Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E."

Transkript

1 Aarhus Universitet - Business and Social Sciences Juridisk Institut - Cand. Merc. Aud. Kandidatafhandling Afleveringsdato: 1. november 2013 Beskatning af aktionærlån En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E. Forfatter: Christine Hansen Vejleder: Anders N. Laursen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problembaggrund Problemstilling Fortolkning af hoved- og underspørgsmål Afhandlingens afgrænsning Metodemæssige overvejelser Begreber og terminologi Afhandlingens opbygning og systematik Selskabsretlig behandling af aktionærlån og skattemæssig behandling før LL 16 E Selskabsretlig behandling af kapitalejerlån Gældende regler for kapitalejerlån Tilbagebetaling af lånet og overtrædelse af forbuddet mod kapitalejerlån Maskeret udbytte Revisors pligt i forhold til ulovlige kapitalejerlån Skattemæssig behandling af aktionærlån før vedtagelse af LL 16 E Skattemæssig behandling af aktionærlån efter vedtagelse af LL 16 E Ligningslovens 16 E Undtagelsesbestemmelser til LL 16 E Hvilke personer er omfattet af LL 16 E Hvilke selskaber er omfattet af LL 16 E Hvilke dispositioner kan foretages? Tidspunkt for lånet og sikkerhedsstillelsen Gennemførsel af beskatningen Selskabets pligter i forhold til indberetning og indeholdelse af skat Tilbagebetaling af lånet Omgørelse Betalingskorrektion Øvrige bemærkninger Fortolkning af begrebet "sædvanlig forretningsmæssig disposition" Beskrivelse af sagens indhold Selskabsretlig fortolkning af "en sædvanlig forretningsmæssig disposition" SKATs indstilling og begrundelse

3 3.2.4 Afslutning på sagen Konflikt mellem det selskabsretlige og skatteretlige lovgrundlag Konsekvenser, vurdering og anbefaling ved indførsel af LL 16 E Selskabsretlige, skatteretlige, revisions - og regnskabsmæssige konsekvenser ved indførsel af LL 16 E: Situation A - Forholdet er bragt på plads senest på balancedagen Situation B - Hovedaktionær mangler at afregne skat på balancedagen Situation C - Forholdet er ikke bragt i orden på balancedagen Situation D - Det juridiske grundlag er i orden på balancedagen Situation E - Beskatning som udbytte, forholdet er i orden på balancedagen Situation F - Beskatning som udbytte, forholdet konstateres efter balancedagen Vurdering af det juridiske grundlag, forretningsmæssigt unormale dispositioner og selskabsretlige krav i forbindelse med udlodning af udbytte Krav til det juridiske grundlag for at ompostere til løn Forretningsmæssigt set unormale dispositioner Selskabsretlige krav i forbindelse med udlodning af udbytte Anbefalinger for behandling af aktionærlån fremadrettet Økonomiske og administrative konsekvenser ved indførsel af LL 16 E Formålet med lovgivning, LL 16 E Virkning af lovgivning, LL 16 E Opfyldelse af formålet med LL 16 E Konklusion Executive summary Litteraturfortegnelse Anvendte love og forkortelser Bøger Lovmateriale, domme, bemærkninger til lovforslag, høringssvar og kommentarer hertil Tidsskrifter, artikler, analyser samt i øvrige notater m.m Bilagsoversigt

4 1. Indledning 1.1 Problembaggrund Ved lov nr. 926 af 18. september 2012 blev der indført skærpede regler for beskatning af aktionærlån. Skærpelsen medførte tre lovændringer, hvilket betød indførsel af den nye regel LL 16 E 1, som kræver, at lån fra et selskab til en hovedaktionær skal beskattes som løn eller udbytte. Derudover blev LL 2 stk. 5 ændret, så frigørelsen for at den sekundære justering alene vil kunne accepteres, hvis den ændrede aftale er på arms længde vilkår, og endelig blev hovedaktionærens frigørelse for gæld gjort skattepligtig efter kursgevinstloven. 2 Baggrunden for vedtagelse af lovforslaget var hovedsagligt, at SKAT i en compliance-undersøgelse konstaterede en udbredt anvendelse af selskabsretlige ulovlige aktionærlån, som primært var optaget til finansiering af privatforbrug. Før vedtagelse af den nye lov, blev aktionærlån skattemæssigt som hovedregel behandlet efter selskabslovens regler, hvor det var forbudt at yde lån m.v. til selskabets aktionærer og ledelsesmedlemmer. Dog skal det bemærkes, at der skattemæssigt ikke sondres mellem lovlige og ulovlige aktionærlån. Kun i få tilfælde blev hovedaktionæren beskattet af hævningen, og hovedsagelig i tilfælde, hvor det stod klart, at hovedaktionæren ikke ville være i stand til at tilbagebetale lånet. De nye regler medfører, at aktionæren fremadrettet som udgangspunkt skal beskattes ved optagelse af lånet, så det ikke er muligt at opnå en skattemæssig fordel ved at hæve et beløb ud til sig selv, der reelt er løn eller udbytte. Dette vil endvidere betyde, at aktionærlånet bliver skattepligtigt som en hævning uden tilbagebetalingspligt, mens der selskabsretligt forsat er tale om et ulovligt aktionærlån. Der eksisterer tre undtagelser til denne beskatning, og især undtagelsen, som vedrører lån, der ydes som led i en forretningsmæssig disposition er interessant. Formålet med denne undtagelse er, at selskabsrettens definering af begrebet skal være vejledende for den skattemæssige afgrænsning. Selskabsretligt og skatteretligt har det dog allerede i praksis vist sig, at bestemmelserne i selskabsloven og LL 16 E varetager forskellige hensyn, hvilket giver gode muligheder for diskussion. De indførte skattemæssige regler adskiller sig fra den eksisterende selskabslovs regler om ulovlige aktionærlån. Hvis en aktionær låner penge ved sit selskab, skal han som udgangspunkt selskabsretligt tilbagebetale pengene til selskabet med den rente, der er fastsat i selskabsloven. Det er især på dette punkt, hvor den indførte 16 E i ligningsloven adskiller sig fra selskabsloven, og der opstår en regelkonflikt, fordi der skattemæssigt ikke skal ske 1 Bestemmelsen LL 16 E fremgår af bilag 1. 2 Jf. Aage Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat, 2013, side 935 3

5 tilbagebetaling. Som følge heraf, er der stor risiko for, at der opstår praktiske udfordringer, især også i forhold til den regnskabsmæssige, selskabsretlige - og revisionsmæssige behandling heraf. 1.2 Problemstilling På baggrund af ovenstående problembaggrund stilles følgende hovedspørgsmål: Hvilke skatteretlige og selskabsretlige udfordringer medfører ændringen i skattereglerne for beskatningen af aktionærlån? Dette giver anledning til følgende underspørgsmål: 1) Hvorledes er det selskabsretlige lovgrundlag for aktionærlån og hvilke skattemæssige konsekvenser medfører LL 16E? 2) Opstår der en konflikt mellem de nye skatteretlige regler på aktionærlån og det selskabsretlige lovgrundlag? 3) Kan et ulovligt lån ydet til selskabets hovedaktionær konverteres/omposteres til løn eller udbytte, og hvilke konsekvenser vil dette have skatteretligt og selskabsretligt? 4) Hvordan kan resultaterne fra ovenstående spørgsmål danne baggrund for anbefaling og vurdering i forbindelse med behandling af aktionærlån fremadrettet? 5) Hvad var formålet med ændringen i lovgrundlaget for beskatning af aktionærlån, og er formålet med ændringen i lovgrundlaget opfyldt? 1.3 Fortolkning af hoved- og underspørgsmål Hovedspørgsmålet anvender både ordene "skatteretligt og selskabsretligt". Som udgangspunkt vil afhandlingen tage et skatteretligt udgangspunkt, hvormed den med ændringen i det skatteretlige grundlag vil have fokus på at analysere og vurdere, hvilke især selskabsretlige konsekvenser, der er forbundet med indførslen af LL 16 E. Ønsket med hovedspørgsmålet er endvidere at belyse den praktiske anvendelse af bestemmelserne i LL 16 E. For at skabe et konkret og operationelt hovedspørgsmål, er der yderligere stillet fem underspørgsmål, som uddybes og forklares, jf. nedenfor. Det første og andet underspørgsmål har til formål at beskrive lovgrundlaget for aktionærlån både skatteretligt og selskabsretligt. Beskrivelsen vil tage udgangspunkt i den eksisterende selskabslov og kort beskrive skattereglerne for beskatning af aktionærlån før vedtagelse af LL 16 E. Derudover vil der være en beskrivelse af de efterfølgende ændrede regler. Underspørgsmål to vil fokusere på undtagelsesbestemmelsen om, at lån der ydes som led i en forretningsmæssig disposition bliver fritaget for beskatning. Spørgsmålet har således endvidere 4

6 også til formål, at diskutere konflikten mellem den skatteretlige og selskabsretlige fortolkning ved begrebet "en sædvanlig forretningsmæssig disposition", her vil den første nyligt trufne afgørelse SKM SR blive inddraget. Underspørgsmål to vil yderligere fokusere på den konflikt, der opstår mellem de nye skatteretlige regler på baggrund af lovgrundlaget, som er beskrevet i underspørgsmål et. På baggrund af underspørgsmål tre, vil det undersøges om et ulovligt lån ydet til selskabets hovedaktionær kan konverteres/omposteres til løn eller udbytte. I denne forbindelse opstilles der seks situationer, og der analyseres, hvilke konsekvenser det vil have skatteretligt, selskabsretligt, revisions- og regnskabsmæssigt, hvis der foretages konvertering/ompostering af hævningen til løn eller udbytte. Det fjerde underspørgsmål har til formål at give en anbefaling og vurdering af, hvorledes behandling af aktionærlån fremadrettet ud fra de opstillede situationer i de tidligere underspørgsmål bør foretages. Anbefalingen og vurderingen vil blive diskuteret med en primær baggrund i besvarelsen af underspørgsmål to og tre, men også sekundært på baggrund af det første underspørgsmål. Hensigten med underspørgsmål fem er at kommentere på baggrunden og formålet med indførslen af de nye regler omkring beskatning af aktionærlån, herunder om formålet med ændringen af lovgrundlaget er opfyldt og de forventede fremtidige virkninger heraf. 1.4 Afhandlingens afgrænsning Afhandlingen vil kun beskæftige sig med lån, der er opstået efter den 14. august 2012,som følge af at LL 16 E har virkning for lån som etableres efter denne dato. I forbindelse med undtagelsesbestemmelserne i LL 16 E vil afhandlingen afgrænse sig fra at behandle undtagelserne om lån, der ydes til selvfinansiering som nævnt i Selskabsloven 106, stk.2. og lån der ydes fra pengeinstitutter. Afhandlingen vil kun fokusere på undtagelsesbestemmelse lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Afhandlingen vil yderligere kun fokusere på hovedaktionærer, som har bestemmende indflydelse på selskabet, hvilket betyder, at denne vil undlade situationer, hvor der er flere aktionærer, hvoraf den ene har bestemmende indflydelse samt herunder nærtstående parter. Derudover vil afhandlingen undlade, at behandle aktionærer som har et lån, og som først opnår bestemmende indflydelse på et senere tidspunkt, grundet hovedfokus vil være Selskabslovens 210 og LL 16 E. 5

7 Derudover vil afhandlingen afgrænses fra at behandle lån mellem selskaber både selskabsretligt og skatteretligt, idet LL 16 E kun omfatter fysiske personer. Artiklen "LL 16 E i kritisk EU-retlig belysning" i SPO , anfører at beskatningen efter LL 16 E også vil ramme en dansk hovedkapitalejer i et udenlandsk selskab. Artiklen konkluderer, at LL 16 E i EU-retlig forstand udgør en restriktion, der ikke kan retfærdiggøres af almene hensyn, og som derfor må antages at være EU-stridig. Afhandlingen afgrænses fra at behandle problematikken i forhold til EU-retten, da hovedfokus vil være Selskabslovens 210 og LL 16 E. I forhold til sammenhængen mellem LL 16 E og SL 33 vedrørende indbetaling af selskabets kapital, belyses dette ikke nærmere i afhandlingen, da afhandlingen primært vil omhandle Selskabslovens 210 og LL 16 E.. Vedrørende partnerselskaber vil et partnerselskab selskabsretligt lovligt kunne modtage et lån fra et datterselskab. Skatteretligt vil dette dog være en transparent enhed, hvilket betyder at deltagerne vil blive beskattet af indkomsten mv. Det afgørende vil være om der eksisterer bestemmende indflydelse for den pågældende deltager. Der vil således også kunne opstå en konflikt mellem selskabsretten og skatteretten, i forhold til denne situation. Afhandlingen afgrænser sig fra at behandle denne situation, da hovedfokus er Selskabslovens 210 og LL 16 E og situationen vil forekomme sjældent i praksis. 1.5 Metodemæssige overvejelser Formålet med den analytiske tilgang i forhold til den forannævnte problemformulering baserer sig på den traditionelle retsdogmatiske metode. Den retsdogmatiske metode har til hensigt at udlede gældende ret gennem systematisering, beskrivelse, analyse og fortolkning af relevante retskilder. 3 Når der skal findes frem til, hvad der er gældende skatteret, skal det indledningsvis findes frem til, hvilke retskilder der lægges vægt på, når der skal træffes afgørelse i et skatteretligt spørgsmål. Retskilderne opdeles helt overordnet i de skrevne retskilder; loven inkl. bekendtgørelser, forarbejder til loven, cirkulære og administrative vejledninger - og de uskrevne retskilder; domspraksis, administrativ praksis, ombudsmandspraksis, teorien og forholdets natur. 4 Flere retsdogmatikere foretager ikke altid en konkret adskillelse af disse aktiviteter, 3 For en nærmere redegørelse af den retsdogmatiske metode henvises der til Ewald, Jens og Schamburg-Müller Sten: Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, side 207,210 og Jf. Aage Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat, 2013, side 103 6

8 hvorfor disse oftest vil flyde sammen. Der vil i denne afhandling ikke blive foretaget en målrettet adskillelse af aktiviteterne. 5 Udsagnet i afhandlingen og påstandene om den gældende ret vil tage udgangspunkt i en korrekt anvendelse af anerkendt juridisk metode, herunder retskilde og fortolkningslæren. 6 De udsagn som er fremsat, og påstande som tilsigtes, vil ikke sædvanligvis være prognostiske i den forstand, at domstolenes faktiske fremtidige handlinger kan forudsige. Den gældende ret skal således anses som den af teorien anbefalede ret. Den retsdogmatiske metode vil benyttes i kapitel 2, hvor denne subjektive ret klarlægges i de pålæggende love. Udover retskildehierarkiet i den retsdogmatiske metode vil afhandlingen primært blive udarbejdet i form af sekundære materialer som love, bemærkninger til lovforslaget, vejledninger, cirkulærer, faglitteratur og artikler. 1.6 Begreber og terminologi I afhandlingen anvendes betegnelserne "kapitalejerlån" og "aktionærlån", hvilket skyldes, at selskabsretten og skatteretten ikke benytter samme sprogbrug, selvom de overordnet har den samme betydning. Tidligere blev et "kapitalejerlån" selskabsretligt kaldt for et aktionær- eller anpartshaverlån, hvor betegnelsen hermed ved indførsel af den nye selskabslov blev ændret til "kapitalejerlån". Årsagen hertil er, at kapitalejerlån er en samlet betegnelse for et lån eller en sikkerhedsstillelse for kapitalejere eller medlemmer af ledelsen m.v. På baggrund heraf vil der nødvendigvis ikke være tale om et egentligt kapitalejerlån, idet der også kan være tale om et ledelseslån eller en sikkerhedsstillelse, hvorfor begrebet kapitalejerlån anvendes i selskabsretten. 7 Kapitalejere er efter SL 5, nr. 15 en samlet betegnelse for aktionærer og anpartshavere, og det fremgår endvidere af lovkommentarerne, at forbuddet mod kapitalejerlån omfatter et hvert medlem af en bestyrelse, samt de direktører, som er registeret hos Erhvervsstyrelsen. Begreberne såsom "kapitalejerlån" og "kapitalejer" vil hovedsagligt anvendes i afhandlingen ved gennemgang af de selskabsretlige forhold i kapitel 2. I skatteretten bruges betegnelsen "aktionærlån" og "aktionær", hvilket tydeligt fremgår af bemærkningerne, høringssvar og kommentarer til lovforslaget. I forbindelse med kommentarer til lovforslaget anfører Danske Advokater følgende: " Som en mindre ting bør terminologien "aktionærer" ændres til "kapialejere", fordi det også omfatter anpartsselskaber. Tilsvarende 5 For en nærmere redegørelse af den retsdogmatiske metode henvises der til Ewald, Jens og Schamburg-Müller Sten: Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, side Wegener, Morten: Juridisk metode, side Peter Thor Kellmer m.fl. RR, Kapitalejerlån - forbuddet mod kapitalejerlån og undtagelserne hertil 6, juni 2012,afsnit 2. 7

9 bør "aktier" ændres til "kapitalandele"." 8 Denne ændring i terminologien blev dog ikke foretaget. Betegnelsen "aktionærlån" fremgår ikke direkte af LL 16 E, men det fremgår heraf, at der ikke må ydes lån og sikkerhedsstillelse til en aktionær med bestemmende indflydelse, hvilket vil være en hovedaktionær. Begreberne "aktionærlån" og "hovedaktionær" vil således primært finde sin anvendelse i denne afhandling. Denne terminologi vil især anvendes, når det skatteretlige lovgrundlag beskrives i kapitel 3 og ved gennemgang af regnskabs- og revisionsmæssige konsekvenser ved indførslen af LL 16 E i kapitel 4. En gennemgang af formålet med lovgivningen beskrives i kapitel 5. Ligeledes er det besluttet, at anvendelsen af disse begreber benyttes for at skabe en bedre sammenhæng og terminologi i afhandlingen samt i forhold til den underliggende litteratur. I afhandlingen vil forkortelsen SL benyttes for selskabsloven, og således ikke være gældende for Statsskatteloven, som er den skattemæssige forkortelse af Statsskatteloven. 1.7 Afhandlingens opbygning og systematik Afhandlingen er struktureret således, at spørgsmålene fra problemformuleringen besvares i kronologisk rækkefølge i særskilte kapitler med underopdelte afsnit. I indeværende kapitel redegøres for afhandlingens problemformulering og formål, afhandlingens afgrænsning, metodemæssige overvejelser, anvendte begreber og terminologi samt afhandlingens opbygning og systematik. Kapitel 2 og 3 belyser reglerne for aktionærlån både selskabsretligt og skatteretligt, samt den konflikt, som kan opstå mellem de to lovgrundlag. Kapitel 4 belyser hvilke konsekvenser det vil have skatteretligt, selskabsretligt, revisions- og regnskabsmæssigt, når der foretages ompostering til løn eller udbytte, samt en anbefaling af hvordan denne behandling kan varetages fremadrettet. Kapital 5 belyser formålet med lovgivning og virkningen heraf, samt om opfyldelse af formålet med lovændringen er opfyldt. I kapitel 6 sammenfattes afhandlingens analyser af gældende ret i en hovedkonklusion. Sluttelig indeholder afhandlingen et engelsk resume, en liste over anvendte forkortelser og en litteraturfortegnelse samt bilagsoversigt. 8 Kommentarer til lovforslaget, L /12, Bilag 8, Danske Advokater 8

10 2. Selskabsretlig behandling af aktionærlån og skattemæssig behandling før LL 16 E Indeværende kapitel belyser kort den skattemæssige behandling af aktionærlån som eksisterede før vedtagelse af LL 16E. I denne forbindelse vil kapitlet først behandle den selskabsretlige behandling af aktionærlån. 2.1 Selskabsretlig behandling af kapitalejerlån 2.1.1Gældende regler for kapitalejerlån Af SL 210 fastslås det, "at et kapitalselskab ikke direkte eller indirekte må stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet." Tilsvarende gælder dette forhold også ved lån, der ydes til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab, og i andre virksomheder end moderselskaber der har bestemmende indflydelse 9 over selskabet. Yderligere må der ikke ydes lån til en kapitalejers eller et ledelsesmedlems nærtstående parter. Der eksisterer dog en række undtagelser i forhold til hovedregelen om et forbud mod et kapitalejerlån. Undtagelserne til forbuddet mod kapitalejerlån er følgende: selvfinansiering, lån til danske og visse udenlandske moderselskaber, der er optaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, lån vedrørende pengeinstitutter samt medarbejderlån optaget med henblik på erhvervelse af kapitalandele. Undtagelserne uddybes af udarbejdet oversigt i bilag 2. Forbuddet mod kapitalejerlån blev indført i 1982 i den tidligere AL og ApL. Baggrunden for forbuddet var, at beskytte selskabet og således selskabets kreditorer mod tab. 10 I betænkning nr fra november 2008 om modernisering af selskabsretten anføres det, at det primære formål var ikke at sætte de almindelige markedsmæssige mekanismer ud af spil, ved at direktøren eller ejeren låner penge til sig selv, som således forringer selskabets situation og dermed øger kreditorernes risiko for tab. Formålet var endvidere at forhindre kapitalejerne i at få midler ud af selskabet uden at betale skat af disse. Hvis aktionærlån var tilladt, ville en ejer eksempelvis kunne trække midler ud af selskabet som lån, i stedet for at trække midlerne ud som udbytte, hvormed der kunne undgås at betale udbytteskat. Beskatningen af udbyttet ville blive udskudt til 9 SL 7 regulerer begrebet bestemmende indflydelse og definerer at beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Derudover definerer SL 7 stk.2. at bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse. 10 Peter Thor Kellmer m.fl. RR, Kapitalejerlån - forbuddet mod kapitalejerlån og undtagelserne hertil 6, juni 2012,afsnit 4. 9

11 ubestemt tid, og skattemyndighederne ville blive påført en kreditrisiko, fordi det ikke var sikkert, at aktionæren kunne betale skatten, når lånet i fremtiden bliver omkonverteret til udbytte. 11 Forbuddet mod kapitalejerlån er ikke baseret på EU-retlige regler og er således alene et nationalt forbud. Der eksisterer, som følge heraf, forskellig regulering på området i de forskellige EU lande. 12 Det skal dog bemærkes, at Moderniseringsudvalget 13 ved fremsættelse af lovforslaget af den moderniserede Selskabslov i 2010 anbefalede at tillade lån til kapitalejere og ledelsesmedlemmer. 14 Dette forslag mødte dog imidlertid modstand under folketingets forhandlinger, hvorfor forbuddet mod kapitalejerlån blev opretholdt. I forbindelse med de skærpede regler om beskatning af aktionærlån ved indførslen af LL 16 E, må det bemærkes at være en voldsom holdningsændring i forhold til, at regeringen i 2010 fremsatte et lovforslag, som skulle lovliggøre kapitalejerlån. Tabel 1: Sammenfatning af forbud mod kapitalejerlån: De omfattede dispositioner Lån Sikkerhedsstillelse Andre dispositioner De omfattede personer Ledelsen i selskabet eller kapitalejere Ledelsen i selskabets moderselskab eller kapitalejere - derudover andre virksomheder end selskabets moderselskab, som har bestemmende indflydelse over selskabet. Særligt nærtstående til disse personer. Kilde: Peter Thor Kellmer m.fl. RR, Kapitalejerlån- forbuddet mod kapitalejerlån og undtagelserne hertil 6, juni 2012 I bilag 3 er der opstillet en række eksempler på, hvornår der siges at være et forbud mod et ulovligt kapitalejerlån. 11 Peter Thor Kellmer m.fl. RR, Kapitalejerlån - forbuddet mod kapitalejerlån og undtagelserne hertil 6, juni 2012,afsnit Peter Thor Kellmer m.fl. RR, Kapitalejerlån - forbuddet mod kapitalejerlån og undtagelserne hertil 6, juni 2012,afsnit 3 13 Moderniseringsudvalget blev nedsat i forbindelse med den gennemgribende revision af selskabsloven i 2009 og 2010, og udvalget fik til opgave at analysere den selskabsretlige udvikling samt udarbejde et udkast til en ny Selskabslov, som herunder skulle indeholde en regelforenkling og modernisering af de to eksisterende selskabsloven. Moderniseringsudvalget består af en række personer, som besidder særlig ekspertise inden for selskabsretten, herunder også revision og regnskab. 14 Bemærkninger til udvalgsbetænkningen afgivet 15. maj 2009, bilag 14, nr. 36 og

12 2.1.2 Tilbagebetaling af lånet og overtrædelse af forbuddet mod kapitalejerlån Selskabsretligt skal et kapitalejerlån tilbagebetales, jf. SL 215. Dette betyder at, hvis der ydes økonomisk bistand i strid med SL 210 om ulovligt kapitalejerlån, skal beløbet tilbageføres til selskabet sammen med en årlig rente af beløbet svarende til den rente, der er fastsat i Renteloven 5, stk.1 og 2 med et tillæg af 2 %. For 2012 skulle et ulovligt lån forrentes med en rente på 9,2 %. Hvis lånet ikke kan tilbagebetales, så vil de personer(ledelsen eller kapitalejere) som har aftalt indgåelse om lånet eller foretaget bibeholdelse heraf, kunne hæfte for det tab, som lånet må påføre selskabet. 15 Ledelsen i et kapitalselskab kan endvidere straffes med en bøde, hvis der eksisterer et ulovligt aktionærlån. Dette skyldes, at udstedelse og bevilling er forbundet med et ledelsesansvar, hvorfor et hvert bestyrelses- og direktionsmedlem kan blive straffet med en personlig bøde på 5 % af lånets hovedstol. 16 Bøden kan halveres, såfremt lånet inklusiv forrentning heraf bliver tilbagebetalt inden for en 6 ugers frist Maskeret udbytte Hvis et aktiv er solgt til underpris fra selskabet til kapitalejer, kan der også være tale om maskeret udbytte, idet ydelsen er givet på mere fordelagtige vilkår, end hvis der var tale om en ydelse til en uafhængig tredjemand. I henhold til SL 127, stk. 1, må medlemmer af et kapitalselskabs ledelse ikke disponere således, at dispositionen er åbenbart egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller kapitalselskabets bekostning. Følgerne af den ulovlige udbetaling fra selskabet er beskrevet i SL 194. Hvis der er sket udbetaling til kapitalejere i strid med bestemmelserne i denne lov, skal der ske tilbagebetaling af beløbet tillige med reglerne vedrørende tilbagebetaling i SL 215. Som hovedregel vil selskabsretten anvende SL 210 om forbuddet mod ulovlige kapitalejerlån og ikke SL 127. Stille midler til rådighed som beskrives i SL 215 er meget bred og vil dermed også kunne dække maskeret udlodninger. 15 Dom U H 16 SL 361 og SL 367 stk

13 2.1.4 Revisors pligt i forhold til ulovlige kapitalejerlån I forhold til revisors pligt omkring oplysning af ulovligt kapitalejerlån, har Revisornævnet i flere tilfælde udtalt, at forbuddet mod kapitalejerlån er gældende og det vil resultere i sanktioner hvis dette ikke oplyses. Forholdene vedrørende lånets opståen og de tekniske forhold vedrørende bogføringen eller revisors vurdering af at risici er lave i forhold til kreditorerne, vil ikke påvirke Revisornævnets sanktioner. Revisor har i henhold til Erklæringsbekendtgørelsen 17 pligt til at gøre opmærksom på det ulovlige kapitalejerlån i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang samt at oplyse dette i regnskabet, jf. årsregnskabsloven. 18 Revisor skal ikke blot være opmærksom på lån, der eksisterer på balancedagen, men også på om der har eksisteret et lån i løbet af regnskabsåret, der kan være tilbagebetalt på balancedagen. 19 Der kan opstå situationer, hvor revisor skal tage forbehold frem for at medtage det ulovlige kapitalejerlån som en supplerende oplysning. Dette kan eksempelvis være når notekravet 20 om oplysning om tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for medlemmer af ledelsen ikke er overholdt, eller hvis tilgodehavendet til virksomhedsdeltagerne ikke er vist som en særskilt regnskabspost under omsætningsaktiver. Derudover skal der tages forbehold, hvis der ikke er sket korrekt måling af lånet, eksempelvis i forhold til forrentning af lånet. Hvis revisor bliver opmærksom på, at der eksisterer et ulovligt kapitalejerlån, skal revisor indarbejde en supplerende oplysning vedrørende overholdelse af ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen omkring udvidet gennemgang samt ved review. Selvom det ulovlige kapitalejerlån er indfriet efter balancedagen, skal der gives en supplerende oplysning omkring ledelsesansvar, dette gælder også, hvis det ulovlige kapitalejerlån er indfriet i regnskabsårets løb. 21 Eftersom der ikke medtages en supplerende oplysning, og dette opdages af den lovgivende myndighed, vil forholdet bevirke en personlig bøde til revisor. Erklæringsvejledningen gør dog undtagelse for bagatelagtige beløb, hvilket har vist sig at være meget små beløb. Revisornævnet har givet en bøde på kr. til en revisor for ikke, at medtage en supplerende oplysning. 22 Dette var også selvom, at lånet ultimo udgjorde kr., hvor det primo i regnskabsåret udgjorde kr. En gennemgang af flere af Revisornævnets kendelser viser, at bagatelgrænsen er lav, og der er flere registrerede revisorer og statsautoriserede revisorer, som har modtaget personlige bøder på grund af manglende supplerende oplysning vedrørende ulovlige kapitalejerlån. 17 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer, Erklæringsvejledningens afsnit 5.6.2, 7, stk Årsregnskabsloven Jesper Seehausen, Kapitalejerlån-forbehold og supplerende oplysninger, 11. januar Årsregnskabsloven Jesper Seehausen, Kapitalejerlån-forbehold og supplerende oplysninger, 11. januar Revisornævnet -kendelse. sag nr. 68/2008-R-29.marts

14 Folketinget har den 3. juni 2013 vedtaget lovforslaget omkring ændring af Straffeloven, som har til formål at styrke indsatsen over for økonomisk kriminalitet. Dette betyder, at forældelsesfristen for strafansvar er ændret fra 2 til 5 år for blandt andet overtrædelse af selskabsloven. Selskabsretligt, revisions -og regnskabsmæssigt får dette ikke synderlig betydning, da revisor har pligt til at give supplerende oplysninger om mangel på ledelsesansvar. Det kan dog få betydning hvis revisor konstaterer et ulovligt kapitalejerlån, der er indfriet i løbet af foregående regnskabsår, hvor der ikke tidligere er afgivet en supplerende oplysning herom. Derudover har den forlængende forældelsesfrist også betydning, for hvor længe politiet efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen kan indlede en straffesag mod ledelsen som følge af ulovligt kapitalejerlån Jesper Seehausen, Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet, 10. juni

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA AF AKTIONÆRLÅN AF MARK HELLERUP OLSEN & RASMUS SEJER-NIELSEN KANDIDATSPECIALE OM SELSKABSSKATTERET I DANMARK ERHVERVSJURA, AALBORG UNIVERSITET, 2013 BEBBESKATNING AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Ulovlige kapitalejerlån

Ulovlige kapitalejerlån Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences Cand.merc.aud. Afhandling 1. november 2013 Ulovlige kapitalejerlån - Med fokus på selskabsretlige, skatteretlige og revisionsmæssige problemstillinger

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet HD afhandling December 2010 HD R 2. del. Sambeskatning I teori og praksis Skrevet af: Vejleder: Torben Bagge Handelshøjskolen Århus Universitet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Problemformulering...

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Kapitalejerlån. En kritisk analyse og vurdering af kapitalejers reparationsmuligheder ved berigtigelse af ulovligt kapitalejerlån

Kapitalejerlån. En kritisk analyse og vurdering af kapitalejers reparationsmuligheder ved berigtigelse af ulovligt kapitalejerlån Kapitalejerlån En kritisk analyse og vurdering af kapitalejers reparationsmuligheder ved berigtigelse af ulovligt kapitalejerlån Forfattere: Chris Middelhede Studienummer: 201200773 Vejleder: Liselotte

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard

Slide 1. Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser. Jakob Bundgaard Slide 1 Den nye selskabslov og de skatteretlige konsekvenser Jakob Bundgaard 29-12-2011 Formål Slide 2 Gennemgang af visse dele af den nye selskabslov (både allerede gældende og fremtidige ikrafttrædelser)

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER September 2013 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A. Den 20. december 2011 blev der i sag nr. 90/2010 Skat mod Registreret revisor A Samt B A/S (tidligere B Revision A/S) CVR- nr. xxxx xxxx og C A/S (tidligere xx C A/S) CVR nr. xxxx xxxx afsagt følgende

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Svar på early warning i forbindelse med aktielån

Svar på early warning i forbindelse med aktielån Notat 23. september 2015 J.nr.15-2051530 Selskab, Aktionær og Erhverv PTT, MJR Svar på early warning i forbindelse med aktielån Sag Skatteministeriet har den 7. juli 2015 modtaget en early warning fra

Læs mere

Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010

Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010 Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 2. Februar 2010 Agenda Generelt om forholdet mellem skatteret og selskabsret Skatteretlige effekter af hovedelementer

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere