Trafikselskabet Movia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikselskabet Movia"

Transkript

1 Trafikselskabet Movia Årsregnskab januar december CVR nr Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby Telefon

2 Indhold: 1. Indledning Erklæringer Ledelseserklæring Den uafhængige revisors erklæring Ledelsesberetning Busdrift Flextrafik Banedrift Fællesudgifter og finansielle poster Finansiering Efterfølgende begivenheder Årsregnskab Anvendte regnskabsprincipper Udgiftsbaseret Regnskabsopgørelse Omkostningsbaseret Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter / 29

3 Tabeloversigt: Tabel 1 Regnskabsopgørelse, Budget og afvigelse for Tabel 2 Regnskabsopgørelse 2009 med sammenligningsårene Tabel 3 Finansiering 2009 med sammenligningsårene Tabel 4 Resultatopgørelse 2009 med sammenligningsårene Tabel 5 Omregningstabel mellem udgiftsbaseret regnskabsopgørelse og omkostningsbaseret resultatopgørelse...21 Tabel 6 Balance...22 Tabel 7 Pengestrømsopgørelse...23 Tabel 8 Anlægsoversigt...24 Tabel 9 Aktier og kapitalandele Tabel 10 Ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S og Rejseplanen A/S...25 Tabel 11 Andre tilgodehavender Tabel 12 Udviklingen i egenkapitalen Tabel 13 Lån Tabel 14 Afgivne garantier...27 Tabel 15 Eventualrettigheder / 29

4 1. Indledning Målt med rene økonomital blev 2009 et godt år for Movia og de primære interessenter kommunerne og regionerne, som finansierer Movias nettoudgifter. Baggrunden for den konklusion er, at det samlede tilskudsbehov endte 86 mio. kr. lavere end forventet, og kommuner og regioner skal derfor samlet set have beløbet tilbage. Konklusionen kan imidlertid ikke stå alene. Det økonomisk positive nettoresultat kan brydes ned i lavere indtægter end forventet, men endnu lavere omkostninger end forventet. Derfor er en mere nuanceret vurdering af regnskabet nødvendig for at give det fulde billede. De samlede indtægter i bus- og banedriften endte 66 mio. kr. under budgettet, og det er i overvejende grad udtryk for, at passagertallet ikke nåede det budgetterede. Det skal i den forbindelse bemærkes, at de budgetterede passagertal var fastlagt, så de svarede til den forretningsmæssige målsætning for 2009, som den var lagt op i forretningsplanen for , vel vidende at der ikke nødvendigvis vil være en direkte sammenhæng mellem budget og et flerårigt forretningsmæssigt mål. Ud fra de samme overvejelser baseres passagerbudgettet fra og med 2010 på de faktisk aktuelle forventninger. Driftsudgifterne til bus og bane kom ud ca. 143 mio. kr. lavere end budgetteret, og det var hovedsageligt på grund af en gunstig prisudvikling i løbet af året. I forhold til tidligere år er 2009 regnskabet fuldt belastet af energiafgift på dieselolie, som fra september 2008 ikke er refusionsberettiget. Den ekstra udgift på knap 200 mio. kr. om året var der taget højde for i budgettet, og kommuner og regioner fik kompensation via DUT-midlerne. Fremover er energiafgiften en netto meromkostning for kommunerne og regionerne i det omfang, de ønsker at udvide busdriften. Busdriftens selvfinansiering er med andre ord blevet forringet svarende til mellem 40 og 50 kroner pr. køreplantime. Det samme forhold bliver tilfældet i 2010 med momslovens ændring, hvorved busvognmændene ikke længere kan drage økonomisk fordel af cross border leasing arrangementer. På trods af Movias argumenter om det modsatte er det Skatteministeriets holdning, at trafikselskaberne har pligt til at betale lønsumsafgift fra og med Spørgsmålet er ikke endeligt afgjort, men beløbet er hensat i regnskabet. Lov om trafikselskaber blev ændret med virkning fra 25. marts En af ændringerne var en præcisering af metoden til fordeling af tilskud til buslinjer, der løber i mere end én kommune. Ændringen indebar en mindre omfordeling af byrdefordelingen mellem kommunerne. I forhold til tidligere år er der i 2009-regnskabet tilstræbt en mere overskuelig og mindre detaljeret form. Forklaringerne på afvigelser i forhold til budgettet er komprimeret, og fordelingsregnskabet fremtræder i et selvstændigt underdokument til årsregnskabet. 4 / 29

5 2. Erklæringer 2.1. Ledelseserklæring Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 for Trafikselskabet Movia. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i Indenrigs- og Socialministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Movias aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Movias aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Movias aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af Movias finansielle stilling. København, den 12. maj 2010 Dorthe Nøhr Pedersen Administrerende direktør Finn Aaberg Knud Larsen Hans Toft Formand Næstformand Kaj Petersen Jørgen Glenthøj Thomas Bak Ayfer Baykal Allan Schneidermann Jørn Christensen 5 / 29

6 2.2. Den uafhængige revisors erklæring Den uafhængige revisors erklæring Til Bestyrelsen i Movia Vi har revideret årsregnskabet for Movia for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, udgiftsbaseret regnskabsopgørelse, omkostningsbaseret resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Indenrigs- og Socialministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner". Movia s udgiftsbaserede regnskabsopgørelse udviser et resultat på 0 mio.kr. for 2009, balancen udviser en egenkapital på 166 mio.kr. og en balancesum på mio.kr. pr. 31. december Budgettal er ikke omfattet af vores revision. Ledelsen ansvar for årsregnskab Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bestemmelserne i Indenrigs- og Socialministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner". Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, bestemmelserne i revisionsregulativet og god offentlig revisionsskik. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskab ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 6 / 29

7 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Movia s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af Movia s aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner". Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af Movia s årsregnskab for 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af Movia. Ledelsens ansvar Movia s ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved virksomhedens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskab om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for Movia s virksomhed i Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med bestemmelserne i revisionsregulativet og god offentlig revisionsskik har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Movia har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater for Movia. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for Movia s virksomhed i København, den 12. maj 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsaut. revisor Michael Tuborg statsaut. revisor 7 / 29

8 3. Ledelsesberetning Det samlede regnskab for 2009 udviser et finansieringsbehov på mio. kr. mod et budgetteret på mio. kr. I 2009 har kommuner og regioner indbetalt tilskud for mio. kr., hvilket giver en efterregulering på 86 mio. kr., som tilbagebetales i Regnskabsopgørelsen er opdelt på forretningsområder, fællesudgifter og tilskud. For fordeling af regnskab på kommuner og regioner henvises til fordelingsregnskabet og kommune/regionsspecifikke breve. 8 / 29

9 Tabel 1 Regnskabsopgørelse, Budget og afvigelse for 2009 Regnskab 2009 Budget 2009 Afvigelse (1.000 kr.) Busruter Indtægter Operatørudgifter Rutespecifikke udgifter Total Busruter Flextrafik Brugerbetaling Operatørudgifter Administration Total Flextrafik Lokalbaner Indtægter Operatørudgifter Leasingudgifter Infrastrukturtilskud Anlæg Total Lokalbaner Fællesudgifter Administration og personale Tjenestemandspensioner Total Fællesudgifter Finansielle poster Renter Total Finansielle poster Finansieringsbehov Tilskud Resultat før efterregulering Efterregulering af tilskud Resultat Note; Et negativt fortegn viser indtægter og overskud, mens et positivt fortegn viser omkostninger og underskud Note; Anlæg for Lokalbanerne budgetteres ikke, da anlægstilskud afregnes løbende i takt med at projekterne afsluttes 3.1. Busdrift Regnskabsresultatet for busdriften er forbedret med 79 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for Såvel indtægter, som operatør- og rutespecifikke udgifter er reduceret i forhold til budgettet. Reduktionen i udgifterne overstiger faldet i indtægterne, hvorfor resultatet forbedres. 9 / 29

10 Busdriften i Movia er udbudt i kontrakter til private leverandører, hvor betalingen afregnes i forhold til den afviklede kørsel og reguleres efter prisudviklingen. Prisudviklingen bliver fastsat i et sammenvejet prisindeks, der afspejler udviklingen i centrale parametre som løn, olie, rente, forbrugerpriser mv. I 2009 er operatørafregningen 131 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Heraf kan 75 mio. kr. henføres til priserne, som i 2009 har udviklet sig gunstigt i relation til kontraktafregningen. I 2009 er den gennemsnitlige vogntimepris reduceret med 3 pct. fra 605 kr. pr. time i budgettet til 588 kr. pr. time i regnskabet. Trafikproduktionen opgjort i køreplantimer er 1 pct. lavere end forudsat i budget 2009 svarende til en mindreudgift på 26 mio. kr. Med en servicegrad på 99,89 pct. kan forskellen i trafikproduktionen mellem budget og regnskab henføres til ændringer i linjeføringen, samt oprettelse og nedlæggelse af buslinjer. De resterende 30 mio. kr. er budgetafvigelser på udgået kørsel, arbejdsnedlæggelser og kvalitetsopfølgning. Selvom servicegraden er høj, kommer der modregninger for udgået kørsel. I 2009 er der modregnet udgået kørsel og arbejdsnedlæggelser for 11 mio. kr. Kvalitetsopfølgningen er et nettoresultat af afregnet bod og bonus. Modregninger i operatørbetalingen for kvalitetsbrister budgetteres konservativt og i 2009 er der afregnet kvalitetsbrister for 11 mio. kr. mere end forudsat, samtidig er bonusbetalingerne 8 mio. kr. lavere. Passagerindtægter falder i forhold til budget 2009 med 69 mio. kr. Budget 2009 er udarbejdet med afsæt i forretningsplanens målsætning om en samlet vækst på 10 mio. passagerer i 2010 sammenholdt med Passagerudviklingen i 2009 er ikke forløbet i henhold til forretningsplanens målsætning. I hovedstadsområdet er passagertallet på Movias to store busproduktgrupper, A-busser og S-busser, faldet, hvor der tidligere har været en fremgang på disse linjer Flextrafik Flextrafik består af fem specialkørselsordninger handicapkørsel, kommunalt visiteret kørsler, Flextur, siddende patientbefordring og Flextrafik Rute hvor kørslen koordineres mellem ordningerne med henblik på at skabe stordriftsfordele og bedre udnyttelse af vognkapaciteten. Regnskabet for 2009 viser øgede nettoudgifter på 27 mio. kr. Udviklingen i nettoudgifterne er både et udtryk for et udvidet aktivitetsniveau og stigende driftsudgifter. I forhold til budgettet falder brugerbetalingen, operatørudgifterne øges, og der er anvendt mindre på administration. Nettoudgiften til handicapkørsel er 8 mio. kr. mindre end i budget De lavere udgifter skyldes, at der er færre passagerer. Passagertallet er reduceret med passagerer i forhold til budgettet. De kommunalt visiterede kørsler er i vækst, og i 2009 er tilskuddet øget med 7 mio. kr. og passagertallet med kunder. Væksten skyldes bl.a., at i 2009 er Lejre og Greve tiltrådt til ordningen som nye kommuner. Passagererne i den siddende patientbefordring har i 2009 haft en gennemsnitlig rejsetid, der er længere end forudsat i budgettet. Samtidig har der været kunder færre end budgetteret, hvilket gør at nettoudgiften total set er 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Nettoudgifterne til Flextrafik, Rute er 27,2 mio. kr. højere end budgetteret. De højere nettoudgifter skyldes primært flere kørselstimer end budgetteret, to ekstra institutioner og en timepris i de nye udbud, der er 10% højere end tidligere. 10 / 29

11 3.3. Banedrift I 2009 er baneområdet reorganiseret, og der er etableret to baneselskaber - et for hver region. De to nye selskaber er Lokalbanen A/S, som dækker banestrækninger i Region Hovedstaden og Regionstog A/S som dækker banestrækninger i Region Sjælland. Movia har indgået nye trafikkøbskontrakter med de to baneselskaber. Begge kontrakter er bruttokontakter, der reguleres efter et sammenvejet prisindeks, og hvor selskaberne gennem bod/bonus tilskyndes til at skaffe flere kunder, god regularitet og høj kvalitet. Regnskab 2009 for banedrift inkl. anlæg udviser en resultatafvigelse på 122 mio. kr. i forhold til budget Forskellen mellem regnskab og budget kan henføres til udbetaling af anlægsmidler. Efter aftale mellem Movia og de to regioner indgår anlæg ikke i budgettet, men afregnes løbende i takt med, at projekterne gennemføres. I 2009 er der udbetalt anlægsmidler til Regionstog A/S og Lokalbanen A/S på 122 mio. kr. Heraf vedrører 117 mio. kr. opgradering af banestrækninger i Region Sjælland. Nettoudgiften til banedrift ekskl. anlæg beløber sig til 264 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. mere end forudsat i budget I regnskab 2009 er indtægterne 3,5 mio. kr. højere end budget 2009, hvilket hovedsageligt skyldes flere passagerer. Passagertallet er hævet med 0,13 mio. påstigere. Forklaringen på den positive udvikling er bl.a. øget frekvens på Frederiksværkbanen. I forbindelse med reorganiseringen af baneområdet er det bestemt at adskille infrastrukturtilskuddet til baneselskaberne fra operatørudgifterne. Tidligere har infrastrukturtilskuddet kun være budgetteret og opgjort for Hovedstadens Lokalbaner A/S, der i dag er en del af Lokalbanen A/S. Denne ændring betyder en budgetteknisk afvigelse på 7 mio. kr. i forhold til budgettet for Fællesudgifter og finansielle poster Regnskabet for 2009 udviser et marginalt mindreforbrug på de samlede fællesudgifter inklusive finansielle poster i forhold til budgettet. I regnskabet er hensat 8,5 mio. kr. til lønsumsafgift, heraf er 0,8 mio. kr. vedrørende Flextrafik. Lønsumsafgiftsloven blev ændret 1. januar 2009, så offentlige virksomheder og virksomheder, som overvejende finansieres af offentlige midler, nu er lønsumsafgiftspligtige, hvis virksomheden har lønsumsafgiftspligtige aktiviteter. Skatteministeriet anser trafikselskaber som omfattede af loven, idet kollektiv personbefordring er en lønsumsafgiftspligtig aktivitet, og trafikselskaberne efter Skatteministeriets opfattelse leverer personbefordring. Movia har ultimo marts 2010 meddelt skattemyndighederne, at Movia ikke anser sig som leverandør af kollektiv personbefordring, fordi al offentlig servicekørsel er udliciteret til andre selskaber, som betaler lønsumsafgift. Movia anser ikke sine tilbageblevne aktiviteter som afgiftspligtige, og kan derfor ikke anerkende at være lønsumsafgiftspligtig. Movia har i regnskab 2009 valgt at lave en hensættelse til en evt. betaling af lønsumsafgiften for Spørgsmålet forventes afklaret i De samlede fællesudgifter inklusive finansielle poster udviser et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2009, når hensættelsen til lønsumsafgift ikke medregnes Finansiering Det samlede tilskud i 2009 fra kommuner og regioner udgør mio. kr. Finansieringsbehovet er opgjort til mio. kr. Samlet giver det en nettoefterbetaling til kommuner og regioner på 86 mio. kr. Til- 11 / 29

12 bagebetalingen hensættes til afregning i 2011, hvor de kommuner og regioner, der har indbetalt for meget i tilskud, får det overskydende beløb tilbage og modsat for de kommuner og regioner, som har indbetalt for lidt. I alt har 32 kommuner/regioner indbetalt 128 mio. kr. for meget i tilskud, mens 15 kommuner/regioner har indbetalt 42 mio. kr. for lidt Efterfølgende begivenheder Movia har konstateret, at passagertællingerne i de særlige tællebusser, der ligger til grund for opgørelsen af passagertallet for Hovedstadsområdet, har været behæftet med en systematisk fejl. Dette har betydet, at passagertællingerne for årene 2005, 2006 og 2007 har været opgjort lavere end det reelle tal. Movia indledte derfor en voldgiftssag mod de andre parter i indtægtsfællesskabet for Hovedstadsområdet, da passagertællingerne har dannet grundlag for fordelingen af indtægterne mellem parterne i Hovedstadsområdet. I januar 2010 er der indgået forlig mellem parterne, hvilket betyder, at Movia kompenseres med 30 mio. kr. af de andre parter. 12 / 29

13 4. Årsregnskab 2009 Movias årsregnskab 2009 bygger på både det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede regnskabs principper. Regnskabsopgørelsen, beregnet ud fra det udgiftsbaserede regnskabs principper, danner grundlag for Movias efterregulering til kommuner og regioner for regnskabsåret Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse er beregnet ud fra det omkostningsbaserede regnskabs principper. Omkostningsregnskabets opgørelser viser bl.a. Movias investeringer i anlægsaktiver, udviklingen i likviditet samt Movias langfristede gældsforpligtelse. I 2009 er regnskabspraksis ændret i forhold til tjenestemandspensionsforpligtelsen. Pensionsforpligtelsen bliver genberegnet hvert 5. år. I årene mellem genberegningerne skal pensionsforpligtelsen reguleres med årets udbetalinger af tjenestemandspensioner. Movia har ikke tidligere reguleret pensionsforpligtelsen med årets udbetalinger, hvorfor der i regnskab 2009 er reguleret for udbetalinger i 2008 og 2009 i det omkostningsbaserede regnskab Anvendte regnskabsprincipper Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs- og Socialministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. God bogføringsskik Selskabets bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. God bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber og revision. Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes i såvel regnskabsopgørelse som resultatopgørelse i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Såvel i det udgiftsbaserede som omkostningsbaserede regnskab indregnes efterregulering af den modtagne a conto finansiering i det regnskabsår, den vedrører. Salgsindtægter og driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omsætning og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for Movia inden udløbet af supplementsperioden. Supplementsperioden kan løbe til og med februar i det nye regnskabsår. 13 / 29

14 Omkostninger til kontraktkørsel er opgjort i forhold til afholdte omkostninger til operatører samt de forventede reguleringer, der i henhold til kontrakterne vil finde sted. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften er anskaffet/endeligt færdigopført og klar til anvendelse. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori anlægget tages i brug. Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse Præsentation af Movias årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af selskabets resultat og præsentation af selskabets væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Omkostningsbaseret resultatopgørelse Årsregnskabet indeholder overordnet en præsentation af det samlede regnskab opgjort efter de omkostningsbaserede principper, fastlagt i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Formålet med resultatopgørelsen er at specificere årets resultat som indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. Opstillingsformen vil følge udgiftsregnskabet. Balance Anlægsaktiver Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, når aktivets værdi kan måles pålideligt, og når aktivet har en værdi, der svarer til eller er højere end den beløbsmæssige bagatelgrænse på kr. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lign., som ikke har en væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Finansielt leasede aktiver indregnes og måles på tilsvarende vis som aktiver, der ejes af Movia. For finansielle leasingkontrakter opgøres kostprisen til laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Der optages grupperede aktiver i balancen i det omfang, grupperingen overstiger minimumsbeløbet for aktivering. 14 / 29

15 Grunde og bygninger Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 optages til seneste offentlige vurdering, mens grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 optages til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Grunde Bygninger Indretning af lejede lokaler Afskrives ikke år 10 år Tekniske anlægsaktiver og biler samt Anlæg under opførelse Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver under opførelse måles til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. For rejsekortsystemet omfatter afholdte anlægsomkostninger også renter på lånefinansieringen i anlægsperioden. Der afskrives ikke på anlægsaktiver under opførelse. Når aktivet er færdigmeldt og taget i brug, overføres den samlede værdi til materielle anlægsaktiver, hvorefter afskrivning påbegyndes. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte udgifter til materialer, komponenter og underleverandører. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Tekniske anlæg og biler Anlæg under opførelse 3-7 år Afskrives ikke Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag for salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes under fællesudgifter. Immaterielle aktiver Væsentlige udviklingsprojekter aktiveres til anskaffelsespris. Interne udviklingsprojekter udgiftsføres i takt med projektets færdiggørelse. Patenter til stoppesteder værdiansættes ikke. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 15 / 29

16 Udviklingsprojekter Patenter 3-10 år Afskrives ikke Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele, som Movia har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til Movias ejerandel. Omsætningsaktiver Varebeholdninger og forbrugsmaterialer Råvarer, hjælpematerialer og biprodukter samt varer indkøbt til Movias eget brug udgiftsføres i takt med, at udgifterne afholdes. På områder, hvor varebeholdninger udviser væsentlige udsving fra år til år, og hvor værdien er over kr , medtages varebeholdninger i balancen opgjort til kostpris eller dagspris, hvor denne er lavere. Der foretages nedskrivninger for eventuel ukurans. Grunde og bygninger til videresalg Grunde og bygninger til videresalg omfatter aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i produktionen. Der foretages ikke afskrivninger på bygninger til videresalg. Grunde og bygninger til videresalg optages til den seneste offentlige vurdering, såfremt anlægget er købt før Anlæg købt efter denne dato optages til anskaffelsessum tillagt forbedringer og fradrag for tidligere afskrivninger. Forefindes ingen offentlig vurdering, optages aktiverne til valuar vurdering. Vurderingen foretages af eksterne valuarer. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi, der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab, såfremt det vurderes, at der er risiko for, at tilgodehavendet ikke kan betales. I regnskabet vil det fremgå, hvor meget der er udgiftsført som konstaterede tab, samt hvor meget der er hensat til tab. Eventuelle væsentlige tabsrisici, der ikke kan opgøres, omtales under eventualforpligtelser. Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter 1 år, indregnes som langfristede tilgodehavender under omsætningsaktiver. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Hensættelser Hensatte forpligtelser medtages kun, hvis beløbet er over en bagatelgrænse på kr. 16 / 29

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014 Trafikselskabet Movia Årsrapport 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Movit-3042503 1.

Læs mere

Anvendte regnskabsprincipper

Anvendte regnskabsprincipper Bilag 13.1 Anvendte regnskabsprincipper 107178-422269 Slettet: 4 Indsat: 4 Slettet: 5 Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriet

Læs mere

Bilagsoversigt. 11 Orientering om passagerindtægter januar-april 2011

Bilagsoversigt. 11 Orientering om passagerindtægter januar-april 2011 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2010 1. Midttrafiks årsregnskab 2010 med revisionspåtegning 2. revisionsberetning

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Model til kommunens årsregnskab 2014

Model til kommunens årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til kommunens årsregnskab 2014 Model til kommunens årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til Kommunens Årsregnskab

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Årsrapport 2008. Metroselskabet

Årsrapport 2008. Metroselskabet Årsrapport 2008 Metroselskabet i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail: m@m.dk Hjemmeside:

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2006 i n t e r e s s e n t s k a b

Årsrapport 2006 i n t e r e s s e n t s k a b Årsrapport 2006 i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Ørestadsselskabet I/S Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail-adresse: orestad@orestad.dk

Læs mere

Trafi kselskabet FynBus

Trafi kselskabet FynBus Trafi kselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 1 Indhold Påtegninger Ledelsens påtegning... Bestyrelsens påtegning... Revisors påtegning... Ledelsens årsberetning Ledelsens årsberetning... Selskabsoplysninger...

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2014. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2014. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2014 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere