PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering"

Transkript

1 PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere viden. Samtidig fortæller de også, hvad det er for viden, der skal være mere af i fremtidens samfund. Med disse reformer vil man styrke fagligheden, og man vil forbedre børns og unges personlige kompetencer. Reformerne er et væsentligt led i politikernes forsøg på at ruste Danmark til konkurrencen i fremtidens internationale videnssamfund. Samtidig fortæller de imidlertid også, at viden ikke blot er kommet i centrum på vejen fra industri- til videnssamfund; begrebet om viden har også forandret sig. I dag dækker vidensbegrebet kun over faktuel viden om noget specifikt og afgrænset, og det er tæt forbundet med kompetencebegrebet. Tidligere favnede vidensbegrebet derimod også den mere omfattende form for indsigt, der kaldes visdom. Denne forskel hænger sammen med, at viden tidligere havde værdi i sig selv, hvorimod viden i dag er middel til noget andet: Den er videnssamfundets væsentligste kilde til mere vækst. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan befolkningen forholder sig til denne udvikling. Harmonerer befolkningens ønsker med politikernes planer, og hvilke konsekvenser vil en uoverensstemmelse kunne have? Dette spørgsmål har betydning for, hvordan videnssamfundet anno 2020 vil se ud. Individualisme og modulisering De studerendes kundskabsniveau ved ankomsten til universitetet har været støt faldende igennem længere tid. Det er f.eks. velkendt, at de færreste unge er i stand til at sætte et komma korrekt, og det bliver ofte forklaret med henvisning til, at de er blevet præsenteret for flere kommateringssystemer og derfor er forvirrede. De studerende har imidlertid også problemer med andre retskrivningsmæssige forhold, herunder alle andre grammatiske tegn fra semikolon til punktum. For at tilegne sig indholdet af en eksamensopgave er man 1

2 derfor ofte nødt til først at læse korrektur på den. Det hjælper ikke noget at bede de studerende om at udvise mere omhu, for de har tilsyneladende ikke meget kendskab til dansk grammatik og kan derfor ikke korrigere sig selv. Vil man løse problemet, må man derimod påtage sig en dansklærers arbejde, selvom man som universitetsansat burde bruge tiden på at føre de studerende ind i tænkningens verden. Man må korrigere deres tekster, returnere disse med besked om, at der er en logik i rettelserne, og bede dem om at finde og følge den i deres fremtidige arbejde. Ellers kan man godt glemme alt om at lære dem at tænke, eftersom netop sproget definerer grænsen for, hvad der kan tænkes. 1 Det er imidlertid ingen nyhed, at det står skidt til med børns og unges danskkundskaber. Igennem de senere år har en række undersøgelser f.eks. vist, at danske børn og unge læser dårligere end børn og unge i en række andre lande som f.eks. Finland, Sverige og Island. 2 Disse undersøgelser har vækket stor opmærksomhed og har derfor også været genstand for politisk bevågenhed. Det seneste resultat af dette er det forlig om en fornyelse af folkeskolen, der i efteråret 2002 blev indgået imellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Forliget betyder, at de hidtidige vejledende mål for folkeskolens fag på bestemte klassetrin fremover skal være bindende mål, og at eleverne får flere timer i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi og idræt. Endvidere vil der blive formuleret mål for, hvordan børnehaveklasserne kan gøre børnene læringsparate, der vil blive taget initiativ til at bryde den negative sociale arv, og der vil blive iværksat en kampagne mod mobning. Endelig er forligspartierne også enige om at skabe bedre mulighed for undervisningsdifferentiering og holddannelse, 1 I filosofisk regi er det en udbredt påstand, at sproget er vor verdens grænse. Et menneske kan imidlertid have både følelser, fornemmelser og anelser, hvis betydning det ikke kan artikulere sprogligt, og som det derfor heller ikke kan sætte på begreb, men som det alligevel har adgang til, nemlig netop via følelsen, fornemmelsen og anelsen. Man kan imidlertid ikke tænke, hvad man ikke kan give sprogligt udtryk for, eftersom tænkningen er begrebsligt formidlet og dermed sprogafhængig. Det er derfor en alvorlig trussel mod tænkningen, at nutidens studerende ofte ikke mestrer det danske sprog. 2 Jf. f.eks. OECD s PISA-undersøgelse i år 2000, hvis resultater kan læses på Mindst 18 % af de danske 15-årige vil opleve, at deres læsefærdigheder ikke slår til i deres fremtidige uddannelse og arbejde, konkluderer Jan Mejding fra Danmarks Pædagogiske Universitet, jf. 2

3 hvilket bl.a. betyder, at lærerne får udvidet mulighed for at dele eleverne på tværs af klasser. 3 Selvom der kan formuleres gode argumenter imod at holde børn på skolebænken i mere end x antal timer, kan man som universitetsansat vanskeligt omfatte den nævnte timeøgning med voldsom modstand. For det er ikke kun danskkundskaber, de studerende mangler ved ankomsten til universitetet. Naturvidenskaberne har også længe klaget over, at den naturfaglige ballast er for ringe, og humaniora har i lang tid været utilfreds med historiekundskabsniveauet. Tilsvarende må den planlagte intensivering af undervisningen i idræt møde velvilje, eftersom livsstilssygdomme forventes at blive en af de store plager i fremtidens videnssamfund. Spørgsmålet er imidlertid, om problemerne er løst med det aktuelle forlig. For hvor meget betyder én ekstra times idræt om ugen i 6. klasse, når børn i øvrigt serviceres i en grad, så de opfatter bevægelse som et urimeligt krav? Hvad er der opnået med én ekstra time om ugen i dansk og matematik fra 1. til 3. klasse, hvis børnene ikke kan koncentrere sig pga. manglende opmærksomhed i deres første leveår? Og hvordan skal børnehaveklasserne udvikle læringsparathed hos børn, der ikke ved, hvad det vil sige at lytte, fordi ingen nogensinde har lyttet til dem? 4 Situationen er langt mere alvorlig, end forligspartierne synes at have erkendt, for problemet er egentlig ikke den mangel på viden, som forliget vil råde bod på. Denne mangel er bestemt alvorlig, men det er kun en krusning på overfladen, at de studerende f.eks. ikke ved, hvornår oplysningstiden begyndte, eller hvad der skete i Til gengæld har det helt uoverskuelige konsekvenser, at der i dag findes studerende, som ikke kun mangler historiekundskaber, men også historiebevidsthed. De har ingen fornemmelse for historien som noget, der udstrækker sig i tid og gør, at noget virker fjernt, og at dette fjerne netop er fjernt, fordi det har eksisteret i en anden tid og på betingelser, der er forskellige fra de aktuelle. Sådanne studerende uden historiebevidsthed har en naiv 3 Jf. Bredt forlig om fornyelse af folkeskolen, Pressemeddelelse den 14. november 2002, 4 Mange voksne synes snarere at tale til end med børn, og børn lærer igennem mimesis. Hvis voksne ikke i praksis viser dem, hvad det vil sige at lytte, ved selv at lytte til børnene, ved børnene ikke, hvordan de skal bære sig ad med at lytte til andre. Konsekvensen er bl.a., at de ikke er læringsparate, som det kaldes i dag: De vil ikke kunne lytte til læreren, men derimod virke ukoncentrerede, urolige og frustrerede i klassen. 3

4 tilgang til overleveringen. De pendler f.eks. imellem antikke og moderne tænkere uden at skænke det en tanke, at disse tænkeres tanker måske ikke er sammenlignelige, eller at en sammenligning kræver omhu, fordi de pågældende tanker er blevet tænkt på vidt forskellige vilkår. En sådan naivitet er ikke kun udtryk for et dalende vidensniveau og kan derfor heller ikke kureres blot ved at styrke fagligheden. Den er derimod tegn på en veritabel forandring i den kollektive bevidsthed, og denne forandring angår ikke kun historien og vort forhold til den. Pointen er med andre ord ikke, at de unge er postmoderne og derfor ikke er i besiddelse af den tro på fremskridtet, som angiveligt kendetegnede de moderne. 5 Fraværet af historiebevidsthed er derimod et element i en voksende mangel på abstraktionsevne, som også kan iagttages i mange andre former. Når den offentlige debat beherskes af myter om dem og os, er det f.eks. udtryk for, at mange mangler den evne til at abstrahere, som er en forudsætning for i tanken at hæve sig op over rigide dualismer. Det samme er tilfældet, når enhver kritik af den politiske dagsorden negativt bliver stemplet som venstreorienteret, eller når ethvert forsøg på at gøre noget til genstand for egentlig tænkning bliver afvist som gammeldags. Den slags primitive rygmarvsreaktioner skyldes ikke kun mangel på viden, men er også tegn på, at selve evnen til at tænke er for nedadgående. Tænkning bliver erstattet med meningsdannelse, og som eksemplerne viser, bringer det demokratiet i fare. Netop ordet demokrati spiller dog stadig en væsentlig rolle i forligsteksten til fornyelse af folkeskolen. I forlængelse af dannelsestraditionen har skolen således fortsat til opgave at give det enkelte barn grundlaget for alsidig personlig udvikling som borger i et demokratisk samfund. 6 I pressemeddelelsen bruger ministeren dette til at understrege den idé, at skolen skal respektere, at forskellige børn lærer i forskellige tempi. Denne sympatiske tanke bliver imidlertid samtidig koblet med ministerens slogan om at 5 Det er en udbredt opfattelse blandt de såkaldt postmoderne, at den moderne historieforståelse var helt igennem fremskridtsoptimistisk. Denne opfattelse er imidlertid forkert, da der kan spores meget modernitetskritik hos moderne tænkere som f.eks. G.W.F. Hegel, Søren Kierkegaard og Karl Marx. 6 Bredt forlig om fornyelse af folkeskolen, Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om fornyelse af folkeskoleloven, s. 1. 4

5 tilgodese det enkelte barn 7 og brugt som argument for den deling af elever på tværs af klasser, som forligsteksten annoncerer udvidet mulighed for. Dermed tangerer folkeskoleforliget ånden i den universitetslov, som Venstre, Det Konservative Folkeparti, Kristeligt Folkeparti og Socialdemokratiet vedtog d. 8. maj 2003, og den aftale om reform af de gymnasiale uddannelser, som alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten indgik i samme måned. Disse reformer vil nemlig også bringe den enkelte i fokus, og ikke mindst for universitetslovens vedkommende har det ligeledes opsplitning som sin praktiske konsekvens. Det er nemlig et væsentligt element i den igangværende omlægning af universiteterne, at de i fremtiden skal dele fagudbuddene op i mindre moduler for dermed at give de studerende mulighed for at tone deres uddannelser individuelt. Argumentet for denne modulisering støtter sig til en udbredt forestilling om, at nutidens unge er stærkt individualiserede. De formodes at være mere optagede af sig selv og deres egne muligheder i livet, end andre før dem har været. Derfor er universiteterne allerede længe blevet opfordret til at tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at de studerende kan surfe imellem fag og discipliner uden at miste merit. Denne mulighed for en individuel toning har dog ikke kun til hensigt at imødekomme de unges behov for hver især at være noget særligt. Den udspringer snarere af et ønske om at få dem til fra begyndelsen af deres studier at orientere sig mod det arbejdsmarked, hvis krav de individuelle toninger forventes at imødekomme. Den igangværende omlægning af universiteterne er nemlig præget af en idé om, at arbejdsmarkedet foretrækker kandidater, der i deres studietid har orienteret sig efter arbejdsmarkedets behov frem for egne erkendelsesinteresser, og som kun ved lidt om meget i stedet for at vide meget om lidt. Den bygger med andre ord på en forventning om, at der i fremtidens videnssamfund ikke vil være behov for kvalificerede kandidater, men derimod kun for mennesker med diverse kompetencer. Til de kompetencer, som universitetet forventes at udvikle hos de studerende, hører ikke mindst fleksibilitet og omstillingsparathed. Det er imidlertid et paradoks, for hvis der er noget, de studerende er i besiddelse af allerede ved ankomsten til universitetet, er det netop den slags såkaldte personlige kompetencer. De studerende er så fleksible og 7 Jf. Bredt forlig om fornyelse af folkeskolen, Pressemeddelelse den 14. november

6 omstillingsparate, at ingen underviser længere kan forvente at møde de samme deltagere fra lektion til lektion i løbet af et semester. For universitetets undervisere er det derfor en saga blot at kalkulere med progression i løbet af et kursus, og det afspejler et generelt problem for studierne som helhed. Ifølge Bologna-deklarationen fordres der nemlig netop progression i universitetsuddannelser. 8 Der skal med andre ord være væsentlig forskel på de krav, der stilles på henholdsvis bachelor- og kandidatniveau. Allerede nu er det imidlertid vanskeligt at håndhæve dette, fordi mange studerendes studieforløb er præget af diskontinuitet og uro, og fordi studiestrukturerne allerede i dag spænder ben for faglig fordybelse. 9 Hvis uddannelsernes udbud endvidere bliver brudt op i en mængde moduler, vil Danmark endnu engang svigte de internationale aftaler vedrørende videnssamfundets fremtid. 10 Tværfaglighed og studieforberedelse Af de nævnte tre reformer virker gymnasiereformen umiddelbart som den mest fornuftige. Folkeskolereformen griber ikke fat om nældens rod, og universitetsloven gør ligefrem ondt værre. 11 Aftaleteksten vedrørende reform af de gymnasiale uddannelser rummer derimod formuleringer, som har krav på applaus. Her står f.eks., at Almendannelse og viden kan ikke skilles ad i de gymnasiale uddannelser. Viden skal 8 Bologna-deklarationen kan læses på Kravet om progression i studierne er en implicit følge af den såkaldte 3+2-model, dvs. at uddannelserne skal bestå af en bachelor- og kandidat- eller doktorgrad, hvoraf den førstnævnte er en forudsætning for at kunne påbegynde uddannelse til den sidstnævnte. 9 I løbet af fem år skal de studerende både studere et kernefag og et supplerings- eller sidefag. Samtidig opfordres de til at henlægge en del af deres studietid til udlandet, og de anbefales også at påtage sig meriterende erhvervsarbejde ved siden af studierne, om muligt at gennemføre en praktikperiode og at stifte børnefamilie allerede i løbet af studietiden. Hertil kommer, at de studerende selv er påvirkede af den aktuelle ideologi om, at man skal have et liv, og at et sådant per definition ikke kan bestå i at koncentrere sig om sine studier. Studiet opfattes nemlig som et lønarbejde, og idéen om at have et liv er en udløber af lønarbejderens krav om fritid. For en kritik af denne tilgang til det intellektuelle arbejde se min artikel Den intellektuelles livsform i bogen Universitet til tiden, red. F. Horn og H.K. Nielsen, Klim Med Barcelona-erklæringen forpligtede Danmark sig til i 2010 at anvende mindst tre procent af sit BNP på forskning. Selvom vi er meget langt fra at opfylde dette mål, vil investeringerne i forskning imidlertid formentlig ikke blive øget væsentligt inden for de nærmeste år. Lande som f.eks. Finland og Sverige har derimod allerede nået de tre procent og har planer om yderligere investeringer. Jf. publikationen Forskningsløftet på hvor Barcelona-erklæringen også kan læses. 11 Se min artikel Tankens frihed Universitetet som symbol på demokratiet i bogen Demokrati mellem fortid og fremtid, red. C. Bryld og S.H. Rasmussen, Tiderne Skifter

7 give almendannelse et indhold, og almendannelse skal placere viden i en sammenhæng, som viden om de enkelte fagområder i sig selv ikke giver. 12 I overensstemmelse hermed er aftalen præget af et ønske om mere tværfaglighed i gymnasiet for således at skabe bedre sammenhæng imellem fagene. Samtidig er der også guldkorn at finde blandt de fornyelser af de enkelte fag, som aftalen bebuder. Om faget oldtidskundskab hedder det således, at det forpligtes både på at belyse forhold fra antikken op gennem tiden og på at belyse nutidige problemstillinger gennem antikke tekster. 13 Hvis dette resulterer i en egentlig hermeneutisk aktualisering af oldtidskundskabens potentialer, vil det i bedste fald kunne gøre noget ved både historiebevidstheden og abstraktionsevnen. Tilsvarende er det også særdeles klogt at ville nytænke faget idræt således, at eleverne gennem idrætsfaget får bedre indsigt i og viden om betydningen af motion og kost mv.. 14 Det er imidlertid ikke nyt at interessere sig for manglen på sammenhæng imellem fagene i gymnasiet. Den aktuelle bekymring er ganske vist foranlediget af det såkaldte valggymnasium, der blev indført i 1988, og de problemer, som det har medført. Allerede i 1950 erne og 1960 erne gav gymnasiet imidlertid anledning til debat, og dengang samlede interessen sig omkring idéhistorie forstået som en mulig løsning på problemet. Tanken var, at den idéhistoriske tænkemåde, der af væsen er tværfaglig, ville kunne kitte gymnasiets fag sammen til en enhed. 15 Fordi idéhistorie var det, der skulle skabe sammenhæng, blev det ikke institutionaliseret som et fag blandt andre fag, og det fik derfor ingen selvstændige timer på skemaet. Idéhistorie skulle holdes fast på at være en måde at tænke, som de enkelte lærere selv skulle indarbejde i gymnasiets forskellige fag. Den idéhistoriske tænkemåde skulle være en dimension, der indgik i alt lige fra dansk til matematik, og som så at sige bevirkede, at man kunne tale med hinanden på tværs af faggrænser. Det var til dette formål, at Erik Lund, Mogens Pihl og Johannes Sløk i Aftale af 28. maj 2003 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om reform af de gymnasiale uddannelser, s Ibid., s Ibid., s For en udredning af, hvad idéhistorie er eller kunne være, se min artikel Hvad er idéhistorie? i bogen Hvor kommer idéhistorien fra?, red. S. Arntzen og O.M. Christensen, HøyskoleForlaget/Norwegian Academic Press

8 udgav den kendte De europæiske ideers historie. 16 Og det var også derfor, at Institut for Idéhistorie ved Aarhus Universitet blev oprettet i 1967: For at der var nogle som f.eks. Sløk, der kunne lære andre, hvordan man tænker idéhistorisk. Idéhistorie blev imidlertid aldrig det fælles sprog i gymnasiet, som man havde håbet på, og det skyldes formentlig netop bl.a., at der ikke blev afsat timer til det. For hvis noget skal kunne fungere, må det have en ramme at udfolde sig indenfor. Samtidig er det også nødvendigt, at der findes kræfter, som er kvalificerede til at virkeliggøre det, som man ønsker realiseret, og dér finder man formentlig endnu en årsag til idéhistories kranke skæbne i gymnasiet: Ingen undervisere havde lært at tale det fælles sprog, og Institut for Idéhistorie svigtede i mange år sin mission. 17 I den nye reform af de gymnasiale uddannelser er der imidlertid gjort plads på skemaet til den studieforberedende dimension, som er en del af reformens konkrete udmøntning af idéen om tværfaglighed, og der er afsat 90 mio. kr. årligt til efteruddannelse af lærere og ledere. 18 Spørgsmålet er imidlertid, hvad det egentlig er, man i denne reform mener med tværfaglighed og studieforberedelse. Vil reformen gøre op med skellet imellem ånds- og naturvidenskaber, eller vil den skabe mere disharmoni imellem humaniora og naturfag? 19 I 1950 erne og 1960 erne var man bevidst om, at man måtte ud over dette skel for at skabe sammenhæng; det var netop baggrunden for den store interesse for idéhistorie. Men har de aktuelle uddannelsesplanlæggere arvet denne erkendelse, eller er den i stedet gået tabt med udviklingen af videnssamfundet? Den forestående reform af gymnasiet vil skabe sammenhæng ved at sætte mere af det ene på programmet, nemlig naturfag. Dermed foretager man imidlertid en 16 Erik Lund, Mogens Pihl og Johannes Sløk, De europæiske ideers historie, Gyldendal Instituttets studieordning var i 1972 genstand for en voldsom revision foretaget i historiematerialismens ånd, hvilket i sidste ende resulterede i, at Sløk i 1977 vendte tilbage til Det Teologiske Fakultet. I 1980 erne fordampede historiematerialismen dog, og idéhistoriske tankegange af forskellig art blev indoptaget på mange humanistiske fag. Det sidstnævnte skyldtes imidlertid ikke en bevidst bestræbelse fra instituttets side på at eksportere den idéhistoriske tænkemåde til resten af samfundet, og det skete på trods af et herostratisk fravær af en artikuleret fagidentitet. 18 Aftale af 28. maj 2003 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om reform af de gymnasiale uddannelser, s Den aktuelle distinktion imellem humaniora og naturfag er en omskrivning af det skel imellem ånds- og naturvidenskaber, der i skoleverdenen blev institutionaliseret med delingen af den lærde skole i 1871 i henholdsvis en matematisk-naturvidenskabelig og en sproglig-historisk linje. 8

9 disposition, som næppe løser, men derimod snarere forværrer problemet, fordi akilleshælen netop er selve modsætningen imellem ånd og natur. 20 Samme tendens kan også spores i reformens ambition om at revidere gymnasiets begreb om dannelse. I aftaleteksten står der således, at Traditionelt er almendannelsen overvejende humanistisk og samfundsvidenskabelig i sin orientering, og begge tilgange skal fastholdes og uddybes. Det er imidlertid afgørende for fremtidens demokratiske beslutningsprocesser, at borgerne får en øget forståelse for den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling. Derfor skal dette aspekt have en styrket position i dannelsesdimensionen i de gymnasiale uddannelser. 21 Det er naturligvis rigtigt, at et moderne samfunds borgere bør være i besiddelse af naturfaglig viden. Problemet er imidlertid, at man forveksler dannelse med kundskaber, når man mener, at en højnelse af det naturfaglige kundskabsniveau kræver en forandring af dannelsesdimensionen i gymnasiet. Og problemet er endvidere, at man dermed ligefrem smider dannelsen ud med badevandet. Dannelsesidéen kendes ikke mindst fra 1700-tallets tyske filosofi, hvis ideal var det hele menneske. 22 Ordet dannelse sigter således til en læreproces, som giver den enkelte mulighed for at udvikle alle sine individuelle anlæg og kræfter, og ifølge datidens dannelsesfilosofi skulle der være dannelse i den uddannelse, som gymnasier og universiteter udbød. Dannelse forudsætter en tænksom medvirken fra den enkeltes egen side, og uddannelsesinstitutionerne kunne derfor ikke længere nøjes med at formidle kundskaber eller virke opdragende. De skulle også give den enkelte mulighed for selv at virke med i processen som et selvstændigt tænkende individ. Denne selvstændige medvirken finder ifølge dannelsesfilosofien sted ved, at den enkelte lever sig ind i en 20 I 1950 erne og 1960 erne var man klar over, at det var dualismen som sådan, der var ondets rod, men i dag er det kritiske perspektiv på den dualistiske tænkemåde gået tabt. Inden for rammerne af den såkaldt postmoderne diskurs (der vel at mærke er noget andet end de franske filosoffer, som denne diskurs refererer til) er det ganske vist almindeligt at gøre udfald imod dualister som f.eks. René Descartes, men man reproducerer alligevel hele tiden mod eget vidende den dualistiske tænkemåde. F.eks. bliver det nye, det åbne, det forandringsmættede og fluktuerende per definition opfattet som godt, og det modsatte af det nye osv. bliver lige så automatisk betragtet som dårligt. 21 Aftale af 28. maj 2003 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om reform af de gymnasiale uddannelser, s. 2. Det citerede følger umiddelbart efter den førnævnte udtalelse om, at viden og almendannelse ikke kan skilles ad. 22 Friedrich Schillers bog Menneskets æstetiske opdragelse i en række breve fra kan nævnes som et eksempel på denne tankegang, som Wilhelm von Humboldt implementerede i uddannelsessystemet. 9

10 åndelig verden af forbilledlige sprog og værker. En sådan indlevelse er selve måden, hvorpå den enkelte udvikler sine evner på en alsidig måde, og den forudsætter frihed til at følge sine erkendelsesinteresser uden smålig skelen til studiernes praktiske nytte. Dannelse kan derfor kun finde sted, hvis man bevarer en vis afstand til den praktiske verden og dens nyttetænkning. Den kan ikke sættes i noget andets f.eks. statens eller markedets tjeneste uden at holde op med at være dannende. For at kunne danne må dannelsen have sit mål i sig selv, nemlig i den alsidige og harmoniske udfoldelse af den enkeltes evner. Denne idé om dannelse er humanistisk defineret, og det er der en god grund til. Årsagen er, at sprogværker, som er skabt uden andet formål end at være, giver den enkelte skærpet mulighed for at træne sig i det for mennesket særegne, nemlig fri tænkning. Det er med andre ord ikke bare for at tilegne sig en mængde humanistisk viden (som man så kan supplere med naturfaglig viden), at man ifølge den klassiske dannelsesfilosofi skal leve sig ind i en række sprog og værker. Tværtimod handler dannelse netop ikke kun om viden, men også om visdom; det drejer sig ikke bare om at hobe kundskaber op, men også om at få perspektiv på dem. 23 Måden åndeligt at løfte sig op over den faktuelle viden og modsætninger som f.eks. den imellem ånd og natur består i at udvikle alle sine anlæg og evner. Ved således at blive et helt menneske, virkeliggør man sig selv som et fornuftsvæsen i stedet for at være styret af sin forstand eller sine følelser. Det er med andre ord fornuften i mennesket, der skal dannes frem, og en sådan dannelse giver sprogværker skabt til ingen nytte bedre mulighed for end f.eks. tekniske manualer. Da sprogværkerne ikke tjener noget bestemt formål, byder de sig nemlig i særlig grad til for fri fortolkning, og det er netop i den, at menneskets væsentligste fornuftsevne kommer til udfoldelse. Tekniske manualer leder derimod fra begyndelsen tanken i bestemte baner og appellerer derfor kun til forstanden Vedr. distinktionen imellem viden og visdom se min bog Viden og visdom Spørgsmålet om de intellektuelle, DET lille FORLAG Det betyder ikke, at fantasien ikke kan nære sig ved alt. Jeg husker f.eks. stadig, hvordan jeg som stor pige brugte statistikkerne i min fars gamle landbrugsårbøger til i fantasien at skabe mig et billede af verden af i går. Pointen er imidlertid, at jeg selv gjorde et sprogværk skabt uden andet formål end at være ud af disse årbøger, og at jeg havde mulighed for dette, fordi omverdenen ikke forventede, at jeg læste dem og brugte min viden til noget bestemt. 10

11 Det er således en stor misforståelse, når man tror, at man kan fikse dannelsesdimensionen i gymnasiet naturfagligt op uden at ofre dannelsen. Man kan selvfølgelig kræve, at gymnasielever stifter bedre bekendtskab med naturfag, end de hidtil har gjort, og det er muligvis ligefrem nødvendigt. Men gør man det, har det i givet fald intet med dannelse at gøre; det handler derimod alene om kundskabsniveau. Den nævnte misforståelse er symptomatisk og gør det endvidere let som i det følgende at erstatte dannelse med kompetenceudvikling: Som et integreret led i opbygning af studiekompetencen skal uddannelsen have et ajourført dannelsesperspektiv med vægt på en integreret faglig og personlig kompetenceudvikling og på udvikling af personlig og social identitet. 25 Netop denne kompetenceudvikling er tilsyneladende selve kernen i gymnasiereformens idé om studieforberedelse. For her er intentionen eksplicit, at eleverne skal gøres mere studieegnede ved at udvikle deres fortrolighed med forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor krav til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden og samarbejdsmiljøer har stor betydning. Hensigten er at stimulere elevernes virkelyst og opfindsomhed samt at udvikle de faglige og personlige kompetencer gennem undervisnings- og arbejdsformer, der udfordrer elevernes innovative evner. 26 Gymnasiereformen vil med andre ord indføre en pædagogik, der igennem brug af projektarbejde, virtuelle arbejdsformer og forskellige eksamensformer samt etablering af lektiecaféer appellerer til elevernes virkelyst og opfindsomhed. Problemet er imidlertid, at det ikke er det, de studerende mangler ved ankomsten til universitetet. Foruden den føromtalte abstraktionsevne, der er en forudsætning for at tænke i stedet for bare at (re)producere meninger, mangler de derimod selvdisciplin, koncentrationsevne og en forståelse af, hvad det egentlig vil sige at arbejde. Disse problemer løses ikke ved som foreslået at gøre gymnasiet mere hyggeligt og socialt. Det er ganske vist væsentligt at føle sig som en del af et fællesskab, og denne nydelse kan ligefrem være en del af forudsætningen for at kunne yde. Men gymnasiereformens idé om, hvordan man bliver 25 Aftale af 28. maj 2003 mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om reform af de gymnasiale uddannelser, s Ibid., s

12 klædt på til universitetet, tyder på, at det ikke kun er de unge, der har et problem. For sit eget vedkommende har den ældre generation åbenbart vanskeligt ved at stille krav til de unge og udstyrer dem derfor med en offerrolle. Man vil nurse eleverne, men fortæller dem dermed også, at det er synd for dem, at de skal bestille noget, og at de derfor skal have kompensation i form af særlig omsorg. Kompetencernes opportunisme Selvom der i aftaleteksterne til reformerne af folkeskolen, gymnasiet og universitetet bliver talt om alsidig personlig udvikling, tværfaglighed og fri forskning, er disse reformer udtryk for en teknokratisk tankegang. De er ikke skabt på baggrund af en vision for fremtidens videnssamfund, men er derimod et produkt af den nødvendighedens politik, ifølge hvilken man pragmatisk må indrette sig efter de krav, som udviklingen angiveligt stiller. 27 Det er således, fordi det fremtidige arbejdsmarked forventes at forlange mængder af let omsættelig viden, at uddannelserne skal fokusere på netop den. Det er, fordi erhvervslivet formodes at kræve mere naturfag, at folkeskolen og gymnasiet skal prioritere fysik og kemi højere end hidtil. Det er takket være en forestilling om, at der i fremtiden ikke vil være brug for tænksomme forskere, at universiteterne i stedet skal udklække iværksættere. Ligesom det skyldes en formodning om, at arbejdsmarkedet kræver fleksibilitet og omstillingsparathed, at alle skal være helt igennem mobile. Reformerne udspringer med andre ord ikke af en begrundet viden om, at samfundet i fremtiden vil være bedre stillet uden mere omfattende indsigt. De er derimod et produkt af en tankegang, som ikke rækker længere end til at bekræfte flosklerne om det såkaldt postmoderne samfund. Den teknokratiske pragmatisme, som reformerne er udtryk for, behersker ikke kun politikerne og deres embedsmænd. De fleste mennesker er mere eller mindre præget 27 Det har igennem mange år været standard inden for den førnævnte postmoderne diskurs at betragte historiefilosofien som passé. De mange referencer, man i dag hører til udviklingen, og hvad den angiveligt kræver, afslører imidlertid en historiefilosofisk tankegang, som ikke er mindre deterministisk end den kritiserede fremskridtstro. Til gengæld er den mere visionsløs, for så vidt som den er blottet for enhver idé om personlig autonomi og heraf følgende mulighed for at sige nej til udviklingen. 12

6 Skolen og den opportunistiske person

6 Skolen og den opportunistiske person 6 Skolen og den opportunistiske person Værdier og kultur Dette kapitel drejer sig om værdier. Det handler om, hvordan der i Danmark fra begyndelsen af 1990 erne udvikles reformer, der søger at påvirke

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne

Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne www.folkeskolen.dk opdateret februar 2009 1/16 Folkeskolens formålsparagraf gennem tiderne Folkeskolens formålsformuleringer har skiftet tyngdepunkt gennem tiderne. Fra vægt på at danne kristne, nyttige

Læs mere

DEN NYE NORDISKE SKOLE

DEN NYE NORDISKE SKOLE NY NORDISK SKOLE UNDERVISNINGSMINISTERIET NORDEN SET UDEFRA // NORDISKE LÆRINGSMILJØER // RUM OG ARKITEKTUR DEBATTEN OM NY NORDISK SKOLE // AT SKABE FORANDRING DEN NYE NORDISKE SKOLE ET NORDISK PERSPEKTIV

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling

Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Martha Mottelson & Per Fibæk Laursen Februar 2012 Forskningsreview: Elevens alsidige udvikling Den aktuelle udfordring Folkeskolen har altid haft formål, der har omfattet andet og mere end læring af faglige

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Mangfoldighed og fællesskab

Mangfoldighed og fællesskab Indhold 1 Mangfoldighed og fællesskab en etnodidaktisk analyse af kursisttilgange og klasserumskultur på HF og VUC Steen Beck og Michael Paulsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Den uforbederlige dansker

Den uforbederlige dansker ASTERISK NR. 52 april maj 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE aarhus UNIVERSITET er gårsdagens elite også morgendagens? Eller vender det op og ned på vindere og tabere, når vidensamfundet byder

Læs mere

Fronesis og pædagogisk praksis. En fænomenologisk diskussion

Fronesis og pædagogisk praksis. En fænomenologisk diskussion . En fænomenologisk diskussion Torben Hangaard Rasmussen Rasmussen, T. H. (unpub.).. En fænomenologisk diskussion. (pp. 1-35). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Forum for

Læs mere

At tage livet af sig, at tage livet på sig. af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen

At tage livet af sig, at tage livet på sig. af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen At tage livet af sig, at tage livet på sig af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen Et forsøgs- og udviklingsarbejde udført på Odense Socialpædagogiske Seminarium efterår 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ind under huden. en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Afsluttende rapport Projekt 1.

Ind under huden. en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Afsluttende rapport Projekt 1. Afsluttende rapport Projekt 1.3 Ind under huden en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse Rapporten er udarbejdet af: Barbara Day Birte Kaiser Lone Nordskov Nielsen

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE

MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE 1 ASTERISK NR. 56 DECEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE Forældreansvaret tynger, når daginstitution, skole og egne idealer gør forældre

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Hvad ligger der i ordene lov og ret?

Hvad ligger der i ordene lov og ret? Hvad er jura? Kapitel 2 Hvad ligger der i ordene lov og ret? Det gælder for juraen som for så mange andre fag, at man lettere forstår de begreber, der anvendes, hvis man kender deres sproglige udspring

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden Professionsbacheloren 2011 Af: Esben Brøgger Mikkelsen 30280604 Opgavens

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere