Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune"

Transkript

1 Vedtægt for det offentlige Lysabild-Skovby landvindingslag i Sønderborg Kommune Lysabild- Skovby Landvindingslag består af et digelag og et afvandingslag og er oprettet i henhold til Vandløbslovens 39 (LBK nr. 927 af 24/09/2009) og Kystbeskyttelseslovens 7, stk. 1. (LBK nr. 267 af 11/03/2009). Landvindingslagets værneting er retskredsen for Syd- og Sønderjylland. Kapitel 1 Formål 1. Landvindingslagets formål er at tilvejebringe og sikre sådanne afvandingsforhold på de interesserede arealer, at en fordelagtig landøkonomisk udnyttelse af disse som helhed muliggøres, samt sikre tekniske anlæg og bebyggelsen i sommerhusområdet. Havdiget tjener til beskyttelse mod oversvømmelse fra Flensborg Fjord. Kapitel 2 Lagets veje 2. Lagets interessenter har ret til gående og kørende færdsel på de af lagets veje, som danner den naturlige adgang til de dem tilhørende arealer i det omfang, sådan færdsel er nødvendig for udnyttelsen af disse arealer til landbrugsformål, og i det omfang vejenes tilstand muliggør sådan færdsel. Kapitel 3 Bestemmelser vedr. afvandingslaget 3. Alle til enhver tid godkendte vandløbsprojekter indenfor landvindingslagets interessegrænse, tegning 1 og 2, hører under afvandingslaget. Teknisk beskrivelse af anlæggene findes i bilag 1 og de angivne koter er regnet fra Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90). 4. Den til enhver tid værende ejer af matriklerne, hvorpå vejene Birke og Skomosevej er beliggende, er pligtig til at tåle, at laget har som afvanding tjenende rørledninger liggende under vejen. Ejerne er endvidere pligtig til at tåle, at de til rørledningens vedligeholdelse nødvendige arbejder foretages mod, at laget retablerer vejen i samme stand som før arbejdets påbegyndelse, og såfremt dette ikke sker, selv at lade vejen retablere på landvindingslagets bekostning. På den anden side er ejeren pligtig til ved reparation af vejen at drage omsorg for, at rørledningen ikke beskadiges, og såfremt at dette alligevel måtte ske, da på egen bekostning at bringe rørledningen i samme stand som før vejarbejdets påbegyndelse. 1

2 Respekterer ejeren ikke denne forpligtelse, er landvindingslaget berettiget til på ejerens bekostning at retablere rørledningen. Påtaleberettiget er bestyrelsen for Lysabild-Skovby landvindingslag. Stk. 2. Sønderborg Kommune er pligtig til at tåle, at landvindingslaget har den som pumpekanal N tjenende 20 cm rørledning liggende under kommunevejen. Kommunen er endvidere pligtig til at tåle, at de til rørledningens vedligeholdelse nødvendige arbejder foretages mod, at laget retablerer vejen i samme stand som før arbejdets påbegyndelse, og såfremt dette ikke sker, selv at lade vejen retablere på landvindingslagets bekostning. På den anden side er kommunen pligtig til ved reparation af vejen at drage omsorg for, at rørledningen ikke beskadiges, og såfremt at dette alligevel måtte ske, da på egen bekostning at bringe rørledningen i samme stand som før vejarbejdets påbegyndelse. Respekterer kommunen ikke denne forpligtelse, er landvindingslaget berettiget til på kommunens bekostning at retablere rørledningen. Påtaleberettiget er bestyrelsen for Lysabild-Skovby landvindingslag. 5. De under laget hørende anlæg, tegning 2, vedligeholdes med de i bilag 1 anførte dimensioner på landvindingslagets foranstaltning og bekostning. Undtaget herfra er rørledningen kanal G, st med brønde, der påhviler grundejerforeningen Skovmose. Eventuelle nødvendige udvidelser, for at sikre landøkonomisk udnyttelse sker i henhold til Vandløbsloven og udgiften fordeles hos afvandingslagets landbrugsmedlemmer efter partsfordeling. Eventuelle nødvendige udvidelser, for at sikre med oversvømmelse af sommerhuse sker i henhold til Vandløbsloven og udgiften fordeles hos afvandingslagets sommerhusmedlemmer efter partsfordeling. Stk. 2. Til sikring af anlæggenes virkning og beståen er der fastsat følgende bestemmelser: a. Pumpeanlægget må kun benyttes efter sit formål og kun betjenes af de af landvindingslaget dertil antagne personer. b. Landkanalen og G-kanalen skal oprenses inden 1. juli og igen inden 1. oktober sammen med øvrige kanaler c. Lodsejerne langs kanalerne er pligtige til at modtage den fra oprensningen stammende fyld. d. Lodsejerne langs G-kanalen beliggende på matr. nr og alle Skovby, Lysabild, er pligtige til at sørge for, at træer, buske og lignende er klippet ind til skel den 1. maj og igen den 1. september hvert år. e. Dimensionerne af de eksisterende overkørsler må ikke ændres uden kommunens samtykke. Nye overkørsler må ikke bygges uden samtykke fra bestyrelsen og de skal have følgende dimensioner: 2

3 Kanal Stationering Dimension Landkanalen 125 cm rør Kanal A cm rør Overkørsler med vandslug mindst 4,5 m Overkørsler med vandslug mindst 5,5 m Kanal B cm rør Kanal C Kanal D Kanal E cm rør Kanal F cm rør Kanal G cm rør cm rør cm rør Kanal H Kanal I Kanal M Kanal T Stk. 3. Vedligeholdelsen af følgende overkørsler over lagets kanaler påhviler de respektive ejere. Overkørslerne har gennemløb af betonrør og frontmure af græstørv. Den indre rørbund ligger 10 % af rørdiameteren under den regulativmæssige kanalbund. Kanal Dimension Landkanalen St. 149 St. 366 St m 125 cm rør 5 m 125 cm rør Ejer: matr. nr og 1108, Skovby, Lysabild 5 m 125 cm rør Ejer: matr. nr. 126, Skovby 3

4 St m 125 cm rør. Rampen over landkanaldiget i forbindelse med overkørslen har en bredde foroven på 4,0 m, sideanlæg 2 og stigning 1:10. både overkørslen og rampen vedligeholdes af nedennævnte ejer. Ejer: matr. nr. 635, Skovby Kanal B St. 545 St m 80 cm rør Ejer: matr. nr. 479, Lysabild 6 m 80 cm rør Ejer: matr. nr. 1133, Skovby Kanal E St m 100 cm rør Ejer: matr. nr. 234, Skovby Kanal G St. 394 St. 594 St m Ejer: matr. nr. 635, Skovby 7 m 70 cm rør Ejer: matr. nr. 635, Skovby 6 m 80 cm rør Ejer: matr. nr. 421, Skovby Kanal H St. 142 St m Ejer: matr. nr. 241, Skovby 6 m 45 cm rør Ejer: matr. nr. 238, Skovby Kanal T St m 45 cm rør Ejer: Sønderborg Kommune, vedligeholdes af brugerne Stk. 4. Landvindingslagets bestyrelse, de tilsynsførende og landvindingslagets personale har ret til den for anlæggenes vedligeholdelse nødvendige færdsel, og landvindingslaget har ret til at have sine anlæg liggende uforstyrrede fra lodsejernes side, idet disse navnlig er forpligtig til ikke at foretage påfyldninger i kanalerne. Lodsejerne er endvidere pligtige til at holde heste, kreaturer og andre husdyr borte fra anlæggene. 4

5 Ingen lodsejer må anvende de til anlæggene grænsende arealer til løsdrift, medmindre der er anbragt forsvarligt hegn mellem disse arealer og anlæggene. Denne hegnspligt påhviler lodsejerne, og hegnet skal være fjernet mindst 1 m fra kanalkant. Vandingssteder må ikke udgraves. Stk. 5. Hvis et medlem af landvindingslaget ikke udfører et ham som interessent i landvindingslagets påhvilende arbejde vedrørende anlæggenes almindelige vedligeholdelse, f. eks. indklipning af træer og buske langs G-kanalen til skel, eller hvis han ikke efter pålæg udbedrer skaden, som han er ansvarlig for, er landvindingslagets bestyrelse berettiget til og forpligtet til at lade arbejdet udføre for hans regning. Stk. 6. For så vidt angår tilgrænsende lodsejere forholdes i overensstemmelse med gældende vandløbslov. Stk. 7. Overtrædelser af bestemmelserne i denne vedtægt kan i henhold til 85 i Vandløbsloven straffes med bøde. 6. De under afvandingslagets hørende arealer er opført på den til denne vedtægt hørende og af kommunen godkendte fortegnelse over de interesserede ejendomme, tegning 1, hvori der for hver enkelt ejendom er anført ejendomsbetegnelse og det partsantal, i forhold til hvilket ejendommen bidrager til lagets udgifter, alt i overensstemmelse med et til fortegnelsen hørende kort med påførte grænser, der ligesom fortegnelsen er godkendt af kommunen. Denne fortegnelse med de lovligt indførte ændringer er til enhver tid norm for landvindingslaget interessenter og hjemmel for deres forpligtelser. Fortegnelsen findes på bilag 3 suppleret med tegning 1. Stk. 1. Når et matr. nr., hvorpå der i henhold til ovennævnte fortegnelse hviler bidrag til landvindingslaget, udstykkes, fordeles den bidragspligt, der påhviler det oprindelige matr. nr., på de udlagte parceller, der er interesseret i landvindingslaget, i forhold til de enkelte parcellers interesse i landvindingslaget. En sådan fordeling af bidragspligten skal ske i overensstemmelse med reglerne i 67 i Vandløbsloven. Stk. 2. Er en parcelejer utilfreds med en sådan foretagen bidragsudstykning, kan han inden 4 uger, efter at den er ham meddelt, indbringe den for taksationsmyndigheden. 7. Afvandingslaget henhører under Sønderborg Kommunes tilsyn. Stk. 2. Vedligeholdelsen af afvandingslagets anlæg sker under tilsyn af kommunen. Tilsynet kan pålægge bestyrelsen at udføre de efter tilsynets skøn nødvendige vedligeholdelses- og sikringsarbejder. Såfremt et sådant pålæg ikke efterkommes, kan tilsynet lade arbejdet udføre for afvandingslagets regning og opkræve udgiften hos afvandingslagets medlemmer efter partsfordelingen i den eller de næstfølgende terminer. Stk. 3. Udgifterne ved tilsynet og den efterfølgende kontrol udredes normalt af afvandingslaget. I tilfælde af, at tilsyn og kontrol gælder arbejder, der ikke betales efter de almindelige regler for afvandingslagets udgifter, men helt eller delvist af enkelte interessenter, udredes udgifterne ved tilsyn og kontrol dog på samme måde som de øvrige udgifter ved det pågældende arbejde, idet udgifterne forskudsvis udredes af afvandingslaget. 5

6 Kapitel 4 Bestemmelser vedr. digelaget 8. Det under laget hørende anlæg, tegning 2, vedligeholdes med de i bilag 2 anførte dimensioner på landvindingslagets foranstaltning og bekostning. Stk. 2. Til sikring af anlæggenes virkning og beståen er der fastsat følgende bestemmelser: a. Digerne og de til dem tilhørende bærmer må ikke bebygges, beplantes eller anvendes til oplægning af materialer og deslige. Husdyr må ikke græsse på dem, og færdsel må ikke finde sted uden særlig tilladelse fra landvindingslagets bestyrelse. b. På digerne skal græsset slås en gang efter 15. juli efter nærmer bestemmelse af landvindingslaget bestyrelse. Ukrudt bekæmpes ved almindelig græsslåning. Muldvarpe, rotter, mus og andre skadedyr, der kan forårsage ødelæggelser af digerne, bekæmpes så virkningsfuldt som muligt. c. Borttagning af fyld og græstørv på landvindingslagets ejendom er i almindelighed forbudt, men landvindingslagets bestyrelse har dog ret til efter samråd med den tilsynsførende at tage fyld og græstørv til reparation af digerne. Fyld og græstørv må dog under ingen omstændigheder tages fra den ydre bærme. d. I tilfælde af digebrud eller fare for digebrud har bestyrelsen ret til mod erstatning at tage fyld på de af landvindingslagets interesserede arealer til reparation af digerne. Bestyrelsen har i andre tilfælde, efter nærmere aftale med vedkommende, ret til at tage fyld og græstørv på de interesserede arealer til andre reparationsarbejder på anlæggene, såfremt disse materialer ikke kan skaffes fra lagets egne arealer uden uforholdsmæssigt stor udgift. Stk. 3. Landvindingslagets bestyrelse, de tilsynsførende og landvindingslagets personale har ret til den for anlæggenes vedligeholdelse nødvendige færdsel, og landvindingslaget har ret til at have sine anlæg liggende uforstyrrede fra lodsejernes side, idet disse navnlig er forpligtig til ikke at foretage opgravninger i digerne med dertil hørende ramper og banketter og andet servitutbelagt areal. Lodsejerne er endvidere pligtige til at holde heste, kreaturer og andre husdyr borte fra anlæggene. Ingen lodsejer må anvende de til anlæggene grænsende arealer til løsdrift, medmindre der er anbragt forsvarligt hegn mellem disse arealer og anlæggene. Denne hegnspligt påhviler lodsejerne, og hegnet skal være fjernet mindst 0,50 m fra bærmekant eller digefod. Vandingssteder må ikke udgraves. Stk. 4. Hvis et medlem af landvindingslaget ikke udfører et ham som interessent i landvindingslagets påhvilende arbejde vedrørende anlæggenes almindelige vedligeholdelse, eller hvis han ikke efter pålæg udbedrer skaden, som han er ansvarlig for, er landvindingslagets bestyrelse berettiget til og forpligtet til at lade arbejdet udføre for hans regning. Stk. 5. Overtrædelser af bestemmelserne i denne vedtægt kan i henhold til 20 stk. 2 i Kystbeskyttelsesloven straffes med bøde. 6

7 9. De under digelagets hørende arealer er opført på den til denne vedtægt hørende og af kommunen godkendte fortegnelse over de interesserede ejendomme, hvori der for hver enkelt ejendom er anført ejendomsbetegnelse og det partsantal, i forhold til hvilket ejendommen bidrager til lagets udgifter, alt i overensstemmelse med et til fortegnelsen hørende kort med påførte grænser, der ligesom fortegnelsen er godkendt af kommunen. Denne fortegnelse med de lovligt indførte ændringer er til enhver tid norm for landvindingslaget interessenter og hjemmel for deres forpligtelser. Fortegnelsen findes på bilag 3 suppleret med tegning 1. Stk. 1. Når et matr. nr., hvorpå der i henhold til ovennævnte fortegnelse hviler bidrag til landvindingslaget, udstykkes, fordeles den bidragspligt, der påhviler det oprindelige matr. nr., på de udlagte parceller, der er interesseret i landvindingslaget, i forhold til de enkelte parcellers interesse i landvindingslaget. En sådan fordeling af bidragspligten skal ske i overensstemmelse med reglerne i 8 stk. 2 i Kystbeskyttelsesloven. Stk. 2. Er en parcelejer utilfreds med en sådan foretagen bidragsudstykning, kan han inden 4 uger, efter at den er ham meddelt, indbringe den for taksationsmyndigheden. 10. Digelaget henhører under Kystdirektoratets tilsyn. Stk. 2. Vedligeholdelsen af digelagets anlæg sker under tilsyn af Kystdirektoratet. Tilsynet kan pålægge bestyrelsen at udføre de efter tilsynets skøn nødvendige vedligeholdelses- og sikringsarbejder. Såfremt et sådant pålæg ikke efterkommes, kan tilsynet lade arbejdet udføre for digelagets regning og opkræve udgiften hos digelagets medlemmer efter partsfordelingen i den eller de næstfølgende terminer. Stk. 3. Udgifterne ved tilsynet og den efterfølgende kontrol udredes normalt af digelaget. I tilfælde af, at tilsyn og kontrol gælder arbejder, der ikke betales efter de almindelige regler for digelagets udgifter, men helt eller delvist af enkelte interessenter, udredes udgifterne ved tilsyn og kontrol dog på samme måde som de øvrige udgifter ved det pågældende arbejde, idet udgifterne forskudsvis udredes af digelaget. Kapitel 5 Styring af landvindingslagets anliggender 11. Inden for landvindingslaget selv styres dets anliggender af generalforsamlingen og af en bestyrelse, som varetager de daglige forretninger ved driften og vedligeholdelsen af landvindingslagets anlæg og udadtil repræsenterer landvindingslaget. Stk. 2. Bestyrelsen drager omsorg for, at hele anlægget til enhver tid svarer til sit formål. Vedligeholdelsen af landvindingslagets anlæg skal derfor ikke indskrænkes til en blot bevarelse af de bestående anlæg, men skal også gå ud på efterhånden på tidssvarende måde at forny og styrke disse, så at såvel de årlige driftsudgifter som vedligeholdelsesudgifterne bliver så lidet byrdefulde som mulige for landvindingslagets medlemmer. Stk. 3. Såfremt der sker maskinskade eller anden skade på landvindingslagets anlæg, påhviler det bestyrelsen snarest muligt at få skaden udbedret på bedste måde. 7

8 Stk. 4. Spørgsmål om køb og salg af fast ejendom kan afgøres ved enstemmig beslutning af hele bestyrelsen, men hvis en sådan ikke kan opnås, skal spørgsmålet forelægges generalforsamlingen til afgørelse. I alle tilfælde skal beslutning om salg forelægges Sønderborg Kommune til godkendelse. Ved salg af fast ejendom skal salgssummen bruges til afdrag på landvindingslagets gæld eller henlægges til fremtidig drift og vedligehold. Stk. 5. Ved vedtagelse med kvalificeret majoritet på en beslutningsdygtig generalforsamling, jfr. 13, kan der træffes bestemmelser om ændringer i vedtægten, idet sådanne beslutninger dog for at få gyldighed skal godkendes af kommunen. Når kommunens godkendelse er indhentet, foranstalter bestyrelsen vedtægtsændringen tinglyst. Kommunen kan pålægge bestyrelsen at indbringe spørgsmålet om ændringen for taksationsmyndigheden, og enhver interesseret lodsejer kan selv indbringe sagen for taksationsmyndigheden. 12. Generalforsamlingen omfatter samtlige ejere af de under landvindingslaget hørende ejendomme. Stk. 2. I hvert års første kvartal afholdes ordinær generalforsamling, hvis dagsordenspunkt skal omfatte godkendelse af det foregående års reviderede regnskab, forelæggelse af budget for det kommende år og valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere. Stk. 3. Den ordinære generalforsamling indvarsles med mindst 7 dages varsel ved annoncering i det efter bestyrelsens skøn mest udbredte dagblad på egnen. Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 7 dages varsel ved annoncering som stk. 3. Stk. 5. Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles ved indvarslingen. Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af interessenterne efter stemmetal, jfr. 13, kræver det. Stk. 7. Den ordinære generalforsamling er altid beslutningsdygtig. En ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af det samlede stemmetal, jfr. 13, er repræsenteret. Er dette ikke tilfældet, skal generalforsamlingen indvarsles på ny med frist som i stk. 4 angivet og på den der angivne måde, og denne generalforsamling er altid beslutningsdygtig. 13. På lagets generalforsamling udøves stemmeretten af bidragsydende interessenterne på følgende måde: Hver bidragsydende interessent har 1 stemme. På forpagtede landbrugsejendomme og lejede grunde er forpagter/ejer af hus på lejet grund interessent. Interessenter der ikke er bidragsydende har ikke stemmeret. Stk. 2. Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt flertal, dog kræves der ved spørgsmål om ændringer i vedtægten uden taksationsmyndighed og om ophævelse af landvindingslaget en vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af de på mødet repræsenterede stemmer, jfr. 11 stk. 5, og 17. Stk. 3. Stemmeretten udøves ved personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen. 8

9 14. Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer: 1 kommuneudvalgt, der ikke må være interessent 3 landbrugere + 3 stedfortrædere 3 sommerhusejere + 3 stedfortrædere Stk. 2. Medlemmerne sidder 3 år ad gangen. Landbrugerne vælger 3 repræsentanter og 3 stedfortrædere. Sommerhusejere udpeger gennem Sammenslutningen af Hus- og Grundejere i Skovmose 3 repræsentanter og 3 stedfortrædere. Stk. 3. Hvert år afgår efter tur de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer samt vedkommende stedfortræder efter følgende regler: 1 landmand på valg hvert år. Afgangen første og andet år efter lodtrækning. 1 sommerhusejer på valg hvert år. Afgangen første og andet år efter lodtrækning. Genvalg er tilladt. Stk. 4. Interessenterne kan stille forslag til valg af nyt medlem og stedfortræder. Bestyrelsen skal stille sådant forslag, såfremt forslag fra interessenterne ikke fremkommer. Stk. 5. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet mellem sine medlemmer. Stk. 6. Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Stk. 7. Generalforsamlingen vedtager regler for bestyrelsens ansvarlighed i pengesager og for honorarer, dagpenge og befordringsgodtgørelse for de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Stk. 8. bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer, deriblandt kommunens valgte medlem, er til stede. Beslutningen vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed. Stk. 9. Alle landvindingslagets bidragsydende interessenter er valgbare som medlemmer af bestyrelsen og pligtige til at modtage valg, medmindre sygdom, bortrejse eller anden af bestyrelsen godkendt grund forhindrer varetagelse af hvervet. Medlemmer af bestyrelsen er berettiget til at undslå sig for at modtage valg i et år efter udløbet af hver tjenesteperiode. Stk. 10. I tilfælde af varigt forfald for et af bestyrelsesmedlemmerne suppleres bestyrelsen med vedkommende stedfortræder. 15. Landvindingslagets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Der skal føres særskilt regnskab og udarbejdes særskilt udgiftsbudget for afvandingen og diget. 9

10 Regnskabet afgives senest 2 måneder efter til revision af en registreret/autoriseret revisor. Regnskabet vil være at forelægge kommunen til endelig godkendelse inden 3 måneder efter regnskabsåret udløb. Stk. 2. Samtidig indsender bestyrelsen udgiftsbudgettet for det kommende regnskabsår til kommunens godkendelse. Udgiftsbudgettet bør indbefatte: 1. renter og afdrag på lån 2. Driftsudgifter 3. Amortiserings- eller henlæggelsesbidrag samt særlige bidrag Kommunen træffer på grundlag af udgiftsbudgettet for det kommende år og regnskabet for det afsluttede år beslutning om, hvor stort bidrag der skal opkræves hos interessenterne i det kommende regnskabsår. Kommunens godkendelse af udgiftsbudgettet med fastlagt opkrævning hos medlemmerne skal foreligge inden hvert års 15. juni, således at meddelelse om lagets opkrævning kan tilsendes kommunen omkring 15. august. Stk.3. De af Sønderborg kommunalbestyrelse i skatteterminerne opkrævede bidrag udbetales bestyrelsen snarest muligt. Kommunens udgifter vedrørende laget i det forløbne år refunderes kommunen af lagets bestyrelse efter regning. For opkrævning af interessenternes bidrag til landvindingslaget haves samme fortrinsret som for de på faste ejendomme hvilende, kommunale skatter. Stk. 4. Med kommunens samtykke kan landvindingslagets bestyrelse bestemme, at de nødvendige midler, til dækning af ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse og udvidelser, tilvejebringes ved lån, for hvis forrentning og afbetaling kan garanteres af kommunen, jf. Kystbeskyttelseslovens 9 og Vandløbsloves I tilfælde af tvist mellem bestyrelsen og generalforsamlingen har de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer og disses stedfortrædere ret til at nedlægge deres hverv, men de skal virke, indtil en ny bestyrelse er valgt på lovlig måde. Sker dette ikke i løbet af 6 uger, er kommunen berettiget til at udnævne en midlertidig bestyrelse på 3 medlemmer, der ikke behøver at være medlemmer af landvindingslaget. Kommunen bestemmer, hvem der skal være formand, og hvorledes den midlertidige bestyrelse skal lønnes af landvindingslaget. Stk. 2. Opstår der meningsulighed mellem bestyrelsen og kommunen om denne vedtægts forståelse, vil sagen være at foreligge taksationsmyndigheden til afgørelse. 17. Ophævelse af dige- og afvandingslag foretages efter de på ophævelsestidspunktet gældende regler. 18. Denne vedtægt tinglyses efter 8 i Kystbeskyttelsesloven og 40 i Vandløbsloven som servitutstiftende på alle de af landvindingslagets anlæg berørte ejendomme og som hæftelse på alle de i bilag 3 anførte ejendomme med prioritet som for kommunale skatter. 10

11 Kapitel 6 Ikrafttræden Denne vedtægt træder i kraft den xx.xx.xxxx. Vedtaget af Sønderborg Kommune den xx.xx.xxxx. XXXXXXXXX Borgmester 11

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk

Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk Vedtægt for Digelaget Ørnene www.oernene.dk 1 Indholdsfortegnelse: Side. 1. Digelagets navn og hjemsted. 3. 2. Grundlag for vedtægten 3. 3. Anlæg 3. 4. Arealer og bidrag m.v. 3. 5. Vedligeholdelse 4. 6.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds.

1. Lagets navn er Lammefjordens Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds. 1 1. LAGETS OPRETTELSE 1. Lagets navn er s Dige- og Pumpelag. Lagets hjemsted er Avdebo og dets værneting er Holbæk retskreds. 2. blev inddæmmet og udtørret i henhold til kongelig koncession af 18. marts

Læs mere

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret

d.20.04.2012 i Harboøre Centeret d.20.04.2012 i Harboøre Centeret 1. Valg af dirigent. 2. Forslag til ændringer af vedtægterne for Vejlby Pumpelag af 2011. 3. Forslag til forretningsordenen for Vejlby Pumpelag af 2011. 4. Eventuelt. Bestyrelsen

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtœgt

Grundejerforeningsvedtœgt Matr. nr.: del af matr-nr. 123b, 123d, 123e, 124b, 124c og 124d St. Hede, Roskilde Jorder Anmelder: Grundejerforeningen Trekroner Øst c/o Per Meyling Stormadshøjen 15 4000 Roskilde Grundejerforeningsvedtœgt

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere