Svinninge skytteforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svinninge skytteforening"

Transkript

1 Svinninge skytteforening 50 års jubilæum 27. marts 2013 Ved foreningens dannelse i 1890 var der tradition for, at egnens kvinder syede en fane, som blev overdraget skytteforeningen. Således var det også for Svinninge skytteforenings vedkommende. Fanen bærer broderet årstal 1893, så arbejdet med tilvejebringelse af en fane til skytteforeningen har været meget tidkrævende.

2 Årene Svinninge skytteforenings historie strækker sig helt tilbage til 1890, hvor foreningen blev dannet ved et konstituerende møde den 29. maj. Foreningen indtrådte straks som medlem af Holbæk amts skytteforening med foreningsnummer 33, hvilket stadigvæk er aktuelt. Bestyrelsen bestod ved starten af gårdejer Søren P. Jensen (formand), sadelmager P. Larsen, smed Jørgen Hansen, fuldmægtig W. Petersen og mejerist A. Hansen, der samtidig blev foreningens første kasserer. Dengang havde man også to delingsførere, og disse poster tilfaldt Ole Knudsen og sadelmager P. Larsen. I de første år fremgår der ikke ret meget af protokollen. Det er mest generalforsamlinger med valg, regnskab osv. Men lidt skydning har der sikkert også været. Den 3. november 1904 tog medlemmer af Svinninge skytteforening initiativ til dannelse af en gymnastikforening. Gennem de forudgående år havde skytteforeningen haft gymnastik som et tilbud, og det var derfor nærliggende at følge udviklingen i samfundet og danne en egentlig gymnastikforening. Denne forening skulle have et fællesskab med skytteforeningen, bl.a. om den gamle fane fra 1893, ligesom skytteforeningens medlemmer skulle have adgang til gymnastikforeningens arrangementer (baller m.m.). Det skal her indskydes, at der var sket et formandsskifte, og at Axel Weitemeyer, (søn af navnkundige landinspektør Chr. Weitemeyer) på daværende tidspunkt var formand for skytteforeningen. En lille pudsighed fra dengang: Hvis der blev røget tobak i skyttehuset under skydning, blev der idømt en mulkt (bøde) på 2 kr. (sikkert mange penge dengang). Der blev også idømt bøder (3 kr.) til de bestyrelsesmedlemmer, der udeblev fra en skydning, der var berammet til søndag morgen kl Af protokollen for 1907 fremgår, at der på det tidspunkt både blev skudt i liggende og knælende stilling. Præmierne dengang var typisk riffelplader. Det fremgår også, at der blev holdt præmieskydninger og fester med baller på daværende Svinninge hotel. De våben, der dengang blev anvendt, var rifler model 67 og 89, hvoraf sidstnævnte nu er den mest velkendte. At foreningens midler har været begrænsede fremgår af et referat fra 1904, hvor foreningen traf beslutning om at optage et lån på 100 kr., så man kunne afbetale foreningens gæld til formanden og evt. anskaffe et gevær model 89. At gymnastikken har været en væsentlig aktivitet i skytteforeningen fremgår også af de gamle skrifter. Under 1. verdenskrig var der således både mandehold, pigehold og hold for ukonfirmerede piger. Der står ikke ret meget om, hvor skydebanen var beliggende, men af et referat fra et bestyrelsesmøde i 1910 fremgår, at man har truffet en beslutning om at ville flytte skydebanen til Gudmandstrup. 2

3 Det sidste bestyrelsesmødereferat i denne periode er fra 25. april Aktiviteterne stopper formentlig med udbruddet af 1. verdenskrig, og ifølge protokollen afgår hele bestyrelsen ved et møde den 3.april Resten er tomme sider i protokollen. Svinninge skytteforening genopstår I begyndelsen af 1961 opstår ideen om at gendanne Svinninge skytteforening. Initiativet udgår fra medlemmer af Svinninge jagtforening, der, formentlig som en slags indendørs aktivitet, havde taget initiativ til at holde skydninger på Svinninge hotel. Medlem af jagtforeningen, murermester Frederik Olsen, var vidende om, at der tidligere havde eksisteret en skytteforening, så han satte sig for at undersøge muligheden for at genoplive skytteforeningen. Der blev samlet nogle personer, der viste interesse for sagen, og i Venstrebladet kunne man den 28. marts 1963 læse følgende: Udklip fra Holbæk Amts Venstreblad den 28. marts

4 Foreningens første bestyrelse bestod af (fra venstre): Johan Johansen, Frank Christoffersen (formand), Carl Aage Bak, Poul Nornegård Pedersen, Reimer Ibsen, Peter Møller Christensen og Ebbe Nielsen (kasserer). Foreningens start var set med nutidens øjne - forholdsvis primitiv. Foreningen fik tilladelse til at benytte en kældergang under Svinninge skole (1962-bygningen), hvor jagtforeningen havde etableret et kuglefang på bagvæggen samt et interimistisk skydebord, hvorfra man afgav sine skud. Skiverne blev håndtrukket kørt ud til kuglefanget, og hjem igen, så resultatet kunne vurderes. Når skydeaftenen var forbi, blev skydebordet placeret for enden af kældergangen, da rummet indgik i skolens benyttelse. De få våben, foreningen den gang disponerede over, var tilvejebragt via formanden for Holbæk Amts Østre Skytte- Gymnastik & Idrætsforenings (HAØSG&I) skydeudvalg. Opbevaringsforholdene var betydeligt mere primitive end nu, idet våbnene henstod i et noget, der mest mindede om et gammelt klædeskab, der var placeret i et sidelokale under skolen. Samme sted opbevaredes ammunition. Sådan var forholdene, da foreningen genstartedes. Det første bestyrelsesmøde blev holdt den 5. april 1963, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Frank Christoffersen som formand og Ebbe Nielsen som kasserer. Årene Første opgave var at få tilladelse til at benytte skydebanen på Svinninge skole, så man kunne starte aktiviteten i slutningen af april måned. På det næste bestyrelsesmøde blev det vedtaget at arrangere et bankospil og endeligt at få udfærdiget en ansøgning til Kundby sogneråd om at få lov til at oprette en 50 m skydebane i Torslunde grusgrav. Bankospil var åbenbart en indtægtskilde, for i februar 1964 blev der holdt et nyt bankospil. Skydningen startede den 13. oktober 1964 med et kontingentbeløb på 3 kr. for børn og 10 kr. for voksne. Der blev også i oktober måned holdt et bankospil. Henvendelsen til Kundby sogneråd gav tilsyneladende intet positivt resultat, for den 12. maj 1965 drøftede man etablering af en 50 meter skydebane i Gudmandstrup på et areal tilhørende Johs. Clausen. Arealet var godkendt af betjenten og den skydebanesagkyndige. Anlægget i Gudmandstrup bestod af otte standpladser med hånddrevne skivetræk og blev i øvrigt (også dengang) bygget ved frivillig arbejdskraft. Af referatet fra generalforsamlingen i februar 1966 fremgår, at der er 26 aktive seniorer og 23 aktive drenge, samt at det samlede ammunitionsforbrug var ca stk. Foreningens om- 4

5 sætning var kr. Det blev samtidig oplyst, at lejekontrakten og skydebanejorden i Gudmandstrup var afklaret, og der blev udtrykt håb om, at byggeriet kunne påbegyndes i begyndelsen af sommeren Opførelsen var tilendebragt i løbet af sommeren, og udgifterne hertil var i alt kr. + leje af grund i 20 år på kr. De Danske Skytte- Gymnastik- & Idrætsforeninger (DDSG&I) bevilgede tilskud på kr. og lån på kr. til projektet, hvortil der også blev ydet et kommunalt tilskud på kr. Skydebanen blev taget i brug den 26. juni Byggeri af skydebanen i Gudmandstrup At baneforholdene var primitive betød intet, for allerede det efterfølgende år var der skytter, der opnåede maksimum point. Det blev besluttet, at der ikke skulle gennemføres bankospil i Foreningen trivedes tilsyneladende godt med skydning og arrangementer, der matchede grundlaget for foreningens gendannelse. Frank Christoffersen fratrådte som formand på generalforsamlingen den 7. marts 1967 og afløstes af Carsten Iversen. Foreningen havde genoptaget medlemskabet af HAØSG&I, og da denne kunne fejre sit 100 års jubilæum den 4. januar 1968 var foreningen repræsenteret med 22 personer ved en meget vellykket jubilæumsfest i Mørkøvhallen. I de efterfølgende år arbejdede foreningen støt og sikkert videre med træning og stævner, og det første stævne på 50 meter banen blev holdt i 1968, hvortil Jyderup, Tuse, Bjergby, Hørve og Knabstrup skytteforeninger var inviterede. I hele sommersæsonen var banen meget benyttet. Trods fremgang for foreningen fremgår det af regnskabet for 1968, at det også var økonomisk trange tider. Kassebeholdningen var på 38 kr. og indeståendet i banken var kr. Til gengæld var der en gæld fra byggeriet i Gudmandstrup på kr kr. Ved generalforsamlingen i 1968 blev bestyrelsen bemyndiget til at indkøbe evt. fornødent geværmateriel. Patronprisen for cal..22 ammunition var 12 øre/stk. 5

6 I de følgende år kunne foreningen fortsat melde om fremgang og flotte resultater ved amtsskydninger mv. Tilslutningen til skydningen begyndte at give pladsmangel i kælderen under skolen, og i 1969 retter foreningen henvendelse til Svinninge kommune om at komme i betragtning til lokaler i forbindelse med et kommende skolebyggeri. Henvendelsen gav tilsyneladende ingen respons, for af et mødereferat af 13. oktober 1969 enedes bestyrelsen om at arbejde videre med planerne om et skydehus nordvest for Svinningehallen. Ved generalforsamlingen i januar 1970 blev der nedsat et udvalg, der skulle fremkomme med forslag til opførelse af skydehus med indendørs 15 meter baner. En henvendelse til DDSG&I s skydeudvalg gav så negativt et resultat, at det besluttedes, at der skulle rettes en fornyet henvendelse til Svinninge kommune. I 1970 var der åbenbart en nedgang i aktiviteten, hvilket måske var medvirkende til, at planerne om ny 15 meter bane ikke var kommet videre. Der blev udtrykt håb om, at der kunne tilvejebringes baner i det aktuelle skolebyggeri, så foreløbigt blev skydebanerne i skolekælderen og i Gudmandstrup opretholdt. I løbet af sommeren 1970 opstod der en situation, hvor møder med Svinninge-hallens bestyrelse førte til, at skytteforeningen kunne få en lejeaftale og tilladelse til at indrette og benytte kældergangen under hallen til 15 meter skydebaner. Lokalet var godkendt, og kun politiets godkendelse manglede, men der blev ansøgt herom. Da alt var klar, tog medlemmer af Svinninge skytteforening fat, og i løbet af nogle få måneder var skydebanen under Svinninge-hallen klar til at tage imod skytterne. Omkostningen ved indretningen var kr., hvoraf Svinninge kommune bidrog med kr., og det lykkedes at få DDSG&I til at bidrage med kr. Der blev holdt indvielsesfest den 12. maj Indretning af 15 meter bane under Svinninge-hallen. 6

7 Kontingentpriser var siden starten i 1963 blevet ændret, så de på dette tidspunkt var: børn u/14 år 10 kr., årige 20 kr. og voksne 50 kr. Foreningen var aktiv deltager i stævner m.m. og vandt flere mesterskaber. Da amtsforeningen i 1972 startede en egentlig amtsturnering, var Svinninge også repræsenteret. De efterfølgende år var præget af at pleje skydningen, og af forskellige resultatlister fremgår, at vi den gang fremstod som en aktiv forening. I 1973 holdt foreningen 10 års jubilæum i Svinninge forsamlingshus. I jubilæumsåret begyndte snakken om indførelse af pistolskydning, men formentlig pga. skydebanens indretning blev forslaget henlagt. I 1974 er der tilsyneladende igen en lille medlemskrise, idet bestyrelsen drøfter frafaldet især på 50 m. banen. Stævnedeltagelsen og skytternes resultater var fortsat præsentable. I 1975 stilles der første gang forslag om, at foreningen skal indmelde sig i Dansk Skytte Union (DSkyU) med henblik på deltagelse i organisationens børneturnering. I 1976 bliver patronprisen 20 øre/stk. Vagtlister bliver obligatoriske. Af referatet fra generalforsamlingen i 1976 fremgår, at foreningen har deltaget i alle lokale præmieskydninger, alle amtsskydninger, landsskyttestævne i Vingsted, sjællandsmesterskaber i DskyU, DM i terrænskydning, Kommunekomsammen (mødte svenskere) og i 1. division i turneringsskydningen. Der blev vundet et hav af priser, medaljer m.m. De mange aktive skytter indebar, at efterspørgslen efter UIT standard- rifler blev aktuel, og der blev foreløbigt indkøbt en riffel tegnede stort set samme billede med hensyn til aktivitet. Ved bestyrelsesmøde den 23. februar 1978 blev det besluttet at købe yderligere en UIT standardriffel. Det blev endvidere besluttet at yde økonomisk støtte til børneskytter, der ønskede at skyde 200 meter-skydning. I 1978 fortsætter aktivitetssuccesen. Patronforbruget på 15 meter var stk. Året 1979 Året 1979 blev på flere måder et skelsættende år for Svinninge skytteforening. Et virkeligt topresultat i 1979 var, at et børnehold bestående af Kim Nielsen, Hasse Rasmussen, Finn Petersen og nuværende formand Lisbeth Iversen overraskede alle ved at vinde landsmesterskabet for foreningshold i Vingsted. Resultatet blev påskønnet af Svinninge kommune med en check på kr til foreningen og en plaquette til de fire skytter på holdet. 7

8 Børneholdet, der vandt foreningens første LM for foreningshold i Svinninge-hallen retter henvendelse og forespørger om muligheden for, at de igen kan disponere over kældergangen under hallen. Da vores pladsforhold kunne ønskes bedre (der var kun fem standpladser på 15 meter banen), og lejemålet vedrørende 50 meter banen var udløbet, var det ikke unaturligt, at man i foreningen begyndte at spekulere på fremtiden måske med et skyttecenter med opholdslokale, 15 og 50 meter skydebane under samme tag. I bestyrelsesmøde den 14. juni 1979 var det kun et enkelt punkt på dagsordenen: Opførelse af en kombineret 15 og 50 meter bane på nogle kommunale arealer nord for Svinninge-hallen og idrætsanlæggene. Af referatet fremgik, at Man godkendte et forslag, som der arbejdes videre med, idet formanden tilskriver Svinninge kommune om at få de påtænkte arealer stillet til rådighed, ligesom foreningens ønsker og forventninger til tilskud og bistand i øvrigt. Skrivelse, dateret 25. maj 1979 til Fritidsnævnet, blev godkendt. Når nærmere om Svinninge kommunes stilling er kendt, indkaldes til nyt møde om sagen. Den 17. september 1979 bliver forslaget igen drøftet og godkendt med mindre ændringer. Det besluttes endvidere, at DDSG&I s skydebanesagkyndige skal tilskrives om planerne, ligesom skitsen skal rentegnes, og der skal fremskaffes priser på grundlag af forventede mængder byggemateriale. Af referatet fra generalforsamlingen fremgår, at foreningen i det forgangne år igen har præget skydningen i HAØSG&I med et utal af førstepladser. Den store aktivitet har endvidere bevirket, at planerne om et nyt skydebaneanlæg er endnu mere aktuel. Svinninge kommune har givet tilsagn om at stille areal til rådighed, ligesom der er tilsagn om hjælp via beskæftigelsesprojekt (langtidsledige). Der er desuden ansøgt om miljøgodkendelse ved amtskommunen, og der håbes på, at igangsætning af projektet kan ske i starten af 1980, når alle godkendelser er på plads. Med hensyn til finansieringen påregnes lån og tilskud fra DDSG&I s skyttegruppe samt værdi af eget arbejde. Den samlede udgift er vurderet at ville være ca kr. 8

9 Et sådant projekt stillede store krav til foreningen, både økonomisk og med frivillig arbejdskraft, men foreningens medlemmer bakkede 100 % op om sagen. I 1979 bliver der også besluttet at udgive et klubblad Pletskud, der desværre kun eksisterer nogle år. Med et tilbageblik på 1979 må det siges, at året var et af de mest betydningsfulde og succesrige i foreningens nyere tid. Byggeri af Skyttehuset Den 26. februar 1980 drøftes skydebaneprojektet igen, da der er fremkommet nyt oplæg vedrørende grundplanlægningen. Arbejdet med etablering af skydebaneanlægget påbegyndes sidst på sommeren 1980, og der holdes rejsegilde den 9. december. Byggeriet forventedes om alt går vel - afsluttet i foråret Den af kommunen godkendte tegning af byggeriet. 9

10 Med hensyn til finansieringen af projektet er der opnået tilsagn om lån og tilskud fra DDSG&I (tilskud på kr. og lån på kr.), og Svinninge kommune har givet tilsagn om årligt tilskud på kr. til afdrag på lån fra DDSG&I. Svinninge kommune har ligeledes givet tilsagn om timers beskæftigelsesarbejde. Restbeløbet skal foreningen selv fremskaffe. Takket være stor interesse blandt foreningens medlemmer og mange frivillige arbejdstimer af forskellig art skrider byggeriet rask fremad, hvilket kommer til udtryk i bestyrelsesmødet, hvor det besluttes, at indvielsen skal foregå den 13. juni Det vil sige en byggeperiode på kun ca. 10 måneder. Indvielsesdagen bliver en dag, som af mange vil blive husket som et af foreningens højdepunkter. Ved indvielsen deltog ca. 90 personer, dels egne medlemmer, dels medlemmer fra naboforeninger. Det blev oplyst, at anlægsudgiften på det 288 m 2 store anlæg og den udendørs 50 meter bane havde været ca kr. Der blev ved indvielsen rettet en tak til DDSG&I s skydeudvalg og Svinninge kommune for økonomisk støtte. Ligeledes til andre bidragydere og ikke mindst til medlemmerne af Svinninge skytteforening, der havde præsteret ca timers frivilligt arbejde. På 50 meter banen blev der skudt indvielsesskud af borgmester Peter Møller Christensen og Ebbe Nielsen, der begge var med at genstarte foreningen i 1963, repræsentant for DDSG&I s skydeudvalg, Therkel Therkelsen, og børneskytten Birthe Nielsen fra Svinninge Skytteforening. Om aftenen var der fest i skydebanens opholdsrum for indbudte medlemmer med ledsagere. Årene Det nye anlæg gav også mulighed for pistolskydning, så denne disciplin blev også en del af foreningens aktivitet, og allerede i 1984 disponerede foreningen over fem pistoler. Foreningen var stadigvæk meget aktiv på skydebanerne, men foreningen påtog sig også opgaver, når der f.eks. skulle holdes Sankt Hans bål på idrætspladsen, eller der var Kommunekomsammen. Foreningen deltog også i arrangementet i anledning af 40-året for Danmarks befrielse den 4. maj Det var vist nok sidste gang, vores gamle fane var ude. I 1985 og 1987 gennemførtes i Svinninge-hallen en fritidsmesse, hvor foreningen også var repræsenteret. Efter messen i 1987 holdtes åbent hus. De gode skyderesultater strømmede stadigvæk til foreningen, og der var ikke et skyttearrangement med deltagere fra Svinninge, uden de også var med i præmierækken. Medlemskontingentet i sæsonen 1986/87 var følgende: børn u/14 år 50 kr., juniorer år 75 kr., seniorer 125 kr. for både gevær og pistol og ægtepar 200 kr. 10

11 Ved generalforsamlingen 1986 løber foreningen ind i et hidtil ukendt problem, idet foreningens kasserer var fraflyttet, og dermed ikke kunne genvælges. Der blev forsøgt overtalelse af en tidligere kasserer, men uden held. Det lykkedes dog senere at få en til at påtage sig jobbet. I 1987 kommer det på tale at etablere en 25 meter udendørs pistolskydebane, og det overdrages til de, som er interesseret i pistolskydning at arbejde videre med sagen. Det drøftes endvidere at undersøge, om der er grundlag for etablering af et antal skiveopstillinger på 200 meter. Flere af foreningens medlemmer deltager i forskellige skyderelaterede kurser. Det er også i 1987, at Svinninge skytteforening vinder det første landsmesterskab for seniorhold med et hold bestående af Jens H. Petersen, Kim H. Petersen, Hasse Rasmussen og Lisbeth Iversen. Mesterskabet honoreres med et sponsorat fra Provinsbanken. Seniorholdet, der vandt foreningens LM for foreningshold i Medaljerne blev overrakt af et femte medlem af foreningen, Carsten Iversen, der var næstformand i DDSG&I s skyttegruppe. Ved samme DM vandt Lisbeth Iversen også DM individuelt på 50 og 200 meter i ungskytteklassen. Bestyrelsen giver den 17. marts 1988 sin principielle tilslutning til etablering af en 25 meter pistolbane i tilslutning til det eksisterende skyttehus. Allerede i september foreligger en tilladelse fra Svinninge kommune til anvendelse af areal, hvorpå pistolskydebanen kan etableres. Svinninge kommune er ansøgt om miljøgodkendelse og godkendelse i henhold til lov om by- og landzoner. Bestyrelsen bliver den 14. marts 1989 forelagt et forslag til 25 meter skydebane. Omkostningen forventes at blive ca kr., der forventedes finansieret ved tilskud og rentefrit lån hos DDSG&I på 2 gange kr., tilskud fra Svinninge kommune på kr. og foreningens eget indskud på kr. foruden værdien af frivillig arbejdskraft. Pistolskydebanens samlede pris blev kr. I 1989 vinder Svinninge skytteforening igen et landsmesterskab, og Svinninge kommune honorerer dette med et kontant beløb på kr. 11

12 Årene I 1990 er der igen fritidsmesse, hvori vi deltager med en stand. Denne gang med en indrettet luftgeværskydebane, hvor messedeltagerne kan prøve deres skydefærdighed. I 1991 fremgår for første gang, at der skal gennemføres en egentlig arbejdsdag. En opgave, der fortsat er opbakning omkring, og en nødvendig aktivitet, da de kommunale tilskud løbende er blevet mindsket, ikke mindst efter den seneste kommunesammenlægning. I 1993 kan det registreres, at der fortsat er god tilslutning til Holbæk Amts Skytteforenings (tidligere HAØSG&I) turneringer og tilbudte kurser, og diverse stævner og arrangementer er præget af Svinninge skytter er også året, hvor der opstår en diskussion mellem pistolskytterne og foreningen om pistolskytternes anvendelse af pistolskydebanen. Problemets udgangspunkt er medlemskabet af Dansk Feltskytte Forbund og deres skydeprogrammer. Sagen finder sin afklaring og henlægges i december måned. I øvrigt ønskes skydetiden udvidet. Det besluttes at undersøge muligheden, når vinteren er forbi. Den støjberegning, der blev udført, gav ikke umiddelbart mulighed for udvidelse af skydetiden, men det besluttes, at der kan arbejdes videre med sagen. I april måned 1994 besluttes det, at Svinninge skytteforening udmelder sig af DSkyU, da vi ikke mere deltager i deres aktiviteter. Der opstår et nyt problem, idet kravene til våbenopbevaring præciseres og skærpes. Svinninge skytteforening søger at opfylde de ny regler, der vil medføre øgede udgifter, bl.a. til alarmanlæg m.m. Efter indhentede tilbud vælges Falck-Securitas. Omkostningen ved etablering af tyverialarm var på ca , som der dog blev ydet tilskud til. Ændringerne i våbenloven indebærer på sigt også, at privatejede medlemsvåben skal opbevares i godkendt våbenboks. Foreningen får tilbudt gratis overtagelse af tidligere døgnboks fra Danske Bank, hvilket vi tager imod. I 1994 er aktiviteten fortsat god, ikke mindst i forbindelse med deltagelsen i DGI s og DDS første landsstævne i Svendborg - efter nydannelsen af de to organisationer i Landsstævnet blev en fantastisk oplevelse for de mange deltagere fra Svinninge, og i øvrigt også fra andre foreninger. Det blev også til mange flotte resultater, bl.a. blev Kim H. Petersen landsmester på 50 meter distancen. Skoleskydning optræder første gang i protokollen den 14. september Det besluttes, at Svinninge skytteforening skal deltage. Foreningen deltager nogle gange, men tilslutningen fra skolerne er begrænset. Først fra 2004 kommer der rigtig gang i skoleskydningen. Svinninge skole har tre gange vundet amtsfinalen (2004, 2007 og 2010). I 2012 blev Gislinge skole vindere, og ved landsdelsfinalen i Vingsted opnåede de så flot et resultat, at de deltog i finaleskydningen og opnåede en placering som nr. 4. Allerede nu træner næste klasse, og deres forventninger til 2013 er høje. 12

13 En skydebane kan også bruges til andet end skydning. Dette kom til udtryk i perioden 1. august til 15. oktober 1996, hvor skydebanen fungerede som børnehave for Svinninge kommune, der var kommet i pladsnød. Skydebanen har i en kort periode også været stedet, hvor elever i Svinninge skoles specialklasse igennem to måneder havde en rigtig god oplevelse på skydebanen, hvilket gav os en rigtig god avisomtale. I 1999 ændres tagkonstruktion på pistolbanen. Det flade tag udskiftes, så tagkonstruktionen er ens på hele skyttehuset. Udgiften blev finansieret ved tilskud fra DDS og Folkeoplysningsudvalget. Der har flere gange været problemer med vandindtrængning på de nederste standpladser på 15 meter banen. Der foreligger nu et projekt (grøft) til afhjælpning af problemet, som vi kan håbe på løser problemet. Årene Ved generalforsamlingen i 2000 fratræder den tidligere formand og afløses af Ole Nielsen. Fristen for anskaffelse af lovlige våbenskabe til opbevaring er nu fastsat til den 31. december 2002, og medlemmerne blev gjort opmærksomme herpå ved generalforsamlingen i november var et forholdsvis stille år, hvor man koncentrerede sig om aktiviteten. Der var dog et nyt tiltag til at undersøge mulighederne for udvidelse af skydetider på pistolbanen. Der træffes også beslutning om, at medlemmer, der har egne våben, mod betaling kan få opbevaret sit/sine våben i foreningens boksrum. På skydeområdet var der (som sædvanlig) opnået flotte resultater, bl.a. blev det til et DM på 200 meter. På generalforsamlingen den 27. november 2003 luftede formanden ideen om modernisering af 15 meter banerne med nyt skivetræk (automatisk) samt hæve/sænkeborde. Forslaget blev, jf. protokollen, ikke kommenteret, men efterfølgende skete der en væsentlig forbedring. Ved det efterfølgende års generalforsamling konstateres, at medlemstallet er faldet betydeligt fra 69 til 52. Der har været gjort særlig indsats for at skaffe nye medlemmer, bl.a. ved skolernes motionsdag, hvor der deltog 103 elever, og skoleskydning (med 60 elever), hvor Svinninge skole vandt retten til at repræsentere HAS ved landsfinalen. Dette har tilsyneladende ikke givet flere medlemmer. Afløbsforholdene på 15 meter banen er fortsat utilfredsstillende. Med udsigt til en ny kommunalreform drøftedes evt. frivillige sammenlægninger med foreninger i andre kommuner, der skal indgå i en ny storkommune. 13

14 Vores 15 meter skyttestævne i marts blev omtalt og tilpasset. Et nyt emne dukker op: Pædofili blev bragt på tale, men da et egentlig pædofili-check ikke er godkendt, afventes indholdet. Formanden ønskede ikke genvalg, men indvilgede dog i at lade sig vælge for en ny toårig periode. Amtsformanden orienterede kort om status for en ny amtsstruktur. Intet er afklaret, men HAS vil ikke deltage i et samarbejde. I 2004 kan der igen konstateres en medlemsfremgang fra 52 til 74 medlemmer. Det åbne stævne i marts måned var en kæmpe succes. I skoleskydningen deltog elever, og succesen blev fuldendt, da Svinninge skole for første gang vandt amtskonkurrencen. De såkaldte børneattester (pædofili) er modtaget retur uden bemærkninger. Spørgsmålet om renovering af 15 meter banerne blev drøftet. Der søges en løsning, der er acceptabel af DDS og giver mulighed for medfinansiering (tilskud/lån.) Ved generalforsamlingen i 2006 konstateres det, at det aktivitetsmæssigt har været et godt år. Medlemstallet er stort set uændret. Der er opnået mange flotte resultater og igen har der været stor tilslutning til 15 meter stævnet i marts måned. Skoleskydningen havde også god tilslutning. Renoveringen af 15 meter banerne er gennemført. Der er etableret hæve/sænkeborde på nederste afsnit, og der er installeret elektronisk markeringsanlæg (Megalink) på alle baner. Anlægget kan også anvendes på 50 meter banerne. Den samlede udgift har været ca kr., der er finansieret ved tilskud fra Folkeoplysningsudvalget på kr., tilskud fra DDS på kr. og DDS-lån på kr. Formanden havde tidligere ønsket at fratræde, og dette skete så i 2007, hvor han blev afløst af Lisbeth Iversen. I 2007 konstateres en lille tilbagegang, og formanden tilkendegiver, at en målsætning kunne være en forøgelse på nye medlemmer. Skydeaktiviteterne er fortsat i top, og foreningen har bl.a. vundet DM på 50 meter og amtsfinalen i skoleskydning. Der blev holdt biathlonstævne på 50 meter banen, (en ny og sjov oplevelse, men desværre kun med 13 deltagere). 15 meter stævnet i marts måneder igen en succes. Svinninge skytteforening etablerer sin hjemmeside. 14

15 Seniorholdet, der vandt DM for foreningshold i 2007, blev landskendt som blondineholdet. Holdet bestod af Stine M. Andersen (der senere deltog bl.a. ved OL i London 2012), Dorte N. Rasmussen, Karin Iversen og Lisbeth Iversen) Den nylig gennemførte kommunesammenlægning tyder på, at tilskudsforholdene fremover vil blive forringet, måske med op til 50 % mindre i lokaletilskud, hvilket vil indebære, at skytterne må imødese en større egenbetaling. Der blev talt om, at vores unge skytter kan hjælpe til med nye skytter en ordning, der senere er gennemført gav en lille fremgang i medlemsantallet, men det må erkendes, at hvervning og fastholdelse af medlemmer er en vanskelig opgave. At få flere medlemmer fra Svinninge by ville være ønskeligt. Aktiviteten er fortsat meget høj, bl.a. kan det nævnes, at martsstævnet gennemførtes med 350 skydninger. Følgerne af banernes modernisering har medført, at gevær- og pistolskytter skyder samme aften, hvilket gerne skulle medvirke til en større helhed i foreningsvirket. Der har været deltagelse i instruktørkurser, våbenkontrol og etableret samarbejde med Jyderup skytteforening. Der er etableret udvalg, der skal bistå bestyrelsen i deres virke. Det blev også nævnt, at der er behov for udskiftning/fornyelse af våbenbeholdningen, og der er udarbejdet en plan herfor. Der blev opfordret til at melde sig som hjælper ved L2009, der foregår i Holbæk. Sammenslutning af Nordvestsjællands Skytteklub (NVSS) og Svinninge skytteforening blev vedtaget, således at Svinninge skytteforening viderefører NVSS aktiviteter. Med sammenlægningen blev Svinninge skytteforening igen medlem af DSkyU. Generalforsamlingen i 2009 startede med, at OL-skytten Susanne Meyerhoff fortalte om det at deltage i OL, de store krav til forberedelse, mange timers træning og deltagelse i stævner. Hun gav også bud på, hvorledes man bliver en god skytte og opnår høje resultater. 15

16 Medlemstallet er antalsmæssigt nogenlunde stabilt, men udskiftningen er meget stor, så problemet om medlemsrekruttering er fortsat et anliggende, der skal bearbejdes. Forudsigelserne i 2007 om mindskelse af lokaletilskud viste sig desværre at være realistiske. Der har været træningsaftener med kompetent instruktør. Desværre stoppede det, da skytterne ikke mødte frem i tilstrækkeligt omfang. Svinninge skytteforenings indsats som frivillige hjælpere ved L2009 i Holbæk havde rigtig god tilslutning, og det udløste et beløb fra L2009 på ca kr., der vil blive brugt i foreningsmæssigt øjemed, bl.a. til modernisering af opholdslokalet. Ved generalforsamlingen i 2010 var der tilkendegivelse om, at foreningen var på vej i en rigtig retning. Der er blevet lagt mere vægt på foreningsvirket og en mindskelse af stævnedeltagelsen, der kræver mange ressourcer. Der blev også talt om, at der skulle fremlægges en opgaveliste, som man kunne skrive sig på en mulighed for, at flere kunne engagere sig og deltage i opgaverne, som der er rigeligt af. Konklusionen på drøftelsen blev, at med medlemmernes tilkendegivelse om opbakning arbejdes der videre med målsætningen om, at vi gerne vil være en aktiv forening, der både skaber gode resultater og er synlig lokalsamfundet og i skyttemiljøet. Regnskabet viste et overskud på ca kr. efter afskrivninger. Heraf er kr. hensat til restfinansiering af modernisering og vedligeholdelse af Megalink. Den samlede omkostning ved modernisering af opholdslokalet og udskiftning af inventar har beløbet sig til ca kr. hvortil DDS har bevilget tilskud og lån. Generalforsamlingen i 2011 sender bl.a. et signal om nye tider, hvoraf nogle enkelte skal nævnes: 1. Tidligere målsætning om øgning af medlemsantallet er blevet opfyldt, Det samlede medlemstal er 101, hvoraf 10 er passive, det vil sige støttemedlemmer. 2. De seneste års synlighedsproblematik er forbedret gennem deltagelse i en række synlighedsskabende aktiviteter, bl.a. skoleskydningen, hvor klassekammerater og forældre viser større interesse end tidligere et fænomen vi er meget glade for. Der har været forskellige besøg af virksomheder og foreninger, der har ønsket at prøve skydning. Vi har fået egen foreningsside på og vores egen hjemmeside bliver også brugt som søgekilde af andre end foreningens medlemmer. 3. Gennem team serious er det opnået, at en gruppe skytter får øgede træningsmuligheder et tiltag, der har givet gode resultater, og måske kan være det, som gør, at disse skytter bedre kan fastholdes fremadrettet. 4. Pistolskytternes aktivitet er øget, og der opleves en større samhørighed mellem pistol- og geværskytter (også en tidligere udtrykt målsætning) Herudover ønskes der og stilles nye krav og forventninger om tilvejebringelse af samværsfaciliteter. Foreningsudvikling er også et fremadrettet tema, som vi skal rette fokus imod. Økonomien 16

17 er fortsat tilfredsstillende, selv om Holbæk kommune endnu en gang har mindsket lokaletilskuddet, så det nu er på minimumsniveau i forhold til folkeoplysningsloven. Dette vil fremover betyde, at der skal være større opmærksomhed på udgifterne og på mulighederne for at skabe andre indtægter. I den forbindelse skal der lyde en opfordring til at tegne sig for brugen af OK benzinkort. Året 2011/2012 blev et godt år for Svinninge skytteforening, både i resultatmæssig henseende, og foreningsmæssigt. Der var god tilslutning til løsning af opgaver, ikke mindst på de årlige arbejdsdage. Medlemsantallet blev yderligere øget en smule, så dette nu er 103 (heraf 7 passive). Foreningens hjemmeside er blevet frisket op og fremstår nu flot og indbydende. Flere nye bliver medlemmer via informationer på hjemmesiden. Politirazziaen i marts måned 2012 involverede også Svinninge skytteforening, men der blev ikke konstateret forhold, der gav anledning til påtale. Politiets interesse for skytteforeninger vil indebære, at man vil være mere opmærksom på, om gældende regler for våbenopbevaring overholdes et emne, der formentlig vil påføre foreningen en betydelig udgift. I det hele taget må vi se i øjnene, at kravet til skydebaner generelt skærpes; ikke kun våbenopbevaring, men også alarmforhold, sundhedskrav og lignende. Foreningens sidste regnskab, inden jubilæumsåret, er meget tilfredsstillende, idet resultatet blev et overskud efter afskrivninger på kr. Foreningens lånegæld til DDS udgør kr. og den årlige afdragsbyrde er kr. de næste ca. 5½ år.. Carsten Iversen Den 27. marts 2013 Træningsaften på 50 m banen. 17

18 Svinninge skytteforenings fremtid Foreningens historie, der fortælles i jubilæumsskriftet, viser vigtigheden af, at foreningen hele tiden følger med tiden og tendenserne i det omgivende samfund. Det gælder både i udviklingen af foreningens aktiviteter og faciliteter mv. Idrætsbilledet i Danmark er på mange måder i opbrud i disse år, og der er ingen tvivl om, at den foreningsbaserede idræt og det frivillige arbejde vil blive udfordret af nye uorganiserede idrætstilbud og fitnesskulturen. Samtidig er fællesskabet udfordret af et stærkere fokus på det individuelle. Dertil kommer udfordringer i form af faldende tilskud, skærpede krav til våbenopbevaring, krav om større social ansvarlighed, øget sundhedsfokus mv. Det er udfordringer, som Svinninge skytteforening skal evne at håndtere, hvis foreningen også skal bestå de kommende 50 år. Det vil formentlig kræve bl.a. nye individuelle og fleksible træningstilbud og nye måder at organisere foreningsarbejdet på, fx gennem samarbejder med omkringliggende skytteforeninger. Og det vil kræve, at vi skaber tilbud, der er rummelige og tilpasset til både unge og ældre, nye og rutinerede, talentfulde skytter og hygge-skytter. Foreningen er godt rustet til at møde udfordringerne. Vi har et historisk højt medlemstal, sund økonomi, mange frivillige ledere, gode faciliteter, god synlighed i lokalsamfundet og vi har på mange måder vist, at vi kan skabe resultater for alle uanset niveau. Vi har desuden taget nye skridt i forhold til at engagere de unge skytter, udvikle foreningslivet og skabe nye tilbud osv. Det skal vi bygge videre på i den fortsatte udvikling af foreningen. Lisbeth Iversen Formand Eksempel på ny aktivitet: Netcafe for foreningens ungdomsmedlemmer. 18

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Horne Skytteforening. Horne Skytteforening års jubilæum. Festligholdt 28. maj 2016 Jubilæumsskrift

Horne Skytteforening. Horne Skytteforening års jubilæum. Festligholdt 28. maj 2016 Jubilæumsskrift Horne Skytteforening Horne Skytteforening 1866-2016 150 års jubilæum Festligholdt 28. maj 2016 Jubilæumsskrift Horne Skytteforening blev stiftet i 1866 med 50 aktive og 102 bidragydende medlemmer, men

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 4. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 8. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 8. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

DGI Midt- og Vestsjælland Skydning, Aktivitetsmøde

DGI Midt- og Vestsjælland Skydning, Aktivitetsmøde DGI Midt- og Vestsjælland Skydning, Aktivitetsmøde 11-05-2016 Frank Lyngsø bød velkommen, Jon L. Hansen valgtes til dirigent, Jon konstaterede at mødet et lovligt indvarslet. Som stemmetællere valgtes

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. Robert bød velkommen.

Dagsorden Referat Ansv. Robert bød velkommen. Referat Skytteudvalgsmøde Onsdag den 7. januar kl. 17:00 Vi starter med en bid brød Sted: DGI kontoret, Nyvang 25, 4300 Holbæk Deltagere: Robert, Oscar,, Johnny, Frank, René og Sigurd Afbud: Ingen Dagsorden

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

Formandsberetning 2012

Formandsberetning 2012 1. Medlemssituationen. a. 2012: 35 medlemmer b. 2013: 51 medlemmer, heraf 25 medlemmer, der er under 25 år. 2. Ombygning. 2012 har hovedsageligt været præget af den efterhånden meget tiltrængte renovering

Læs mere

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok!

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Nr. 3. juli kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Læs mere side 5! Skytten nr. 3, juli kvartal 2011 Side 2 Bestyrelsen Her finder du også en

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 534 Generalforsamling den 27. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden Skydeudvalgsmøde den 5. november 2014 Deltagere: Kjeld Karbæk, Johnny Larsen, Oscar Sjøgreen, Robert Larsen, René Mortensen og Sigurd Jensen (referent) Endvidere deltog fra administrationen og Afbud: Frank

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 TID: Tirsdag den 12. april 2005 kl. 15.00 17.30 STED: Mødet afholdes i administrationen i Vingsted DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne

Skytteforeningen Kimbrerne Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 16. marts 2016. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2005

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2005 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2005 TID: Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 14.00 16.30 STED: Mødet afholdtes ved Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

DGI Skydning. DGI Skydning for alle. Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte.

DGI Skydning. DGI Skydning for alle. Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte. DGI Skydning DGI Skydning for alle Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte.dk 2 Discipliner Masser af tilbud alle kan være med! Som skytte

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

Våbeneftersyn pistol Tirsdag den 7. november 2006 og husk, at der er mødepligt.

Våbeneftersyn pistol Tirsdag den 7. november 2006 og husk, at der er mødepligt. Nr. 4 oktober kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby KM og DM til Søren Tolstrup Sammen med Amtsholdet fra Frederiksborg Amt blev Søren Danmarksmester. Læs side 2 og 7. Så starter salon

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Generalforsamling den 25. januar Formandens beretning

Generalforsamling den 25. januar Formandens beretning Generalforsamling den 25. januar 2017. Formandens beretning Velkomst. Velkommen til jer alle, dejligt I kunne afse tid til at deltage ved denne generalforsamling, og derved få et lille indblik i, foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 3. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 3. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne

Skytteforeningen Kimbrerne Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 18. marts 2015. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark

Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark Nordisk veteranmesterskab i København - Danmark 1. 3. juli 2011 Dansk Skytte Union indbyder alle nordiske veteran riffelskytter velkommen Forord København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere

Læs mere

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 9/2011

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 9/2011 TIL SKYDEBANEUDVALGET Vingsted, den 15. november 2011 mlc REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 9/2011 STED: Mødet blev afholdt på Hotel Ærø i Svendborg og i Arena Assens. TIDSPUNKT: Den 11. og 12. november 2011 DELTAGERE:

Læs mere

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter

DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter DM for Senior i Vingsted September 2008 50, 200 og 300 meter Hermed en færdig redigeret resultatliste Af: Benny Lykke Så er tiden kommet til at det Danske Mesterskab for senior skal løbe af stablen, skytter

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Hurtigskydning. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Hurtigskydning. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 50 m - 200 m - 300 m NM red. Hurtigskydning Finaleskydning Grillaften 2. - 3. AUGUST 2008 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2008 Vi inviterer alle interesserede 50-

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening. d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard

Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening. d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard Ekstra ordinær general forsamling i Toksværd - og Fensmark Skytteforening d. 11.09.2013 kl. 19.00 Klubhuset Gormsvej 24, 4684 Holmegaard 1 Aftens indhold Velkommen Valg af ordstyrer Valg af referent Orientering

Læs mere

15 m Ø STÆVNE. 26. - 31. Januar 2015 & 1. - 8. Februar 2015

15 m Ø STÆVNE. 26. - 31. Januar 2015 & 1. - 8. Februar 2015 Indbydelse til Ø-stævne Øst i februar 2015 15 m Ø STÆVNE 26. - 31. Januar 2015 & 1. - 8. Februar 2015 Ø-udvalget for skydning byder velkommen til 15 m Ø-stævnet år 2015. På næste side finder du en oversigt

Læs mere

UNGDOM. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. BK og junior 50-200 og 300 meter

UNGDOM. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. BK og junior 50-200 og 300 meter Indbydelse DM udendørs 2015 UNGDOM Riffel BK og junior 50-200 og 300 meter DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Ungdom Riffel: D. 12.-13.

Læs mere

15 m Ø STÆVNE. 18. Januar 2016 til. 7. Februar 2016

15 m Ø STÆVNE. 18. Januar 2016 til. 7. Februar 2016 Indbydelse til Ø-stævne Øst i februar 2016 15 m Ø STÆVNE 18. Januar 2016 til 7. Februar 2016 Ø-udvalget for skydning byder velkommen til 15 m Ø-stævnet år 2016. På næste side finder du en oversigt over,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 40 års jubilæum 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning Grillaften 8. - 9. AUGUST 2015 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2015 Vi inviterer alle interesserede

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 4/2015

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 4/2015 TIL SKYDEBANEUDVALGET Vingsted, den 3.september 2015 ssb REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 4/2015 STED: Vingsted TIDSPUNKT: Den 1.september kl. 17.30, vi starter i Vingsted centeret med middag DELTAGERE: Frank

Læs mere

Kom godt i gang med skoleskydning i foreningen. DM i Skoleskydning 2016

Kom godt i gang med skoleskydning i foreningen. DM i Skoleskydning 2016 DM i Skoleskydning 2016 Kom godt i gang med skoleskydning i foreningen Regler, fakta og gode råd om hvordan du afvikler skoleskydningen i din forening Læs mere på I samarbejde med 2 Forord 3 DM i Skoleskydning

Læs mere

Konsulentens klumme. Skytteaktivitetsmøde på Fyn. Højby, den 14. juni 2016

Konsulentens klumme. Skytteaktivitetsmøde på Fyn. Højby, den 14. juni 2016 Højby, den 14. juni 2016 Konsulentens klumme Denne gang har der været afholdt mange af de store møder både på Fyn og på landsplan. Der er dog også nogle kurser primært med fokus på træneruddannelser, og

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tid: Tirsdag den 14. februar 2017, kl. 19.15 21.25 Sted: Til stede: Afbud: Bestyrelseslokalet Bue Kjems, Claus Bech, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Tom Gudmandsen, Michael Bartholdy,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

Nr. 2. April kvartal 2008. Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby. Billum skole var på besøg!

Nr. 2. April kvartal 2008. Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby. Billum skole var på besøg! Nr. 2. April kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Billum skole var på besøg! Skytten nr. 2, april kvartal 2008 Side 2 Bestyrelsen Bladet Skytten Medlemsblad for Skyttelauget Kongens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Åbent Stævne Næstrup Pokal NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016.

Åbent Stævne Næstrup Pokal NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016. Åbent Stævne Næstrup Pokal 2016. NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016. Hermed følger en foreløbigt status og referat af aktiviteter

Læs mere

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012 Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012 Gundsølille d. 24. februar 2012 1. Valg af dirigent: Helle Østergaard Mark 2. Valg af Protokolfører: Tonni Larsen 3. Formandens

Læs mere

6. KREDS NÆSTVED. Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning

6. KREDS NÆSTVED. Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning 6. KREDS Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne 4.- 10. november Gevær: luft og cal 22 Pistol: luft og cal 22 Præmier for over 25.000 kr. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling 11.februar 2012 kl. 09.15 i Gimles Cafe Helligkorsvej 2, Roskilde Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

INDBYDELSE. til 60. Storebæltsskydning. i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg oktober 2014 Pistol og Riffel, cal.

INDBYDELSE. til 60. Storebæltsskydning. i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg oktober 2014 Pistol og Riffel, cal. INDBYDELSE til 60. Storebæltsskydning 23. - 24.- 25. oktober 2014 Pistol og Riffel, cal. 22 og luft i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg RIFFEL - REGLEMENT FOR STOREBÆLTSSKYDNINGEN. HOVEDSKYDNING: Prøveskud:

Læs mere

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften

GULDGÅSESKYDNING. 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning. Grillaften GULDGÅSESKYDNING 50 m - 200 m - 300 m NM red. Finaleskydning Grillaften 6. - 7. AUGUST 2011 Ornebjerg Skytteforening Velkommen til Guldgåseskydning 2011 Vi inviterer alle interesserede 50- og 200 m-skytter

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING 01-01-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i DGI Skydning... 3 1. Geværterrænskydning, langdistance... 4 2. Geværterrænskydning,

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

INDBYDELSE. til 61. Storebæltsskydning. i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg. 22. - 23.- 24. oktober 2015 Pistol og Riffel, cal.

INDBYDELSE. til 61. Storebæltsskydning. i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg. 22. - 23.- 24. oktober 2015 Pistol og Riffel, cal. INDBYDELSE til 61. Storebæltsskydning 22. - 23.- 24. oktober 2015 Pistol og Riffel, cal. 22 og luft i Skytternes Hus, Halvej 8, 5800 Nyborg RIFFEL - REGLEMENT FOR STOREBÆLTSSKYDNINGEN. HOVEDSKYDNING: Prøveskud:

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program Indbydelse DM udendørs 2015 SENIOR Riffel UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og Nordisk Program DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer DM Senior Riffel:

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 INDLEDNING FORENINGSVÅBEN De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af 26.1.2000). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2/2015 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 2/2015 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 2/2015 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 19. maj 2015 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere: Bestyrelsen:

Læs mere

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup Til Landsdelsforeningerne Ø-Udvalget for skydning Frank Larsen Klintevej 217 4780 Stege Telefonnr.: 55 81 30 33 Mobilnr.: 20 22 58 33 e-mail: fhhl20@mail.tele.dk Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nr. 4. oktober kvartal 2009. Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 4. oktober kvartal 2009. Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 4. oktober kvartal 2009 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Våbeneftersyn! Så er det tid for det årlige våbeneftersyn. Læs mere side 5. Pistol: tirsdag den 6. oktober kl. 19-21 Gevær: torsdag

Læs mere

Kirke Hyllinge skytteforening

Kirke Hyllinge skytteforening Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren, Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn, Bent F. Hansen, Henning Sørensen, Henrik Tolstrup, Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF. Dagsorden/Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 3/2016

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 3/2016 TIL SKYDEBANEUDVALGET Vingsted, den 26. maj 2016 ssb REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 3/2016 STED: Vingsted centeret TIDSPUNKT: 25. maj 2016 kl. 17.30, vi starter i Vingsted centeret med middag DELTAGERE: Frank

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013.

Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Referat fra generalforsamling i Ikast Svømmeklub 2013. Dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. marts 2013. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.). 2. Formandens beretning ved Claus

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Endnu engang er det en fornøjelse at kunne fremlægge årets beretning med det formål at fortælle om de aktiviteter, der har været i foreningen, de aktiviteter foreningen har været

Læs mere

15 m Ø STÆVNE. 25. - 31. Januar 2014 & 1. - 9. Februar 2014

15 m Ø STÆVNE. 25. - 31. Januar 2014 & 1. - 9. Februar 2014 Indbydelse til Ø-stævne Øst i februar 2014 15 m Ø STÆVNE 25. - 31. Januar 2014 & 1. - 9. Februar 2014 Ø-udvalget for skydning byder velkommen til 15 m Ø-stævnet år 2014. På næste side finder du en oversigt

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Fællesmøde mellem skyde-, riffel- og pistoludvalget den 2/3 2016

Fællesmøde mellem skyde-, riffel- og pistoludvalget den 2/3 2016 Fællesmøde mellem skyde-, riffel- og pistoludvalget den 2/3 2016 Deltagere: Frank Lyngsø, Sigurd Jensen, Maja Groot, Jon L. Hansen, Erik Benée Petersen, Jim Poulsen og Henrik Güsmer-Riggelsen samt idrætskonsulent

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

15 m Ø STÆVNE. 29. - 31. Januar 2013 & 1. - 6. Februar 2013 & 8. -9. og 10. Februar 2013

15 m Ø STÆVNE. 29. - 31. Januar 2013 & 1. - 6. Februar 2013 & 8. -9. og 10. Februar 2013 Indbydelse til Ø-stævne Øst i februar 2013 15 m Ø STÆVNE 29. - 31. Januar 2013 & 1. - 6. Februar 2013 & 8. -9. og 10. Februar 2013 Ø-udvalget for skydning byder velkommen til 15 m Ø-stævnet år 2013. På

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere