Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus"

Transkript

1 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17: Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft Jakobsen, Erling Juul, Erik Kvist, Hans Vacker, Jørn Juhl Nielsen, Hans Henrik Rolskov, Steen Christensen, Jeppe Mouritsen, Allan Petersen, Hans Jørgen Hansen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Per Heller, Liselotte Hillestrøm, Kim Hagsten Sørensen, Tage Zacho Rasmussen, Bent Poulsen, Torsten Sonne Petersen, Peter Sebastian Petersen, Johnny B. Sørensen. Fraværende: Bemærkninger: Sagerne 76 og 77 behandles på et fællesmøde mellem Udvalget for Teknik og Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi forud for s møde kl I forbindelse med punkt 75 vil der blive eftersendt et bilag i mail til s medlemmer. Med tillægspunkt 87 Mødet sluttede kl

2 2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi 70 Ansættelser som følge af det stigende antal flygtninge i Hedensted Kommune 4 Udvalget for Beskæftigelse 71 Ekstraopgaver ved beskæftigelsesreform og reform af førtidspension og fleksjob 7 Udvalget for Fritid og Fællesskab 72 Økonomisk stimulering til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller 9 Udvalget for Læring 73 Kvalitetsrapport for kommunale dagtilbud for år Udvalget for Social Omsorg 74 Godkendelse af fremtidens seniorpolitik 12 Udvalget for Teknik 75 Indsamling af husholdningsaffald Vedtagelse af lokalplan 1090, kommuneplantillæg nr. 3 og spildevandstillæg nr. 24 i Barrit Lokalplan 1021 for et erhvervsområde ved Barritskovvej 34 i Barrit med tilhørende tillæg nr. 7 til Kommuneplan Fremtidig udbud af vejvedligeholdelsen Endelig vedtagelse af lokalplan 1094, kommunetillæg nr. 10 og 29

3 3 varmeprojektforslag på Søndre fælledvej i Tørring. Forenklet sagsbehandling 80 Ansøgning om kommunegaranti til energibesparende foranstaltning i Rårup Hallen Godkendelse af forslag til lokalplan 1080 for omfartsvej ved Ørum og kommuneplantillæg nr Endelig vedtagelse lokalplan 1091 Hellebjerg Idrætsefterskole i Juelsminde Udsendelse i høring af varmeprojektforslag for udskiftning af fliskedel og etablering af en 600 m3 akkumuleringstank hos Uldum Varmeværk, Industrisvinget 9, 7171 Uldum Handleplan for Borgmesterpagten 40 Orientering 85 Orientering 42 Lukket dagsorden 86 Principbeslutning om ekspropriation i forbindelse med vandplan Tillægspunkter 87 Ansøgning om orlov fra 44

4 G Ansættelser som følge af det stigende antal flygtninge i Hedensted Kommune Beslutningstema Bevilling til ansættelse af personale i Beskæftigelse og Fritid og Fællesskab. Økonomi Der ansøges om bevilling til øgede personaleressourcer i Beskæftigelse på kr. og kr. i Fritid og Fællesskab i Heraf kan kr. finansieres via øget resultattilskud, mens kr. foreslås finansieret af det ekstraordinære integrationstilskud. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Der ansøges om ansættelse af yderligere 4 medarbejdere i Beskæftigelse og 3 medarbejdere i Fritid & Fællesskab. Historik Udlændingestyrelsen udmeldte i december 2014 en forhøjelse af landstallet fra til flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i kommunerne i Hedensted Kommune, som i første omgang stod til at modtage 62 flygtninge, er tildelt en kvote på 161 flygtninge. I forståelsen mellem regeringen og KL er der enighed om, at regeringen vil udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne, og at der herudover ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i For Hedensted Kommune betyder dette et samlet tilskud på kr. i Sagsfremstilling Opgaven med integration af flygtninge er i dag delt mellem Fritid og Fælleskab og Beskæftigelse idet Fritid og Fællesskab står for den del, der handler om modtagelse, boligplacering samt indsats i forhold til børn og familier. Beskæftigelse står for den beskæftigelsesrettede indsats. På baggrund af drøftelser i både temagruppen - Flygtninge i Hedensted Kommune, de tre berørte udvalg samt Byråd er der blevet udarbejdet et forslag til en samlet handlingsplan for integrationsindsatsen i Hedensted Kommune. Handleplanens primære mål er at få borgere i integrationsperioden ud i ordinær beskæftigelse så hurtigt som muligt, således at de kan blive selvforsørgende. Flygtninge vil, på baggrund af screening og individuel vurdering, indenfor timer efter ankomst til kommunen, blive indplaceret på den beskæftigelsesrettede prioriteringstrappe. Medarbejderne i Beskæftigelse og Fritid og Fællesskab skal, for

5 5 at sikre en tidlig afklaring af de flygtninge der kommer til kommunen, tage kontakt til de pågældende på asylcentrene, for at få afklaret hvor de kan få beskæftigelse og hvor de vil kunne boligplaceres. Udover de 161 nye flygtninge i Hedensted Kommune skal modtage i 2015, er der på nuværende tidspunkt 77 personer, der i dag deltager i danskundervisning uden også at have et beskæftigelsesrettet tilbud. Det er målet at alle både de flygtninge, der allerede har ophold i kommunen, og dem der modtages fremadrettet, kommer i virksomhedspraktik eller i en anden beskæftigelsesrettet indsats. Samtidig skal det søges at ændre danskundervisningen for gruppen, så den kommer til at foregå som afteneller weekendundervisning, hvorved det bliver muligt for gruppen at deltage i virksomhedspraktik og andre beskæftigelsesrettede aktiviteter på fuld tid. Det vurderes, at det vil kunne lade sig gøre at opfylde den beskæftigelsesrettede del af handleplanen, såfremt konsulenterne i Beskæftigelse øger indsatsen for de flygtninge, der allerede har ophold i kommunen, samt laver en meget intens indsats for de flygtninge, som kommunen skal modtage fremadrettet. Der lægges op til at de, sammen med medarbejdere fra Fritid og Fællesskab, besøger flygtningene umiddelbart efter, at der er modtaget meddelelse om placeringen, og mens de stadig har ophold i et asylcenter. Konsulenterne vil her kunne have samtaler med flygtningene om deres uddannelse, erhvervserfaring og øvrige kompetencer og herigennem forberede den beskæftigelsesrettede indsats, så der vil være et tilbud til dem efter principperne i prioriteringstrappen umiddelbart efter deres ankomst til Hedensted Kommune. Ovenstående vil kræve yderligere ressourcer i form af, indtil videre, tre beskæftigelseskonsulenter samt en administrativ medarbejder til beskæftigelse. Samlet en merudgift for området på kr. Heraf forventes ca kr. at kunne dækkes af et øget resultattilskud, som kommunen modtager når en flygtning eller en familiesammenført kommer i arbejde. På samme måde vil opgaverne med modtagelse, boligplacering samt administrative opgaver i Fritid og Fællesskab kræve ekstra ressourcer. Hvor Hedensted Kommune i 2014 modtog gennemsnitlig 5 nye flygtninge om måneden, modtager kommunen i 2015 hver måned 3 gange så mange. Det vurderes ikke muligt at løse opgaverne indenfor rammerne af de eksisterende ressourcer i Fritid og Fællesskab i Umiddelbart vurderes, at opgaven vil kunne løftes såfremt Integrationsenheden under Fritid og Fællesskab tilføres yderligere 3 medarbejdere i løbet af Samlet en merudgift på kr. i 2015 og kr. i Samlet set forventes således nettoudgifter på kr. i 2015 til ekstra personaleressourcer fratrukket øget resultattilskud, som foreslås finansieret via det ekstraordinære integrationstilskud. Det resterende ekstraordinære integrationstilskud på ca. 2,5 mio. kr. foreslås reserveret til i 2015 at dække de merudgifter, der vil være på en lang række andre områder som følge af den øgede flygtningekvote. Det gælder f.eks. pasning af børn, tolkebistand, aktivitetsbestemt medfinansiering, sundhedsplejen, kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram m.v. Merudgifter og merindtægter i 2016 og følgende år indgår i budgetlægningen for på alle de berørte områder.

6 6 Administrationen indstiller, 15. juni 2015, pkt. 102: At der godkendes ansættelse af yderligere 4 medarbejdere i Beskæftigelse og 3 medarbejdere i Fritid & Fællesskab. At finansiering i 2015 sker via øget resultattilskud på 1,3 mio. kr. og 1,35 mio. kr. via det ekstraordinære integrationstilskud. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 15. juni 2015, pkt. 102: Indstilles godkendt. Den samlede økonomi omkring området opgøres løbende, herunder evaluering af effekten af denne slags ansættelse. Beslutning Godkendt.

7 A Ekstraopgaver ved beskæftigelsesreform og reform af førtidspension og fleksjob Beslutningstema Der skal tages stilling til ansættelse af en medarbejder til yderligere samtaler for forsikrede ledige og tilbud om en personlig jobformidler efter 18 måneders ledighed. Derudover medfører lægerklæringer og brug af regional sundhedskoordinator merudgifter på kr Økonomi Merudgifter til ansættelse af medarbejder i 2015 kr Merudgifter til lægeerklæringer og sundhedskoordinator i 2015 kr Merudgifterne finansieres blandt andet af DUT midler som tidligere er tilfaldet kommunen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Der ansættes en medarbejder. Sagsfremstilling I forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen blev der indført lovkrav omkring brug af sundhedsfagligt personale fra Region Midtjylland i forbindelse med Rehabiliteringsmøder - aftalen er forhandlet mellem KKR og Regionen og er blevet dyrere end forventet ved budgetlægning - dertil kommer lovkrav om øget indhentning af lægeerklæringer ved alle nye sygedagpengesager. I forbindelse med Beskæftigelsesreformen er der nu krav om 6 samtaler for ledige de første 6 ledighedsmåneder, heraf skal 1 samtale afholdes sammen med A-kassen. Dette betyder en stigning på 14 % i de samtaler, vi skal afholde med de ledige. Den ledige får efter 18 måneders ledighed krav på at få tilknyttet en personlig jobformidler. Øget brug af lægeerklæringer ved sygemeldte borgere Gældende fra kr Forhandling mellem KKR og Regionen af honorar til Sundhedskoordinator merudgifter Hedensted pr. år Fra kr I alt kr

8 8 Beskæftigelsesreformen Yderligere samtaler og styrket indsats i den sidste del af ledighedsperioden jf. bilag kr I alt merudgifter på konto 6 Beskæftigelse kr tilføres konto 6 på Beskæftigelse fra Administrationen indstiller, 15. juni 2015, pkt. 103: At der tilføres kr til konto 6 på Beskæftigelsesområdet. Det foreslåes, at beløbet finansieres via bufferpuljen i Beløbet er medtaget i budgetudfordringerne for Politisk Koordination og Økonomi i budgetoplæg Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 15. juni 2015, pkt. 103: Indstilles godkendt. Kommunikation Ingen bemærkninger. Lovgrundlag Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om sygdom Lov om førtidspension Beslutning Godkendt. Bilag Ekstraopgaver ved beskæftigelsesreform og reform af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesreform - økonomiske konsekvenser - lovforslag

9 A Økonomisk stimulering til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller Beslutningstema Der skal tages stilling til, om foreliggende anlægsbevilling på kr. benævnt "Analyse og akutpulje påhalområdet" skal søges frigjort til stimulering energibesparende tiltag i de selvejende haller. Økonomi Anlægssummen kan fordeles til de selvejende haller efter denne sagsfremstillings fordelingmodel og nævnte principper og betingelser. Finansieringen anvises i beløb afsat til "Analyse og akutpulje på halområdet" Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Historik I et samarbejde mellem Kommunale Bygninger og Kultur & Fritid er der analyseret på energibesparelser i de selvejende haller. Det er en del af projektet "Nyt liv i gamle haller". I den forbindelse findes en anlægssum på resterende kr. Sagsfremstilling Efter at analysearbejdet i de selvejende haller er afsluttet, er der udarbejdet en rapport, der anbefaler energibesparelser i de selvejende haller. Nogle haller er allerede gået igang med energibesparelsesforanstaltninger, andre er afventende. Det konkluderes dog, at energibesparelserne i sektoren er både virksomheds- og samfundsmæssig positivt orienteret. Type Maks. beløb pr. enhed I alt Centre med svømmehal (3 stk.) kr kr. Centre med 2 haller (5 stk.) kr kr. Centre (ordinære - 1 hal) (5 stk.) I alt kr kr. Anlægssummen foreslås fordelt efter følgende fordelingsnøgle: kr.

10 10 Betingelser: 1. Et center kan kun komme i betragtning, hvis centrets bestyrelse igangsætter et energibesparende initiativ på baggrund af rapportens anbefalinger. 2. Et center kan ligeledes komme i betragtning, hvis centrets bestyrelse har igangsat eller allerede udført et energibesparende initiativ på baggrund af rapportens anbefalinger. I de tilfælde, hvor der er optaget lån til initiativet, skal beløbstildelingen anvendes til et ekstraordinært afdrag på lånet. 3. Initiativer, der kan opnå tildeling efter beskrevne fordelingsnøgle, skal være afsluttet senest 30. juni 2016 Administrationen indstiller, 1. juni 2015, pkt. 47: at den samlede anlægsbevilling på kr. søges frigjort til fordeling i henhold til sagsfremstillingens forslag til fordelingsnøgle og efter nævnte betingelser. Udvalget for Fritid & Fællesskab, 1. juni 2015, pkt. 47: Indstillingen tiltrådt Torsten Sonne Petersen var fraværende. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 15. juni 2015, pkt. 105: Indstilles godkendt. Kommunikation De selvejende haller får meddelelse om fordelingsmuligheden, hvis byrådet beslutter, at anlægssummen kan anvendes til formålet. Beslutning Godkendt.

11 P Kvalitetsrapport for kommunale dagtilbud for år 2014 Beslutningstema Udvalget skal indstille kvalitetsrapport for dagtilbud år Sagsfremstilling Jævnfør dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med kvaliteten i de kommunale dagtilbud og forelægges en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal indeholde en vurdering af institutionernes arbejde med læreplanstemaerne og børnemiljøvurderinger. Læring i dagtilbud fremsender kvalitetsrapport for år 2014 til politisk behandling og godkendelse. Kvalitetsrapporten er udarbejdet ved at institutionslederne har udfyldt programmet Activity i forhold til institutionens arbejde med opfyldelse af de opstillede mål. En samlet opsamling for hver institution er vedhæftet selve rapporten som bilag. Konsulent i og leder af Læring i dagtilbud har haft tilsynsmøder med alle institutioner om deres arbejde for målopfyldelse. Ved møderne deltager typisk lederen, en medarbejderrepræsentant og en repræsentant fra forældrebestyrelsen. Administrationen indstiller, 1. juni 2015, pkt. 49: At Udvalget for Læring indstiller til, at kvalitetsrapporten for år 2014 godkendes. Udvalget for Læring, 1. juni 2015, pkt. 49: Indstilling godkendt. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 15. juni 2015, pkt. 106: Indstilles godkendt. Beslutning Godkendt. Bilag Kvalitetsrapport 'Læring i Dagtilbud' Forældresamarbejde Dagtilbud i Hedensted, 2014 Læring i fællesskaber Dagtilbud i Hedensted Kommune, 2014 Overgange Dagtilbud i Hedensted, 2014 Sprogindsats Dagtilbud i Hedensted, 2014 IT, børn og medier Dagtilbud i Hedensted, 2014

12 P Godkendelse af fremtidens seniorpolitik Beslutningstema Godkendelse af udkast til fremtidens seniorpolitik. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Historik Startskuddet til politikken blev sat i gang på et visionsseminar i juni 2014, hvor alle fremmødte havde mulighed for at komme med input til fremtidens seniorpolitik. Sagsfremstilling Udvalget for Social Omsorg har selv været primus motor i at udarbejde udkast til "Det gode seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik". Fremtidens seniorpolitik bygger på to grundpiller: Kerneopgavetænkningen og et fælles værdisæt. Kerneopgaverne: Målgruppen er borgere, der har brug for hjælp til at opleve større livskvalitet. Bevægelsen er, at den enkelte får rådgivning, støtte og omsorg, der gør, at han eller hun løbende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere selv. Borgeren skal bevare eller forbedre livskvaliteten. Borgeren skal hjælpes til at tage ansvar for eget liv og selv være aktiv. Familien, netværket og lokalsamfundet er vigtige elementer i processen. Omgivelser og tilbud indrettes, så borgeren så vidt muligt kan klare sig selv. Værdierne er: Det hele menneske. Den aktive borger. Fællesskab. Værdighed. Seniorpolitikken skitserer fokuspunkter på tre forskellige, mulige faser i livet: Fase 1 er seniorer, der stort set kan klare sig selv. Fase 2 handler om seniorer, der har brug for hjælp, mens fase 3 fokuserer på seniorer, der har brug for meget hjælp.

13 13 På tværs af fokuspunkterne / faserne i livet nævner politikken følgende indsatsområder med konkrete mål: Frivillighed/aktivitet, pårørende, kost, faglighed, teknologi, pleje/omsorg/rehabilitering. Udvalget for Social Omsorg fremsender fremtidens seniorpolitik til godkendelse. Udkastet har været til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Område-MED Social Omsorg. Se udkast til fremtidens seniorpolitik i bilaget. Administrationen indstiller, 2. marts 2015, pkt. 40: at 2. version vedtages med eventuelle justeringer. Udvalget for Social Omsorg, 2. marts 2015, pkt. 40: Sendes til høring i Seniorrådet og det overordnede MED-udvalg i Social Omsorg. Sendes til orientering i Handicaprådet. Administrationen indstiller, 4. maj 2015, pkt. 68: at de indkomne høringssvar drøftes. Udvalget for Social Omsorg, 4. maj 2015, pkt. 68: Udsættes til næste møde, hvor høringssvar fra Område MED Social Omsorg foreligger. Administrationen indstiller, 1. juni 2015, pkt. 80: at udvalget drøfter de indkomne høringssvar og vedtager Seniorpolitikken. Udvalget for Social Omsorg, 1. juni 2015, pkt. 80: Fremsendes med rettelser til. Administrationen indstiller, 15. juni 2015, pkt. 107: at fremtidens seniorområde ( bilag) godkendes. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 15. juni 2015, pkt. 107: Indstilles godkendt. Kommunikation Fremsendes til Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi og. Beslutning Godkendt.

14 14 Bilag Fremtidens seniorområde

15 P Indsamling af husholdningsaffald Beslutningstema Torsten Sonne Petersen har anmodet om at denne sag kommer på dagsorden til s møde. skal tage stilling til rammerne for den fremtidige indsamling af husholdningsaffald ud fra de 3 opstillede modeller. Økonomi Affaldsområdet er takstfinansieret, og ordningerne skal hvile i sig selv. De valgte ordninger medtages som budgetønsker og takstfastsættelse sker på baggrund heraf. Ved indkøb af ny 2-delt beholder i de foreslåede modeller forudsættes det at opsparingen i affaldsordningen der er ca. 8,5 mio. kr ved udgangen af 2015, i 2016 anvendes til delvis finansiering af indkøbet på anslået 10 mio.kr. Formuen ved udgangen af 2016 forventes at være ca. 1,5 mio. kr. Takstfastsættelsen beregnes ud fra princippet om, at der ikke i det enkelte år oparbejdes negativ beholdning i ordningen. Der vil i en 5 års periode være en opsparing og afdrag til indkøb/afbetaling af nye renovationsspande i 2016 og Ca. 200 kr./år af taksten vil være afsat til dette. Omkostningerne til den nye indsamlingsordning medtages som budgetønske til budgettet for 2016 samt overslagsårene. Anvendelsen af opsparingen i affaldsordningen på 8,5 mio. kr. vil belaste rammmen for henholdsvis drift eller anlæg i budgetforslaget for Indkøb af affaldsbeholdere kan eventuelt optages i budgettet som en anlægsudgift. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Historik Udvalget for Teknik den 3. februar vedtagelse af tidsplan og beslutningsproces for den fremtidige indsamling af husholdningsaffald og for udbud af indsamlingsordningen for dagrenovation. Udvalget for Teknik den 14. april 2015 drøftelse af resultat af borgerundersøgelsen. Udvalget for Teknik var den 21. april 2015 på en studietur, hvor man hørte om og så forskellige affaldsløsninger i funktion. Udvalget for Teknik den 5. maj 2015 drøftelse af hvilke løsninger, der skal belyses nærmere.

16 16 Sagsfremstilling Hedensted Kommunes affaldshåndteringsplan blev vedtaget den 17. december Mål: for husholdningsaffaldet, at 50 % af typerne; organisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, metal- og træaffald skal indsamles til genanvendelse i Status; %. På baggrund af tidligere drøftelser i udvalget og på inspirationsturen er der opstillet 3 forskellige modeller for indsamling af husholdningsaffald i kommunen. Ved alle modeller er følgende forudsætninger brugt; Antallet af beholdere på hver ejendom, må makimalt blive 2 stk. Den eksisterende affaldsbeholder anvendes forsat levetiden ud dvs. indtil ca Afregning af dagrenovation efter vægt afskaffes. De eksisterende affaldskuber genbruges i det omfang, det er muligt ingen køb af nye affaldskuber. Der indføres en miljøboks til alle husstande. De ordinære tømninger af dagrenovation ved sommerhuse øges fra 15 til 18 stk. pr. år. Der indføres en indsamling af genanvendeligt affald hos husstandene. Reglen om ½ miljøafgift for ejendomme med mere end 3 lejligheder afskaffes. Affaldsbeholdere med lås udfases løbende. Afhentning af affald i henteordninger sker ved ejendommens skel. Model 1 Dagrenovation Indsamling i eksisterende beholdere, som en samlet fraktion. 14 dags tømning. Tømning ved sommerhuse øges til 18 pr. år (mod nu 15) for at tilgodese det øgede antal borgere, som bor hele året i sommerhuset. Genanvendeligt affald (plast, papir, pap/karton, metal og glas) Ny 2-delt genbrugsbeholder ved alle husstande incl. sommerhuse. Tømmes hver 4. uge. I etageboliger etableres fællesløsninger ved genbrug af de eksisterende kuber. Alle andre affaldsøer samt spejderordningen nedlægges. Problemaffald Ny miljøboks til alle husstande incl. sommerhuse. Tømmes i forbindelse med tømning af dagrenovation, når borgerne ønsker det (sæt på låget af din spand). Apotekerordning uændret. Genbrugsstationer uændret. Storskraldsordningen uændret.

17 17 Model 2a Dagrenovation Ny 2-delt affaldsbeholder til bioaffald og restaffald ved alle husstande incl. sommerhuse. Alle får et køkkenstativ samt 200 papirposer om året til bioaffaldet. 14 dags tømning. Tømning ved sommerhuse øges til 18 pr. år (mod nu 15) for at tilgodese det øgede antal borgere, som bor hele året i sommerhuset. Genanvendeligt affald (plast, papir, pap/karton, metal og glas) Eksisterende beholder genbruges til indsamling af papir/karton ved alle husstande incl. sommerhuse. Tømmes hver 4. uge. I etageboliger etableres fællesløsninger til papir/karton ved genbrug af de eksisterende kuber. Alle glaskuber på eksisterende affaldsøer bibeholdes. Problemaffald Ny miljøboks til alle husstande incl. sommerhuse. Tømmes i forbindelse med tømning af dagrenovation, når borgerne ønsker det (sæt på låget af din spand). Apotekerordning uændret. Alle papirkuber på eksisterende affaldsøer nedlægges. Spejderordningen nedlægges. Genbrugsstationer uændret. Storskraldsordningen uændret.

18 18 Model 2b Dagrenovation Ny 2-delt affaldsbeholder til bioaffald og restaffald ved alle husstande incl. sommerhuse. Alle får et køkkenstativ samt 200 papirposer om året til bioaffaldet. 14 dags tømning. Tømning ved sommerhuse øges til 18 pr. år (mod nu 15) for at tilgodese det øgede antal borgere, som bor hele året i sommerhuset. Genanvendeligt affald (plast, papir, pap/karton, metal og glas) Eksisterende beholder genbruges til indsamling af metal, glas og plast ved alle husstande incl. sommerhuse. Tømmes hver 4. uge. I etageboliger etableres fællesløsninger til metal, glas og plast ved genbrug af de eksisterende kuber. Alle papirkuber på eksisterende affaldsøer bibeholdes. Problemaffald Ny miljøboks til alle husstande incl. sommerhuse. Tømmes i forbindelse med tømning af dagrenovation, når borgerne ønsker det (sæt på låget af din spand). Apotekerordning uændret. Alle glaskuber på eksisterende affaldsøer nedlægges. Spejderordningen bibeholdes. Genbrugsstationer uændret. Storskraldsordningen uændret. For hver af de 3 modeller er der nedenfor opgjort, hvilken takst der skal opkræves i Taksten er baseret på budgettet for 2016, samt budgetoverslag for Udregningen er baseret på det bedste bud, ud fra erfaringer fra andre kommuners udbud. Økonomien kan ændre sig, når de forskellige udbud er overstået, ligesom affaldsmængderne kan ændre sig.

19 19 Takst i 2016 Model 1 Model 2a Model 2b Takst 2015 Kr/år Kr/år Kr/år Kr/år Dagrenovation Helårs boliger 1100* 1325* 1325* ,19 kr/kg udover 130 kg sommerhuse ,19 kr/kg udover 75 kg Miljøgebyr Genbrugsstation Administration Farligt affald Storskrald Genbrugsfraktioner 370* 370* 400* 65 Ialt Helårs Min Sommerhuse Min Grøn markering ny affaldsbeholder i ordningen - * betyder at der i taksten er indeholdt en afbetaling på ny beholder indkøbt i 2016 på ca. 100 kr. pr. år. Rød markering benyttelse af den eksisterende dagrenovationsbeholder - * betyder at der i taksten er en opsparing på ca. 100 kr. pr. år til indkøb af nye beholdere om 4 år. Blå markering ny miljøboks i taksten er der indeholdt en afbetaling på boksen på ca kr. pr. år. I de ordninger, hvor der er indkøb af nye beholdere eller opsparing til en ny beholder vil der de første ca. 5 år være en forhøjet pris. Tidsplan: August 2015 Efterår 2015 Maj 2016 Indsamling af dagrenovation i udbud Indsamling (tømning) af genbrugsfraktioner i udbud Indkøb af beholdere i udbud Kommunikationsplan/strategi Nye ordninger i drift. Det er administrationens anbefaling, at model 1 vælges nu med henblik på særskilt indsamling af bioaffald ved næste udbud.

20 20 For at opnå den største genanvendelse, skal dagrenovationen på sigt opdeles i 2 nemlig restaffald til forbrænding samt organisk affald til biogasproduktion med efterfølgende næringsstofudnyttelse af slammet. Det fordrer, at der er en mulighed for at afsætte affaldet til et biogasanlæg gerne lokalt. I dag indsamler nogle kommuner denne fraktion, andre er på vej, og der er gang i flere udredningsprojekter herunder om emballering af affaldet i f.eks. papirpose, biopose eller andet har betydning for renheden af affaldet. I løbet af de næste års tid vil viden på dette felt være langt større, og der vil nok også være en større mulighed for afsætning af affaldet. I forbindelse med udarbejdelse af handlingsplan for kommunens forpligtigelser i forhold til Borgmesterpagten er et delprojekt heri, at undersøge muligheden for etablering af biogasanlæg i kommunen. I forbindelse med s drøftelse vil bilag vil blive eftersendt i en mail til s medlemmer. Administrationen indstiller, 2. juni 2015, pkt. 85: At model nr. 1 iværksættes nu, med henblik på særskilt indsamling af bioaffald ved næste udbud. Udvalget for Teknik, 2. juni 2015, pkt. 85: Udvalget indstiller til at model 2b vælges, med en maks pris på 2800 kr. for dagrenovation for helårsbeboelse. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi, 15. juni 2015, pkt. 109: Udvalget for Teknik anmodes om at vurdere: - muligheder for adfærdsregulerende initiativer i forbindelse med den eksisterende ordning, så der opnås større grad af sortering. - status på nuværende og kommende teknologier der understøtter sortering. - et samlet miljøregnskab, når effekt og investeringer vurderes. - om der kan ske større sorteringsindsats/mulighed på genbrugspladserne. Udvalget foreslår samtidig, at der afholdes et fælles møde med Udvalget for Teknik. Drøftes med Udvalget for Teknik. Lovgrundlag Bekendtgørelse om affald nr af 18. december 2012, kapitel 7. Beslutning Godkendt. Torsten Sonne Petersen og Lars Poulsen bemærker, at man ønsker at man i forbindelse med genvurderingen ser bredt på muligheder for ordninger.

21 P Vedtagelse af lokalplan 1090, kommuneplantillæg nr. 3 og spildevandstillæg nr. 24 i Barrit. Beslutningstema Udvalget for Teknik, PKØ og skal tage stilling til de i høringsperioden indkomne bemærkninger, og til den endelige vedtagelse af lokalplan 1090 for et erhvervsområde ved Barrit Langgade og Barrit Hulevej i Barrit, kommuneplantillæg nr. 3, spildevands-plantillæg nr. 24. Økonomi Ingen bemærkninger. Historik Udvalget for Fritid og Fællesskab godkendte den 11. august 2014 hovedprincipperne for udarbejdelse af planforslagene. Forslagene blev vedtaget af byrådet den 25. marts Sagsfremstilling Planforslagene har været i høring i perioden fra den til den Der er i høringsperioden indkommet tre bemærkninger til planforslagene. Der er udarbejdet et notat over de enkelte bemærkninger bilag 3. Som det fremgår af notatet drejer bemærkningerne sig primært om en supplerende grundvandsredegørelse, mindre tekniske rettelser, og lokalrådet der skriver, at de ikke har bemærkninger til planforslagene. I forhold til de af s vedtagne planforslag foreslås, at der vedlægges en supplerende grundvandsredegørelse til kommuneplantillæg nr. 3. Derudover er der mindre tekniske tilretninger i planforslagene.

22 22 Administrationen indstiller,, pkt. 110: at lokalplan 1090 for et erhvervsområde ved Barrit Langgade og Barrit Hulevej i Barrit vedtages endeligt med følgende ændringer: - at størstedelen af overfladevandet fra eksisterende og ny bebyggelse ledes i et forsinkelsesbassin tilrettes gennem planforslaget. - mindre tekniske rettelser. at kommuneplantillæg nr. 3 vedtages endeligt med følgende ændringer - der vedlægges en samlet grundvandsredegørelse for hele kommunen. - samt mindre tekniske rettelser. at spildevandsplantillæg nr. 24 vedtages endeligt med følgende ændringer - tilladt udløbsmængde indskrives i spildevandstillægget. - samt mindre tekniske rettelser Udvalget for Teknik,, pkt. 110: Indstillingen tiltrådt. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi,, pkt. 122: Indstilles godkendt. Fraværende: Kim Hagsten Sørensen Kommunikation Administrationen vurderede, at borgerdeltagelse skulle foregå på det lovpligtige niveau med 8 ugers offentlig høring, idet det drejer erhvervsvirksomhed der udvider væk fra by-en og omkringboende. I de 8 ugers høring er der ikke kommet bemærkninger til planfor-slagene fra omkringboende. Planerne offentliggøres i henhold til planlovens 30, 31 og spildevandsbekendtgørelsens 7. Lovgrundlag Lokalplan: Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013, 13 stk. 2, 30 og 31. Kommuneplantillæg: Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013, 23 c, og 30. Grundvandsredegørelse: Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer (BEK nr af 16/10/2013) Forslag til spildevandstillæg: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26/ om spildevandsplaner.

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 08:00-11:30 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Mødetidspunkt: Kl. 18:30/ slut kl. ca. 20. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Mødetidspunkt: Kl. 18:30/ slut kl. ca. 20. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 18:30/ slut kl. ca. 20 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind,

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Teknik. Mødedato: 2. juni 2015. Mødetidspunkt: Kl. 13:00 18:30. Kantinen Uldum. Mødested:

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Teknik. Mødedato: 2. juni 2015. Mødetidspunkt: Kl. 13:00 18:30. Kantinen Uldum. Mødested: Refer Mødetidspunkt: Kl. 13:00 18:30 Mødested: Kantinen Uldum Deltagere:, Lars Poulsen, Steen Christensen, Jeppe Mouritsen, Tage Zacho Rasmussen Fraværende: Bemærkninger: 2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Historik Udvalget for Teknik godkendte den 15. maj 2015 principperne for udarbejdelse af planforslagene.

Historik Udvalget for Teknik godkendte den 15. maj 2015 principperne for udarbejdelse af planforslagene. Notatark Sagsnr. 01.02.05-P16-1-15 Sagsbehandler Troels Munk-Olsen 23. juni 2015 Bilag 2 Indstillingsnotat Beslutningstema Byrådet skal tage stilling til forslag til lokalplan 1096, forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Dagsorden. Mødedato: 17. september Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Dagsorden. Mødedato: 17. september Byrådssalen Juelsminde Rådhus Dagsorden Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Daniel Toft Jakobsen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:00 og 18:30 19:30

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:00 og 18:30 19:30 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:00 og 18:30 19:30 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 13. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Omfartsvej ved Ørum ØRUM. Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab.

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 13. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Omfartsvej ved Ørum ØRUM. Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab. Kommuneplantillæg nr. 13 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Omfartsvej ved Ørum Højkildevej Nørremarksvej ØRUM Ørumvej Forslag Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab Tjørnevej 6, 7171 Uldum Tlf.: 79 75

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl

DAGSORDEN. Bestyrelsen for AVV I/S. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl 16. oktober 2017 2122 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Mandag den 16. oktober 2017 kl. 9.00 12.00 Mødested: AVVs administration (Den pæne stue) Mandøvej 4

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Godkendelse af delegering af beslutningskompetence for lokalplaner og kommuneplantillæg

Godkendelse af delegering af beslutningskompetence for lokalplaner og kommuneplantillæg Punkt 6. Godkendelse af delegering af beslutningskompetence for lokalplaner og kommuneplantillæg 2015-009504 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der indføres delegationsregler

Læs mere

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation.

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation. Notat Dato: 11. marts 2013 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Procesplan for udfasning af sækkestativer Resumé Det foreslås at igangsætte proces med køb af spande i EU-licitation med henblik på udfasning

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: 01.02.20-Ø34-1-12 10. Fastsættelse af

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE

KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16. december 2013 Susanne Baltzer sub@vd.dk KONTRAKTFORMER UDBUD AF ASFALTARBEJDER I HEDENSTED KOMMUNE Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere