Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af aktionærlån. En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E."

Transkript

1 Aarhus Universitet - Business and Social Sciences Juridisk Institut - Cand. Merc. Aud. Kandidatafhandling Afleveringsdato: 1. november 2013 Beskatning af aktionærlån En analyse og vurdering af de skatteretlige og selskabsretlige udfordringer ved indførsel af LL 16 E. Forfatter: Christine Hansen Vejleder: Anders N. Laursen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problembaggrund Problemstilling Fortolkning af hoved- og underspørgsmål Afhandlingens afgrænsning Metodemæssige overvejelser Begreber og terminologi Afhandlingens opbygning og systematik Selskabsretlig behandling af aktionærlån og skattemæssig behandling før LL 16 E Selskabsretlig behandling af kapitalejerlån Gældende regler for kapitalejerlån Tilbagebetaling af lånet og overtrædelse af forbuddet mod kapitalejerlån Maskeret udbytte Revisors pligt i forhold til ulovlige kapitalejerlån Skattemæssig behandling af aktionærlån før vedtagelse af LL 16 E Skattemæssig behandling af aktionærlån efter vedtagelse af LL 16 E Ligningslovens 16 E Undtagelsesbestemmelser til LL 16 E Hvilke personer er omfattet af LL 16 E Hvilke selskaber er omfattet af LL 16 E Hvilke dispositioner kan foretages? Tidspunkt for lånet og sikkerhedsstillelsen Gennemførsel af beskatningen Selskabets pligter i forhold til indberetning og indeholdelse af skat Tilbagebetaling af lånet Omgørelse Betalingskorrektion Øvrige bemærkninger Fortolkning af begrebet "sædvanlig forretningsmæssig disposition" Beskrivelse af sagens indhold Selskabsretlig fortolkning af "en sædvanlig forretningsmæssig disposition" SKATs indstilling og begrundelse

3 3.2.4 Afslutning på sagen Konflikt mellem det selskabsretlige og skatteretlige lovgrundlag Konsekvenser, vurdering og anbefaling ved indførsel af LL 16 E Selskabsretlige, skatteretlige, revisions - og regnskabsmæssige konsekvenser ved indførsel af LL 16 E: Situation A - Forholdet er bragt på plads senest på balancedagen Situation B - Hovedaktionær mangler at afregne skat på balancedagen Situation C - Forholdet er ikke bragt i orden på balancedagen Situation D - Det juridiske grundlag er i orden på balancedagen Situation E - Beskatning som udbytte, forholdet er i orden på balancedagen Situation F - Beskatning som udbytte, forholdet konstateres efter balancedagen Vurdering af det juridiske grundlag, forretningsmæssigt unormale dispositioner og selskabsretlige krav i forbindelse med udlodning af udbytte Krav til det juridiske grundlag for at ompostere til løn Forretningsmæssigt set unormale dispositioner Selskabsretlige krav i forbindelse med udlodning af udbytte Anbefalinger for behandling af aktionærlån fremadrettet Økonomiske og administrative konsekvenser ved indførsel af LL 16 E Formålet med lovgivning, LL 16 E Virkning af lovgivning, LL 16 E Opfyldelse af formålet med LL 16 E Konklusion Executive summary Litteraturfortegnelse Anvendte love og forkortelser Bøger Lovmateriale, domme, bemærkninger til lovforslag, høringssvar og kommentarer hertil Tidsskrifter, artikler, analyser samt i øvrige notater m.m Bilagsoversigt

4 1. Indledning 1.1 Problembaggrund Ved lov nr. 926 af 18. september 2012 blev der indført skærpede regler for beskatning af aktionærlån. Skærpelsen medførte tre lovændringer, hvilket betød indførsel af den nye regel LL 16 E 1, som kræver, at lån fra et selskab til en hovedaktionær skal beskattes som løn eller udbytte. Derudover blev LL 2 stk. 5 ændret, så frigørelsen for at den sekundære justering alene vil kunne accepteres, hvis den ændrede aftale er på arms længde vilkår, og endelig blev hovedaktionærens frigørelse for gæld gjort skattepligtig efter kursgevinstloven. 2 Baggrunden for vedtagelse af lovforslaget var hovedsagligt, at SKAT i en compliance-undersøgelse konstaterede en udbredt anvendelse af selskabsretlige ulovlige aktionærlån, som primært var optaget til finansiering af privatforbrug. Før vedtagelse af den nye lov, blev aktionærlån skattemæssigt som hovedregel behandlet efter selskabslovens regler, hvor det var forbudt at yde lån m.v. til selskabets aktionærer og ledelsesmedlemmer. Dog skal det bemærkes, at der skattemæssigt ikke sondres mellem lovlige og ulovlige aktionærlån. Kun i få tilfælde blev hovedaktionæren beskattet af hævningen, og hovedsagelig i tilfælde, hvor det stod klart, at hovedaktionæren ikke ville være i stand til at tilbagebetale lånet. De nye regler medfører, at aktionæren fremadrettet som udgangspunkt skal beskattes ved optagelse af lånet, så det ikke er muligt at opnå en skattemæssig fordel ved at hæve et beløb ud til sig selv, der reelt er løn eller udbytte. Dette vil endvidere betyde, at aktionærlånet bliver skattepligtigt som en hævning uden tilbagebetalingspligt, mens der selskabsretligt forsat er tale om et ulovligt aktionærlån. Der eksisterer tre undtagelser til denne beskatning, og især undtagelsen, som vedrører lån, der ydes som led i en forretningsmæssig disposition er interessant. Formålet med denne undtagelse er, at selskabsrettens definering af begrebet skal være vejledende for den skattemæssige afgrænsning. Selskabsretligt og skatteretligt har det dog allerede i praksis vist sig, at bestemmelserne i selskabsloven og LL 16 E varetager forskellige hensyn, hvilket giver gode muligheder for diskussion. De indførte skattemæssige regler adskiller sig fra den eksisterende selskabslovs regler om ulovlige aktionærlån. Hvis en aktionær låner penge ved sit selskab, skal han som udgangspunkt selskabsretligt tilbagebetale pengene til selskabet med den rente, der er fastsat i selskabsloven. Det er især på dette punkt, hvor den indførte 16 E i ligningsloven adskiller sig fra selskabsloven, og der opstår en regelkonflikt, fordi der skattemæssigt ikke skal ske 1 Bestemmelsen LL 16 E fremgår af bilag 1. 2 Jf. Aage Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat, 2013, side 935 3

5 tilbagebetaling. Som følge heraf, er der stor risiko for, at der opstår praktiske udfordringer, især også i forhold til den regnskabsmæssige, selskabsretlige - og revisionsmæssige behandling heraf. 1.2 Problemstilling På baggrund af ovenstående problembaggrund stilles følgende hovedspørgsmål: Hvilke skatteretlige og selskabsretlige udfordringer medfører ændringen i skattereglerne for beskatningen af aktionærlån? Dette giver anledning til følgende underspørgsmål: 1) Hvorledes er det selskabsretlige lovgrundlag for aktionærlån og hvilke skattemæssige konsekvenser medfører LL 16E? 2) Opstår der en konflikt mellem de nye skatteretlige regler på aktionærlån og det selskabsretlige lovgrundlag? 3) Kan et ulovligt lån ydet til selskabets hovedaktionær konverteres/omposteres til løn eller udbytte, og hvilke konsekvenser vil dette have skatteretligt og selskabsretligt? 4) Hvordan kan resultaterne fra ovenstående spørgsmål danne baggrund for anbefaling og vurdering i forbindelse med behandling af aktionærlån fremadrettet? 5) Hvad var formålet med ændringen i lovgrundlaget for beskatning af aktionærlån, og er formålet med ændringen i lovgrundlaget opfyldt? 1.3 Fortolkning af hoved- og underspørgsmål Hovedspørgsmålet anvender både ordene "skatteretligt og selskabsretligt". Som udgangspunkt vil afhandlingen tage et skatteretligt udgangspunkt, hvormed den med ændringen i det skatteretlige grundlag vil have fokus på at analysere og vurdere, hvilke især selskabsretlige konsekvenser, der er forbundet med indførslen af LL 16 E. Ønsket med hovedspørgsmålet er endvidere at belyse den praktiske anvendelse af bestemmelserne i LL 16 E. For at skabe et konkret og operationelt hovedspørgsmål, er der yderligere stillet fem underspørgsmål, som uddybes og forklares, jf. nedenfor. Det første og andet underspørgsmål har til formål at beskrive lovgrundlaget for aktionærlån både skatteretligt og selskabsretligt. Beskrivelsen vil tage udgangspunkt i den eksisterende selskabslov og kort beskrive skattereglerne for beskatning af aktionærlån før vedtagelse af LL 16 E. Derudover vil der være en beskrivelse af de efterfølgende ændrede regler. Underspørgsmål to vil fokusere på undtagelsesbestemmelsen om, at lån der ydes som led i en forretningsmæssig disposition bliver fritaget for beskatning. Spørgsmålet har således endvidere 4

6 også til formål, at diskutere konflikten mellem den skatteretlige og selskabsretlige fortolkning ved begrebet "en sædvanlig forretningsmæssig disposition", her vil den første nyligt trufne afgørelse SKM SR blive inddraget. Underspørgsmål to vil yderligere fokusere på den konflikt, der opstår mellem de nye skatteretlige regler på baggrund af lovgrundlaget, som er beskrevet i underspørgsmål et. På baggrund af underspørgsmål tre, vil det undersøges om et ulovligt lån ydet til selskabets hovedaktionær kan konverteres/omposteres til løn eller udbytte. I denne forbindelse opstilles der seks situationer, og der analyseres, hvilke konsekvenser det vil have skatteretligt, selskabsretligt, revisions- og regnskabsmæssigt, hvis der foretages konvertering/ompostering af hævningen til løn eller udbytte. Det fjerde underspørgsmål har til formål at give en anbefaling og vurdering af, hvorledes behandling af aktionærlån fremadrettet ud fra de opstillede situationer i de tidligere underspørgsmål bør foretages. Anbefalingen og vurderingen vil blive diskuteret med en primær baggrund i besvarelsen af underspørgsmål to og tre, men også sekundært på baggrund af det første underspørgsmål. Hensigten med underspørgsmål fem er at kommentere på baggrunden og formålet med indførslen af de nye regler omkring beskatning af aktionærlån, herunder om formålet med ændringen af lovgrundlaget er opfyldt og de forventede fremtidige virkninger heraf. 1.4 Afhandlingens afgrænsning Afhandlingen vil kun beskæftige sig med lån, der er opstået efter den 14. august 2012,som følge af at LL 16 E har virkning for lån som etableres efter denne dato. I forbindelse med undtagelsesbestemmelserne i LL 16 E vil afhandlingen afgrænse sig fra at behandle undtagelserne om lån, der ydes til selvfinansiering som nævnt i Selskabsloven 106, stk.2. og lån der ydes fra pengeinstitutter. Afhandlingen vil kun fokusere på undtagelsesbestemmelse lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Afhandlingen vil yderligere kun fokusere på hovedaktionærer, som har bestemmende indflydelse på selskabet, hvilket betyder, at denne vil undlade situationer, hvor der er flere aktionærer, hvoraf den ene har bestemmende indflydelse samt herunder nærtstående parter. Derudover vil afhandlingen undlade, at behandle aktionærer som har et lån, og som først opnår bestemmende indflydelse på et senere tidspunkt, grundet hovedfokus vil være Selskabslovens 210 og LL 16 E. 5

7 Derudover vil afhandlingen afgrænses fra at behandle lån mellem selskaber både selskabsretligt og skatteretligt, idet LL 16 E kun omfatter fysiske personer. Artiklen "LL 16 E i kritisk EU-retlig belysning" i SPO , anfører at beskatningen efter LL 16 E også vil ramme en dansk hovedkapitalejer i et udenlandsk selskab. Artiklen konkluderer, at LL 16 E i EU-retlig forstand udgør en restriktion, der ikke kan retfærdiggøres af almene hensyn, og som derfor må antages at være EU-stridig. Afhandlingen afgrænses fra at behandle problematikken i forhold til EU-retten, da hovedfokus vil være Selskabslovens 210 og LL 16 E. I forhold til sammenhængen mellem LL 16 E og SL 33 vedrørende indbetaling af selskabets kapital, belyses dette ikke nærmere i afhandlingen, da afhandlingen primært vil omhandle Selskabslovens 210 og LL 16 E.. Vedrørende partnerselskaber vil et partnerselskab selskabsretligt lovligt kunne modtage et lån fra et datterselskab. Skatteretligt vil dette dog være en transparent enhed, hvilket betyder at deltagerne vil blive beskattet af indkomsten mv. Det afgørende vil være om der eksisterer bestemmende indflydelse for den pågældende deltager. Der vil således også kunne opstå en konflikt mellem selskabsretten og skatteretten, i forhold til denne situation. Afhandlingen afgrænser sig fra at behandle denne situation, da hovedfokus er Selskabslovens 210 og LL 16 E og situationen vil forekomme sjældent i praksis. 1.5 Metodemæssige overvejelser Formålet med den analytiske tilgang i forhold til den forannævnte problemformulering baserer sig på den traditionelle retsdogmatiske metode. Den retsdogmatiske metode har til hensigt at udlede gældende ret gennem systematisering, beskrivelse, analyse og fortolkning af relevante retskilder. 3 Når der skal findes frem til, hvad der er gældende skatteret, skal det indledningsvis findes frem til, hvilke retskilder der lægges vægt på, når der skal træffes afgørelse i et skatteretligt spørgsmål. Retskilderne opdeles helt overordnet i de skrevne retskilder; loven inkl. bekendtgørelser, forarbejder til loven, cirkulære og administrative vejledninger - og de uskrevne retskilder; domspraksis, administrativ praksis, ombudsmandspraksis, teorien og forholdets natur. 4 Flere retsdogmatikere foretager ikke altid en konkret adskillelse af disse aktiviteter, 3 For en nærmere redegørelse af den retsdogmatiske metode henvises der til Ewald, Jens og Schamburg-Müller Sten: Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, side 207,210 og Jf. Aage Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat, 2013, side 103 6

8 hvorfor disse oftest vil flyde sammen. Der vil i denne afhandling ikke blive foretaget en målrettet adskillelse af aktiviteterne. 5 Udsagnet i afhandlingen og påstandene om den gældende ret vil tage udgangspunkt i en korrekt anvendelse af anerkendt juridisk metode, herunder retskilde og fortolkningslæren. 6 De udsagn som er fremsat, og påstande som tilsigtes, vil ikke sædvanligvis være prognostiske i den forstand, at domstolenes faktiske fremtidige handlinger kan forudsige. Den gældende ret skal således anses som den af teorien anbefalede ret. Den retsdogmatiske metode vil benyttes i kapitel 2, hvor denne subjektive ret klarlægges i de pålæggende love. Udover retskildehierarkiet i den retsdogmatiske metode vil afhandlingen primært blive udarbejdet i form af sekundære materialer som love, bemærkninger til lovforslaget, vejledninger, cirkulærer, faglitteratur og artikler. 1.6 Begreber og terminologi I afhandlingen anvendes betegnelserne "kapitalejerlån" og "aktionærlån", hvilket skyldes, at selskabsretten og skatteretten ikke benytter samme sprogbrug, selvom de overordnet har den samme betydning. Tidligere blev et "kapitalejerlån" selskabsretligt kaldt for et aktionær- eller anpartshaverlån, hvor betegnelsen hermed ved indførsel af den nye selskabslov blev ændret til "kapitalejerlån". Årsagen hertil er, at kapitalejerlån er en samlet betegnelse for et lån eller en sikkerhedsstillelse for kapitalejere eller medlemmer af ledelsen m.v. På baggrund heraf vil der nødvendigvis ikke være tale om et egentligt kapitalejerlån, idet der også kan være tale om et ledelseslån eller en sikkerhedsstillelse, hvorfor begrebet kapitalejerlån anvendes i selskabsretten. 7 Kapitalejere er efter SL 5, nr. 15 en samlet betegnelse for aktionærer og anpartshavere, og det fremgår endvidere af lovkommentarerne, at forbuddet mod kapitalejerlån omfatter et hvert medlem af en bestyrelse, samt de direktører, som er registeret hos Erhvervsstyrelsen. Begreberne såsom "kapitalejerlån" og "kapitalejer" vil hovedsagligt anvendes i afhandlingen ved gennemgang af de selskabsretlige forhold i kapitel 2. I skatteretten bruges betegnelsen "aktionærlån" og "aktionær", hvilket tydeligt fremgår af bemærkningerne, høringssvar og kommentarer til lovforslaget. I forbindelse med kommentarer til lovforslaget anfører Danske Advokater følgende: " Som en mindre ting bør terminologien "aktionærer" ændres til "kapialejere", fordi det også omfatter anpartsselskaber. Tilsvarende 5 For en nærmere redegørelse af den retsdogmatiske metode henvises der til Ewald, Jens og Schamburg-Müller Sten: Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære, side Wegener, Morten: Juridisk metode, side Peter Thor Kellmer m.fl. RR, Kapitalejerlån - forbuddet mod kapitalejerlån og undtagelserne hertil 6, juni 2012,afsnit 2. 7

9 bør "aktier" ændres til "kapitalandele"." 8 Denne ændring i terminologien blev dog ikke foretaget. Betegnelsen "aktionærlån" fremgår ikke direkte af LL 16 E, men det fremgår heraf, at der ikke må ydes lån og sikkerhedsstillelse til en aktionær med bestemmende indflydelse, hvilket vil være en hovedaktionær. Begreberne "aktionærlån" og "hovedaktionær" vil således primært finde sin anvendelse i denne afhandling. Denne terminologi vil især anvendes, når det skatteretlige lovgrundlag beskrives i kapitel 3 og ved gennemgang af regnskabs- og revisionsmæssige konsekvenser ved indførslen af LL 16 E i kapitel 4. En gennemgang af formålet med lovgivningen beskrives i kapitel 5. Ligeledes er det besluttet, at anvendelsen af disse begreber benyttes for at skabe en bedre sammenhæng og terminologi i afhandlingen samt i forhold til den underliggende litteratur. I afhandlingen vil forkortelsen SL benyttes for selskabsloven, og således ikke være gældende for Statsskatteloven, som er den skattemæssige forkortelse af Statsskatteloven. 1.7 Afhandlingens opbygning og systematik Afhandlingen er struktureret således, at spørgsmålene fra problemformuleringen besvares i kronologisk rækkefølge i særskilte kapitler med underopdelte afsnit. I indeværende kapitel redegøres for afhandlingens problemformulering og formål, afhandlingens afgrænsning, metodemæssige overvejelser, anvendte begreber og terminologi samt afhandlingens opbygning og systematik. Kapitel 2 og 3 belyser reglerne for aktionærlån både selskabsretligt og skatteretligt, samt den konflikt, som kan opstå mellem de to lovgrundlag. Kapitel 4 belyser hvilke konsekvenser det vil have skatteretligt, selskabsretligt, revisions- og regnskabsmæssigt, når der foretages ompostering til løn eller udbytte, samt en anbefaling af hvordan denne behandling kan varetages fremadrettet. Kapital 5 belyser formålet med lovgivning og virkningen heraf, samt om opfyldelse af formålet med lovændringen er opfyldt. I kapitel 6 sammenfattes afhandlingens analyser af gældende ret i en hovedkonklusion. Sluttelig indeholder afhandlingen et engelsk resume, en liste over anvendte forkortelser og en litteraturfortegnelse samt bilagsoversigt. 8 Kommentarer til lovforslaget, L /12, Bilag 8, Danske Advokater 8

10 2. Selskabsretlig behandling af aktionærlån og skattemæssig behandling før LL 16 E Indeværende kapitel belyser kort den skattemæssige behandling af aktionærlån som eksisterede før vedtagelse af LL 16E. I denne forbindelse vil kapitlet først behandle den selskabsretlige behandling af aktionærlån. 2.1 Selskabsretlig behandling af kapitalejerlån 2.1.1Gældende regler for kapitalejerlån Af SL 210 fastslås det, "at et kapitalselskab ikke direkte eller indirekte må stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet." Tilsvarende gælder dette forhold også ved lån, der ydes til kapitalejere eller ledelsen i selskabets moderselskab, og i andre virksomheder end moderselskaber der har bestemmende indflydelse 9 over selskabet. Yderligere må der ikke ydes lån til en kapitalejers eller et ledelsesmedlems nærtstående parter. Der eksisterer dog en række undtagelser i forhold til hovedregelen om et forbud mod et kapitalejerlån. Undtagelserne til forbuddet mod kapitalejerlån er følgende: selvfinansiering, lån til danske og visse udenlandske moderselskaber, der er optaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, lån vedrørende pengeinstitutter samt medarbejderlån optaget med henblik på erhvervelse af kapitalandele. Undtagelserne uddybes af udarbejdet oversigt i bilag 2. Forbuddet mod kapitalejerlån blev indført i 1982 i den tidligere AL og ApL. Baggrunden for forbuddet var, at beskytte selskabet og således selskabets kreditorer mod tab. 10 I betænkning nr fra november 2008 om modernisering af selskabsretten anføres det, at det primære formål var ikke at sætte de almindelige markedsmæssige mekanismer ud af spil, ved at direktøren eller ejeren låner penge til sig selv, som således forringer selskabets situation og dermed øger kreditorernes risiko for tab. Formålet var endvidere at forhindre kapitalejerne i at få midler ud af selskabet uden at betale skat af disse. Hvis aktionærlån var tilladt, ville en ejer eksempelvis kunne trække midler ud af selskabet som lån, i stedet for at trække midlerne ud som udbytte, hvormed der kunne undgås at betale udbytteskat. Beskatningen af udbyttet ville blive udskudt til 9 SL 7 regulerer begrebet bestemmende indflydelse og definerer at beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Derudover definerer SL 7 stk.2. at bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse. 10 Peter Thor Kellmer m.fl. RR, Kapitalejerlån - forbuddet mod kapitalejerlån og undtagelserne hertil 6, juni 2012,afsnit 4. 9

11 ubestemt tid, og skattemyndighederne ville blive påført en kreditrisiko, fordi det ikke var sikkert, at aktionæren kunne betale skatten, når lånet i fremtiden bliver omkonverteret til udbytte. 11 Forbuddet mod kapitalejerlån er ikke baseret på EU-retlige regler og er således alene et nationalt forbud. Der eksisterer, som følge heraf, forskellig regulering på området i de forskellige EU lande. 12 Det skal dog bemærkes, at Moderniseringsudvalget 13 ved fremsættelse af lovforslaget af den moderniserede Selskabslov i 2010 anbefalede at tillade lån til kapitalejere og ledelsesmedlemmer. 14 Dette forslag mødte dog imidlertid modstand under folketingets forhandlinger, hvorfor forbuddet mod kapitalejerlån blev opretholdt. I forbindelse med de skærpede regler om beskatning af aktionærlån ved indførslen af LL 16 E, må det bemærkes at være en voldsom holdningsændring i forhold til, at regeringen i 2010 fremsatte et lovforslag, som skulle lovliggøre kapitalejerlån. Tabel 1: Sammenfatning af forbud mod kapitalejerlån: De omfattede dispositioner Lån Sikkerhedsstillelse Andre dispositioner De omfattede personer Ledelsen i selskabet eller kapitalejere Ledelsen i selskabets moderselskab eller kapitalejere - derudover andre virksomheder end selskabets moderselskab, som har bestemmende indflydelse over selskabet. Særligt nærtstående til disse personer. Kilde: Peter Thor Kellmer m.fl. RR, Kapitalejerlån- forbuddet mod kapitalejerlån og undtagelserne hertil 6, juni 2012 I bilag 3 er der opstillet en række eksempler på, hvornår der siges at være et forbud mod et ulovligt kapitalejerlån. 11 Peter Thor Kellmer m.fl. RR, Kapitalejerlån - forbuddet mod kapitalejerlån og undtagelserne hertil 6, juni 2012,afsnit Peter Thor Kellmer m.fl. RR, Kapitalejerlån - forbuddet mod kapitalejerlån og undtagelserne hertil 6, juni 2012,afsnit 3 13 Moderniseringsudvalget blev nedsat i forbindelse med den gennemgribende revision af selskabsloven i 2009 og 2010, og udvalget fik til opgave at analysere den selskabsretlige udvikling samt udarbejde et udkast til en ny Selskabslov, som herunder skulle indeholde en regelforenkling og modernisering af de to eksisterende selskabsloven. Moderniseringsudvalget består af en række personer, som besidder særlig ekspertise inden for selskabsretten, herunder også revision og regnskab. 14 Bemærkninger til udvalgsbetænkningen afgivet 15. maj 2009, bilag 14, nr. 36 og

12 2.1.2 Tilbagebetaling af lånet og overtrædelse af forbuddet mod kapitalejerlån Selskabsretligt skal et kapitalejerlån tilbagebetales, jf. SL 215. Dette betyder at, hvis der ydes økonomisk bistand i strid med SL 210 om ulovligt kapitalejerlån, skal beløbet tilbageføres til selskabet sammen med en årlig rente af beløbet svarende til den rente, der er fastsat i Renteloven 5, stk.1 og 2 med et tillæg af 2 %. For 2012 skulle et ulovligt lån forrentes med en rente på 9,2 %. Hvis lånet ikke kan tilbagebetales, så vil de personer(ledelsen eller kapitalejere) som har aftalt indgåelse om lånet eller foretaget bibeholdelse heraf, kunne hæfte for det tab, som lånet må påføre selskabet. 15 Ledelsen i et kapitalselskab kan endvidere straffes med en bøde, hvis der eksisterer et ulovligt aktionærlån. Dette skyldes, at udstedelse og bevilling er forbundet med et ledelsesansvar, hvorfor et hvert bestyrelses- og direktionsmedlem kan blive straffet med en personlig bøde på 5 % af lånets hovedstol. 16 Bøden kan halveres, såfremt lånet inklusiv forrentning heraf bliver tilbagebetalt inden for en 6 ugers frist Maskeret udbytte Hvis et aktiv er solgt til underpris fra selskabet til kapitalejer, kan der også være tale om maskeret udbytte, idet ydelsen er givet på mere fordelagtige vilkår, end hvis der var tale om en ydelse til en uafhængig tredjemand. I henhold til SL 127, stk. 1, må medlemmer af et kapitalselskabs ledelse ikke disponere således, at dispositionen er åbenbart egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller kapitalselskabets bekostning. Følgerne af den ulovlige udbetaling fra selskabet er beskrevet i SL 194. Hvis der er sket udbetaling til kapitalejere i strid med bestemmelserne i denne lov, skal der ske tilbagebetaling af beløbet tillige med reglerne vedrørende tilbagebetaling i SL 215. Som hovedregel vil selskabsretten anvende SL 210 om forbuddet mod ulovlige kapitalejerlån og ikke SL 127. Stille midler til rådighed som beskrives i SL 215 er meget bred og vil dermed også kunne dække maskeret udlodninger. 15 Dom U H 16 SL 361 og SL 367 stk

13 2.1.4 Revisors pligt i forhold til ulovlige kapitalejerlån I forhold til revisors pligt omkring oplysning af ulovligt kapitalejerlån, har Revisornævnet i flere tilfælde udtalt, at forbuddet mod kapitalejerlån er gældende og det vil resultere i sanktioner hvis dette ikke oplyses. Forholdene vedrørende lånets opståen og de tekniske forhold vedrørende bogføringen eller revisors vurdering af at risici er lave i forhold til kreditorerne, vil ikke påvirke Revisornævnets sanktioner. Revisor har i henhold til Erklæringsbekendtgørelsen 17 pligt til at gøre opmærksom på det ulovlige kapitalejerlån i revisionspåtegningen eller erklæringen om udvidet gennemgang samt at oplyse dette i regnskabet, jf. årsregnskabsloven. 18 Revisor skal ikke blot være opmærksom på lån, der eksisterer på balancedagen, men også på om der har eksisteret et lån i løbet af regnskabsåret, der kan være tilbagebetalt på balancedagen. 19 Der kan opstå situationer, hvor revisor skal tage forbehold frem for at medtage det ulovlige kapitalejerlån som en supplerende oplysning. Dette kan eksempelvis være når notekravet 20 om oplysning om tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for medlemmer af ledelsen ikke er overholdt, eller hvis tilgodehavendet til virksomhedsdeltagerne ikke er vist som en særskilt regnskabspost under omsætningsaktiver. Derudover skal der tages forbehold, hvis der ikke er sket korrekt måling af lånet, eksempelvis i forhold til forrentning af lånet. Hvis revisor bliver opmærksom på, at der eksisterer et ulovligt kapitalejerlån, skal revisor indarbejde en supplerende oplysning vedrørende overholdelse af ledelsesansvar i revisionspåtegningen eller erklæringen omkring udvidet gennemgang samt ved review. Selvom det ulovlige kapitalejerlån er indfriet efter balancedagen, skal der gives en supplerende oplysning omkring ledelsesansvar, dette gælder også, hvis det ulovlige kapitalejerlån er indfriet i regnskabsårets løb. 21 Eftersom der ikke medtages en supplerende oplysning, og dette opdages af den lovgivende myndighed, vil forholdet bevirke en personlig bøde til revisor. Erklæringsvejledningen gør dog undtagelse for bagatelagtige beløb, hvilket har vist sig at være meget små beløb. Revisornævnet har givet en bøde på kr. til en revisor for ikke, at medtage en supplerende oplysning. 22 Dette var også selvom, at lånet ultimo udgjorde kr., hvor det primo i regnskabsåret udgjorde kr. En gennemgang af flere af Revisornævnets kendelser viser, at bagatelgrænsen er lav, og der er flere registrerede revisorer og statsautoriserede revisorer, som har modtaget personlige bøder på grund af manglende supplerende oplysning vedrørende ulovlige kapitalejerlån. 17 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer, Erklæringsvejledningens afsnit 5.6.2, 7, stk Årsregnskabsloven Jesper Seehausen, Kapitalejerlån-forbehold og supplerende oplysninger, 11. januar Årsregnskabsloven Jesper Seehausen, Kapitalejerlån-forbehold og supplerende oplysninger, 11. januar Revisornævnet -kendelse. sag nr. 68/2008-R-29.marts

14 Folketinget har den 3. juni 2013 vedtaget lovforslaget omkring ændring af Straffeloven, som har til formål at styrke indsatsen over for økonomisk kriminalitet. Dette betyder, at forældelsesfristen for strafansvar er ændret fra 2 til 5 år for blandt andet overtrædelse af selskabsloven. Selskabsretligt, revisions -og regnskabsmæssigt får dette ikke synderlig betydning, da revisor har pligt til at give supplerende oplysninger om mangel på ledelsesansvar. Det kan dog få betydning hvis revisor konstaterer et ulovligt kapitalejerlån, der er indfriet i løbet af foregående regnskabsår, hvor der ikke tidligere er afgivet en supplerende oplysning herom. Derudover har den forlængende forældelsesfrist også betydning, for hvor længe politiet efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen kan indlede en straffesag mod ledelsen som følge af ulovligt kapitalejerlån Jesper Seehausen, Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet, 10. juni

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet. Ulovlige lån til hovedaktionærer Arbejdsgruppen En tværgående arbejdsgruppe under FSR danske revisorer har drøftet nogle af de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, der følger af de ændrede skatteregler

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 11 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Kapitalejerlån & Selvfinansiering

Kapitalejerlån & Selvfinansiering Martin Chr. Kruhl & Ole B. Sørensen Kapitalejerlån & Selvfinansiering Selskabsretligt, regnskabsretligt, erstatningsretligt, strafferetligt og skatteretligt Forord......................................................

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 14 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

KAPITALEJERLÅN EN SELSKABS- OG SKATTERETLIG ANALYSE. Afleveringsdato: 11. maj 2015. Simon Fruensgaard

KAPITALEJERLÅN EN SELSKABS- OG SKATTERETLIG ANALYSE. Afleveringsdato: 11. maj 2015. Simon Fruensgaard KAPITALEJERLÅN EN SELSKABS- OG SKATTERETLIG ANALYSE Afleveringsdato: 11. maj 2015 Simon Fruensgaard INDHOLD 1 Indledning, problemformulering samt model- og metodevalg... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

Aktionærlån aktuel praksis

Aktionærlån aktuel praksis - 1 06.11.2014-12 (20140318) Aktionærlån Aktionærlån aktuel praksis Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i begyndelsen af 2014 valgt at offentliggøre flere, forskelligartede afgørelser

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Att.: Chefkonsulent Søren Nue Clausen. Pr

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Att.: Chefkonsulent Søren Nue Clausen. Pr Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Søren Nue Clausen Pr. e-mail: selskabsloven2016@erst.dk 17. august 2016 Høringssvar vedrørende udkast til ændring af selskabsloven

Læs mere

Lån til kapitalejere og ledelse Aktuelle spørgsmål til hotlinen

Lån til kapitalejere og ledelse Aktuelle spørgsmål til hotlinen Lån til kapitalejere og ledelse Aktuelle spørgsmål til hotlinen 2 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND/DR

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

KAPITALEJERLÅN Selskabsretlig og skatteretlig. Anne Line Bendsen

KAPITALEJERLÅN Selskabsretlig og skatteretlig. Anne Line Bendsen KAPITALEJERLÅN Selskabsretlig og skatteretlig Anne Line Bendsen Indholdsfortegnelse Indledning:... 5 1.1 Problemformulering... 5 1.1.1 Problemformulering:... 6 1.1.2 Valg af underspørgsmål... 6 1.1.3 Problemafgrænsning...

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Selskabsudgifter eller i aktionærens interesse - sponsorater og investering i heste

Selskabsudgifter eller i aktionærens interesse - sponsorater og investering i heste - 1 Selskabsudgifter eller i aktionærens interesse - sponsorater og investering i heste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En aktuel dom fra Østre Landsret vedrører den klassiske problemstilling,

Læs mere

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær - 1 Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selskab og hovedaktionær er to forskellige enheder. Både i det civile liv og i skatteretten

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Aktionærlån og selvfinansiering. Revisordøgnet 2013 Bella Center, 27. september 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d.

Aktionærlån og selvfinansiering. Revisordøgnet 2013 Bella Center, 27. september 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Aktionærlån og selvfinansiering Revisordøgnet 2013 Bella Center, 27. september 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvorfor er kapitalejerlån interessante? Regnskab Revision Uændret

Læs mere

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA

AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET ERHVERVSJURA AF AKTIONÆRLÅN AF MARK HELLERUP OLSEN & RASMUS SEJER-NIELSEN KANDIDATSPECIALE OM SELSKABSSKATTERET I DANMARK ERHVERVSJURA, AALBORG UNIVERSITET, 2013 BEBBESKATNING AALBORG, MAJ 2013 AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR

Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM BR 1 Kursgevinstbeskatning vilkårsændringer i låneforhold væsentlighedsvurdering - SKM2008.420.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Næstved fandt ved en dom af 1/4 2008, at en nedsættelse

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Aktionærlån - ejendomsoverdragelse mellem selskab og aktionær - ændring af værdiansættelsen - skatteforbehold - Landsskatterettens kendelse af SKM 2015.795 SR. Hvor langt rækker et skatteforbehold.

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Ulovlige kapitalejerlån - en praktisk tilgang

Ulovlige kapitalejerlån - en praktisk tilgang Copenhagen Business School sommeren 2016 HD 2. del regnskab og økonomistyring Afgangsprojekt Ulovlige kapitalejerlån - en praktisk tilgang Vejleder: Søren William Bech Antal anslag: 183.035 Antal normalsider:

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

K e n d e l s e: Den 18. november 2015 blev der i. sag nr. 33/2015 SKAT. mod. Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen.

K e n d e l s e: Den 18. november 2015 blev der i. sag nr. 33/2015 SKAT. mod. Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen. Den 18. november 2015 blev der i sag nr. 33/2015 SKAT mod Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. marts 2015 har SKAT klaget over statsautoriseret

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM SR

Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM SR - 1 Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM2015.637.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 22/9 2015,

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Maskeret udbytte - bortfald af hovedaktionærs kaution i forbindelse med aktieoverdragelse - Landsskatterettens kendelse af 16/8 2016, jr. nr. 14-0049386 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Ulovlige kapitalejerlån

Ulovlige kapitalejerlån Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences Cand.merc.aud. Afhandling 1. november 2013 Ulovlige kapitalejerlån - Med fokus på selskabsretlige, skatteretlige og revisionsmæssige problemstillinger

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016

H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen Næstved CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk H.F.N. Holding ApS Axelhusparkeringen 9 4700 Næstved

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere