Resocialisering af kriminelle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resocialisering af kriminelle"

Transkript

1 Resocialisering af kriminelle Rehabilitation of criminals D e n n e p r o j e k t r a p p o r t e r u d a r b e j d e t a f s t u d e r e n d e p å s o c i a l r å d g i v e r u d d a n n e l s e n v e d V I A U n i v e r s i t y C o l l e g e s o m e t l e d i e t u d d a n n e l s e s f o r l ø b. D e n f o r e l i g g e r u r e t t e t o g u k o m m e n t e r e t f r a V I A U n i v e r s i t y C o l l e g e s i d e, o g f o r f a t t e r e n s s y n s p u n k t e r e r i k k e n ø d v e n d i g v i s s a m m e n f a l d e n d e m e d V I A U n i v e r s i t y C o l l e g e i ø v r i g t. P r o j e k t r a p p o r t e n e l l e r u d d r a g h e r a f m å k u n o f f e n t l i g g ø r e s m e d f o r f a t t e r n e s t i l l a d e l s e. Servet Dogan & Michele S. Lauridsen, Gruppe 8

2 RESUME: Formålet med denne opgave er at belyse problemstillingerne i forhold til resocialisering af de indsatte i de danske fængsler. Derfor har vi valgt at arbejde ud fra denne problemformulering: Hvilke barrierer er der i forbindelse med resocialiseringen af indsatte og tidligere indsatte i Danmark? Vi har blandt andet valgt at benytte følgende teorier til analysen af den indsamlede empiri; Goffmans teori om totale institutioner. Bourdieus teorier om kapitaler og habitus. Leavens rapport: Fra afsoner til borger en praksisbaseret beskrivelse af afsoningskonsekvenser Projekt God Løsladelse Servicestyrelsen. Opgavens videnskabsteoretiske tilgang er hermeneutisk, og har vi benyttet den kvalitative interviewmetode. Vi har interviewet to socialrådgivere fra hhv. et fængsel og en kommune. Disse interview udgør vores empiri i opgaven. Vi har udarbejdet en interviewguide ud fra fire forskningsspørgsmål, for at belyse problemformuleringen. Vi har benyttet forskningsspørgsmålene gennemgående i opgaven. Vi har konkluderet at de barrierer, der har størst betydning for resocialisering er psykiske og sociale problemer som angst, misbrug, økonomi og at være væk fra familien. 1

3 Indholdsfortegnelse RESUME: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING: 4 PROBLEMSTILLING OG PROBLEMFORMULERING: 5 AFGRÆNSNING: 6 METODE: 7 TEORETISKE VALG OG ANVENDELSE: 7 VALG AF INTERVIEWPERSONER OG INTERVIEWMETODE: 8 ANALYSEMETODE: 9 ETISKE OVERVEJELSER: 10 TEORI: 11 TOTALE INSTITUTIONER OG KRÆNKELSER - MICHELE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. KAPITALER - SERVET FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. HABITUS - SERVET FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. KONSEKVENSER AF FÆNGSLING - MICHELE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET MICHELE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. PROJEKT GOD LØSLADELSE - SERVET FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. HVAD VIRKER HVAD VIRKER IKKE?- SERVET FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. EMPIRI: 26 2

4 PRÆSENTATION AF INTERVIEWPERSONER: 26 REFERAT AF INTERVIEWS: 26 ANALYSE: 33 HVILKE SOCIALE BAGGRUNDE KOMMER DE FLESTE AF DE INDSATTE GENERELT FRA? 33 HVILKE PSYKISKE OG SOCIALE KONSEKVENSER OPLEVER DE INDSATTE EFTER FÆNGSELSOPHOLDET? 36 HVAD BLIVER DER GJORT I FORHOLD TIL RESOCIALISERING AF DE INDSATTE? 38 HVORDAN FUNGERER SAMARBEJDET MELLEM KRIMINALFORSORGEN OG KOMMUNERNE? 41 METODEDISKUSSION: 43 KONKLUSION: 45 LITTERATURLISTE 49 BILAG 51 BILAG 1: 51 BILAG 2: 54 3

5 INDLEDNING: Ifølge Danmarks Statistiks rapport fra 2011 om kriminalitet, blev der i 2008 løsladt fra fængsler med videre. Af disse begik 29 % kriminalitet igen inden for en periode på 2 år. Ser man på unge mænd i alderen er tallet helt oppe på hele 49 %. 1 De kriminelle er en stor økonomisk belastning for samfundet. Flemming Balvig, der er professor i kriminologi har udtalt: Hvis man vidste hvor dyrt det var, ville man begynde at bekæmpe kriminalitet mere effektivt.. 2 Beregninger lavet af Rockwool Fonden, viser at kriminelle i 2010 kostede det danske samfund 9 milliarder kroner i direkte udgifter. En anden undersøgelse lavet af Rockwool Fonden viser desuden at 27 % af de indsatte vender tilbage til fængslet indenfor to år, og af de resterende 73 % modtager omkring en tredjedel kontanthjælp eller andre former for sociale ydelse. Disse tal stiger dog op til 50 % fem år efter løsladelsen. 2 Hvis ambitionen med fængslet var, at det virkelig skulle få folk væk fra kriminalitet er der lang vej igen, har Torben Tranæs, forskningschef i Rockwood Fonden udtalt sig. CASA har lavet et regnestykke, der viser at en merinvestering til uddannelse og beskæftigelse på fire milliarder kroner, ville kunne give en besparelse på milliarder. 2 Der er en stor del af de indsatte der recidiverer. Dette er en stor belastning for samfundet på det økonomiske plan, og det er samtidig en meget stor personlig belastning for de der bliver påvirket af det; den indsatte, ofrene for kriminaliteten og den indsattes familie. Vi ville gerne fokusere på resocialisering af indsatte i danske fængsler, for som beskrevet ovenfor er der mange gengangere. Derfor har vi opstillet nogle problemstiller i det følgende afsnit, der har til formål at hjælpe os med at undersøge resocialisering i Danmark. 1 Kriminalitet 2011, Danmarks Statistik 2 4

6 PROBLEMSTILLING OG PROBLEMFORMULERING: Vi ville undersøge, hvilken effekt det har på en person, at være fængslet i en længere periode, hvordan det påvirker personen socialt og psykisk, og om det har en forbindelse til hvorfor der er så mange, som bliver fængslet igen og igen. Desuden ville vi se på, hvilke sociale baggrunde de indsatte kommer fra, og om det kan have en betydning for, om de falder tilbage i den kriminelle verden. Vi ønskede at belyse hvorfor der er så stort recidiv i de danske fængsler samt hvilke tiltag, der allerede er gjort, og hvilke tiltag der yderligere kan gøres for at mindske dette recidiv. Vi ville også se på hvad der bliver gjort i forhold til resocialisering i både kommunen og fængslerne, og hvordan samarbejdet mellem disse to fungerer. Dette ville vi gøre ud fra interviews med en socialrådgiver fra Sdr. Omme Statsfængsel og en socialrådgiver fra Holstebro Kommune. Foruden det ville vi undersøge om Projekt God Løsladelse har den ønskede virkning, og hvis ikke, hvilke tiltag der yderligere kan gøres for at resocialisere indsatte, så de ikke bliver fængslet igen. Som det sidste ville vi se på hvad socialrådgiverens rolle er i resocialiseringen af indsatte/tidligere indsatte. På baggrund af denne problemstilling lyder projektets problemformulering: Hvordan kan man som socialrådgiver hjælpe tidligere indsatte til ikke at få et tilbagefald til kriminalitet (som medfører en ny dom)? Ud fra disse problemstillinger og problemformuleringen, har vi udarbejdet fire forskningsspørgsmål, for at konkretisere hvad det er, vi vil med vores opgave. Vi har desuden brugt disse forskningsspørgsmål i vores interviewguides, for at tematisere interviewet. Forskningsspørgsmålene lyder som følger: 1. Hvilke sociale baggrunde kommer de fleste af de indsatte generelt fra? 5

7 2. Hvilke psykiske og sociale konsekvenser oplever de indsatte efter fængselsopholdet? 3. Hvad bliver der gjort i forhold til resocialisering af de indsatte? 4. Hvordan fungerer samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommunerne? Afgrænsning: Vi ville i vores opgave begrænse vores resocialiseringsdel til God Løsladelse, da det er et nyt projekt som er igangsat for netop at sikre resocialisering. Der er en del andre små projekter omkring resocialisering af de indsatte, som bliver styret af private institutioner, men det ville have været alt for meget i forhold til vores opgave, da vi ikke kun har valgt at fokusere på resocialisering, men også at inddrage elementer om psykiske og sociale konsekvenser, sociale baggrunde samt samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og kommune. Vi har valgt ikke at interviewe en indsat/tidligere indsat, da opgavens fokus ikke er på den indsattes personlige oplevelser, men mere socialrådgiverens rolle i forhold til resocialisering. Vi ville derimod gerne lægge mere vægt på samarbejdet mellem kommunen og fængslet i forhold til resocialisering. 6

8 METODE: Teoretiske valg og anvendelse: Vi vil i det følgende kort beskrive hvilke teorier vi har valgt at medtage i projektet, samt hvordan vi har anvendt disse. Vi har brugt Goffmans teorier for at belyse hvad totale institutioner er og hvilke krænkelser, der sker med personen, når han befinder sig i en sådan institution. På trods af at Goffmans forskning er over 50 år, er den stadig lige gyldig og nem at anvende og at forstå og vi har haft en del undervisning på uddannelse, der har omhandlet Goffman og hans forskning. Erving Goffman var sociolog og professor ved University of Pennsylvenia. Han udviklede hans teorier på baggrund af hvordan mennesker handler i forhold til hinanden, især på offentlige steder, og er blevet kaldt en af 1900-tallets betydeligste sociologer 3. Derudover har vi brugt bl.a. Torben Tranæs m.fl. for at vise, at det ofte allerede er gået galt for de kriminelle inden, de bliver fængslet. Torben Tranæs er forskningschef for Rockwoolfonden, som har til formål på et uafhængigt grundlag at producere ny central viden om aktuelle samfundsproblemer 4, og har udgivet flere publiceringer om kriminalitet. For at afklare grunden til, at det ofte er gået så galt, allerede længe inden de sætter deres fod inden for fængslets vægge, og hvorfor så mange ender i fængsel - ofte mere end én gang - har vi brugt Bourdieus formulering af kapitaler samt habitus. Bourdieu har været en gennemgående teoretiker gennem hele uddannelsen, og vi har gennem undervisningen fået kendskab og forståelse for nogle af hans teorier. Bourdieu er en anerkendt sociolog og har forsket i samfundet i mere end 30 år og udgivet stribevis af bøger baseret på denne forskning. Desuden brugte vi rapporten Fra afsoner til borger, skrevet af psykolog Anja Leavens, som i mange år har været konsulent for Kriminalforsorgen. Leavens 3 Goffman, Erving Anstalt og menneske 4 7

9 har, ligesom Goffman, skrevet om de sociale og psykiske konsekvenser det har for mennesket at være indsat i et fængsel og afskåret fra samfundet. Leavens har igennem 14 års samarbejde med Kriminalforsorgen fået indgående kendskab til disse mennesker, og har derfor stor erfaring med det psykologiske aspekt ved afsoning. For at finde ud af i hvilken udstrækning straf virker, har vi valgt at bruge teori fra bogen Hvad virker hvad virker ikke?, som er skrevet af bl.a. Britta Kyvsgaard og Linda Kjær Minke, som vi også har brugt en udtalelse fra i vores indledning. Grunden til at vi har valgt, at finde ud af i hvilken udstrækning straf virker, er både for at se på hvad det eventuelt er, der virker i den sammenhæng. Som det sidste har vi valgt, at beskrive Projekt God Løsladelse, og formålet med dette projekt. Servicestyrelsen startede i 2006 projektet, som netop har til formål at forebygge recidiv og at sikre borgerens rettigheder. Det omhandler et samarbejde mellem den enkelte indsattes kommune og Kriminalforsorgen for at sikre den gode løsladelse. Valg af interviewpersoner og interviewmetode: Vi har interviewet to socialrådgivere fra henholdsvis Kriminalforsorgen og Holstebro Kommune. Dette har vi gjort for at få en bredere vinkel og bedre forståelse for deres arbejde med resocialisering af indsatte og tidligere indsatte. En anden grund til valget af de to socialrådgivere er, at de har et stort kendskab til den type borgere som de arbejder med til dagligt, og vi kan gennem dem få en større viden om de mennesker og deres problemer. Hertil har vi anvendt den kvalitative interviewmetode for at kunne gå i dybden og få de mest præcise oplysninger. Formålet med det kvalitative forskningsinterview er at indsamle detaljeret viden om interviewpersonens livsverden for at kunne beskrive og forstå interviewpersonens oplevelse af sin hverdag og betydningen af denne inden for et givent emne. Det kvalitative interview minder meget om en almindelig samtale mellem to mennesker, men interviewet er forskelligt på den måde, at det ikke er tovejs-kommunikation på samme måde som en almindelig samtale. I 8

10 stedet styrer den ene part samtalen ved at stille spørgsmålene og derved bestemme hvad samtalen skal handle om. På den måde får intervieweren den information, der er nødvendig i forhold til hvad han skal undersøge, og interviewet bliver mere sagligt og fagligt end personligt. Ud fra den brugte teori udformede vi fire forskningsspørgsmål, som vi lavede en del underspørgsmål til. Dette gjorde vi for at få afklaret helt præcist, hvad det var vi ville have svar på i løbet af interviewene, samt for at strukturere interviewene og informationerne vi fik ud fra interviewene. Vi valgte at bruge det halvstrukturerede interview, da vi så havde mulighed for at flytte rundt på rækkefølgen af spørgsmålene samt at supplere med nye spørgsmål til den nye information, som interviewpersonerne kom med i løbet af interviewet. Ligeledes fik vi mulighed for at få en bredere viden omkring emnet, da vi kunne spørge ind til interviewpersonernes svar, og dermed indhente viden, hvilket ikke havde været muligt uden uddybende spørgsmål. Vi har udarbejdet vores interviewguides på baggrund af den teori, vi har brugt i opgaven. På den måde kunne vi sikre os, at den empiri vi fik indsamlet ville passe med teorien, og vi ville samtidig have større kendskab til interviewpersonernes arbejde og kunne derfor styre interviewet i den retning vi ønskede, samt stille relevante uddybende spørgsmål til deres svar. Vi har vedlagt interviewguiderne som bilag sidst i opgaven. Analysemetode: Vi valgte at dele analysedelen op i de fire forskningsspørgsmål, for at opnå en større systematik og samtidig for at være sikre på at vi kom hele vejen rundt om emnet, på den måde vi havde forestillet os, da vi opstillede forskningsspørgsmålene. Til fortolkningen af vores interview brugte vi den hermeneutiske analysemetode. Hermeneutik udspringer af fænomenologien, som er en beskrivelse af verdenen omkring sig. Derimod går hermeneutikken lidt længere og prøver at fortolke det. I hermeneutikken er formålet at få en almen og gyldig fortolkning. Et af 9

11 principperne i hermeneutisk fortolkning er den hermeneutiske spiral, hvor tekstens helhed fortolkes ud fra de enkelte dele, og disse enkelte dele sættes derefter i en ny relation til helheden. Man kan med den hermeneutiske spiral få en meget dybere mening med de tekster som fortolkes. I forforståelsen indgår flere elementer såsom kultur, sprog, personlige erfaringer osv. Vi har i opgaven konstant lært noget nyt, og dette har ændret vores opfattelse i en større sammenhæng. Det er et sammenspil mellem forståelse og forforståelse som hele tiden fornyes. Vi vil med udvalgt teori analysere de enkelte dele af empirien til en forståelse af helheden. Etiske overvejelser: Vi valgte, at vores opgave skulle omhandle resocialisering af indsatte for at opnå en forståelse af vores socialrådgiverkollegaers arbejde med indsatte og tidligere indsatte. Vi ville desuden gerne opnå en forståelse for grunden til at det er så vigtigt at få disse personer resocialiseret, samt hvad grunden er til at der er så mange gengangere i det danske fængselssystem. Vi har fået samtykke til interviewene fra vores interviewpersoner. Dette samtykke har vi fået mundtligt, da vi først kontaktede dem for at høre om de ville være med i vores opgave. Da de begge er socialrådgivere har vi ikke lagt så stor vægt på at informere dem om deres rettigheder og lignende, da det for dem er almen viden. Vores interviewpersoner optræder anonymt i vores opgave, da det ikke har nogen relevans at vide hvem de er personligt i forhold til hvad deres arbejde består af. Desuden kan det være nemmere at få hele sandheden fra interviewpersonerne, når de ved, at deres udtalelser ikke kan spores tilbage til dem. Interviewene er derfor kun tilgængelige for os, vores underviser og censor. 10

12 TEORI: Totale institutioner og krænkelser 5 En total institution, som et fængsel er, kendetegnes ved at indeholde en barriere mod socialt samspil, interaktion med omverdenen og at kunne gå når man vil. Der er fem forskellige typer totale institutioner, bl.a. den der eksisterer for det, der føles farligt for samfundet, herunder menes der f.eks. fangelejre, KZ-lejre og fængsler. Der er nogle fællestræk, som gælder for alle totale institutioner. Disse fællestræk er at: - Man sover, leger og arbejder samme sted under samme myndighed. - Alle udfører det samme, og behandles på samme måde. - Dagens rutiner er skemalagt og styres af et system af regler og personale. - De tvungne aktiviteter er indarbejdet i en plan, der har til formål at opfylde institutionens officielle mål. Goffman skriver, at nøglen til den totale institutions karakteristika er varetagelsen af mange menneskelige behov gennem en bureaukratisk organisering af store menneskegrupper, ganske uanset om denne socialorganisatoriske metode i det foreliggende tilfælde er nødvendigt eller ej, for slet ikke at sige effektiv. 6 Der findes i den totale institution to grupper; klienterne, som i fængslet er de indsatte, og personalet, som bl.a. består af fængselsbetjente, socialrådgivere, terapeuter osv. Inden en klient kommer ind i den totale institution, har vedkommende nogle bestemte roller og adfærds- og holdningsmønstre, som udspiller sig i det miljø han opholder sig i. Disse roller bliver ofte nedbrudt, da der ikke længere er nogen kontakt til omverdenen, hvor rollerne før udspillede sig. Nogle gange kan rollerne genoptages, når klienten kommer ud. 5 Goffman, Erving Anstalt og menneske 6 Goffman, Erving Anstalt og menneske P

13 Ofte bliver klientens personlighed krænket, selvom denne krænkelse ikke altid er tilsigtet. Selvom den er utilsigtet er den ofte systematisk gennemført, da den totale institution har nogle regler, man kan indordne sig under og derved gennemgå en, for det meste, ufrivillig forandring. Rolleberøvelsen, som er nævnt i afsnittet overfor, er en af de krænkelser, der foregår i den tid klienten er i den totale institution. I starten bliver klienterne ofte frataget det privilegium at modtage besøg eller få lov til at forlade institutionen for at aflægge besøg. På den måde sikrer man sig et totalt brud med tidligere roller, og det giver også klienterne en erkendelse af, at disse roller er blevet brudt. Ofte vil der under afsoning ske uoprettelige tab, som ikke kan indhentes. Den tid, som skulle have været brugt på arbejde, uddannelse, parforhold, opdragelse af ens børn osv. kan ikke indhentes. Man oplever en slags civil død mens man er afsondret fra omverdenen. Når en klient første gang træder ind på en total institution vil der være en slags indrulleringsprocedurer, som bl.a. kan bestå af registrering af fingeraftryk, tildeling af institutionsnummer og tøj samt forskellige former for undersøgelser. Denne procedure kan også betegnes som en slags programmering af klienterne, da de igennem denne lader sig forme til et objekt, der passer ind i institutionens rammer. Ofte afhænger disse producerer af ydre ting, og tager derfor nogle af de ting fra klienten, som før var en del af grundlaget for hans personlighedsidentifikation. Det er dog ikke kun på det ydre, at klienter på totale institutioner kan blive ydmyget. De kan ligeledes opleve at skulle udøve en ydmygende adfærd, bl.a. ved at skulle spørge om lov til at få ild til at tænde en cigaret, til at låne en telefon eller vand at drikke. Det kan også være ydmygende at skulle give personalet, som er klienternes overordnede, verbal respekt, især hvis klienten ikke selv oplever denne form for respekt, f.eks. hvis personalet eller de andre klienter kalder ham øgenavne, driller ham eller ignorerer hans tilstedeværelse. En tredje form for krænkelse er en form for forurening, som både kan være fysisk og interpersonel. Den fysiske forurening kan bl.a. bestå af at omgivelserne er snavsede eller at der er f.eks. er hår i maden, mens den 12

14 interpersonelle forurening omfatter at klientens personlige ejendele berøres af andre, ofte personalet under modtagelsen, kropsvisitering og ransagelse af klientens værelse eller celle. I disse eksempler trænger en anden person ind på klientens enemærker og krænker hans personfølelse. Institutionen vil helst have at gøre med klienter, der er samarbejdsvillige. Hvis klienterne ikke er det, bliver de udsat for straffeforanstaltninger, indtil de ikke længere viser modvillighed. For personalet går det ikke ud på at krænke klienterne, men om at opnå anerkendelse for deres autoritet. I den totale institution arbejder man ud fra et sæt husregler, og hvis klienterne overholder disse regler, belønnes de med nogle privilegier, som uden for institution anses for selvfølgelige. Hvis klienterne ikke overholder reglerne, bliver de straffet, ved at disse privilegier tages fra dem. Og de kan endda risikere at deres afsoning ikke bliver forkortet altså at de bliver frataget muligheden for prøveløsladelse. For klienterne kan der, hvis opholdet er langvarigt, ske en diskulturation, som betyder at de oplever en slags mangel på træning, der gør at de ikke er stand til at klare forskellige ting i dagligdagen uden for, når de kommer ud. Denne diskulturation bliver ikke opdaget af klienterne, før de kommer ud fra den totale institution. Kapitaler: Bourdieu opererer med tre grundlæggende kapitalformer 7 : Økonomisk, kulturel og social kapital. Kulturel kapital bliver ligeledes delt op i tre tilstande: kropsliggjort, institutionaliseret og objektiveret. Dette nærmest automatisk i familien, men det kan have en, desuden de og. Kulturel kapital er noget som tager tid, og det hele i familien, altså den. Kropsliggjort kapital er ens vaner, smag, osv., altså ens personlighed.. 7 Prieur, Annick & Carsten Sestoft Pierre Bourdieu, Kap 3 13

15 Institutionaliseret tilstand er titler og grader, f.eks. er en doktorgrad statsgaranteret bevis på kulturel kompetence. Dette er desuden med til at slå en tydelig linje imellem de der besidder denne kompetence og de der ikke gør. Objektiveret tilstand omhandler bøger, malerier, redskaber osv., men for at forstå disse bøger og malerier skal man besidde den rette kropsliggjorte kulturelle kapital. Det nytter ikke at have dyre malerier og store tykke bøger hvis man ikke forstår dem. Objektiveret kulturel kapital er noget som overføres videre i familien. Vaner er et vigtigt aspekt i kulturel kapital. Der vil for et skolebarn f.eks. være stor forskel på, om man kommer fra en familie med vane for at læse i en bog hver aften inden sengetid eller fra en familie hvor man ikke gør. For at udnytte det mest muligt, er det vigtigt at have den rette habitus. Som Bourdieu beskriver det 8 ; er det et for den der prøver at, men som ikke mestrer det naturligt hjemmefra. I deres af kan de forekomme og det anses ofte med foragt af den virkelig dannede. Sagt på en anden måde er kapitalbegrebet i sin kerne en måde at tænke historien ind i sociologien på 9 Social kapital 10 er en kapitalform der skal arbejdes for, når først den er oprettet. Den handler nemlig om sociale forhold til netværket. Det kan være alt fra familie, venner, kolleger og særlig profession, politisk parti, religiøst trossamfund, fanklub eller lignende. Social kapital er delvis afhængig af kulturel og økonomisk kapital. Det tid og arbejde at pleje sin sociale kapital i form af selskabelige ritualer, møder, tjenester osv. Fordelen ved social kapital er, at den kan åbne penge eller noget kulturelt kapital kan åbne. Dette kan ses eksempelvis, når taget en akademisk uddannelse, men alligevel skal kende nogen for at få et bestemt job. Økonomisk kapital er det mest. Det handler om økonomisk råderum. Økonomisk kapital kan desuden ikke i sig social eller, men man kan investere i kulturel og social kapital, og det er desuden ikke garanteret at det bliver en succes. Det er kun muligt fordi adgang til social og kulturel kapital kræver. 8 P. 91 Prieur, Annick & Carsten Sestoft Pierre Bourdieu 9 P. 89 Prieur, Annick & Carsten Sestoft Pierre Bourdieu 10 Ibid. 14

16 Personer med rigelig kulturel og social være relativt fattige hvis de ikke investerer i økonomisk kapital. Til sidst er der, som ikke er en kapital for sig selv, men en betegnelse for de øvrige tre former for kapitaler i én helhed. Det er det mest grundlæggende begreb i Bourdieus sociologi. Symbolsk kapital er en blanding af, når den kommer i spil i en social. Bourdieus kapitaler handler meget og prestige, og dermed kan mange forskellige ting tælle som kapital. Der skal dog være en hvis form for for at tælle som et kapital med værdi, dvs. jo mere eksklusiv en kapital er, jo mere værdi får den. Habitus 11 Bourdieus beskrivelse af habitus er de dispositioner, der gør at mennesket på måder. Det er tillærte og for det meste ubevidste for opfattelse af verdenen. Habitus er den individuelle som er skabt af en specifik klasse eller gruppe. Den bliver hele tiden formet efter de man gør i livet. Den er præget af de omgivelser som personen er i, og derfor kan social karakteristik ofte være et fingerpeg, er disponeret til at handle på en bestemt måde i bestemte situationer, men det determinerer ikke. For det meste undgår man de situationer som ens habitus. Når mennesker vælger venner og partner, har man vælge personer med nogenlunde samme habitus som en selv. I interaktionen med mennesker møder man personer med en helt forskellig habitus man selv har. Det kan enten resultere i at fordomme bliver styrket eller føre til åbning og dermed mulighed for nye impulser. Det sidstnævnte kan føre til, at man forandrer sin habitus helt, da dette ikke er uforanderligt, hvilket desuden er årsagen til at vi har mønsterbrydere. Konsekvenser af fængsling: Goffman skriver 12, hvordan indsatte kan tilpasse sig, bl.a. ved at trække sig ind i sig selv, hvor de kun ænser det der sker umiddelbart omkring dem. De kan også tilpasse sig ved at udfordre institutionen. Dette er dog ofte kun midlertidigt 11 Prieur, Annick & Carsten Sestoft Pierre Bourdieu P Goffman, Erving Anstalt og menneske 15

17 og i starten af opholdet. Den tredje mulige tilpasningsstrategi er kolonisering, hvor den indsatte er tilfreds med den tilværelse, han har på institutionen. Den fjerde tilpasningsstrategi er omvendelsen, hvor den indsatte overtager institutionen normer og værdier. Det er dog sjældent, at den indsatte følger en af tilpasningsformerne i særlig lang tid ad gangen, og oftest sker der en sammenblanding af tilpasningsstrategierne, hvilket giver den indsatte størst chance for at komme helskindet igennem opholdet på institutionen. Mange indsatte ved ikke, hvordan de skal klare livet uden for. Dette perspektiv er demoraliserende, og derfor er der ofte mange der tænker på at komme ind igen og rent faktisk kommer det. Mange totale institutioner mener, at de gør en forskel for de indsatte i form af en resocialisering, men det har sjældent nogen varig virkning. Dette kan være på grund af tilpasningsstartegierne, hvor personalet ser fangerne som resocialiserede, men det er bare fangernes måde at tilpasse sig på og være smarte, mens de sidder inde. Som regel har en person en særlig status og en bestemt rolle inden vedkommende kommer i fængsel. Når han kommer ud vil det dog ofte vise sig at han aldrig opnår samme status som inden han kom i fængsel. At komme ud vil nogle gange sige at rykke fra toppen af en lille verden til bunden af en stor. Ofte løslades folk fra fængsler med en formel prøvetid med pålæg om bl.a. møder med en tilsynsførende og lignende. Anja Leavens beskriver i rapporten Fra afsoner til borger, hvordan fængslede oplever deres tid under afsoningen, hvilke konsekvenser den tid medfører og hvilke ressourcer, der skal til for at undgå recidiv. Vi vil nedenfor redegøre for de væsentligste punkter i artiklen. Når en person bliver fængslet, fjernes han fra sin normale sociale kontekst, hvilket medfører at han mister de metoder og mekanismer han som regel bruger til at håndtere en psykisk belastende situation 13. Desuden fratages han alle sine fysiske ejendele, som er med til at identificere ham som person. Dette, 13 Leavens, Anja Fra afsoner til borger, P. 3 16

18 samt den manglende adgang til netværk, kan gøre almindelige krisesituationer overvældende og vanskelige at håndtere. De reaktioner, der oftest ses hos fængslede 8, er: - Søvn- og appetitforstyrrelser. - Angst. - Nedsat koncentrationsevne. - Apati og depressive symptomer. På grund af mangel på struktur og aktiviteter, kan den indsatte få en oplevelse af stress og en følelse af meningsløshed samt en oplevelse af ikke at have kontrol over eget liv. Desuden har de fleste fængslede mistillid til både personale, medindsatte og systemet. Efter de fængslede har fået en dom og er blevet overført fra varetægt til et fængsel, oplever de ofte en lettelse, da de får en lidt større frihedsgrad, samvær med pårørende, mere struktur i hverdagen samt adgang til beskæftigelse og aktiviteter, end under varetægten. Desuden har de med dommen fået en dato for løsladelsen, så der nu er et tidsperspektiv for afsoningen 14. Fængslets subkulturer 15 kan opdeles i to, hvor den ene er det formelle og regelstyrede lag. Dette styrende lag viser sig især ved, at den indsatte skal fremsætte alle sine henvendelser og ønsker til personalet, som så afgør om henvendelsen kan lade sig gøre. På grund af det meget styrende lag, ændrer den indsatte på sin selvopfattelse, og det hele medvirker til at han ophører med at tage initiativ i eget liv. Det andet lag, som er det uformelle lag, beskriver interaktionen mellem den indsatte og personalet og de andre indsatte. I hver afdeling er der nogle toneangivende indsatte, der bestemmer hvor interaktionen skal foregå, især mellem indsatte og personalet. Desuden har alle afdelinger nogle uskrevne retningslinjer for god adfærd og opførsel. Disse forskellige subkulturer betyder, at den indsatte skal lære at navigere i disse. Dette sker ved at kende retningslinjerne og forstå sin egen position, samt hvad der forventes af 14 Leavens, Anja Fra afsoner til borger, P Leavens, Anja Fra afsoner til borger, P. 5 17

19 en. Man kan forenklet sige, at subkulturer viser sig ved et ændret sprogbrug, tanker og adfærd, og disse afspejler subkulturens normer. I fængslerne er der ikke store muligheder for personlig udvikling og bearbejdning af kriser, da man ikke viser når man er sårbar eller taler om følelser. Der kan dog godt være omsorg og forståelse mellem de indsatte. Dette bunder som regel i en tillært afkodningsform, hvor de indsatte lærer at tyde hinandens kropssprog og anden adfærd. Ofte overlever de indsatte ved at lade være med at tænke på, hvad der sker uden for fængslets vægge 16. På grund af de manglende input og forandringer går deres liv i stå. Men de, der ikke vælger samfundet uden for fra, skal prøve at få deres fængselsliv og familieliv til at hænge sammen. Dette kan være meget vanskeligt for den indsatte, da hans adfærd i fængslet ikke er den samme som den adfærd han havde med de pårørende, inden han kom i fængsel. Derfor skal han, når han går ind i besøgsrummet, iklæde sig en ny identitet. Dette er meget psykisk krævende, og derfor er de indsatte ofte psykisk drænet efter besøg. Det er de færreste forhold, der overlever at den ene partner sidder i fængsel, og tabet af et forhold eller familie kan påvirke de positive fremtidsperspektiver, da den indsatte ikke føler, at han har noget at komme ud til. Derfor udvikles der en ligegyldighed i forhold til at arbejde hen imod et normalt liv ved løsladelsen 17. Da afsonere ikke har ret god kontakt til verdenen uden for, og derfor ikke kan holde de almindelige adfærdskoder ved lige, aflæres disse langsomt i løbet af afsoningen. Samtidig indlæres nye adfærdskoder, som er almindelige i fængslet. Derfor er det noget, der skal generhverves, når den indsatte bliver løsladt 12. Den mistillid, som mange af de indsatte har overfor personalet, men også hinanden, kan bunde i deres egen personlige historik og ressource- og funktionsniveau. Indsatte, der kommer fra dysfunktionelle familier, er 16 Leavens, Anja Fra afsoner til borger, P Leavens, Anja Fra afsoner til borger, P. 7 18

20 overrepræsenterede, og for dem er det måske mere et spørgsmål om socialisering i det hele taget, frem for resocialisering 18. Ofte har afsonere ikke megen selvbestemmelse over eget liv, hvilket kan medføre at de ikke tror på, at de selv kan tage stilling til valg, gøre noget selv eller tage ansvar for egne handlinger. Selv nogle indsatte, som havde et normalt liv før afsoning, tvivler på at de kan reetablere den form for liv efter afsoning 13. Efter løsladelse kan det være svært at få arbejde på grund af en plettet straffeattest, men det største problem ligger i, at de indsatte ikke kan finde ud af at begå sig på en arbejdsplads. De kan ikke afkode de sociale adfærdsregler, og derfor ikke indgå i en almindelig arbejdsrutine og i det sociale samvær med kollegaer. Ofte tolkes alle kontaktforsøg som negative og de indsatte føler tit at andre mennesker kan se på dem, at de har afsonet og derfor ser ned på dem 19. De psykiske konsekvenser af fængslingen kan gøre det uoverskueligt og uhåndterbart for den indsatte at holde sig væk fra den kriminelle verden - især fordi mange af dem ikke har et godt socialt netværk til at hjælpe sig igennem de kriser, som opstår. Netop mangel på et godt socialt netværk er en risikofaktor, især hvis det tidligere netværk var i det kriminelle miljø, da den indsatte så vil have større risiko for at falde tilbage i det gamle kriminelle netværk, når kriserne rammer. For mange er det svært at tage en beslutning om at forlade det kriminelle miljø, da det er her de indsatte har deres sociale relationer og nogle gange deres økonomiske ressourcer, fordi de forsørger dem selv gennem kriminalitet. Derfor er det vigtigt, at prøve at opbygge et nyt netværk med ressourcestærke personer. Dette kan bl.a. være en mentor, arbejdsgiveren, uddannelseskonsulent m.fl. 20 Resocialisering omfatter bl.a. praktiske aspekter såsom at få styr på økonomien, bolig, arbejde osv., men også psykiske aspekter som f.eks. adfærd og tydning af andres adfærd. Ved løsladelsen går de indsatte fra en kultur hvor 18 Leavens, Anja Fra afsoner til borger, P Leavens, Anja Fra afsoner til borger, P Leavens, Anja Fra afsoner til borger, P. 9 19

Indholdsfortegnelse... 1. 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5

Indholdsfortegnelse... 1. 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 5 2. Begrebsafklaring... 6 2.1 Straffeattester... 6 2.2 Recidiv... 7 2.3 Sagsomkostninger... 8 2.4 Resocialisering...

Læs mere

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu!

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! En kvalitativ undersøgelse af unge kriminelles selvopfattelse Line Græsted Jensen &

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere The part of join-in centres in addiction treatment and their contribution to rehabilitation of clean addicts Af

Læs mere

Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år

Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år University College Sjælland. Campus Roskilde Bachelor 2013/14 Gruppe 11, 10X: Yvonne Agathon pr10010, Maria Lousen pr10027, Hanne Madsen pr10022,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Homeless people in carehomes. Gruppenr. 6 Anslag 95.544. Kirsten Riberholdt Andersen 190403

Homeless people in carehomes. Gruppenr. 6 Anslag 95.544. Kirsten Riberholdt Andersen 190403 Bachelorprøve Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Titel (på engelsk) Hjemløse på forsorgshjem Homeless people in carehomes Gruppenr. 6 Anslag 95.544 Vejleder Sine Weissschadel Studerende Inger-Margrethe

Læs mere

Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008

Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008 Crimestop.dk v/ Henrik Beck Artikel om behandling af klienter med Antisocial personlighedstræk 2008 BEHANDLING AF KLIENTER MED ANTISOCIALE PERSONLIGHEDSTRÆK FORFATTER: HENRIK BECK TILBAGEFALDSSPECIALIST

Læs mere

I uddannelsessystemet

I uddannelsessystemet I uddannelsessystemet (Young and vulnerable in the educational system) Udarbejdet af: Christina Nielsen, studie nr.: 41110189 Henriette Møller Jørgensen, studie nr.: 41110180 University College Lillebælt.

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Omsorgssvigtede anbragte unge Titel (på engelsk) Young human beings neglected and placed away from home Gruppenr. 27 Anslag 94.784

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt)

Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) Evaluering af resultaterne den eksisterende fængselsundervisning (Et pilotprojekt) 1. del-rapport i projektet: Forskning i fængselsundervisning i Danmark. Peter Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitet

Læs mere

Bachelorprojekt opgave.

Bachelorprojekt opgave. Bachelorprojekt opgave. Indsatte inklusion i samfundet. Studerende: Kersti Møldrup Pedersen Studienummer: 145425 Skole: PGE10F, VIA University College Pædagoguddannelsen, Campus Horsens Vejleder: Marlene

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Aldrig mere fængsel Indledning 3 Baggrunden for projektet... 3 Læsevejledning...

Læs mere

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring Weekend- Junkier Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring VEJLEDER: HOLGER KJÆRSGAARD ANTAL ANSLAG: 83.982 Opgaven er udført uden

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Februar 2013 1 Resumé og anbefalinger De unge korttidsdømte er naturligvis meget forskellige, men fælles for de fleste

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere "Jeg synes, det er vigtigt at komme ud, for når man ryger, så sidder man for det meste bare derhjemme" Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere Oktober 2007 Jonas Markus

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Del 1. Metode og teoretiske overvejelser.

Del 1. Metode og teoretiske overvejelser. Del 1. Metode og teoretiske overvejelser. Kapitel 1. Indledning 1.1 Indledning, forforståelse og motivation Jeg har i mit bachelorprojekt valgt at skrive om problematikken omkring pakistanske stofmisbrugere.

Læs mere

Indledning. Side 1 af 34

Indledning. Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering... 2 Metode... 2 Afgrænsning... 3 Begrebsafklaring... 4 Beskrivelse af Glide... 5 Walk-In Centeret... 5 Personale og værdier... 6 Case fra Glide...

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde

Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde PS09EBACH Bachelorgruppe:45 Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde Bachelorrapport 2013 Emne: Den mandlige pædagog i omsorgsarbejde Vejleder: Susanne Minds Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Christoffer Friis

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Et alternativ til at lægge sig ned og græde!

Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Et alternativ til at lægge sig ned og græde! Evaluering af Projektet På Vej et metodeudviklingsprojekt til støtte for unge med psykisk sygdom i uddannelse og arbejde. På Vej projektet løb i 2 år (2012-14)

Læs mere