REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014"

Transkript

1 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 3. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 4. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter. 5. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(-mer). 6. Eventuelt. Tilstede: Pkt. 1. Ved mødets start kl var 59 husstande mødt frem. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere Der blev budt velkommen af formand Brian Nissen (BN). Esbern Ott (EO) blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt. Stemmetællere vil blive udpeget senere, hvis behov. Referenter blev Nelle Jensen og Lisa Frank fra administrationen. Byggeleder Henrik Klockmann (HK) fra Rubow Arkitekter A/S blev præsenteret Formand for organisationsbestyrelsen Freddy Rasmussen var til stede. Pkt. 2 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. BN fik ordet og henviste til den skriftlige beretning, der er omdelt til beboerne. Han supplerede med at fortælle om det store arbejde med licitationen og forhandling med Leverandørerne omkring helhedsplanen. Første spadestik tages 3. november Forretningsfører Esbern Ott (EO) gennemgik det omdelte regnskab for Regnskabet udviser et overskud på ca. kr Bemærkninger til regnskabet: Udgifter: - Konto Prioritetsudgifter er væsentlig mindre. Dette skyldes at der flyttes midler til en reguleringskonto pga. helhedsplanen. - Konto Skatter og afgifter er faldet bl.a. pga. nedsættelse af vandafgiften. - Konto 110 Forsikringer - mindre besparelse. - Konto 111 Energiforbrug stigning i Mhw, der er lavet flere tiltag til besparelse som forhåbentlig vil vise sig i længden. 1

2 - Konto 112 Bidrag til selskabet ingen ændring. - Konto 113 Lovpligtig byggefondsbidrag mindre end budget. Fritagelse for indbetaling til LBF. Pengene hensættes i stedet på en reguleringskonto pga. helhedsplan. - Konto 114 Renholdelse - det er bl.a. lønninger til ejendomsfunktionærer er faldet. Der har ikke været meget sne i år og deraf mindre overarbejde. - Konto 115 Alm. vedligeholdelse holder budgettet. - Konto 116 Planlagt vedligeholdelse - der henlægges til planlagt vedligeholdelse. - Konto 117 B-ordning - der henlægges til B-ordning. - Konto Øvrige udgifter - er mindre end budgetteret. - Konto Henlæggelse Steget primært pga. overførsler til reg.kontoen For helhedsplanen - Konto Ekstraordinære udgifter afdrag på bl.a. køkkener. Indtægter: - Konto 201 Lejeindtægter - er lidt højere end budgetteret - Konto 202 Renter - vi har fået 1,13% i rente hvilket er højt - Konto 203 Andre ordinære indtægter bl.a. udlejning af beboerlokale - Konto 204 Ekstraordinære indtægter Tilskud fra Landsbyggefonden EO gennemgik herefter budgettet for 2015: De væsentlige ændringer er: Nettokapitaludgiften falder pga. helhedsplanen. - Skatter og afgifter er mindre bl.a. på grund af nedsat vandafgift. - Forsikringer stiger alm regulering. - Energiforbruget lille stigning pga. mere forbrug af strøm. - Bidrag til selskabet uændret - Byggefondsbidraget falder. Beløbet hensættes på reg.kontoen via henlæggelserne. - Renholdelse falder en smule. - Øvrige udgifter udgifter til vaskerier mv. - Henlæggelser stiger bl.a. pga. helhedsplanen. - Forbedringsarbejder, denne post vedrører væsentligst køkkenlån og bortfalder når lånene udløber. Indtægter: - Renter håber vi stadig at kunne bibeholde på et højt niveau. - Andre ordinære indtægter Ovf. fra opsamlet resultat, for at undgå huslejestigning. - Ekstraordinære indtægter Støtte fra LBF i.fm. helhedsplanen. Antennebidraget stiger med kr. 20,- for fuld pakke til 416. Kr. 31,- for mellempakken til 313,00. Grundpakken stiger med kr. 10,- pr. måned til 117,00. Bolignetbidraget er uændret (Bolignetbidraget er afbetaling på lånet ved etablering af nettet samt drift- og serviceydelser). 2

3 Vedligeholdelsesplanen: Af væsentlige forhold kan nævnes: Varmtvandsledningerne i terræn har været utætte og vi sætter derfor penge af fra 2015 ca kr., da der nok vil komme flere utætheder i fremtiden. Der blev drøftet om man ikke kunne udskifte alle varmtvandsrør i.fm. helhedsplanen, men EO oplyste at dette ville være alt for stor en udgift, men at man naturligvis ser på rørene i.fm. udgravningerne og udskifter hvis nødvendigt undervejs. EO blev bedt om at forklare konto 203 mere detaljeret. Det er en over-underskudskonto hvor over/underskud opsamles og afvikles fra. Ved positiv saldo bruges den til at holde huslejen nede. BN tilføjede at den siddende bestyrelse gør alt hvad den kan for at holde en huslejestigning på 0. Organisationsbestyrelsen har bevilget penge via trækningsretten til ovenlysvinduer, således vi undgår lån. Der sættes penge af i de 3 år projektet kører. Bad og toiletter i rækkehusene skal fortsat vedligeholdes. Udskiftning af komfurer vil komme til at stige i den kommende tid Ros til formand BN for at have forhandlet et stort tilskud fra kommunen på 2,2 mil. til den nye affaldsordning. Den samlede udgift er på ca. kr. 4,1 mill. Afdelingens udgifts andel ca.kr Opsætning af nye køkkener begynder af falde og ny indflytter overtager oftere nyere køkkener nu end tidligere. Budgettet blev enstemmigt vedtaget med en huslejestigning på 0 %. Kl Pkt. 3 Var der 60 husstande til stede. Behandling af eventuelt indkomne forslag A - Ændring af vedligeholdelsesreglementet & Råderetskataloget Forslag 1 Afsnit 6, side 12 under regler for boligens vedligeholdelse og anvendelse af boligens vedligeholdelseskonto bortfalder Ny tekst: Er lejer pligtig til at vedligeholde udvendigt træværk, kan dette også betales over kontoen Der vil bl.a. komme nye plankeværker efter renoveringen. Dette vil blive specificeret i den enkeltes kontrakt eller i haveregulativet. Der spørges til om alle lejemål også de midlertidigt udlejede har samme regler for pasning af haver EO oplyste at reglerne er ens for alle. Efter en livlig debat omkring haver og deres udseende. Blev der enighed om ikke man bør genoptage ordningen med et haveudvalg på et tidspunkt. Der blev forklaret hvordan en evt. klageprocedure foregår denne fremgår af Brøndbyparkens hjemmeside. 3

4 Forlaget blev enstemmigt vedtaget Forslag 2 Side 12, 4.afsnit, 7. linie Udskiftning af låger på køkkenskabe Tilføjes:, såfremt de nuværende er over 5 år gamle. Der blev drøftet brugen af vedligeholdelseskontoen. EO oplyste at der er meget stramme regler for hvad kontoen må bruges til, fra lovgivningens side. Forlaget blev vedtaget med stort flertal Forslag 3 Side 19, under Art Køkkenbordsplade/belægning på køkkenbord, i beskrivelse fjernes: i lyse farver Tilføjes: granitbordplader Forlaget blev enstemmigt vedtaget B Forslag om fælles rullerum Der var en livlig debat omkring brug af rullerne og hvor store udgifter der til vedligeholdelse/udskiftning af ruller. Hvis forslaget vedtages vil man hurtigst mulig gå i gang med etableringen af rummet. Efter debatten blev der stemt: 6 imod, 54 for Forlaget blev vedtaget med stort flertal C At strygerullerne repareres/reetableres når de bliver slidt på Forslaget bortfaldt efter vedtagelse af tidlige forslag om etablering af fælles rullerum. D Udnævnelse af byggeteknisk kontaktperson under ombygningen Karen knyttede lidt kommentarer til sit forslag. BN huskede på at der under helhedsplanen i forvejen vil blive knyttet en byggeteknisk rådgiver og en beboerkoordinator. Såfremt man ønsker flere byggeteknikere vil dette udmunde i en huslejestigning. Karen valgte at trække forslaget tilbage. 4

5 PAUSE Pkt. 4 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter Brian Nissen genvalg Mia Andersen genvalg Freddy Østergaard - genvalg Erik Dan - genvalg Der skulle vælges 2 suppleanter: Der var 3 opstillede Tiana Nielsen blev genvalg med 70 stemmer Ib Jensen blev genvalgt med 80 stemmer Dorte blev ikke valgt ind 58 stemmer Pkt. 5 Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer) Ingen afstemning. Afdelingsbestyrelsen udpeger Pkt. 6 Eventuelt EO orienterede om at der vil blive udsendt en orientering om mulighed for opskrivning til de nye ældrevenlige boliger i løbet af ca.14 dage. BN oplyste at han længe har arbejdet på at få en metalcontainer opstillet, men endnu ikke er kommet igennem hos kommunen. Der var debat om de nye bioposer. BN oplyste at vi har langt bedre poser end i resten af Brøndby. Foreslog, at man forede biospanden med en sort pose, som så efterfølgende kan bruges i spanden til restaffald. Ekstra P-Pladser i Gillesager starter op i løbet af efteråret/vinteren. HK orienterede omkring tidsplanen for helhedsplanen. Perioden der er noteret på hver blok er helt fra man starter med soklen til man er færdig med mangeludbedring. Der er altså ikke håndværkere i lejemålet i hele den anførte periode. Der var herefter debat om flere emner. Mødet sluttede kl

6 Brian Nissen (formand) Esbern Ott (dirigent) 6

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen.

Punkt 1, a Valg af dirigent Advokat Stig Jørgensen blev således foreslået og valgt til dirigent uden modkadidater i forsamlingen. Ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningens bestyrelse: Formand Mads Gammelmark, Mette Juul-Nyholm, Ole Bech, Didde Lykke Hansen og Henrik Kruse. Fra

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat

Ordinært afdelingsmøde 20 Afdeling 18 Moldevej. Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade. Referat Mandag den 30. januar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Grundet Bygade Referat Deltagere Adda Johansen, formand Bente Knudsen, bestyrelsesmedlem Conny Ebbesen, bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere