Referat af Ulvshale-Fællesskov Digelags ordinære generalforsamling lørdag den 28. april 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ulvshale-Fællesskov Digelags ordinære generalforsamling lørdag den 28. april 2012."

Transkript

1 1 Referat af Ulvshale-Fællesskov Digelags ordinære generalforsamling lørdag den 28. april Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Inge Feldbæk valgtes som dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt 2. Beretning. Kirsten Overgaard fremlagde på bestyrelsens vegne årets beretning: Indledningsvis vil jeg gerne præsentere bestyrelsen, som består af kasserer Jan Petersen, Bjarne Jensen, som er Digelagets bindeled til Grundejerforeningen, da han også sidder i Grundejerforeningens bestyrelse, hvor han af navn og gavn er vejformand, og mig selv Kirsten Overgaard, som er formand for Digelaget. Vi er alle bosiddende på Møn. Min beretning er opdelt i tre afsnit med lidt afstikkere. Det første afsnit handler om Vordingborg kommunes klimastrategi, i det andet afsnit vil jeg berette om, de anlægsarbejder, der er blevet udført i 2011 og 2012 og det sidste afsnit har jeg givet overskriften Fremtiden, og handler om de tiltag bestyrelsen gerne vil iværksætte de kommende år. Vordingborg kommunes klimastrategi I de sidste par år har vi efterlyst en plan fra Vordingborg kommune, hvor de forholder sig til de kommende klimaforandringer. Planen er nu kommet, og hedder Strategi for klimatilpasning. Kommunen har fået Cowi til at udarbejde rapporten, som udkom i december Rapporten kan hentes på Vordingborg kommunes hjemmeside. I forbindelse med rapportens udarbejdelse var en række aktører herunder Digelaget indbudt til en Klimaworkshop i Vordingborg for at komme med input til rapporten. Vi påpegede bl.a. den omstændighed, at det er grundejerne langs en given kyststrækning, der skal betale for kystbeskyttelse når det gælder Øst-Danmark, og at kommunen burde arbejde med en helhedsorienteret kystsikring. Kommunen fastslår i sin rapport, at Hvor der i dag er områder, som er inddæmmede og sikret med dige, kan kommunen indgå som initiator ifm. yderligere sikring. Det vil dog være Kystdirektoratet, der er myndighed, og ejerne af de bagvedliggende arealer, som skal afholde omkostningerne (p. 17)

2 2 For sommerhusområderne arbejder kommunen i sin rapport med forskellige tilpasningsniveauer, som: Mindske sandsynligheden nye diger, forhøjelse af diger, krav til placering af bygninger og sokkelkoter Mindske omfanget forøge pumpekapaciteten, forsinke regnvandet, interne diger Mindske sårbarheden - muligheden for beredskabsassistance, opkøb eller flytning af huse Kommunes rapport er i første omgang et planlægningsværktøj for kommunen, og ikke et handleværktøj for os som Digelag. Kommunen baserer sine klimaprognoser på statens udmeldinger og anbefalinger fra 2011, og statens prognose for højere vandstand er på nuværende tidspunkt, at havvandstanden forventes at ville stige mellem 30 cm. og 1 meter frem til år 2100 dvs. i løbet af de næste 90 år. Nordre og søndre dige. Anlægsarbejder 2011 og 2012 Vores dige er blevet opført i Baggrunden for at diget blev opført er, at i 1872 ramte en stormflod Sjællands østkyst, de sydlige danske kyster herunder Møn og Lolland-Falster. Og denne stormflod gav anledning til, at den første egentlige Lov om diger til beskyttelse mod havet blev lavet i Vores digeanlæg er dimensioneret på grundlag af denne stormvandstand. Stormvandstanden var i meter over daglig vande, og vores dige er dimensioneret med en kronekote på 3,30 meter dvs. 30 cm højere end stormfloden i For øvrigt er højeste vandstand målt over daglig vande gennem de sidste 50 år 1,55 m. (Målepunktet er Hesnæs på Falster). Men ingen kan på nuværende tidspunkt fortælle os, om vores dige er højt nok, og hvilken højde det på sigt skal have. Som bekendt opmålte landinspektør Malmskov diget for 3 år siden, og da kunne det konstateres, at digekoten langs Fællesskov Strandvej, Digevej og ved Klitrosevej varierede mellem 4,25 m og 3,05m. Problematikken omkring den manglende kronekote har været debatteret på de seneste generalforsamlinger, og ved sidste års generalforsamling var der opbakning til, at der blev iværksat arbejde for at bringe diget i overensstemmelse med vedtægterne. Og ikke mindst har Digelaget få to henstillinger/påbud fra kommunen om at bringe tingene i orden, og samtidig få fjernet træerne fra de arealer, som hører under diget men som i en række tilfælde ejes af grundejerne.

3 3 De grundejere, som har træer og buske stående på digets fod, er således blevet bedt om at fælde og fjerne buske og træer inden 1. april. Næsten alle har fået fjernet træer og buske og resten følger snart efter. Et lille sidespring i forhold til rydning af træer og buske er, at en grundejer i forbindelse med rydningen af digefoden har gjort opmærksom på, at der var et misforhold mellem matrikelnumrene i vedtægterne og de faktiske matrikelnumre. Ifølge landinspektør Malmskov skyldes det, at kort- og Matrikelstyrelsen bestemmer matrikelnumrene og ændrer dem efter et eller andet system. Vi vil naturligvis gerne bringe faktiske forhold og vedtægterne i overensstemmelse. Derfor har jeg netop aftalt med Malmskov, at vi kigger nærmere på vedtægterne. I vores overvejelser om hvilken entreprenør, der skulle udføre arbejdet med at forhøje og udjævne digerne, har indgået, at det skulle være en entreprenør, som havde små maskiner, som ikke var så tunge, at de ødelagde diget og forstranden. Vi har indhentet tilbud og konfereret med vores rådgivende ingeniør omkring prisen på tilbuddet, men har for indeværende fundet prisen for høj. Vi vil derfor efterfølgende henvende os til andre, som kan udføre arbejdet. Men vi vil stadig have in mente, at maskinparken skal være så skånsom som muligt, så muligvis vender vi tilbage til det dyre tilbud. Selvom det naturligvis er til umiddelbar gene for de berørte grundejere, er det godt for alle grundejere, at vi i løbet af indeværende år får diget bragt op til den krævede kote, og at diget samtidig bliver bragt i en tilstand, så det umiddelbart kan forhøjes. Samtidig med at nordre dige bliver renoveret skal digeovergangene ved Husmændenes vej og Bøndernes vej renoveres og skal også op på kote 3,30. Men digeovergangene tilhører kommunen og de skal således forestå arbejdet. Desværre har de endnu ikke beset digeovergangene, og følgelig ved vi heller ikke, hvornår arbejdet udføres. I vinterens løb var der en digeklap ved Søndre dige, som gik i stykker, hvilket bevirkede, at der løb vand ind på Kongens Enge. I den forbindelse var vi glade for, at Søndre dige var blevet ryddet for træer, idet det så var muligt at identificere, hvor vandet kom fra. Klappen blev naturligvis repareret omgående. I årets løb har vi fået fældet de træer, som stod på digets fod på Ulvshalevej, så nu opfylder dette dige også vedtægternes bestemmelser. Som en sidegevinst til fældningen har været, at der for folk, som kommer fra Vibevej ud mod Ulvshalevej er blevet gode oversigtsforhold, og for cyklister i det hele taget er oversigtsforholdene blevet rigtig gode. Men vi har et hængeparti med entreprenøren, som fældede og fjernede træerne på digefoden på Ulvshalevej. Der er et stort grimt hul ud mod vejen, som skulle fyldes op med jord. Dette er efter flere henvendelser til entreprenøren ikke sket endnu. Desværre har vi betalt regningen for arbejdet, så vores repressaliemuligheder er ikke store. Men vi skal nok sørge for, at det kommer til at se ordentligt ud.

4 4 For at opsummere: så er begge diger både søndre og nordre dige i god stand - bortset fra nogle kritiske steder, som jeg vil vende tilbage til senere - og inden længe opfylder begge diger den vedtægtsbestemte kote på 3,30, træerne er fjernet og græslaget er i så nogenlunde god stand begge steder, og begge diger er således klar til en forhøjelse. Omkring forhøjelse af digerne har vi efter samråd med den rådgivende ingeniør, kommunen og efter de generelle anbefalinger fra kystdirektoratet vurderet, at tiden endnu ikke er inde til at foretage en forhøjelse af digerne. Billedet for fremtidige scenarier er stadig skiftende, og der mangler viden og kompetence til at fastlægge en ny digehøjde. Fremtiden Vi har længe i samråd med vores rådgivende ingeniør været i tænkeboks omkring, hvorledes vi kunne sikre digerne yderligere. Bl.a. har vi de sidste tre år kigget på kritiske områder, hvor vi hvert år har besluttet at se tiden an, og se på hvorledes situationen udviklede sig. Også i år har vi kigget på og vurderet på de kritiske punkter De tre kritiske punkter er på og ved Nordre dige: På et stykke af forstranden langs Ulvshalevej har vandet de senere år ædt sig mere og mere ind mod diget De to bølgebrydere, som af uransagelige årsager ikke blev forlænget, da de øvrige bølgebrydere blev forlænget I den østligste ende af nordre dige æder havet sig mere og mere ind på diget, således at der lejlighedsvis ingen forstrand eller strand er, hvilket betyder, at man går direkte fra digetrappen ned i vandet. Og selvsagt angriber havet i perioder selve diget og flytter rundt på de oplagte sten. Vi har i henhold til kystdirektoratets anbefalinger kigget på, hvilke muligheder vi har for at beskytte de 3 udsatte områder. Der er tre primære beskyttelsesforanstaltninger: Skråningsbeskyttelse, sandfodring og bølgebrydere. Skråningsbeskyttelse er sten, der bliver lagt ud opad det eksisterende dige eller forstrand, som vi kender det fra visse steder på nordre dige. Sandfodring er en teknik, man især kender fra Vestkysten, hvor der via rørsystemer pumpes tusindvis af kubikmester sand ind på stranden. Oppe på den nordsjællandske kyst vil de påbegynde en kæmpe sandfodringsprojekt, som omfatter grundejere. Projektets pris er i de første tre år 2000 kr. pr grundejer pr. år og herefter 450 kr. årligt. En kystbeskyttelsesmetode som stærkt anbefales af Kystdirektoratet, men dens negative side er, at den er omkostningstung. Endeligt er der bølgebrydere, som vi kender, og som har vist sig som en effektiv kystbeskyttelse på vores kyst men først efter at de blev forlænget til deres nuværende længde på ca. 80 meter pr. styk. Bølgebrydernes største fordele er, at de reducerer bølgeenerginiveauet ved kystlinien, eller

5 5 med andre ord tager kraften ud af bølgerne, så kysten ikke nedbrydes, og desuden sker der en forøget aflejring af sand og andet kystmateriale bag bølgebryderne. Det negative aspekt ved bølgebryderne er, at der skabes strømhvirvler og hestehuller. Den rådgivende ingeniør anbefaler på nuværende tidspunkt: 1. en skråningsbeskyttelse ved diget langs Ulvshalevej- kunne også være bølgebrydere 2. en forlængelse i begge ender af den ene bølgebryder ved nedgangen ved svinget ved Ulvshalevej 3. bølgebrydere øst for de nuværende bølgebrydere indtil de eksisterende bølgebrydere Udover at beskytte diget og kysten får vi således et sammenhængende kystbeskyttelsesanlæg, som sikrer alle grundejere på lige vilkår. Hvis vi lader stranden forsvinde, bliver der et for stærkt pres på diget, og så skal vi til at foretage reparationer på diget, og derfor indstiller vi, at det er hensigtsmæssigt at beskytte diget mod havet. Et bølgebryderanlæg giver en stor tillægsværdi, nemlig en bred strand. Og oven i købet en strand, som gør det muligt at gå langs hele kysten uden lejlighedsvis at skulle ud i vandet. Omkring økonomien har vi regnet på, hvad et sådant projekt ville koste, og hvordan vi kunne finansiere det. Som det fremgår af det reviderede regnskab har digelaget på indeværende tidspunkt en egenkapital på godt 3 mil.kr. på driftskontoen og godt 6 mil. kr. i katastrofefonden. Det er ikke muligt at finansiere et så omfattende et projekt med 3 mil. kr., men så er det muligt at låne i katastrofefonden. Ifølge vedtægterne 6, stk. 4 hedder det at: Under særlige omstændigheder kan fondens midler med kommunens samtykke udlånes til digelaget med henblik på en digeforstærkning, der mindsker risikoen for skader ved ekstraordinære naturbegivenheder. Det udlånte beløb tilbageføres i lige store årlige rater over højst 7 år. Ifølge ingeniørens overslag i 2012-priser nærmer vi os en omkostning på i omegnen af en 7-8 mil. for et sådant anlæg. Men der er forfærdelig mange usikkerhedsfaktorer omkring prisoverslaget. I de beregninger vi har lavet, har vi taget udgangspunkt i et anlæg til 6 mil i første etape. Dvs., at vi skal låne 3 mil. i katastrofefonden. Såfremt vi i perioden 2013 til 2019 lader lodsejerbidraget, som nu er på 325 kr., årligt stige med 25 kr. op til 500 kr. årligt i år 2019, ville vi kunne afbetale anlægget over 7 år. Digelagets kasserer Jan Petersen har lavet et regneark, hvori indgår tabte renter, kommende likviditet og hvad der ellers påvirker driftsregnskabet og katastrofefonden. Vi kunne også forestille os, at vi laver hele projektet i et hug, og i samarbejde med kommunen beder generalforsamlingen om en vedtægtsændring, som indebærer, at vi tilbagebetaler beløbet over en periode på en år. Men der kan være mange modeller.

6 6 Vi vil meget gerne have nogle tilkendegivelser fra generalforsamlingen, om generalforsamlingen mener, at det er et projekt, vi skal arbejde videre med. Såfremt generalforsamlingen er positiv stemt over for projektet, vil vi på næste års generalforsamling forelægge en projektbeskrivelse og en økonomiberegning. For som bestyrelse kan vi jo ifølge vedtægterne ikke iværksætte et sådant arbejde uden generalforsamlingens godkendelse. Og når generalforsamlingen skal godkende et sådant ekstraordinært arbejde, skal der naturligvis foreligge både en fysisk og økonomisk plan. I forbindelse med fremlæggelsen af planerne for en øget kystsikring fik alle på generalforsamlingen udleveret et luftfoto, som viser hele sommerhusområdet, kysten, diget, bølgebryderne og havet, for at anskueliggøre beliggenheden af et eventuelt nyt kystsikringsanlæg. Desuden blev der udleveret et skematisk regneark, som viser hvorledes et nyt kystsikringsanlæg til 6 mill. kr. kan finansieres med egne midler samt en årlig kontingentforhøjelse på 25 kr. over 5 år. Kommentarer og spørgsmål til beretningen Sanne Vallebo: Hvad sker der, hvis vi tømmer kassen, og der derefter sker noget med digerne? Jan Petersen, bestyrelsen: Et nyt kystsikringsanlæg skal netop forebygge, at der sker skader på digerne, og vi vil stadig have en mindre kapital stående, og derfor mener vi, at det er forsvarligt at bruge pengene. Sanne Vallebo: Kunne vi betale et højere fast kontingent? Kirsten Overgaard: For indeværende betales årligt et kontingent på 325 kr., og dette kontingent er ikke steget de sidste mange, mange år. Vores forslag indebærer, at kontingentet stiger 25 kr. årligt i 5 år, hvorefter kontingentet ender med 500 kr. årligt. Vores forslag er det umiddelbart billigste for grundejerne, men vi så da gerne, at kontingentet blev sat op til 500 kr. årligt med det samme, da dette ville forbedre likviditeten væsentligt. Flere fra forsamlingen påpegede, at en stigning på 25 kr. var en meget, meget lille stigning svarende til ét rugbrød og mente, at bestyrelsen skulle foreslå en højere stigning. Erik Nielsen: Vi skal sørge for en flot strand både for lokale og turister, og sandpumpning ville forbedre strandens kvalitet. B.H. Jensen: Alle bølgebryderne burde fjernes, da de stopper sandets vandring. Karin Nagel: Hvorfor fjernede man de gamle høfder? Lars Serritzlew: Lars Serritzlew svarede, at høfderne blev fjernet af en tidligere bestyrelse, og forøvrigt kan vi ikke selv bestemme, hvilket kystanlæg vi gerne vil have, fordi det i sidste ende er Kystdirektoratet, der bestemmer. Børge Engdal: Hvor er målet på diget kommet fra? Hvor ligger digekronen? Kirsten Overgaard: Digekronen er fastsat i Digelagets vedtægter og er bestemt ud fra målepunkter, som ligger på nogle fastsatte målestationer.

7 7 Lis, Forsythiavej: Sandfodringsprojektet lyder godt. Kirsten Overgaard: Vedrørende sandpumpning: grundejere i Nordsjælland skal hver især betale 2000 kroner de første år for sandpumpningen. Vi er ca. 850 medlemmer, og bestyrelsen vurderer, at det ville være alt for omkostningstungt at sandfodre. Vedrørende høfder: Høfder, som går vinkelret på kysten (som de gamle høfder) anbefaler Kystdirektoratet ikke længere, da der er for mange negative konsekvenser af de vinkelrette høfder. Helge Kærgaard: I og med at vi har med naturen at gøre, så er det svært at forudsige, hvad der vil ske. Bestyrelsen beder os om at tage stilling til et projekt, men vi ved ikke hvilket projekt, der er mest hensigtsmæssigt. For mig er det uigennemskueligt, hvad der sker med kysten, men sikkert er det, at der skal planlægge for fremtiden. Kirsten Overgaard: Bestyrelsen har først og fremmest i samråd med vores rådgivende ingeniør afdækket, hvilke problemfelter, der eksisterer i dag og på sigt. På den baggrund har vi i skitseform fremlagt et ikke gennemarbejdet forslag til fremtidig kystsikring. Til næste års generalforsamling vil vi således fremkomme med et færdigt forslag til kystsikring under forudsætning af, at generalforsamlingen i dag tilslutter sig denne plan. Anita Højgaard: Hvilken bølgebryder skal forlænges? Kirsten Overgaard: Vi har set, at forlængelsen af 3 af bølgebryderne har vist rigtig gode resultater, hvorfor en forlængelse af de to små bølgebrydere ville være naturligt. Men disse tekniske beregninger overlader vi til ingeniørerne. Sanne Vallebo: Hvem skal ordne reparere vejen og nedkørslen ved Ulvshalevej s forlængelse samt Digevej. Kan man organisere det således, at søsætning af både kun må ske ved én overgang for at skåne de øvrige? Bjarne Jensen, bestyrelsen: fastslog, at nedkørslen ved Ulvshalevejs forlængelse er kommunens anliggende. Ligeledes er digeovergangene ved Bøndernes vej og Husmændenes vej ligeledes kommunale anliggender. Men umiddelbart er der ikke planer om at begrænse brugen af overgangene, men derimod skal de forstærkes ved tilførsel af stabilgrus. Lars Houmann: Kom i gang med kystsikringsprojektet! Sanne Vallebo: foreslår, at man betaler et forhøjet kontingent en gang for alle, så den fremtidige økonomi for grundejerne er klar. Konklusivt var der opbakning fra generalforsamlingen til, at bestyrelsen skulle arbejde videre med at beskytte diget yderligere. 3. Godkendelse af revideret regnskab.

8 8 Kasserer Jan Petersen fremlagde det reviderede regnskab, som er revideret af Øernes revision. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det reviderede regnskab blev godkendt. 4. Forelæggelse af budget Kasserer Jan Petersen forelagde budget 2012 Generalforsamlingen tilsluttede sig det fremlagte budget. 5. Forslag fra interessenter. Der var ingen forslag fra interessenter. 6. Valg af bestyrelsesmedlem (Kirsten Overgaard er på valg). Kirsten Overgaard blev genvalgt til bestyrelsen. 7. Valg af stedfortrædere. Annelise Wandall blev valgt som personlig stedfortræder for Kirsten Overgaard. 8. Valg af revisor. Peter Hansen, Øernes Revision blev genvalgt som revisor. 9. Eventuelt. Erik Nielsen: foreslog, at bestyrelsen blev udvidet til 5 personer. Lars Houmann: ville gerne have, at der blev indkaldt til generalforsamlingen med lidt længere tidsfrist. Kirsten Overgaard: Når Grundejerforeningen i fællesskab med Vandværket har fastsat datoen for deres generalforsamlinger, fastlægges datoen for Digelagets generalforsamling, og efterfølgende kan datoen for generalforsamlingen ses på Digelagets hjemmeside:

9 9 Jette Jensen: takkede bestyrelsen for det store arbejde, der udføres. Referent: Annelise Wandall

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk. Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus

Ulfshale. Lejer- og Grundejerforening ulg@ulg.dk www.ulg.dk. Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus Referat af ULGs ordinære generalforsamling den 6. april 2013 Tøvelde Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent a. Godkendelse af generalforsamlingens gyldighed b. Valg af stemmetællere Axel Knuhtsen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent...

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent... Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund Lørdag den 4. januar 2014-01-14 Indhold: Dagsorden...2 Mødet åbnes...3 1. Valg af dirigent...3-6 2. Valg af stemmetællere...7

Læs mere

Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30

Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30 Generalforsamling i Egense Nord Digelag lørdag den 11.5.2013 kl. 9.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 4. Budget 2014 5. Valg til bestyrelsen: a. Peter Boie Jensen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere