. 8 Ekstraordinær generalforsamling 5

6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Komitéen måtte finde dette hensigtsmæssigt, eller når mindst 1/4 af Foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt begæring herom til Komitéen. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på begæring af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 4 uger efter begæring herom er frems. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af de til beslutning fremste emner, skal udsendes til medlemmerne af Komitéen med mindst 8 dages varsel. 9 Stemmeret og afstemninger Adgang til generalforsamlinger har stemmeberettigede medlemmer. Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt udstedt til et andet medlem. Intet medlem kan udover sin egen - afgive mere end to stemmer på vegne andre medlemmers. Fuldmagten overgives til Dirigenten inden afstemningen foretages. Fuldmagten skal indeholde fuldmagtsgivers henvisning til det konkrete dagsordenspunkt samt fuldmagtsgivers afstemningsbeslutning. Opfyldes nævnte to krav ikke ugyldiggøres fuldmagten af Dirigenten. Stemmeret for medlemmer, der er organiseret i ejerlejligheds- eller andelsforeninger, udøves af nævnte foreningers kompetente bestyrelse. Den fremmødtes mundtlige erklæring om kompetencen til afgive stemme på generalforsamlingen er tilstrækkeligt for udøvelse af stemmeretten. Såfremt fast ejensdom ejes af flere i forening, udøves stemmeretten af den, som ejerne i fælleskab måtte have bemyndiget hertil. Den fremmødtes mundtlige erklæring om bemyndigelsen til på fællesskabets vegne afgive stemme på generalforsamlingen er tilstrækkeligt for udøvelse af stemmeretten. Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre vedtægterne foreskriver kvalificeret flertal. Afstemninger kan ske ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt, når dirigenten eller et medlem måtte kræve dette. 10 Foreningens protokol De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger nedfældes i et refer af Referenten og indføres i Foreningens protokol. Referet underskrives af Dirigenten og Komitéens formand. Det påhviler Komitéen så vidt muligt udsende refer til medlemmerne fra generalforsamlinger senest 3 måneder efter generalforsamlingens afholdelse. 11 Kvalificeret flertal 6

7 Ved kvalificeret flertal forstås, mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer vedtager et lovligt varslet beslutningsforslag. Følgende beslutninger kræver kvalificeret flertal: Ændringer i nærværende vedtægter. Generelle kontingentstigninger, som indebærer en stigning på mere end 20%. Ændring i den i 4 fastlagte kontingentnøgle. Optagelse af lån eller påtagelse af økonomiske forpligtelser ved underskrivelse af kautionsdokumeter. Optagelse af grundejere udenfor Foreningens Område, herunder de for sådanne grundejere særligt fastste kontingentvilkår. Beslutning om Foreningens ophør kræver kvalificeret flertal på dels en ordinær generalforsamling, dels en efterfølgende afholdt ekstraordinær generalforsamling. 12 Hæftelse Medlemmerne hæfter alene overfor Foreningen. Foreningens kreditorer kan således ikke rette noget krav mod de enkelte medlemmer. Medlemmernes hæftelse overfor Foreningens forpligtelser er pro ra. Den prorariske hæftelse for Foreningens forpligtelser opgøres i overensstemmelse med det fordelingstal, som er gældende på tidspunktet for aktualisering af hæftelsen. Såfremt fast ejendom ejes af flere i forening, hæfter samtlige ejere af den faste ejendom solidarisk for opfyldelsen af den prorariske hæftelse overfor Foreningens forpligtelser. 13 Foreningens ophør Opløses Foreningen opgøres Foreningens formue af Revisor efter skyldig gæld er betalt og eventuel proklamafrist er udløbet. Formuen fordeles til medlemmerne i overensstemmelse med det fordelingstal, som er gældende for kontingentbetaling på tidspunktet for Foreningens ophør. *** Disse vedtægter, der træder i kraft straks, er vedtaget på den ordinære generalforsamling, 27. marts

8 Dirigenten Formanden 8

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere