Rammeplan for pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet i Hvidovre Kommune september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeplan for pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet i Hvidovre Kommune september 2013"

Transkript

1 Rammeplan for pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet i Hvidovre Kommune september 2013 Lovgivning og ansvar side 4 Rammer for arbejdet: pædagogiske læreplaner i Hvidovre Kommune side 6 Forklaring på brug af redskabet side 8 Øvrige punkter, der skal beskrives i læreplanen side 11

2 Denne rammeplan er gældende for arbejdet med pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet i Hvidovre Kommune. Den indeholder beskrivelser af, hvad der lovmæssigt er gældende vedrørende arbejdet med pædagogiske læreplaner jf. Dagtilbudsloven, samt beskrivelser af, hvad der yderligere skal med i læreplanen, da det enten er politisk besluttet lokalt eller er et fokuspunkt på området, der skal have opmærksomhed i læreplanen. Oplistede punkter i læreplansrammen viser, hvad der skal beskrives i den pædagogiske læreplan.

3 1. Lovgivning og ansvar 4 2. Rammer for arbejdet: pædagogiske læreplaner i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommunes børnepolitik og læringsforståelse 2.2 Institutionens værdier og læringsforståelse også i forhold til børn i udsatte positioner 2.3 De seks læreplanstemaer og mål for udvikling af børns læring 2.4 Eksempel på mål i forhold til krop og bevægelse 2.5 Redskab, der skal bruges i beskrivelsen af hvert af de seks læreplanstemaer 3. Forklaring på brug af redskabet Mål for udvikling af børnenes læring 3.2 Metoder og aktiviteter 3.3 Tegn 3.4 Dokumentation 3.5 Analyse/vurdering af målopfyldelsen 3.6 Opfølgning 3.7 Eksempel på udfyldt redskab i forhold til temaet krop og bevægelse for børn over 3 år 4. Øvrige punkter, der skal beskrives i læreplanen Børnemiljø 4.2 Overgange 4.3 Digital dannelse 4.4 Inklusion 4.5 Evaluering

4 1. Lovgivning og ansvar Jf. Dagtilbudsloven fra august 2007 skal følgende indgå i den pædagogiske læreplan: Beskrivelse af de seks læreplanstemaer med opsatte mål for børn fra 0-2 år og fra 3 år og til skolestart Udarbejdelse af læreplan for børnene i aldersgruppen 0-2 år og i aldersgruppen fra 3 år og til skolestart. Integrerede institutioner kan udarbejde én læreplan under hensyntagen til de to aldersgrupper. Dette indebærer, at der opstilles forskellige læringsmål for børnegruppen, idet børns læring varierer i de første seks leveår, og at der derfor skal være fokus på både mindre og større børns behov for stimulering. For dagplejen udarbejdes den pædagogiske læreplan samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje Beskrivelser af mål for børns læring indenfor de seks læreplanstemaer: - Alsidig personlig udvikling - Sociale kompetencer - Sproglig udvikling - Krop og bevægelse - Naturen og naturfænomener - Kulturelle udtryksformer og værdier Beskrivelse af, hvilke relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at mål nås Beskrivelse af, hvordan der evalueres Det skal fremgå, hvilke pædagogiske metoder, aktiviteter og evt. mål, der opstilles og iværksættes i forhold til børn i udsatte positioner Det skal fremgå, hvordan arbejdet med børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, hvor børnenes oplevelser af børnemiljøet inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed I lovgivningen står følgende om lederens ansvar: Lederen er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af læreplanen Lederen er ansvarlig for, at læreplanen evalueres mindst hvert andet år Lederen er ansvarlig for at dokumentere om valgte metoder og aktiviteter samt børnemiljø har ført til opfyldelse af opstillede mål i læreplanen Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på de resultater, der er opnået i læreplanen Lederen skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af læreplanen Kommunalbestyrelsens ansvar: At godkende læreplanerne 4

5 At drøfte læreplanerne mindst hvert andet år og tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side I Dagtilbudsloven står desuden: Læreplanen skal sikre og inspirere til, at der i dagtilbuddene skabes rummelige læringsmiljøer, som er lydhøre overfor børns nysgerrighed og forskellighed Læreplanen skal være med til at understøtte børns læring og udvikling af kompetencer, så der sikres et naturligt læringsforløb fra dagtilbud til skole Som fundament for den pædagogiske læreplan kan dagtilbuddets værdier, pædagogiske principper og læringsforståelse beskrives. Det er med til at skabe et afsæt til at udarbejde læringsmål og til at beskrive pædagogiske metoder, der skal bidrage til at indfri læringsmålene Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer trivsel, sundhed, udvikling og læring Børns læring og udvikling af kompetencer skal fremmes gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med integration i det danske samfund Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børnene en god overgang til skolen ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lyst til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud Med udgangspunkt i det forrige er det derfor besluttet, at følgende skal indgå i den pædagogiske læreplan: Beskrivelse af institutionens læringsforståelse også i forhold til børn i udsatte positioner Arbejdet med børns overgange I læreplanen skal følgende punkter beskrives, da det er fokuspunkter i politisk vedtagne visioner i Hvidovre eller er et særligt indsatsområde: Beskrivelse af, hvordan der arbejdes med digital dannelse i institutionen (fra 2015) (jf. visionen På vej mod digital dannelse 0-18 år ) Beskrivelse af arbejdet med inklusion da det er et indsatsområde, der har stort fokus på dagtilbudsområdet 5

6 2. Rammer for arbejdet: pædagogiske læreplaner i Hvidovre Kommune Det forventes, at der i institutionerne udarbejdes en særskilt velkomstfolder med alle praktiske oplysninger til forældrene. Oplysninger om hverdagen i dagtilbuddet indgår derfor ikke som punkt i rammeplanen. 2.1 Hvidovre Kommunes børnepolitik og læringsforståelse For at den pædagogiske læreplan ikke bliver et materiale på mange sider, kan I under dette punkt henvise til links til kommunens hjemmeside, hvor kommunens børnepolitik og læringsforståelse er beskrevet. 2.2 Institutionens værdier og læringsforståelse også i forhold til børn i udsatte positioner I dagtilbudsloven står beskrevet, at:... læreplanerne skal sikre og inspirere til, at der i dagtilbuddene skabes rummelige læringsmiljøer med lydhørhed overfor børnenes nysgerrighed og forskelligheder. Det står endvidere beskrevet, at dagtilbud skal give børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Som led heri skal dagtilbud bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. I dette afsnit, der omhandler den generelle læringsforståelse samt læringsforståelsen for børn i udsatte positioner, skal I som institution skrive med hvilken tilgang, I indfrier ovenstående. 2.3 De seks læreplanstemaer og mål for udvikling af børns læring Børnenes læring indenfor hvert læreplanstema skal beskrives her. Temaerne skal beskrives i forhold til, hvad jeres institutionen vil arbejde med og finder det relevant at have opmærksomhed på. For hvert tema opstiller I de mål, I ønsker at arbejde henimod. Kombinerede institutioner skal opsætte mål for både aldersgruppen 0-2 år og for børn fra 3 år og til skolestart. Som inspiration står der fx i vejledningen til de pædagogiske læreplaner følgende omkring krop og bevægelse: Krop og bevægelse er redskaber til at erobre verden. Ved at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres forudsætninger for at udvikle sig. I dagtilbuddet er der mangfoldige rammer og muligheder for at udfordre børnene til at bevæge sig. Krop og bevægelse er ikke kun en fysiologisk, men også en sanselig adgang til verden. Ved at bruge forskellige redskaber og materialer får børnene anledning til både at bruge og stimulere denne sanseverden. Kropslighed er en del af det at være til stede i verden sammen med andre. Ved aktivt at udforske kroppens muligheder og begrænsninger udvikles børnenes færdigheder og vaner. De får erfaringer i, hvad det betyder at koble f.eks. det talte sprog og kropssproget, og de udvikler herigennem også respekt for, at andre kan have et andet udtryk, andre reaktioner og deres egen integritet. Bevægelse baner veje for at udforske, afprøve, nyde og forstå det fysiske såvel som det kulturelle miljø og naturen. (Pædagogiske læreplaner for dagtilbud Undervisningsministeriets hjemmeside: uvm.dk) 6

7 Eller som i et eksempel fra en institution: Børnene skal føle/opleve glæde ved at bruge kroppen i fysiske aktiviteter. Børnene skal lære at bruge deres forskellige sanser og lære deres egen krop og funktioner at kende. Børnene skal endvidere lære og opleve, hvad der er sund levevis. I vuggestueafdelingen er legepladsen indrettet til at udfordre børnene fysisk, så vuggestuebarnet igennem sin leg øver og tilegner sig mange motoriske færdigheder. Ligeledes er vi meget bevidste om hvilket legetøj og redskaber, der er i huset og på legepladsen, så alle aldersgrupper har mulighed for at udvikle deres motorik optimalt. På stuerne er det tilladt at lege vildt, kravle op og hoppe på stuens madras. En dag ugentligt er der fælles rytmik for alle vuggestuebørnene. I børnehaven er der mange fysisk aktive projekter/muligheder. Vi bruger meget vores udendørs arealer til fysiske aktiviteter. Det at mærke at blive forpustet eller at det er tungt at flytte ting (rafter, brænde osv.), giver børnene en god forståelse af deres kunnen, og det er altid en succes, når man gennemfører. Aktiviteter som rytmik, motionsløb, sjipning, rulleskøjter, perlearbejde osv. er med til at udvikle børnene motorisk, og bruges også af os til se, hvor barnet befinder sig i sin udvikling. Fælles er der hver mandag bevægelsesdag, hvor de største fra vuggestuen og alle børnehavebørn sammen laver forskellige aktiviteter i mindre grupper. Om sommeren foregår det udendørs og om vinteren oftest indendørs. Vores holdninger til sund levevis kommer bl.a. til udtryk i vores holdning over for børnene, da der er meget fokus på, hvad vi spiser. Vi forsøger at have mange drøftelser med børnene i forhold til den mad, vi spiser sammen. 2.4 Eksempler på mål i forhold til krop og bevægelse: At børnene oplever glæde ved deres krop og ved at være i bevægelse At børnene lærer deres krop og dens funktioner at kende At børnene udvikler respekt for egne og andres grænser i forhold til kroppen At børnene opnår viden om sund og usund kost At børnene på eget initiativ udforsker, hvad der kropsligt er muligt At børnene aktivt udforsker og tilegner sig verden gennem alle sanser 2.5 Redskab, der skal bruges i beskrivelsen af hvert af de seks læreplanstemaer For at sikre, at der bliver opsat mål, indhentet dokumentation og analyseret, skal følgende redskab bruges i beskrivelsen af arbejdet med hvert af læreplanstemaerne altså seks udfyldte redskaber i alt. For at undgå, at der ikke kun bliver udfyldt redskaber for én aldersgruppe, skal kombinerede institutioner mindst udarbejde et redskab for vuggestuebørnene og et for børnehavebørnene af de i alt seks temaer. Faser i redskabet 1-3 udvalgte mål indenfor det givne tema, som det vælges at arbejde med i udviklingen af børnenes læring Metoder og aktiviteter, der bliver brugt Analyse / vurdering af målopfyldelsen (børnemiljø og børneperspektiv skal evt. tænkes ind her ellers skal det gøres et andet sted i læreplanen) Tegn (ud fra udvalgte mål) Dokumentation Opfølgning 7

8 Hvis der er erfaringer for at bruge en anden model til evalueringsarbejdet, der giver information og svar om det samme, er det muligt at lave en aftale med den pædagogiske konsulent om, at denne anden model benyttes. 3. Forklaring på brug af redskabet 3.1 Mål for udvikling af børnenes læring Det er ikke muligt at have fokus på mere end 1-3 mål ad gangen. Ud fra de opstillede mål under temaerne udvælges derfor de 1-3 mål, som I har valgt at have fokus på i denne udgave af læreplanen. 3.2 Metoder og aktiviteter Metoder og aktiviteter er indfaldsvinklen til indholdet i det pædagogiske arbejde. Det er de konkrete tilgange og handlinger, I vælger at sætte i gang i forhold til børnene. Metoder og aktiviteter betegner således de måder, I vælger at arbejde på i bevægelsen mod målene. 3.3 Tegn I skal beskrive, hvilke tegn, I forventer at kunne se, som viser at målet/målene er nået. Der kigges efter tegnene, når det skal vurderes om de valgte metoder og aktiviteter, der er arbejdet med, har ført til den ønskede læring og udvikling hos børnene. Tegn på læring formuleres med udgangspunkt i (lærings)målene. Tegnene skal være så enkle og konkrete, at det faktisk er muligt at se og vurdere, om de er til stede. Det er vigtigt, at der er opmærksomhed på, at tegnene siger noget om præcis det/de mål, der er fokus på. Tegnene skal udtrykke, hvad der synes at være kernen i målene, og indeholde noget væsentligt og perspektivrigt i forhold til børnenes udvikling (kilde: Danmarks Evalueringsinstitut). 3.4 Dokumentation I skal angive eksempler på dokumentation, der viser, om de udvalgte mål er nået eller ikke er nået. Dokumentation er det materiale, der systematisk indsamles for at kunne belyse et udsnit af det pædagogiske arbejde og det, som arbejdet resulterer i. Det er den indsamlede dokumentation samt børnenes oplevelse af den pædagogiske praksis, der kan belyse, om de pædagogiske metoder og aktiviteter leder frem mod de opstillede mål. Dokumentation er nødvendig for, at refleksioner og evaluering af praksis kan blive konkret og troværdig. Samtidig er dokumentation med til at sikre et fælles grundlag at reflektere og vurdere ud fra. Det er vigtigt tidligt i forløbet at tage stilling til, hvilken/hvilke former for dokumentation, I vælger, da ikke alle metoder er brugbare til alle slags aktiviteter. Dokumentation kan indsamles på flere måder. For eksempel via: Nedskrevne iagttagelser Praksisfortællinger/læringshistorier Fotos med tekst, der beskriver, hvad billedet viser ift. målet Video Interview med børn Børns fortællinger Tegninger 8

9 Spørgeskemaundersøgelser Matrix 3.5 Analyse/vurdering af den indsamlede dokumentation Det er denne fase, der giver evalueringen værdi. Det er her, der skabes ny viden om praksis, og her der skabes grundlag for en velargumenteret og professionel udvikling af praksis. Vurderingen handler om, at der tages stilling til den information, der ligger i den indsamlede dokumentation med udgangspunkt i de opstillede mål og tegn. I kan vælge at inddrage børnemiljøet her ved at vurdere det i et børneperspektiv, hvor børnenes oplevelser af miljøet inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Inddrages det ikke her, skal børnemiljøet beskrives andetsteds i læreplanen (se mere om børnemiljø på side 11). 3.6 Opfølgning I skal beslutte, hvad den nye viden skal have af betydning for den fremtidige pædagogiske praksis. Hvordan udnyttes den nye læring på baggrund af det beskrevne forløb, således at det er i overensstemmelse med institutionens værdigrundlag og pædagogiske fundament? I skal beskrive, hvordan der følges op på resultaterne. 3.7 Eksempel på udfyldt redskab i forhold til temaet krop og bevægelse for børn over 3 år Tema Udvalgte mål Krop og bevægelse At børnene opnår viden om, hvad der er sund og usund kost At børnene udfolder sig kropsligt i de aktiviteter, der sættes i gang Metoder og aktiviteter Vi planlægger en ugentlig løbetur på den samme ugedag i hver uge Når vi hver 14. dag låner skolens gymnastiksal, lægger vi fx måtter ud, så børnene kan rulle og slå kolbøtter Ved frokost snakker vi om det mad, vi spiser, og definerer, hvad der er sundt/usundt i måltidet Vi undersøger, hvad der er af sukker i forskellige mad- og drikkevarer, og vi laver en udstilling, der viser hvor mange stykker sukker, der er i den enkelte ting Børnene tegner, hvad de bedst kan lide at spise, og hvad de ikke kan lide. Der snakkes om det sunde og usunde i det, der er tegnet Tegn Børnene er aktive på løbeturene vil fx ikke hele tiden gå Børnene bruger redskaber, der er til rådighed i gymnastiksalen Når børnene har hørt om og smagt den samme ingrediens/madvare flere gange, kan de fortælle, om det hører til det sunde eller usunde Vi hører børnene vise og fortælle om udstillingerne og deres tegninger til andre hvor de fortæller, hvorfor det enten er sundt eller usundt Dokumentationsmetoder Der nedskrives iagttagelser løbende i hverdagen samt ved de igangsatte aktiviteter Der laves en matrix over børnegruppen, der viser om børn er aktive og ikke hæmmet motorisk 9

10 Analyse/vurdering af den indsamlede dokumentation De fleste børn er begejstrede for løbeturene og spørger af og til, hvornår vi skal løbe igen. To piger er altid lidt svære at begejstre til løbeturene, og de er lang tid om at blive klar. Den ene af disse piger har ofte ikke kondisko med. Størstedelen af børnene er glade for dagene i gymnastiksalen og bruger naturligt og frygtløst de forskellige redskaber. Fire af børnene er tilbageholdende og skal guides af en voksen for at turde prøve. Det vurderes, at det hænger sammen med børnenes grovmotoriske udvikling, som der med fordel kan støttes op omkring. Børnene fortæller stolt om deres udstillinger til forældrene samt til andre voksne i huset, og det høres her, at børnene har helt styr på, hvad der er sundt, og hvad der er usundt. Fx er det hørt en dreng fortælle. det er derfor, det er bedst at drikke vand og ikke ret meget sodavand. Opfølgning Tegningerne bliver ikke vist så meget frem, men i snakke med børnene om det kan det høres, at de kender til sammenhængen med det sunde og usunde i det, de har tegnet. Flere forældre fortæller, at børnene derhjemme spørger nysgerrigt ind til det, der serveres, samt deler ud af sin viden om mad. Der er tilfredshed med de resultater, som dokumentationen viser. Vi vil fortsætte med løbeturene samt turene til gymnastiksalen og være opmærksomme på de børn, der er tilbageholdende. Vi vil fx snakke med forældrene til pigen, der sjældent har kondisko med i håbet om, at hun tager dem med fremover og evt. har en betydning for pigens entusiasme for løb. Vi vil løbende i hverdagen forsøge motorisk at udfordre de børn, der viser usikkerhed og tilbageholdenhed i gymnastiksalen. Madudstillingen har været en succes, og erfaringerne derfra tages med videre til senere projekter. Aktiviteten med tegninger har været lærerig i forhold til emnet, men det er ikke et produkt, børnene har vist stolthed over. Dette betyder dog ikke, at metoden ikke vil blive brugt igen. 10

11 4. Øvrige punkter, der skal beskrives i læreplanen 4.1 Børnemiljø Som beskrevet under lovteksten tidligere, skal det fremgå af læreplanen, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk læringsmiljø, som fremmer trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det er muligt at inddrage børnemiljøet, når skemaet for de enkelte læreplanstemaer udføres/udarbejdes, men det er også en mulighed at integrere børnemiljøet i læreplanen i et særskilt afsnit, hvor fx interview af børn i forhold til et givent emne behandles. Der skal være en vurdering af børnemiljøet både i forhold til vuggestuebørn og børnehavebørn. Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udarbejdet en del materiale til brug for arbejdet med børnemiljøet. Dette kan hentes på dcum.dk. Fra januar 2014 lancerer DCUM et nyt Børnetermometer målrettet dagtilbud. 4.2 Overgange Ifølge Dagtilbudsloven skal dagtilbud i samarbejde med forældre sikre en god overgang til skolen ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan børnenes læring understøttes i arbejdet med at sikre en sammenhængende overgang. Hvis der henvises til hæftet Sammenhænge i børns og unges liv - et fælles ansvar, skal det fremgå, hvordan det beskrevne omsættes til praksis. 4.3 Digital dannelse Fra 2015 skal alle institutioner beskrive i læreplanen, hvordan der arbejdes med digital dannelse i institutionen, jf. visionen På vej mod digital dannelse. 4.4 Inklusion I skal beskrive, hvordan der arbejdes med inklusion, samt hvordan arbejdet organiseres. Det er også en mulighed at indsætte link til forvaltningens folder om inklusion og beskrive, hvordan indholdet i folderen omsættes til praksis i jeres institution. 4.5 Evaluering Det skal angives, hvordan evalueringen finder sted, så det er tydeligt, hvordan det pædagogiske personale er inddraget. Det skal i dette afsnit beskrives: Under hvilke organisatoriske rammer evalueringen finder sted? Hvordan inddrages forældrebestyrelsen? Hvilken læring har I fået med jer? Hvad er væsentligt at følge op på? 11

12 Layout: Staben i Børne- og Velfærdsforvaltningen, Hvidovre Kommune Fotos: Ebbe Forup. Tryk: Rådhustrykkeriet, Hvidovre Kommune

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Denne DCUM-vejledning beskriver de krav der er til arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i at leve op til kravene om

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Evaluering af læreplan Børneuniverset

Evaluering af læreplan Børneuniverset Evaluering af læreplan 2017 Børneuniverset 1 Faktaoplysninger Institutionens navn Børneuniverset Adresse Drosselvej 28 Telefonnummer 76164792 Hjemmeside www.boerneuniverset.esbjergkommune.dk Leder Souchef

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013

Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013 Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013 Hermed evaluering af læreplanen i Simmerbølle Børnehave. Med udgangspunkt i læreplanen, er hvert enkelt tematiseret udviklingsområde gennemgået

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Sådan arbejder vi med Pædagogiske læreplaner i Silkeborg Kommune

Sådan arbejder vi med Pædagogiske læreplaner i Silkeborg Kommune Sådan arbejder vi med Pædagogiske læreplaner i Silkeborg Kommune 1 Indledning Alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan, som skal forholde sig til seks hovedtemaer: barnets alsidige personlige

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune 2012 Pædagogisk læreplan Dagplejen 1 Kolding kommune Dagtilbudsloven 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Børnehuset Delfinen Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET.

RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET. 2012 Rammerne for det pædagogiske arbejde i Daginstitutionen Kernehuset. RAMMERNE FOR DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN KERNEHUSET. Indhold Kernehusets grundlæggende opgave:... 3 Kernehusets opbygning:...

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER OG INKLUSIONSSTRATEGI FOR SUNDBRINKENS BØRNEHUS

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER OG INKLUSIONSSTRATEGI FOR SUNDBRINKENS BØRNEHUS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER OG INKLUSIONSSTRATEGI FOR SUNDBRINKENS BØRNEHUS 2013-2014 Dagtilbudsloven Ifølge Dagtilbudsloven skal Sundbrinkens Børnehus udarbejde pædagogiske læreplaner, der giver retning for

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Formålet med mødet i aften

Formålet med mødet i aften FORLØBSSKEMA TIL ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I HOLBÆK KOMMUNE Formålet med mødet i aften At de to forskellige formål som læreplanen har står tydeligt frem for alle At vi som fagcenter giver mulighed

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Digital handleplan for område Tønder

Digital handleplan for område Tønder Digital handleplan for område Tønder Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Gentofte Dagpleje Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området

Læs mere

Antal Pladser: 32 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn Billede Navn Mailadresse og tlf.nr.

Antal Pladser: 32 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Evaluering af læreplan Børneuniverset

Evaluering af læreplan Børneuniverset Evaluering af læreplan 2015 Børneuniverset 1 Faktaoplysninger Institutionens navn Børneuniverset Adresse Drosselvej 28 Telefonnummer 76164792 Hjemmeside www.boerneuniverset.esbjergkommune.dk Leder Souchef

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2014/15

Evaluering af indsatsområder2014/15 Evaluering af indsatsområder2014/15 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2014-2015... 4 Udmeldt indsatsområde: Science og læring 2014-2015 (fælles)... 5 Udmeldt Indsatsområde: Digital

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 17. september 2008 Formiddagens program Kl. 13.30 13.45 Velkomst, formål med seminaret Kl. 13.45 14.30 Oplæg v. Stig Brostrøm Kl. 14.30 14.45

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Acadre 130767-14. Værdigrundlag

Acadre 130767-14. Værdigrundlag I Børnehaverne i Nordøst arbejder vi pr. 1. januar 2015 med de pædagogiske læreplaner efter nedenstående skabelon. Skabelonen bygger på tidligere materiale og er udarbejdet som et hjælperedskab til planlægningen

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Bakkegårdens børnehave i Gentofte Kommune 2012 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Vi har i Dagtilbud Sydvest valgt, at lave en fælles afrapportering af punkterne 1-5 + 8. I Birkebo og Ålykke har de 2 børnehuse fælles pædagogisk leder

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede

Fatkaoplysninger. Navn Helle Langaa Andersen Trine Lind Claus Jensen. Billede 1 Indhold Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2014... 4 Digital Læring Dagtilbuddet skal gennem brug af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring.... 5 At styrke barnets kompetencer inden

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Bramming området. Områdeinstitutionen består af følgende afdelinger: Billede Navn Mailadresse og tlf.nr.

Bramming området. Områdeinstitutionen består af følgende afdelinger: Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. 1 Indholdsfortegnelse Bramming området... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og Ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2016 6 1 02 Indhold Dagtilbudstermometertal for 2016 03 Fakta om datamaterialet 04 Børnenes syn på børnemiljøet 05 Psykisk børnemiljø

Læs mere