Rektors beretning til forældrerepræsentantskabsmødet den 22. april Kære forældrerepræsentanter i alle Johannesskolens 37 klasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rektors beretning til forældrerepræsentantskabsmødet den 22. april 2010. Kære forældrerepræsentanter i alle Johannesskolens 37 klasser"

Transkript

1 Rektors beretning til forældrerepræsentantskabsmødet den 22. april 2010 Kære forældrerepræsentanter i alle Johannesskolens 37 klasser Jeg skal hermed på skolens vegne takke jer for jeres indsats for skole hjemsamarbejdet på Johannesskolen. En særlig tak til repræsentanterne i afgangsklasserne og 3.g., som sammen med deres børn forlader Johannesskolen på vej mod nye mål og uddannelsesinstitutioner. Held og lykke med jeres børns fremtid. Tiden siden sidste forældrerepræsentantskabsmøde har skolen naturligvis brugt på vores kerneydelse: undervisning, men vi har også fundet tid til at krydre dagligdagen for både elever og medarbejdere med anderledes aktiviteter. Tur til Sorø I dagene september deltog elever fra gymnasiet i en naturvidenskabelig talentcamp på det i august indviede Videnscenter på Sorø Akademi. Der deltog på landsbasis 18 gymnasieelever i talentcampen, og de 8 kom fra Johannesskolen. Talentcampen har til formål at styrke interessen for de naturvidenskabelige fag blandt landets gymnasieelever. Johannesskolen ligger her i front, og det skal her også nævnes, at blandt de otte deltagende elever fra Johannesskolen var de fem piger. Eleverne fik på Videnscenteret mulighed for at foretage forsøg og DNA analyser, som de ikke ville have kunnet foretage her i vores egne naturvidenskabelige lokaler. Indvielsen af Videnscenteret blev foretaget af daværende undervisningsminister Bertel Haarder. Bertel Haarder på besøg Bertel Haarder mødte vores naturvidenskabelige elever igen et par måneder senere, da han aflagde besøg på skolen d. 11. november i forbindelse med fejringen af Nordisk Klimadag Baggrunden for besøget var at orientere ministeren om et projekt, som eleverne i gymnasiets naturvidenskabelige 2.g klasse deltager i. Projektet sætter fokus på klima og energiforsyning i Norden, og som en naturlig del af projektet har gymnasiet indledt et samarbejde med et islandsk gymnasium for at få problemet belyst fra flere landes side. Bertel Haarder afsluttede sin tale i forbindelse med besøget med at sige Nu glæder jeg mig til at se, hvad 2.x. har fået ud af samarbejdet med Island, og hvad I har af gode forslag. Og samarbejdet blev der. Udover en større faglig interesse vil projektet også mere konkret give eleverne mulighed for ved selvsyn at se Islands bud på klima og energivenlige tiltag. Netop i denne uge skulle vores elever have været på studierejse derop. Dette forhindrede den islandske lavasky desværre. De må i stedet vente til skyen har lagt sig og til efteråret 2010 med at dele deres erfaringer om arbejdet med vedvarende energi med de islandske gymnasielever og derved arbejde videre med deres projekt, som overordnet har til formål at skabe større viden om klima og miljø blandt unge i Norden. 1

2 Turen går til Hemsedal Igen i år gik skolens meget populære skitur til Hemsedal i Norge. Mere end 180 elever fra henholdsvis 9., 10. og 1.g tog af sted i 4 busser. Og endnu en gang blev det en stor succes om end en meget kold en af slagsen med temperaturer ned til minus 28 grader. På pædagogisk inspirationstur til Stockholm Fra marts var skolens pædagogiske personale på en forlænget arbejdsweekend i Stockholm. Programmet omfattede besøg på en række svenske skoler for at lade os inspirere af, hvordan man på skoler i Stockholm griber skoledagen an og strukturerer den for på bedst mulig vis at kunne anvende de pædagogiske udfordringer og nyskabelser. Grundskolens lærere kunne vælge mellem fire skoler kommunale og private, og gymnasiets lærere tog på besøg på Rönninge Gymnasium, som Johannesskolen gennem en lille halv snes år har haft et samarbejde med. Et andet vigtigt punkt på fredagens program var et foredrag af professor Lasse Dencik, som spændende og indsigtsfuldt talte om emnet Familie og børn i en opbrudstid. Lørdagen var reserveret til gruppediskussioner, hvor lærerne drøftede, hvordan det de havde set og hørt på de besøgte skoler, kunne omsættes til brug hjemme på Johannesskolen. Grupperne kom med mange konstruktive forslag både hvad angår Johannesskolens fysiske forhold, men også hvad angår den pædagogiske praksis og organisering af hverdagen. Skolens lærere var alle enige om, at de pædagogiske dage i Stockholm havde givet anledning til såvel inspiration som en god faglig debat. Turen lykkedes kun fordi så mange forældre beredvilligt stillede op som lærer for en dag og underviste eleverne om fredagen. Det skal I alle have tak for. Det er mit klare indtryk, at eleverne var glade for at prøve en undervisning, der var anderledes end den daglige. Emnerne var mange: En klasse lærte at bygge bro mellem to borde. En anden lærte om takt og tone på nettet fx på facebook, mens en tredje klasse lærte om økonomi lån, opsparing, afbetaling og budget. Alt i alt nyttig viden at tage med sig i livet. Tak til alle forældrene for jeres opbakning til denne uddannelsesrejse for skolens lærere. 2

3 Når eleverne fordyber sig I grundskolen har vi efterhånden en mangeårig tradition for at give eleverne mulighed for at arbejde i dybden med et emne. I uge 11 afholdt vi således skoleårets anden fordybelsesuge: Det betød som sædvanlig opbrud i klasser og skemaer. I indskolingen fik eleverne en smagsprøve på skolen i gamle dage. Det betød bl.a. lærere med efternavne, opstilling i gården, salmevers og skønskrift. 3. og 4. klasserne lærte med Skandinavien som overskrift, og 5. og 6. klasserne lavede dukketeater. I 7. klasse var der bl.a. Europa på skoleskemaet, faglig fordybelse og besøg uden for skolen, mens 8. klasserne lavede projektopgaver. Det gjorde 9.c og 9.d også under overskriften Afrika, mens 9.a og b arbejdede inden for det naturvidenskabelige område. I 10. handlede det i uge 11 om udvikling og identitet. Eleverne sætter stor pris på disse fordybelsesuger og det faglige udbytte er derfor stort. Resten af min beretning er bygget op i tre afsnit: et om grundskolen, et om gymnasiet og et afsluttende afsnit med generelle bemærkninger af interesse for hele skolen. GRUNDSKOLEN Ny afdelingsinspektør Som det vil være de fleste bekendt har afdelingsinspektør Leif Iversen besluttet at sætte et punktum for sin mangeårige karriere på Johannesskolen til sommer. 42 år blev det til og vi siger TAK for hvert eneste af dem. Jagten på Leif Iversens efterfølger satte ind i årets første måneder og til vores store glæde og som forventet modtog skolen ansøgninger fra 12 kvalificerede kandidater. Valget faldt på Palle Olsen, Johannesskolens nuværende viceafdelingsinspektør, som både i kraft af sine formelle lederuddannelser og den ledelsesindsats han har ydet siden sin tiltrædelse på skolen i 2000, skilte sig markant ud på den gode måde. Det er glædeligt at Johannesskolen i en åbent stillingsopslag selv leverer den bedst kvalificerede kandidat til posten. Vi siger tusind tak til Leif Iversen for hans meget professionelle, engagerede og loyale indsats for Johannesskolen. Vi lykønsker Palle Olsen med hans nye job og ønsker ham det bedste for fremtiden til glæde og gavn for os og for ham. Det årlige kvalitetstjek Frederiksberg Kommune har netop afsluttet deres årlige tilsyn på Johannesskolen. Vi har haft tilsynsbesøg af to pædagogiske konsulenter, Merete Nyboe Jensen og Christian von Schlegel. Konsulenterne har både overværet klasseundervisning i 1. klasse til og med 6. klasse og har tilbragt en formiddag sammen med 7.c i fordybelsesugen. På denne måde har konsulenterne fået indblik i et bredt spektrum af Johannesskolens virksomhed og vi venter spændt på at modtage den skriftlige tilsynserklæring klasserne spiser i kantinen 5., 6. (og 7.) klasse har nu sagt farvel til Diakonissens mad og goddag til skolens egen kantine. Siden uge 8 har disse klassetrin haft mulighed for at købe dagens varme eller kolde frokost i kantinen. Vi ved, at eleverne er meget glade for ordningen, og at nyhedens interesse er ved at finde et mere stabilt leje og det gælder også køen foran kantinen. Godt for eleverne og godt for kantinen. 3

4 Forældre i Fronter Alle forældre er nu oprettet i Fronter med individuelle koder og alle forældre modtager i disse dage personlige breve med vejledning og adgangskode. Vi har gjort os megen umage med alle oprettelserne, men da der er tale om manuel indtastning kan der være enkelte fejl, som vi håber I vil have tålmodighed med at hjælpe os med at få rettet. Elever til grundskolens nye klasser næste skoleår Søgningen til børnehaveklasserne, 7. og 10. klasserne er som den skal være, nemlig helt i top. Det er glædeligt og tilfredsstillende at se, at kvalitet giver kvantitet. Jeg vil derfor gerne takke alle skolens medarbejdere og elever, som har bidraget til denne væsentlige skoleopgave, og for bestyrelsens store interesse og opbakning til skolens ledelse i forbindelse hermed. 10. klasse: Siden 2001 har skolens 10. klasse været defineret som et gymnasieforberedende år. Dette betød, at alle eleverne havde mulighed for at vælge et eller flere gymnasiefag. Med den nugældende 10. klasses lov er det ikke længere muligt at give eleverne dette tilbud. Vi har derfor fundet nye veje at være gymnasieforberedende på. Gymnasiet på Johannesskolen afvikler et brobygningsforløb i almen studieforberedelse for eleverne som introduktion til en gymnasial ungdomsuddannelse, og i kortere perioder samarbejder en grundskolelærer og en gymnasielærer om et fælles tema i undervisningen. Vi håber, vi på denne måde ruster eleverne til at træffe deres uddannelsesvalg på et kvalificeret grundlag. GYMNASIET Vi har passeret den 15. marts tilmeldingsfrist til de gymnasiale ungdomsuddannelser og vi må desværre konstatere, at vi på linje med de andre private gymnasieskoler i det storkøbenhavnske område har svært ved at øge andelen af elever til den private sektor. På nuværende tidspunkt har 44 elever søgt JohannesGymnasiet som 1. Prioritet og 20 har søgt gymnasiet som 2. Prioritet. Vi har på baggrund af disse søgetal gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle afgangseleverne og afholdt fokusgruppeinterview. Resultaterne peger på muligheder og svagheder indenfor skolens fysiske rammer og struktur og giver et godt udgangspunkt for en grundlæggende drøftelse og beskrivelse af JohannesGymnasiets fremtidige profil. Hvor går afgangseleverne hen, når de forlader os? Vi har også i år foretaget en analyse af hvor eleverne går hen, når de forlader grundskolens afgangsklasser. Der er en klar tendens i retning af, at flere og flere af vores elever efter 9. eller 10. klasse vælger en gymnasial ungdomsuddannelse (STX, HHX, HTX og HF). Gymnasiefrekvensen forstået som antallet af elever på en årgang, der vælger en gymnasial ungdomsuddannelse viser dette: År Frekvens % 69,0 81,3 72,2 83,9 4

5 Ser vi på det aktuelle søgemønster nedenfor, viser tallene, at frekvensen på 83,9% svarer til 120 elever, som søger en gymnasial ungdomsuddannelse. Af de 120 har de 98 valgt STX, den almene studentereksamen. Et flot tal, men knap så flot er det, at kun ca. hver fjerde af disse 98 stxansøgere har valgt at fortsætte på vores eget gymnasium. Antal elever i alt Ansøgere til alle gymnasiale uddannelser num / pct Heraf STX Heraf HTX Heraf HHX Heraf HF 9. kl / 78,1% kl / 95,7% I alt / 83,9% Ansøgere til STX på Johannes Gymnasiet Hvad angår de 23 elever, som ifølge ovenstående tabel ikke ønsker en gymnasial ungdomsuddannelse, viser optællingen, at 21 elever fra 9. klasse vil fortsætte i 10. klasse (heraf de 12 hos os selv), og at 2 elever fra nuværende 10. klasse ønsker at fortsætte med en erhvervsfaglig uddannelse. 10. klasse Johanneskolen 10. klasse efterskoler Erhvervsfaglig uddannelse 9. kl kl. 2 I forbindelse med analysen af hvor eleverne går hen, har vi også set på hvilke gymnasier, der er vores største konkurrenter, og det er et velkendt mønster, vi møder. Elevernes interesse retter sig primært mod Falkonergården. Falkonergården 29 Frederiksberg Gymn. 18 Rødovre Gymnasium 7 Rysensteen 6 Sankt Annæ Gymn. 5 7 gymnasier med ansøgere I alt 73 For at belyse udviklingen kan tallene fra i år sættes i relation til tallene fra de foregående to år: Type af ungdomsuddannelse Antal ansøgere 2008 Antal ansøgere 2009 Antal ansøgere klasse, efterskole, friskole Erhvervsuddannelser Gymnasium STX Gymnasium HHX Gymnasium HTX Gymnasium HF

6 FÆLLES Brobygning og introkurser Grundskolen har i dette skoleår afholdt brobygning med gymnasiet for eleverne i 10. klasse og introduktionskurser til gymnasiet for eleverne i 8. klasse. Begge typer kurser har til formål at lette eleverne i deres valg af ungdomsuddannelse. Og vi ser det som en mulighed for at gøre JohannesGymnasiet kendt uden for skolens fire vægge. Da Johannesskolen med virkning fra dette skoleår har indledt et samarbejde med UU Frederiksberg, som indgår i et større såkaldt konsortium med UU København og UU Tårnby var der tale om nogle meget velbesøgte kurser, hvor størsteparten af eleverne dog var elever fra vores egne 8. og 10. klasser. For 10. klasserne blev der afholdt 4 kurser à 1 uges varighed med i alt 88 deltagere, og for 8. klasserne blev der afholdt 4 kurser à enten 2 eller 3 dages varighed med i alt 73 deltagere. Den nærmeste fremtid I den kommende tid har ledelsen flyvende travlt med at afvikle indeværende skoleår og planlægge det kommende. I år skal vi ansætte nye medarbejdere i begge afdelinger. Et par lærere går på pension og endnu flere går på barsel. Det er en stor og betydningsfuld opgave, men også ganske inspirerende. Skoles 100 års fødselsdag En stor og rund dag forpligter og vi sætter derfor alle sejl ind for at gøre fejringen så festlig og så markant som mulig. I anledning af de 100 år laver vi et jubilæumssite under overskriften 100 år på skolebænken. Sitet kommer til at indeholde historiske tilbageblik, hvor vi både kigger på os selv gennem 100 år og lidt på verden uden for skolen. Der bliver mulighed for at læse interviews, se gamle filmklip, læse nyproducerede stile om skolen, sende en fødselsdags hilsen og meget mere. Vi varmer op til selve fødselsdagen fredag d. 3. september med en emneuge for alle skolens elever fra mandag d. 30. august. Fredag den 3. september er der reception hvor bl.a. borgmesteren kommer og siger tillykke, og lørdag d. 4. september er der stor fest for alle elever og forældre. Fødselsdagsfesten bliver også det festlige punktum for emneugen med mulighed for at se, hvad der er blevet arbejdet med i ugens løb. Mandag d. 6. september hviler vi ud og alle holder fri, både skole og SFO. Lørdag d. 11. september inviterer vi skolens personale til fest i lånte festlokaler på Frederiksberg Rådhus. Og 3. fest i rækken bliver stor fest for gamle elever, som afholdes sammen med SLØS, det er lørdag d. 25. september. Noget om vulkaner Vulkaner på Island lammer i disse dage den international luftfart naturen viser sig i al sin mangt og vælde. Menneskets afhængighed af naturen indiskutabel. Tankevækkende i et dannelsesperspektiv. Venlig hilsen Bente Aaby Christensen Rektor 6

Rektors beretning til forældrerepræsentantskabsmødet den 16. april 2008.

Rektors beretning til forældrerepræsentantskabsmødet den 16. april 2008. Rektors beretning til forældrerepræsentantskabsmødet den 16. april 2008. Kære forældrerepræsentanter i alle Johannesskolens 37 klasser. Jeg har hermed på skolens vegne fornøjelsen af at takke jer for jeres

Læs mere

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia

Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Evaluering af uddannelseskampagnen i Haraldsgadekvarteret i København samt Korskærparken og Sønderparken i Fredericia Brug for alle unge, Ministeriet for børn og undervisning Underoverskrift Januar 2013

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

VGT. alle ønsker opfyldt. tættere på. En af de aller bedste traditioner. VGT opretter hele ni studieretninger. Alle 1.g ere får deres ønske opfyldt.

VGT. alle ønsker opfyldt. tættere på. En af de aller bedste traditioner. VGT opretter hele ni studieretninger. Alle 1.g ere får deres ønske opfyldt. Nr. 10. December 2012 tættere på VGT alle ønsker opfyldt I semifinalen Rasmus er blandt de bedste til biologi. Side 3 Open space Både lærere og elever slap drømmene fri. Side 4-5 VGT opretter hele ni studieretninger.

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet.

Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet. Elever, forældre, medarbejdere Ørstedskolen er kommet til verden næsten. Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet.

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede TALENTUNDERVISNING i grundskolen Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede NTS-CENTERET 1 Hvorfor talentudvikling? Ligesom

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Rysensteen Gymnasium 2015 1 Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Denne folder er den korte fortælling om Rysensteen Gymnasium. Her kan man læse om skolens kultur og om de studieretninger

Læs mere

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne

Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Unges interesse for og deltagelse i gymnastikforeningerne Af Anne Kofod og Sigrid Hansen Center for Ungdomsforskning DPU Århus Universitet Center for Ungdomsforskning og DGI marts 2008 1 Forord Hermed

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Nyt om skolereformen i Sorø

Nyt om skolereformen i Sorø Kære forældre, elever, medarbej- dere og alle le med interesse for fol- keskolerne i Sorø Kommune April måneds nyheder er klar til at blive læst og debatteret nu i et nyt layout tilpasset hjemmesiden skolereform.soroe.dk.

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Forældrene udfordring eller..?

Forældrene udfordring eller..? nr. 25 INDHOLD Det kreative generobres Skoleportræt af Aalborg Friskole, der efter at have slået mange kolbøtter er tilbage på sporet i en spændende udvikling med stigende elevtal, overskud ambitioner

Læs mere

Forundersøgelsen til Young Skills

Forundersøgelsen til Young Skills Forundersøgelsen til Young Skills Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2013 Troels Barkholt-Spangsbo og Niels Egelund UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST Indhold Indledning og baggrund

Læs mere