Referat af Ulvshale-Fællesskov Digelags ordinære generalforsamling lørdag den 28. april 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ulvshale-Fællesskov Digelags ordinære generalforsamling lørdag den 28. april 2012."

Transkript

1 1 Referat af Ulvshale-Fællesskov Digelags ordinære generalforsamling lørdag den 28. april Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Inge Feldbæk valgtes som dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt 2. Beretning. Kirsten Overgaard fremlagde på bestyrelsens vegne årets beretning: Indledningsvis vil jeg gerne præsentere bestyrelsen, som består af kasserer Jan Petersen, Bjarne Jensen, som er Digelagets bindeled til Grundejerforeningen, da han også sidder i Grundejerforeningens bestyrelse, hvor han af navn og gavn er vejformand, og mig selv Kirsten Overgaard, som er formand for Digelaget. Vi er alle bosiddende på Møn. Min beretning er opdelt i tre afsnit med lidt afstikkere. Det første afsnit handler om Vordingborg kommunes klimastrategi, i det andet afsnit vil jeg berette om, de anlægsarbejder, der er blevet udført i 2011 og 2012 og det sidste afsnit har jeg givet overskriften Fremtiden, og handler om de tiltag bestyrelsen gerne vil iværksætte de kommende år. Vordingborg kommunes klimastrategi I de sidste par år har vi efterlyst en plan fra Vordingborg kommune, hvor de forholder sig til de kommende klimaforandringer. Planen er nu kommet, og hedder Strategi for klimatilpasning. Kommunen har fået Cowi til at udarbejde rapporten, som udkom i december Rapporten kan hentes på Vordingborg kommunes hjemmeside. I forbindelse med rapportens udarbejdelse var en række aktører herunder Digelaget indbudt til en Klimaworkshop i Vordingborg for at komme med input til rapporten. Vi påpegede bl.a. den omstændighed, at det er grundejerne langs en given kyststrækning, der skal betale for kystbeskyttelse når det gælder Øst-Danmark, og at kommunen burde arbejde med en helhedsorienteret kystsikring. Kommunen fastslår i sin rapport, at Hvor der i dag er områder, som er inddæmmede og sikret med dige, kan kommunen indgå som initiator ifm. yderligere sikring. Det vil dog være Kystdirektoratet, der er myndighed, og ejerne af de bagvedliggende arealer, som skal afholde omkostningerne (p. 17)

2 2 For sommerhusområderne arbejder kommunen i sin rapport med forskellige tilpasningsniveauer, som: Mindske sandsynligheden nye diger, forhøjelse af diger, krav til placering af bygninger og sokkelkoter Mindske omfanget forøge pumpekapaciteten, forsinke regnvandet, interne diger Mindske sårbarheden - muligheden for beredskabsassistance, opkøb eller flytning af huse Kommunes rapport er i første omgang et planlægningsværktøj for kommunen, og ikke et handleværktøj for os som Digelag. Kommunen baserer sine klimaprognoser på statens udmeldinger og anbefalinger fra 2011, og statens prognose for højere vandstand er på nuværende tidspunkt, at havvandstanden forventes at ville stige mellem 30 cm. og 1 meter frem til år 2100 dvs. i løbet af de næste 90 år. Nordre og søndre dige. Anlægsarbejder 2011 og 2012 Vores dige er blevet opført i Baggrunden for at diget blev opført er, at i 1872 ramte en stormflod Sjællands østkyst, de sydlige danske kyster herunder Møn og Lolland-Falster. Og denne stormflod gav anledning til, at den første egentlige Lov om diger til beskyttelse mod havet blev lavet i Vores digeanlæg er dimensioneret på grundlag af denne stormvandstand. Stormvandstanden var i meter over daglig vande, og vores dige er dimensioneret med en kronekote på 3,30 meter dvs. 30 cm højere end stormfloden i For øvrigt er højeste vandstand målt over daglig vande gennem de sidste 50 år 1,55 m. (Målepunktet er Hesnæs på Falster). Men ingen kan på nuværende tidspunkt fortælle os, om vores dige er højt nok, og hvilken højde det på sigt skal have. Som bekendt opmålte landinspektør Malmskov diget for 3 år siden, og da kunne det konstateres, at digekoten langs Fællesskov Strandvej, Digevej og ved Klitrosevej varierede mellem 4,25 m og 3,05m. Problematikken omkring den manglende kronekote har været debatteret på de seneste generalforsamlinger, og ved sidste års generalforsamling var der opbakning til, at der blev iværksat arbejde for at bringe diget i overensstemmelse med vedtægterne. Og ikke mindst har Digelaget få to henstillinger/påbud fra kommunen om at bringe tingene i orden, og samtidig få fjernet træerne fra de arealer, som hører under diget men som i en række tilfælde ejes af grundejerne.

3 3 De grundejere, som har træer og buske stående på digets fod, er således blevet bedt om at fælde og fjerne buske og træer inden 1. april. Næsten alle har fået fjernet træer og buske og resten følger snart efter. Et lille sidespring i forhold til rydning af træer og buske er, at en grundejer i forbindelse med rydningen af digefoden har gjort opmærksom på, at der var et misforhold mellem matrikelnumrene i vedtægterne og de faktiske matrikelnumre. Ifølge landinspektør Malmskov skyldes det, at kort- og Matrikelstyrelsen bestemmer matrikelnumrene og ændrer dem efter et eller andet system. Vi vil naturligvis gerne bringe faktiske forhold og vedtægterne i overensstemmelse. Derfor har jeg netop aftalt med Malmskov, at vi kigger nærmere på vedtægterne. I vores overvejelser om hvilken entreprenør, der skulle udføre arbejdet med at forhøje og udjævne digerne, har indgået, at det skulle være en entreprenør, som havde små maskiner, som ikke var så tunge, at de ødelagde diget og forstranden. Vi har indhentet tilbud og konfereret med vores rådgivende ingeniør omkring prisen på tilbuddet, men har for indeværende fundet prisen for høj. Vi vil derfor efterfølgende henvende os til andre, som kan udføre arbejdet. Men vi vil stadig have in mente, at maskinparken skal være så skånsom som muligt, så muligvis vender vi tilbage til det dyre tilbud. Selvom det naturligvis er til umiddelbar gene for de berørte grundejere, er det godt for alle grundejere, at vi i løbet af indeværende år får diget bragt op til den krævede kote, og at diget samtidig bliver bragt i en tilstand, så det umiddelbart kan forhøjes. Samtidig med at nordre dige bliver renoveret skal digeovergangene ved Husmændenes vej og Bøndernes vej renoveres og skal også op på kote 3,30. Men digeovergangene tilhører kommunen og de skal således forestå arbejdet. Desværre har de endnu ikke beset digeovergangene, og følgelig ved vi heller ikke, hvornår arbejdet udføres. I vinterens løb var der en digeklap ved Søndre dige, som gik i stykker, hvilket bevirkede, at der løb vand ind på Kongens Enge. I den forbindelse var vi glade for, at Søndre dige var blevet ryddet for træer, idet det så var muligt at identificere, hvor vandet kom fra. Klappen blev naturligvis repareret omgående. I årets løb har vi fået fældet de træer, som stod på digets fod på Ulvshalevej, så nu opfylder dette dige også vedtægternes bestemmelser. Som en sidegevinst til fældningen har været, at der for folk, som kommer fra Vibevej ud mod Ulvshalevej er blevet gode oversigtsforhold, og for cyklister i det hele taget er oversigtsforholdene blevet rigtig gode. Men vi har et hængeparti med entreprenøren, som fældede og fjernede træerne på digefoden på Ulvshalevej. Der er et stort grimt hul ud mod vejen, som skulle fyldes op med jord. Dette er efter flere henvendelser til entreprenøren ikke sket endnu. Desværre har vi betalt regningen for arbejdet, så vores repressaliemuligheder er ikke store. Men vi skal nok sørge for, at det kommer til at se ordentligt ud.

4 4 For at opsummere: så er begge diger både søndre og nordre dige i god stand - bortset fra nogle kritiske steder, som jeg vil vende tilbage til senere - og inden længe opfylder begge diger den vedtægtsbestemte kote på 3,30, træerne er fjernet og græslaget er i så nogenlunde god stand begge steder, og begge diger er således klar til en forhøjelse. Omkring forhøjelse af digerne har vi efter samråd med den rådgivende ingeniør, kommunen og efter de generelle anbefalinger fra kystdirektoratet vurderet, at tiden endnu ikke er inde til at foretage en forhøjelse af digerne. Billedet for fremtidige scenarier er stadig skiftende, og der mangler viden og kompetence til at fastlægge en ny digehøjde. Fremtiden Vi har længe i samråd med vores rådgivende ingeniør været i tænkeboks omkring, hvorledes vi kunne sikre digerne yderligere. Bl.a. har vi de sidste tre år kigget på kritiske områder, hvor vi hvert år har besluttet at se tiden an, og se på hvorledes situationen udviklede sig. Også i år har vi kigget på og vurderet på de kritiske punkter De tre kritiske punkter er på og ved Nordre dige: På et stykke af forstranden langs Ulvshalevej har vandet de senere år ædt sig mere og mere ind mod diget De to bølgebrydere, som af uransagelige årsager ikke blev forlænget, da de øvrige bølgebrydere blev forlænget I den østligste ende af nordre dige æder havet sig mere og mere ind på diget, således at der lejlighedsvis ingen forstrand eller strand er, hvilket betyder, at man går direkte fra digetrappen ned i vandet. Og selvsagt angriber havet i perioder selve diget og flytter rundt på de oplagte sten. Vi har i henhold til kystdirektoratets anbefalinger kigget på, hvilke muligheder vi har for at beskytte de 3 udsatte områder. Der er tre primære beskyttelsesforanstaltninger: Skråningsbeskyttelse, sandfodring og bølgebrydere. Skråningsbeskyttelse er sten, der bliver lagt ud opad det eksisterende dige eller forstrand, som vi kender det fra visse steder på nordre dige. Sandfodring er en teknik, man især kender fra Vestkysten, hvor der via rørsystemer pumpes tusindvis af kubikmester sand ind på stranden. Oppe på den nordsjællandske kyst vil de påbegynde en kæmpe sandfodringsprojekt, som omfatter grundejere. Projektets pris er i de første tre år 2000 kr. pr grundejer pr. år og herefter 450 kr. årligt. En kystbeskyttelsesmetode som stærkt anbefales af Kystdirektoratet, men dens negative side er, at den er omkostningstung. Endeligt er der bølgebrydere, som vi kender, og som har vist sig som en effektiv kystbeskyttelse på vores kyst men først efter at de blev forlænget til deres nuværende længde på ca. 80 meter pr. styk. Bølgebrydernes største fordele er, at de reducerer bølgeenerginiveauet ved kystlinien, eller

5 5 med andre ord tager kraften ud af bølgerne, så kysten ikke nedbrydes, og desuden sker der en forøget aflejring af sand og andet kystmateriale bag bølgebryderne. Det negative aspekt ved bølgebryderne er, at der skabes strømhvirvler og hestehuller. Den rådgivende ingeniør anbefaler på nuværende tidspunkt: 1. en skråningsbeskyttelse ved diget langs Ulvshalevej- kunne også være bølgebrydere 2. en forlængelse i begge ender af den ene bølgebryder ved nedgangen ved svinget ved Ulvshalevej 3. bølgebrydere øst for de nuværende bølgebrydere indtil de eksisterende bølgebrydere Udover at beskytte diget og kysten får vi således et sammenhængende kystbeskyttelsesanlæg, som sikrer alle grundejere på lige vilkår. Hvis vi lader stranden forsvinde, bliver der et for stærkt pres på diget, og så skal vi til at foretage reparationer på diget, og derfor indstiller vi, at det er hensigtsmæssigt at beskytte diget mod havet. Et bølgebryderanlæg giver en stor tillægsværdi, nemlig en bred strand. Og oven i købet en strand, som gør det muligt at gå langs hele kysten uden lejlighedsvis at skulle ud i vandet. Omkring økonomien har vi regnet på, hvad et sådant projekt ville koste, og hvordan vi kunne finansiere det. Som det fremgår af det reviderede regnskab har digelaget på indeværende tidspunkt en egenkapital på godt 3 mil.kr. på driftskontoen og godt 6 mil. kr. i katastrofefonden. Det er ikke muligt at finansiere et så omfattende et projekt med 3 mil. kr., men så er det muligt at låne i katastrofefonden. Ifølge vedtægterne 6, stk. 4 hedder det at: Under særlige omstændigheder kan fondens midler med kommunens samtykke udlånes til digelaget med henblik på en digeforstærkning, der mindsker risikoen for skader ved ekstraordinære naturbegivenheder. Det udlånte beløb tilbageføres i lige store årlige rater over højst 7 år. Ifølge ingeniørens overslag i 2012-priser nærmer vi os en omkostning på i omegnen af en 7-8 mil. for et sådant anlæg. Men der er forfærdelig mange usikkerhedsfaktorer omkring prisoverslaget. I de beregninger vi har lavet, har vi taget udgangspunkt i et anlæg til 6 mil i første etape. Dvs., at vi skal låne 3 mil. i katastrofefonden. Såfremt vi i perioden 2013 til 2019 lader lodsejerbidraget, som nu er på 325 kr., årligt stige med 25 kr. op til 500 kr. årligt i år 2019, ville vi kunne afbetale anlægget over 7 år. Digelagets kasserer Jan Petersen har lavet et regneark, hvori indgår tabte renter, kommende likviditet og hvad der ellers påvirker driftsregnskabet og katastrofefonden. Vi kunne også forestille os, at vi laver hele projektet i et hug, og i samarbejde med kommunen beder generalforsamlingen om en vedtægtsændring, som indebærer, at vi tilbagebetaler beløbet over en periode på en år. Men der kan være mange modeller.

6 6 Vi vil meget gerne have nogle tilkendegivelser fra generalforsamlingen, om generalforsamlingen mener, at det er et projekt, vi skal arbejde videre med. Såfremt generalforsamlingen er positiv stemt over for projektet, vil vi på næste års generalforsamling forelægge en projektbeskrivelse og en økonomiberegning. For som bestyrelse kan vi jo ifølge vedtægterne ikke iværksætte et sådant arbejde uden generalforsamlingens godkendelse. Og når generalforsamlingen skal godkende et sådant ekstraordinært arbejde, skal der naturligvis foreligge både en fysisk og økonomisk plan. I forbindelse med fremlæggelsen af planerne for en øget kystsikring fik alle på generalforsamlingen udleveret et luftfoto, som viser hele sommerhusområdet, kysten, diget, bølgebryderne og havet, for at anskueliggøre beliggenheden af et eventuelt nyt kystsikringsanlæg. Desuden blev der udleveret et skematisk regneark, som viser hvorledes et nyt kystsikringsanlæg til 6 mill. kr. kan finansieres med egne midler samt en årlig kontingentforhøjelse på 25 kr. over 5 år. Kommentarer og spørgsmål til beretningen Sanne Vallebo: Hvad sker der, hvis vi tømmer kassen, og der derefter sker noget med digerne? Jan Petersen, bestyrelsen: Et nyt kystsikringsanlæg skal netop forebygge, at der sker skader på digerne, og vi vil stadig have en mindre kapital stående, og derfor mener vi, at det er forsvarligt at bruge pengene. Sanne Vallebo: Kunne vi betale et højere fast kontingent? Kirsten Overgaard: For indeværende betales årligt et kontingent på 325 kr., og dette kontingent er ikke steget de sidste mange, mange år. Vores forslag indebærer, at kontingentet stiger 25 kr. årligt i 5 år, hvorefter kontingentet ender med 500 kr. årligt. Vores forslag er det umiddelbart billigste for grundejerne, men vi så da gerne, at kontingentet blev sat op til 500 kr. årligt med det samme, da dette ville forbedre likviditeten væsentligt. Flere fra forsamlingen påpegede, at en stigning på 25 kr. var en meget, meget lille stigning svarende til ét rugbrød og mente, at bestyrelsen skulle foreslå en højere stigning. Erik Nielsen: Vi skal sørge for en flot strand både for lokale og turister, og sandpumpning ville forbedre strandens kvalitet. B.H. Jensen: Alle bølgebryderne burde fjernes, da de stopper sandets vandring. Karin Nagel: Hvorfor fjernede man de gamle høfder? Lars Serritzlew: Lars Serritzlew svarede, at høfderne blev fjernet af en tidligere bestyrelse, og forøvrigt kan vi ikke selv bestemme, hvilket kystanlæg vi gerne vil have, fordi det i sidste ende er Kystdirektoratet, der bestemmer. Børge Engdal: Hvor er målet på diget kommet fra? Hvor ligger digekronen? Kirsten Overgaard: Digekronen er fastsat i Digelagets vedtægter og er bestemt ud fra målepunkter, som ligger på nogle fastsatte målestationer.

7 7 Lis, Forsythiavej: Sandfodringsprojektet lyder godt. Kirsten Overgaard: Vedrørende sandpumpning: grundejere i Nordsjælland skal hver især betale 2000 kroner de første år for sandpumpningen. Vi er ca. 850 medlemmer, og bestyrelsen vurderer, at det ville være alt for omkostningstungt at sandfodre. Vedrørende høfder: Høfder, som går vinkelret på kysten (som de gamle høfder) anbefaler Kystdirektoratet ikke længere, da der er for mange negative konsekvenser af de vinkelrette høfder. Helge Kærgaard: I og med at vi har med naturen at gøre, så er det svært at forudsige, hvad der vil ske. Bestyrelsen beder os om at tage stilling til et projekt, men vi ved ikke hvilket projekt, der er mest hensigtsmæssigt. For mig er det uigennemskueligt, hvad der sker med kysten, men sikkert er det, at der skal planlægge for fremtiden. Kirsten Overgaard: Bestyrelsen har først og fremmest i samråd med vores rådgivende ingeniør afdækket, hvilke problemfelter, der eksisterer i dag og på sigt. På den baggrund har vi i skitseform fremlagt et ikke gennemarbejdet forslag til fremtidig kystsikring. Til næste års generalforsamling vil vi således fremkomme med et færdigt forslag til kystsikring under forudsætning af, at generalforsamlingen i dag tilslutter sig denne plan. Anita Højgaard: Hvilken bølgebryder skal forlænges? Kirsten Overgaard: Vi har set, at forlængelsen af 3 af bølgebryderne har vist rigtig gode resultater, hvorfor en forlængelse af de to små bølgebrydere ville være naturligt. Men disse tekniske beregninger overlader vi til ingeniørerne. Sanne Vallebo: Hvem skal ordne reparere vejen og nedkørslen ved Ulvshalevej s forlængelse samt Digevej. Kan man organisere det således, at søsætning af både kun må ske ved én overgang for at skåne de øvrige? Bjarne Jensen, bestyrelsen: fastslog, at nedkørslen ved Ulvshalevejs forlængelse er kommunens anliggende. Ligeledes er digeovergangene ved Bøndernes vej og Husmændenes vej ligeledes kommunale anliggender. Men umiddelbart er der ikke planer om at begrænse brugen af overgangene, men derimod skal de forstærkes ved tilførsel af stabilgrus. Lars Houmann: Kom i gang med kystsikringsprojektet! Sanne Vallebo: foreslår, at man betaler et forhøjet kontingent en gang for alle, så den fremtidige økonomi for grundejerne er klar. Konklusivt var der opbakning fra generalforsamlingen til, at bestyrelsen skulle arbejde videre med at beskytte diget yderligere. 3. Godkendelse af revideret regnskab.

8 8 Kasserer Jan Petersen fremlagde det reviderede regnskab, som er revideret af Øernes revision. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det reviderede regnskab blev godkendt. 4. Forelæggelse af budget Kasserer Jan Petersen forelagde budget 2012 Generalforsamlingen tilsluttede sig det fremlagte budget. 5. Forslag fra interessenter. Der var ingen forslag fra interessenter. 6. Valg af bestyrelsesmedlem (Kirsten Overgaard er på valg). Kirsten Overgaard blev genvalgt til bestyrelsen. 7. Valg af stedfortrædere. Annelise Wandall blev valgt som personlig stedfortræder for Kirsten Overgaard. 8. Valg af revisor. Peter Hansen, Øernes Revision blev genvalgt som revisor. 9. Eventuelt. Erik Nielsen: foreslog, at bestyrelsen blev udvidet til 5 personer. Lars Houmann: ville gerne have, at der blev indkaldt til generalforsamlingen med lidt længere tidsfrist. Kirsten Overgaard: Når Grundejerforeningen i fællesskab med Vandværket har fastsat datoen for deres generalforsamlinger, fastlægges datoen for Digelagets generalforsamling, og efterfølgende kan datoen for generalforsamlingen ses på Digelagets hjemmeside:

9 9 Jette Jensen: takkede bestyrelsen for det store arbejde, der udføres. Referent: Annelise Wandall

Ulvshale-Fællesskov Digelag

Ulvshale-Fællesskov Digelag Ulvshale-Fællesskov Digelag 1 Referat af den ordinære generalforsamling afholdt på Bryghuset, Luffes Gård, Storegade 18, 4780 Stege, lørdag d. 17. april 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ulfshale-Fællesskov Digelag

Ulfshale-Fællesskov Digelag Ulfshale-Fællesskov Digelag 1 Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt på Bryghuset, Luffes Gård, Storegade 18, 4780 Stege, lørdag d. 25. april 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ulvshale-Fællesskov Digelag lørdag den 25.april kl. 10.00 på Thorsvang, Thorsvangs Allé, 4780 Stege.

Referat af ordinær generalforsamling i Ulvshale-Fællesskov Digelag lørdag den 25.april kl. 10.00 på Thorsvang, Thorsvangs Allé, 4780 Stege. 1 Referat af ordinær generalforsamling i Ulvshale-Fællesskov Digelag lørdag den 25.april kl. 10.00 på Thorsvang, Thorsvangs Allé, 4780 Stege. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Tonni Nielsen, Klitrosevej samtidig

Læs mere

Hvert bestyrelsesmedlem har en personlig stedfortræder/suppleant, som er Erik Jensen, Annelise Wandal og Lars Serritslev

Hvert bestyrelsesmedlem har en personlig stedfortræder/suppleant, som er Erik Jensen, Annelise Wandal og Lars Serritslev 1 Ulvshale-Fællesskov Digelag generalforsamling 20.04.2013 Formandens beretning 1. Præsentation af bestyrelsen Jan Petersen, kasserer, Bjarne Jensen, Kirsten Overgaard, formand Hvert bestyrelsesmedlem

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav Referat fra ordinær generalforsamling søndag den 11. august 2013 på Restaurant Søstjernen Introduktion Jakob Wandall (JW) bød velkommen til medlemmerne og vores gæst borgmester. Jan Ferdinandsen (JF) og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 15. juni 2003. I. Valg af dirigent. Bestyrelsesberetning. Behandling af forslag. Forelæggelse af årsregnskab

Referat af Generalforsamlingen den 15. juni 2003. I. Valg af dirigent. Bestyrelsesberetning. Behandling af forslag. Forelæggelse af årsregnskab Referat af Generalforsamlingen den 15. juni 2003 I. Valg af dirigent II. III. IV. Bestyrelsesberetning Behandling af forslag Forelæggelse af årsregnskab V. Forelæggelse af budget VI. VII. VIII. Valg af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 17. juni 2006

Referat af Generalforsamlingen den 17. juni 2006 Referat af Generalforsamlingen den 17. juni 2006 I. Valg af dirigent II. III. IV. Bestyrelsesberetning Behandling af forslag Forelæggelse af årsregnskab V. Forelæggelse af budget VI. VII. VIII. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Ålsgårde Kystsikringslag

Ålsgårde Kystsikringslag 1 Referat fra ordinær generalforsamling den 21. maj 2015 Dato: Torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Sted: Deltagere: Lille Odinshøj, Lille Odinshøjvej 1, 3140 Ålsgårde 47 ved fremmøde 21 ved fuldmagt

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Aktivitetsforeningen Hygge og Samvær

Aktivitetsforeningen Hygge og Samvær Referat af generalforsamling i Aktivitetsforeningen den 8. marts 2016 i Fælleshuset. Punkt 1. Valg af dirigent Som dirigent blev valgt Carsten Machon. CM havde udbedt sig mulighed for at blive fritaget

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden:

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden: Dagsorden: Gesten Vandværk I/S ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl. 19.30 på Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent og referent - Pkt. 2: Vedtægtsændringer A.: Vedtægtsændringer

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet.

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet. Referat af generalforsamlingen den 9. juni 2013 Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent Erik Søgaard takker for valget som dirigent. Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I REFERAT AF GENERALFORSAMLING I TEGLHØJ GRUNDEJERFORENING LØRDAG DEN 24.MAJ 2014, AFHOLDT I SFO BIKUBEN, BØGHSVEJ 2 I HORNBÆK. 17 deltagere: Jimmy og Kirsten, Hindb.7; Martin Hindb.8; Inger, Tran.13; Merle,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Tirsdag den 24. februar, 2015, Møllevangsskolen Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af regnskab 2014 4. Indkomne forslag

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Forslag til reviderede vedtægter

Forslag til reviderede vedtægter 1 Forslag til reviderede vedtægter F O R D I G E O G K Y S T S I K R I N G S L A G E T M A R I E N L Y S T I H E L S I N G Ø R K O M M U N E 2014 (godkendt på den ordinære generalforsamling den 1. december

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen.

Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune samt direktionen. Vi var tilhørere til kommunalbestyrelsesmødet den 14.10.2013, hvor sagen om højvandssikring ved Hou Nordstrand (pkt 193)

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Vedtægter for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 Indholdsfortegnelse. 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Adresseforandring og ejerskifte. 5. Ydelser til foreningen. 6.

Læs mere

Højvandsbeskyttelse af Halsskov. Område 1: Område 2: Område 3: Granskoven. Jægersvej-Søvænget- Værftet. Strandvejen

Højvandsbeskyttelse af Halsskov. Område 1: Område 2: Område 3: Granskoven. Jægersvej-Søvænget- Værftet. Strandvejen Højvandsbeskyttelse af Halsskov Område 1: Granskoven Område 3: Strandvejen Område 2: Jægersvej-Søvænget- Værftet 06. Februar 2014 Af Jan Dietrich, NIRAS 08/01/2014 Halsskov 1 Inddeling i oversvømmelsesområder

Læs mere

Vedtægter for VORES NET

Vedtægter for VORES NET Vedtægter for VORES NET 1. Navn Stk. 1. Foreningens navn er Vores Net 2. Hjemsted og virkeområde Stk. 1. Foreningens hjemsted er Varde kommune Stk. 2. Foreningens virkeområde fastlægges på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI 2013-06-18 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Udkast nr. 6 ( ENDELIG UDGAVE ) Vedtægter For Digelaget Vejlby Fed. Navn, formål, opgaver m.v. 1. Navn, hjemsted

Udkast nr. 6 ( ENDELIG UDGAVE ) Vedtægter For Digelaget Vejlby Fed. Navn, formål, opgaver m.v. 1. Navn, hjemsted Udkast nr. 6 ( ENDELIG UDGAVE ) Vedtægter For Digelaget Vejlby Fed Navn, formål, opgaver m.v. 1. Navn, hjemsted 1. Navnet er Digelaget Vejlby Fed (DVF). 2. Laget har hjemsted i Risskov. 2. Formål 1. At

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004

Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004 Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004 I. Valg af dirigent II. III. IV. Bestyrelsesberetning Behandling af forslag Forelæggelse af årsregnskab V. Forelæggelse af budget VI. VII. VIII. Valg af

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere