Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune"

Transkript

1 Vedtægt for det offentlige Lysabild-Skovby landvindingslag i Sønderborg Kommune Lysabild- Skovby Landvindingslag består af et digelag og et afvandingslag og er oprettet i henhold til Vandløbslovens 39 (LBK nr. 927 af 24/09/2009) og Kystbeskyttelseslovens 7, stk. 1. (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Landvindingslagets værneting er retskredsen for Syd- og Sønderjylland. Kapitel 1 Formål 1. Landvindingslagets formål er at tilvejebringe og sikre sådanne afvandingsforhold på de interesserede arealer, at en fordelagtig landøkonomisk udnyttelse af disse som helhed muliggøres, samt sikre tekniske anlæg og bebyggelsen i sommerhusområdet. Havdiget tjener til beskyttelse mod oversvømmelse fra Flensborg Fjord. Kapitel 2 Lagets veje 2. Lagets interessenter har ret til gående og kørende færdsel på de af lagets veje, som danner den naturlige adgang til de dem tilhørende arealer i det omfang, sådan færdsel er nødvendig for udnyttelsen af disse arealer til landbrugsformål, og i det omfang vejenes tilstand muliggør sådan færdsel. Kapitel 3 Bestemmelser vedr. afvandingslaget 3. Alle til enhver tid godkendte vandløbsprojekter indenfor landvindingslagets interessegrænse, tegning 1 og 2, hører under afvandingslaget. Teknisk beskrivelse af anlæggene findes i bilag 1 og de angivne koter er regnet fra Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90). 4. Den til enhver tid værende ejer af matriklerne, hvorpå vejene Birke og Skomosevej er beliggende, er pligtig til at tåle, at laget har som afvanding tjenende rørledninger liggende under vejen. Ejerne er endvidere pligtig til at tåle, at de til rørledningens vedligeholdelse nødvendige arbejder foretages mod, at laget retablerer vejen i samme stand som før arbejdets påbegyndelse, og såfremt dette ikke sker, selv at lade vejen retablere på landvindingslagets bekostning. På den anden side er ejeren pligtig til ved reparation af vejen at drage omsorg for, at rørledningen ikke beskadiges, og såfremt at dette alligevel måtte ske, da på egen bekostning at bringe rørledningen i samme stand som før vejarbejdets påbegyndelse. 1

2 Respekterer ejeren ikke denne forpligtelse, er landvindingslaget berettiget til på ejerens bekostning at retablere rørledningen. Påtaleberettiget er bestyrelsen for Lysabild-Skovby landvindingslag. Stk. 2. Sønderborg Kommune er pligtig til at tåle, at landvindingslaget har den som pumpekanal N tjenende 20 cm rørledning liggende under kommunevejen. Kommunen er endvidere pligtig til at tåle, at de til rørledningens vedligeholdelse nødvendige arbejder foretages mod, at laget retablerer vejen i samme stand som før arbejdets påbegyndelse, og såfremt dette ikke sker, selv at lade vejen retablere på landvindingslagets bekostning. På den anden side er kommunen pligtig til ved reparation af vejen at drage omsorg for, at rørledningen ikke beskadiges, og såfremt at dette alligevel måtte ske, da på egen bekostning at bringe rørledningen i samme stand som før vejarbejdets påbegyndelse. Respekterer kommunen ikke denne forpligtelse, er landvindingslaget berettiget til på kommunens bekostning at retablere rørledningen. Påtaleberettiget er bestyrelsen for Lysabild-Skovby landvindingslag. 5. De under laget hørende anlæg, tegning 2, vedligeholdes med de i bilag 1 anførte dimensioner på landvindingslagets foranstaltning og bekostning. Undtaget herfra er rørledningen kanal G, st med brønde, der påhviler grundejerforeningen Skovmose. Eventuelle nødvendige udvidelser, for at sikre landøkonomisk udnyttelse sker i henhold til Vandløbsloven og udgiften fordeles hos afvandingslagets landbrugsmedlemmer efter partsfordeling. Eventuelle nødvendige udvidelser, for at sikre med oversvømmelse af sommerhuse sker i henhold til Vandløbsloven og udgiften fordeles hos afvandingslagets sommerhusmedlemmer efter partsfordeling. Stk. 2. Til sikring af anlæggenes virkning og beståen er der fastsat følgende bestemmelser: a. Pumpeanlægget må kun benyttes efter sit formål og kun betjenes af de af landvindingslaget dertil antagne personer. b. Landkanalen og G-kanalen skal oprenses inden 1. juli og igen inden 1. oktober sammen med øvrige kanaler c. Lodsejerne langs kanalerne er pligtige til at modtage den fra oprensningen stammende fyld. d. Lodsejerne langs G-kanalen beliggende på matr. nr og alle Skovby, Lysabild, er pligtige til at sørge for, at træer, buske og lignende er klippet ind til skel den 1. maj og igen den 1. september hvert år. e. Dimensionerne af de eksisterende overkørsler må ikke ændres uden kommunens samtykke. Nye overkørsler må ikke bygges uden samtykke fra bestyrelsen og de skal have følgende dimensioner: 2

3 Kanal Stationering Dimension Landkanalen 125 cm rør Kanal A cm rør Overkørsler med vandslug mindst 4,5 m Overkørsler med vandslug mindst 5,5 m Kanal B cm rør Kanal C Kanal D Kanal E cm rør Kanal F cm rør Kanal G cm rør cm rør cm rør Kanal H Kanal I Kanal M Kanal T Stk. 3. Vedligeholdelsen af følgende overkørsler over lagets kanaler påhviler de respektive ejere. Overkørslerne har gennemløb af betonrør og frontmure af græstørv. Den indre rørbund ligger 10 % af rørdiameteren under den regulativmæssige kanalbund. Kanal Dimension Landkanalen St. 149 St. 366 St m 125 cm rør 5 m 125 cm rør Ejer: matr. nr og 1108, Skovby, Lysabild 5 m 125 cm rør Ejer: matr. nr. 126, Skovby 3

4 St m 125 cm rør. Rampen over landkanaldiget i forbindelse med overkørslen har en bredde foroven på 4,0 m, sideanlæg 2 og stigning 1:10. både overkørslen og rampen vedligeholdes af nedennævnte ejer. Ejer: matr. nr. 635, Skovby Kanal B St. 545 St m 80 cm rør Ejer: matr. nr. 479, Lysabild 6 m 80 cm rør Ejer: matr. nr. 1133, Skovby Kanal E St m 100 cm rør Ejer: matr. nr. 234, Skovby Kanal G St. 394 St. 594 St m Ejer: matr. nr. 635, Skovby 7 m 70 cm rør Ejer: matr. nr. 635, Skovby 6 m 80 cm rør Ejer: matr. nr. 421, Skovby Kanal H St. 142 St m Ejer: matr. nr. 241, Skovby 6 m 45 cm rør Ejer: matr. nr. 238, Skovby Kanal T St m 45 cm rør Ejer: Sønderborg Kommune, vedligeholdes af brugerne Stk. 4. Landvindingslagets bestyrelse, de tilsynsførende og landvindingslagets personale har ret til den for anlæggenes vedligeholdelse nødvendige færdsel, og landvindingslaget har ret til at have sine anlæg liggende uforstyrrede fra lodsejernes side, idet disse navnlig er forpligtig til ikke at foretage påfyldninger i kanalerne. Lodsejerne er endvidere pligtige til at holde heste, kreaturer og andre husdyr borte fra anlæggene. 4

5 Ingen lodsejer må anvende de til anlæggene grænsende arealer til løsdrift, medmindre der er anbragt forsvarligt hegn mellem disse arealer og anlæggene. Denne hegnspligt påhviler lodsejerne, og hegnet skal være fjernet mindst 1 m fra kanalkant. Vandingssteder må ikke udgraves. Stk. 5. Hvis et medlem af landvindingslaget ikke udfører et ham som interessent i landvindingslagets påhvilende arbejde vedrørende anlæggenes almindelige vedligeholdelse, f. eks. indklipning af træer og buske langs G-kanalen til skel, eller hvis han ikke efter pålæg udbedrer skaden, som han er ansvarlig for, er landvindingslagets bestyrelse berettiget til og forpligtet til at lade arbejdet udføre for hans regning. Stk. 6. For så vidt angår tilgrænsende lodsejere forholdes i overensstemmelse med gældende vandløbslov. Stk. 7. Overtrædelser af bestemmelserne i denne vedtægt kan i henhold til 85 i Vandløbsloven straffes med bøde. 6. De under afvandingslagets hørende arealer er opført på den til denne vedtægt hørende og af kommunen godkendte fortegnelse over de interesserede ejendomme, tegning 1, hvori der for hver enkelt ejendom er anført ejendomsbetegnelse og det partsantal, i forhold til hvilket ejendommen bidrager til lagets udgifter, alt i overensstemmelse med et til fortegnelsen hørende kort med påførte grænser, der ligesom fortegnelsen er godkendt af kommunen. Denne fortegnelse med de lovligt indførte ændringer er til enhver tid norm for landvindingslaget interessenter og hjemmel for deres forpligtelser. Fortegnelsen findes på bilag 3 suppleret med tegning 1. Stk. 1. Når et matr. nr., hvorpå der i henhold til ovennævnte fortegnelse hviler bidrag til landvindingslaget, udstykkes, fordeles den bidragspligt, der påhviler det oprindelige matr. nr., på de udlagte parceller, der er interesseret i landvindingslaget, i forhold til de enkelte parcellers interesse i landvindingslaget. En sådan fordeling af bidragspligten skal ske i overensstemmelse med reglerne i 67 i Vandløbsloven. Stk. 2. Er en parcelejer utilfreds med en sådan foretagen bidragsudstykning, kan han inden 4 uger, efter at den er ham meddelt, indbringe den for taksationsmyndigheden. 7. Afvandingslaget henhører under Sønderborg Kommunes tilsyn. Stk. 2. Vedligeholdelsen af afvandingslagets anlæg sker under tilsyn af kommunen. Tilsynet kan pålægge bestyrelsen at udføre de efter tilsynets skøn nødvendige vedligeholdelses- og sikringsarbejder. Såfremt et sådant pålæg ikke efterkommes, kan tilsynet lade arbejdet udføre for afvandingslagets regning og opkræve udgiften hos afvandingslagets medlemmer efter partsfordelingen i den eller de næstfølgende terminer. Stk. 3. Udgifterne ved tilsynet og den efterfølgende kontrol udredes normalt af afvandingslaget. I tilfælde af, at tilsyn og kontrol gælder arbejder, der ikke betales efter de almindelige regler for afvandingslagets udgifter, men helt eller delvist af enkelte interessenter, udredes udgifterne ved tilsyn og kontrol dog på samme måde som de øvrige udgifter ved det pågældende arbejde, idet udgifterne forskudsvis udredes af afvandingslaget. 5

6 Kapitel 4 Bestemmelser vedr. digelaget 8. Det under laget hørende anlæg, tegning 2, vedligeholdes med de i bilag 2 anførte dimensioner på landvindingslagets foranstaltning og bekostning. Stk. 2. Til sikring af anlæggenes virkning og beståen er der fastsat følgende bestemmelser: a. Digerne og de til dem tilhørende bærmer må ikke bebygges, beplantes eller anvendes til oplægning af materialer og deslige. Husdyr må ikke græsse på dem, og færdsel må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra landvindingslagets bestyrelse. b. På digerne skal græsset slås en gang efter 15. juli efter nærmer bestemmelse af landvindingslaget bestyrelse. Ukrudt bekæmpes ved almindelig græsslåning. Muldvarpe, rotter, mus og andre skadedyr, der kan forårsage ødelæggelser af digerne, bekæmpes så virkningsfuldt som muligt. c. Borttagning af fyld og græstørv på landvindingslagets ejendom er i almindelighed forbudt, men landvindingslagets bestyrelse har dog ret til efter samråd med den tilsynsførende at tage fyld og græstørv til reparation af digerne. Fyld og græstørv må dog under ingen omstændigheder tages fra den ydre bærme. d. I tilfælde af digebrud eller fare for digebrud har bestyrelsen ret til mod erstatning at tage fyld på de af landvindingslagets interesserede arealer til reparation af digerne. Bestyrelsen har i andre tilfælde, efter nærmere aftale med vedkommende, ret til at tage fyld og græstørv på de interesserede arealer til andre reparationsarbejder på anlæggene, såfremt disse materialer ikke kan skaffes fra lagets egne arealer uden uforholdsmæssigt stor udgift. Stk. 3. Landvindingslagets bestyrelse, de tilsynsførende og landvindingslagets personale har ret til den for anlæggenes vedligeholdelse nødvendige færdsel, og landvindingslaget har ret til at have sine anlæg liggende uforstyrrede fra lodsejernes side, idet disse navnlig er forpligtig til ikke at foretage opgravninger i digerne med dertil hørende ramper og banketter og andet servitutbelagt areal. Lodsejerne er endvidere pligtige til at holde heste, kreaturer og andre husdyr borte fra anlæggene. Ingen lodsejer må anvende de til anlæggene grænsende arealer til løsdrift, medmindre der er anbragt forsvarligt hegn mellem disse arealer og anlæggene. Denne hegnspligt påhviler lodsejerne, og hegnet skal være fjernet mindst 0,50 m fra bærmekant eller digefod. Vandingssteder må ikke udgraves. Stk. 4. Hvis et medlem af landvindingslaget ikke udfører et ham som interessent i landvindingslagets påhvilende arbejde vedrørende anlæggenes almindelige vedligeholdelse, eller hvis han ikke efter pålæg udbedrer skaden, som han er ansvarlig for, er landvindingslagets bestyrelse berettiget til og forpligtet til at lade arbejdet udføre for hans regning. Stk. 5. Overtrædelser af bestemmelserne i denne vedtægt kan i henhold til 20 stk. 2 i Kystbeskyttelsesloven straffes med bøde. 6

7 9. De under digelagets hørende arealer er opført på den til denne vedtægt hørende og af kommunen godkendte fortegnelse over de interesserede ejendomme, hvori der for hver enkelt ejendom er anført ejendomsbetegnelse og det partsantal, i forhold til hvilket ejendommen bidrager til lagets udgifter, alt i overensstemmelse med et til fortegnelsen hørende kort med påførte grænser, der ligesom fortegnelsen er godkendt af kommunen. Denne fortegnelse med de lovligt indførte ændringer er til enhver tid norm for landvindingslaget interessenter og hjemmel for deres forpligtelser. Fortegnelsen findes på bilag 3 suppleret med tegning 1. Stk. 1. Når et matr. nr., hvorpå der i henhold til ovennævnte fortegnelse hviler bidrag til landvindingslaget, udstykkes, fordeles den bidragspligt, der påhviler det oprindelige matr. nr., på de udlagte parceller, der er interesseret i landvindingslaget, i forhold til de enkelte parcellers interesse i landvindingslaget. En sådan fordeling af bidragspligten skal ske i overensstemmelse med reglerne i 8 stk. 2 i Kystbeskyttelsesloven. Stk. 2. Er en parcelejer utilfreds med en sådan foretagen bidragsudstykning, kan han inden 4 uger, efter at den er ham meddelt, indbringe den for taksationsmyndigheden. 10. Digelaget henhører under Kystdirektoratets tilsyn. Stk. 2. Vedligeholdelsen af digelagets anlæg sker under tilsyn af Kystdirektoratet. Tilsynet kan pålægge bestyrelsen at udføre de efter tilsynets skøn nødvendige vedligeholdelses- og sikringsarbejder. Såfremt et sådant pålæg ikke efterkommes, kan tilsynet lade arbejdet udføre for digelagets regning og opkræve udgiften hos digelagets medlemmer efter partsfordelingen i den eller de næstfølgende terminer. Stk. 3. Udgifterne ved tilsynet og den efterfølgende kontrol udredes normalt af digelaget. I tilfælde af, at tilsyn og kontrol gælder arbejder, der ikke betales efter de almindelige regler for digelagets udgifter, men helt eller delvist af enkelte interessenter, udredes udgifterne ved tilsyn og kontrol dog på samme måde som de øvrige udgifter ved det pågældende arbejde, idet udgifterne forskudsvis udredes af digelaget. Kapitel 5 Styring af landvindingslagets anliggender 11. Inden for landvindingslaget selv styres dets anliggender af generalforsamlingen og af en bestyrelse, som varetager de daglige forretninger ved driften og vedligeholdelsen af landvindingslagets anlæg og udadtil repræsenterer landvindingslaget. Stk. 2. Bestyrelsen drager omsorg for, at hele anlægget til enhver tid svarer til sit formål. Vedligeholdelsen af landvindingslagets anlæg skal derfor ikke indskrænkes til en blot bevarelse af de bestående anlæg, men skal også gå ud på efterhånden på tidssvarende måde at forny og styrke disse, så at såvel de årlige driftsudgifter som vedligeholdelsesudgifterne bliver så lidet byrdefulde som mulige for landvindingslagets medlemmer. Stk. 3. Såfremt der sker maskinskade eller anden skade på landvindingslagets anlæg, påhviler det bestyrelsen snarest muligt at få skaden udbedret på bedste måde. 7

8 Stk. 4. Spørgsmål om køb og salg af fast ejendom kan afgøres ved enstemmig beslutning af hele bestyrelsen, men hvis en sådan ikke kan opnås, skal spørgsmålet forelægges generalforsamlingen til afgørelse. I alle tilfælde skal beslutning om salg forelægges Sønderborg Kommune til godkendelse. Ved salg af fast ejendom skal salgssummen bruges til afdrag på landvindingslagets gæld eller henlægges til fremtidig drift og vedligehold. Stk. 5. Ved vedtagelse med kvalificeret majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling, jfr. 13, kan der træffes bestemmelser om ændringer i vedtægten, idet sådanne beslutninger dog for at få gyldighed skal godkendes af kommunen. Når kommunens godkendelse er indhentet, foranstalter bestyrelsen vedtægtsændringen tinglyst. Kommunen kan pålægge bestyrelsen at indbringe spørgsmålet om ændringen for taksationsmyndigheden, og enhver interesseret lodsejer kan selv indbringe sagen for taksationsmyndigheden. 12. Generalforsamlingen omfatter samtlige ejere af de under landvindingslaget hørende ejendomme. Stk. 2. I hvert års første kvartal afholdes ordinær generalforsamling, hvis dagsordenspunkt skal omfatte godkendelse af det foregående års reviderede regnskab, forelæggelse af budget for det kommende år og valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere. Stk. 3. Den ordinære generalforsamling indvarsles med mindst 7 dages varsel ved annoncering i det efter bestyrelsens skøn mest udbredte dagblad på egnen. Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 7 dages varsel ved annoncering som stk. 3. Stk. 5. Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles ved indvarslingen. Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af interessenterne efter stemmetal, jfr. 13, kræver det. Stk. 7. Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig. En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede stemmetal, jfr. 13, er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet, skal generalforsamlingen indvarsles på ny med frist som i stk. 4 angivet og på den der angivne måde, og denne generalforsamling er altid beslutningsdygtig. 13. På lagets generalforsamling udøves stemmeretten af bidragsydende interessenterne på følgende måde: Hver bidragsydende interessent har 1 stemme. På forpagtede landbrugsejendomme og lejede grunde er forpagter/ejer af hus på lejet grund interessent. Interessenter der ikke er bidragsydende har ikke stemmeret. Stk. 2. Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt flertal, dog kræves der ved spørgsmål om ændringer i vedtægten uden taksationsmyndighed og om ophævelse af landvindingslaget en vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af de på mødet repræsenterede stemmer, jfr. 11 stk. 5, og 17. Stk. 3. Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen. 8

9 14. Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer: 1 kommuneudvalgt, der ikke må være interessent 3 landbrugere + 3 stedfortrædere 3 sommerhusejere + 3 stedfortrædere Stk. 2. Medlemmerne sidder 3 år ad gangen. Landbrugerne vælger 3 repræsentanter og 3 stedfortrædere. Sommerhusejere udpeger gennem Sammenslutningen af Hus- og Grundejere i Skovmose 3 repræsentanter og 3 stedfortrædere. Stk. 3. Hvert år afgår efter tur de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer samt vedkommende stedfortræder efter følgende regler: 1 landmand på valg hvert år. Afgangen første og andet år efter lodtrækning. 1 sommerhusejer på valg hvert år. Afgangen første og andet år efter lodtrækning. Genvalg er tilladt. Stk. 4. Interessenterne kan stille forslag til valg af nyt medlem og stedfortræder. Bestyrelsen skal stille sådant forslag, såfremt forslag fra interessenterne ikke fremkommer. Stk. 5. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet mellem sine medlemmer. Stk. 6. Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Stk. 7. Generalforsamlingen vedtager regler for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager og for honorarer, dagpenge og befordringsgodtgørelse for de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Stk. 8. bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer, deriblandt kommunens valgte medlem, er til stede. Beslutningen vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed. Stk. 9. Alle landvindingslagets bidragsydende interessenter er valgbare som medlemmer af bestyrelsen og pligtige til at modtage valg, medmindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelse af hvervet. Medlemmer af bestyrelsen er berettiget til at undslå sig for at modtage valg i et år efter udløbet af hver tjenesteperiode. Stk. 10. I tilfælde af varigt forfald for et af bestyrelsesmedlemmerne suppleres bestyrelsen med vedkommende stedfortræder. 15. Landvindingslagets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Der skal føres særskilt regnskab og udarbejdes særskilt udgiftsbudget for afvandingen og diget. 9

10 Regnskabet afgives senest 2 måneder efter til revision af en registreret/autoriseret revisor. Regnskabet vil være at forelægge kommunen til endelig godkendelse inden 3 måneder efter regnskabsåret udløb. Stk. 2. Samtidig indsender bestyrelsen udgiftsbudgettet for det kommende regnskabsår til kommunens godkendelse. Udgiftsbudgettet bør indbefatte: 1. renter og afdrag på lån 2. Driftsudgifter 3. Amortiserings- eller henlæggelsesbidrag samt særlige bidrag Kommunen træffer på grundlag af udgiftsbudgettet for det kommende år og regnskabet for det afsluttede år beslutning om, hvor stort bidrag der skal opkræves hos interessenterne i det kommende regnskabsår. Kommunens godkendelse af udgiftsbudgettet med fastlagt opkrævning hos medlemmerne skal foreligge inden hvert års 15. juni, således at meddelelse om lagets opkrævning kan tilsendes kommunen omkring 15. august. Stk.3. De af Sønderborg kommunalbestyrelse i skatteterminerne opkrævede bidrag udbetales bestyrelsen snarest muligt. Kommunens udgifter vedrørende laget i det forløbne år refunderes kommunen af lagets bestyrelse efter regning. For opkrævning af interessenternes bidrag til landvindingslaget haves samme fortrinsret som for de på faste ejendomme hvilende, kommunale skatter. Stk. 4. Med kommunens samtykke kan landvindingslagets bestyrelse bestemme, at de nødvendige midler, til dækning af ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse og udvidelser, tilvejebringes ved lån, for hvis forrentning og afbetaling kan garanteres af kommunen, jf. Kystbeskyttelseslovens 9 og Vandløbsloves I tilfælde af tvist mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer og disses stedfortrædere ret til at nedlægge deres hverv, men de skal virke, indtil en ny bestyrelse er valgt på lovlig måde. Sker dette ikke i løbet af 6 uger, er kommunen berettiget til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af landvindingslaget. Kommunen bestemmer, hvem der skal være formand, og hvorledes den midlertidige bestyrelse skal lønnes af landvindingslaget. Stk. 2. Opstår der meningsulighed mellem bestyrelsen og kommunen om denne vedtægts forståelse, vil sagen være at foreligge taksationsmyndigheden til afgørelse. 17. Ophævelse af dige- og afvandingslag foretages efter de på ophævelsestidspunktet gældende regler. 18. Denne vedtægt tinglyses efter 8 i Kystbeskyttelsesloven og 40 i Vandløbsloven som servitutstiftende på alle de af landvindingslagets anlæg berørte ejendomme og som hæftelse på alle de i bilag 3 anførte ejendomme med prioritet som for kommunale skatter. 10

11 Kapitel 6 Ikrafttræden Denne vedtægt træder i kraft den xx.xx.xxxx. Vedtaget af Sønderborg Kommune den xx.xx.xxxx. XXXXXXXXX Borgmester 11

LYSABILD-SKOVBY LANDVINDINGSLAG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 16. JUNI 2015 OVERSIGT OVER INDKOMNE FORSLAG

LYSABILD-SKOVBY LANDVINDINGSLAG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 16. JUNI 2015 OVERSIGT OVER INDKOMNE FORSLAG LYSABILD-SKOVBY LANDVINDINGSLAG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG D. 16. JUNI 2015 OVERSIGT OVER INDKOMNE FORSLAG Rev. 29. maj 2015 Generelle bemærkninger Tove Callesen ønsker at dagsordenen for

Læs mere

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 1 VEDTÆGT FOR Afvandingslag Nees Hede.... 3 Laget.... 3 Anlægget... 3 Bidragspligtige arealer.... 3 Bidragsfordeling... 3 Drift og vedligehold.... 3 Generalforsamlingen....

Læs mere

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG - som vedtaget med diverse ændringer ved generalforsamlingen den 21.04.2012 og endelig godkendt ved den ekstraordinære generalforsamling den 5. juni 2012. Laget. 1 Lagets navn

Læs mere

Forslag til reviderede vedtægter

Forslag til reviderede vedtægter 1 Forslag til reviderede vedtægter F O R D I G E O G K Y S T S I K R I N G S L A G E T M A R I E N L Y S T I H E L S I N G Ø R K O M M U N E 2014 (godkendt på den ordinære generalforsamling den 1. december

Læs mere

VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG

VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG ODSHERRED KOMMUNE OKTOBER 2015 VERSION 2 2 Vedtægt for Rørvig Digelag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Lagets opgave... 4 Anlæggets brug...

Læs mere

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014)

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til Lemvig Kommunalbestyrelses

Læs mere

BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG

BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG ODSHERRED KOMMUNE NOVEMBER 2016 VERSION 1 2 Vedtægt for Hovvig Afvandingslag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Bidragsfordeling...

Læs mere

Vedtægt. for. Branderslev - Sandby Digelag

Vedtægt. for. Branderslev - Sandby Digelag Under henvisning til Skatteministeriets skrivelse af 22. december 1999, j. nr. 5.99-511-105, pålignes tinglysningsafgift 1.400,00 kr., idet heromhandlede vedtægt er etableret for at sikre den offentlige

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk 1 Indholdsfortegnelse: Side. 1. Digelagets navn og hjemsted. 3. 2. Grundlag for vedtægten 3. 3. Anlæg 3. 4. Arealer og bidrag m.v. 3. 5. Vedligeholdelse 4. 6.

Læs mere

FORSLAG til. vedtægter for kystbeskyttelseslag. Revision b, 10. november 1997

FORSLAG til. vedtægter for kystbeskyttelseslag. Revision b, 10. november 1997 Side 1 af 5 FORSLAG til vedtægter for kystbeskyttelseslag Revision b, 10. november 1997 Lagets oprettelse 1. Lagets navn er Liseleje Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov nr.

Læs mere

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag FORSLAG

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag FORSLAG Bilag 6 til KMU dagsordenspunkt 13 Blå, fede typer: Ændringer i forhold til forslag fremlagt ved borgermøde den 7. januar 2016 Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag

Læs mere

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg,

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg, Lovkrav Forslag af 15.04.2010 Fra Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage Grundejerforeningen Vejlby Klit Ejerlaget Sletten med blåt pumpelagets navn og hjemsted, 1. Lagets

Læs mere

Vedtægt. for. Odby sø. Landvindingslag.

Vedtægt. for. Odby sø. Landvindingslag. udfærdigelse af udskrifter og til dokumenter m. v. der skal noteres i vandløbsbøger. 2829??????64 Vedtægt for Odby sø Landvindingslag. Hertil hører som bilag: l. Oversigtskort l: 4.000. 2. Fortegnelse

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag

Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Bilag 2 Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Lagets oprettelse 1 Lagets navn er Strandgades Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov om kystbeskyttelse, Roskilde

Læs mere

VEDTÆGT FOR DYBESØ KYSTBESKYTTELSESLAG

VEDTÆGT FOR DYBESØ KYSTBESKYTTELSESLAG VEDTÆGT FOR DYBESØ KYSTBESKYTTELSESLAG ODSHERRED KOMMUNE SEPTEMBER 2016 VERSION 2 2 Vedtægt for Dybesø Kystbeskyttelseslag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Lagets

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTS ÆNDRINGER FOR BEHANDLET OG VEDTAGET AF GENERALFORSAMLINGEN MAJ 2016

FORSLAG TIL VEDTÆGTS ÆNDRINGER FOR BEHANDLET OG VEDTAGET AF GENERALFORSAMLINGEN MAJ 2016 FORSLAG TIL VEDTÆGTS ÆNDRINGER FOR EGENSE NORD DIGE LAG BEHANDLET OG VEDTAGET AF GENERALFORSAMLINGEN MAJ 2016 EFTERFØLGENDE SENDT TIL KOMMUNEN FOR GODKENDELSE OG TINGLYSNING Indholdsfortegnelse: Side.

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn

VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN. 1. Navn 1 VEDTÆGTER for grundejerforeningen KILDEGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Kildegården. Dens område er de af deklaration tinglyst 15/10 1963 omfattende ejendomme, matr. nr. 6 z Greve

Læs mere

Bilag 8 - Vedtægt for Digelaget Gniben - Sjællands Odde

Bilag 8 - Vedtægt for Digelaget Gniben - Sjællands Odde UDKAST Bilag 8 - Vedtægt for Digelaget Gniben - Sjællands Odde Odsherred Kommune Indhold Lagets oprettelse...3 Lagets anlæg...3 Lagets medlemmer...4 Lagets opgave...4 Anlæggets brug...5 Generalforsamling...6

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ

VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ VEDTÆGTER For Grundejerforeningen SANDHØJ 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Sandhøj. Dens område begrænses af følgende eksisterende eller projekterede veje: Sandhøjvej Smedegade ældre bebyggelse

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Åsvinget". Stiftet 25/10-1976 Dens hjemsted er Bramsnæs Kommune. Foreningen er grundejerforening for samtlige ejere

Læs mere

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening v/torben Møller Tammosevej 33 Store Lyngby 3320 Skævinge Mobil 4062 5013 Tlf 4582 1313 E-Mail: st-lyngby@st-lyngby-grf.dk 1. Stk. 1: Foreningens navn er "St.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter 2015 1 2 VEDTÆGTER for Vestjylland Forsikring gs. - 2015 1 Selskabets navn er Vestjylland Forsikring gs. Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Selskabet har endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SNEBÆRHAVENS GRUNDEJERFORENING 1. Foreningens navn er Snebærhavens Grundejerforening", og dens område er de parceller som er udstykket fra matr. nr. 9 bo Herstedøster by og sogn. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873

Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 1 Lagets navn er Det falsterske Digelag Laget er oprettet i henhold til lov om digearbejder på Lolland og Falster, lov nr. 69 af 23/5 1873 Digelaget omfatter alle ejendomme som efter 2 i ovennævnte lov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægt For Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog.

Vedtægt For Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog. Vedtægt For Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog. Indhold 1. Landvindingslagets oprettelse.... 3 2. Fortegnelser over lagets ejendomme og anlæg.... 3 Pumpeanlæg... 3 Dæmning mod Tempelkrog....

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 20. januar 1922, er et andelsselskab, hvis navn er Ry Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

landsdelen, at udpege medlemmer til Nakskov Handel & Erhvervs Understøttelsesfond og Lolland Handelsskoles uddannelses- og udviklingsfond.

landsdelen, at udpege medlemmer til Nakskov Handel & Erhvervs Understøttelsesfond og Lolland Handelsskoles uddannelses- og udviklingsfond. Navn og formål 1. Foreningens navn er Foreningen Nakskov Handel og Erhverv. Den er stiftet den 23. november 1877 i Nakskov. Foreningens hjemsted er Lolland Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at varetage

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 46567.17.37./av VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A. November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Vandværkets forsyningsområde... 3 3. Andelshavere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere