D ANS K E G Y M N ASIE E L E V ERS SA M M ENSLUTN IN G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D ANS K E G Y M N ASIE E L E V ERS SA M M ENSLUTN IN G"

Transkript

1 D ANS K E G Y M N ASIE E L E V ERS SA M M ENSLUTN IN G Årsrapport for 2012 Skagensgade 1 Postbox 76 DK-2630 Tåstrup Tel: Fax: CVR nr

2 Indhol dsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse for januar 31. december Balance pr. 31. december Noter 11

3 Opl ysni nger om foreni ngen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej sal 2400 København NV Telefon: Telefax: Hjemmeside www. gymnasieelever.dk CVR nr Stiftet 25. april 1965 Hjemsted København Regnskabsår 1. januar 31. december Revision Revisionsinstitutte t Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skagensgade Tåstrup 1

4 Ledelsesberetni ng 2012 har i økonomiske henseende været et begivenhedsrigt år for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og DGS står ved året udgang i en økonomisk situation der ser ganske fornuftig ud. I marts afhændede vi ejendommen i Mejlgade til anden side. Dette har resulteret i en stor besparelse på ejendomsadminstration, der nu kan bruges til aktiviteter. Bestyrelsen besluttede i slutningen af året at pengene for salget af Mejlgade ejendommen skulle bruges til at afbetale det lån vi i sin tid tog for at købe sig ind i Elevbevægelsens Hus. Denne beslutning har resulteret i en stor besparelse i re n- ter og afdrag fremadrettet, hvilket gør at vi nu kan bruge vores økonomiske midler på aktivere og politiserere gymnasieeleverne. Vi har imidlertid også valgt at nedskrive værdien af ejendommen på Vibevej 31, da DGS har vurderet at den hidtil angivne værdi har givet et for positivt billede af, hvor mange penge foreningen egentlig er god for. Denne nedskrivning af ejendomsværdien gør at vi i regnskabet har et ganske anseeligt underskud. Hvis vi imidlertid ser bort fra udgifterne og indtægterne i forbindelse med vores ejendomme, samt etableringstilskuddet - har 2012 på driftssiden været et ganske fint år var også året, hvor vi efter en god grundig diskussion, besluttede os for at aflønne triumviratet, hvilket er en ganske anseelig post på budgettet. Derudover besluttede vi i bestyrelsen at vi ville ansatte en presse- og kommunikationsmedarbejder, hvilket blev effektueret fra september af. Det har naturligvis medført nogle lønomkostninger, som alt andet lige bliver større i 2013, da vi her vil have en pressemedarbejder ansat hele året. Derudover har vi brugt flere penge end vi tidligere har gjort på skolestartskampagnen for at prøve at give den et mere professionelt udtryk end tidligere, og følgelig heraf er vi også nået bredere ud til eleverne. Vi har også valgt at videreføre weekendkurset der blev lanceret for 3 år siden. Endvidere har vi prioriteret at få en velfungerende hjemmeside, og lagt nogle penge for dette. Disse forventes i vidt omfang at være en enkeltudgift Foruden dette har vi i 2012 he lt konkret, foruden den almindelige drift, anvendt rådighedstilskuddet til at give regionerne et større økonomisk råderum end tidligere, for at prøve at selvstændiggøre dem i større omfang. Dette er lykkedes, hvilket særligt ses forbindelse med deres indsats under skolestartskampagnen Vi har desuden gennem ordninger med buskort og frokost søgt at forbedre de økonomiske omstændigheder for hele sekretariatet. Alle disse ændringer skal ses som del af en stigende professionalisering af foreningens arbejdsgange. Ydermere har vi opprioriteret midlerne til vores nationale weekend-arrangementer. Dels for at for at opkvalificere dem, dels for at skabe mulighed for at de kunne foregå I provinsen, for at efterkomme de krav vores øgede grad af aktive fra hele landet, stiller til os som forening. Disse krav har vi også søgt at efterkomme ved i højere grad at sørge for at det frivillige sekretariat kommer ud til regionerne. Endvidere har vi gennem målrettede aktiviteter i foråret sikret en forlængelse af hypercard-ordningen, ligesom vi efteråret gjorde en indsats for at sætte fokus på den mangelfulde studievejledning i ungdomsuddannelsessystemet. Selve styringen af økonomien er blevet markant lettet ved at vi efter nogle års problemer på bogholderposten, nu har haft en siddende hele året, der også har kunnet bistår de skiftende kasserer med råd og vejledning, hvilket har gjort det lettere at holde styr på medlemskontingent opkrævninger. På den- 2

5 ne front vil jeg også tillade mig at se lidt ind i 2013 år, hvor det indtil videre ser ud til at vi vil kunne opnå samme organiseringsgrad som i 2012, måske endda en smule højere. Alt i alt har Økonomiåret 2012 for DGS været ganske fint. Med et større rådighedsbeløb og en vilje til at bruge dem fornuftigt, aktivt og fremadrettet, har vi kunnet nå vores medlemmer langt bedre, drive vores forening mere effektivt og professionelt, og markere os stærkere den offentlige debat. Nye tiltag og ideer er allerede i luften, så også det kommende økonomiske år tegner til at blive præget af ønskerne om at få det maksimale ud af vores midler. Troels B. Christensen Kasserer i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 3

6 Ledelsespåtegni ng Bestyrelsen har dags dato godkendt årsrapporten for 1. januar december 2012 for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til landsmødets godkendelse. København, den 11. april 2013 Bestyre lse Malene Nyborg Madsen Ida Begtrup Andersen Troels Bering Christensen Formand Næstformand kasserer Sophie Worrall Anders Mørk Laulund Lasse Læbo Matthisen Sigrid Marie Faustlet Leth Amalie Adsersen Rytter Jensen Rasmus Holme Nielsen Mathilde Lynggaard Vinther Phillip Adam Dimsits Lerer Charlotte Moxi Eva Jacobsen Leth Olivia Boesen Andreas Marstrand Andreas Christian Michaelsen Kristoffer Brix Larsen Simon Heinreich Larsen Sofus Goldschmidt Pedersen Samuel Watsham Pernille Grau Anna Lindqvist Lærke Uldal Sofie Bødkergaard Poulsen Nadja Andersen Jonathan Tümmler Peter Schaldemose Veronika Schultz 4

7 Den uafhængige revisors er kl æri nger Til landmødet i Danske Gymnasieeleve rs Samme nslutning Påtegni ng på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning for regnskabsåret 1. januar december 2012 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven, Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål, samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse af 29. juni Le de lsens ansvar for års regnsk abe t Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr af 21. december 2006, samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse af 29. juni Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr af 21. december 2006, samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgøre l- se af 29. juni Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne ko n- troller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 5

8 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for v o- res konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. K onk lusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31.december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr af 21. december 2006, samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse af 29. juni Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supple re nde oplysning ve drøre nde forståelse n af re visione n Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget det de seneste godkendte budget for Resultatbudgettet har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udt alelse om ledelsesberetni ngen Vi har i henhold til årsregnskabsloven og Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr af 21. december 2006 gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 11. april 2013 Revisionsinstitutte t Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ove Sahlertz statsautoriseret revisor 6

9 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik samt årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. De anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er uændret i forhold til forrige årsregnskabet. De anvendte regnskabsprincipper er i øvrigt: Pe riodise ring (indtægte r/udgifte r) Der er i regnskabet foretaget periodisering af væsentlige poster. Modregninge r Der er i regnskabet sket modregninger på enkelte aktiviteter. De foretagne modregninger er vist i de enkelte noter til regnskabet. K ontinge ntindtægte r Kontingentindtægter vedrører betaling for medlemskab i kalenderåret M ate rie lle anlægsak tive r Ejendommen er optaget til anskaffelsessum. Der afskrives ikke på ejendommen, idet den forventes at opretholde værdien ved normal vedligeholdelse. Inventar og edb opføres til anskaffelsessum med fradrag af opsparede hensættelser og akkumulerede afskrivninger. IT-udstyr afskrives lineært over 3 år. Inventar afskrives lineært over 5 år. Finansie lle Anlægsak tive r Foreningens andel i Tværpolitisk Boligforening I er ikke indregnet i aktiverne. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har den ikke fulde råderet over andelen, og besiddelsen opfylder derfor ikke de regnskabsmæssige krav til et anlægsaktiv. Der oplyses om andelen i en note til regnskabet. De bitore r Debitorer værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering. Etable ringstilsk ud I henhold til revisionsinstruks af 21. december 2006 fra Tipsungdomsnævnet er ydede etableringstilskud vedrørende Vibevej 31, 3. sal opført under langfristet gæld. Den årlige nedskrivning på 10 % heraf er indtægtsført over resultatopgørelsen. 7

10 Resul tatopgørelse for 1. januar 31. december 2012 Note B udge t Urevide re t 2011 t.k r. Kontingent Rådighedstilskud, DUF Finanslovstilskud Etableringstilskud, ejendommen Etableringstilskud, ombygningen Udlejning Diverse bidrag Salg af andele vedrørende Mejlgade Indtægte r Personaleomkostninger Kampagner Aktiviteter Organer og samarbejdspartnere Administration Tab på debitorer Udgifte r Primæ rt resultat Afskrivninger Nedskrivning af ejendommen Resultat før rente r Prioritetsrenter Renter Å re ts resultat af ordinær drift Resultat af aktivitetsfond, netto Å re ts samle de resultat Der fordeles således: Egenkapitalen Aktivitetsfond

11 Bal ance pr. 31. december 2012 Note 2011 t.k r. A k tive r 5 Ejendommen Inventar 0 0 M ate rie lle anlægsak tive r Depositum, Lejemål Deposita kopimaskine Debitorer Forudbetalte omkostninger Likvide midler O msætningsak tive r A k tive r i alt

12 Bal ance pr Note Passive r 2011 t.k r. Saldo pr Årets resultat, underskud Ege nk apital Aktivitetsfond He nlægge lse r Ege nk apital i alt Prioritetsgæld Etableringstilskud fra DUF, Vibevej (T 2005-ET-70) Etableringstilskud fra DUF, Vibevej (T 2006-ET-70) Langfriste t gæld Kreditorer Gæld Passive r i alt Kapitalandel 13 Medlemsforhold 14 Pengestrømsopgørelse 10

13 Noter Note 1. K ampagne r 2011 t. k r. Finanslovskampagne 0 2 Elevråds seminar 0 5 AT kampagne 0 3 Diverse tilskud 0 60 Skolebestyrelseskursus 0 54 Homepage Momentum Elevrådsindsats SU- kampagne m.v. 0 2 Folkemøde Indtægter folkemøde Aktivitetskonference Hypercardordningen Efterårskampagne Note 2. Ak tivite te r Weekendkursus Weekendkursus deltagergebyr m.v Kursussektor Skolestart Regionshjælp Landsmøde Landsmøde, deltagergebyr Landsmøde øvrige indtægter Aktivitetskonference Aktivitetskonference, deltagerbetaling Aktivitetskonference, øvrige indtægter Elevrådsseminar Unge stormøde Regionstraf Regionstræf, deltagerbetaling m.v

14 2011 t.k r. Note 3. O rgane r og samarbe jdspartne re Bestyrelsen Deltagerbetaling Forretningsudvalg Internationalt arbejde Eksternt samarbejde Diverse udvalg /arbejdsgrupper Note 4. Administration Forsikringer Advokat Revision rest vedr inkl. regnskabsmæssig assistance Revision vedr Telefon og Internet Porto Kopiering Kontorartikler m.v Diverse rejser Forplejning på sekretariatet m.v Små anskaffelser Indretning af kontoret på Vibevej Administrationssystem Uddannelse sekretariat Repræsentation Drift vedr. Vibevej Kontingenter Sekretariatet i Århus Bogholder Diverse abonnementer Diverse tilskud til administration 0-3 Diverse omkostninger Militærnægter Gebyrer vedrørende låneindfrielse

15 2011 t.k r. Note 5. E je ndomme n Saldo pr Tilgang i året Nedskrivning af ejendommen Ejendomsvurdering pr. 1. oktober Note 6. Inve ntar Anskaffelsesværdi pr Tilgang 0 0 Afgang 0 0 Ans k affe lsesværdi Afskrivninger pr Afgang 0 0 Årets afskrivninger 0 3 Afsk rivninge r pr Regnsk absmæssig værdi

16 2011 t.k r. Note 7. De bitore r Diverse skoler Diverse frivillige 0 23 Finansministeriet DSE vedrørende salg af Mejlgade Diverse tilgodehavende Note 8. He nlægge lser A k tivitetsfond Saldo pr Udgifter i året Overført fra driften Note 9. Priorite tsgæld Restløbe tid K ursværdi Nomine lt Å r Realkredit De samlede prioritetsafdrag for perioden udgør kr Lånet er indfriet i

17 Note 10. Etable ringstilsk ud fra DU F (T205-E T-70) Egenudnyttelse af Vibevej 31 Danske Gymnasieelevers Sammenslutning beregner deres belægningsprocent på baggrund af antal belagte dage. I 2012 har der ikke været foretaget nogen form for udlån af landsforeningens lokaler. Det skal dog nævnes at Danske Gymnasieelevers Sammenslutning udlejer en mindre del (19,62 kvm.) af det samlede areal (130, 19 kvm) til en landsorganisation, der modtager tilskud fra Dansk Ungdoms Fælle s- råd. Der er således egenudnyttelse på 100% i henhold til Dansk Ungdoms Fællesråds regler om etableringstilskud Egen udnyttelse 100% 94,98% 84,93% 84,93% 84,93% Udlejet areal til Bifrost indtil 1. 0% 5,02% 15,07% 15,07% 15,07% maj 2011 Egen udnyttelse i henhold til DUF retningslinjer 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Note 11. K re ditore r Revision inkl. regnskabsmæssig assistance Øvrige varekreditorer DSB Elevbevægelsenshus A-skat 0 10 Mellemregning Mejlgade 0 28 Telefon 0 4 Vedligeholdelse 0 45 Diverse kreditorer t.k r

18 Note 12 K apitalande l Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har en kapitalandel i Tværpolitisk Boligforening I, der i henhold til det senest aflagte regnskab pr. 31. december 2005 var værdiansat til kr Tværpolitisk Boligforening I er ejer af en ejendom beliggende Mejlgade 30 B, Århus. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er lejer i ejendommen og er samtidig medlem af Tværpolitisk Boligforening I. Ved en eventuel opløsning af Tværpolitisk Boligforening I har Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i henhold til vedtægterne en 50 % andel i foreningens egenkapital. Ovennævnte værdi er ikke nødvendigvis udtryk for den reelle værdi ved opløsning af Tværpolitisk Boligforening I, i det en eventuel salgspris for ejendommen kan afvige betydeligt fra den bogførte værdi. Der er ikke udarbejdet separat regnskab vedr. Tværpolitisk Boligforening siden Kapitalandelen er solgt i 2012 til Danske Skoleelever for kr Beløbet er i regnskabet ført til indtægt. Note 13 Me dle msforhold Mere end 50 % af de elever der går på Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings medlemsskoler er under 30 år t.k r Note 14 Pe ngestrømsopgøre lse Likvide midler primo Årets resultat Forskydning i henlæggelser Forskydning i kreditorer Forskydning i debitorer Forskydning i materielle anlægsaktiver Forskydning i langfristed gæld Likvide midle r ultimo K

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Årsrapport 2014 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE... 3 Forretningsudvalgets årsberetning...

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Haveboligforeningen Grøndalsvænge Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8961. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Haderslev Vor Frue Domsogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8961 CVR-nr. 58016128 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 CVR-NR. 17 89 30 84 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Birkerød Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7447. CVR-nr. 62875615

ÅRSREGNSKAB 2013. for Birkerød Sogns Menighedsråd. i Rudersdal Provsti. i Rudersdal Kommune. Myndighedskode 7447. CVR-nr. 62875615 ÅRSREGNSKAB for Birkerød Sogns Menighedsråd i Rudersdal Provsti i Rudersdal Kommune Myndighedskode 7447 CVR-nr. 62875615 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2014 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Lyngby Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8295. CVR-nr. 98094555. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Lyngby Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8295 CVR-nr. 98094555 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hørsholm Sogns Menighedsråd. i Fredensborg Provsti. i Hørsholm Kommune. Myndighedskode 7451. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hørsholm Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode 7451 CVR-nr. 66984915 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår)

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår) Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Årsrapport for 2013 (32. regnskabsår) Skolekode 183.008 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen 1-2 Ledelsespåtegning og tro og love erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8718. CVR-nr. 10835410

ÅRSREGNSKAB 2013. for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig. i Thisted Provsti. i Thisted Kommune. Myndighedskode 8718. CVR-nr. 10835410 ÅRSREGNSKAB for Øsløs-Vesløs-Arup Sognes Menig i Thisted Provsti i Thisted Kommune Myndighedskode 8718 CVR-nr. 10835410 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere