BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union"

Transkript

1 DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 15 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA

3 BILAG A KAPITEL 15: KONTRAKTER, LEASINGKONTRAKTER OG LICENSER INDLEDNING Kontrakter er aftaler, i henhold til hvilke varer, tjenester og aktiver leveres til kunden. Kontrakter om simpelt salg af varer, tjenester eller aktiver fastsætter værdien og tidspunktet for registreringen af transaktionen, som i tilfælde af varer er ejendomsrettens overgang. Forskellen mellem tidspunktet for betaling og tidspunktet for registrering afspejles i poster, der registreres som andre forfaldne ikke-betalte mellemværender på den finansielle konto Leasingkontrakter, licenser og tilladelser er kontrakter, der fastsætter klassificeringen af betalinger og den økonomiske ejendomsret til aktiver. Nogle af kontrakterne er en selvstændig type ikke-finansielle aktiver I dette kapitel behandles registreringen af forskellige grupper komplekse kontrakter og de underliggende strømme og beholdninger i syv afsnit: a) sondringen mellem operationel leasing, ressourceleasing og finansiel leasing b) tilladelser til udnyttelse af naturressourcer c) tilladelser til at udføre særlige aktiviteter d) offentlig-private partnerskaber e) koncessionskontrakter om tjenester f) omsættelige operationelle leasingkontrakter g) eneret til fremtidige varer og tjenester SONDRINGEN MELLEM OPERATIONEL LEASING, RESSOURCELEASING OG FINANSIEL LEASING Der sondres mellem tre typer leasing af ikke-finansielle aktiver (se tabel 15.1): a) operationel leasing (udlejning) b) ressourceleasing c) finansiel leasing. Hver af disse leasingformer vedrører anvendelsen af et ikke-finansielt aktiv: Ved operationel leasing og ressourceleasing finder der ikke nogen overgang af den økonomiske ejendomsret sted, og den juridiske ejer vedbliver at være den økonomiske DA 2 DA

4 ejer. Ressourceleasing anvendes i forbindelse med naturressourcer som f.eks. jord og radiofrekvenser. Operationel leasing anvendes for alle andre ikke-finansielle aktiver. Ved finansiel leasing finder der en overgang af den økonomiske ejendomsret til aktivet sted, og den juridiske ejer af aktivet anses ikke for at være den økonomiske ejer. Finansiel leasing kan anvendes i forbindelse med alle ikke-finansielle aktiver, herunder i nogle tilfælde naturressourcer Alle varer og tjenester, naturressourcer, finansielle aktiver og passiver og andre størrelser har både en juridisk ejer og en økonomisk ejer. I mange tilfælde er den økonomiske og den juridiske ejer den samme. Hvis ejeren ikke er den samme, har den juridiske ejer overdraget ansvaret for risikoen ved brugen af størrelsen i en økonomisk aktivitet til den økonomiske ejer sammen med de dertil knyttede fordele. Til gengæld får den juridiske ejer af den økonomiske ejer betaling for andre risici og fordele. Tabel 15.1 Registrering af tre forskellige typer leasing Leasingtype Operationel leasing (vedrører ikke naturressourcer) Metode til registrering af brugeren Brugeren er ikke den økonomiske ejer af det ikke-finansielle aktiv. Leasingafgiften registreres som betaling for en tjeneste, forbrug i produktionen eller udgifter til forbrug afholdt af offentlig forvaltning og service, husholdninger og NPISH'er. Ressourceleasing (vedrører kun naturressourcer) Finansiel leasing Brugeren er ikke den økonomiske ejer af naturressourcen. Betalinger er jordrente (formueindkomst). Brugeren er den økonomiske ejer af et ikkefinansielt aktiv, der er finansieret ved et lån fra leasinggiveren. Betalingerne er for størstedelens vedkommende tilbagebetaling af hovedstolen og betalinger af rente på lånet. En del af rentebetalingerne kan registreres som FISIM, hvis långiveren er en finansiel formidler. Denne betaling klassificeres som forbrug i produktionen eller udgifter til forbrug afholdt af offentlig forvaltning og service, husholdninger og NPISH'er. DA 3 DA

5 Tabel 15.2 Registrering af tre forskellige typer leasing efter transaktionstype Transaktionstype Forbrug i produktionen Type anvendelse og involveret aktiv Operationel leasing af producerede aktiver, f.eks. maskiner og intellektuelle ejendomsrettigheder. FISIM vedrørende finansiel leasing. Forbrug af fast realkapital Udgifter til forbrug Kun for producerede aktiver og kun for den økonomiske ejer. Operationel leasing af varige forbrugsgoder Køb af varige forbrugsgoder (herunder hvis købet er finansieret ved finansiel leasing eller som afbetalingskøb). FISIM vedrørende finansiel leasing til endelige forbrugere. Køb af ikke-finansielle aktiver Faste investeringer Anskaffelse af naturressourcer Anskaffelse af andre ikke-producerede aktiver Køb af producerede aktiver (herunder hvis købet er finansieret ved finansiel leasing). Køb af naturressourcer, herunder af retten til at anvende dem, til de er udtømt. Køb af retten til at anvende en naturressource i en længere periode, f.eks. en fiskekvote. Formueindkomstbetalinger Jordrente mv. Renter Finansiel transaktion: lån Ressourceleasing, dvs. betaling for anvendelsen af en naturressource. Finansiel leasing, dvs. køb af et ikkefinansielt aktiv, der samtidig finansieres ved et lån. Finansiel leasing, dvs. køb af et ikkefinansielt aktiv, der samtidig finansieres ved et lån Definition: Den økonomiske ejer af størrelser som f.eks. en vare eller tjeneste, en naturressource, et finansielt aktiv eller passiv er den institutionelle enhed, der har krav på DA 4 DA

6 fordelene i tilknytning til anvendelsen af størrelsen som led i en økonomisk aktivitet i kraft af at acceptere de dertil knyttede risici Definition: Den juridiske ejer af størrelser som f.eks. en vare eller tjeneste, en naturressource, et finansielt aktiv eller passiv er den institutionelle enhed, der har et retligt og retligt gennemtvingeligt krav på fordelene i tilknytning til størrelserne. OPERATIONEL LEASING (UDLEJNING) Definition: Operationel leasing er et leasingforhold, hvor den juridiske ejer også er den økonomiske ejer og accepterer driftsrisikoen og modtager de økonomiske fordele af aktivet ved at kræve betaling for anvendelsen af det som led i en produktionsaktivitet En indikator for, at der er tale om operationel leasing, er, at den juridiske ejer er ansvarlig for reparation og vedligeholdelse af aktivet Ved operationel leasing forbliver aktivet på leasinggiverens (udlejerens) statuskonto Betalingerne for producerede aktiver i forbindelse med operationel leasing kaldes leasingafgift og registreres som betaling for en tjeneste (se tabel 15.2). Hvordan operationel leasing fungerer, kan bedst beskrives i relation til materiel, da operationel leasing ofte anvendes i forbindelse med køretøjer, kraner, boreudstyr osv., men operationel leasing kan anvendes ved alle former for ikke-finansielle aktiver. Den ydelse, som leveres af leasinggiveren, er mere end blot at stille aktivet til rådighed. Den indbefatter andre elementer som f.eks. praktiske fordele og sikkerhed. I forbindelse med materiel har leasinggiveren eller ejeren af materiellet normalt en beholdning af materiel i god vedligeholdelsesmæssig stand, der kan lejes efter ønske eller med kort varsel. Leasinggiveren må normalt være specialist i anvendelse af materiellet. Dette er vigtigt i tilfælde af meget kompliceret materiel, f.eks. computere, hvor leasingtageren måske ikke har den nødvendige ekspertise eller de nødvendige faciliteter til at vedligeholde materiellet ordentligt. Leasinggiveren kan også være forpligtet til at udskifte materiellet i tilfælde af et alvorligt eller længerevarende funktionssvigt. I forbindelse med bygninger er leasinggiveren ansvarlig for bygningens statik og sikkerhed og for udbedring af skader ved f.eks. naturkatastrofer, ligesom han normalt skal sikre, at elevatorer, varme- og ventilationssystemer er i funktionsdygtig stand Operationel leasing blev oprindelig udviklet for at opfylde behovene hos brugere, der kun med mellemrum har brug for visse typer materiel. Ofte anvendes operationel leasing for kortere perioder, om end leasingtageren kan forlænge leasingperioden ved udløb, og den samme bruger kan anvende det samme materiel ved flere lejligheder. Med udviklingen i retning af stadig mere komplicerede former for udstyr, særlig på elektronikområdet, er de faciliteter i form af servicering og backup, som leasinggiveren stiller til rådighed, blevet vigtige faktorer, som kan foranledige en bruger til at lease frem for at købe. Andre faktorer, der kan tilskynde brugerne til at lease over længere perioder frem for at købe, er konsekvenserne for foretagendets statuskonto, likviditet eller skattebetalinger. FINANSIEL LEASING Definition: Finansiel leasing er et leasingforhold, hvor leasinggiveren er den juridiske ejer af et aktiv, men leasingtageren den økonomiske ejer, da sidstnævnte har driftsrisikoen og DA 5 DA

7 modtager de økonomiske fordele af aktivet ved anvendelsen af det som led i en produktionsaktivitet. Til gengæld accepterer leasinggiveren en anden pakke risici og fordele fra leasingtageren i form af tilbagebetalinger i tilknytning til et lån. Det forekommer ofte, at leasinggiveren, selv om han er den juridiske ejer af aktivet, ikke fysisk kommer i besiddelse af aktivet, men lader det levere direkte til leasingtageren. En indikator for, at der er tale om finansiel leasing, er, at det er den økonomiske ejers ansvar at sørge for den nødvendige reparation og vedligeholdelse af aktivet Finansiel leasing registreres som et lån, som den juridiske ejer yder leasingtageren, og som leasingtageren bruger til at anskaffe aktivet. Derefter opføres aktivet på leasingtagerens statuskonto og ikke på leasinggiverens. Det pågældende lån opføres som et aktiv for leasinggiveren og et passiv for leasingtageren. Betalinger i forbindelse med finansiel leasing behandles ikke som leasingafgifter, men som betaling af renter og afdrag på det imputerede lån. Hvis leasinggiveren er en finansiel formidler, behandles en del af betalingen også som en tjeneste (FISIM) Meget ofte er det aktiv, der er genstand for et finansielt leasingforhold, af en helt anderledes art end de aktiver, som leasinggiveren bruger i sin produktionsaktivitet, f.eks. når en bank som juridisk ejer af et trafikfly leaser det til et luftfartsselskab. Der er ikke økonomisk nogen fornuft i at bogføre enten flyet eller dets forbrug af fast realkapital i bankens regnskaber eller at udelade dem fra luftfartsselskabets regnskaber. Ved finansiel leasing undgår man denne uønskede form for bogføring af ejendomsretten til flyet og af dets faldende værdi, samtidig med at nettoformuen for begge parter er korrekt igennem hele leasingperioden I forbindelse med finansiel leasing er leasingperioden normalt hele aktivets økonomiske levetid. I så fald svarer værdien af det imputerede lån til nutidsværdien af de betalinger, der skal foretages i henhold til leasingaftalen. Denne værdi omfatter aktivets kostpris og indbefatter normalt også et gebyr, som opkræves af leasinggiveren, og som periodiseres over leasingperioden. Betalinger, der foretages regelmæssigt til leasinggiveren, kan bogføres som fire komponenter: renter og afdrag på det imputerede låns hovedstol, leasinggebyret og FISIM (hvis leasinggiveren er en finansiel formidler). Hvis de første tre af disse elementer ikke er fastsat i aftalen, skal afdragene på hovedstolen svare til faldet i aktivets værdi (forbrug af fast realkapital), de forfaldne renter til forrentning af kapitalen vedrørende aktivet og administrationsgebyret til forskellen mellem det forfaldne beløb i alt og disse to elementer Der kan også være tale om finansiel leasing, hvis leasingperioden er kortere end aktivets økonomiske levetid. I så fald omfatter værdien af det imputerede lån aktivets kostpris og leasinggiverens gebyr plus værdien af det administrationsgebyr, der skal betales i henhold til leasingaftalen. De betalinger, der regelmæssigt foretages til leasinggiveren, bogføres som renter og afdrag på det imputerede låns hovedstol, leasinggebyr og FISIM (hvis leasinggiveren er en finansiel formidler). De kan også inkludere forudbetalinger, som skal finansiere genkøbet af aktivet ved udløbet af leasingperioden. Ved leasingperiodens udløb kan aktivet overgå til leasingtagerens balance, afhængigt af hvilken aftale der er truffet. Værdien af restgælden på lånet vil være lig med den forventede markedsværdi af aktivet ved leasingperiodens udløb som fastsat ved indgåelsen af leasingforholdet. På dette tidspunkt kan aktivet gives tilbage til leasinggiveren, leasingtageren kan have mulighed for retligt at erhverve aktivet, eller der kan indgås et nyt leasingforhold. Ved finansiel leasing bærer leasingtageren risikoen og nyder godt af fordelene ved brugen af aktivet. Kapitalgevinster og -tab på den forventede værdi af aktivet ved leasingperiodens DA 6 DA

8 udløb tilfalder derfor leasinggiveren. Hvis aktivet erhverves retligt af leasingtageren ved leasingperiodens udløb, bogføres de kontante betalinger som tilbagebetaling af lånet, da aktivet allerede er opført på leasingtagerens statuskonto. Hvis aktivet går tilbage til leasinggiveren, bogføres der en transaktion i form af køb af aktivet til aktivets nutidsværdi. Provenuet anvendes til at betale restgælden på lånet, og en eventuel forskel mellem disse beløb bogføres som en kapitaloverførsel. Betalingerne i løbet af leasingperioden vil ofte inkludere forudbetalinger vedrørende anskaffelse af aktivet, således at transaktionen finder sted uden modydelse, da lånet er tilbagebetalt helt på dette tidspunkt. Hvis der indgås aftale om en ny leasingperiode, må den nye aftale analyseres med henblik på at finde ud af, om den er en fortsættelse af et finansielt leasingforhold eller et operationelt leasingforhold Selv om et finansielt leasingforhold typisk vil løbe over flere år, er det ikke varigheden af leasingforholdet, der er afgørende for, om det skal betragtes som operationel leasing eller finansiel leasing. I nogle tilfælde kan aktivet leases for en kortere periode, eventuelt kun et år ad gangen, alt imens aftalen indbefatter den klausul, at leasingtageren overtager hele ansvaret for aktivet, herunder al vedligeholdelse, og hæfter for ekstraordinære skader. Selv om leasingperioden er kort, og selv om leasinggiveren måske ikke er en finansiel institution, bogføres leasingforholdet som finansiel leasing og ikke som operationel leasing, hvis leasingtageren accepterer hovedparten af risiciene og modtager fordelene ved anvendelsen af aktivet i produktionen. I praksis er det imidlertid vanskeligt at bogføre anderledes end i virksomhedsregnskaberne, som følger de internationale virksomhedsregnskabsstandarder, hvor finansiel leasing er begrænset til leasingforhold, der omfatter størstedelen af aktivets økonomiske levetid Alle selskaber, der er specialiseret i finansiel leasing, uanset om de kaldes ejendomsselskaber eller flyleasingselskaber, klassificeres som finansielle formidlere, der yder lån til de enheder, der leaser aktiver af dem. Hvis leasinggiveren ikke er en finansiel formidler, opdeles betalingerne i tilknytning til de imputerede lån i afdrag på hovedstolen og renter. Hvis leasinggiveren er et finansielt selskab, inkluderes der en yderligere komponent, der repræsenterer administrationsgebyret (FISIM) Køb på afbetaling er en type finansiel leasing. Definition: Der er tale om køb på afbetaling, hvis et varigt gode sælges til en køber mod senere betaling af afdrag. Køberen tager omgående godet i besiddelse, skønt det i juridisk forstand forbliver sælgerens ejendom som sikkerhed/garanti, indtil alle aftalte afdrag er indbetalt af køberen Afbetalingskøb er normalt begrænset til varige forbrugsgoder, og de fleste købere findes i sektoren husholdninger. Enheder, som finansierer afbetalingskøb, er typisk selvstændige institutionelle enheder, som har et nært samarbejde med forhandlere af varige goder Ved afbetalingskøb bogføres det varige gode, som om det var anskaffet af køberen på det tidspunkt, hvor vedkommende får rådighed over aktivet, nærmere bestemt til den markedspris, der ville have været tale om i en dertil svarende transaktion. Køberen ydes et imputeret lån af tilsvarende værdi. Betalingerne fra køber til den enhed, som finansierer afbetalingskøbet, opføres som afdrag på hovedstolen og rentebetalinger efter samme metode som ved finansiel DA 7 DA

9 leasing. Den produktive aktivitet, som udøves af finansierende enheder, er finansiel formidling. Da de normalt ikke opkræver særskilt gebyr for deres formidlingsvirksomhed, er deres samlede produktion FISIM, beregnet som formueindkomst minus renteudgifter. Som det er tilfældet med finansiel leasing, kan det være vanskeligt at observere renteudgifterne, hvorfor de anslås skønsmæssigt. RESSOURCELEASING Definition: Ressourceleasing er et leasingforhold, hvor ejeren af en naturressource stiller den til rådighed for en leasingtager mod betaling, der bogføres som leasingafgift Ved ressourceleasing forbliver ressourceaktivet på leasinggiverens balance, selv om det bruges af leasingtageren. Et fald i naturressourcens værdi opføres som økonomisk forsvinden af ikke-producerede aktiver (K.21). Det registreres ikke som en transaktion på linje med forbrug af fast realkapital, da der ikke er nogen fast realkapital at forbruge. Forfaldne beløb i et ressourceleasingforhold, og kun disse, bogføres som leasingafgift Et klassisk eksempel på et aktiv, der kan være genstand for ressourceleasing, er jord. Anvendelse af andre naturressourcer registreres imidlertid på samme måde, f.eks. tømmer, fisk, vand, mineralressourcer og radiofrekvenser. TILLADELSER TIL UDNYTTELSE AF NATURRESSOURCER Tilladelser til udnyttelse af en naturressource kan udstedes af det offentlige eller af private ejere, f.eks. landmænd eller virksomheder Når der gives tilladelse til udnyttelse af en naturressource, kan der sondres mellem tre måder at opføre det på (se tabel 15.3): a) ejeren kan forlænge eller inddrage tilladelsen til fortsat udnyttelse af aktivet fra den ene leasingperiode til den næste b) ejeren kan tillade, at ressourceaktivet udnyttes i en længere periode og på en sådan måde, at brugeren i praksis kontrollerer udnyttelsen af ressourcen i denne periode, mens ejeren slet ikke eller kun i begrænset omfang er involveret c) ejeren tillader, at ressourceaktivet udnyttes, til det er udtømt. Den første mulighed bogføres som ressourceleasing og som jordrente. Den anden mulighed kan ikke blot indebære, at der bogføres en leasingafgift, men også, at der opstår et aktiv for brugeren, der er uafhængigt af selve ressourcen, men hvor værdien af ressourceaktivet og det aktiv, hvorved der gives tilladelse til udnyttelse af det, er knyttet sammen. Dette aktiv (kategori AN.222) bogføres kun, hvis dets værdi, dvs. fordelene for indehaveren ud over værdien af afgiften, kan realiseres ved at overdrage aktivet. De observeres første gang gennem økonomisk opståen af aktiver (kategori K.1, se 6.06 g). Hvis værdien af aktivet ikke realiseres, vil den falde hen imod nul, efterhånden som leasingperioden udløber. DA 8 DA

10 Den tredje mulighed medfører salg (eller eventuelt ekspropriation) af selve naturressourcen. Tabel 15.3 Bogføring af tre forskellige typer tilladelser til udnyttelse af naturressourcer Type udnyttelse Tilladelse til midlertidig udnyttelse, evt. for længere tid Under brugerens kontrol i en længere periode, risici og fordele bæres af brugeren, tilladelsen kan overdrages til en realiserbar værdi Udnyttelse, indtil naturressourcen er udtømt; permanent udnyttelse (alle risici og fordele bæres af brugeren) Bogføringsmetode Ressourceleasing: jordrente (formueindkomst) Jordrente og opståen af et nyt aktiv for retten til at udnytte naturressourcen Salg af naturressourcen DA 9 DA

11 15.28 Ved sondringen mellem leasingafgift, opståen af et nyt aktiv og salg af naturressourcen er det vigtigste kriterium overdragelsen af risici og fordele. Naturressourcen anses som solgt, hvis alle risici og fordele er overdraget. Et nyt aktiv anses for at være opstået, hvis overdragelsen af risici og fordele medfører en separat og overdragelig tilladelse af en realiserbar værdi. Anvendelse af andre kriterier, f.eks. på forhånd aftalte betalinger, forudbetaling, tilladelsens varighed og behandling i virksomhedsregnskaberne, kan være vildledende, da de ikke nødvendigvis afspejler overdragelsen af risici og fordele Naturressourcer, f.eks. jord og mineralressourcer, kan erhverves af ikke-residenter. Salg af naturressourcer skal imidlertid ikke bogføres som salg til en ikke-resident enhed. I sådanne tilfælde skabes der en fiktiv resident enhed, der har ejendomsretten til naturressourcen. Den ikke-residente enhed ejer så den fiktive residente enheds egenkapital. Den samme bogføringsmetode anvendes, hvis residenter anskaffer naturressourcer i udlandet Det offentliges indtægter fra en bestemt type naturressourcer (f.eks. indtægter fra olie og naturgas) kan bestå af en lang række transaktioner, bl.a.: a) leasingafgift i tilfælde af ressourceleasing b) afhændelse af ikke-producerede aktiver, f.eks. salg af naturressourcer eller salg af tilladelser til udnyttelse igennem en længere periode c) udbytte fra et offentligt selskab, der udnytter naturressourcer d) selskabsskat betalt af selskaber, der udnytter naturressourcer. TILLADELSER TIL UDØVELSE AF BESTEMTE AKTIVITETER Ud over tilladelser til og leasingaftaler om udnyttelse af et aktiv kan der gives tilladelse til at udøve en bestemt aktivitet, helt uafhængigt af hvilke aktiver der er involveret i aktiviteten. Tilladelserne afhænger ikke af bestemte kvalifikationskriterier (f.eks. beståelse af en prøve for at få tilladelse til at køre bil), men har til formål at begrænse antallet af individuelle enheder, der har ret til at deltage i aktiviteten. Sådanne tilladelser kan udstedes af sektoren offentlig forvaltning og service eller af private institutionelle enheder, og de to tilfælde behandles forskelligt. DA 10 DA

12 Tabel 15.4: Bogføring af anvendelse og køb af ikke-finansielle aktiver, efter transaktionstype og strøm Transaktionstype Forbrug i produktionen Type anvendelse / køb og type aktiv og type betaling Operationel leasing af producerede aktiver, f.eks. maskiner og intellektuelle ejendomsrettigheder Regelmæssige betalinger foretaget af selskaber for levering af vand FISIM-tjenester i tilknytning til finansiel leasing Forbrug af fast realkapital Udgifter til forbrug Kun for producerede aktiver og kun for den økonomiske ejer Operationel leasing af varige forbrugsgoder Køb af varige forbrugsgoder (herunder hvis købet er finansieret ved finansiel leasing eller som afbetalingskøb) Køb af ikke-finansielle aktiver Faste investeringer Anskaffelse af naturressourcer Anskaffelse af andre ikke-producerede aktiver Køb af producerede aktiver (herunder hvis købet er finansieret ved finansiel leasing) Køb af naturressourcer, herunder af retten til at anvende dem, til de er udtømt Køb af retten til at anvende en naturressource i en længere periode, f.eks. en fiskekvote Omsættelige timeshareordninger Køb af en kontrakt, der kan overdrages til tredjemand Kontrakter om fremtidig produktion, f.eks. kontrakter med fodboldspillere og forfattere Betaling som formueindkomst Jordrente Ressourceleasing, dvs. betaling for anvendelsen af en naturressource Regelmæssige betalinger for retten til at udvinde vand Finansiel leasing, dvs. køb af et ikke-finansielt aktiv, der samtidig finansieres ved et lån Indkomstoverførsel Tilladelser, der udstedes af sektoren offentlig forvaltning og service, til at udøve en bestemt aktivitet uafhængigt af kvalifikationskriterier eller med et uforholdsmæssigt gebyr i forhold til omkostningerne ved at administrere tilladelsesordningen Emissionstilladelser udstedt af sektoren offentlig forvaltning og service med henblik på at begrænse de samlede emissioner Andre produktionsskatter DA 11 DA

13 Finansiel transaktion: lån Andre mængdemæssige ændringer i status Finansiel leasing, dvs. køb af et ikke-finansielt aktiv, der samtidig finansieres ved et lån Udtømmelse af naturressourcer foretaget af ejeren Ulovlig skovhugst, fiskeri eller jagt (ikke-kompenseret beslaglæggelse af dyrkede aktiver eller naturressourcer) Ændringer i aktivers pris Udløb af kontrakter og tilladelser, der er bogført som aktiver DA 12 DA

14 15.32 Når sektoren offentlig forvaltning og service eksempelvis begrænser antallet af biler, der har tilladelse til at køre som taxaer, eller begrænser antallet af kasinoer ved at udstede tilladelser, skaber de i realiteten monopoludbytte for de godkendte erhvervsdrivende og får en del af udbyttet ind igen som gebyr. Disse gebyrer bogføres som andre produktionsskatter. Dette princip finder anvendelse i alle tilfælde, hvor sektoren offentlig forvaltning og service udsteder tilladelser for at begrænse antallet af enheder, der opererer inden for et bestemt område, og hvor grænsen fastsættes tilfældigt og ikke er afhængig af kvalifikationskriterier alene Hvis tilladelsen er gyldig i flere år, bogføres betalingen i princippet efter optjeningstidspunktet med en postering som andre forfaldne ikke-betalte mellemværender for den del af gebyret for tilladelsen, der dækker de efterfølgende år Incitamentet til at erhverve en sådan tilladelse er, at indehaveren af tilladelsen mener, at han dermed erhverver retten til at få monopoludbytte, fordi den fremtidige indkomst forventes at være større end betalingen for at erhverve rettighederne til udbyttet. Fordelene for indehaveren ud over den værdi, der tilfalder udstederen, behandles som et aktiv, hvis indehaveren af tilladelsen kan realisere fordelene ved at overdrage aktivet. Aktivtypen beskrives som en tilladelse til udøvelse af bestemte aktiviteter (AN.223) Tilladelsen til udøvelse af bestemte aktiviteter i form af et aktiv opføres først på kontoen for andre mængdemæssige ændringer i status. Værdimæssige ændringer, både i op- og nedadgående retning, registreres på omvurderingskontoen Værdien af tilladelsen som et aktiv fastsættes ud fra den værdi, til hvilken den kan sælges, eller beregnes, hvis et sådant tal ikke er tilgængeligt, som nutidsværdien af den fremtidige strøm af monopoludbytte. Hvis tilladelsen videresælges, overtager den nye ejer retten til at modtage en godtgørelse fra sektoren offentlig forvaltning og service, hvis tilladelsen trækkes tilbage, samt retten til at få monopoludbyttet En af sektoren offentlig forvaltning og service udstedt tilladelse til udøvelse af en bestemt aktivitet behandles kun som et aktiv, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: a) Den pågældende aktivitet gør ikke brug af et aktiv, der tilhører sektoren offentlig forvaltning og service. Hvis den gør, behandles tilladelsen til anvendelse af aktivet som operationel leasing, finansiel leasing, ressourceleasing eller eventuelt som anskaffelse af et aktiv, der repræsenterer tilladelsen til at anvende aktivet efter leasingtagerens skøn igennem en længere periode. b) Tilladelsen udstedes ikke efter et kvalifikationskriterium. Sådanne tilladelser behandles enten som skatter eller betaling for tjenester. c) Antallet af tilladelser er begrænset og giver således indehaveren mulighed for at få monopoludbytte ved udøvelsen af den pågældende aktivitet. d) Indehaveren af tilladelsen skal kunne sælge tilladelsen til tredjemand. Hvis en eller flere af disse betingelser ikke er opfyldt, behandles betalingerne som skatter eller som betaling for tjenester. DA 13 DA

15 15.38 For andre enheder end det offentlige er det langt sjældnere muligt at begrænse deltagelsen i en given aktivitet. Som eksempel kan nævnes, når det er enten obligatorisk eller ønskeligt at være medlem af en faglig sammenslutning, og der er en snæver grænse for antallet af deltagere i aktiviteten. Som eksempel kan nævnes et tilfælde, hvor en ejer af fast ejendom begrænser antallet af enheder, der udøver en aktivitet på hans ejendom, f.eks. et hotel med en politik om kun at tillade et enkelt taxafirma at afhente gæster. I sådanne tilfælde behandles tilladelserne som betalinger for tjenester. I princippet bogføres betalingen efter optjeningstidspunktet i den periode, for hvilken tilladelsen er gyldig. Der er principielt ingen grund til, at sådanne tilladelser ikke skulle kunne behandles som aktiver, hvis de var omsættelige, men dette forekommer ikke almindeligt En tilladelse der er udstedt af en enhed, der ikke henhører under sektoren offentlig forvaltning og service, til udøvelse af en bestemt aktivitet behandles kun som et aktiv, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: a) Den pågældende aktivitet gør ikke brug af et aktiv, der tilhører udstederen af tilladelsen. Hvis den gør, behandles tilladelsen til at bruge aktivet som operationel leasing, finansiel leasing eller ressourceleasing. b) Antallet af tilladelser er begrænset og giver således indehaveren mulighed for at få monopoludbytte ved udøvelsen af den pågældende aktivitet. c) Indehaveren af tilladelsen skal retligt og i praksis kunne sælge tilladelsen til tredjemand. Hvis en eller flere af disse betingelser ikke er opfyldt, behandles betalingerne som betaling for tjenester Det offentlige udsteder emissionstilladelser for at begrænse de samlede emissioner. Disse tilladelser indebærer ikke udnyttelse af en naturressource, da atmosfæren ikke er værdiansat, så det er ikke et økonomisk aktiv, og gebyrerne for tilladelserne klassificeres derfor som skatter. Tilladelserne er omsættelige, og der vil være et aktivt marked for dem. Tilladelserne udgør derfor aktiver og værdiansættes til den markedspris, som de kan sælges til. OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER Offentlig-private partnerskaber er langfristede kontrakter mellem to enheder, hvor den ene enhed erhverver eller opfører et aktiv eller sæt aktiver, driver det i en periode og derefter overdrager aktivet til en anden enhed. Sådanne ordninger indgås normalt mellem et privat foretagende og det offentlige, men andre kombinationer er mulige, med et offentligt selskab som den ene part eller en privat nonprofitinstitution som den anden part. Det offentlige indgår offentlig-private partnerskaber af forskellige grunde, f.eks. i håbet om, at privat ledelse vil føre til en mere effektiv produktion, eller at der kan opnås adgang til en bredere række finansielle kilder, eller ud fra ønsket om at nedbringe den offentlige gæld. I kontraktperioden har den private partner i det offentlig-private partnerskab den juridiske ejendomsret. Når kontraktperioden er udløbet, har det offentlige både den økonomiske og den juridiske ejendomsret. DA 14 DA

16 Behandlingen af offentlig-private partnerskaber er behandlet mere indgående i kapitel 20 om offentlige regnskaber. KONCESSIONSKONTRAKTER OM TJENESTER Koncessionskontrakter om tjenester giver et selskab eneret til at levere bestemte tjenester. I tilfælde af en koncessionskontrakt om offentlige tjenester kan et privat selskab f.eks. indgå en aftale med det offentlige om eneret til at drive, vedligeholde og foretage investeringer i et offentligt værk (f.eks. et vandforsyningssystem eller en betalingsmotorvej) i et bestemt antal år. Koncessionskontrakter om tjenester bogføres ikke som aktiver, for så vidt de ikke er omsættelige, eller der ikke kan realiseres nogen værdi ved at overdrage dem. OMSÆTTELIGE OPERATIONELLE LEASINGKONTRAKTER (AN.221) Omsættelige operationelle leasingkontrakter er tredjemands ejendomsrettigheder vedrørende andre ikke-finansielle aktiver end naturressourcer. Leasingkontrakten skal give indehaveren økonomiske fordele ud over de gebyrer, der skal betales, og indehaveren kan realisere disse fordele ved at overdrage dem. Værdien af leasingkontrakten er fordelen for indehaveren ud over den værdi, som tilfalder udstederen. Omsættelige operationelle leasingkontrakter kan omfatte alle former for lejeforhold og operationelle leasingkontrakter. F.eks. kan en lejer fremleje en lejlighed til tredjemand. ENERET TIL FREMTIDIGE VARER OG TJENESTER (AN.224) Kontrakter om fremtidig produktion kan også give anledning til aktiver i form af tredjemands ejendomsrettigheder. Værdien af sådanne kontrakter er fordelen for indehaveren ud over den værdi, som tilfalder udstederen. Som eksempler kan nævnes: a) Eneret til at have en person til at arbejde for sig (f.eks. fodboldspillere) eller til at offentliggøre litterære værker eller til at afholde koncerter o.l. Værdien af disse rettigheder er det udbytte, der kan hentes ved at overdrage rettighederne til en pris, der er højere end omkostningerne ved at ophæve den eksisterende kontrakt. b) Timeshareordninger. Kun nogle timeshareordninger betragtes som anskaffelse af et aktiv: 1) Hvis ejeren har et fast sted, der ikke er af tidsbegrænset karakter, er berettiget til at indgå i bestyrelsen for ordningen, kan sælge eller overdrage sin andel efter eget ønske, så er ordningen højst sandsynligt et aktiv af samme type som et hus. 2) Hvis ejeren har en fast aftale om at have en form for bolig til rådighed i en given periode for et bestemt tidsrum, er det sandsynligt, at dette udgør et forudbetalt lejeforhold, dvs. forudbetalte udgifter til forbrug afholdt af husholdninger. 3) Dette forudbetalte lejeforhold kan fremlejes i perioder eller sælges for resten af lejeforholdets løbetid som en omsættelig operationel leasingkontrakt. DA 15 DA

17 4) Det kan forekomme, at en deltager i en pointbaseret ordning kun har et forfaldent mellemværende som aktiv. DA 16 DA

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

Arbejdskapital og balanceposter

Arbejdskapital og balanceposter 1 Arbejdskapital og balanceposter Partner, cheføkonom, Jørgen Dreyer Hemmsen, Økonomisk Analyse 2 Oversigt for de næste 40 minutter Hvad er arbejdskapital, og hvorfor er arbejdskapital vigtig? Virksomhedsspecifikke

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Indholdsfortegnelse Hvem er NRGi Finans........................ 3 Finansiering er en god ide.................... 4 Finansieringstyper..........................

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 19 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 21 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr

UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr. 15-1434179 Bekendtgørelse om SKATs behandling af ansøgninger om og udstedelse af tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer

Læs mere

Få effektiv finansiering med på vejen

Få effektiv finansiering med på vejen Få effektiv finansiering med på vejen 2 Træk på Jyske Finans og løb ikke tør for finanser Få de maskiner og køretøjer, I har brug for Investering i nyt materiel kan være ganske omfattende. Og det er vigtigt,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 15. marts 2001 2000/0019(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 15. marts 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT

Budgetforslag 2015-18 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. til et leasingselskab. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af kommunens

Læs mere

Teknisk gennemgang Leasingområdet. 23. maj 2017

Teknisk gennemgang Leasingområdet. 23. maj 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 205 Offentligt Teknisk gennemgang Leasingområdet 23. maj 2017 Dagsorden for i dag v Den politiske kontekst hvorfor behov for en teknisk gennemgang v Reglerne i

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb.

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb. BEK nr 699 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1434179 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om SKATs

Læs mere

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17.

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17. DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING THE ASSOCIATION OF DANISH FINANCE HOUSES DER VERBAND DER DÄNISCHEN FINANZIERUNGSGESELLSCHAFTEN ASSOCIATION DANOISES DES ESTABLISSEMENTS FINANCIERS Til foreningens

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union 2010

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union 2010 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 02 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/647/EU)

RETNINGSLINJER (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU) DIREKTIONEN

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

Bilag 9 Kasse- og regnskabsregulativet omkring måling af aktiver

Bilag 9 Kasse- og regnskabsregulativet omkring måling af aktiver Bilag 9 Kasse- og regnskabsregulativet omkring måling af aktiver Grundlag I henhold til gældende regler for kommunale budget- og regnskabssystemer fastsættes nedenstående regler for indregning og måling

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 16 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Manual Generelle spørgsmål og svar

Manual Generelle spørgsmål og svar DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1179892 FORELØBIG Manual Generelle spørgsmål og svar Spørgsmål: Hvordan skal regnskabsmæssige nedskrivninger og tab registreres i

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences BILAG 1 Undtagelser i IAS 39 IAS 39 skal anvendes af alle virksomheder på alle typer af finansielle instrumenter med undtagelse af følgende: 1 a) De kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 18 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 17 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug.

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug. VEJLEDNING Eventuelt afvigelse mellem leasing- og afskrivningsperiode. Retningslinierne for afskrivning af aktiver i anlægskartoteket er som hovedregel fastsat i kommunens regnskabspraksis for tilsvarende

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

V.T.S. BYG ApS. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2013

V.T.S. BYG ApS. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2013 V.T.S. BYG ApS Årsrapport 1. april 2012-31. marts 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2013 Bjarne Zepernick Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Erhvervsøkonomi 2. delprøve. Eksamen, juni Onsdag den 11. juni 2008 kl Side 1 af 5 sider Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Erhvervsøkonomi 2. delprøve Eksamen, juni 2008 Onsdag den 11. juni 2008 kl. 14.00-18.00 Alle hjælpemidler er tilladt. Det betyder bøger, noter,

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Udenrigshandel med Fly og Helikoptere i udenlandske

Udenrigshandel med Fly og Helikoptere i udenlandske Maj 2016 Udenrigshandel med Fly og Helikoptere i udenlandske registre 1. INTRODUKTION... 2 2. UDENRIGSHANDEL MED FLY OG HELIKOPTERE I UDENLANDSKE REGISTRE... 2 2.1. HVEM SKAL INDBERETTE?... 2 2.2. HVAD

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013 OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk Orienteringsmøde den 1. 1 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Projektet i hovedtræk 3 2 Fordeling af risici 4 3 Grundleje og krydsende option 5 4

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPAKOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 03 BILAG A til Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national og regionalregnskabssystem

Læs mere

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

V2C ApS. Årsrapport for Torveporten 2, 3, 2500 Valby. CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. V2C ApS Torveporten 2, 3, 2500 Valby CVR-nr. 35 64 21 61 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. maj 2015 Som dirigent:... Peer Kisbye Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4)

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 11. oktober 2017 Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet har den 3. oktober 2017 fremsendt ovennævnte lovforslag til FSR

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 07 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

8.1. Generelle regler for registrering af aktiver

8.1. Generelle regler for registrering af aktiver Budget- og regnskabssystem for regioner 8.1 - side 1 Dato: 19. oktober 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 8.1. Generelle regler for registrering af aktiver I aftalerne om kommunernes og amtskommunernes

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere

Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere Maj 2016 Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere 1. INTRODUKTION... 2 2. SKIBE, FLY OG HELIKOPTERE I DANSKE REGISTRE... 2 2.1. HVEM SKAL INDBERETTE?... 2 2.2. HVAD SKAL INDBERETTES?... 2 2.3. HVORDAN

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 8.1 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8.1 Generelle regler for registrering af aktiver Kommunerne skal indregne og måle materielle

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark BEK nr 566 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Balancen Struktur, formål, grundlæggende begreber, værdiansættelsesmetoder

Balancen Struktur, formål, grundlæggende begreber, værdiansættelsesmetoder Balancen Struktur, formål, grundlæggende begreber, værdiansættelsesmetoder Hvilke ressourcer indarbejder virks. som aktiver? Hvilken værdi optager virks. dem til i balancen? Hvordan klassificerer virks.

Læs mere