.Är 1916 havde foreningen 300 bøger til udlån; men økonomien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".Är 1916 havde foreningen 300 bøger til udlån; men økonomien"

Transkript

1 blev det af foreningen vedtaget at anskaffe på afbetaling følgende bøger: 5 eksemplarer af»den evige jøde«,5 af»en Junefuld kvinde«, 8 af»et købmandshus i skærgården«, 4 af»gøngehøvdingen«, 2 af»de tre musketerer«, 2 af»filip Augustus eller våbenbrødrene«, 1 af»dødningefingeren«, 1 af»don Jørgen Ulrik«, foruden 5 andre bøger, hvis titler ikke nævnes. Omkring 1900 begyndte stat og kommune at yde små tilskud. F. eks. fik læseforeningen i ,00 kr. i statstilskud, og to år efter gav kommunen det samme beløb. Der krævedes stadig en stor offervilje fra medlemmernes og bibliotekarens side, for at holde virksomheden gående. Blandt disse offorvillige bør nævnes nu hengst afdøde landpost Chr. Larsen, der fra 1911 og til sin død i 1939 sammen med sin lige så interesserede og energiske hustru, Jensine, omfattede biblioteket og dets trivsel med den største omhu; de læste bl.a. hver eneste ny bog, som anskaffedes. Først i 1922 anfører protokollen, at Chr. Larsen, der både er forinand og bibliotekar»for sit arbejde med foreningen skal betænkes ined 35 kr.«. Hidtil havde han og hans hustru arbeidet gratis..är 1916 havde foreningen 300 bøger til udlån; men økonomien var yderst anspændt, og først med biblioteksloven 1920 blev forholdone forbedret. Da skabtes det økonomiske grundlag for en rationel a dv ikling af det folkelige biblioteksvæsen. Är 1923 ordnedes bogsamlingen med assistance af amtsbibliotekar i lenrik Jensenfra S.vendborg, og allerede næste år var udlånet steget til Sognebogsamlingen gik derefter en rolig og støt fremtid i inikíc.

2 Den første»brugs«. ANDELSBRUGSFORENINGEN 1886, den 24. januar, samledes interesserede folk fra sognet i skolen for at drøfte mulighederne for oprettelse af en»forbrugsforening«. Man enedes om at forsøge, og blev enige om vedtægterne for denne. En bestyrelse valgtes til at forestå de nødvendige forberedelser ved dannelsen. Fabrikant Lorentz Nielsen valgtes til formand, lærer M. Jepsen til sekretær, de øvrige var gårdejerne Jens Jakobsenog Ole Kristensen samt skomager Ole Knudsen. Man tegnede andele og aktier à 5 kr. i den følgende tid, og en uddeler antoges, det var husmand Peder Jørgen Pedersen. Hans løn fastsattes til 2 c/o af varernes indkøbspris. 50 kr. for husleje, brændsel og lys det første år, samt 2 */o godtgørelse for svind. Hvis uddeleren vejede forkert, skulle han første gang betale 2 kr. til foreningen, noste gang 1 kr. mere o.s.v. Desuden skulle han stille en kandon på 500 kr. 161

3 e Han skulle skaffe lagerplads»dog efter bes tyrelsensskøn«, og selv forvisse sig om de indkøbte varers vægt var rigtig. Endelig måtte han ikke under nogen omstændigheder drive handel for egen regning. Forbrugsforeningen begyndte sin virksomhed i et lejet lokale") under meget primitive forhold. Den store vanskelighed var indkøbet af varer, da de private handlende, købmænd og grosserere lagde alle mulige hindringer i vejen, når det gjaldt varernes kvalitet. Man måtte se sig nøje for, hvem af de større forretningsdrivende i Odense og Nyborg man indlod sig med. Dog kunne man 1887, året efter, udbetale 10 /o i udbytte til forbrugerne. Fragtkørsel fra Odense betaltes med 50 øre pr. 100 pund. Kørsel fra Nyborg betaltes med 25 øre pr. 100 pund. Bestyrelsen satte priserne på varerne, og uddeleren måtte strengt holde sig hertil. Et lille eksempel på begyndervanskelighederne kan nxvnes.: 1889 forbydes al handel med bajerskøl. Äret efter tillades handelen. Et lån på 1500 kr. blev optaget straks og et halvt år senere et på 500 kr. Det ret omfattende regnskab voldte ganske sikkert også besvær, der forlangtes af og til afholdt ekstraordinær generalforsamling for at klarlægge regnskabsmæssige forhold; men det gik dog stadig fremad med større og større tilslutning. 27. januar 1901 kunne man ved en generalforsamling vedtage»at kobe bagerens byggeplads til at bygge et hus på til foreningen«. Ved en senere afholdt ekstraordiner generalforsamling fik bestyrelsen. bemyndigelse til at optage de fornødne lån for at kunne opføre en ny bygning og forsyne den med inventar for formålet. Endvidere blev det vedtaget at tilbageholde 200 kr. af overskuddet samme år til hixlp til byggeriet. I takt med den almindelige økonomiske udviklings krav gled Refsvindinge brugsforening fra nu af ind i sognets næringsliv og blev en vigtig faktor for mange. 27. aug vedtoges af en generalforsamling at knytte en foderstofafdeling til brugsforeningen. Den fik til huse i en dertil indrettet træbygning på Stationspladsen. To år senere udskiltes denne afdeling som en selvstændig virksomhed. 21. januar 1946 fejrede brugsforeningen 60 års jubil:eum ved en fesdighed i forsamlingsbuset med stor tilslutning. ) Nov.rrenile posthus. \(i2

4 REFSVINDINGE HOSPITALS SKÆBNE»Refsvindinge hospital«er forlængst en»saga, blott«. I nyere tid benyttedes bygningen vel nærmest som opholdssted for mennesker, sognet måtte tage sig af, fordi disse ikke selv kunne klare dagen og vejen; men som det vil ses af sagen»om Christiane, der var husvild«, blev der våget over, at fundatsens bestemmelser om de»hæderlige«menneskers adkomst overholdtes. Omkring foreslog den tidligere ejer af JuulskovH. P. E. Langkilde, at man skulle lade menighedsrådet i Refsvindinge købe hus og grund og lade købesummen indgå i stiftsmidlerne som et legat, hvis renter kunne uddeles sammen med renterne af den i hovedgården prioriterede kapital på 2000 kr., som tilhørte hospitalet. Dette gav kirkeministeriet sit samtykke til i 1921., Kort efter solgtes hospitalet til en privat mand, der flyttede det til Nyborg Strand som sommerhus. Våbenskjoldene, der havde været anbragt omkring indgangsdøren, blev ved den lejlighed sat op i kirken. REFSVINDINGE SOGNS SYGE OG BEGRAVELSESKASSE»Sygdom er hvermands herre«. Det måtte føles af alle rettonkende mennesker som blodig uret, når en familie på grund af sygdom havnede på fattigvæsenet og blev»borger af anden klasse«. Omkring 1870 dannedes der rundt om i sognekommunerne private,»sygekasser«, selvstyrende d.v.s. foreninger til gensidig: hjælp i sygdomstilfælde. Det var i følge sagens natur småkårsfolk, det her drejede sig om at hjælpe; men det står som et smukt bevis på sammenhold og medmenneskelige følelser, at sygekassen vel alle vegne økonomisk støttedes af de mere velstillede blandt gårdmændene. Ja, undertiden kom initiativet til oprettelsen af sådanne hjælpeforanstaltninger netop fra gårdmondene..i Ilefsvindinge var dette også tilfældet. En gårdmand, Lars P. Jensen, vier af matr. nr. 36, var en drivende kraft ved oprettelsen af 163

5 Fra den Fra Fra efter Fra Refsvindinge sogns syge og begravelseskasse, der så lyset 1. jan Ved et møde.2. decbr vedtoges love og valgtes bestyrelse, der kom til at bestå af 5 medlemmer, som alle skulle være ulønnede, valgt for 3 år ad gangen. Formanden skulle samtidig være sekretær og kasserer. Medlemsbidraget blev sat til 2 kr. årlig. Det skulle indbetales den første søndag i hvert kvartal med 50 øre til et af de fire bestyrelsesmedlemmer, som derefter afleverede til bidragene formanden. Restance udover 14 dage medførte slettelse på de indbetalte penge. som medlem og ingen krav Medlemsbidragenes størrelse rettede sig efter, hvor gammel personen var ved indmeldelsen: Fra 2030 år 2 kr. årlig. Fra 30 år 4 kr. årlig. 33 år 5 kr. irlg. 36 år 6 kr. årlig. 39 år 7 kr. årlig. Fra 42 år 8 kr. årlig. Fra 45 år 9 kr. årlig år 10 kr. årlig. Understøttelse. T sygdomstilfælde udbetaltes 2,80 kr. ugentlig. Ved ophold på sygehus 5,25 kr. ugentlig. I barselshjælp betaltes 10,00 kr. når læge havde været nødvendig. Understøttelsen skulle gives i 13 uger ad gangen, med 13 ugers nicdemrum. llor hvert lægebesøgydede kassen 3,00 kr., ved konsultation 1,00 kr. I tilfælde af epidemi standsede kassen sin virksomhed. l)cn første bestyrelse bestod af L. P. Jensen, Kristen Hansen, Jens jakobsen, Hans Frederiksen, Hans Jensen. Ilormanden, gårdejer Lars Peter Jensenvar ældre folks udsagn egentlige ophavsmand til sygekassen, han stiftede senere et legat på 3000 kr. til støtte for arbejdet. I.cgatet bestyres af sognerådet. I)et ses af den gamle regnkabs og forhandlingsprotokol, at sygekassen omfatter både gårdmands og husmandsfamilier, håndvær ( irmandsfamilieme gav årlige frivillige bidrag foruden' den almiiulelige prxmie på 2 kr. lov rip tv ar det overvejende an tal medlemmer småfolk af alle ka 1egorier. 1(M

6 Refsvindinge I Refsvindinge Entre Kullerup 1887 begyndte begravelseskassen, hvis oprettelsesår faldt sammen med sygekassens, sin virksomhed. Nævnte år ydedes 3 kr. i begravelseshjælp. Beløbet skulle med 1 kr. hvert år, indtil summen udgjorde 20 kr. så stige SPREDTE OPLYSNINGER Den første nogenlunde sikre folketælling fandt sted i Da blev hver husstand skrevet op på lister, og man kan se, hvor mange børn, tjenestefolk etc., der har været i de enkelte hjem. Nogle tal viser udviklingen indtil nutiden i de to sogne: Refsvindinge sogn havde indbyggere. Kullerup sogn havde indbyggere. Refsvindinge sogn havde indbyggere. Kullerup sogn havde indbyggere. Refsvindinge sogn havde indbyggere. sogn havde indbyggere. sogn havde indbyggere. Kullerup sogn havde indbyggere. Refsvindinge sogn havde indbyggere. Kullerup sogn havde indbyggere. sogn havde indbyggere. Kullerup sogn havde indbyggere. I løbet af 100 år en tilvækst i Refsvindinge på 134. Et minus i Kullerup på 39. Almindeligt oplysningsarbejde. Mens den grundtvigske bevægelse for folkelig oplysning gennem det talte ord så at sige helt gik skolens dør forbi, indtil langt op imod vor tid, så har der i alt fald siden 1879 været arbejdet med foredragsvirksomhed her i sognet. I foredragsforeningens. gamle protokol er der en del morsomme tal, som afspejler en tid helt forskellig fra vor: til møder for ikkemed Vognleje Ärskort til foreningen 1,00 kr. lemmer 0,15 kr. lonorar til foredragsholder 6,00 kr. 165

7 1888 Vognleje 1886 Pastor Adgang 1887 Pastor 0,75 Folketil Nyborg 2,00 kr. til Ryslinge 4,00 kr. Vognleje til Ullerslev 2,00 kr. Vognleje til øksendrup 2,50 kr. Vognlejen drejer sig om befordring af foredragsholder. Den 26. maj 1886 vedtoges en vedtægtsforandring: Årskort til foreningen kr. til møder 0,10 kr. Foredt'agslioldere får herefter kun deres rejseudgifter dækket; men foredragene må også omfatte politik afholdtes 8 foredrag. afholdtes 5 foredrag. Talerne var: Anders Jørgensen, Høng, vogaleje, 4,00 kr. Povlsen, Kyslinge, vognleje, 4,00 kr. Hård, Søllinge, vognlejes 3,00 kr. Pastor Martensen, Fåborg, vognleje, 6,00 kr. Un.gsmand Nielsen Grøn, vogaleje, 0,00 kr novbr. H. P. Hanssen, Nørremølle, rejscudgifter 5,00 kr Leje af forsamlingshus 1,50 kr. 2,00 kr. \>e holdtes i Refsvindinge skole Leje af forsamlingshus. I ra 19. oktbr til 13. april 1885 blev der afholdt 42 møder. 1)et har knebet svært med at holde foreningen i gang, hvad efter 14 medlem I'olgende tal fortæller: medlemmer. 18 medlemmer. mer. 12 medlemmer. I ndelig bør det nævnes, at den i 1865 i Vindinge oprettede friskole i 1902 flyttedes til Refsvindinge sogn og fik dèr sin fremtidige virk.somhed. o

8 .et HVAD GAMLE FOLK HAR FORTALT Der er desværre ikke ret mange folk tilbage af de gamle slægtled. Det bliver derfor kun få og spredte erindringsbilleder, der hidsættes som en slags afslutning på omstående oversigt. Abelone Pedersen har fortalt, a.t hendes far en dag, da han som dreng gik fra skole, blev så tørstig, at han gik ind i hus, der lå, hvor nu sadelmager Mortensen bor, og bad om lidt at drikke. Der sad en kone og spandt blår, hun sagde, at han kunne drikke af ølkruset, der stod på bordet. Han tog kruset; men der fled med»skæver«oven på øllet.»hvad gjorde du så«, spurgte Abelone.»Ja,jeg bleste så skæverne ind til siden, så jeg kunne drikke lidt af øllet«.»kunne du ikke få noget at drikke ved skolen?jo, det kunne jeg nok, når jeg ville gå ind til Ingeborg Larsen«. Ingeborg Larsen var skolelærer Rasmus Larsens kone. Det er rimeligt at tænke sig, at der har været en brønd ved skolen med åben karm, så vandet har skulle trækkes op i en spand. Samme fortæller har en historie af en hel anden slags. Da ejendomsjorden fra Lille mølle i 1864 blev solgt ved auktion, købte væver Chr. Nielsen fra Rosilde en parcel tæt ved landevejen på det sted, hvor nu bryggeriet ligger. Han byggede derefter hus af gammelt materiale, som han havde fået på Juulskov Ḍerimellem var også den rude, fanden i sin tid blev dreven ud af. Denne rude blev sat i vinduet i vovestuen. Hans Pedersen, hjulmandens søn fra Rosilde, kom i lære, og han var en stor spilopmager. En dag, da han blev sendt i marken 167

9 I68 for at flytte væverens ko, så han sit snit til at stikke enden af et garnnøgle ud gennem hullet i ruden. Udenfor tog han så tråden med sig ud i marken, mens nøglet til væversvendenes forbavselse hoppede omkring på gulvet. Hvordan historien endte for drengen, kendes ikke. Om fandens besøg på Juulskovgik følgende historie:»en gang var en del mænd samlede på herregården. De drak og spillede kort og bandte så groft, at den onde korn og ville spille med. Det var de ikke så glade ved, derfor sendte de bud efter præsten i Kullerup. Han kom, men fanden slog ham bogen ud af hånden. Så måtte de have bud efter en anden; men det blev stadig samme resultat, de fik bogen slået af hånden. Som den tolvte kom pastor Tobiesen fra Vindinge, han var den klogeste og mest skriftkyndige i mange miles omkreds. llam kunne den slemme ikke magte. Præsten læste ham til sidst ud igennem og ned i jorden uden for. Der blev så plantet et grønt træ i hullet, hvor han gik ned. Så længe det træ står der, kan han ikke komme op og gøre ulykker«. Det har været forgæves at søge efter gamle sagn eller historier om varsler og genfærd, der synes ikke at væro overleveret ret meget i inands minde. Dog er der bevaret et Ievn af typisk gammel folketro: l)et er ikke godt at gå forbi kirken og kirkegården ved nattetid; inan kan da risikere at møde»kirkelammet«, d.v.s. det lam, som i sin tid, da kirken byggedes, begravedes levende under grundstenene. liolketroen er den, at ved at begrave et levende dyr under bygningen sk abtes d.v.s. en beskytter for huset. en rude en vætte,

10 af BRYLLUP OG BEGRAVELSE Et bryllup i ældre tid varede her i sognet gerne i tre dage. Første dag var de indbudte brud og brudgoms nærmeste familie. Næste dag kom naboerne inden for bydelaget, og endelig tredie dag var forbeholdt ungdommen. Til hjælp for festen leverede alle de indbudte»føring«, d.v.s. madvarer af alle slags: Æg, fjerkræ, smør o.s.v., flere dage i forvejen. Der blev til maden drukket øl og vin, men sjældent til overmål, selv om en og anden nok kunne blive lystig. Begravelser kunne unægtelig se noget anderledes ud end nu om dage. Den gamle skik her var den, at man samledes omkring kl. 11 formiddag til frokost i det pågældende hjem. Der var da dækket op med alt, hvad huset formåede, og eftersom de førstankomne var mætte og gav plads for neste hold, kunne de forslå ventetiden ude i Joen, hvor der så stod øl og snaps til fri afbenyttelse på opstillede borde. Det kunne da nok hænde, at én eller flere fik lidt rigeligt af de våde varer, inden klokken var henad 14, hvor liget skulle følges af gårde. Så var der undertiden dem, der glemte at komme med til kirken, men af gode grunde søgte hjemad og lod andre»følge om at hen«. På kirkegården blev kisten straks båret til graven, og følget gik derefter ind i kirken, hvor ligta.len så holdtes fra prodikestolen. Skikken at føre den døde ind i kirken først er af yngre dato. Yngre er også mindefesterne bagefter begravelsen. Med hensyn til barnedåb menes der ikke at have været nogen større fors.kelpå før og nu. Hjemmedåb synes dog at have været mere almindelig flere grunde, men vel mest af angst for den nyfødtes liv. Af de gamle kirkebøger ses det med al tydelighed, at det også har været skik at få en madame eller frue af lidt fornemmere stand til at være gudmor. Denne bestræbelse er der dog ingen af de nulevende ældre, der kender noget til; de kender kun, at moderen selv bærer sit barn

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962

Fanefjordhistorier. Fanefjord Bibliotek. Artikel i Møns Dagblad feb. 1962. 25 års jubilæum i 1962 Fanefjord Bibliotek Artikel i Møns Dagblad feb. 1962 25 års jubilæum i 1962 Vi begyndte ved et ovalt bord den første låner var en dreng! Fanefjord Biblioteksforening fejrer mandag den 19. feb. 1962, 25

Læs mere

jordtilliggende på 2 skp. 3 fj. 1 alb. hartkorn og havde svært ved at klare sig.. 8 af godsets bønder i Æble og Sentved fik i 1771 påbud

jordtilliggende på 2 skp. 3 fj. 1 alb. hartkorn og havde svært ved at klare sig.. 8 af godsets bønder i Æble og Sentved fik i 1771 påbud - x. ÆBLE MØLLE Æble mølle var i 1667 og 1701 en selvejermølle, veom aparte beta- 1er sin skat på amtsstuen«. Imellem 1701 og 1771 overgår møllen sorn fæste under Ørbæklunde. Den var kun en lille mølle

Læs mere

Landbo-Sparekassen for Fyn

Landbo-Sparekassen for Fyn Landbo-Sparekassen for Fyn (Svendborg Amts Landbosparekasse) 1869-1898 Historiske oplysninger og betragtninger over sparekassens virksomhed ved Hans Appel Hans Appel Landbo-Sparekassen for Fyn Side 2 af

Læs mere

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring 1820. Formålet med disse foreninger

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

EFTER 1840. 1 Avisen 6. Juli 1843. 2 26. November 1842. 3 C. B. V. Hansen: Træplantningrens Historie i Thisted Amt, Kbh. 1911.

EFTER 1840. 1 Avisen 6. Juli 1843. 2 26. November 1842. 3 C. B. V. Hansen: Træplantningrens Historie i Thisted Amt, Kbh. 1911. EFTER 1840. VED Folketællingen 1801 var Thisted nået til at have 1806 Indbyggere; Tallet steg langsomt indtil 1840, da det var nået til 1814; men fra dette År gik det hurtigere. De følgende Folketællinger,

Læs mere

Sierslev forsamlingshus 1881-1970

Sierslev forsamlingshus 1881-1970 Sierslev forsamlingshus 1881-1970 Af Xxx Xxx 23 Forsamlingshuset er så givet landsbyens hjerte og nervecentrum. Uden det var den hele organisme nok kun en samling huse, noget efter en massefabrikeret rækkehusforstad,

Læs mere

Snedkernes Fagforening. Vejen. 1907 60 år 1967. Snedkerforbundets Vejen Afdelings. 60 års Jubilæumsfest. den 9. september 1967 på Hansens Hotel.

Snedkernes Fagforening. Vejen. 1907 60 år 1967. Snedkerforbundets Vejen Afdelings. 60 års Jubilæumsfest. den 9. september 1967 på Hansens Hotel. Snedkernes Fagforening Vejen 9. september 1907 60 år 1967 Snedkerforbundets Vejen Afdelings 60 års Jubilæumsfest den 9. september 1967 på Hansens Hotel Menu Aspargessuppe Helstegt svinekam m. æbler, svesker

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Tvis kirke 1886-2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Læs mere

Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen

Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen Som så ofte, når man skal skrive om afgørende begivenheder i Øster Hornums historie, kan man tage udgangspunkt i lærer Jens Sørensen Marks

Læs mere

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Årsskrift 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Beretning 2011 Året begyndte med en generalforsamling i god ro og orden. Bagefter var der foredrag af Rikke Godtfredsen, vores sognepræst. Hun

Læs mere

Sdr. Harridslev Brugsforening

Sdr. Harridslev Brugsforening Sdr. Harridslev Brugsforening 75 års jubileum 1905-1980 Blade af Sdr. Harridslev Brugs' historie De to grene indenfor dansk andelsbevægelse, der fik den største betydning for lokalsamfundene, var andelsmejerierne

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller og De fire kommuners alderdomshjem Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller... 4 Ny i kommunalt arbejde... 4 Dramaet om konstitueringen... 5 Den lille lærer...

Læs mere

ca!4'v$ ~L F,6-y~t-C-C/L /t)j[;"

ca!4'v$ ~L F,6-y~t-C-C/L /t)j[; - l - ca!4'v$ ~L F,6-y~t-C-C/L /t)j[;" Min far, Jens Busk Sørensen - altid kaldt Jens Busk - kan jeg huske, fra han var ca. 50 år, til han døde som 65-årig. Jeg nåede at blive født i Aptrup, Sall sogn

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1999 Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 1 2 3 Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 Lokalhistorisk forening kan i år udsende vores 4. årbog. Denne gang handler den om Sdr. Tranders, idet vi har modtaget to manuskripter. Det

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913

Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Knud Pedersens optegnelser om Skibelund Friskole 1874-1913 Når jeg her i denne bog gør forsøg på at aftegne et og andet om Skibelund Friskole, da sker det dels for at tilfredsstille en trang hos mig selv

Læs mere

Foreningens historie 1937-2007.

Foreningens historie 1937-2007. Foreningens historie 1937-2007. Foreningen blev stiftet den 29. november 1937 i København. De personer, som var med til at starte foreningen, er alle for længst døde. Det vel nok mest aktive medlem af

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Landsbyen bliver Stationsby

Landsbyen bliver Stationsby JENS GLOB SAMVIRKET og EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1984 Bind 1 (10. årgang ). Siderne 9-34 Landsbyen bliver Stationsby Af ERLING MORS NIELSEN I Egnshistorisk Forenings

Læs mere

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 39. årgang, nr. 3 August 2014 1 Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 2 FORMANDEN HAR ORDET Velkommen, velkommen og velkommen. Foreningen har over de sidste par måneder fået rigtig mange nye medlemmer.

Læs mere