Undervisningsplaner for lokale valgfag Skolebedømmelsesplan - Grundforløbet... 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplaner for lokale valgfag... 10. Skolebedømmelsesplan - Grundforløbet... 21"

Transkript

1 Frederikshavn Handelsskoles idegrundlag... 2 Uddannelsens formål Undervisningens formål... 9 Grundfag... 9 Valgfag:... 9 Undervisningsplaner for lokale valgfag Dekoration Dekoration II Butiksøkonomi Young Enterprise Psykologi og personlig udvikling Klar til kontor Klar til butik Klar til job I Klar til job II Kortfilm Medier fakta eller fiktion? E-business Skolebedømmelsesplan - Grundforløbet Skolens løbende bedømmelse Eksamen Skolens afsluttende bedømmelse Muligheder for reeksamination Eksamensreglement På Frederikshavn Handelsskole udbydes følgende uddannelser: Undervisningsplan for detailuddannelsen. (Hovedforløbet) Detailplan for salgsassistent m/profil Detailplan for salgsassistent Detailplan for butiksmedhjælper Salgsassistent m/profil Salgsassistent Fagprøven Butiksmedhjælperuddannelsen Bedømmelsesplan Generel kontoruddannelse Undervisningsplan for administration Undervisningsplan for offentlig forvaltning Skolepraktik Skolebedømmelsesplan Hovedforløbet

2 Frederikshavn Handelsskole Kirkegade Frederikshavn Skoleåret 2009/2010 Lokal undervisningsplan for HG Ansvarlig kontaktperson: Uddannelseschef Brian Andersson Undervisningsplanen gælder for skoleindgangsvejen (grundforløb/hovedforløb): * butiksmedhjælper * ferskvareassistent * kontorservice * kundekontaktcenter * kontor m/specialer * detail m/specialer * handel m/specialer * finansuddannelsen Frederikshavn Handelsskoles idegrundlag Eksistensgrundlag for ungdomsuddannelserne Ungdomsuddannelser Frederikshavn Handelsskole gennemfører ungdomsuddannelser, der dækker behovet for såvel en faglig som almen kvalificering. Uddannelserne sigter mod videreuddannelse og/eller beskæftigelse, primært inden for merkantile, administrative og kommunikative områder. Projekter Skolen deltager i relevante projekter i ind- og udland under hensyntagen skolens ressourcer. til 2

3 Frederikshavn Handelsskole skal være kendt for: Kvalitet at de generelle basis- og videreuddannelser tilrettelægges, så de tager udgangspunkt i den enkelte persons muligheder for faglig og personlig udvikling og national og international mobilitet at kursus- og rådgivningsaktiviteterne tilrettelægges således, at virksomhedernes individuelle behov for viden og kvalificering af medarbejdere og ledere tilgodeses at nye uddannelser etableres hurtigst muligt, hvis de vurderes til at være til gavn for lokalområdet og/eller skolen at der samarbejdes med andre uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelse af uddannelses- og kursusforløb, hvor det er hensigtsmæssigt at der samarbejdes med offentlige myndigheder om etablering af uddannelsestilbud at råde over motiverede undervisere med en alsidig teoretisk og praktisk baggrund, der på grundlag af kontinuerlig efteruddannelse, internt såvel som eksternt, er i stand til at sikre inspirerende undervisning Kvalitet er for Frederikshavn Handelsskole formidling af viden på et pædagogisk højt niveau og med respekt for den enkeltes faglige udgangspunkt. Skolens undervisningsaktiviteter suppleres med et personlighedsudviklende indhold, og foregår i en venlig, voksen atmosfære i samarbejde med elever og kursister. En velfungerende administration, økonomistyring og tidssvarende lokaleforhold danner rammer om det pædagogiske miljø, hvor samarbejde og frihed under personligt ansvar er nøglebegreber. Skolen skal være en arbejdsplads med mulighed for personlig udvikling og selvrealisation inden for værdigrundlagets rammer. Frederikshavn Handelsskoles charter Frederikshavn Handelsskole ønsker at sikre skolens elever den bedst mulige baggrund for at kunne fungere i et samfund under stadig forandring. Dette betyder, at skolens hensigt er: at eleverne understøttes i deres stærke sider, således at de oplever personlig succes at den enkeltes personlighed og faglige udvikling fremmes gennem gensidig og løbende evaluering 3

4 at eleverne gennemgår en udvikling, der sætter dem i stand til at: deltage i forandringsprocesser fungere i sociale sammenhænge fungere i usikre/uforudsete situationer deltage i internationale sammenhænge Desuden kan eleverne på Frederikshavn Handelsskole forvente: en aftale med lærerne om tilrettelæggelsen/gennemførelsen af undervisningen kvalificeret uddannelses- og erhvervsvejledning samt praktikpladsvejledning med henblik på fremtidige studier eller beskæftigelse - herunder formidling af praktikpladser. imødekommenhed overfor ønsker og behov samt støtte gennem uddannelsesforløbet adgang til avanceret IT-teknologi i uddannelsesforløbet tidssvarende lokaleforhold afholdelse af forældremøder/konsultationer For at sikre den bedst mulige uddannelse er det nødvendigt, at elever og lærere i fællesskab: planlægger/tilrettelægger undervisningen med hensyn til indhold og pædagogisk praksis. Lærerne har dog det overordnede ansvar for, at uddannelsesbekendt-gørelserne efterleves. medvirker til forebyggelse af konflikter gennem en konstruktiv og tolerant væremåde. aktivt medvirker til at udvikle skolens sociale miljø. At eleven tager medansvar for udbyttet af undervisningen ved: at møde velforberedt og aflevere skriftlige arbejder til tiden deltager aktivt i undervisningens gennemførelse for herigennem at skabe et godt miljø for læring og personlig udvikling. at søge råd og vejledning hos lærere, uddannelses- og erhvervsvejleder eller skolens administration, hvis eleven har behov for det. straks at meddele skolens administration, hvis vi ikke lever op til den service, vi har lovet at medvirke konstruktivt ved evaluering af undervisningen 4

5 At lærerne: viser fagligt engagement rådgiver eleverne med henblik på anvendelse af relevante undervisningsmaterialer og arbejdsformer giver lejlighed til spørgsmål og diskussion støtter eleverne individuelt f.eks. gennem differentieret undervisning samarbejder med klassens øvrige lærere ved planlægning/gennemførelse af undervisningsforløb medvirker konstruktivt ved evaluering af undervisningen Uddannelsens formål Uddannelsens mål fremgår af de enkelte uddannelsesbekendtgørelser: Erhvervsuddannelsesloven, Nr.1244 af : https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Samt Hovedbekendtgørelsen: Nr af : https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglig fællesindgang, det merkantile område Nr. 341 af Ferskvareassistent Nr. 171 af Detailhandelsuddannelse, med specialer Nr af Handelsuddannelse, med specialer Nr af samt ændring jf. nr. 666 af Kontorservice Nr af Kontoruddannelse, med specialer Nr af Finansuddannelse Nr. 384 af Uddannelserne skal tilrettelægges, så eleven opnår en merkantil kompetence, der omfatter uddannelsens fælles mål inden for kompetenceområderne. 5

6 Formålet med undervisningen i grundforløbet er, at eleverne erhverver de merkantile kompetencer, samt får mulighed for at opfylde de særlige adgangskrav til hovedforløbet, der er knyttet til de enkelte uddannelser, jf. de enkelte uddannelsesbekendtgørelser. Uddannelserne skal tilrettelægges, så eleven opnår en merkantil kompetence, der omfatter uddannelsens fælles mål og speciale mål inden for kompetenceområderne: Personlige kvalifikationer Eleven opnår individuelle og sociale kompetencer og den nødvendige baggrundsviden gennem arbejdet med de faglige elementer i uddannelsen, dvs. fag, projekter, cases, virksomhedsbesøg o. lign., og opnår indsigt i kompetencernes indbyrdes samspil og betydning for samarbejde, kvalitet og udvikling. Økonomiske kvalifikationer Eleven opnår økonomisk kompetence og baggrundsviden ved at inddrage de hyppigst forekommende begreber og problemstillinger inden for privatøkonomi, virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, international økonomi i konkrete opgaveløsninger. Eleven skal gennem arbejdet forstå, hvordan de økonomiske områder hænger sammen indbyrdes og med de øvrige merkantile kernekompetencer. Kommunikative og teknologiske kvalifikationer Eleven opnår kommunikativ og teknologisk kompetence samt baggrundsviden ved at inddrage de hyppigst forekommende begreber og problemstillinger inden for sprogbrug, mundtlig og skriftlig kommunikation, IT og IT-værktøjer i de konkrete opgaveløsninger. Eleven skal gennem arbejdet forstå, hvordan områderne hænger sammen indbyrdes og med de øvrige merkantile kernekompetencer. Handels- og servicemæssige kvalifikationer, Eleven opnår kompetence og baggrundsviden inden for handel og service ved at inddrage de hyppigst forekommende begreber og problemstillinger inden for afsætning, markedskendskab, dansk og international handel, logistik og service i de konkrete opgaveløsninger. Eleven skal gennem arbejdet forstå, hvordan områderne hænger sammen indbyrdes og med de øvrige merkantile kernekompetencer. Internationale og kulturelle kvalifikationer, Eleven opnår kulturelle og internationale kompetencer samt baggrundsviden ved at inddrage de hyppigst forekommende forhold og problemstillinger inden for kulturforståelse, kultur- og handelsrelationer, teknologi og international kommunikation i de konkrete opgaveløsninger. Eleven skal gennem arbejdet forstå, hvordan områderne hænger sammen indbyrdes og med de øvrige merkantile kernekompetencer. Arbejdsmarkeds- og samfundsmæssige kvalifikationer Eleven opnår arbejdsmarkeds- og samfundsmæssig kompetence og baggrundsviden ved at inddrage de hyppigst forekommende begreber og samfundsmæssige problemstillinger, herunder globalisering, informationsstrømme mv., i de konkrete opgaveløsninger. Eleven skal gennem arbejdet forstå, hvordan områderne hænger sammen indbyrdes og med de øvrige merkantile kernekompetencer. Undervisningen skal på en helhedsorienteret måde omfatte både teoretisk og praktisk undervisning med henblik på at give eleven fornødne generelle og specielle kvalifikationer, herunder at give eleven forudsætninger for at varetage de funktioner, uddannelsen tager sigte på. Undervisningen skal desuden sætte eleven i stand til selvstændigt at tilegne sig viden og fornødne færdigheder til fremtidig beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Undervisningen tilrettelægges gennem hele uddannelsesforløbet, så 6

7 der gives eleven forudsætninger for personlig udvikling i henhold til målene for kompetenceområdet Personlige kvalifikationer, så eleven både selvstændigt og i gruppesammenhænge møder personligt udviklende problemstillinger. alle fag og temaer varieres, så de anvendte metoder står i forhold til mål og indhold, og så eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen, den i videst muligt omfang afspejler arbejdsfunktioner og teknologianvendelse m.v. der er karakteristisk for uddannelsesområdet. Undervisningen skal give indsigt i og forståelse af miljømæssige forhold, herunder håndteringen af miljømæssige problemstillinger i forbindelse med materialeanvendelse. Detailplanlægningen af undervisningen foregår i de enkelte teams. Lærerne er organiseret i teams, som har ansvaret for undervisningen i et antal klasser. Baggrunden for teamorganiseringen er ønsket om en styrkelse af det helhedsorienterede og tværfaglige samarbejde. Undervisningen veksler mellem lærerstyret klasseundervisning og undervisningsforløb, hvor læreren i højere grad fungerer som konsulent, vejleder og støtter eleverne i deres problemløsninger. For at gøre undervisningen praksisnær vil der blive tale om, at en del af undervisningen bygges op om casebaseret undervisningsmateriale. I forbindelse med temaerne udpeges en eller flere lærere som projektkoordinatorer i hvert enkelt temaprojekt. Hver enkelt elevgruppe får tildelt en vejleder, der bistår eleverne ved problemformulering, indsamling af data, strukturering af arbejde o.s.v. Elevkompetencer og forudsætninger Frederikshavn Handelsskole vurderer elevernes forudsætninger og kompetencer, i henhold til uddannelsen, ved at visitere den enkelte elev med henblik på indplacering niveaumæssigt. Denne visitering foretages inden eleven starter på Frederikshavn Handelsskole og foretages af faglærere sammen med uddannelses - og erhvervsvejledere. Endvidere vil elevforudsætningerne og kompetencerne blive vurderet i sammenhæng med beståede eksaminer og kurser. I tvivlstilfælde kan ovenstående suppleres med interne test og afklarende samtaler med uddannelses - og erhvervsvejledere eller uddannelseschefen. Personlig uddannelsesplan Der foretages med udgangspunkt i den for Frederikshavn Handelsskole udarbejdede personlige uddannelsesplan, minimum to samtaler om året med kontaktlæreren. Samtalerne har til formål at afklare eleven, med henblik på valg af uddannelsesretning, herunder opfølgning på adgangskravene, til det valgte hovedforløb, kan honoreres med de valgte fagkombinationer og tilhørende niveauer. Uddannelsesplanen Skal give eleven et overblik over uddannelsesforløbet og gøre det lettere at skaffe sig et overblik over de valg der skal træffes i forbindelse med valget af uddannelsesretning. Uddannelsesplanen er dynamisk og skal bruges gennem hele uddannelsen og kan løbende ændres. Formålet med uddannelsesplanen er at gøre eleven i stand til at gennemføre den valgte uddannelse, gennem den undervisning eleven selv har tilrettelagt sammen med kontaktlæreren, og dermed ansvarliggøre eleven for gennemførslen af uddannelsen. Uddannelsesplanlægningen foregår via elevplan. 7

8 Elevarbejdstid Elevens samlede arbejdstid svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Elevarbejdet er sammensat af egentlig undervisning, hjemmearbejde, praktik, studieture og eksamen. Lærerkvalifikationer Lærere ved Frederikshavn Handelsskole HG afdeling opfylder kravene fra Erhvervsuddannelsesloven, Nr.1244 af : https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Samt Hovedbekendtgørelsen: Nr af : https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Endvidere vil der ved ansættelsen blive lagt vægt på at læreren kan efterleve skolens, mål og strategiprogram, herunder skolens grundværdier. Læreren skal endvidere kunne indgå konstruktivt i de lærerteams som HG - afdelingen er opbygget i. Det er her essentielt at kunne bidrage til planlægning og udvikling af uddannelsesforløbet for HG eleverne. Fagrække: FAG NIVEAU FAG NIVEAU Grundfag: Grundfag udbudt som valgfag: dansk engelsk erhvervsøkonomi IT salg og service samfundslære E/D/C E/D/C E/D/C F/E/D/C F/E/D/C F/E/D 2.fr.sprog matematik engelsk erhvervsøk. Design Psykologi F/E/D/C E C/B D/C E Der udbydes følgende valgfag, lokalt: Klar til butik/kontor/job I + II Kortfilm Dekoration 1 Dekoration 2 Young Enterprise Butiksøkonomi Samarbejdslære og psykologi E-business Professionel sport Medier, fakta eller fiktion Lokale valgfag er beskrevet senere. Desuden indgår praktik som et væsentligt element i undervisningen. Lærerne fører tilsyn med eleverne i praktikperioderne. Grundforløbspakker Se en detaljeret beskrivelse på: 8

9 Studie- og ordensregler Kan findes på: Elevplan Eleverne anvender elevplan blandt andet til den personlige uddannelsesplan, skema m.m. Undervisningens formål Grundfag Grundfagene bidrager sammen med valgfag og specialefag til, at skoleundervisningen kan opfylde erhvervsuddannelsens mål, og de overordnede formål med fagene tilgodeses i den samlede undervisning. Valget af grundfag skal bidrage til: 1. uddannelsens faglige bredde, ved at eleverne opnår kendskab til f.eks. metoder, processer, kundebetjening og service, design, kvalitet og miljø, dansk, fremmedsprog, administration og erhvervsstruktur med henblik på faglig fleksibilitet og grundlag for fortsat uddannelse og udvikling. 2. elevernes personlige udvikling gennem stimulering af elevernes individuelle og sociale udvikling, fremme af elevernes evne til at tilegne sig ny viden, styrkelse af elevernes selvstændighed, kreativitet, samarbejdsevner, formuleringsevne, analytiske færdigheder og dermed personlige udvikling. 3. elevernes studiekompetence med henblik på elevernes forudsætninger for efter- og videreuddannelse, herunder videregående uddannelser. 4. elevernes forståelse af samfundet og dets udvikling ved erhvervelse af indsigt i grundlæggende samfundsforhold, f.eks. historie, økonomi og resurseforhold, sociale forhold, formelle og uformelle politiske systemer, samt indsigt i erhvervs- arbejdsmarkeds- og arbejdsforhold i andre lande og kulturer. Undervisningen gennemføres således, at målene for hvert grundfag kan indgå i prøve eller anden bedømmelse af elevens kvalifikationer i det enkelte grundfag. Undervisningen i grundfag tilrettelægges og gennemføres så vidt muligt i et fagsamarbejde med henblik på at opnå helhedsorienteret sammenhæng mellem områdefag og specialefag. Informationsteknologi anvendes i videst muligt omfang. Derudover tilstræbes alsidige udtryksformer - både skriftlige og mundtlige i alle fag. Endelig får eleven indsigt i og forståelse af miljømæssige forhold. Grundfagsniveauer: Niveau F er et niveau mellem grundskolens afgangsprøve og den udvidede afgangsprøve. Niveau E svarer til grundskolens udvidede afgangsprøve. Niveau D er et niveau mellem grundskolens udvidede afgangsprøve og gymnasialt niveau C Niveau C svarer til det gymnasiale niveau C. Gærdehøjder (adgange til hovedforløb jf. de relevante hovedforløbsbekendtgørelser). Valgfag: Formålet med indholdet i det enkelte valgfag fremgår af undervisningsplanen for faget/grundfagsbekendtgørelsen. Udbuddet af valgfag drøftes i Det lokale Uddannelsesudvalg. 9

10 Undervisningsplaner for lokale valgfag Dekoration 1 Varighed: 4 uger Ca. fordeling: Skilteskrivning EDB Corel Draw NCS farvelære Skitsetegning Dekorationsteori/idélære Materialelære Intern/ekstern dekoration Projekt 18 lektioner 16 lektioner 16 lektioner 6 lektioner 6 lektioner 6 lektioner 18 lektioner 26 lektioner MÅL: at lære eleverne at arbejde med en opgave fra idé til udførelse. Skilteskrivning: at lære eleverne en nem skilteskrift f.eks. hugskrift små og store bogstaver samt tal opstilling på skilte, størrelse op til A4 o.lign. kendskab til de skiltetyper, der anvendes i forskellige brancher EDB Corel Draw: eleverne skal lære opstilling af skilte, brug af de forskellige skrifttyper anvende logo/ grafik passende til forskellige brancher udarbejde idéer, f.eks. til skilte, annoncer, plastposer o.s.v. NCS farvelære: at give eleverne et grundigt kendskab til NCS farvesystems opbygning, farvecirkel og farvetrekanter at forstå at bruge de korrekte betegnelser for farverne selv lave opgaver med forskellige farvesammensætninger farver indenfor en kvadrant, en oktant, nabo oktanter, nabo kvadranter, modstående oktanter, - således at eleverne også lærer at bruge og udnytte systemet i praksis Skitsetegning, dekorationsteori og idélære: at lære eleverne at skelne mellem symmetrisk og asymmetrisk opstillinger lave skitser i måleforhold 1:10, hvor de 2 principper kan anvendes kende anvendelse af Det gyldne snit i opstillinger lave forslag til interne/eksterne udstillinger, herunder focale punkter inspiration til anvendelse af blikfang i udstillingerne orientering om de forskellige belysningsformer. Materialelære: eleverne får kendskab til de mest almindelige materialer indenfor papir, karton, pap m.m. 10

11 Intern/ekstern dekoration: at lære eleverne i praksis at omsætte ovennævnte teorier til at lave udstillinger i butikken, (det kan være på podier, på vægge, på eller over reoler, foran indgangsdør og i vinduerne.) Opstillingerne/pyntningerne skal laves sådan, at varerne passer sammen i farverne med udgangspunkt i NCS-farvesystem. Det kan indgå et tema i udstillingen. Projekt Eleverne arbejder, i grupper eller alene, med projekt i den sidste periode. Projektet omhandler et bundet tema, men eleverne vælger selv branche Eleverne tager fotos eller laver skitser af butikkens udstillinger. Der laves en beskrivelse af butikken, hvor salg og service naturligt indgår: butikstype, profil/koncept beliggenhed hvilken kundegruppe henvender den sig til? hvordan er vareudvalget? Projektet kan være: lav et nyt forslag til tema-forløb i butikken, evt.: forår, påske, sommer, sejlsport, skolestart, efterår, jagt, jul, udsalg. forslag til skilte forslag til butikkens indkøbsposer lav et oplæg til en kampagne italiensk, fransk, engelsk uge, forretningens fødselsdag, jubilæum. Der udarbejdes en materialeliste, farveprøver med NCS- systemets numre og et overslag på, hvad det i praksis vil koste at få opgaven udført. Idéen med projektet er også, at eleverne får skabt kontakter til det virkelige liv. Der skal laves en rapport om projektet, der gerne må laves på en kreativ og anderledes måde Eksamen Rapporten skal afleveres til censor/lærer Eleverne fremlægger mundtligt deres projekt. Eksamenstid: 15 minutter. Eleverne laver en symmetrisk eller asymmetrisk udstilling, gerne med varer lånt i den forretning, som har været grundlaget for deres projekt. 11

12 Dekoration II Varighed: 4 uger. Ca. fordeling: Skilteskrivning/ EDB Corel Draw NCS farvelære Skitsetegning/modelfremstilling Dekorationsteori/idélære/ Materialelære Intern/ekstern dekoration Projekt 24 lektioner 10 lektioner 10 lektioner 12 lektioner 20 lektioner 36 lektioner MÅL: at lære eleverne at arbejde med en opgave fra idé til udførelse og som selvstændigt kan udføre kreative opgaver i butikken. Skilteskrivning/EDB Corel Draw at lære eleverne at fremstille kreative skilte til udstillinger plakatskrivning fremstilling af kampagne-skilte, info-skilte m.m. fremstille af folie-skilte (skæremaskine) facade-skilte NCS farvelære: at give eleverne et videregående kendskab til NCS farvesystems opbygning og anvendelse at fremstille et professionelt farveforslag til indretning af en butik selv lave opgaver med forskellige farvesammensætninger og anvende farvepsykologi, sortkulør- og hvidhedslige farvesammensætninger Skitsetegning, dekorationsteori, idélære, modelopbygning: at lære eleverne andre former for opstillinger lave skitser i måleforhold 1:20 og 1:50 tegne en grundplan af en butik tegne forslag til interne/eksterne udstillinger, herunder focale punkter fremstille en model af en butik i måleforhold butikken facade inventar, materialer, belysning og indretning af butikken inspirationskilder Intern/ekstern dekoration: at lære eleverne i praksis at omsætte ovennævnte teorier til at lave udstillinger i butikken virksomhedsbesøg og mulighed for at lave udstillinger i rigtige butikker. Projekt Eleverne arbejder, i grupper eller alene, med projekt i den sidste periode. 12

13 Projektet omhandler et bundet tema, men eleverne vælger selv branche Eleverne tager fotos eller laver skitser af butikkens udstillinger. Der laves en beskrivelse af butikken, hvor salg og service naturligt indgår: butikstype, profil/koncept beliggenhed hvilken kundegruppe henvender den sig til? hvordan er vareudvalget? Projektet kan være: forslag til en ny indretning af en butik, herunder farver, inventar, belysning, facade forslag til en kampagne i butikken forslag til butikkens reklamer fremstilling af en model forslag til en messeudstilling. Der udarbejdes en materialeliste, farveprøver med NCS- systemets numre og et overslag på, hvad det i praksis vil koste at få opgaven udført. Idéen med projektet er også, at eleverne får skabt kontakter til det virkelige liv. Der skal laves en rapport om projektet, der gerne må laves på en kreativ og anderledes måde Eksamen Rapporten skal afleveres til censor/lærer Eleverne fremlægger mundtligt deres projekt. Eksamenstid: 15 minutter. Eleverne laver en model og en vinduesudstilling, gerne med varer lånt i den forretning, som har været grundlaget for deres projekt. Butiksøkonomi Formål Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i butikssøkonomien og finansieringen af virksomheden og dens faktiske anvendelse således at de kan varetage arbejdsopgaver inden for butiksøkonomi og finansiering. Faget bidrager til elevernes erhvervsfaglige uddannelse med de økonomiske kompetencer, der indgår deri. Varighed: 2 uger Behandlede emner: Kompendium 1 Procentregning Brøker Decimaltal Stigning / fald i procent Indirekte procentregning Gennemsnitsberegning Valutaberegninger Valutakurser Faktura i fremmed valuta 13

14 Kompendium 2 Procentregning og moms Prisfastsættelse Udsalgspris/ salgspris/ indkøbspris/ bruttofortjeneste Gitterskemaet (Beregn udsalgsprisen når bruttoavance% og indkøbspris er kendt o.s.v.) Kalkulationsfaktoren Leverandørvalg Leveringsbetingelser Betalingsbetingelser Kontantrabat Leverandørrenten (Prisen for mistet kontantrabat) Tilbudssammenligning Bruttofortjeneste / Omsætning / Vareforbrug Bruttoavance % Omkostninger, nødvendigt salg for at dække omkostning Rabatter (Betydning for fortjenesten) Varelager Lageromkostninger Omsætningshastighed Lagerdage Vareforbrug, beregning af vareforbrug Finansiel styring, (kap. 8 Erhvervsøkonomi niv. A, Systime 2002) Investering og finansiering, sammenhæng Den vertikale (lodrette) balancestruktur Anlægsgrad Soliditetsgrad Gældsætningsgrad Gearing Den horisontale balancestruktur Kapitalbindingsgrad Likviditetsgrad Finansieringskilder Egenkapital, i enkeltmandsvirksomheder, i I/S og i A/S(ApS) Fremmedkapital Realkredit Annuitetslån Serielån Mix-lån Indekslån Rentetilpasningslån Finansieringsinstitutter, FIH Pengeinstitutter Alm. udlån Driftskredit, kassekredit Byggelån Udlandslån, valutarisiko, mix-lån, kurssikring Leasing, operationel, finansiel Factoring Leverandørkredit, leverandørrenten Valg af finansieringskilder Amortisationsformer Annuitetslån, PMT, PV, N, I Rentetabel 5 Stående lån 14

15 Serielån Effektiv rente, beregning Annuitetslån, tilbagediskonteringsfaktor Rentetabel 4 Gæstelærer, Nordjyske Bank Uddrag af kreditaftaleloven ÅOP, Årlig Omkostnings Procent Nominel rente Årlig nominelrente, effektiv rente Afbetaling contra banklån Gode råd fra finansrådet Eksamen: Skriftlig eksamen, 3 timer varighed. Tilladte hjælpemidler: Alle (Lærebog, opgavebog, rentetabeller, kompendier, noter, lommeregner, men ikke mobiltelefon!) Censor: 1 ekstern censor Young Enterprise Formål Formålet med undervisningen i valgfaget Young Enterprise er at give eleverne en idé om, hvad det vil sige at være selvstændig erhvervsdrivende samt vække elevernes kreativitet og selvstændighedstrang. De centrale nøgleområder i valgfaget er følgende: Iværksætteri Innovation Selvstændighed Praktisk virksomhedsdrift Hensigten er således at udvikle elevernes personlige egenskaber, at udvikle deres uddannelses- og erhvervsmæssige forudsætninger samt at give dem indsigt i arbejdsmetoder, ledelseskoncepter, forskellige organisationsformer samt praktisk afsætningsarbejde. Formålet er ligeledes, at give eleverne forståelse af sammenhængene mellem især fagene salg & service, erhvervsøkonomi, samfundslære, IT samt dekoration. Mål Målet med undervisningen er, at eleverne opøves i selvstændighed, ansvarlighed og kreativitet anvender den teori, de har lært i de øvrige fag, i praksis får øvelse i idéudvikling og projektorganisation samt trænes i fremlæggelse af og argumentation for egne projekter og idéer gennem kollektiv idéudvikling er i stand til at opstille og analysere idégrundlag og idé samt sætte individuelle og kollektive mål er i stand til at opstille organisationsstruktur samt udfylde de nødvendige funktioner baseret på deres individuelle ønsker og stærke sider er i stand til at påtage sig et reelt ansvar for salg af produkter eller tjenesteydelser samt at deltage i salgsmesser 15

16 er i stand til at arbejde med praktisk virksomhedsøkonomi opstilling af budgetter, daglige posteringer og regnskabsafslutning Indhold Fagets indhold, rammerne omkring faget samt gennemførelsen af undervisningen tager udgangspunkt i organisationen Young Enterprises koncept: Company Programmet. Undervisningsmaterialet er IT-baseret og kræver derfor adgang til IT i hele forløbet. Konceptet er baseret på at følge et helt skoleår og det er derfor også kravet til valgfaget. Eleverne organiserer sig i elevvirksomheder med 4-5 medarbejdere. Da disse virksomheder skal fungere gennem hele skoleåret stiller det store krav til gruppesamarbejdet. I modsætning til SIMU etablerer eleverne en rigtig virksomhed med bankkonto, indskudskapital, driftskapital, produktion/handel og evt. kontakt til Told & Skat. Eleverne skal præsenteres for forskellige idéudviklingsforløb og trænes i idéudvikling. Denne træning gennemføres således, at eleverne bruger og udvikler deres kreative evner, inspirerer og lader sig inspirere. Der er her meget vigtigt af hensyn til motivationen, at eleverne føler, at det er deres egen idé, som virksomheden bygger på. Start af egen virksomhed tager udgangspunkt i opstilling af en forretningsplan. Denne forretningsplan afleveres og indgår i bedømmelsen af eleverne. Elevvirksomhederne kan kvalificere sig til at deltage i lokale, regionale og nationale messer og konkurrencer i Young Enterprise-regi. Undervisningen bør i nogen grad ske med inddragelse af erhvervslivet, eventuelt gennem virksomhedsbesøg og besøg af gæstelærere. Desuden tilstræbes det, at der tilknyttes eksterne rådgivere fra erhvervslivet til den enkelte elevvirksomhed. Det er vigtigt, at eleverne opfordres til at etablere og have et tæt samarbejde med disse eksterne rådgivere, idet eleverne netop her kan hente inspiration baseret på praktisk virksomhedsdrift. Erhvervslivet inddrages også i form af sponsoraftaler. Sponseringen kan være i form kontanter, ansvarlig lånekapital eller hjælp med produktion eller markedsføring. Undervisningen skal fokusere på en klarlæggelse af forudsætningerne for et produkts eller en tjenesteydelses succes eller fiasko. Ændrede måder at dække behov på, ændrede forbrugerkrav, ændrede økonomiske forudsætninger m.v. er her nøgleområder. Undervisningen gennemføres således, at eleven skal forholde sig til egne kvalifikationer, evner og interesser i forhold til de krav et krævende gruppesamarbejde i form af elevvirksomheden stiller. Forløbet afsluttes med en årsberetning og afsluttende regnskab, der danner grundlag for den mundtlige eksamination Underviserens rolle Underviserens rolle er meget anderledes end i traditionelle fag. Den traditionelle tavleundervisning er meget reduceret og underviserens rolle er ændret til konsulent, coach og ikke mindst motivator. I Young Enterprise termer er underviseren benævnt koordinator. Undervisningen er udpræget induktiv og til dels baseret på learning by doing. Eleverne arbejder med deres virksomhed og støder på et problem eller en undren og efterspørger ofte selv den teoriundervisning der er relevant. For koordinatoren betyder det en meget differentieret undervisning, da de enkelte elevvirksomheder er meget forskellige og efterspørger teorien på forskellige tidspunkter i virksomhedsforløbet. 16

17 Det er vigtigt, at koordinatoren til stadighed er omkring eleverne med vejledning og råd. Det er ligeledes vigtigt, at eleverne oplever koordinatoren som den, de altid kan gå til, når noget ikke går helt, som det skal. Eksamen: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i elevernes årsberetning. Eksamenstid: 20 minutter Censor: 1 ekstern censor Psykologi og personlig udvikling. Varighed: 4 uger Formål: at eleverne opnår grundlæggende viden om menneskets psykologiske udvikling og de faktorer, der har indflydelse herpå. Eleverne skal opnå kendskab til vigtige psykologiske teorier og metoder, og forbinde denne viden til deres eget liv, så den personlige udvikling og evne til at indgå i samarbejde med andre styrkes. 1. Undervisningens mål: Målet med undervisningen er: at eleven opnår kendskab til psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i, opnår færdigheder i at vurdere og tage stilling til konkrete psykologiske problemstillinger, opnår kendskab til kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, herunder til situations- og rollebestemt kommunikation, opnår forståelse af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer og opnår forståelse af kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning. 2. Undervisningens indhold: Undervisningen omfatter emner inden for alle temaerne, idet der samtidig må lægges vægt på at skabe betingelser for emnefordybelse og for sammenhæng i emnebehandlingen. Undervisningen skal i videst muligt omfang inddrage psykologiske problemstillinger eller synsvinkler, der vedkommer elevernes erfaringsverden og tilværelse, herunder emner med særlig relevans for deres uddannelse og fremtidige erhvervsrolle. Psykologiske emner og synsvinkler vedrørende kunde- eller klientpleje må inddrages og behandles som et selvstændigt tema. Undervisningen omfatter følgende psykologiske temaer og problemstillinger: Individets udvikling Individets udvikling fra barndom til ungdom behandles med vægt på problemstillinger, der belyser det enkelte individs identitets- og karakterdannelse. Herunder inddrages både kognitive, emotionelle processer og sociale og kulturelle faktorer. Psykologiske relationer i familien, arbejdslivet og fritiden 17

18 Menneskets sociale adfærd og udvikling behandles set fra en socialpsykologisk indfaldsvinkel. Der lægges vægt på arbejdet med problemstillinger, der inddrager elevernes erfaringer, og som berører deres dagligdag i relation til f.eks. familie, uddannelse, arbejde og fritid. Sprog, krop og kommunikation Undervisningen behandler emner, der belyser kommunikationens, samarbejdets og det sociale samspils rolle og betydning. I forbindelse hermed arbejdes der med praktiske øvelser i kommunikation, eksempelvis gennem inddragelse af transaktionsanalyse, aktiv lytning og assertionstræning. Eksamen: Eksamensprojekt udarbejdes. Eleverne fremlægger mundtligt deres projekt. Eksamenstid: 20 minutter. Klar til kontor Varighed: 2 uger. Undervisningen omfatter 1 uges teoretisk undervisning i planlægning, administration og sagsbehandling. Den teoretiske undervisning beskæftiger sig med valg og tilrettelæggelse af arbejdsgange, arbejdsplanlægning, planlægningsværktøjer, sagsstyring vedr. transaktioner med køb og salg samt organisation. Herefter 1 uges praktisk projekt, hvor eleverne i simulerede virksomheder på skolen får lejlighed til at handle med hinanden og herigennem foretage de nødvendige transaktioner med salg, indkøb, marketing, sagsbehandling, administration og økonomi. Det praktiske projekt afsluttes med en mundtlig evaluering, hvor de enkelte virksomheders elever får lejlighed til at forklare og forsvare det materiale, som er udarbejdet i projektperioden. Ingen censor Klar til butik Varighed: 2 uger. Undervisningen omfatter 1 uges teoretisk undervisning, hvor eleverne arbejder med idegrundlag og ide, mål, målgruppe, koncept, handlingsparametre, herunder markedsføring, nøgletal, organisationsplan, indretning, økonomi (resultatbudget m.m.), distribution og politikker. Herefter følger 1 uges praktisk projekt, der vedr. opbygning af den rigtige cafe/butik på handelsskolen. Undervisningen omfatter de nævnte område i praksis. Rapport udfærdiges og der afsluttes med mundtlig evaluering, hvor de enkelte virksomheders elever får lejlighed til at forklare og forsvare det materiale, som er udarbejdet i projektperioden. Ingen censor Klar til job I Varighed: praktikdage (HG1) 1. gang ugentligt Faget tilbydes elever i klassen HG-detail/handel med mere praktik en del af PME-konceptet. 18

19 Målet er at eleven tidligt i uddannelsen stifter bekendtskab med en eventuelt flere virksomheder indenfor detail/handelsområdet. Eleven forventes at få et konkret og praktisk indblik i en række af de emner, der er fundamentale for uddannelsen blandt andet: Forbrugerforhold: Købebehov og købemotiver Købsadfærd Personligt salg og kundebetjening Butiksindretning Virksomheden: Ide, mål og politikker Målgrupper Konkurrenceforhold Handlingsparametre: o Kvalitet o Pris o Distribution o Promotion Læreren udarbejder en opgave med udgangspunkt i et eller flere af ovenstående emneområder. Opgaven skal koble elementer af emneområdet (teori) med de konkrete erfaringer, der er gjort i virksomheden. Opgavens omfang er max. 4 sider. Eksamen: Eleven fremlægger mundtligt sin opgave og vurderes bestået/ikke bestået på et begynderniveau. Ingen censor. Eksamenstid: 20 min. Klar til job II Varighed: 10 dage (2 uger) samlet periode. Faget tilbydes alle HG2 elever en del af PME-konceptet. Målet er at eleven får et grundigt indblik i en virksomhed indenfor detail/handels- eller kontorområdet. HG2-eleverne har et særdeles godt teoretisk fundament, og vil via 5 dage i virksomhedspraktik have mulighed for at afprøve/praktisere en række af de opnåede færdigheder i praksis. Eleven udarbejder i samarbejde med virksomheden en projektopgave, der med udgangspunkt i en konkret problemstilling i virksomheden kobler praksis med dele af relevant teori indenfor flere merkantile fag/fagområder. Faglæreren skal godkende problemstillingen. Der afsættes 3-4 dage til udarbejdelse af projektopgaven. Der afleveres en projektrapport, som beskriver den løste opgave. Rapportens omfang er max. 8 sider. Eksamen: Med udgangspunkt i projektrapporten fremlægger eleven mundtligt sin opgaveløsning, og karaktervurderes på et rutineniveau. Ingen censor. Eksamenstid: 20 min. 19

20 Kortfilm Valgfaget kortfilm har det formål at skabe en filmidé om til et filmprodukt. Dog er valgfaget procesorienteret, idet der under forløbet og til eksamen også er fokus på arbejdsprocessen. Eleverne skal reflektere over samarbejdet i grupperne samt over arbejdsforløbet. I den første uge får eleverne undervisning i teori om kortfilm, manuskriptskrivning og storyboard. Desuden undervises der i samarbejde og konflikthåndtering. Eleverne introduceres til at skrive gruppelogbog, som de efterfølgende skal opdatere. I den anden uge optager og redigerer eleverne deres kortfilm. Som produkt afleverer eleverne deres kortfilm og storyboard, manuskriptet og logbogen. Til eksamen bliver der lagt vægt på gruppens samarbejde jf. logbogen, samt hvad der er observeret i løbet af perioden. Desuden bliver der også lagt stor vægt på, hvorvidt ideen bag kortfilmen fremgår af selve filmen. Ingen censor Medier fakta eller fiktion? Varighed: 2 uger Formål: At give eleverne større bevidsthed om mediernes manipulering af modtagerne i fakta-udsendelser. Der vil blive lagt vægt på mediernes brug af filmsproget og narrative strukturer (hvordan fastholdes modtagernes opmærksomhed/interesse?), men også mediernes påvirkning af modtagernes opfattelse af virkeligheden (hvad er rigtigt/hvad er forkert?, hvem er helt/hvem er skurk?). Følgende områder vil indgå i undervisningen: Mediekommunikation / billedkommunikation Mediernes magt Filmsproget Billedæstetik Dramaturgi Tilrettelæggelse af videoproduktion Kameraet og optagelsesteknikker Redigering Hensigten med faget er, at styrke elevernes personlige, kommunikative og samfundsmæssige kompetencer således, at de bliver mere bevidste om mediernes påvirkning og betydning for vores virkelighedsopfattelse. Men også, at eleverne får et mere nuanceret syn på den virkelighed/det samfund, som mediernes skildrer Det er også hensigten, at eleverne i praksis kan vise, hvordan filmsproget og filmens dramaturgi kan bruges i fakta-produktion. Undervisningen tager så vidt muligt udgangspunkt i konkrete fakta-udsendelser, hvor ud fra teori bliver gennemgået og diskuteret. Der bliver bl.a. arbejdet med følgende genrer: nyhedsformidling, reality tv, quiz-show, TV-reklamer. Elevproduktion: Ud fra undervisningens emner og teori producerer eleverne en elevproduktion, som enten kan være en kort dokumentar, en TV-reklame, et nyhedsindslag ol. Produktionen skal afspejle elevens forståelse af fagets teori, men også vise elevens viden om mediemanipulation. 20

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium.

Elevprogram Læs om hvordan de næste par år kommer til at forme sig, som elev i Stadium. Elev i Stadium Er du vild med sport? Ser du sport? Er du imødekommende og hjælpsom? Er du glad og positiv? Kan du lide at sælge? Går du op i sports-/fritidsudstyr? Hvis du svarer ja til ovenstående, er

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve.

I alt er der 8 16 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. Salgsassistentuddannelsen med profil gennemføres i næsten alle godkendte butikker og kæder. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde både i dybden og i bredden med salget. Eleven skal kunne løse

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Detailhandelsuddannelse med specialer

Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Turbo GRUNDUDDANNELSEN

Turbo GRUNDUDDANNELSEN Turbo GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

HG information - til forældre

HG information - til forældre HG information - til forældre Fakta om HG uddannelsen på Holstebro Handelsskole Grundforløb/hovedforløb De 1 til 2 års skolegang på HG kaldes for grundforløbet. Den efterfølgende 1 til 2 års praktiktid

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Lokal undervisningsplan Handelsskolernes grundforløb. Erhvervsgymnasiet Grindsted 2014-2015

Lokal undervisningsplan Handelsskolernes grundforløb. Erhvervsgymnasiet Grindsted 2014-2015 Lokal undervisningsplan Handelsskolernes grundforløb Erhvervsgymnasiet Grindsted 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Den lokale undervisningsplan... 3 Dokumentation i forbindelse med uddannelserne...

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

3.0. Undervisningsplanen

3.0. Undervisningsplanen 3.0. Undervisningsplanen 3.1. Hovedforløb Fællesindgangen Merkantil (:HG) kan sammen med det efterfølgende hovedforløb føre frem til følgende uddannelser delt op på de fire hoveduddannelsesområder (detail,

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, februar 2015 Side 1 af 17 INDHOLD 1. Uddannelses formål... 4 1.1. Generelt for skolen... 4 2. Uddannelsen... 4 3. Adgangskrav...

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev

Eksamensreglement HG 2013-2014. Elev Eksamensreglement HG 2013-2014 Elev Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Eksamensreglementet er for dig, der skal til prøve og eksamen

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret april 2013 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Finansiering

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den afsluttende prøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Uanset om du er i gang med en uddannelse til butiksmedhjælper/eventassistent, eller du er ved at uddanne dig inden for kontorservice /kundekontaktcenter,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Studieplan for studieretningsforløbet

Studieplan for studieretningsforløbet Erhvervsgymnasiet Studieplan for studieretningsforløbet Overordnet struktur og indhold Årgang 2005-2008 Indhold Side 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold 2 2. Studieområdet i studieretningsforløbet

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk Information til dig, der skal til caseeksamen Casevirksomhed DT Group 2011-2012 www.dtgroup.dk Indhold Caseeksamen i de merkantile grundfag... 3 Casevirksomheden... 3 Casehistorien... 3 Casearbejdsdagen...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere