Svinninge skytteforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svinninge skytteforening"

Transkript

1 Svinninge skytteforening 50 års jubilæum 27. marts 2013 Ved foreningens dannelse i 1890 var der tradition for, at egnens kvinder syede en fane, som blev overdraget skytteforeningen. Således var det også for Svinninge skytteforenings vedkommende. Fanen bærer broderet årstal 1893, så arbejdet med tilvejebringelse af en fane til skytteforeningen har været meget tidkrævende.

2 Årene Svinninge skytteforenings historie strækker sig helt tilbage til 1890, hvor foreningen blev dannet ved et konstituerende møde den 29. maj. Foreningen indtrådte straks som medlem af Holbæk amts skytteforening med foreningsnummer 33, hvilket stadigvæk er aktuelt. Bestyrelsen bestod ved starten af gårdejer Søren P. Jensen (formand), sadelmager P. Larsen, smed Jørgen Hansen, fuldmægtig W. Petersen og mejerist A. Hansen, der samtidig blev foreningens første kasserer. Dengang havde man også to delingsførere, og disse poster tilfaldt Ole Knudsen og sadelmager P. Larsen. I de første år fremgår der ikke ret meget af protokollen. Det er mest generalforsamlinger med valg, regnskab osv. Men lidt skydning har der sikkert også været. Den 3. november 1904 tog medlemmer af Svinninge skytteforening initiativ til dannelse af en gymnastikforening. Gennem de forudgående år havde skytteforeningen haft gymnastik som et tilbud, og det var derfor nærliggende at følge udviklingen i samfundet og danne en egentlig gymnastikforening. Denne forening skulle have et fællesskab med skytteforeningen, bl.a. om den gamle fane fra 1893, ligesom skytteforeningens medlemmer skulle have adgang til gymnastikforeningens arrangementer (baller m.m.). Det skal her indskydes, at der var sket et formandsskifte, og at Axel Weitemeyer, (søn af navnkundige landinspektør Chr. Weitemeyer) på daværende tidspunkt var formand for skytteforeningen. En lille pudsighed fra dengang: Hvis der blev røget tobak i skyttehuset under skydning, blev der idømt en mulkt (bøde) på 2 kr. (sikkert mange penge dengang). Der blev også idømt bøder (3 kr.) til de bestyrelsesmedlemmer, der udeblev fra en skydning, der var berammet til søndag morgen kl Af protokollen for 1907 fremgår, at der på det tidspunkt både blev skudt i liggende og knælende stilling. Præmierne dengang var typisk riffelplader. Det fremgår også, at der blev holdt præmieskydninger og fester med baller på daværende Svinninge hotel. De våben, der dengang blev anvendt, var rifler model 67 og 89, hvoraf sidstnævnte nu er den mest velkendte. At foreningens midler har været begrænsede fremgår af et referat fra 1904, hvor foreningen traf beslutning om at optage et lån på 100 kr., så man kunne afbetale foreningens gæld til formanden og evt. anskaffe et gevær model 89. At gymnastikken har været en væsentlig aktivitet i skytteforeningen fremgår også af de gamle skrifter. Under 1. verdenskrig var der således både mandehold, pigehold og hold for ukonfirmerede piger. Der står ikke ret meget om, hvor skydebanen var beliggende, men af et referat fra et bestyrelsesmøde i 1910 fremgår, at man har truffet en beslutning om at ville flytte skydebanen til Gudmandstrup. 2

3 Det sidste bestyrelsesmødereferat i denne periode er fra 25. april Aktiviteterne stopper formentlig med udbruddet af 1. verdenskrig, og ifølge protokollen afgår hele bestyrelsen ved et møde den 3.april Resten er tomme sider i protokollen. Svinninge skytteforening genopstår I begyndelsen af 1961 opstår ideen om at gendanne Svinninge skytteforening. Initiativet udgår fra medlemmer af Svinninge jagtforening, der, formentlig som en slags indendørs aktivitet, havde taget initiativ til at holde skydninger på Svinninge hotel. Medlem af jagtforeningen, murermester Frederik Olsen, var vidende om, at der tidligere havde eksisteret en skytteforening, så han satte sig for at undersøge muligheden for at genoplive skytteforeningen. Der blev samlet nogle personer, der viste interesse for sagen, og i Venstrebladet kunne man den 28. marts 1963 læse følgende: Udklip fra Holbæk Amts Venstreblad den 28. marts

4 Foreningens første bestyrelse bestod af (fra venstre): Johan Johansen, Frank Christoffersen (formand), Carl Aage Bak, Poul Nornegård Pedersen, Reimer Ibsen, Peter Møller Christensen og Ebbe Nielsen (kasserer). Foreningens start var set med nutidens øjne - forholdsvis primitiv. Foreningen fik tilladelse til at benytte en kældergang under Svinninge skole (1962-bygningen), hvor jagtforeningen havde etableret et kuglefang på bagvæggen samt et interimistisk skydebord, hvorfra man afgav sine skud. Skiverne blev håndtrukket kørt ud til kuglefanget, og hjem igen, så resultatet kunne vurderes. Når skydeaftenen var forbi, blev skydebordet placeret for enden af kældergangen, da rummet indgik i skolens benyttelse. De få våben, foreningen den gang disponerede over, var tilvejebragt via formanden for Holbæk Amts Østre Skytte- Gymnastik & Idrætsforenings (HAØSG&I) skydeudvalg. Opbevaringsforholdene var betydeligt mere primitive end nu, idet våbnene henstod i et noget, der mest mindede om et gammelt klædeskab, der var placeret i et sidelokale under skolen. Samme sted opbevaredes ammunition. Sådan var forholdene, da foreningen genstartedes. Det første bestyrelsesmøde blev holdt den 5. april 1963, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Frank Christoffersen som formand og Ebbe Nielsen som kasserer. Årene Første opgave var at få tilladelse til at benytte skydebanen på Svinninge skole, så man kunne starte aktiviteten i slutningen af april måned. På det næste bestyrelsesmøde blev det vedtaget at arrangere et bankospil og endeligt at få udfærdiget en ansøgning til Kundby sogneråd om at få lov til at oprette en 50 m skydebane i Torslunde grusgrav. Bankospil var åbenbart en indtægtskilde, for i februar 1964 blev der holdt et nyt bankospil. Skydningen startede den 13. oktober 1964 med et kontingentbeløb på 3 kr. for børn og 10 kr. for voksne. Der blev også i oktober måned holdt et bankospil. Henvendelsen til Kundby sogneråd gav tilsyneladende intet positivt resultat, for den 12. maj 1965 drøftede man etablering af en 50 meter skydebane i Gudmandstrup på et areal tilhørende Johs. Clausen. Arealet var godkendt af betjenten og den skydebanesagkyndige. Anlægget i Gudmandstrup bestod af otte standpladser med hånddrevne skivetræk og blev i øvrigt (også dengang) bygget ved frivillig arbejdskraft. Af referatet fra generalforsamlingen i februar 1966 fremgår, at der er 26 aktive seniorer og 23 aktive drenge, samt at det samlede ammunitionsforbrug var ca stk. Foreningens om- 4

5 sætning var kr. Det blev samtidig oplyst, at lejekontrakten og skydebanejorden i Gudmandstrup var afklaret, og der blev udtrykt håb om, at byggeriet kunne påbegyndes i begyndelsen af sommeren Opførelsen var tilendebragt i løbet af sommeren, og udgifterne hertil var i alt kr. + leje af grund i 20 år på kr. De Danske Skytte- Gymnastik- & Idrætsforeninger (DDSG&I) bevilgede tilskud på kr. og lån på kr. til projektet, hvortil der også blev ydet et kommunalt tilskud på kr. Skydebanen blev taget i brug den 26. juni Byggeri af skydebanen i Gudmandstrup At baneforholdene var primitive betød intet, for allerede det efterfølgende år var der skytter, der opnåede maksimum point. Det blev besluttet, at der ikke skulle gennemføres bankospil i Foreningen trivedes tilsyneladende godt med skydning og arrangementer, der matchede grundlaget for foreningens gendannelse. Frank Christoffersen fratrådte som formand på generalforsamlingen den 7. marts 1967 og afløstes af Carsten Iversen. Foreningen havde genoptaget medlemskabet af HAØSG&I, og da denne kunne fejre sit 100 års jubilæum den 4. januar 1968 var foreningen repræsenteret med 22 personer ved en meget vellykket jubilæumsfest i Mørkøvhallen. I de efterfølgende år arbejdede foreningen støt og sikkert videre med træning og stævner, og det første stævne på 50 meter banen blev holdt i 1968, hvortil Jyderup, Tuse, Bjergby, Hørve og Knabstrup skytteforeninger var inviterede. I hele sommersæsonen var banen meget benyttet. Trods fremgang for foreningen fremgår det af regnskabet for 1968, at det også var økonomisk trange tider. Kassebeholdningen var på 38 kr. og indeståendet i banken var kr. Til gengæld var der en gæld fra byggeriet i Gudmandstrup på kr kr. Ved generalforsamlingen i 1968 blev bestyrelsen bemyndiget til at indkøbe evt. fornødent geværmateriel. Patronprisen for cal..22 ammunition var 12 øre/stk. 5

6 I de følgende år kunne foreningen fortsat melde om fremgang og flotte resultater ved amtsskydninger mv. Tilslutningen til skydningen begyndte at give pladsmangel i kælderen under skolen, og i 1969 retter foreningen henvendelse til Svinninge kommune om at komme i betragtning til lokaler i forbindelse med et kommende skolebyggeri. Henvendelsen gav tilsyneladende ingen respons, for af et mødereferat af 13. oktober 1969 enedes bestyrelsen om at arbejde videre med planerne om et skydehus nordvest for Svinningehallen. Ved generalforsamlingen i januar 1970 blev der nedsat et udvalg, der skulle fremkomme med forslag til opførelse af skydehus med indendørs 15 meter baner. En henvendelse til DDSG&I s skydeudvalg gav så negativt et resultat, at det besluttedes, at der skulle rettes en fornyet henvendelse til Svinninge kommune. I 1970 var der åbenbart en nedgang i aktiviteten, hvilket måske var medvirkende til, at planerne om ny 15 meter bane ikke var kommet videre. Der blev udtrykt håb om, at der kunne tilvejebringes baner i det aktuelle skolebyggeri, så foreløbigt blev skydebanerne i skolekælderen og i Gudmandstrup opretholdt. I løbet af sommeren 1970 opstod der en situation, hvor møder med Svinninge-hallens bestyrelse førte til, at skytteforeningen kunne få en lejeaftale og tilladelse til at indrette og benytte kældergangen under hallen til 15 meter skydebaner. Lokalet var godkendt, og kun politiets godkendelse manglede, men der blev ansøgt herom. Da alt var klar, tog medlemmer af Svinninge skytteforening fat, og i løbet af nogle få måneder var skydebanen under Svinninge-hallen klar til at tage imod skytterne. Omkostningen ved indretningen var kr., hvoraf Svinninge kommune bidrog med kr., og det lykkedes at få DDSG&I til at bidrage med kr. Der blev holdt indvielsesfest den 12. maj Indretning af 15 meter bane under Svinninge-hallen. 6

7 Kontingentpriser var siden starten i 1963 blevet ændret, så de på dette tidspunkt var: børn u/14 år 10 kr., årige 20 kr. og voksne 50 kr. Foreningen var aktiv deltager i stævner m.m. og vandt flere mesterskaber. Da amtsforeningen i 1972 startede en egentlig amtsturnering, var Svinninge også repræsenteret. De efterfølgende år var præget af at pleje skydningen, og af forskellige resultatlister fremgår, at vi den gang fremstod som en aktiv forening. I 1973 holdt foreningen 10 års jubilæum i Svinninge forsamlingshus. I jubilæumsåret begyndte snakken om indførelse af pistolskydning, men formentlig pga. skydebanens indretning blev forslaget henlagt. I 1974 er der tilsyneladende igen en lille medlemskrise, idet bestyrelsen drøfter frafaldet især på 50 m. banen. Stævnedeltagelsen og skytternes resultater var fortsat præsentable. I 1975 stilles der første gang forslag om, at foreningen skal indmelde sig i Dansk Skytte Union (DSkyU) med henblik på deltagelse i organisationens børneturnering. I 1976 bliver patronprisen 20 øre/stk. Vagtlister bliver obligatoriske. Af referatet fra generalforsamlingen i 1976 fremgår, at foreningen har deltaget i alle lokale præmieskydninger, alle amtsskydninger, landsskyttestævne i Vingsted, sjællandsmesterskaber i DskyU, DM i terrænskydning, Kommunekomsammen (mødte svenskere) og i 1. division i turneringsskydningen. Der blev vundet et hav af priser, medaljer m.m. De mange aktive skytter indebar, at efterspørgslen efter UIT standard- rifler blev aktuel, og der blev foreløbigt indkøbt en riffel tegnede stort set samme billede med hensyn til aktivitet. Ved bestyrelsesmøde den 23. februar 1978 blev det besluttet at købe yderligere en UIT standardriffel. Det blev endvidere besluttet at yde økonomisk støtte til børneskytter, der ønskede at skyde 200 meter-skydning. I 1978 fortsætter aktivitetssuccesen. Patronforbruget på 15 meter var stk. Året 1979 Året 1979 blev på flere måder et skelsættende år for Svinninge skytteforening. Et virkeligt topresultat i 1979 var, at et børnehold bestående af Kim Nielsen, Hasse Rasmussen, Finn Petersen og nuværende formand Lisbeth Iversen overraskede alle ved at vinde landsmesterskabet for foreningshold i Vingsted. Resultatet blev påskønnet af Svinninge kommune med en check på kr til foreningen og en plaquette til de fire skytter på holdet. 7

8 Børneholdet, der vandt foreningens første LM for foreningshold i Svinninge-hallen retter henvendelse og forespørger om muligheden for, at de igen kan disponere over kældergangen under hallen. Da vores pladsforhold kunne ønskes bedre (der var kun fem standpladser på 15 meter banen), og lejemålet vedrørende 50 meter banen var udløbet, var det ikke unaturligt, at man i foreningen begyndte at spekulere på fremtiden måske med et skyttecenter med opholdslokale, 15 og 50 meter skydebane under samme tag. I bestyrelsesmøde den 14. juni 1979 var det kun et enkelt punkt på dagsordenen: Opførelse af en kombineret 15 og 50 meter bane på nogle kommunale arealer nord for Svinninge-hallen og idrætsanlæggene. Af referatet fremgik, at Man godkendte et forslag, som der arbejdes videre med, idet formanden tilskriver Svinninge kommune om at få de påtænkte arealer stillet til rådighed, ligesom foreningens ønsker og forventninger til tilskud og bistand i øvrigt. Skrivelse, dateret 25. maj 1979 til Fritidsnævnet, blev godkendt. Når nærmere om Svinninge kommunes stilling er kendt, indkaldes til nyt møde om sagen. Den 17. september 1979 bliver forslaget igen drøftet og godkendt med mindre ændringer. Det besluttes endvidere, at DDSG&I s skydebanesagkyndige skal tilskrives om planerne, ligesom skitsen skal rentegnes, og der skal fremskaffes priser på grundlag af forventede mængder byggemateriale. Af referatet fra generalforsamlingen fremgår, at foreningen i det forgangne år igen har præget skydningen i HAØSG&I med et utal af førstepladser. Den store aktivitet har endvidere bevirket, at planerne om et nyt skydebaneanlæg er endnu mere aktuel. Svinninge kommune har givet tilsagn om at stille areal til rådighed, ligesom der er tilsagn om hjælp via beskæftigelsesprojekt (langtidsledige). Der er desuden ansøgt om miljøgodkendelse ved amtskommunen, og der håbes på, at igangsætning af projektet kan ske i starten af 1980, når alle godkendelser er på plads. Med hensyn til finansieringen påregnes lån og tilskud fra DDSG&I s skyttegruppe samt værdi af eget arbejde. Den samlede udgift er vurderet at ville være ca kr. 8

9 Et sådant projekt stillede store krav til foreningen, både økonomisk og med frivillig arbejdskraft, men foreningens medlemmer bakkede 100 % op om sagen. I 1979 bliver der også besluttet at udgive et klubblad Pletskud, der desværre kun eksisterer nogle år. Med et tilbageblik på 1979 må det siges, at året var et af de mest betydningsfulde og succesrige i foreningens nyere tid. Byggeri af Skyttehuset Den 26. februar 1980 drøftes skydebaneprojektet igen, da der er fremkommet nyt oplæg vedrørende grundplanlægningen. Arbejdet med etablering af skydebaneanlægget påbegyndes sidst på sommeren 1980, og der holdes rejsegilde den 9. december. Byggeriet forventedes om alt går vel - afsluttet i foråret Den af kommunen godkendte tegning af byggeriet. 9

10 Med hensyn til finansieringen af projektet er der opnået tilsagn om lån og tilskud fra DDSG&I (tilskud på kr. og lån på kr.), og Svinninge kommune har givet tilsagn om årligt tilskud på kr. til afdrag på lån fra DDSG&I. Svinninge kommune har ligeledes givet tilsagn om timers beskæftigelsesarbejde. Restbeløbet skal foreningen selv fremskaffe. Takket være stor interesse blandt foreningens medlemmer og mange frivillige arbejdstimer af forskellig art skrider byggeriet rask fremad, hvilket kommer til udtryk i bestyrelsesmødet, hvor det besluttes, at indvielsen skal foregå den 13. juni Det vil sige en byggeperiode på kun ca. 10 måneder. Indvielsesdagen bliver en dag, som af mange vil blive husket som et af foreningens højdepunkter. Ved indvielsen deltog ca. 90 personer, dels egne medlemmer, dels medlemmer fra naboforeninger. Det blev oplyst, at anlægsudgiften på det 288 m 2 store anlæg og den udendørs 50 meter bane havde været ca kr. Der blev ved indvielsen rettet en tak til DDSG&I s skydeudvalg og Svinninge kommune for økonomisk støtte. Ligeledes til andre bidragydere og ikke mindst til medlemmerne af Svinninge skytteforening, der havde præsteret ca timers frivilligt arbejde. På 50 meter banen blev der skudt indvielsesskud af borgmester Peter Møller Christensen og Ebbe Nielsen, der begge var med at genstarte foreningen i 1963, repræsentant for DDSG&I s skydeudvalg, Therkel Therkelsen, og børneskytten Birthe Nielsen fra Svinninge Skytteforening. Om aftenen var der fest i skydebanens opholdsrum for indbudte medlemmer med ledsagere. Årene Det nye anlæg gav også mulighed for pistolskydning, så denne disciplin blev også en del af foreningens aktivitet, og allerede i 1984 disponerede foreningen over fem pistoler. Foreningen var stadigvæk meget aktiv på skydebanerne, men foreningen påtog sig også opgaver, når der f.eks. skulle holdes Sankt Hans bål på idrætspladsen, eller der var Kommunekomsammen. Foreningen deltog også i arrangementet i anledning af 40-året for Danmarks befrielse den 4. maj Det var vist nok sidste gang, vores gamle fane var ude. I 1985 og 1987 gennemførtes i Svinninge-hallen en fritidsmesse, hvor foreningen også var repræsenteret. Efter messen i 1987 holdtes åbent hus. De gode skyderesultater strømmede stadigvæk til foreningen, og der var ikke et skyttearrangement med deltagere fra Svinninge, uden de også var med i præmierækken. Medlemskontingentet i sæsonen 1986/87 var følgende: børn u/14 år 50 kr., juniorer år 75 kr., seniorer 125 kr. for både gevær og pistol og ægtepar 200 kr. 10

11 Ved generalforsamlingen 1986 løber foreningen ind i et hidtil ukendt problem, idet foreningens kasserer var fraflyttet, og dermed ikke kunne genvælges. Der blev forsøgt overtalelse af en tidligere kasserer, men uden held. Det lykkedes dog senere at få en til at påtage sig jobbet. I 1987 kommer det på tale at etablere en 25 meter udendørs pistolskydebane, og det overdrages til de, som er interesseret i pistolskydning at arbejde videre med sagen. Det drøftes endvidere at undersøge, om der er grundlag for etablering af et antal skiveopstillinger på 200 meter. Flere af foreningens medlemmer deltager i forskellige skyderelaterede kurser. Det er også i 1987, at Svinninge skytteforening vinder det første landsmesterskab for seniorhold med et hold bestående af Jens H. Petersen, Kim H. Petersen, Hasse Rasmussen og Lisbeth Iversen. Mesterskabet honoreres med et sponsorat fra Provinsbanken. Seniorholdet, der vandt foreningens LM for foreningshold i Medaljerne blev overrakt af et femte medlem af foreningen, Carsten Iversen, der var næstformand i DDSG&I s skyttegruppe. Ved samme DM vandt Lisbeth Iversen også DM individuelt på 50 og 200 meter i ungskytteklassen. Bestyrelsen giver den 17. marts 1988 sin principielle tilslutning til etablering af en 25 meter pistolbane i tilslutning til det eksisterende skyttehus. Allerede i september foreligger en tilladelse fra Svinninge kommune til anvendelse af areal, hvorpå pistolskydebanen kan etableres. Svinninge kommune er ansøgt om miljøgodkendelse og godkendelse i henhold til lov om by- og landzoner. Bestyrelsen bliver den 14. marts 1989 forelagt et forslag til 25 meter skydebane. Omkostningen forventes at blive ca kr., der forventedes finansieret ved tilskud og rentefrit lån hos DDSG&I på 2 gange kr., tilskud fra Svinninge kommune på kr. og foreningens eget indskud på kr. foruden værdien af frivillig arbejdskraft. Pistolskydebanens samlede pris blev kr. I 1989 vinder Svinninge skytteforening igen et landsmesterskab, og Svinninge kommune honorerer dette med et kontant beløb på kr. 11

12 Årene I 1990 er der igen fritidsmesse, hvori vi deltager med en stand. Denne gang med en indrettet luftgeværskydebane, hvor messedeltagerne kan prøve deres skydefærdighed. I 1991 fremgår for første gang, at der skal gennemføres en egentlig arbejdsdag. En opgave, der fortsat er opbakning omkring, og en nødvendig aktivitet, da de kommunale tilskud løbende er blevet mindsket, ikke mindst efter den seneste kommunesammenlægning. I 1993 kan det registreres, at der fortsat er god tilslutning til Holbæk Amts Skytteforenings (tidligere HAØSG&I) turneringer og tilbudte kurser, og diverse stævner og arrangementer er præget af Svinninge skytter er også året, hvor der opstår en diskussion mellem pistolskytterne og foreningen om pistolskytternes anvendelse af pistolskydebanen. Problemets udgangspunkt er medlemskabet af Dansk Feltskytte Forbund og deres skydeprogrammer. Sagen finder sin afklaring og henlægges i december måned. I øvrigt ønskes skydetiden udvidet. Det besluttes at undersøge muligheden, når vinteren er forbi. Den støjberegning, der blev udført, gav ikke umiddelbart mulighed for udvidelse af skydetiden, men det besluttes, at der kan arbejdes videre med sagen. I april måned 1994 besluttes det, at Svinninge skytteforening udmelder sig af DSkyU, da vi ikke mere deltager i deres aktiviteter. Der opstår et nyt problem, idet kravene til våbenopbevaring præciseres og skærpes. Svinninge skytteforening søger at opfylde de ny regler, der vil medføre øgede udgifter, bl.a. til alarmanlæg m.m. Efter indhentede tilbud vælges Falck-Securitas. Omkostningen ved etablering af tyverialarm var på ca , som der dog blev ydet tilskud til. Ændringerne i våbenloven indebærer på sigt også, at privatejede medlemsvåben skal opbevares i godkendt våbenboks. Foreningen får tilbudt gratis overtagelse af tidligere døgnboks fra Danske Bank, hvilket vi tager imod. I 1994 er aktiviteten fortsat god, ikke mindst i forbindelse med deltagelsen i DGI s og DDS første landsstævne i Svendborg - efter nydannelsen af de to organisationer i Landsstævnet blev en fantastisk oplevelse for de mange deltagere fra Svinninge, og i øvrigt også fra andre foreninger. Det blev også til mange flotte resultater, bl.a. blev Kim H. Petersen landsmester på 50 meter distancen. Skoleskydning optræder første gang i protokollen den 14. september Det besluttes, at Svinninge skytteforening skal deltage. Foreningen deltager nogle gange, men tilslutningen fra skolerne er begrænset. Først fra 2004 kommer der rigtig gang i skoleskydningen. Svinninge skole har tre gange vundet amtsfinalen (2004, 2007 og 2010). I 2012 blev Gislinge skole vindere, og ved landsdelsfinalen i Vingsted opnåede de så flot et resultat, at de deltog i finaleskydningen og opnåede en placering som nr. 4. Allerede nu træner næste klasse, og deres forventninger til 2013 er høje. 12

13 En skydebane kan også bruges til andet end skydning. Dette kom til udtryk i perioden 1. august til 15. oktober 1996, hvor skydebanen fungerede som børnehave for Svinninge kommune, der var kommet i pladsnød. Skydebanen har i en kort periode også været stedet, hvor elever i Svinninge skoles specialklasse igennem to måneder havde en rigtig god oplevelse på skydebanen, hvilket gav os en rigtig god avisomtale. I 1999 ændres tagkonstruktion på pistolbanen. Det flade tag udskiftes, så tagkonstruktionen er ens på hele skyttehuset. Udgiften blev finansieret ved tilskud fra DDS og Folkeoplysningsudvalget. Der har flere gange været problemer med vandindtrængning på de nederste standpladser på 15 meter banen. Der foreligger nu et projekt (grøft) til afhjælpning af problemet, som vi kan håbe på løser problemet. Årene Ved generalforsamlingen i 2000 fratræder den tidligere formand og afløses af Ole Nielsen. Fristen for anskaffelse af lovlige våbenskabe til opbevaring er nu fastsat til den 31. december 2002, og medlemmerne blev gjort opmærksomme herpå ved generalforsamlingen i november var et forholdsvis stille år, hvor man koncentrerede sig om aktiviteten. Der var dog et nyt tiltag til at undersøge mulighederne for udvidelse af skydetider på pistolbanen. Der træffes også beslutning om, at medlemmer, der har egne våben, mod betaling kan få opbevaret sit/sine våben i foreningens boksrum. På skydeområdet var der (som sædvanlig) opnået flotte resultater, bl.a. blev det til et DM på 200 meter. På generalforsamlingen den 27. november 2003 luftede formanden ideen om modernisering af 15 meter banerne med nyt skivetræk (automatisk) samt hæve/sænkeborde. Forslaget blev, jf. protokollen, ikke kommenteret, men efterfølgende skete der en væsentlig forbedring. Ved det efterfølgende års generalforsamling konstateres, at medlemstallet er faldet betydeligt fra 69 til 52. Der har været gjort særlig indsats for at skaffe nye medlemmer, bl.a. ved skolernes motionsdag, hvor der deltog 103 elever, og skoleskydning (med 60 elever), hvor Svinninge skole vandt retten til at repræsentere HAS ved landsfinalen. Dette har tilsyneladende ikke givet flere medlemmer. Afløbsforholdene på 15 meter banen er fortsat utilfredsstillende. Med udsigt til en ny kommunalreform drøftedes evt. frivillige sammenlægninger med foreninger i andre kommuner, der skal indgå i en ny storkommune. 13

14 Vores 15 meter skyttestævne i marts blev omtalt og tilpasset. Et nyt emne dukker op: Pædofili blev bragt på tale, men da et egentlig pædofili-check ikke er godkendt, afventes indholdet. Formanden ønskede ikke genvalg, men indvilgede dog i at lade sig vælge for en ny toårig periode. Amtsformanden orienterede kort om status for en ny amtsstruktur. Intet er afklaret, men HAS vil ikke deltage i et samarbejde. I 2004 kan der igen konstateres en medlemsfremgang fra 52 til 74 medlemmer. Det åbne stævne i marts måned var en kæmpe succes. I skoleskydningen deltog elever, og succesen blev fuldendt, da Svinninge skole for første gang vandt amtskonkurrencen. De såkaldte børneattester (pædofili) er modtaget retur uden bemærkninger. Spørgsmålet om renovering af 15 meter banerne blev drøftet. Der søges en løsning, der er acceptabel af DDS og giver mulighed for medfinansiering (tilskud/lån.) Ved generalforsamlingen i 2006 konstateres det, at det aktivitetsmæssigt har været et godt år. Medlemstallet er stort set uændret. Der er opnået mange flotte resultater og igen har der været stor tilslutning til 15 meter stævnet i marts måned. Skoleskydningen havde også god tilslutning. Renoveringen af 15 meter banerne er gennemført. Der er etableret hæve/sænkeborde på nederste afsnit, og der er installeret elektronisk markeringsanlæg (Megalink) på alle baner. Anlægget kan også anvendes på 50 meter banerne. Den samlede udgift har været ca kr., der er finansieret ved tilskud fra Folkeoplysningsudvalget på kr., tilskud fra DDS på kr. og DDS-lån på kr. Formanden havde tidligere ønsket at fratræde, og dette skete så i 2007, hvor han blev afløst af Lisbeth Iversen. I 2007 konstateres en lille tilbagegang, og formanden tilkendegiver, at en målsætning kunne være en forøgelse på nye medlemmer. Skydeaktiviteterne er fortsat i top, og foreningen har bl.a. vundet DM på 50 meter og amtsfinalen i skoleskydning. Der blev holdt biathlonstævne på 50 meter banen, (en ny og sjov oplevelse, men desværre kun med 13 deltagere). 15 meter stævnet i marts måneder igen en succes. Svinninge skytteforening etablerer sin hjemmeside. 14

15 Seniorholdet, der vandt DM for foreningshold i 2007, blev landskendt som blondineholdet. Holdet bestod af Stine M. Andersen (der senere deltog bl.a. ved OL i London 2012), Dorte N. Rasmussen, Karin Iversen og Lisbeth Iversen) Den nylig gennemførte kommunesammenlægning tyder på, at tilskudsforholdene fremover vil blive forringet, måske med op til 50 % mindre i lokaletilskud, hvilket vil indebære, at skytterne må imødese en større egenbetaling. Der blev talt om, at vores unge skytter kan hjælpe til med nye skytter en ordning, der senere er gennemført gav en lille fremgang i medlemsantallet, men det må erkendes, at hvervning og fastholdelse af medlemmer er en vanskelig opgave. At få flere medlemmer fra Svinninge by ville være ønskeligt. Aktiviteten er fortsat meget høj, bl.a. kan det nævnes, at martsstævnet gennemførtes med 350 skydninger. Følgerne af banernes modernisering har medført, at gevær- og pistolskytter skyder samme aften, hvilket gerne skulle medvirke til en større helhed i foreningsvirket. Der har været deltagelse i instruktørkurser, våbenkontrol og etableret samarbejde med Jyderup skytteforening. Der er etableret udvalg, der skal bistå bestyrelsen i deres virke. Det blev også nævnt, at der er behov for udskiftning/fornyelse af våbenbeholdningen, og der er udarbejdet en plan herfor. Der blev opfordret til at melde sig som hjælper ved L2009, der foregår i Holbæk. Sammenslutning af Nordvestsjællands Skytteklub (NVSS) og Svinninge skytteforening blev vedtaget, således at Svinninge skytteforening viderefører NVSS aktiviteter. Med sammenlægningen blev Svinninge skytteforening igen medlem af DSkyU. Generalforsamlingen i 2009 startede med, at OL-skytten Susanne Meyerhoff fortalte om det at deltage i OL, de store krav til forberedelse, mange timers træning og deltagelse i stævner. Hun gav også bud på, hvorledes man bliver en god skytte og opnår høje resultater. 15

16 Medlemstallet er antalsmæssigt nogenlunde stabilt, men udskiftningen er meget stor, så problemet om medlemsrekruttering er fortsat et anliggende, der skal bearbejdes. Forudsigelserne i 2007 om mindskelse af lokaletilskud viste sig desværre at være realistiske. Der har været træningsaftener med kompetent instruktør. Desværre stoppede det, da skytterne ikke mødte frem i tilstrækkeligt omfang. Svinninge skytteforenings indsats som frivillige hjælpere ved L2009 i Holbæk havde rigtig god tilslutning, og det udløste et beløb fra L2009 på ca kr., der vil blive brugt i foreningsmæssigt øjemed, bl.a. til modernisering af opholdslokalet. Ved generalforsamlingen i 2010 var der tilkendegivelse om, at foreningen var på vej i en rigtig retning. Der er blevet lagt mere vægt på foreningsvirket og en mindskelse af stævnedeltagelsen, der kræver mange ressourcer. Der blev også talt om, at der skulle fremlægges en opgaveliste, som man kunne skrive sig på en mulighed for, at flere kunne engagere sig og deltage i opgaverne, som der er rigeligt af. Konklusionen på drøftelsen blev, at med medlemmernes tilkendegivelse om opbakning arbejdes der videre med målsætningen om, at vi gerne vil være en aktiv forening, der både skaber gode resultater og er synlig lokalsamfundet og i skyttemiljøet. Regnskabet viste et overskud på ca kr. efter afskrivninger. Heraf er kr. hensat til restfinansiering af modernisering og vedligeholdelse af Megalink. Den samlede omkostning ved modernisering af opholdslokalet og udskiftning af inventar har beløbet sig til ca kr. hvortil DDS har bevilget tilskud og lån. Generalforsamlingen i 2011 sender bl.a. et signal om nye tider, hvoraf nogle enkelte skal nævnes: 1. Tidligere målsætning om øgning af medlemsantallet er blevet opfyldt, Det samlede medlemstal er 101, hvoraf 10 er passive, det vil sige støttemedlemmer. 2. De seneste års synlighedsproblematik er forbedret gennem deltagelse i en række synlighedsskabende aktiviteter, bl.a. skoleskydningen, hvor klassekammerater og forældre viser større interesse end tidligere et fænomen vi er meget glade for. Der har været forskellige besøg af virksomheder og foreninger, der har ønsket at prøve skydning. Vi har fået egen foreningsside på og vores egen hjemmeside bliver også brugt som søgekilde af andre end foreningens medlemmer. 3. Gennem team serious er det opnået, at en gruppe skytter får øgede træningsmuligheder et tiltag, der har givet gode resultater, og måske kan være det, som gør, at disse skytter bedre kan fastholdes fremadrettet. 4. Pistolskytternes aktivitet er øget, og der opleves en større samhørighed mellem pistol- og geværskytter (også en tidligere udtrykt målsætning) Herudover ønskes der og stilles nye krav og forventninger om tilvejebringelse af samværsfaciliteter. Foreningsudvikling er også et fremadrettet tema, som vi skal rette fokus imod. Økonomien 16

17 er fortsat tilfredsstillende, selv om Holbæk kommune endnu en gang har mindsket lokaletilskuddet, så det nu er på minimumsniveau i forhold til folkeoplysningsloven. Dette vil fremover betyde, at der skal være større opmærksomhed på udgifterne og på mulighederne for at skabe andre indtægter. I den forbindelse skal der lyde en opfordring til at tegne sig for brugen af OK benzinkort. Året 2011/2012 blev et godt år for Svinninge skytteforening, både i resultatmæssig henseende, og foreningsmæssigt. Der var god tilslutning til løsning af opgaver, ikke mindst på de årlige arbejdsdage. Medlemsantallet blev yderligere øget en smule, så dette nu er 103 (heraf 7 passive). Foreningens hjemmeside er blevet frisket op og fremstår nu flot og indbydende. Flere nye bliver medlemmer via informationer på hjemmesiden. Politirazziaen i marts måned 2012 involverede også Svinninge skytteforening, men der blev ikke konstateret forhold, der gav anledning til påtale. Politiets interesse for skytteforeninger vil indebære, at man vil være mere opmærksom på, om gældende regler for våbenopbevaring overholdes et emne, der formentlig vil påføre foreningen en betydelig udgift. I det hele taget må vi se i øjnene, at kravet til skydebaner generelt skærpes; ikke kun våbenopbevaring, men også alarmforhold, sundhedskrav og lignende. Foreningens sidste regnskab, inden jubilæumsåret, er meget tilfredsstillende, idet resultatet blev et overskud efter afskrivninger på kr. Foreningens lånegæld til DDS udgør kr. og den årlige afdragsbyrde er kr. de næste ca. 5½ år.. Carsten Iversen Den 27. marts 2013 Træningsaften på 50 m banen. 17

18 Svinninge skytteforenings fremtid Foreningens historie, der fortælles i jubilæumsskriftet, viser vigtigheden af, at foreningen hele tiden følger med tiden og tendenserne i det omgivende samfund. Det gælder både i udviklingen af foreningens aktiviteter og faciliteter mv. Idrætsbilledet i Danmark er på mange måder i opbrud i disse år, og der er ingen tvivl om, at den foreningsbaserede idræt og det frivillige arbejde vil blive udfordret af nye uorganiserede idrætstilbud og fitnesskulturen. Samtidig er fællesskabet udfordret af et stærkere fokus på det individuelle. Dertil kommer udfordringer i form af faldende tilskud, skærpede krav til våbenopbevaring, krav om større social ansvarlighed, øget sundhedsfokus mv. Det er udfordringer, som Svinninge skytteforening skal evne at håndtere, hvis foreningen også skal bestå de kommende 50 år. Det vil formentlig kræve bl.a. nye individuelle og fleksible træningstilbud og nye måder at organisere foreningsarbejdet på, fx gennem samarbejder med omkringliggende skytteforeninger. Og det vil kræve, at vi skaber tilbud, der er rummelige og tilpasset til både unge og ældre, nye og rutinerede, talentfulde skytter og hygge-skytter. Foreningen er godt rustet til at møde udfordringerne. Vi har et historisk højt medlemstal, sund økonomi, mange frivillige ledere, gode faciliteter, god synlighed i lokalsamfundet og vi har på mange måder vist, at vi kan skabe resultater for alle uanset niveau. Vi har desuden taget nye skridt i forhold til at engagere de unge skytter, udvikle foreningslivet og skabe nye tilbud osv. Det skal vi bygge videre på i den fortsatte udvikling af foreningen. Lisbeth Iversen Formand Eksempel på ny aktivitet: Netcafe for foreningens ungdomsmedlemmer. 18

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

125 år 17. marts 1991

125 år 17. marts 1991 125 år 17. marts 1991 Forord Den 17. mans 1991 har Århus Amts Skytteforening 125 års jubilæum, og i den anledning besluttede bestyrelsen, at der skulle udgives et jubilæumsskrift. Der er tidligere udgivet

Læs mere

Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde

Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde Tune Idrætsforening - 85 år - 20. juni 2009 Indledning Endnu en stor mærkedag i Tune IF s historie. Det er værd at stoppe op og se på den store udvikling, der er sket i TUNE IF igennem de mange år og samtidig

Læs mere

1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013

1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 Skydning i Viborg 1988 2013 2 1863-150 ÅR - 2013 Skydning i Viborg 1988-2013 Viborg skytteforenings 150 års jubilæum af Kim Fensteen Madsen 3 Skydning i Viborg

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live.

Udvalgsformænd Turneringsudvalg Lars Bjerring Husby lars@husby.dk 28 56 46 00. Juniorudvalg Jon Tybirk jon.tybirk@live. Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid

Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid 1 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Tune før 1924 3 Fritidsakt. 1920 24 14 En forening forude 14 Tune IF stiftes 15 Fester/arr. i 20 erne 16 Op gennem

Læs mere

Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen.

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1 31. årgang Nr. 1 marts 2008 Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Valg af dirigent. Valg af stemmetællere. Bestyrelsens beretning

Valg af dirigent. Valg af stemmetællere. Bestyrelsens beretning Onsdag den 26. november 2014 kl 19:00 blev afholdt i klubhuset, Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene, ordinær generalforsamling i Hedehusene-Fløng Jagtforening Formand Dan Goldmann bød velkommen. Valg af dirigent

Læs mere

Glyngøre Tennisklub 1956-2006. - en krønike frit efter klubbens protokoller, regnskabsbøger og udklip

Glyngøre Tennisklub 1956-2006. - en krønike frit efter klubbens protokoller, regnskabsbøger og udklip Glyngøre Tennisklub 1956-2006 - en krønike frit efter klubbens protokoller, regnskabsbøger og udklip Forsidefoto: Formand Jørgen Primdahl uddeler vinderpræmien efter en af 80 ernes klubturneringer. Ralf

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere