Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 198 Offentligt B I L A G T I L B E U Ny opgørelse af Jobindsatsmåling vedr. udenlandsk arbejdskraft, herunder med nye typer opholdsgrundlag 10. marts 2016 VOA/PEJ 1. Baggrund I august 2015 blev Jobindsats-målingen vedr. udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark tilpasset til reformen af International Rekruttering. Det betød, at visningen af opholdsgrundlagene på erhvervs- og studieområderne blev tilpasset til reformens nye og ændrede opholdskategorier for tredjelandsborgere. Fx vises nu de nye kategorier Start-up-Denmark og Fast-track-ordningen under erhvervsområdet for tredjelandsborgere. Næste skridt i videreudviklingen af målingen består i at udvide fordelingen på opholdsgrundlag yderligere, nemlig med ophold til henholdsvis asyl, familiesammenføring og permanent ophold (tidsubegrænsede opholdstilladelser). STAR har på disse tre områder modtaget opholdstilladelser fra 2004 og frem fra Udlændingestyrelsen (US), således at data på de nye områder flugter med de hidtidige data for opholdsordningerne på erhvervs- og studieområderne, hvor STAR også har opholdstilladelser for perioden fra 2004 og frem. Og STAR får nu leverancer i fast månedlig drift på de tre nye områder. 2. Hvad betyder ændringen Med de nye opholdsgrundlag fra Udlændingestyrelsen bliver Jobindsats-målingen vedr. udenlandske lønmodtagere mere præcis i opdelingen på opholdsgrundlag. Flygtninge og familiesammenførte med lønindkomst i Danmark indgår i dag under kategorien øvrige med lønindkomst. Udover flygtninge og familiesammenførte omfatter øvrige med lønindkomst personer med et udstedt opholdsgrundlag før 2004, nordiske statsborgere der ikke behøver et opholdsgrundlag for at bosætte sig og finde beskæftigelse i Danmark, samt udenlandske statsborgere, der er undtaget for at skulle have en opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark, herunder EU-borgere i de tre første måneder af opholdet i Danmark. Endelig vil også eventuelle personer med ukendt opholdsgrundlag indgå her 1. 1 At opholdsgrundlaget er ukendt betyder, at det ikke har været muligt for STAR at koble oplysninger fra CPRregisteret og eindkomst om en udenlandsk statsborger med lønindkomst til et eventuelt opholdsgrundlag, fordi der i dataleverancen fra US har manglet et CPR-nummer. Hvis CPR-nummeret mangler i leverancen fra US, vasker STAR sig i langt de fleste tilfælde til CPR-nummeret via CPR-registeret. Fx har STAR på asylområdet vasket sig til CPR-nummeret i 11 pct. af de sager, hvor der blev udstedt en førstegangstilladelse til asyl i I ca. 2 pct. af sagerne har dette dog ikke været muligt. I situationer hvor en person med opholdstilladelse har et lønarbejde i Danmark, men hvor der ikke er koblet et CPR-nummeret på opholdsgrundlaget, vil personen således optræde under øvrige med lønindkomst. Problemstillingen med manglende CPR-numre og ukendt opholdsgrundlag for udenlandske statsborgere med lønindkomst gælder i princippet ved alle typer opholdsgrundlag. Manglende CPR-numre på personer, der har fået udstedt et opholdsgrundlag, kan dog skyldes, at de pågældende personer ikke har benyttet sig af deres opholdsgrundlag. Dette ses fx ved udstedte opholdsgrundlag til greencard. I disse situationer vil personerne dog heller ikke optræde i Jobindsats-målingen over udenlandske statsborgere med lønindkomst. På familiesammenførings- og asylområdet løses problemet med manglende CPR-numre fremadrettet, da udlændingemyndighederne fra henholdsvis 1. oktober 2015 og 1. februar 2016 udsteder administrative CPR-numre.

2 Fremadrettet vil flygtninge og familiesammenførte med en opholdstilladelse efter 2004 indgå under selvstændige visningskategorier ved fordelingsvariablen opholdsgrundlag. Personer, der har fået permanent ophold i perioden fra 2004 og frem, vil også fremadrettet indgå under en selvstændig opholdskategori. Personer under erhvervsog studieområderne, der sidenhen har fået permanent ophold, har hidtil været henført under deres oprindelige opholdsgrundlag, ligesom flygtninge og familiesammenførte, der har fået permanent ophold, hidtil har været henført under øvrige med lønindkomst. Ny visning af opholdsgrundlag fremgår af tabel 1 nedenfor. Tabel 1 Opdelingen på opholdsgrundlag ved målingen af udenl. arbejdskraft med lønindkomst i DK Ophold til erhverv (3. lande) 1. Fast-track ordningen 2. Beløbsordningen 3. Positivlisten 4. Koncernordningen 5. Forskere (ej PhD) 6. Landbrug (fodermestre og driftsl.) 7. Trainee 8. Greencard 9. Etableringskort 10. Start-up Denmark (selvst. erhv.) 11. Øvrigt lønarbejde 12. Medfølgende familie til erhverv Ophold til erhverv (EU-opholdsbek.) 13. Lønarb. og selvst. erhv. (EU-opholdsbek.) 14. Familiemedl. til EU/EØS arbejdstagere mv. 15. Øvrige med EU ophold Ophold til studie (3. lande) 16. Uddannelse 17. PhD 18. Praktikanter 19. Øvrige ophold til studier 20. Medfølgende familie til studie Ophold til studie (EU-opholdsbek.) 21. Uddannelse (EU-opholdsbek.) Opholdsgrundlag: Asyl mv. 22. Asyl mv. Opholdsgrundlag: Familiesammenføring 23. Fam.sam.før. til flygtn. (ægteskab/fast samliv) 24. Fam.sam.før. til indvandrer (ægteskab/fast saml.) 25. Fam.sam.før. til dk/nord. (ægteskab/fast samliv) 26. Øvrig familiesammenføring* Opholdsgrundlag: Permanent opholdstilladelse 27. Permanent oph. (asyl og familiesammenføring) 28. Permanent oph. (erhverv og studie) 29. Permanent oph. (EU-opholdsbek.) Udstationerede (RUT) 30. Udstationerede - RUT (EU/EØS/EFTA og 3. lande) Øvrige med lønindkomst 31. Øvrige med lønindkomst *Omfatter: Familiesammenføring efter EU-reglerne - udlændinge, der er familiemedlemmer til danske statsborgere, der har benyttet EU's regler om fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land (ægteskab eller fast samliv, børn, forældre/anden familie) Mindreårige børn (til herboende flygtninge og andre) Øvrige opholdssager (omfatter bl.a. tilladelser mhp. adoption og øvrige sager som omfatter dansk mindretal, andre familiemedlemmer end børn under 15 år og ægtefæller/faste samlevere, dansk afstamning samt øvrige) Anm.1. De gule markeringer dækker de nye visningskategorier, mens de øvrige kategorier er dem, der allerede i dag fremgår af Jobindsats-målingen. Det bemærkes, at det hidtidige bærende princip for fordelingen af de udenlandske lønmodtagere på opholdsgrundlag fastholdes. Det vil sige, at en person indgår i målingen med det senest registrerede opholdsgrundlag. Hvis der sker skift i opholdsgrundlag, tages der højde for det i målingen fra det pågældende tidspunkt. Hidtil har der alene kunnet tages højde for skift af opholdsgrundlag inden for og 2

3 mellem henholdsvis erhvervs- og studieområderne, men med de nye opholdsoplysninger fra US registreres det nu også i målingen, hvis der fx sker skift mellem ophold til studie og ophold som familiesammenført - eksempelvis en au-pair-person, der efterfølgende er blevet familiesammenført. I forbindelse med udvidelsen af målingen med nye opholdsgrundlag sker der samtidig en grundlæggende ændring af målingen i forhold til den personkreds, der indgår i målingen. Med ændringen vil målingen fremadrettet omfatte alle udenlandske statsborgere med en lønindkomst i Danmark uanset opholdsgrundlag og uanset alderen ved, og tidspunktet for, udstedelse af CPR-nummeret. Tidligere har der været et alderskriterie, med mindre man var pendler eller havde et opholdsgrundlag til erhverv eller studie fra og med Man skulle således være fyldt 18 år på tidspunktet for udstedelse af CPR-nummeret og være kommet til landet (fået udstedt cpr-nummer) efter den 23. september 1991 for at indgå i målingen. Baggrunden for det tidligere alderskriterie var ønsket om at sætte fokus på de udenlandske statsborgere, der er kommet til Danmark i den erhvervsdygtige alder. Alderskriteriet betød samtidig, at personer med udstedt CPR-nummer før 23. september 1991 ikke indgik i målingen, da det før dette tidspunkt ikke var muligt at opgøre personens alder på tidspunktet for udstedelse af CPR-nummeret. Med ændringen lægges der nu vægt på at vise eventuel lønindkomst i Danmark for alle med udenlandsk statsborgerskab, dvs. flygtninge og familiesammenførte og andre med et opholdsgrundlag, uanset om de pågældende er kommet til landet som børn eller voksne, og uanset om man er kommet til landet henholdsvis før eller efter 1991 og US har oplyst, at som hovedregel følger børn født her i landet forældrenes status. Dvs. børn født af forældre, der har status som asylansøgere, får også status som asylansøger, og børn født af personer, der har fået opholdstilladelse som flygtning, får også status som flygtning. Ved at forlade alderskriteriet, bliver målingen mere enkel alle udenlandske statsborgere med lønindkomst indgår og der vil ikke være databrud i forhold til målgruppen, som teknisk kan påvirke niveau og udvikling i antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst. 3. Ændringer i forhold til tidligere opgørelser Afskaffelsen af alderskriteriet og den udvidede fordeling på opholdsgrundlag betyder, at flere personer indgår i målingen, og at der flyttes en del rundt på tallene ved opgørelsen af udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark. Ændringen betyder bl.a. at: Niveauet for antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst øges over hele perioden fra 2008 til Fx ligger antallet af berørte udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark pr. oktober 2015 godt 20 pct. højere end det hidtidige niveau. Antallet af berørte var i oktober 2015 godt mod ca efter den tidligere opgørelsesmåde. Opgjort i fuldtidspersoner svarer det til knap i den nye måling mod ca fuldtidspersoner i den hidtidige opgørelse. Forklaringen på stigningen er, at der nu i målingen 3

4 indgår et antal personer, som tidligere har været sorteret fra, fordi de var under 18 år ved tidspunktet for udstedelse af CPR-nummeret, eller var kommet hertil før Det drejer sig både om tredjelandsborgere med ophold til asyl eller familiesammenføring mv., EU/EØS-borgere med udstedt ophold før 2004 eller nordiske statsborgere, der ikke behøver en opholdstilladelse. Antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst i DK er fra steget mindre ved den nye opgørelsesmåde end ved den hidtidige ( fuldtidspersoner fra oktober 2008 til oktober 2015 mod ca fuldtidspersoner ved den hidtidige måde). Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen fra inden for de nye grupper, der indgår i målingen på grund af bortfald af alderskriterie og 1991-kriteriet mv., har en faldende tendens, som reducerer den samlede stigning i antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark. Opgjort i procent er antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark fra oktober 2008 til oktober 2015 steget med 27 pct. ved den nye opgørelsesmåde i forhold til 37 pct. ved hidtidige opgørelsesmåde. Der er flyttet over berørte personer fra kategorien øvrige med lønindkomst til opholdskategorierne asyl mv., familiesammenføring og permanent opholdstilladelse som følge af de nye opholdsgrundlag fra US. Antallet af personer under øvrige med lønindkomst er dog samlet set steget en anelse på grund af bortfaldet af alderskriteriet. Et antal personer er flyttet fra henholdsvis ophold til erhverv (både 3. landsordninger og EU/EØS) og ophold til studie (både 3. landsordninger og EU/EØS) til permanent opholdstilladelse eller familiesammenføring, da de nye data fra US har vist, at de pågældende har skiftet opholdsgrundlag. I tabel 2 nedenfor sammenstilles antallet af udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark pr. oktober 2015 med henholdsvis den hidtidige fordeling på opholdsgrundlag (inkl. alderskriterium) og den udvidede fordeling (uden alderskriterium) på opholdsgrundlag. 4

5 Tabel 2 Sammenstilling af udenlandske statsborgere med lønindkomst henholdsvis før og efter den udvidede fordeling på opholdsgrundlag Okt ny opdel. (og uden alderskriterium) Det bemærkes, at der fortsat vil kunne være flygtninge og familiesammenførte, der henføres til gruppen af øvrige med lønindkomst. Det gælder flygtninge og familiesammenførte, der har fået ophold/permanent ophold i årene inden Derudover kan der være flygtninge og familiesammenførte under kategorien med ukendt opholdsgrundlag, jf. tidligere. Der vil også være flygtninge og familiesammenførte, som har fået dansk statsborgerskab og derfor ikke optræder i målin- Beskæftigede Fuldtidsbeskæftigede Beskæftigede Fuldtidsbeskæftigede Beskæftigede Fuldtidsbeskæftigede Opholdsgrundlag i alt Ophold til erhverv (3. lande) Fast-track ordningen Beløbsordningen Positivlisten Koncernordningen Forskere (ej PhD) Landbrug (fodermestre og driftsl.) Trainee Greencard Etableringskort Start-up Denmark (selvst. erhv.).... Øvrigt lønarbejde Medfølgende familie til erhverv Ophold til erhverv (EU-opholdsbek.) Lønarb. og selvst. erhv. (EU-opholdsbek.) Familiemedl. til EU/EØS arbejdstagere mv Øvrige med EU ophold Ophold til studie (3. lande) Uddannelse PhD Praktikanter Øvrige ophold til studier Medfølgende familie til studie Ophold til studie (EU-opholdsbek.) Asyl mv Familiesammenføring Fam.sam.før. til flygtn. (ægteskab/fast samliv) Fam.sam.før. til indvandr. (ægteskab/fast saml.) Fam.sam.før. til dk/nord. (ægteskab/fast samliv) Øvrig familiesammenføring Permanent opholdstilladelse Permanent oph. (asyl og familiesammenføring) Permanent oph. (erhverv og studie) Okt gl. opdel. (og med alderskriterium) Permanent oph. (EU-opholdsbek.) Udstationerede (RUT) Øvrige med lønindkomst Kilde: Jobindsats.dk og testkørsel på Jobindsats.dk Diff. 5

6 gen med lønindkomst optjent efter skiftet af statsborgerskabet. Den nye opdeling på opholdsgrundlag vil dermed heller ikke kunne bruges til opgørelser af, hvor mange tidligere flygtninge og familiesammenførte, der er i beskæftigelse. 6

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED 1 Juni 2017 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT PÅ DEN DANSKE ARBEJDSMARKED 2017 Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Jens Troldborg Grafisk produktion: Dansk

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.12. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen

Analyse. Hvem indvandrer til Danmark? 19. maj 2016. Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Analyse 19. maj 216 Hvem indvandrer til Danmark? Af Alexander Karlsson og Edith Madsen Indvandringen til Danmark har de sidste år været på et højt niveau. Denne analyse ser på statsborgerskab og opholdsgrundlag

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.08. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.05. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Optag Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser. (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13

Optag Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser. (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13 Optag 2016 (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13 Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser 1. Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 30.11. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 30.11. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst 15. februar Status på integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst 15. februar 2016 Status på integrationsindsats RAR Sjælland Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.12.2014. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.12.2014. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.12. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.03.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 31.07. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 28.02. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 30.09. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr

Tal på udlændingeområdet pr Tal på udlændingeområdet pr. 30.04. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere

DECEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 11

DECEMBER MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 11 DECEMBER MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgslen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (kun delvist nye tal) Opfølgning jobcentrets

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år

Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år 7. marts 2015 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Hver fjerde flygtning er i job efter 10 år Efter 10 års ophold som flygtning i Danmark er det hver fjerde, der er i beskæftigelse. Det kræver økonomiske incitamenter,

Læs mere

Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser

Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser Bilag D. Talgrundlag for udlændinges brug af velfærdsydelser D.1. Indledning og sammenfatning I rapporten analyseres mulighederne for at indføre optjeningsprincipper for EU/EØS-borgere, borgere fra 3.

Læs mere

Tal på udlændingeområdet. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.10.2015

Tal på udlændingeområdet pr. 31.10.2015 Tal på udlændingeområdet pr. 31.10. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND

Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND Udenlandsk arbejdskraft i NORDJYLLAND Udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland Resume: Flere udenlandske lønmodtagere, på trods af finanskrisen. Den samlede beskæftigelse er faldet med 13.826 siden 2008 i

Læs mere

Fakta-ark. Udviklingen i international rekruttering Indholdsfortegnelse

Fakta-ark. Udviklingen i international rekruttering Indholdsfortegnelse Fakta-ark Udviklingen i international rekruttering 2014-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag og metode... 2 Afrapporteringens opbygning... 3 1. Fast-track ordningen... 3 2. Start-up Denmark...

Læs mere

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK August 2014 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Henning Gade Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: August 2014

Læs mere

Mobilitet blandt udenlandsk arbejdskraft. Udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet

Mobilitet blandt udenlandsk arbejdskraft. Udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet Mobilitet blandt udenlandsk arbejdskraft Udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet MOBILITET BLANDT UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT 2017 Højbjerre Brauer Schultz Højbjerre Brauer Schultz Frederiksholms Kanal 1,

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2016

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2016 Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er opdateret af Udlændingestyrelsen. Tallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyser af ordninger til international rekruttering. Januar 2018

Analyser af ordninger til international rekruttering. Januar 2018 Analyser af ordninger til international rekruttering Januar 218 Analyser af ordninger til international rekruttering Januar 218 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Sjælland Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Sjællands kommuner er i 2017 på

Læs mere

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) s kontrol af opholdstilladelser samt ulovligt ophold og arbejde i 2015

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) s kontrol af opholdstilladelser samt ulovligt ophold og arbejde i 2015 Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) s kontrol af opholdstilladelser samt ulovligt ophold og arbejde i 2015 November 2016 1.0 Styrelsen Sammenfatning for International Rekruttering

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 20. august 2015 Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 580.184 personer i København. I løbet af 2014 steg folketallet med 10.627 personer

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

KAPITEL IV UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

KAPITEL IV UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT KAPITEL IV UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT IV.1 Indledning Flere indvandrere som følge af udvidelsen af EU og adgangsordninger til det danske arbejdsmarked Økonomisk påvirkning af udenlandsk arbejdskraft De seneste

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

AMK-Øst 25. august Status på integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst 25. august Status på integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst 25. august 2016 Status på integrationsindsats RAR Sjælland August 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et andet land

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005.

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005. Udlændingestyrelsen Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: 30. september 2005 Erhvervs- og Sagsbeh.: NHL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilkendegav den 28. juni 2005

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Opholdstilladelser på individniveau

Opholdstilladelser på individniveau 21. november 2014 Opholdstilladelser på individniveau 1. Opholdstilladelser på individniveau fra 1997 Danmarks Statistik har fra Udlændingestyrelsens sagsregister modtaget udlændingesager om førstegangstilladelser

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

ANALYSE ARBEJDSINDVANDRING I DANMARK

ANALYSE ARBEJDSINDVANDRING I DANMARK Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato juni 2012 ANALYSE ARBEJDSINDVANDRING I DANMARK ANALYSE ARBEJDSINDVANDRING I DANMARK Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Analyse 12. september 2014

Analyse 12. september 2014 12. september 214 Omkring 25 svenske statsborgere med ikke-vestlig baggrund flyttede fra Sverige til Danmark i 212 godt 6 danske statsborgere med samme baggrund tog den anden vej Af Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen

Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen INTEGRATION 28. okt. 16 Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen Chefkonsulent Marie-Louise Lindeløv Baggrunden for en ny integrationsindsats 2 Firedobling

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Den ny arbejdskraftindvandring

Den ny arbejdskraftindvandring 28. maj 2008 Den ny arbejdskraftindvandring Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. I dag ankommer flere indvandrere fra vestlige lande til Danmark end fra ikke-vestlige lande.

Læs mere

6. Udenlandsk arbejdskraft og dansk økonomi

6. Udenlandsk arbejdskraft og dansk økonomi 6. Udenlandsk arbejdskraft og dansk økonomi 6.1 Sammenfatning 187 6.2 Udenlandske medarbejdere i Danmark 188 6.3 Udenlandske medarbejdere og dansk økonomi 196 6.4 Gode erfaringer med udenlandske medarbejdere

Læs mere

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Danmark af Nana Wesley Hansen & Anne Marie Boesen Nana Wesley Hansen FAOS Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Arbejdspapir: Arbejdskraftmobilitet

Arbejdspapir: Arbejdskraftmobilitet Arbejdspapir: Arbejdskraftmobilitet DAGPENGEKOMMISSIONEN Oktober 2015 1 1.1. Indledning EU/EØS-borgere har ret til at søge og få beskæftigelse i andre EU/EØS-lande. Når EU/EØS-borgere kommer til Danmark,

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt

Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Forskning, 2013-14 EUU Alm.del Bilag 209, FIV Alm.del Bilag 93 Offentligt Kære SU-forligskreds Til orientering er vedhæftet kort status for udviklingen i antallet af SU-modtagere

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer Udfordringer på arbejdsmarkedet Region Hovedstaden 10. Maj 2016 Tre udfordringer Den klassiske: Ledighed på linie A og B Den nye: Mangel! Den store: På kanten af arbejdsmarkedet Og et nyt vilkår: Udenlandsk

Læs mere

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet S 3084 - Offentligt Dato: 27. juni 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4010-249 Sagsbeh.: NFI Fil-navn: S 3084 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3084 stillet af folketingsmedlem Elsebeth Gerner

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Temahæfte 2012, nr. 1 Udgivet: 27-02-2012 Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Af Bent Dahl Jensen Religiøs fordeling blandt indvandrere, flygtninge

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017

B i l a g 1 b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 B i l a g 1 b Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2017 25. oktober 2017 J.nr. Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale Ydelser Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner:

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering - Ved Direktør Jakob Jensen BRHS og jobcentre 20. juni 2013 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Baggrund

Læs mere