PUBLIKATIONSBETINGELSER - FORORD - INDLEDNING - SELVE KODEBOGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUBLIKATIONSBETINGELSER - FORORD - INDLEDNING - SELVE KODEBOGEN"

Transkript

1 DDA Datamateriale DENNE PUBLIKATION ER DELT I TRE SELVSTÆNDIGT PAGINEREDE H O V E D A F S N I T OVERSIGT OVER KODEBOGENS VARIABLE 2. KODEBOGEN PUBLIKATIONSBETINGELSER - FORORD - INDLEDNING - SELVE KODEBOGEN 3. STUDIEBESKRIVELSEN DATADOKUMENTATION ARKIVNUMMER DDA-001 ** OMNIBUS 1972 **

2 UNDERSØGELSEN BLEV OPRINDELIGT GENNEMFØRT AF SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET PUBLIKATIONSBETINGELSER DATAMATERIALET BEARBEJDET I DANSK DATA ARKIV AF ASTRID BOGH LAURITZEN ØVERST PÅ HVER SIDE ER ANGIVET DATO FOR TRYKNING DATADOKUMENTATIONEN SENEST REVIDERET 03/01/1977 HVIS DER UNDER UDARBEJDELSE AF EN PUBLIKATION (DVS. ENHVER CIRKULERET SKRIFTLIG FREMSTILLING) ER ANVENDT DATAMATERIALE, SOM ER STILLET TIL RÅDIGHED GENNEM DDA, BØR SÅVEL DEN OP- RINDELIGE DATAINDSAMLER SOM DDA NÆVNES. FØLGENDE OPLYSNINGER FORESLÅS MEDTAGET, IDET PARANTESERNES INDHOLD TILPASSES: æunder UDARBEJDELSE AF DENNE (PUBLIKATION/BOG/ ARTIKEL/OPGAVE) ER ANVENDT DATAMATERIALE FRA OMNIBUS 1972, SOM OPRINDELIGT BLEV INDSAMLET AF SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET. DETTE DATAMATERIALE BLEV MED TILHØRENDE DOKU- MENTATION STILLET TIL RÅDIGHED GENNEM DANSK DATA ARKIV (ARKIVNUMMER DDA-001).

3 FOR ANALYSERESULTATER OG FORTOLKNINGER I NÆR- VÆRENDE (PUBLIKATION/BOG/ARTIKEL/OPGAVE) INDE- STÅR ALENE (FORFATTEREN).æ PUBLIKATIONER BØR I TRE EKSEMPLARER TILSTILLES DDA, SOM VIDEREBEFORDRER ET EKSEMPLAR TIL DEN OPRINDELIGE DATA- INDSAMLER. DANSK DATA ARKIV. F O R O R D ALLE BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM DEN UNDERSØGELSE, HVIS DATA BESKRIVES I NÆRVÆRENDE DOKUMENTATIONS-PUBLIKATION, FINDES I STUDIEBESKRIVELSEN, SOM UDGØR DEN TREDJE OG SIDSTE SELV- STÆNDIGT PAGINEREDE DEL AF PUBLIKATIONEN. (STUDIEBESKRIVEL- SEN PUBLICERES IØVRIGT OGSÅ SÆRSKILT). STUDIEBESKRIVELSEN ER OPDELT I FEM HOVEDAFSNIT. I FØRSTE AF- SNIT IDENTIFICERES SÅVIDT MULIGT ALLE DE PERSONER OG/ELLER INSTITUTIONER, SOM HAR SPILLET EN ROLLE I FORBINDELSE MED UN- DERSØGELSEN. (SELVOM UDFØRLIGE DONOR-REFERENCER ER GIVET SKAL DET PÅPEGES, AT ENHVER HENVENDELSE VEDRØRENDE DEN BESKREVNE UNDERSØGELSE OG DET DOKUMENTEREDE DATASÆT I FØRSTE INSTANS SKAL RETTES TIL DANSK DATA ARKIV). I STUDIEBESKRIVELSENS ANDET AFSNIT FINDES FORUDEN EN KORT BESKRIVELSE AF EMNET EN RÆKKE OPLYSNINGER OM DATAINDSAMLINGEN (DEFINITIONER AF UNIVERS OG OBSERVATIONSENHEDER, BESKRIVELSE AF UDVÆLGELSESPROCEDURE SAMT EVENTUEL VÆGTNING, KARAKTERISTIKA VEDRØRENDE DATAINDSAMLINGEN OG DET GENEREREDE DATASÆT); DETTE AFSNIT TILSIGTER EN BELYS- NING AF ANALYSESITUATIONEN HOS PRIMÆRUNDERSØGEREN. I TREDJE AFSNIT GIVER STUDIEBESKRIVELSEN OPLYSNINGER, SOM ER AF FUNDAMENTAL BETYDNING FOR EN SEKUNDÆR ANALYSE AF DATAMATE- RIALET; HER ER SELVSAGT ADGANGSBETINGELSERNE (LOVGIVNINGSMÆS- SIGE ELLER DONORSPECIFICEREDE RESTRIKTIONER KAN FOREKOMME) AF OVERORDNET INTERESSE, MEN OGSÅ OPLYSNINGER OM DATAKONTROL (HOS PRIMÆRUNDERSØGEREN OG I DATAARKIVET) SAMT OM MULIGHEDEN FOR ANALYSE MED STANDARDISEREDE ANALYSESYSTEMER ER AF BETYD- NING. PÅ DETTE SIDSTE OMRÅDE ANGIVER STUDIEBESKRIVELSEN, TIL HVILKE PROGRAMPAKKER DDA UMIDDELBART (DVS. AUTOMATISK) KAN TILBYDE DATASÆTTET; I TILLÆG HERTIL SKAL FØJES, AT DDA TIL- STRÆBER AT KUNNE STILLE ALLE DATAMATERIALER TIL RÅDIGHED PÅ DET AF BRUGEREN FORETRUKNE REGIONALE EDB-CENTER (NEUCC, RECAU OG RECKU) - OG INDEN FOR HVERT CENTER TIL DE DER ALMINDELIGST ANVENDTE PROGRAMPAKKER TIL STATISTISK ANALYSE. STUDIEBESKRIVELSENS SIDSTE TO AFSNIT INDEHOLDER REFERENCER AF

4 FORSKELLIG ART. AFSNIT FIRE GIVER EN LITTERATURLISTE MED SPE- CIFIKATIONER AF PUBLIKATIONER/RAPPORTER/NOTATER, SOM ER SKRE- VET I TILKNYTNING TIL DEN OPRINDELIGE UNDERSØGELSE ELLER SE- NERE ANALYSER AF DATASÆTTET; VIDERE ER DER I DETTE AFSNIT RE- FERENCER TIL BESLÆGTEDE STUDIER (DATASÆT). ENDELIG GIVER STU- DIEBESKRIVELSENS SIDSTE AFSNIT EN OVERSIGT OVER DE I DATASÆT- TET MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE, DVS. EN LISTNING AF INKLUDE- REDE SOCIO-DEMOGRAFISKE KARAKTERISTIKA FOR UNDERSØGELSESEN- HEDERNE (RESPONDENTERNE). SELVE DATASÆTTET ER BESKREVET INDLEDNINGSVIST I NÆRVÆRENDE DATADOKUMENTATIONS FØRSTE DEL, SOM OMFATTER ET INDEX OVER DE I DATASÆTTET MEDTAGNE VARIABLE. DETTE INDEX HAR TIL FORMÅL AT LETTE OVERBLIKKET OVER DEN KODEBOG, SOM FØLGER UMIDDELBART HEREFTER I PUBLIKATIONENS ANDEN DEL. KODEBOGEN OMFATTER FRA FØRSTE TIL SIDSTE VARIABEL EN BESKRIVELSE AF, HVAD DER ER MÅLT - SAMT I TVIVLSTILFÆLDE TILLIGE HVORDAN MÅLINGEN HAR VÆRET GENNEMFØRT, IDET KODEBOGEN ER SØGT UDARBEJDET SÅ DETAL- JERET, SOM DE FORHÅNDENVÆRENDE OPLYSNINGER HAR TILLADT. BESKRIVELSEN AF DEN ENKELTE VARIABEL FØLGER NEDENSTÅENDE PRINCIPSKEMA, HVOR TALLENE I VINKELPARENTES REFERERER TIL DE EFTER SKEMAET ANFØRTE KOMMENTARER: VAR.<1> 'VARIABEL-ETIKETTE <2>' REF.NO.<3> MD1:<4> MD2:<5> (EVENTUEL TEKST INDFØJET I PARENTES ANGIVER DEFINITIONEN AF FORUDGÅENDE SPØRGSMÅL, HVIS ORDLYD FORUDSÆTTES FOR FOR- STÅELSE AF DEN FORHÅNDENVÆRENDE VARIABEL; FLERE PARENTESER INDIKERER FLERE NIVEAUER I EN SEKVENS AF FILTER-FØLGE- SPØRGSMÅL) HEREFTER FØLGER DEN EGENTLIGE VARIABELDEFINITION, DVS. BE- SKRIVELSEN AF, HVAD DER ER MÅLT I DEN FORHÅNDENVÆRENDE VARIABEL <6> EFTER BEHOV KAN DEN EGENTLIGE DEFINITION FØLGES AF UDDY- BENDE KOMMENTARER <7> MASTER INFORMATION REFERENCE <8> UNWEIGHTED % N= <9> DEF. AF SVARKATEGORI/KLASSE ABS. PRC. NNNN 01. FØRSTE SVARKATEGORI/KLASSE <10> <11> <12> 02. ANDEN SVARKATEGORI/KLASSE <10> <11> <12> NN. NN'TE SVARKATEGORI/KLASSE <10> <11> <12> <TOTALER> <10> <11> <12>

5 OVENSTÅENDE FORMAT FOR VARIABELDOKUMENTATION FØLGER DE KRAV, SOM STILLES AF DATAMANIPULATIONS- OG ANALYSESYSTEMET OSIRIS, DER AF DE I DANMARK ANVENDTE PROGRAMPAKKER GIVER DE BEDSTE MULIGHEDER FOR EN STRUKTURERET OG OMFATTENDE, MASKINLÆSBAR DOKUMENTATION AF VARIABLE; DESUDEN EKSISTERER DER GRÆNSE- FLADEPROGRAMMEL, SOM MULIGGØR TRANSFORMATION AF OSIRIS- FORMATTEREDE FILER, SÅLEDES AT DISSE KAN DANNE INDDATA TIL ANDRE STATISTISKE ANALYSESYSTEMER (FX. SPSS, SAS, BMD-P). VISSE DELE AF DDA'S STANDARD FOR VARIABELDEFINITION REPRÆ- SENTERER DOG EN UDVIDELSE AF KRAVENE I OSIRIS - UDEN AT DER ER BEGÅET BRUD PÅ FORMAT-RESTRIKTIONERNE; SÅDANNE UDVIDELSER ER BL.A. BEGRUNDET I, AT DEN OSIRIS-FORMATTEREDE DOKUMENTA- TION AF VARIABLE UMIDDELBART ANVENDES SOM INDDATA TIL DET I DDA ANVENDTE INTERAKTIVE GENFINDINGSSYSTEM, ZAR. VI SKAL DER- FOR NEDENFOR GIVE NOGLE KOMMENTARER (KNYTTET TIL VINKELPAREN- TES-NUMRENE I SKABELONEKSEMPLET OVENFOR): <1> VARIABELNUMMERET ER DEN ENTYDIGE REFERENCE, SOM ER TIL- STRÆKKELIG TIL, AT ANALYSEPROGRAMMERNE KAN FINDE FREM TIL DET ØNSKEDE DATAFELT. <2> HVER VARIABEL ER TILDELT EN ETIKETTE PÅ MAXIMALT 24 KA- RAKTERER; DENNE (SOM GENFINDES I INDEX-OVERSIGTEN FOR- REST I PUBLIKATIONEN) ER - BL.A. VED ANVENDELSE AF FOR- KORTELSER - SØGT AFFATTET SÅ MNEMOTEKNISK SOM MULIGT. <3> REFERENCENUMMERFELTET (SOM GODT MÅ INDEHOLDE BOGSTAVER) ANGIVER I DENNE UNDERSØGELSE NUMMERET PÅ DET PÅGÆLDENDE SPØRGSMÅL I SPØRGESKEMAET. <4> MD1 ANGIVER, AT EN AF DE ANVENDTE SVARKODER/KLASSEIDEN- TIFIKATIONER ER BETRAGTET SOM 'MANGLENDE DATA'. MAN KAN I DEFINITIONEN AF DEN AKTUELLE SVARKATEGORI/KLASSE AF- LÆSE ÅRSAGEN TIL, AT DER MANGLER OPLYSNINGER I DEN PÅ- GÆLDENDE VARIABEL FOR VISSE ENHEDERS VEDKOMMENDE; TY- PISKE ÅRSAGER TIL 'MANGLENDE DATA' ER: (1) AT ET AFGIVET SVAR I EN TIDLIGERE VARIABEL HAR MED- FØRT, AT DEN FORHÅNDENVÆRENDE VARIABEL IKKE SKULLE BESVARES - ELLER AT BESVARELSE IØVRIGT ER LOGISK UMULIG ELLER MENINGSLØS FOR VISSE ENHEDER. (IRRELEVANT-KATEGORIEN). (2) AT DER (AF FORSKELLIGE GRUNDE, DVS. UFRIVILLIGT) IKKE ER OPNÅET SVAR, SELV OM BESVARELSE VAR LOGISK MULIG OG MENINGSFYLDT. (UOPLYST-KATEGORIEN). (3) AT SVARKATEGORIEN VED SIT INDHOLD (DEFINITORISK) INDIKERER EN MANGLENDE STILLINGTAGEN TIL SPØRGS- MÅLET (FX. SVAR AF TYPEN 'VED IKKE', 'VIL IKKE SVARE', 'HVERKEN FOR ELLER IMOD'); HVORVIDT SÅDAN- NE SVAR SKAL BETEGNES 'MANGLENDE DATA' BEROR SELV- SAGT PÅ ANALYSEOPLÆGGET - OG PRÆDEFINEREDE KODER FOR 'MANGLENDE DATA' KAN OMDEFINERES I ANALYSE- FASEN. (UEGENTLIGT MANGLENDE DATA). <5> MD2 ER PARALLEL TIL MD1 MED DEN UNDTAGELSE, AT MD2 UDE- LUKKER ALLE KODER NUMERISK STØRRE END ELLER LIG DEN AN- GIVNE SOM 'MANGLENDE DATA'; I NOGLE TILFÆLDE VIL MAN SE, AT MD2 OMFATTER MD1, DER SOM NÆVNT KUN UDELUKKER

6 EN ENKELT KODE. <6> I SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER GIVES VARIABELDEFINITIONEN VED EN NØJAGTIG AFSKRIFT FRA SPØRGESKEMAET. PÅ TILSVA- RENDE MÅDE ER DE I PARENTESER INDFØJEDE TEKSTER EN AF- SKRIFT AF FORUDGÅENDE FILTERSPØRGSMÅLS FORMULERING I SPØRGESKEMAET; DISSE PARENTETISK INDFØJEDE TEKSTER VIL SÅLEDES I DE FLESTE TILFÆLDE KASTE LYS OVER IRRELEVANT- KATEGORIENS BETYDNING (JF. PUNKT (1) UNDER <4> OVENFOR). PARENTETISK INDFØJEDE TEKSTER (OG IRRELEVANT-KATEGORIEN) BELYSER DATA-STRUKTUREN, SÅLEDES SOM DENNE HAR VÆRET FASTLAGT VED UDFORMNINGEN AF SPØRGESKEMAET. (JF. OGSÅ BESKRIVELSEN UNDER <9> NEDENFOR). <7> UDDYBENDE KOMMENTARER VIL I EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE TYPISK VÆRE HENTET FRA INTERVIEWER-INSTRUKTIONER, ER- FARINGER GJORT I KODEFASEN ELLER I FORBINDELSE MED DA- TARENSNINGEN. <8> TEKSTEN 'MASTER INFORMATION REFERENCE' FOREKOMMER I RET FÅ TILFÆLDE; TEKSTEN ER DA EFTERFULGT AF ET TAL, SOM ANGIVER NUMMERET PÅ DET BILAG (PLACERET LIGE EFTER DEN SIDSTE VARIABEL I KODEBOGEN), HVORTIL DER REFERERES. TYPISK VIL EN SÅDAN REFERENCE FOREKOMME, HVOR BESKRIVEL- SEN AF SVARKATEGORIERNE/KLASSERNE ER MEGET LANG (FX. VED STATUSVARIABLE ELLER INDEX-KONSTRUKTIONER). <9> SVARKATEGORIERNE (DVS. DEN I VARIABLEN FORETAGNE KLASSI- FIKATION AF OBSERVATIONSENHEDERNE (RESPONDENTERNE)) IND- LEDES MED DEN NUMERISKE KODE, HVORMED DE ER KENDETEGNET I DATASÆTTET. HEREFTER FØLGER DEFINITIONEN AF HVER KATE- GORI (KLASSE), SOM I SPØRGESKEMAUNDERSØGELSER ANGIVES VED SPØRGESKEMAETS PRÆDEFINEREDE KATEGORI-FORMULERINGER (SVARMULIGHEDER) ELLER (ÅBNE SPØRGSMÅL) KODENØGLENS KLASSIFIKATIONS-FORMULERING. STRUKTURINFORMATION AF TY- PEN 'GÅ TIL SPØRGSMÅL XX' ER MEDTAGET I FILTERSPØRGSMÅL, SÅLEDES AT DEN OPRINDELIGE SPØRGESKEMASTRUKTUR ER BIBE- HOLDT. DE TRE TALKOLONNER I HØJRE SIDE ER BESKREVET UN- DER <10> - <12> NEDENFOR. DET SKAL ENDELIG BEMÆRKES, AT DER I VISSE TILFÆLDE SLET IKKE ER MEDTAGET INFORMATION PÅ SVARKATEGORI-NIVEAU; DETTE VIL TYPISK VÆRE TILFÆLDET I FORBINDELSE MED KONTINUERTE VARIABLE (FX. INDKOMST) ELLER HVOR KATEGORIERNES ANTAL ER STORT OG DERES IND- INDHOLD INDLYSENDE (FX. FØDSELSÅR). <10> DEN FØRSTE TALKOLONNE ANGIVER UD FOR HVER SVARKATEGORI DET ABSOLUTTE ANTAL OBSERVATIONSENHEDER (RESPONDENTER), SOM ER HENFØRT TIL DEN PÅGÆLDENDE KLASSE. NORMALT VIL DER VÆRE TALE OM UVÆGTEDE MARGINALER (JF. TEKSTEN 'UN- WEIGHTED' OVER KOLONNEN); HVOR DER FRA PRIMÆRANALYSEN FORELIGGER VÆGTEDE SVAR, KAN DDA LEVERE EN KODEBOG MED DEN VÆGTEDE MARGINALFORDELING. SUMMEN AF DENNE KOLONNES TAL ANGIVER DET TOTALE ANTAL RESPONDENTER OG ER FØLGELIG DEN SAMME I ALLE VARIABLE. <11> DEN ANDEN TALKOLONNE ER BEREGNET UD FRA DEN FØRSTE, IDET DER ER TALE OM PROCENTTAL, HVOR DET UVÆGTEDE ( EVT. VÆG- TEDE) ANTAL RESPONDENTER SVARER TIL 100%.

7 <12> ENDELIG ANGIVER DEN SIDSTE KOLONNE PROCENTTAL, IDET DER ER BORTSET FRA RESPONDENTER, SOM ER FALDET I DE MED MD1 OG/ELLER MD2 KARAKTERISEREDE SVARKATEGORIER. BASIS FOR PROCENTBEREGNINGEN ER ANFØRT OVER KOLONNEN (NNNN), MENS DE UDELUKKEDE KATEGORIER I KOLONNEN ER FORSYNET MED ET PUNKTUM (.). DENNE KOLONNE SKULLE SÅLEDES REFLEKTERE DEN PROCENTVISE FORDELING AF 'SUBSTANTIELLE' SVAR. DET SKAL ENDNU ENGANG UNDERSTREGES, AT ENHVER HENVENDELSE VED- RØRENDE DEN HER BESKREVNE UNDERSØGELSE SKAL RETTES TIL DDA, SOM LIGGER INDE MED YDERLIGERE DOKUMENTATION TIL BELYSNING AF EVENTUELLE UKLARHEDER ELLER FEJL; DENNE BESTEMMELSE ER INDFØRT FOR AT FORSTYRRE DONOR MINDST MULIGT. LIGELEDES SKAL DER HEN- VISES TIL DE PUBLIKATIONSBETINGELSER, SOM ER AFTRYKT FORREST I DENNE PUBLIKATION. SÅVEL PRIMÆRUNDERSØGEREN SOM DDA HAR SØGT AT GØRE GENANVEN- DELSE AF DET INDSAMLEDE DATAMATERIALE LETTEST MULIG - OG ER TIL RÅDIGHED MED YDERLIGERE ASSISTANCE. IMIDLERTID LIGGER DET VIDENSKABELIGE ANSVAR FOR ANALYSERESULTATER OG FORETAGNE KONKLUSIONER HOS DEN, DER FORETAGER DEN SEKUNDÆRE ANALYSE. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, november 1972 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi; velfærd og fritid; mikroøkonomi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: tidsbudgetter; indkøbsvaner; ægteskabslovgivningen; "Råd og resultater"; "Tænk"; angstanfald; antenneanlæg; appetit, nedsat; arbejdsforhold; arbejdsformidling, kontakt med; arbejdsløshed; arbejdspladsen, branche; arbejdspladsen, musik på; arbejdspladsskift; bølgeområde, radio; beskæftigelse, erhvervsmæssig; beskæftigelsesmobilitet; bierhverv; biografbesøg; bolig, antal beboere; bolig, antal værelser; bolig, ejerforhold; boligforhold; bolig, tilfredshed med; boligskift; boligudgifter; bopælspræference; brystsmerter; dagligvarer, indkøb af; Dansk Varedeklarations Nævn; depression; dårlige nerver; efteruddannelse; erhvervsmæssig mobilitet; erhvervsuddannelse; følsomhed; fagforeningsmedlemskab; faglig organisation, medlemskab af; flyttepræferencer; folkekirken, automatisk optagelse i; folkekirken, medlemskab af; forbrugerbeskyttelse; forbrugerorganer (statslige), kendskab til; forbrugerrådet; fritidsaktiviteter, deltagelse i; fritidsvaner; fællesantenneanlæg; generthed; helbred; hjertebanken; hovedpine; hovedpinepiller, brug af; husleje; indkøbsvaner; jobsøgning; jobskift; kirkegang; kurser, deltagelse i; madvarer, indkøb af;

8 mavesmerter; medicin, brug af; mellembølge; mobilitet, erhvervsmæssig; musik på arbejdspladsen; nakkesmerter; nervøsitet; nervemedicin, brug af; omskoling; oplæring; organisationer (faglige), medlemskab af; pjecer, Husholdningsrådets; prismærkning; Radio Luxemburg; radio, udenlandske programmer; radiovaner; reaktionsberedskab overfor vanskelige situationer; regionalradio; rygsmerter; søvnbesvær; seervaner; separation; skilsmisse; skole-tv; skoleradio; skoleuddannelse; småærinder; sovemedicin, brug af; støj, gener af; Statens Husholdningsråd; stress; Sveriges Melodiradio; svimmelhedsanfald; sygdom; teaterbesøg; tidsforbrug; toilet (indendørs), adgang til; transport til arbejde; træthed; TV-vaner; TV, udenlandske programmer; uddannelse; utroskab som skilsmissegrund; varedeklarationer; varer, mangler ved; velbefindende; virksomhedskurser, deltagelse i; voksenundervisning; 4F-mærket. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0001: Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, november Primærundersøgere: Socialforskningsinstituttet og Danmarks Statistik. DDA-0001, 1. udgave (ved Astrid Bogh Lauritzen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3090 respondenter, 690 variable) med tilhørende maskinlæsbar datadokumentation (275 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0001. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0001. Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Socialforskningsinstituttet (SFI); (B) Danmarks Statistik. (A) Borgergade 28, DK-1300 København K. (B) Sejrøgade 11, DK-2100 København Ø. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Projektnummer: 515. Yderligere oplysninger: Projektnummeret er Socialforskningsinstituttets undersøgelsesnummer. Opdragsgiver: (A) Socialforskningsinstituttet (SFI); (B) Danmarks Statistik. (A) Borgergade 28, DK-1300 København K. (B) Sejrøgade 11, DK-2100 København Ø. Yderligere oplysninger: Der var medtaget en del spørgsmål også fra Danmarks Radio og Forbrugerrådet. Økonomisk sponsor: Yderligere oplysninger: Opdragsgiverne.

9 ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Omnibus november 1972 er den første i en serie af vidtspændende interviewundersøgelser, som kendetegnes ved bl.a. ensartethed m.h.t. baggrundsvariablene: husstandssammensætning, boligbetingelser i vid betydning samt en del individuelle baggrundsoplysninger for respondenten og andre husstandsmedlemmer. Der kan (jvf. begrebet omnibus) ikke gives en kortfattet dækkende indholdsoversigt for Omnibus De vigtigste temaer er: For indtil 6 personer i husstanden gives detaljerede tidsbudgetter over tidsanvendelse og hyppighed af indkøb af dagligvarer/småærinder, afhentning/udbringning af børn i pleje, etc. Ligeledes gives en oversigt over erhvervsmæssigt arbejdes tidsmæssige placering. For interviewpersonen gives særligt detaljeret arbejdsmæssig information, som indbefatter dag-for-dag tidsbudget i en arbejdsuge, samt ferieoplysninger. Arbejdspladsskift eller arbejdsfunktionsændringer (beskæftigelsesmobilitet) vurderes af den interviewede. Anskaffelser inden for det sidste år af varige forbrugsgoder belyses m.h.t. købsbetingelser og tilfredshed; planer/ønsker om anskaffelser i det kommende år er medtaget. Tidsbudgetter for specificeret radio/tv-forbrug opstilles. Kendskab til statslige forbrugerorganer belyses. Holdninger til skilsmisselovgivning afdækkes. Videre sammenlignes respondentens fortid, nutid og fremtid på det økonomiske område. Endelig giver respondenten sin egen vurdering af helbredstilstand på en særlig skala. Flere emner (ofte fra forskellige opdragsgivere) i samme spørgeskema. M.h.t. Danmarks Statistiks spørgsmål i denne omnibusundersøgelse se DDA-0752: "Omnibusundersøgelsesregistret". Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 4009 enheder i oprindelig stikprøve; 919 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: respondenter; 690 variable pr. respondent; 24 kort pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 276 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: Desuden CPR-hentede registerdata. For åbne spørgsmåls vedkommende, som er kodet "besvaret/ikke besvaret", findes de oprindelige svar maskinlæsbare i SFI. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation).

10 Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Befolkningen i Danmark 1. sep i alderen år. Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. To-trinsudvælgelse med stratificering af kommuner på 1. trin m.h.t. 1) Geografi, 2) Kommunestørrelse, 3) Urbaniseringsgrad og 4) Andel af erhvervsaktive. Fra hvert af de opnåede strata er herefter udtaget een kommune, hvorfra respondenterne (individer) er trukket ud ved simpel tilfældig udvælgelse. Udførligere dokumentation findes i DDA. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Antal uger: 4. Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Spørgeskemaet indeholder en del åbne spørgsmål. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: 3 besøg var foreskrevet intervieweren som et minimum. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Socialforskningsinstituttets sædvanligt benyttede, landsdækkende interviewerstab foretog markarbejdet i hver sin region efter fællesinstruktionsmøde i København. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: respondentens samarbejdsvilje; varighed (af interview); faktisk antal besøg; dataindsamleren identificeret; andre personers tilstedeværelse. Respondentens samarbejdsvillighed er indikeret i den form, at man har kodet, om der har været vanskeligheder på enkelte områder (men ikke på hvilke områder). Varighed af interview findes (start- og sluttidspunkt) angivet på spørgeskemaerne, i datafilen er også medtaget samlet interviewtid. De aktuelle besøg er tidsfæstet ved måned og tidsangivelse på dagen. Intervieweren er identificeret ved kode. Andres tilstedeværelse er opsplittet: (1) alene med IP; (2) ægtefælle eller samlever til stede; (3) andre voksne til stede og (8) børn til stede. Vægtning: Vægtningskriterier: Antallet af gennemførte interviews i hvert hoved-stratum (i alt 10 geografiske områder) vejes op til folketællingens (Folke- og Boligtælling 1970) tal for køn, alder og civilstand inden for dette hoved-stratum (hånd-beregnet). Vægtningsprocedurer: Der findes i datasættet en vægtvariabel, der for hver respondent angiver med hvilken vægt, denne skal medregnes. Yderligere oplysninger: Til Danmarks Statistik er der lavet en familievægt til brug i forbindelse med spørgsmål, hvor IP svarer på familiens vegne. Familien er her "IP's nærmeste familie"; dette begreb er defineret i Familievægten er relevant i forbindelse med følgende spørgsmål (variable): Spm (V44 - V115) Spm. 81,83 og 86 (V246/255/264, V248/257/266 og V251/260/269) Spm og (V og V365-V366) Spm (V409-V427) Spm (V570-V581) Spm. 276 (V610) Familievægten er beregnet som personvægten (se subitem 02) divideret med antallet af personer i den nærmeste familie født i 1956 eller tidligere (V20).

11 BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: oprindelige skemaer; enkel hulning (karakter-repræsentation). De oprindelige spørgeskemaer findes hos Socialforskningsinstituttet. Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Analysepakkerne SAS og BMD-P kan endvidere anvendes. Anvendelige retrieval-systemer: ZAR. Information lagret i retrieval-systemet: tekst fra skema/test; klassifikationskategorier for variable. Klassifikationsskema anvendt: Klassifikationsskemaets navn: ZA. Classifikation Scheme. Klassifikationsskemaets ID-nummer: Klassifikationsskemaets tilgængelighed: Tilgængeligt i DDA. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: kontrol af kodning; kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Stikprøvemæssig kontrol af kodning. Ved SFI's egne programmer P-test og K-test er vilde, manglende og uspecificerede koder kontrolleret ligesom forlæns filtre. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Vilde, manglende og uspeciferede koder er checket v.h.a. OSIRIS-programmerne WCC og FMRG. Logisk konsistens er checket dels manuelt på marginalniveau (brutto), dels tentativt på individniveau (netto) v.h.a. UTILITY-komplekset. Hovedparten af "baglæns" filtre er inkonsistente, idet man i SFI kun checker "forlæns". Konsistenskontrol er ikke gennemført systematisk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: (A) Socialforskningsinstituttet (SFI); (B) Danmarks Statistik (Service-afdelingen). (A) Herluf Trolles Gade 11, DK-1052 København K. (B) Sejrøgade 11, DK-2100 København Ø. Yderligere oplysninger: Adgangsbetingelserne vil blive søgt genforhandlet, ligesom spørgsmålene skal opdeles i (1) fælles spørgsmål; (2) SFI-specifikke spørgsmål; og (3) DS-specifikke spørgsmål. Der er heller ikke (endnu) sat en tidsbegrænsning på adgangsrestriktionerne. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: Betænkning om en statistisk belysning af forbruger kreditområdet. Statens Trykningskontor; Betænkning nr. 707; 1974; Yderligere oplysninger: Resultaterne findes i øvrigt i løbende publikationer fra SFI og Danmarks Statistik (f.eks. Statistiske Efterretninger). Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Scheuer, Steen: Hvorfor

12 decentraliseres fagbevægelsen? Et organisationsøkologisk syn på fagbevægelsens eksterne strukturudvikling. Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i København, Forskningsrapport 88-1; 53 pp. 1988; (2) Scheuer, Steen: Faglig organisering 1966 til Udviklingstræk i strukturen i de faglige organisationers medlemstilslutning. Økonomi & Politik, nr. 1 og 2, 37 pp. 1989; (3) Scheuer, Steen: Faglig organisering 1966 til Del 2: Væksten i funktionærog servicesektoren og i særlige grupper med lav faglig organisering. Økonomi & Politik, Vol. 62, nr. 3; Analyseresultater (skalaer, index, etc.): analyseresultater er ikke arkiveret. Referencer til beslægtede studier: SFI og Danmarks Statistik gennemfører normalt tre omnibusser per år - i januar, maj og oktober. Fritidsundersøgelsen 1964 (DDA-0003), Fritidsundersøgelsen 1975 (DDA-0048), Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, januar 1982 (DDA-0542) og Fritidsundersøgelsen 1987 (DDA-1237) indeholder variable omhandlende beslægtede temaer. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn; civilstand; dato for ægteskabets indgåelse; nationalitet, statsborgerskab. Bopæl: områdets/statens navn; lokalsamfundets navn; urbaniseringsgrad. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Boligens værelsesantal er medtaget. Boligtypen er angivet som: (1) højhus (min. 8 etager); (2) etagehus; (3) fritliggende hus; (4) kæde-, gård- og rækkehus; (5) landbrugsejendom; og (6) andet. Husstandens karakteristika: husstandstype; respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer); antal voksne mænd (ca. 20 år og derover); antal voksne kvinder (ca. 20 år og derover); antal unge (ca år); antal yngre børn (ca. 0-5 år); antal ældre børn (ca år); børnenes alder; børnenes køn. Interviewede i fælleshusholdninger (plejehjem, alderdomshjem, forsorgshjem og lignende) kan adskilles fra øvrige interviewede. Aldergrænserne i den foretagne gruppering er forskellige fra de angivne. Antallet af voksne mænd/kvinder er ikke eksplicit angivet. Husstandstypen er angivet som typen af IP's "nærmeste familie" (dette begreb er defineret i kodebogen). Arbejdssted: afstand fra bopæl. Tidsafstanden fra hjem til arbejdssted er medtaget. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: økonomisk sektor; respondent: beskæftigelsesmæssig status; respondent: antal ansatte (hvis arbejdsgiver); respondent: arbejdsløshedens varighed (hvis arbejdsløs); forsørger: stillingsbetegnelse (eller: kode); ægtefælle: stillingsbetegnelse. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højeste uddannelsestype påbegyndt; respondenten: højest opnåede eksamen; respondenten: specialuddannelse,

13 type. Sociale klasse: respondenten: objektive kriterier, index. Religion: respondenten: medlemsskab af større kirkesamfund; respondenten: hyppighed af kirkegang. Varige forbrugsgoder: radio; sort/hvidt TV; farve TV; musikanlæg (grammofon, stereoanlæg, etc.); vaskemaskine; opvaskemaskine; køleskab; køretøjer. Sommerhus og dybfryser. Læsning, massemedier og 'kulturel' påvirkning: radio; TV; teater, koncerter, kunst, etc. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed). Kun nuværende medlemskab er angivet. INDLEDNING NÆRVÆRENDE UNDERSØGELSE BLEV GENNEMFØRT AF SOCIALFORSK- NINGSINSTITUTTET, HVORFRA DDA MODTOG EN DATAFIL OG EN KODEBOG I OSIRIS-FORMAT. OPARBEJDNINGEN I DDA HAR BESTÅET I EN UDVIDELSE OG KOMPLETTERING AF KODEBOGEN MED OPLYS- NINGER FRA SPØRGESKEMA, KODENØGLE OG INTERVIEWERINSTRUK- TION SAMT INFORMATIONER OPNÅET VED MØDER MED DONOR. DER ER IKKE FRA DDA'S SIDE RETTET I DATAFILEN. I KODEBOGEN ER DER, UD OVER DE GÆNGSE FORKORTELSER, AN- VENDT FØLGENDE FORKORTELSER: IP FOR RESPONDENTEN (INTERVIEWPERSONEN) SPM FOR SPØRGSMÅL VAR FOR VARIABEL MANGE AF KODEBOGENS VARIABLE INDEHOLDER EN KATEGORI, DER ER BENÆVNT 'IKKE RELEVANT', OG SOM ER TÆNKT ANVENDT TIL DEN TYPE MISSING DATA, SOM ER BESKREVET I FORORDET SIDE 3, PUNKT 4.1. DETTE ER IMIDLERTID IKKE GENNEMFØRT KONSEKVENT. REFERENCENUMRENE ER SPØRGSMÅLETS NUMMER I DET OPRINDELIGE SPØRGESKEMA. I FORBINDELSE MED VARIABLE, HVOR DER IKKE ER ANGIVET EX- PLICITTE SVARKATEGORIER, FINDES EN KORT BESKRIVELSE AF KO- DEVÆRDIERNES BETYDNING (HVAD DET ER, DER ER KODET) SAMT OPLYSNINGER OM VÆRDIOMRÅDE OG MISSING DATA-KODER. EFTER SELVE KODEBOGEN FINDES EN RÆKKE BILAG OG TILLÆG INDEHOLDENDE SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER TIL VISSE VARIABLE.

14 FORSKELLEN MELLEM DEM LIGGER I, AT BILAGENE ER LAGRET PÅ MASKINLÆSBAR FORM SAMMEN MED KODEBOGSTEKSTEN, MENS TIL- LÆGGENE FINDES SOM MASKINSKREVNE ELLER TRYKTE ARK I FOR- BINDELSE MED DEN PRINTEDE KODEBOG. DET FØLGER HERAF, AT TILLÆGGENE ER ANBRAGT EFTER BILAGENE. REFERENCER TIL BILAG HAR FORMEN: 'MASTER INFORMATION RE- FERENCE NO...'. REFERENCER TIL TILLÆG FOREGÅR VIA ET BI- LAG OG HAR DERFOR SAMME FORM, MEN BILAGET VIL BLOT BESTÅ AF EN REFERENCE TIL TILLÆGGET OG EN KORT BESKRIVELSE AF DETS INDHOLD. I FORBINDELSE MED TVIVLSSPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPØRGSMÅLENE 21 TIL 25, 69 TIL 87, 147, 157 OG 202 HENVISES TIL TILLÆG III. KODEBOG V0001 STUDIENUMMER start 1, bredde 3 INTERNT STUDIENUMMER DENNE VARIABEL HAR VÆRDIEN 001 FOR ALLE RESPONDENTER. V0002 STRATUM GEOGRAFI ID start 4 LANDSDELSKODE FØRSTE DEL AF RESPONDENTIDENTIFIKATIONEN % antal kode KØBENHAVN, FREDERIKSBERG OG GENTOFTE KØBENHAVNS FORSTÆDER ØVRIGE SJÆLLAND LOLLAND-FALSTER BORNHOLM FYN + TILLIGGENDE ØER SØNDERJYLLAND VESTJYLLAND ÅRHUS OG ØSTJYLLAND ÅLBORG OG NORDJYLLAND

15 V0003 STRATUM LØBENUMMER ID start 5, bredde 3, manglende data: >=999 DISTRIKTNUMMER DISTRIKTETS LØBENUMMER INDENFOR LANDSDELEN. ANDEN DEL AF RESPONDENTIDENTIFIKATIONEN. V0004 PERSON LØBENR ID start 8, bredde 3, manglende data: >=999 PERSON-LØBENUMMER TREDIE DEL AF RESPONDENTIDENTIFIKATIONEN. PERSONENS LØBENUMMER INDENFOR DISTRIKTET. V FØDT DATO start 11, bredde 2, manglende data: >=99 HVORNÅR ER DE FØDT? DATO DATO KODET 99 UOPLYST V FØDT MÅNED start 13, bredde 2, manglende data: >=99 HVORNÅR ER DE FØDT? MÅNED MÅNED KODET 99 UOPLYST V FØDT ÅR start 15, bredde 4, manglende data: >=9999 HVORNÅR ER DE FØDT? ÅRSTAL ÅRSTAL KODET 9999 UOPLYST V CIVILSTAND start 19, manglende data: >=9 HVAD ER DERES ÆGTESKABELIGE STILLING? ER DE:

16 8031,9010,9113 RS=3090 RT=3090 INTERVIEWEREN AFGØR VED AT SPØRGE SAMT VED EGEN VURDERING, OM TO MENNESKER ER FAKTISK SAMLEVENDE GIFT SAMLEVENDE FORLADT SEPARERET FRASKILT ENKE(MAND) UGIFT UOPLYST svarprocent: 100 V BOLIGFORHOLD start 20, manglende data: >=9 HVORDAN ER DERES BOLIGFORHOLD? ER DE: 4012,9010, EJER LEJER FORPAGTER LOGERENDE BOR HOS FORÆLDRE ANDET UOPLYST svarprocent: 100 V ANTAL VÆRELSER start 21, manglende data: >=9 HVOR MANGE VÆRELSER HAR LEJLIGHEDEN/HUSET,BORTSET FRA KØKKEN,BAD OG ENTRE? 4021,9010, VÆRELSE VÆRELSER

17 VÆRELSER VÆRELSER VÆRELSER VÆRELSER VÆRELSER OG FLERE UOPLYST svarprocent: 100 V ANTAL PERSONER start 22, manglende data: >=99 HVOR MANGE PERSONER BOR DER I ALT I LEJLIGHEDEN/HUSET? 8301,9030, PERSON PERSONER PERSONER PERSONER PERSONER PERSONER PERSONER PERSONER PERSONER PERSONER PERSONER UOPLYST svarprocent: 100 V ANTAL FAMILIEMEDLEMMER start 24, manglende data: >=99 (HVOR MANGE PERSONER BOR DER IALT I LEJLIGHEDEN/HUSET?) (HVIS ANDRE END IP SELV) HVOR MANGE AF DEM ER DE ELLER DERES ÆGTEFÆLLE I FAMILIE MED? 5300,8301,9030, IKKE RELEVANT PERSON PERSONER PERSONER PERSONER PERSONER PERSONER PERSONER PERSONER PERSONER UOPLYST

18 svarprocent: 100 V FAM.REL.IP start 26, manglende data: >=9 (HVOR MANGE PERSONER BOR DER I ALT I LEJLIGHEDEN/HUSET?) (HVIS ANDRE END IP SELV) PÅ HVILKEN MÅDE ER DE ELLER DERES ÆGTEFÆLLE I FAMILIE MED DE ANDRE BEBOERE I HUSSTANDEN? 8302,8300,9010,9112 Se note: **FORMODENTLIG HULLEFEJL PERSON I HUSSTANDEN ER IP UOPLYST **FORMODENTLIG HULLEFEJL svarprocent: 100 V FAM.REL.IP'S ÆGTEFÆLLE start 27, manglende data: >=9 (HVOR MANGE PERSONER BOR DER I ALT I LEJLIGHEDEN/HUSET?) (HVIS ANDRE END IP SELV) PÅ HVILKEN MÅDE ER DE ELLER DERES ÆGTEFÆLLE I FAMILIE MED DE ANDRE BEBOERE I HUSSTANDEN? IP'S ÆGTEFÆLLE 8300,9010,9113 Se note: INGEN AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S ÆGTEFÆLLE AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S ÆGTEFÆLLE AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S ÆGTEFÆLLE UOPLYST svarprocent: 100 V FAM.REL.IP'S BØRN start 28, manglende data: >=9 (HVOR MANGE PERSONER BOR DER I ALT I LEJLIGHEDEN/HUSET?) (HVIS ANDRE END IP SELV)

19 PÅ HVILKEN MÅDE ER DE ELLER DERES ÆGTEFÆLLE I FAMILIE MED DE ANDRE BEBOERE I HUSSTANDEN? IP'S BØRN 8303,9010,9112 Se note: INGEN AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S BARN AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S BARN AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S BØRN AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S BØRN AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S BØRN AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S BØRN AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S BØRN OG DEROVER AF PERSONERNE I HUS- STANDEN ER IP'S BØRN UOPLYST svarprocent: 100 V FAM.REL.IP'S FORÆLDRE start 29, manglende data: >=9 (HVOR MANGE PERSONER BOR DER I ALT I LEJLIGHEDEN/HUSET?) (HVIS ANDRE END IP SELV) PÅ HVILKEN MÅDE ER DE ELLER DERES ÆGTEFÆLLE I FAMILIE MED DE ANDRE BEBOERE I HUSSTANDEN? IP'S FORÆLDRE 8300,9010,9112 Se note: INGEN AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S FORÆLDRE AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER EN AF IP'S FORÆLDRE AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S FORÆLDRE UOPLYST svarprocent: 100 V FAM.REL.IP'S SØSKENDE

20 start 30, manglende data: >=9 (HVOR MANGE PERSONER BOR DER I ALT I LEJLIGHEDEN/HUSET?) (HVIS ANDRE END IP SELV) PÅ HVILKEN MÅDE ER DE ELLER DERES ÆGTEFÆLLE I FAMILIE MED DE ANDRE BEBOERE I HUSSTANDEN? IP'S SØSKENDE 8300,9010,9112 Se note: INGEN AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S SØSKENDE AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S SØSKENDE AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S SØSKENDE AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S SØSKENDE AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S SØSKENDE AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S SØSKENDE AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER IP'S SØSKENDE OG DEROVER AF PERSONERNE I HUS- STANDEN ER IP'S SØSKENDE UOPLYST svarprocent: 100 V FAM.REL.IP'S ANDRE FAM start 31, manglende data: >=9 (HVOR MANGE PERSONER BOR DER I ALT I LEJLIGHEDEN/HUSET?) (HVIS ANDRE END IP SELV) PÅ HVILKEN MÅDE ER DE ELLER DERES ÆGTEFÆLLE I FAMILIE MED DE ANDRE BEBOERE I HUSSTANDEN? ANDRE I FAMILIE MED IP Se note: INGEN AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER PÅ ANDEN MÅDE I FAMILIE MED IP AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER PÅ ANDEN MÅDE I FAMILIE MED IP AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER PÅ ANDEN MÅDE I FAMILIE MED IP AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER PÅ ANDEN MÅDE I FAMILIE MED IP AF PERSONERNE I HUSSTANDEN ER

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0048 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1975 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af P.-H. Kuhl Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1984 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1984 ------- ---- DDA-0828 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1984 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1981 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1981 --- ---- DDA-0560 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1981 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) ----- -------------------- ------ ---- -------------------

SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) ----- -------------------- ------ ---- ------------------- DDA-1613 -------- Datamateriale ------------- SFI's omnibusundersøgelse, januar 1976 (telefoninterviews) ----- -------------------- ------ ---- ------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1981 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1981 ------- ---- DDA-0544 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1981 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ---- DDA-1399 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1987 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1987 ------ ---- DDA-1347 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1987 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1985 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1985 ------ ---- DDA-0847 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1985 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1989 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1989 ------ ---- DDA-1553 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1989 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1980 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1980 ------- ---- DDA-0525 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1980 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- --------------------

Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- -------------------- DDA-0618 -------- Datamateriale ------------- Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- -------------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ DDA-1343 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ Befolkningens tidsforbrug 1987 Undersøgelsen

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- ------------------- oktober 1982 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- ------------------- oktober 1982 ------- ---- DDA-0656 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- ------------------- oktober 1982 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-275 ------- Datamateriale ------------- DATADOKUMENTATION Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1991 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1991 ------ ---- DDA-1569 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- januar 1991 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ DDA-1344 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1981 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1981 ------ ---- DDA-0543 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1981 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1976 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1976 ------ ---- DDA-0130 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1976 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1977 ---------------------------- -------------------- --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1977 ---------------------------- -------------------- --- ---- DDA-0515 -------- DATAMATERIALE ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1977 ---------------------------- -------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0558 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, maj 1982 ---- ----- ----- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1975 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1975 ------- ---- DDA-0129 -------- DATAMATERIALE ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1975 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere