Tandpleje til socialt udsatte borgere i Fredericia De skæve tænder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandpleje til socialt udsatte borgere i Fredericia De skæve tænder"

Transkript

1 Tandpleje til socialt udsatte borgere i Fredericia De skæve tænder Opsamling Der har været 79 besøg på klinikken i perioden fra november 2014 til november 2015 viser optælling af journaler (nogle af dem er gengangere der har været 63 borgere på klinikken) 51 % af dem, hvor der er udfyldt et opsamlingsskema, har massive tandproblemer 75 % af dem, hvor der er udfyldt et opsamlingsskema, har fået foretaget tandudtræk 45 % af dem, hvor der er udfyldt et opsamlingsskema, har tandlægeskræk Der er 6 frivillige tandlæger tilknyttet projektet og 8 frivillige assistenter Interviews viser, at økonomien har stor betydning for de udsattes tandlægebesøg Interviews viser også, at borgerne har svært ved at huske aftaler, og dermed har svært ved at følge et ordinært tandbehandlingsforløb De frivillige tandlæger mener, at der er brug for opfølgning fra kommunens side efter besøg hos De Skæve Tænder der er for få, der kommer videre i ordinært tandbehandlingsforløb 1 Vurdering Evalueringen af De Skæve Tænder har vist, at der er et stort tandbehandlingsbehov blandt målgruppen af socialt udsatte i Fredericia Kommune. På klinikken hos De Skæve Tænder får borgerne smertebehandling oftest i form af tandudtræk. Det betyder, at borgerne bliver fri for deres smerter. For dem, der er blevet interviewet i forbindelse med 1 Dette baserer sig udelukkende på tandlægernes fornemmelse af, hvor mange der kommer videre. Der er ikke ført statistik med, hvor mange der efter deres besøg hos De skæve tænder er kommet i gang med tandbehandling. evalueringen, har det betydet, at de har et større overskud i dagligdagen til andre gøremål, og for en enkelt af dem har det betydet, at han har overskuddet til at komme ud af sit misbrug. Som de frivillige tandlæger understreger, så er succeskriteriet ikke, hvor mange der er kommet igennem De Skæve Tænder. Succeskriteriet må være, hvor mange der egentlig kommer videre og får en reel behandling. Det har ikke i dette projekt været muligt at undersøge, hvor mange af de borgere, der har været på klinikken, der kommer videre i et tandbehandlingsforløb. I forbindelse med en videreførelse af klinikken vurderes det, at det er vigtigt, at der samtidig arbejdes videre med følgende punkter: Systematisk opfølgning på hvor mange borgere, der kommer videre i et tandbehandlingsforløb efter et besøg hos De Skæve Tænder. Borgerne skal kontaktes enkeltvis efter besøg hos De Skæve Tænder. Oplysning om dette skal indarbejdes i visitationen til klinikken. Undersøge om der er tiltag, der kan iværksættes for at sikre, at de borgere, der har behov for det, kommer videre i et tandbehandlingsforløb. Såfremt der iværksættes tiltag, der får flere i tandbehandlingsforløb, skal der udarbejdes et evalueringsdesign, der kan måle effekten af dette. Undersøge hvad effekten af den smertebehandling, som borgerne får hos De Skæve Tænder, er. Er der et mindre brug af stoffer/alkohol og kommunale tilbud? Der skal udarbejdes et oplæg til, hvordan dette kan undersøges. Organiseringen af klinikken. Få igangsat dannelsen af en forening. Udfordringen her ligger i, at der skal være andre end de frivillige tandlæger, der laver foreningsarbejdet, da de ikke ønsker at gøre dette selv. Herudover skal der laves en samarbejdsaftale med kommunen, der tager højde for visitation af borgerne, forsikrings-vilkår, ansættelse af klinikassistent, lån af lokaler mv. De skæve tænder baggrund, målsætninger og resultatmål i forhold til projektbeskrivelsen I august 2014 godkendte Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Social og Omsorgsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget i Fredericia Kommune projektet omkring tandlægehjælp til udsatte borgere. Projektet startede op i oktober Tandlægetilbuddet omfatter en gruppe frivillige tandlæger og klinikassistenter, der på den kommunale tandklinik på Ullerup Bæk Skolen afdeling Skjoldborgvejen holder åbent to timer hver måned, hvor udsatte borgere kan få smertebehandling, bearbejdning af tandlægeskræk samt forventningssamtaler om tandlægeforløb i almen praksis. Tanken med projektet og samarbejdet med de frivillige tandlæger og klinikassistenter er, at det er med til at forbedre tandsundheden blandt socialt udsatte borgere i Fredericia Kommune. Dette skal ses som et skridt på vejen mod en bedre almen sundhedstilstand blandt målgruppen, øget livskvalitet samt bedre muligheder for at komme i job. Organisering Klinikken er bemandet af de frivillige tandlæger og assistenter, Derudover er der en kommunal klinikassistent, der er ansat til at være på klinikken i åbningstiden bl.a. af hensyn til betjening af røntgen og andre praktiske opgaver. Visitering til klinikken foretages af Frank Hanghøj, ansat i Stifinder og Anne-Marie Nielsen, der er ansat i Social Psykiatrien. Frank styrer ventelisten. Herudover følger de borgerne ud på klinikken, når den er åben. 1

2 Malene Lund Grindsted fra Sundhedsstaben har ydet projektledelsesstøtte og foretaget evalueringen. Projektet viser, at det er betydningsfuldt, at der er en medarbejder, der følger borgerne ud på klinikken. For borgerne betyder det, at de husker deres aftale på klinikken. For tandlægerne og assistenterne på klinikken giver det også tryghed. Målsætning og resultatmål i forhold til projektbeskrivelsen status De skæve tænder havde ved opstart følgende målsætninger i henhold til projektbeskrivelsen: at give borgeren mulighed for at komme til tandlæge med hjælp fra en mentor i et lidt mere beskyttet miljø at give borgeren oplysninger om forskellige behandlinger, omfang og konsekvenser at give borgeren hjælp og støtte til en realistisk forventningsafklaring omkring behandling hos en privatpraktiserende tandlæge aftaler, pris, efterbehandlinger mv. at borgeren sammen med sin mentor eller støtteperson får fokus på, hvem, hvad og hvordan der kan søges tilskud til en efterfølgende tandbehandling eller hvordan der kan laves en opsparingsplan til behandlingen (tilskud til tandbehandling sker altid ud fra en individuel vurdering) at kommunen får et overblik over og et dybere kendskab til målgruppens behov for tandpleje at etablere et godt samspil mellem de frivillige privatpraktiserende tandlæger og kommunen Projektet har været med til at opfylde nogle af de opstillede målsætninger. Skoleklinikken er et trygt miljø. Der er en medarbejder fra kommunen, der følger målgruppen til tandlæge. Denne medarbejder sidder i venteværelset sammen med borgerne. Alle i venteværelset er i samme situation. Interviews samt tandlægernes afkrydsningsskema viser, at flere af borgerne får en snak med tandlægerne omkring tandbehandlingsbehov. Derudover er der mulighed for at spørge ind til, hvad man kan forvente sig af et tandbehandlingsforløb i almen praksis. Der er udarbejdet en informationsfolder omkring muligheden for tilskud til tandbehandling via 82a. Denne er tilgængelig for målgruppen. Frank følger op på mange af de borgere, der er til tandlæge på klinikken. Der er dog ikke et systematisk fokus på opfølgning og hjælp til at komme ud i videre behandling. Der har undervejs i projektet været kontakt med Ydelsescentret for at høre, om de havde mulighed for at være på klinikken i åbningstiden til at besvare spørgsmål omkring enkeltydelser til tandbehandling. Dette var der desværre ikke ressourcer til i afdelingen. Projektet har vist, at der er et stort behov for tandbehandling hos målgruppen. Dette svarer til de undersøgelser og analyser, der er lavet på landsplan. Der er etableret et godt samarbejde mellem de frivillige tandlæger og assistenter, Udsatterådet og medarbejdere fra kommunen. Der har været afholdt 3 fællesmøder undervejs i projektet for at koordinere og udveksle erfaringer. Herudover har en af de frivillige tandlæger været med to af medarbejderne fra kommunen i bl.a. Odense og København for at udveksle erfaringer med de frivillige projekter i de to kommuner. I projektbeskrivelsen fremgår også følgende tre resultatmål: Resultatmål 1: Der skal udarbejdes en udførlig beskrivelse af tilbuddet samt informationsmateriale til såvel medarbejdere og borgere Resultatmål 2: Efter 6 måneder skal mindst 30 borgere have været i kontakt med klinikken Resultatmål 3: Der indgås et samarbejde med nabokommunerne omkring et fælles projekt om tandpleje/sundhed for udsatte borgere Projektet har opfyldt resultatmål 1 og 2. Der er både udarbejdet informationsfolder og plakat om tilbuddet, der er distribueret ud til relevante væresteder og afdelinger. Der er ikke indgået et samarbejde med nabokommunerne omkring tandpleje/sundhed for udsatte borgere. Der er holdt indledende snakke om emnet på medarbejderniveau. Organiseringen af De skæve tænder samt brugen af skoleklinikken har betydet, at et samarbejde på tværs af kommuner ikke har været relevant. Der er hentet viden og sparring om emnet hos andre kommuner med lignende projekter. Udfordringer med tandpleje til socialt udsatte borgere I 2014 kom Kommunernes Landsforening med en analyse, der viser, at der er social ulighed i brug af tandlæge i Danmark. Analysen viser, at der blandt kontanthjælpsmodtagere kun er 25 % der går til tandlæge, hvorimod 63 % af de beskæftigede går til tandlæge 2. Flere andre undersøgelser viser, at der er social ulighed i brug af tandlæge. 3 Den mest angivne 2 Hansen, Bodil H.: Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold. Udgivet af KL den 24. november Bl.a. Cortsen, B. og Fredslund, Eskild K.: Voksentandpleje i Danmark - Organisering af voksentandplejen i Danmark i sammenligning med de øvrige nordiske lande og i forhold til voksenbefolkningens risikoprofil, KORA 2013 og Hede, Børge: Tandplejens Stedbørn de udsatte og de udstødte, Tandlægebladet 2015/119/NR. 10 2

3 årsag til, at de socialt udsatte og andre med lav indkomst ikke gør brug af tandlægen, er økonomien. Tandsundheden er en integreret del af det generelle helbred og vigtig for livskvaliteten. Ifølge Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen angiver danskerne tandsygdomme som det tredje mest belastende helbredsproblem kun overgået af rygsmerter og hovedpine. Herudover kan dårlig tandhygiejne give en række følgesygdomme på grund af bakterier, der f.eks. kan give lungeinfektioner. Der er mulighed for at få dækket tandbehandling for op til kr. ved hjælp af 82a uden forudgående ansøgning til kommunen. Der er dog en egenbetaling, der for borgere under 30 udgør 600 kr. og for borgere over 30 udgør 600 kr. plus 35 % af de kr. Dette giver interviewpersonerne dog udtryk for fortsat er en økonomisk udfordring for dem. Der er i forbindelse med projektet blevet udarbejdet en folder, der beskriver reglerne for tilskud efter 82a. I løbet af projektperioden har Sundhedsstaben afdækket, at der er mange lignende tilbud i en lang række andre kommuner. Dette vidner om, at der er et udækket behov for tandpleje hos den udsatte målgruppe. Den kommunalt ansatte vejleder, der foretager visitation til klinikken, projektlederen fra Sundhedsstaben samt en af de frivillige tandlæger har været på besøg hos projekterne i København, Odense og Randers for at høre, om de erfaringer, som de har gjort sig. De har mødt flere af de samme udfordringer, som i Fredericia. Det er en målgruppe af borgere, der har et udækket tandbehandlingsbehov. De passer ikke ind i de 4 Jensen, H. A. R, Christensen, A. I., Ekholm, O., Davidsen, M. og Juel, K: Tandstatus. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet privatpraktiserende klinikker hvilket også bliver nævnt i interviewet med de frivillige tandlæger i Fredericia. Der er dog forskellige måder at organisere det på i de forskellige kommuner, og også meget stor variation i, hvad der bliver lavet på klinikkerne. Hvad siger de frivillige tandlæger og assistenter? Der er pr. 1. januar tilknyttet 6 frivillige tandlæger og 8 frivillige assistenter. To tandlæger og en assistent har deltaget i et interview omkring projektet. Nedenfor fremhæves, hvad der kom frem på baggrund af interviewet. Alle der kommer på klinikken har et behandlingsbehov. Tandlægerne er dog enige i, at det ikke er alle, der hører til hos De skæve tænder. De skulle i stedet have været henvist til en privat praksis Citat: Men man oplever også, at altså nogle af patienterne derude er også patienter som rent faktisk går ved tandlæger og er ved at få lavet proteser, men som så bruger os til at få rykket tænderne ud gratis og det er jo også forkert. Det skal jo enten være med i det overslag, de har fra kommunen eller også skal kommunen betale for det eller hvis de selv har råd til en protese, så har man sgu også råd til at få trukket sine tænder ud Rigtig mange af de borgere, der kommer på klinikken mangler tænder Der er mange af borgerne, der har brug for rodbehandling eller fyldninger. Det er ikke det, der er hensigten med De skæve tænder Der er behov for opfølgning fra kommunens side. Citat: jeg synes jo ikke at succeskriteriet ligger i, hvor mange vi har haft igennem. Succeskriteriet må være, hvor mange der egentlig kommer videre og får en reel behandling. Så det ikke bare er de samme der kommer igen og igen Der er for få, der efterfølgende får lavet et overslag og kommer i gang med et behandlingsforløb. Visitationen er svær. Hvis der er nogen, der kommer på klinikken, der ikke har reel tandpine, så må tandlægerne internt blive enige om, at de afviser dem. Folderen skal tilrettes den lover for meget. Det kunne være en ide, hvis Fredericia Kommune vælger at betale for et overslag. Så kan tandlægerne hos De skæve tænder sende borgerne videre til et behandlingsforløb med en garanti om, at kommunen betaler for overslaget (egenbetalingen). Der kunne være en person, der sidder ude på klinikken og hjælper med at udfylde ansøgninger til dækning af tandbehandling. Tandlægerne har ikke interesse i det organisatoriske omkring De skæve tænder. De har dermed ikke interesse i foreningsarbejdet, hvis de skal danne en forening. Citat: Jeg tror, at det er sådan, at mange af os har det, vi laver tænder. Vi kommer og vi vil meget, meget gerne udføre et stykke håndarbejde eller håndværk, men alt det der udenom og det administrative. Det er jo det vi gerne vil være fri for Et møde med 5 udsatte, der har været hos de frivillige tandlæger I forbindelse med evalueringen er der foretaget individuelle interviews med 5 af de borgere, der har været hos De Skæve Tænder. 5 Carl 50 år økonomien strækker ikke til tandlæge Carls tænder har generet ham i flere år. Nogle af dem var knækkede og der var gået betændelse i dem. Han havde 5 Interviewpersonerne er anonyme, og det er derfor ikke deres rigtige navne, der fremgår i evalueringen 3

4 det ikke godt med sine tænder. Jeg var ked af det. Nogle af dem var rådnet. Og man er jo godt klar over, at de lugter. Og sådan noget med at smile, det kunne jeg heller ikke, fordi, det er flovt, når der mangler noget fortæller han. Gennem 29 år har Carl været misbruger, men har været stoffri de sidste 6 ½ år. Han har været udenfor arbejdsmarkedet de sidste 15 år og er på kontanthjælp. Han begrunder selv sine manglende tandlægebesøg med sin dårlige økonomi og sit misbrug. Mens Carl stadig var misbruger, tog han bare nogle flere stoffer, når det gjorde ondt. Senere har han proppet dem med nelliker eller tobak. Nu har han fået fjernet dem, der gjorde ondt. Sidst jeg var inde og få fjernet noget hvor det gjorde ondt, der kostede det mig næsten 1200 kroner og det... så vil jeg hellere bare købe et glas pamol til 50 kroner og så håbe på, at man ikke får mavesår ved at have spist dem alle sammen. Carls smerter er væk, men det samme er de fleste af hans tænder. Han vil meget gerne have dem lavet. Både så han kan spise noget ordentlig mad og så han kan smile uden at være flov over det. Men han har endnu ikke været hos sin egen tandlæge, som han siger, jeg har ikke råd til det her overslag. Men nu har jeg været ved kommunen og snakke med dem for at få undersøgt, om jeg kan få til det her overslag, for det er noget med 800 kroner og det er jo egenbetalingen. Herudover har han også brug for en til at tage med ham og minde ham om, at han har tandlægeaftaler. Jeg glemmer det. Jeg glemmer aftaler. Jeg er ikke bange for at gå til tandlæge. Jeg kan godt li det, det lyder mærkeligt, jeg kan godt li den smerte, for så kan jeg mærke, at der bliver gjort noget ved det. Dora 57 år jeg smiler ikke Dora havde mange tænder, der var gået løse og var splintret. Hun mener selv, at hun har fået dårlige tænder på grund af et liv med misbrug og dårlig økonomi. Og tilføjer hun: ja, og plus jeg tror også at medicin gør noget. Og så har jeg også haft bøjle på som ung, jeg tror også at sådan nogle jernbaneskinner kan gøre noget dårligt for tænderne. Hun fortæller, at hun har ca. 7 tænder tilbage i munden. Hun har tabt sig en del gennem de seneste år, da hun ikke kan tygge noget. Og smerten i tænderne har gjort hende søvnløs om natten. Jamen det gav jo dårlig søvn ikke også, og så skar jeg også tænder om natten og det gjorde det jo heller ikke bedre. Så jeg havde jo hovedpine, fortæller hun. Hos de skæve tænder har hun fået fjernet de tænder, der gav hende tandpine. Det betyder, at jeg kan sove om natten igen. Jeg kan falde i søvn beretter Dora. Hun har dog stadig problemer med at tygge maden, da hun mangler sine tænder og tilføjer: Så er der selvfølgelig det psykiske med at du ikke har nogen tænder mere og hvad folk tænker om dig. Man skal vende sig til at snakke, når man ikke har tænderne længere. Dora vil meget gerne have lavet sine tænder. Hun har bare ikke økonomien til at få dem lavet. Jamen planen er, at de foreslog mig, at jeg gik op og fik sådan et ansøgningsskema oppe på kommunen og så få lavet et overslag og så få ryddet resten fortæller hun Fordi de sidste her, dem kan jeg jo ikke bruge til noget. Hun har dog en aftale med Frank om, at han hjælper hende med at kigge på ansøgningsskemaet, når hun får det hentet på kommunen. Men så er der jo også lige de 650 kr. der skal bruges på overslaget, de skal jo også findes, fortsætter hun, men understreger, at hun har planer om at få det gjort. Torben 38 år - det har reddet mit liv Gennem det meste af sit liv har Torben været ude i et misbrug, som han nu er på vej ud af. Siden han var 8 har han røget hash og de sidste 20 år har han været på heroin. Han havde massive tandsmerter, og derfor kom han med ud på klinikken, hvor de fjernede 9 tænder. Torben har det meget skidt med sine tænder. Som han siger: først og fremmest er jeg jo pisse flov over, hvordan de ser ud. Men det er jo så, hvad det er ( ). Men jeg havde jo også ekstreme smerter konstant. Jeg har jo nærmest lært at leve et liv, hvor det gjorde ondt konstant. Torbens meget dårlige tænder gør også, at han har meget svært ved at spise. Jeg har ingen tænder. Jeg har ingen kindtænder. Jeg har bare lige de her par stykker her foran. Nogle gange kunne jeg ikke engang spise, ( ), fordi det var for hårdt at sidde og skulle komme igennem et måltid mad. Når det tager 5 minutter per mundfuld, så jeg blev træt næsten for det var en fysisk præstation næsten bare at spise et måltid mad, fortæller han. Torben kan fortælle, at han har en moster, der er tandlæge, der altid har understreget vigtigheden af at passe på sine tænder, hvilket har betydet, at han havde sunde tænder indtil han var 22. men så raslede de lige pludselig bare ud af munden på mig. Han fortæller, at han ikke har passet ordentligt på sine tænder på grund af stofferne og sin meget dårlige økonomi. Hans 52 år når jeg havde nogen, der gjorde jo ondt, så hev jeg dem selv ud Hans er tørlagt alkoholiker efter et hårdt liv med alkohol gennem 38 år. Han har et meget dårligt tandsæt, som han ikke har passet på. Han har hørt, at det skulle være arveligt, og hans forældre havde dog også meget dårlige tænder. Hans lider dog også massivt af tandlægeskræk Mentalt har jeg det ikke godt med at gå til tandlæge. Første gang jeg var derude, der rystede jeg og svedte som et svin for at sige det på godt dansk. Jeg bryder mig ikke om det. Det er nok fordi, da jeg gik i skole i tidernes morgen, der var der en tandlæge, som jeg ikke kunne li. Hun havde selv helt gule tænder og skabte sig, hvis vi havde og skældte ud. Han har sidst været ved tandlæger for 16 år 4

5 siden. Og dengang var det 17 år siden, han sidst havde været af sted. På klinikken ved De Skæve Tænder føler han sig dog rigtig godt taget imod. Jeg kan godt lide klinikken derude for den måde de taler til os på, den måde de forklarer det på, det er behageligt, der er ikke nogen skældud eller noget. Og så synes han, at det er rart, at de andre, der sidder i venteværelset, er i samme situation som han selv er i: Det betyder noget, at vi er flere, der har samme problem, for vi er udsat for et eller andet enten på alkohol eller stoffer. Gennem årene har Hans selv hevet de tænder ud, der gjorde ondt. Det har resulteret i et tandsæt, hvor mange tænder er knækket eller hvor der sidder en rod tilbage, som han ikke har fået med op. Det har givet mange smerter, og det er blandt andet noget af det, som han har fået ordnet hos De Skæve Tænder. Ja, det gjorde ondt. Jeg kunne ikke rigtig være nogen steder. Og jeg kunne bare ikke tage det medicin jeg var vant til, når jeg hev tænder ud, for det var 3 glas sprit jo, hvor jeg så lå på den side, hvor tanden var dårlig og så fuldstændig bedøvede den med det sprit der Når det glas det var tømt,, så var den bedøvet og så kunne jeg hive den ud og så røg de andre to glas jo bare ned med det samme. Hans vil meget gerne have ordnet sine resterende tænder. Sådan et overslag koster vel kr. og det har jeg ikke sådan lige til at pille ud af kontanthjælpen. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg kan løse det problem for at kunne redde de sidste tænde, jeg har. Han kan samtidig fortælle, at han ikke kender til de muligheder, der er for at søge om hjælp på kommunen til at betale for et overslag. Hans fortæller, at det også har noget med økonomien at gøre, at han ikke har været til tandlæge i så mange år. Carsten 26 år jeg har gået og drømt om at spise noget sprødt Carsten var sidst til tandlæge i skolen for 9-10 år siden. Han har lidt af massiv tandlægeskræk på grund af nogle dårlige oplevelser med skoletandplejen. Det har gjort, at han ikke har været til tandlæge i så mange år. Det er min økonomi og min tandlægeskræk, der har gjort, at jeg ikke har været til tandlæge fortæller Carsten. Herudover har Carsten også haft et misbrug i mange år. De sidste par år har Carsten ikke været i stand til at åbne munden ordentligt på grund af smerter, så det var en stor lettelse for ham at få det ordnet hos De Skæve Tænder. Han har også haft meget svært ved at spise på grund af tænderne, hvilket har været en stor gene for ham. Nu kan jeg åbne munden igen og tygge. Det har gjort rigtig meget for min livskvalitet. Det første jeg gjorde, da jeg tog derude fra, var at køre ind og købe en cheeseburger og jeg tog halvdelen i en bid. Det har jeg ikke kunnet gøre i mange år. Det er bare lækkert - Jeg har gået og drømt om, at spise noget sprødt. Jeg er bare helt vildt glad. Det er min mor også. For nu kan jeg spise det hele og sidder ikke og sorterer i det. Tandlægeskrækken er også kureret. Carsten havde en rigtig god oplevelse med tandlægerne på klinikken og roser dem til skyerne. Det har givet ham mod på at få lavet tænderne. Jeg skal have lavet et overslag. Jeg vil gerne have lavet mine tænder. Så jeg har en aftale her i næste uge, hvor jeg skal have lavet det der overslag. Data fra klinikken I forbindelse med projektet har tandlægerne udfyldt et opsamlingsskema for borgerne, der har været på klinikken. Disse er ikke blevet udfyldt for samtlige borgere. De er udfyldt for 55 ud af 79 besøg. De viser derfor blot et udsnit af de borgere, der har været på klinikken. Ifølge tandlægerne er det dog illustrerende for alle besøg. For at få de præcise tal på antal besøg, aldersfordeling og fordeling på mænd og kvinder, har den ansatte klinikassistent udført en optælling i journalerne. Hvem kommer på klinikken Deltagerne er borgere bosiddende i Fredericia Kommune som er socialt udsatte ud fra Udsatterådets definition på socialt udsathed. Det er primært nuværende eller tidligere misbrugere (alkohol eller narko), der har benyttet tilbuddet. I projektperioden har 42 mænd og 21 kvinder. Den yngste deltager er 22 år og den ældste deltager 59 år. Aldersgruppefordelingen viser, at der er flest udsatte borgere i alderen 30-49, der kommer hos de skæve tænder. Graf 1: Aldersgruppefordelingen (optalt fra journaler) Massive tandproblemer Af de 55 borgere, hvor der er udfyldt et skema, er der 28, der ifølge tandlægerne har massive tandproblemer. Smertebehandling og tandudtræk Aldersfordeling år år år år Der er 47 af de 55 borgere, der har fået smertebehandling 41, der har fået foretaget tandudtræk. Mange borgere har fået fjernet flere end 3 tænder. 5

6 Der er 9 af de 55 borgere, der har fået en midlertidig fyldning med henvisning til egen tandlæge. Tandlægeskræk, snak om tandbehandlingsforløb og sidste tandlægebesøg Blandt de 55 borgere er der 25, hvor tandlægerne har angivet, at de har tandlægeskræk. Tandlægerne har taget en indledende snak om et alment tandbehandlingsforløb med 29 af de 55 borgere 40 af de 55 borgere har ikke været til tandlæge indenfor de seneste 2 år Økonomien i projektet I forbindelse med opstarten af projektet blev der afsat kr. til at køre klinikken i 18 måneder. Midlerne skulle primært bruges til at dække udgifter til klinikmaterialer, informationsmaterialer, mødeaktiviteter og løn til en ansat klinikassistent. Pr. 15. december 2015 ser regnskabet således ud: Løn til klinikassistent Materialer (informations materialer, julegaver til frivillige) Møder og rejser Anskaffelser (klinikmaterialer) Total kr kr kr kr kr. 808 kr kr kr kr kr kr kr Total kr kr kr Der er dermed brugt færre midler end beregnet til projektet. Der var i det oprindelige budget også indregnet, at der skulle ekstra rengøring på klinikken. Da der er morgenrengøring på skolen, har det ikke været nødvendigt. Hvis dette laves om, skal der betales for en ekstra rengøring. Forsikring Igennem projektet har de frivillige været ansat i ulønnet praktik i kommunen. På den måde har de og klinikken været dækket forsikringsmæssigt af kommunen. Dette kan være en mulighed fremadrettet såfremt man vælger at lade klinikken fortsætte i nuværende form. Såfremt klinikken fortsætter som forening, vil der være udgifter til forsikring, som skal dækkes af foreningen, som ikke fremgår af ovenstående budget. Generelt er frivillige tilknyttet kommunens arbejdspladser ikke dækket af kommunens forsikring. Ofte er de frivillige dækket af egne forsikringer, men i et tilfælde som De Skæve Tænder, hvor de frivillige udfører et frivilligt arbejde, der ligger inden for deres daglige arbejdsområde, er de ikke dækket af egne forsikringer. Derudover er der et patientansvar, der ved ovenstående løsning, bliver dækket af kommunens selvforsikring. Det vil sige, hvis en af tandlægerne gør skade på en af borgerne. Forsikringsspørgsmålet er et tema, der fylder meget i lignende projekter i hele landet. I nogle kommuner har tandlægerne dannet en forening og har købt forsikringer til foreningens medlemmer. Andre steder, som i f.eks. Randers har tandlægerne også dannet en forening, men er dækket forsikringsmæssigt gennem en samarbejdsaftale med Randers Kommune. 6

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte

Midtvejsrapport. Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Midtvejsrapport Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte Frederiksberg Kommune 2014 1 Indhold Midtvejsrapport... 1 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte... 1 Frederiksberg Kommune 2014...

Læs mere

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed.

Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. 01. december 2011 Notat vedr. udsatte gruppers tandsundhed. På socialudvalgets temamøde med Misbrugsnetværket vedr. udsatteområdet i april 2011 blev temaet ulighed i sundhed sat på dagsordenen. Eet af

Læs mere

Marts 2015. Rapport om opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune. Børge Hede

Marts 2015. Rapport om opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune. Børge Hede Marts 2015 Rapport om opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Børge Hede Baggrund Socialt udsatte borgere har generelt en ringere almen sundhedstilstand end den øvrige

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune

Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune Tandbehandling af en gruppe udsatte borgere i Helsingør Kommune Hvordan kom projektet i gang? v. Steen Overgaard Larsen, Overtandlæge Den praktiske udførelse af projektet og evaluering. v. Stine Tick,

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Vi giver den en tand til i København.

Vi giver den en tand til i København. Vi giver den en tand til i København. Dette projekt retter sig mod voksne socialt udsatte borgere som i daglig tale kategoriseres som hjemløse og som i en eller anden udstrækning benytter sig af kommunens

Læs mere

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon

TANDPLEJEN VI BEVARER SMILET... Næstved Kommune. Tandplejen Parkvej Parkvej Næstved Telefon TANDPLEJEN Næstved Kommune Tandplejen Parkvej Parkvej 48 4700 Næstved Telefon 55881500 Tandplejen Karrebækvej Karrebækvej 80 4700 Næstved Telefon 55881580 VI BEVARER SMILET... VI BEVARER SMILET... Tandplejen

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Symptomregistreringsskema (ugeskema)

Symptomregistreringsskema (ugeskema) Symptomregistreringsskema (ugeskema) På følgende skema bedes du notere for hver dag og tid på dagen, hvor generende dine symptomer er: Ingen smerte/ gener/følelser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Oral Health Impact Profile (OHIP) Den oplevede sundhedstilstand i mundhulen og dennes indflydelse på livskvalitet.

Oral Health Impact Profile (OHIP) Den oplevede sundhedstilstand i mundhulen og dennes indflydelse på livskvalitet. Oral Health Impact Profile (OHIP) Den oplevede sundhedstilstand i mundhulen og dennes indflydelse på livskvalitet. Spørgeskema til voksne personer ( 15 år og ældre). Formålet med dette spørgeskema er på

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser.

Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser. Føl dig hel igen. Dit nye liv uden proteser. Hvornår har du sidst taget et bid af et sprødt æble? Gør det dig utilpas at tale offentligt, fordi dine proteser ikke passer ordentligt? Giver din protese dig

Læs mere

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Velkommen til undersøgelsen og tak fordi du vil svare på spørgeskemaet! Spørgeskemaet vil tage dig 10-15 minutter at besvare. Dine besvarelser vil blive behandlet med fortrolighed,

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte. Indledning. Tandbusprojektet. Evalueringsrapport

Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte. Indledning. Tandbusprojektet. Evalueringsrapport Evalueringsrapport Slutevaluering af opsøgende tandbehandling til særligt socialt udsatte 14. juli 2015 J.nr.: 29.15.00-P20-1-15 Plan og Projektstab Indledning Dette dokument er slutevaluering af Frederiksberg

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje

Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje Tandlæger: Regeringen har undervurderet behov for tandpleje 27. maj 2016 kl. 1:00 0 kommentarer (Praktiserende Tandlægers Organisation) DEBAT: I jagt på besparelser har politikerne overvurderet danskernes

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

At tænke sig at det kun er et år siden at jeg blev klar

At tænke sig at det kun er et år siden at jeg blev klar At tænke sig at det kun er et år siden at jeg blev klar over at der var noget andet galt med mig, at tænke over at Klinefelter Syndromet ikke blot er et syndrom men også bar på noget Autisme er for mig

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin Regionshospitalet Viborg Skive Medicinsk Afdeling Lungemedicin Mundtørhed Mundtørhed er en fornemmelse af ikke at have tilstrækkelig spyt i munden. Det har betydning for vores oplevelse af velvære samt

Læs mere

Nul huller i økonomien

Nul huller i økonomien Nul huller i økonomien VED GLOBAL DENTAL INSURANCE A/S 1 Nu kan du undgå økonomiske overraskelser hos din tandlæge Velkommen til Dansk Tandforsikring Danskerne bruger mellem 50.000 og 500.000 kr. på tandlægeregninger

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger

Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger Teresa Friis-Holmberg Nanna Ahlmark Selskab for Surveyforskning: Bortfaldet stiger men falder betydningen? 27. november 2013 Jeg ville

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL Datoen i dag: / / dag måned år 1. Er du en dreng eller en pige? Dreng Pige 2. Hvornår blev du født? / / Alder dag måned år 3. Når du tænker på dine tænder eller din mund,

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Sundhedsudvalget, 29-02-2016 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 29. februar 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK Kom tandlægeangsten til livs Tandlægeskræk INDHOLD: SLIP FOR TAND LÆGESKRÆK... 4 Fakta: DET

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om gratis tandbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om gratis tandbehandling 2007/2 BSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 6. december 2007 af Per Clausen (EL) og Line Barfod (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende v/ Anna Staal Center for Handicap og Bevægelsesfremme Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Temadag om

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Interviews i forbindelse med observationer:

Interviews i forbindelse med observationer: Interviews i forbindelse med observationer: Lørdag d. 10. maj 2014 Alle interviews er foretaget på hjørnet mellem Istedgade og Viktoriagade og er foretaget af én interviewer, Mennan. Interview 1: Interviewpersonerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk

Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Dok. 157789/ 19-05-2016 Evalueringsrapport af samarbejdet mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk indgik i december 2014 en samarbejdsaftale om, at tilbyde

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Det giver øget livskvalitet.

En sund mund er nødvendig for at tygge, smage og tale. Det giver øget livskvalitet. Norddjurs Kommunale Tandpleje Til Voksen- og Plejeudvalget Norddjurs Kommune Grenaa, den 21. januar 2016 Ansøgning til Voksen- og Plejeudvalgets Sundhedspulje 2016 Pilot-projekt Bedre tandsundhed hos ældre

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER

SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER SUNDHEDSFREMME MÅLRETTET MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Sundere socialpsykiatri Fra klient til agent Vejle Kommune Et Sundt Sind i et Sundt Legeme Horsens Kommune Sammen om Sundhed Ballerup Kommune Sundhedsfremme

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Tandsundhed for Særligt Socialt Udsatte

Tandsundhed for Særligt Socialt Udsatte Tandsundhed for Særligt Socialt Udsatte Billede fra rapport om det Opsøgende Tandplejeteam Hvem er vi? Kontorchef Mette Svarre,, MSB. Tidl. Souschef og tandlæge Flemming Pedersen, Tandplejen, MBU. Leder

Læs mere

Projekt Ny start Evaluering december 2012

Projekt Ny start Evaluering december 2012 Projekt Ny start Evaluering december 2012 Baggrund Projektet blev etableret på baggrund af et behov for at yde en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til ressourcesvage familier i Rebild Kommune.

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Personlig mentor et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Projektperiode:

Læs mere

EMNE PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT

EMNE PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT EMNE PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT WWW.DYREFONDET.DK KORT FORTALT... Foto: Irimaxim/Dreamstime.com PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT Af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: Tlf. 39 56 30 00, www.dyrefondet.dk

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Lange ventelister gør depressionsramte mere syge

Lange ventelister gør depressionsramte mere syge Lange ventelister gør depressionsramte mere syge Af Daniel Christensen og Anton Lind Ventetiderne i den offentlige psykologordning er over otte uger på landsplan. Det skader de sygdomsramte, og det er

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ HUNDENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Pas på hundens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39 56 30

Læs mere