Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus"

Transkript

1 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17: Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft Jakobsen, Erling Juul, Erik Kvist, Hans Vacker, Jørn Juhl Nielsen, Hans Henrik Rolskov, Steen Christensen, Jeppe Mouritsen, Allan Petersen, Hans Jørgen Hansen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Per Heller, Liselotte Hillestrøm, Kim Hagsten Sørensen, Tage Zacho Rasmussen, Bent Poulsen, Torsten Sonne Petersen, Peter Sebastian Petersen, Johnny B. Sørensen. Fraværende: Bemærkninger: Sagerne 76 og 77 behandles på et fællesmøde mellem Udvalget for Teknik og Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi forud for s møde kl I forbindelse med punkt 75 vil der blive eftersendt et bilag i mail til s medlemmer. Med tillægspunkt 87 Mødet sluttede kl

2 2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi 70 Ansættelser som følge af det stigende antal flygtninge i Hedensted Kommune 4 Udvalget for Beskæftigelse 71 Ekstraopgaver ved beskæftigelsesreform og reform af førtidspension og fleksjob 7 Udvalget for Fritid og Fællesskab 72 Økonomisk stimulering til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller 9 Udvalget for Læring 73 Kvalitetsrapport for kommunale dagtilbud for år Udvalget for Social Omsorg 74 Godkendelse af fremtidens seniorpolitik 12 Udvalget for Teknik 75 Indsamling af husholdningsaffald Vedtagelse af lokalplan 1090, kommuneplantillæg nr. 3 og spildevandstillæg nr. 24 i Barrit Lokalplan 1021 for et erhvervsområde ved Barritskovvej 34 i Barrit med tilhørende tillæg nr. 7 til Kommuneplan Fremtidig udbud af vejvedligeholdelsen Endelig vedtagelse af lokalplan 1094, kommunetillæg nr. 10 og 29

3 3 varmeprojektforslag på Søndre fælledvej i Tørring. Forenklet sagsbehandling 80 Ansøgning om kommunegaranti til energibesparende foranstaltning i Rårup Hallen Godkendelse af forslag til lokalplan 1080 for omfartsvej ved Ørum og kommuneplantillæg nr Endelig vedtagelse lokalplan 1091 Hellebjerg Idrætsefterskole i Juelsminde Udsendelse i høring af varmeprojektforslag for udskiftning af fliskedel og etablering af en 600 m3 akkumuleringstank hos Uldum Varmeværk, Industrisvinget 9, 7171 Uldum Handleplan for Borgmesterpagten 40 Orientering 85 Orientering 42 Lukket dagsorden 86 Principbeslutning om ekspropriation i forbindelse med vandplan Tillægspunkter 87 Ansøgning om orlov fra 44

4 G Ansættelser som følge af det stigende antal flygtninge i Hedensted Kommune Beslutningstema Bevilling til ansættelse af personale i Beskæftigelse og Fritid og Fællesskab. Økonomi Der ansøges om bevilling til øgede personaleressourcer i Beskæftigelse på kr. og kr. i Fritid og Fællesskab i Heraf kan kr. finansieres via øget resultattilskud, mens kr. foreslås finansieret af det ekstraordinære integrationstilskud. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Der ansøges om ansættelse af yderligere 4 medarbejdere i Beskæftigelse og 3 medarbejdere i Fritid & Fællesskab. Historik Udlændingestyrelsen udmeldte i december 2014 en forhøjelse af landstallet fra til flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i kommunerne i Hedensted Kommune, som i første omgang stod til at modtage 62 flygtninge, er tildelt en kvote på 161 flygtninge. I forståelsen mellem regeringen og KL er der enighed om, at regeringen vil udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne, og at der herudover ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i For Hedensted Kommune betyder dette et samlet tilskud på kr. i Sagsfremstilling Opgaven med integration af flygtninge er i dag delt mellem Fritid og Fælleskab og Beskæftigelse idet Fritid og Fællesskab står for den del, der handler om modtagelse, boligplacering samt indsats i forhold til børn og familier. Beskæftigelse står for den beskæftigelsesrettede indsats. På baggrund af drøftelser i både temagruppen - Flygtninge i Hedensted Kommune, de tre berørte udvalg samt Byråd er der blevet udarbejdet et forslag til en samlet handlingsplan for integrationsindsatsen i Hedensted Kommune. Handleplanens primære mål er at få borgere i integrationsperioden ud i ordinær beskæftigelse så hurtigt som muligt, således at de kan blive selvforsørgende. Flygtninge vil, på baggrund af screening og individuel vurdering, indenfor timer efter ankomst til kommunen, blive indplaceret på den beskæftigelsesrettede prioriteringstrappe. Medarbejderne i Beskæftigelse og Fritid og Fællesskab skal, for

5 5 at sikre en tidlig afklaring af de flygtninge der kommer til kommunen, tage kontakt til de pågældende på asylcentrene, for at få afklaret hvor de kan få beskæftigelse og hvor de vil kunne boligplaceres. Udover de 161 nye flygtninge i Hedensted Kommune skal modtage i 2015, er der på nuværende tidspunkt 77 personer, der i dag deltager i danskundervisning uden også at have et beskæftigelsesrettet tilbud. Det er målet at alle både de flygtninge, der allerede har ophold i kommunen, og dem der modtages fremadrettet, kommer i virksomhedspraktik eller i en anden beskæftigelsesrettet indsats. Samtidig skal det søges at ændre danskundervisningen for gruppen, så den kommer til at foregå som afteneller weekendundervisning, hvorved det bliver muligt for gruppen at deltage i virksomhedspraktik og andre beskæftigelsesrettede aktiviteter på fuld tid. Det vurderes, at det vil kunne lade sig gøre at opfylde den beskæftigelsesrettede del af handleplanen, såfremt konsulenterne i Beskæftigelse øger indsatsen for de flygtninge, der allerede har ophold i kommunen, samt laver en meget intens indsats for de flygtninge, som kommunen skal modtage fremadrettet. Der lægges op til at de, sammen med medarbejdere fra Fritid og Fællesskab, besøger flygtningene umiddelbart efter, at der er modtaget meddelelse om placeringen, og mens de stadig har ophold i et asylcenter. Konsulenterne vil her kunne have samtaler med flygtningene om deres uddannelse, erhvervserfaring og øvrige kompetencer og herigennem forberede den beskæftigelsesrettede indsats, så der vil være et tilbud til dem efter principperne i prioriteringstrappen umiddelbart efter deres ankomst til Hedensted Kommune. Ovenstående vil kræve yderligere ressourcer i form af, indtil videre, tre beskæftigelseskonsulenter samt en administrativ medarbejder til beskæftigelse. Samlet en merudgift for området på kr. Heraf forventes ca kr. at kunne dækkes af et øget resultattilskud, som kommunen modtager når en flygtning eller en familiesammenført kommer i arbejde. På samme måde vil opgaverne med modtagelse, boligplacering samt administrative opgaver i Fritid og Fællesskab kræve ekstra ressourcer. Hvor Hedensted Kommune i 2014 modtog gennemsnitlig 5 nye flygtninge om måneden, modtager kommunen i 2015 hver måned 3 gange så mange. Det vurderes ikke muligt at løse opgaverne indenfor rammerne af de eksisterende ressourcer i Fritid og Fællesskab i Umiddelbart vurderes, at opgaven vil kunne løftes såfremt Integrationsenheden under Fritid og Fællesskab tilføres yderligere 3 medarbejdere i løbet af Samlet en merudgift på kr. i 2015 og kr. i Samlet set forventes således nettoudgifter på kr. i 2015 til ekstra personaleressourcer fratrukket øget resultattilskud, som foreslås finansieret via det ekstraordinære integrationstilskud. Det resterende ekstraordinære integrationstilskud på ca. 2,5 mio. kr. foreslås reserveret til i 2015 at dække de merudgifter, der vil være på en lang række andre områder som følge af den øgede flygtningekvote. Det gælder f.eks. pasning af børn, tolkebistand, aktivitetsbestemt medfinansiering, sundhedsplejen, kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram m.v. Merudgifter og merindtægter i 2016 og følgende år indgår i budgetlægningen for på alle de berørte områder.

6 6 Administrationen indstiller, 15. juni 2015, pkt. 102: At der godkendes ansættelse af yderligere 4 medarbejdere i Beskæftigelse og 3 medarbejdere i Fritid & Fællesskab. At finansiering i 2015 sker via øget resultattilskud på 1,3 mio. kr. og 1,35 mio. kr. via det ekstraordinære integrationstilskud. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 15. juni 2015, pkt. 102: Indstilles godkendt. Den samlede økonomi omkring området opgøres løbende, herunder evaluering af effekten af denne slags ansættelse. Beslutning Godkendt.

7 A Ekstraopgaver ved beskæftigelsesreform og reform af førtidspension og fleksjob Beslutningstema Der skal tages stilling til ansættelse af en medarbejder til yderligere samtaler for forsikrede ledige og tilbud om en personlig jobformidler efter 18 måneders ledighed. Derudover medfører lægerklæringer og brug af regional sundhedskoordinator merudgifter på kr Økonomi Merudgifter til ansættelse af medarbejder i 2015 kr Merudgifter til lægeerklæringer og sundhedskoordinator i 2015 kr Merudgifterne finansieres blandt andet af DUT midler som tidligere er tilfaldet kommunen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Der ansættes en medarbejder. Sagsfremstilling I forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen blev der indført lovkrav omkring brug af sundhedsfagligt personale fra Region Midtjylland i forbindelse med Rehabiliteringsmøder - aftalen er forhandlet mellem KKR og Regionen og er blevet dyrere end forventet ved budgetlægning - dertil kommer lovkrav om øget indhentning af lægeerklæringer ved alle nye sygedagpengesager. I forbindelse med Beskæftigelsesreformen er der nu krav om 6 samtaler for ledige de første 6 ledighedsmåneder, heraf skal 1 samtale afholdes sammen med A-kassen. Dette betyder en stigning på 14 % i de samtaler, vi skal afholde med de ledige. Den ledige får efter 18 måneders ledighed krav på at få tilknyttet en personlig jobformidler. Øget brug af lægeerklæringer ved sygemeldte borgere Gældende fra kr Forhandling mellem KKR og Regionen af honorar til Sundhedskoordinator merudgifter Hedensted pr. år Fra kr I alt kr

8 8 Beskæftigelsesreformen Yderligere samtaler og styrket indsats i den sidste del af ledighedsperioden jf. bilag kr I alt merudgifter på konto 6 Beskæftigelse kr tilføres konto 6 på Beskæftigelse fra Administrationen indstiller, 15. juni 2015, pkt. 103: At der tilføres kr til konto 6 på Beskæftigelsesområdet. Det foreslåes, at beløbet finansieres via bufferpuljen i Beløbet er medtaget i budgetudfordringerne for Politisk Koordination og Økonomi i budgetoplæg Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 15. juni 2015, pkt. 103: Indstilles godkendt. Kommunikation Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om sygdom Lov om førtidspension Beslutning Godkendt. Bilag Ekstraopgaver ved beskæftigelsesreform og reform af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesreform - økonomiske konsekvenser - lovforslag

9 A Økonomisk stimulering til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller Beslutningstema Der skal tages stilling til, om foreliggende anlægsbevilling på kr. benævnt "Analyse og akutpulje påhalområdet" skal søges frigjort til stimulering energibesparende tiltag i de selvejende haller. Økonomi Anlægssummen kan fordeles til de selvejende haller efter denne sagsfremstillings fordelingmodel og nævnte principper og betingelser. Finansieringen anvises i beløb afsat til "Analyse og akutpulje på halområdet" Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Historik I et samarbejde mellem Kommunale Bygninger og Kultur & Fritid er der analyseret på energibesparelser i de selvejende haller. Det er en del af projektet "Nyt liv i gamle haller". I den forbindelse findes en anlægssum på resterende kr. Sagsfremstilling Efter at analysearbejdet i de selvejende haller er afsluttet, er der udarbejdet en rapport, der anbefaler energibesparelser i de selvejende haller. Nogle haller er allerede gået igang med energibesparelsesforanstaltninger, andre er afventende. Det konkluderes dog, at energibesparelserne i sektoren er både virksomheds- og samfundsmæssig positivt orienteret. Type Maks. beløb pr. enhed I alt Centre med svømmehal (3 stk.) kr kr. Centre med 2 haller (5 stk.) kr kr. Centre (ordinære - 1 hal) (5 stk.) I alt kr kr. Anlægssummen foreslås fordelt efter følgende fordelingsnøgle: kr.

10 10 Betingelser: 1. Et center kan kun komme i betragtning, hvis centrets bestyrelse igangsætter et energibesparende initiativ på baggrund af rapportens anbefalinger. 2. Et center kan ligeledes komme i betragtning, hvis centrets bestyrelse har igangsat eller allerede udført et energibesparende initiativ på baggrund af rapportens anbefalinger. I de tilfælde, hvor der er optaget lån til initiativet, skal beløbstildelingen anvendes til et ekstraordinært afdrag på lånet. 3. Initiativer, der kan opnå tildeling efter beskrevne fordelingsnøgle, skal være afsluttet senest 30. juni 2016 Administrationen indstiller, 1. juni 2015, pkt. 47: at den samlede anlægsbevilling på kr. søges frigjort til fordeling i henhold til sagsfremstillingens forslag til fordelingsnøgle og efter nævnte betingelser. Udvalget for Fritid & Fællesskab, 1. juni 2015, pkt. 47: Indstillingen tiltrådt Torsten Sonne Petersen var fraværende. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 15. juni 2015, pkt. 105: Indstilles godkendt. Kommunikation De selvejende haller får meddelelse om fordelingsmuligheden, hvis byrådet beslutter, at anlægssummen kan anvendes til formålet. Beslutning Godkendt.

11 P Kvalitetsrapport for kommunale dagtilbud for år 2014 Beslutningstema Udvalget skal indstille kvalitetsrapport for dagtilbud år Sagsfremstilling Jævnfør dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med kvaliteten i de kommunale dagtilbud og forelægges en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal indeholde en vurdering af institutionernes arbejde med læreplanstemaerne og børnemiljøvurderinger. Læring i dagtilbud fremsender kvalitetsrapport for år 2014 til politisk behandling og godkendelse. Kvalitetsrapporten er udarbejdet ved at institutionslederne har udfyldt programmet Activity i forhold til institutionens arbejde med opfyldelse af de opstillede mål. En samlet opsamling for hver institution er vedhæftet selve rapporten som bilag. Konsulent i og leder af Læring i dagtilbud har haft tilsynsmøder med alle institutioner om deres arbejde for målopfyldelse. Ved møderne deltager typisk lederen, en medarbejderrepræsentant og en repræsentant fra forældrebestyrelsen. Administrationen indstiller, 1. juni 2015, pkt. 49: At Udvalget for Læring indstiller til, at kvalitetsrapporten for år 2014 godkendes. Udvalget for Læring, 1. juni 2015, pkt. 49: Indstilling godkendt. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 15. juni 2015, pkt. 106: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. Bilag Kvalitetsrapport 'Læring i Dagtilbud' Forældresamarbejde Dagtilbud i Hedensted, 2014 Læring i fællesskaber Dagtilbud i Hedensted Kommune, 2014 Overgange Dagtilbud i Hedensted, 2014 Sprogindsats Dagtilbud i Hedensted, 2014 IT, børn og medier Dagtilbud i Hedensted, 2014

12 P Godkendelse af fremtidens seniorpolitik Beslutningstema Godkendelse af udkast til fremtidens seniorpolitik. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Historik Startskuddet til politikken blev sat i gang på et visionsseminar i juni 2014, hvor alle fremmødte havde mulighed for at komme med input til fremtidens seniorpolitik. Sagsfremstilling Udvalget for Social Omsorg har selv været primus motor i at udarbejde udkast til "Det gode seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik". Fremtidens seniorpolitik bygger på to grundpiller: Kerneopgavetænkningen og et fælles værdisæt. Kerneopgaverne: Målgruppen er borgere, der har brug for hjælp til at opleve større livskvalitet. Bevægelsen er, at den enkelte får rådgivning, støtte og omsorg, der gør, at han eller hun løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv. Borgeren skal bevare eller forbedre livskvaliteten. Borgeren skal hjælpes til at tage ansvar for eget liv og selv være aktiv. Familien, netværket og lokalsamfundet er vigtige elementer i processen. Omgivelser og tilbud indrettes, så borgeren så vidt muligt kan klare sig selv. Værdierne er: Det hele menneske. Den aktive borger. Fællesskab. Værdighed. Seniorpolitikken skitserer fokuspunkter på tre forskellige, mulige faser i livet: Fase 1 er seniorer, der stort set kan klare sig selv. Fase 2 handler om seniorer, der har brug for hjælp, mens fase 3 fokuserer på seniorer, der har brug for meget hjælp.

13 13 På tværs af fokuspunkterne / faserne i livet nævner politikken følgende indsatsområder med konkrete mål: Frivillighed/aktivitet, pårørende, kost, faglighed, teknologi, pleje/omsorg/rehabilitering. Udvalget for Social Omsorg fremsender fremtidens seniorpolitik til godkendelse. Udkastet har været til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Område-MED Social Omsorg. Se udkast til fremtidens seniorpolitik i bilaget. Administrationen indstiller, 2. marts 2015, pkt. 40: at 2. version vedtages med eventuelle justeringer. Udvalget for Social Omsorg, 2. marts 2015, pkt. 40: Sendes til høring i Seniorrådet og det overordnede MED-udvalg i Social Omsorg. Sendes til orientering i Handicaprådet. Administrationen indstiller, 4. maj 2015, pkt. 68: at de indkomne høringssvar drøftes. Udvalget for Social Omsorg, 4. maj 2015, pkt. 68: Udsættes til næste møde, hvor høringssvar fra Område MED Social Omsorg foreligger. Administrationen indstiller, 1. juni 2015, pkt. 80: at udvalget drøfter de indkomne høringssvar og vedtager Seniorpolitikken. Udvalget for Social Omsorg, 1. juni 2015, pkt. 80: Fremsendes med rettelser til. Administrationen indstiller, 15. juni 2015, pkt. 107: at fremtidens seniorområde ( bilag) godkendes. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 15. juni 2015, pkt. 107: Indstilles godkendt. Kommunikation Fremsendes til Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi og. Beslutning Godkendt.

14 14 Bilag Fremtidens seniorområde

15 P Indsamling af husholdningsaffald Beslutningstema Torsten Sonne Petersen har anmodet om at denne sag kommer på dagsorden til s møde. skal tage stilling til rammerne for den fremtidige indsamling af husholdningsaffald ud fra de 3 opstillede modeller. Økonomi Affaldsområdet er takstfinansieret, og ordningerne skal hvile i sig selv. De valgte ordninger medtages som budgetønsker og takstfastsættelse sker på baggrund heraf. Ved indkøb af ny 2-delt beholder i de foreslåede modeller forudsættes det at opsparingen i affaldsordningen der er ca. 8,5 mio. kr ved udgangen af 2015, i 2016 anvendes til delvis finansiering af indkøbet på anslået 10 mio.kr. Formuen ved udgangen af 2016 forventes at være ca. 1,5 mio. kr. Takstfastsættelsen beregnes ud fra princippet om, at der ikke i det enkelte år oparbejdes negativ beholdning i ordningen. Der vil i en 5 års periode være en opsparing og afdrag til indkøb/afbetaling af nye renovationsspande i 2016 og Ca. 200 kr./år af taksten vil være afsat til dette. Omkostningerne til den nye indsamlingsordning medtages som budgetønske til budgettet for 2016 samt overslagsårene. Anvendelsen af opsparingen i affaldsordningen på 8,5 mio. kr. vil belaste rammmen for henholdsvis drift eller anlæg i budgetforslaget for Indkøb af affaldsbeholdere kan eventuelt optages i budgettet som en anlægsudgift. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Historik Udvalget for Teknik den 3. februar vedtagelse af tidsplan og beslutningsproces for den fremtidige indsamling af husholdningsaffald og for udbud af indsamlingsordningen for dagrenovation. Udvalget for Teknik den 14. april 2015 drøftelse af resultat af borgerundersøgelsen. Udvalget for Teknik var den 21. april 2015 på en studietur, hvor man hørte om og så forskellige affaldsløsninger i funktion. Udvalget for Teknik den 5. maj 2015 drøftelse af hvilke løsninger, der skal belyses nærmere.

16 16 Sagsfremstilling Hedensted Kommunes affaldshåndteringsplan blev vedtaget den 17. december Mål: for husholdningsaffaldet, at 50 % af typerne; organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, metal- og træaffald skal indsamles til genanvendelse i Status; %. På baggrund af tidligere drøftelser i udvalget og på inspirationsturen er der opstillet 3 forskellige modeller for indsamling af husholdningsaffald i kommunen. Ved alle modeller er følgende forudsætninger brugt; Antallet af beholdere på hver ejendom, må makimalt blive 2 stk. Den eksisterende affaldsbeholder anvendes forsat levetiden ud dvs. indtil ca Afregning af dagrenovation efter vægt afskaffes. De eksisterende affaldskuber genbruges i det omfang, det er muligt ingen køb af nye affaldskuber. Der indføres en miljøboks til alle husstande. De ordinære tømninger af dagrenovation ved sommerhuse øges fra 15 til 18 stk. pr. år. Der indføres en indsamling af genanvendeligt affald hos husstandene. Reglen om ½ miljøafgift for ejendomme med mere end 3 lejligheder afskaffes. Affaldsbeholdere med lås udfases løbende. Afhentning af affald i henteordninger sker ved ejendommens skel. Model 1 Dagrenovation Indsamling i eksisterende beholdere, som en samlet fraktion. 14 dags tømning. Tømning ved sommerhuse øges til 18 pr. år (mod nu 15) for at tilgodese det øgede antal borgere, som bor hele året i sommerhuset. Genanvendeligt affald (plast, papir, pap/karton, metal og glas) Ny 2-delt genbrugsbeholder ved alle husstande incl. sommerhuse. Tømmes hver 4. uge. I etageboliger etableres fællesløsninger ved genbrug af de eksisterende kuber. Alle andre affaldsøer samt spejderordningen nedlægges. Problemaffald Ny miljøboks til alle husstande incl. sommerhuse. Tømmes i forbindelse med tømning af dagrenovation, når borgerne ønsker det (sæt på låget af din spand). Apotekerordning uændret. Genbrugsstationer uændret. Storskraldsordningen uændret.

17 17 Model 2a Dagrenovation Ny 2-delt affaldsbeholder til bioaffald og restaffald ved alle husstande incl. sommerhuse. Alle får et køkkenstativ samt 200 papirposer om året til bioaffaldet. 14 dags tømning. Tømning ved sommerhuse øges til 18 pr. år (mod nu 15) for at tilgodese det øgede antal borgere, som bor hele året i sommerhuset. Genanvendeligt affald (plast, papir, pap/karton, metal og glas) Eksisterende beholder genbruges til indsamling af papir/karton ved alle husstande incl. sommerhuse. Tømmes hver 4. uge. I etageboliger etableres fællesløsninger til papir/karton ved genbrug af de eksisterende kuber. Alle glaskuber på eksisterende affaldsøer bibeholdes. Problemaffald Ny miljøboks til alle husstande incl. sommerhuse. Tømmes i forbindelse med tømning af dagrenovation, når borgerne ønsker det (sæt på låget af din spand). Apotekerordning uændret. Alle papirkuber på eksisterende affaldsøer nedlægges. Spejderordningen nedlægges. Genbrugsstationer uændret. Storskraldsordningen uændret.

18 18 Model 2b Dagrenovation Ny 2-delt affaldsbeholder til bioaffald og restaffald ved alle husstande incl. sommerhuse. Alle får et køkkenstativ samt 200 papirposer om året til bioaffaldet. 14 dags tømning. Tømning ved sommerhuse øges til 18 pr. år (mod nu 15) for at tilgodese det øgede antal borgere, som bor hele året i sommerhuset. Genanvendeligt affald (plast, papir, pap/karton, metal og glas) Eksisterende beholder genbruges til indsamling af metal, glas og plast ved alle husstande incl. sommerhuse. Tømmes hver 4. uge. I etageboliger etableres fællesløsninger til metal, glas og plast ved genbrug af de eksisterende kuber. Alle papirkuber på eksisterende affaldsøer bibeholdes. Problemaffald Ny miljøboks til alle husstande incl. sommerhuse. Tømmes i forbindelse med tømning af dagrenovation, når borgerne ønsker det (sæt på låget af din spand). Apotekerordning uændret. Alle glaskuber på eksisterende affaldsøer nedlægges. Spejderordningen bibeholdes. Genbrugsstationer uændret. Storskraldsordningen uændret. For hver af de 3 modeller er der nedenfor opgjort, hvilken takst der skal opkræves i Taksten er baseret på budgettet for 2016, samt budgetoverslag for Udregningen er baseret på det bedste bud, ud fra erfaringer fra andre kommuners udbud. Økonomien kan ændre sig, når de forskellige udbud er overstået, ligesom affaldsmængderne kan ændre sig.

19 19 Takst i 2016 Model 1 Model 2a Model 2b Takst 2015 Kr/år Kr/år Kr/år Kr/år Dagrenovation Helårs boliger 1100* 1325* 1325* ,19 kr/kg udover 130 kg sommerhuse ,19 kr/kg udover 75 kg Miljøgebyr Genbrugsstation Administration Farligt affald Storskrald Genbrugsfraktioner 370* 370* 400* 65 Ialt Helårs Min Sommerhuse Min Grøn markering ny affaldsbeholder i ordningen - * betyder at der i taksten er indeholdt en afbetaling på ny beholder indkøbt i 2016 på ca. 100 kr. pr. år. Rød markering benyttelse af den eksisterende dagrenovationsbeholder - * betyder at der i taksten er en opsparing på ca. 100 kr. pr. år til indkøb af nye beholdere om 4 år. Blå markering ny miljøboks i taksten er der indeholdt en afbetaling på boksen på ca kr. pr. år. I de ordninger, hvor der er indkøb af nye beholdere eller opsparing til en ny beholder vil der de første ca. 5 år være en forhøjet pris. Tidsplan: August 2015 Efterår 2015 Maj 2016 Indsamling af dagrenovation i udbud Indsamling (tømning) af genbrugsfraktioner i udbud Indkøb af beholdere i udbud Kommunikationsplan/strategi Nye ordninger i drift. Det er administrationens anbefaling, at model 1 vælges nu med henblik på særskilt indsamling af bioaffald ved næste udbud.

20 20 For at opnå den største genanvendelse, skal dagrenovationen på sigt opdeles i 2 nemlig restaffald til forbrænding samt organisk affald til biogasproduktion med efterfølgende næringsstofudnyttelse af slammet. Det fordrer, at der er en mulighed for at afsætte affaldet til et biogasanlæg gerne lokalt. I dag indsamler nogle kommuner denne fraktion, andre er på vej, og der er gang i flere udredningsprojekter herunder om emballering af affaldet i f.eks. papirpose, biopose eller andet har betydning for renheden af affaldet. I løbet af de næste års tid vil viden på dette felt være langt større, og der vil nok også være en større mulighed for afsætning af affaldet. I forbindelse med udarbejdelse af handlingsplan for kommunens forpligtigelser i forhold til Borgmesterpagten er et delprojekt heri, at undersøge muligheden for etablering af biogasanlæg i kommunen. I forbindelse med s drøftelse vil bilag vil blive eftersendt i en mail til s medlemmer. Administrationen indstiller, 2. juni 2015, pkt. 85: At model nr. 1 iværksættes nu, med henblik på særskilt indsamling af bioaffald ved næste udbud. Udvalget for Teknik, 2. juni 2015, pkt. 85: Udvalget indstiller til at model 2b vælges, med en maks pris på 2800 kr. for dagrenovation for helårsbeboelse. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 15. juni 2015, pkt. 109: Udvalget for Teknik anmodes om at vurdere: - muligheder for adfærdsregulerende initiativer i forbindelse med den eksisterende ordning, så der opnås større grad af sortering. - status på nuværende og kommende teknologier der understøtter sortering. - et samlet miljøregnskab, når effekt og investeringer vurderes. - om der kan ske større sorteringsindsats/mulighed på genbrugspladserne. Udvalget foreslår samtidig, at der afholdes et fælles møde med Udvalget for Teknik. Drøftes med Udvalget for Teknik. Lovgrundlag Bekendtgørelse om affald nr af 18. december 2012, kapitel 7. Beslutning Godkendt. Torsten Sonne Petersen og Lars Poulsen bemærker, at man ønsker at man i forbindelse med genvurderingen ser bredt på muligheder for ordninger.

21 P Vedtagelse af lokalplan 1090, kommuneplantillæg nr. 3 og spildevandstillæg nr. 24 i Barrit. Beslutningstema Udvalget for Teknik, PKØ og skal tage stilling til de i høringsperioden indkomne bemærkninger, og til den endelige vedtagelse af lokalplan 1090 for et erhvervsområde ved Barrit Langgade og Barrit Hulevej i Barrit, kommuneplantillæg nr. 3, spildevands-plantillæg nr. 24. Økonomi Ingen bemærkninger. Historik Udvalget for Fritid og Fællesskab godkendte den 11. august 2014 hovedprincipperne for udarbejdelse af planforslagene. Forslagene blev vedtaget af byrådet den 25. marts Sagsfremstilling Planforslagene har været i høring i perioden fra den til den Der er i høringsperioden indkommet tre bemærkninger til planforslagene. Der er udarbejdet et notat over de enkelte bemærkninger bilag 3. Som det fremgår af notatet drejer bemærkningerne sig primært om en supplerende grundvandsredegørelse, mindre tekniske rettelser, og lokalrådet der skriver, at de ikke har bemærkninger til planforslagene. I forhold til de af s vedtagne planforslag foreslås, at der vedlægges en supplerende grundvandsredegørelse til kommuneplantillæg nr. 3. Derudover er der mindre tekniske tilretninger i planforslagene.

22 22 Administrationen indstiller,, pkt. 110: at lokalplan 1090 for et erhvervsområde ved Barrit Langgade og Barrit Hulevej i Barrit vedtages endeligt med følgende ændringer: - at størstedelen af overfladevandet fra eksisterende og ny bebyggelse ledes i et forsinkelsesbassin tilrettes gennem planforslaget. - mindre tekniske rettelser. at kommuneplantillæg nr. 3 vedtages endeligt med følgende ændringer - der vedlægges en samlet grundvandsredegørelse for hele kommunen. - samt mindre tekniske rettelser. at spildevandsplantillæg nr. 24 vedtages endeligt med følgende ændringer - tilladt udløbsmængde indskrives i spildevandstillægget. - samt mindre tekniske rettelser Udvalget for Teknik,, pkt. 110: Indstillingen tiltrådt. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi,, pkt. 122: Indstilles godkendt. Fraværende: Kim Hagsten Sørensen Kommunikation Administrationen vurderede, at borgerdeltagelse skulle foregå på det lovpligtige niveau med 8 ugers offentlig høring, idet det drejer erhvervsvirksomhed der udvider væk fra by-en og omkringboende. I de 8 ugers høring er der ikke kommet bemærkninger til planfor-slagene fra omkringboende. Planerne offentliggøres i henhold til planlovens 30, 31 og spildevandsbekendtgørelsens 7. Lovgrundlag Lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013, 13 stk. 2, 30 og 31. Kommuneplantillæg: Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013, 23 c, og 30. Grundvandsredegørelse: Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer (BEK nr af 16/10/2013) Forslag til spildevandstillæg: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26/ om spildevandsplaner.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft Jakobsen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:00 og 18:30 19:30

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:00 og 18:30 19:30 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:00 og 18:30 19:30 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Grundejerforeningen Favrholm. Forslag til løsninger for affaldsordning

Grundejerforeningen Favrholm. Forslag til løsninger for affaldsordning Grundejerforeningen Favrholm Forslag til løsninger for affaldsordning Fælles oplysninger Der er opstillet fire løsningsforslag, som der skal stemmes om Der er fordele og ulemper ved hver løsning og økonomien

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere