Fabrikssamfundet: frihed - forsørgelse - forretning?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fabrikssamfundet: frihed - forsørgelse - forretning?"

Transkript

1 Tidsskrift for arbejdsliv nr. 2, 1999, s Lykke Lafarque Pedersen Fabrikssamfundet: frihed - forsørgelse - forretning? Brede Klædefabrik Kan det sociale og det økonomiske ansvar forenes? I den aktuelle diskussion tages ofte historiske eksempler op, når der skal findes positive forbilleder, hvor arbejdsgiveren tager ansvaret for arbejdernes liv uden for arbejdstiden. Denne artikel advarer mod ukritisk at overføre eksempler til nutiden, fx at romantisere synet på opbygningen af de patriarkalske mønstersamfund i forrige århundrede. Med udgangspunkt i en enkelt virksomhed, Brede Klædefabrik, diskuteres fabrikssamfundets organisering ud fra samtidige kilder. Trods indlysende fordele havde medaljen også en bagside. Brede Klædefabrik var omkring århundredeskiftet organiseret som et fabrikssamfund, hvor fabrikanten sørgede for arbejdernes liv - også uden for arbejdspladsen: Det var på en måde trygt at være på fabrikken, for Daverkosen øvede ikke alene patriarkens magt, men følte også - og det var dengang så sjældent som nu - et ansvar over for sine undergivne, hvis intelligens og evne til at klare egne affærer han næppe satte højt. Han regnede dem for børn, der havde at vise lydighed og ærbødighed, men som han også følte tilskyndelse til at sørge for. De fleste af de danske arbejdere blev på Brede. Der fødtes de, der levede og virkede de, og der døde de. Således skrev landsretsagfører Carl Madsen i sine erindringer 1973 om fabrikssamfundet i Brede, hvor han var vokset op i begyndelse af dette århundrede. Carl Madsens skildring af hierarkiet mellem ledelse og ansatte som forholdet mellem forældre og børn karakteriserer det patriarkalske fabrikssamfunds bånd af personlige relationer på godt og ondt. Ansvar og omsorg på den ene side, indskrænket frihed og magtfuld omklamring på den anden side. Fabrikanten var det sociale sikkerhedsnet under arbejderne, der på sin side underordnede sig. Arbejderne følte tryghed, men også blind autoritetstro og afhængighed. De blev vænnet til, at der blev sørget for alt "oppefra". I det følgende skal der gives en beskrivelse af forholdene på klædefabrikken i Brede, som de var omkring , en periode, hvor de patriarkalske træk var mest udfoldet, idet fabrikken leverede en lang række ydelser til arbejderne ud over lønnen. Disse ydelser er på den ene side blevet betegnet som "goder", og Brede er blevet skildret som en harmonisk idyl - et paradis - men på den anden side er der også andre, mere kritiske røster om fabrikssamfundet, der blev omtalt som et "moderne Fabrikshelvede", hvor arbejderne blev "svinebundne" (Asfalten 1897). Disse to modsatrettede opfattelser udgjorde yderpunkterne i den generelle samfundsmæssige debat, hvor Brede i slutningen af forrige århundrede blev inddraget som belæg for begge argumentationer! 1

2 Kilder og synsvinkler Brede Klædefabrik fremstår i en lang række skildringer som et mønstersamfund på jord, hvor økonomi og socialt ansvar gik op i en højere enhed. På et tidspunkt var fabrikken Danmarks største, privatejede tekstilfabrik med over 600 ansatte 1. Foruden fabrikkens teknologiske nyanskaffelser og stadige udvidelser med nye fabriksbygninger, blev den omfattende omsorg for arbejdernes ve og vel en stadig kilde til positiv omtale (Dansk Almeenlæsning 1835, Industri- Tidende 1866, Danmarks Industrielle Etablissementer 1888, Schovelin 1904). Begejstrede industriøkonomer priste de sociale indretninger. Fabrikkens egne jubilæumsskrifter fremhævede ligeledes den økonomiske fremgang og de sociale indretninger som fremskridt. Også ansatte arbejdere skildrede forholdene positivt. I skriftet "Til Arbeiderstanden", skrevet af "en ældre Arbeider" i 1872, der indgående skildrer arbejderforholdene på Brede, advares der kraftigt imod utilfredshed, og der opfordres til, at arbejderne selv kan gøre noget for at forbedre deres livsvilkår. Det senere indsamlede erindringsmateriale understreger ligeledes stort set de positive sider ved livet som "Breder", idet udgangspunktet her har været de arbejdere, der blev på fabrikken gennem længere tid - et helt livsforløb og ofte i flere generationer (Ottoson 1971 og 1977). I slutningen af forrige århundrede var der også kritiske røster fremme, men formuleret af folk uden for virksomheden. Disse ville dog ikke ændre virksomhedens indretning radikalt, men gerne forbedre enkelte ting som de sanitære forhold, usunde arbejds- og boligforhold, børnearbejdernes skolegang om aftenen (se fx Tønsberg 1995). Kritikken mod Bredesamfundets indretning har hidtil baseret sig på to hovedkilder med udspring i den organiserede arbejderbevægelse, nemlig de samtidige reportager i avisen Social-Demokraten i forbindelse med Tekstilarbejderstrejken i 1905, samt sagfører Carl Madsens erindringsværk fra Social-Demokraten beskrev i en artikelserie konkrete forhold som fx de dårlige arbejderboliger, men kritikken rettede sig i lige så høj grad mod arbejdsgiveren og hele fabrikssamfundets indretning. Gennem konsekvent at modstille fabrikantens luksuriøse bolig "af lighed med en gammel Herregårdslænge" med arbejderboligerne "med rotteædte Gulve og Gange" (Social- Demokraten 1905) understregede avisen relationen som et undertrykkende, kapitalistisk system, der skulle bekæmpes. Carl Madsens erindringsbog er skrevet 60 år senere end de begivenheder, den skildrer, og står således i efterrationaliseringens skær. Carl Madsen, landsretssagfører, var søn af skolelæreren i Brede, F. M. Madsen, der virkede fra Carl Madsens egen barndom må siges at have været priviligeret i forhold til de arbejderbørn, han skildrer. Som aktiv kommunist tolker Carl Madsen Bredesamfundets økonomiske indretning som udtryk for en hårdhændet kapitalistisk udbytning, arbejderne som ofre - undertrykte og uansvarlige. Som intellektuel observatør er det 2

3 ikke frit for, at hans skildring af arbejdernes passivitet virker noget nedladende. I arbejderbladet Asfalten fremkom i løbet af 1897 imidlertid de hidtil hårdeste kritikpunkter mod virksomheden i Brede og dens ledelse. Asfalten var et arbejderblad, der udkom , først som ugeblad, senere, da oplaget var på , tre gange om ugen. Udgiveren var en bogtrykker Carl Andersen, mens redaktørerne skiftede, da de ofte sad i fængsel for injurier. I syv artikler under hovedoverskrifter som "Et Arbejderhelvede", "Indirekte Mord paa nyfødte Børn", samt "Brede Klædefabrik endnu en Gang. Nye storartede Afsløringer. Skandaler af første Rang" fremstilles Brede som en ren slaveanstalt på jord 2. Bag den svulstige retorik fremkommer imidlertid en række dokumenterede kritikpunkter af ansættelsesforhold, lønforskelle, men også af usle boligforhold og den høje børnedødelighed på stedet. Artiklerne skildrer systemets bagside og er med til at nuancere det ofte stereotype paradisiske billede af forholdene. Det ganske særlige ved artiklerne er, at det ikke alene er avisens journalist, der fører pennen, men i flere tilfælde er der tale om to faste Brede-arbejdere, der som øjenvidner skildrer forholdene. Avisens utilslørede hensigt var at få indført fagforeninger og regulerede forhold på stedet. Samtidig kritiseredes avisen Social-Demokraten for at være alt for ukritisk over for arbejderforholdene i Brede. Artiklerne i Asfalten medførte en del postyr på Brede, hvor ledelsen søgte at finde de "skyldige", der havde lækket oplysninger til pressen for at få dem bortvist. Ledelsen søgte også at samle penge ind til en sagfører, så mestrene kunne tage til genmæle overfor artiklernes - følte man - udokumenterede påstande. Artiklerne placerede først og fremmest ansvaret hos ledelsen, men også hos den lokale præst og læge, der havde svigtet gennem at tie om de kritisable forhold. I det følgende skal der gennemgås nogle af de hidtil ukendte kritikpunkter, artiklerne i Asfalten omhandler - hvor arbejderne er totalt afhængige af arbejdsgiveren på stedet. Det drejede sig især om løn- og arbejdsforhold, de enlige mødres forhold, børnedødelighed og børnearbejde, samt de filantropiske ordninger: boligerne, Asylet samt Spisehuset m.v. Asfaltens holdning er utvetydig kritisk. Efter en kort teoretisk redegørelse for det patriarkalske fabrikssamfunds karakteristika, vil Brede Klædefabrik blive fremhævet som et konkret eksempel på relationen mellem arbejdsgiver og arbejdere, hvor arbejderne gennem et livslangt forhold blev knyttet til en enkelt arbejdsplads: Oplevede arbejderne det som en frihed at blive forsørget? Eller så de tværtimod forsørgelsen som årsagen til ufrihed? Eller var forsørgelsen af arbejderne snarere en frihed, arbejdsgiveren havde til at holde på arbejdsstyrken for at drive forretning? Første del beskriver fabrikssamfundets fordele, mens den sidste halvdel præsenterer kritikken af forholdene. Det patriarkalske fabrikssamfund Brede Klædefabrik kan ses som et eksempel på en bestemt måde at organisere en virksomhed på. Der er naturligvis nogle tidstypiske og specifikke træk, der kun findes på dette tidspunkt og i denne virksomhed, men også nogle almene og mere principielle strukturtræk, der skal ses i sammenhæng med hele samfundsudviklingen og fremvæksten af en kapitalistisk produktionsmåde. Det, der strukturelt kendetegner det patriarkalske fabrikssamfund, er, at fabrikkens ejer/ledelse foruden at lede produktionen også sørgede for en del af reproduktionen i form af mad, tøj, bolig, børneomsorg m.v. til de ansatte. Arbejderne solgte ganske vist deres tid for en løn og skulle 3

4 hermed være i stand til sørge for de reproduktive opgaver i deres egne husholdsenheder, men i denne type af virksomhed var forholdene anderledes. Forbruget blev af arbejdsgiveren lagt i faste, styrende rammer ud fra den betragtning, at arbejderne sandsynligvis ikke selv var i stand til at tage vare på deres egen husholdsøkonomi. Det kom bl.a.til udtryk i måden, hele lokalsamfundet var opbygget på - som ét stort hushold. 4

5 Forskellen mellem den patriarkalske og den kapitalistiske arbejdsgiver er, at den patriarkalske arbejdsgiver leder en del af overskuddet tilbage til arbejderne, i form af understøttelse og godgørenhed 3. For den kapitialistiske arbejdsgiver er relationen til de ansatte udelukkende kontraktmæssig, og det er op til den enkelte arbejder, hvordan man klarer sig for lønnen (Nørregaard 1943, ). Den patriarkalske arbejdsgiver forsørger således arbejderne og knytter dermed arbejdsstyrken til sig gennem bånd af personlig taknemmelighed. Det patriarkalske fabrikssamfund er af eftertiden blevet anskuet på flere måder. For det første som en overgangsfase mellem håndværk og industri. De patriarkalske træk kan opfattes i direkte forlængelse af feudalsamfundets organisering fx i den tidligere håndværksmæssige produktion, hvor mestrene havde de ansatte boende i en selvstændig produktionsenhed, eller hvor tyende boede i gårdhushold eller i borgerlige byfamilier, og endelig i forlængelse af det meget større "hushold", godssystemet, hvor forskellige grupper indgik i en arbejdsdelt helhed under en principal: et synligt overhovede i samfundet. Inden for denne synsmåde lægges vægten på kontinuitet og tradition: de patriarkalske systemer tilhører en bestemt periode og afløses gradvist af mere moderne, kapitalistiske ledelsesformer. Fabrikkernes behov for fx energi (vandkraft, tørv, brænde) eller råstof (træ, kridt, mineraler m.v.) gjorde i perioden før den teknologiske udvikling af decentrale kraftkilder og effektive transportmidler, at industrierne blev placeret langt fra byerne 4. Fabrikanten var således nødt til at sørge for fx kost og logi til de ansatte for at sikre sig arbejdskraft på stedet (Hallerdt 1957, Bull 1972, Fjellström 1990). Lokaliseringen er dog ikke selve årsagen til denne struktur, da virksomheder andre steder, fx i bysamfund også kunne have disse patriarkalske træk. For det andet er de patriarkalske relationers udbredelse også blevet set som en bevidst tilpasning - en kapitalistisk variant - hvor der er tale om et brud i forhold til tidligere. At der i kraft af de socialistiske ideologiers stigende udbredelse og fagforeningernes fremkomst skete en vækst i de patriarkalske træk, dvs. udbredelsen af goder udover lønnen, som opdæmning mod socialistiske samfundsomvæltende tanker, hvor kravet om indførelse af fagforeninger kun var et skridt på vejen mod en overtagelse af samfundet. De patriarkalske virksomheders stigende udbredelse skal lige som de socialistiske kamporganisationer ses i forlængelse af en øget klassedeling, hvor arbejderen faktisk kom til at stå endnu svagere over for sin arbejdsgiver end lavstidens svende havde gjort det over for sin mester. (Nørregaard 1943, Nielsen 1994). Loyaliteten overfor arbejdsgiveren bliver inden for denne synsmåde en mulig strategi, der ikke kun er bundet til en bestemt type af virksomhed eller en bestemt arbejdertype omkring århundredeskiftet, men kan ses som et strukturelt element, der kan være til stede i varierende grad i lønarbejderens arbejdsbegreb, også i nutiden (Nielsen og Pedersen 1992,113). Der er ingen tvivl om, at Brede Klædefabrik omkring 1900 fik en politisk betydning i de konfronterende diskussioner, der foregik mellem arbejdsgivere og arbejdere fra 1870 og frem til århundredeskiftet, hvor fagforeningen blev indført i Brede. Det var den største tekstilarbejdsplads i landet, og hvad der foregik her vakte genklang andre steder. Brede blev en vigtig symbolsk bastion. Fra arbejdsgiverside ville man vise, at man sagtens kunne opnå forbedringer inden for det bestående system, og man bekæmpede fagforeninger længst muligt, mens socialisternes hovedformål var at bryde den patriarkalske ordning fuldstændigt, således at man frit kunne sælge sin arbejdskraft og få en løn herfor, som man (familien) kunne leve af. For begge parter drejede det sig om handlefrihed - i det ene tilfælde i forhold til enevældigt at kunne disponere over arbejdskraften og virksomhedens overskud - i det andet i forhold til at kunne stille lønkrav, samt 5

6 friheden til at vælge andet arbejde, hvis man var utilfreds. Det patriarkalske system blev således tolket vidt forskelligt, alt efter hvilken position, man havde, og hvilke vilkår, man levede under. Brede - et mønstersamfund En del af debatten fremhævede Brede Klædefabrik som et sted, hvor de nyeste teknologiske landevindinger gik hånd i hånd med udbygningen af sociale institutioner. Handels- og industrihistorikeren Julius Schovelin beskrev i begyndelsen af dette århundrede Brede som inspiration for alle unge nationaløkonomer, der i stedet for at tage til udlandet kunne studere arbejderforsikring og socialpolitiske foranstaltninger i Brede: Da Fabriken ligger saa isoleret, har man nemlig paa de Hundrede Tønder Land, som endnu er tilbage af "Godset" dannet en hel Coloni, en hel lille Fabriksby, men en Fabriksby i landlig Stil. Alle Funktionærer og Arbejdere bo i Firmaets Huse og Paa Firmaets Grund, og til deres Tarv og Bekvemmelighed har Firmaet ladet indrette Bibliotek, Sparekasse, Spisehus, Badeanstalt, en Skole for Børnene (c.150), et Asyl for Smaarollingerne (fra 2-7 Aar) og en Vuggestue for Patteglutterne (Indtil 2 Aars Alderen). Selvfølgelig findes der ogsaa en Købmandshandel til "Befolkningens" Forsyning. (Schovelin 1904, 46) Illustration 1 + Illustationstekst 1. Brede Klædefabrik omkring Fabrik og bolig ligger tæt sammen, og rundt om findes haver til de enkelte boliger, mølledammen og skoven. (Nationalmuseet). Klædefabrikken I.C. Modeweg blev udflyttet fra København i 1831 og var allerede fra sin begyndelse baseret på masseproduktion og hierarkisk opbygget med en fabrikant i spidsen. Produktionen var specialiseret og mekaniseret, men opdelt i forskellige afdelinger, der tog sig af hver sin del af klædeproduktionen: kartning, spinding, vævning, valkning osv. I løbet af perioden 1831 og frem mekaniseredes produktionen stadig, og antallet af ufaglærte steg fra 50 % af arbejdsstyrken i 1831 til over 90 % omkring århundredeskiftet. Fabrikanten sørgede for bolig og andre fornødenheder til de ansatte, der kun havde deres arbejdskraft at sælge. Arbejde og bolig kom til at udgøre en sluttet enhed for de ansatte, hvis hele liv blev afhængig af fabrikken. Gradvist udbyggedes institutioner for arbejderne: Brede Arbejderforening i 1873 (pensionskasse, sygekasse og stiftelse for ældre arbejdere), samt asyl og vuggestue i I Brede ses der en tydelig forøgelse og udbredelse af forskellige goder fra 1890'erne og frem til omkring Denne udvikling personificeredes især ved den tyskfødte direktør Edmund Daverkosen, der fra 1880 til 1918 var fabrikkens overhovede. Omkring århundredeskiftet blev der bygget ny skole med lærerboliger, endvidere vuggestue og asylbygning, spisehus med forsamlings- og festlokaler, samt badeanstalt i kælderen. Før denne tid havde der også været stiftelse for ældre, bibliotek, købmand, sparekasse, gratis lægekonsultation to gang om ugen, rabatordninger ved køb af brændsel og klæde på fabrikken m.m. Boligerne udbyggedes, forbedredes med mere plads og bedre faciliteter. I årene blev der bygget 14 to-etagers 6

7 blokke med 8 lejligheder i hver. Fra tidligere var der boligblokke fra 1890'erne, oprindeligt med stråtag (se Tønsberg 1992). Edmund Daverkosen indførte ikke så mange nye institutioner, men han formaliserede, udbyggede og rationaliserede de, der allerede var. Edmund Daverkosens hensigter hermed var klare: at undgå indførelsen af fagforeninger og udbredelse af socialistiske tanker på fabrikken. Fra i den tidlige fase at have været en funktionel tilpasning til de afsondrede forhold, bliver det udbyggede patriarkalske fabrikssamfund fra 1870'erne og frem en bevidst rendyrket strategi, der fastholdt arbejdsstyrken fysisk og mentalt: det var svært at flytte, man blev boende og man følte sig som "Breder". Familien som arbejdskraft I 1858 var der ca. 139 faste arbejdere, i 1866 ca. 170, i 1888 ca. 300 og i 1905 arbejdede 500 mennesker på fabrikken. Ved fabrikkens 125 års jubilæum i 1935 var der ca. 600 arbejdere og funktionærer, der alle havde deres livsgrundlag i fabrikken, og der boede ialt ca mennesker på Brede. Meget få var født på Brede. I folketællingen fra 1901 fremgår det, at under ti procent var født og opvokset på stedet. De fleste kom fra Nordsjælland (omegnen) og København - resten fra det øvrige land, samt fra Tyskland og Sverige (Ottoson 1977, 16). Der var en tendens til, at man fik mestre fra andre klædefabrikker som fx Hørsholm, Hellebæk eller Grejsdalen. De var eftertragtede specialister i kraft af deres faglige kvalifikationer. Mange var kommet direkte fra Tyskland fra de tyske tekstilområder, fx Aachen, men også Østrig og Polen leverede mestre. Mestrene var ikke så afhængige af en enkelt arbejdsplads, da de altid kunne få arbejde inden for deres arbejdsfelt i hele Nordeuropa: Sverige, Baltikum, Tyskland og Rusland. Mange blev dog bofaste (Serritzlew og Hainau ). Den største del af arbejderne var først og fremmest familier: mand, kone og børn, der gennem et livslangt tilhørsforhold havde skiftende tilknytning til fabrikken. Sammensætningen af arbejdsstyrken efter køn ændrede sig i løbet af perioden. I midten af forrige århundrede var der flest kvinder ansatte. I 1866 opgives der at være 55 mænd, men 85 kvinder og 30 børn ansatte. Af de 85 kvinder var ca. 40 kvindelige vævere (Industri-Tidende 1866). I 1872 skildres de fleste arbejdere som værende familiefædre, mens mødrene enten arbejdede på fabrikken eller havde hjemmearbejde (Til Arbeiderstanden 1872). Omkring 1900 var forholdene således, at når familien fik det første barn, kunne kvinden holde en pause på fabrikken eller evt. overgå til hjemmearbejde. Når det første barn kunne begynde at arbejde, var der igen flere indtægter. Når det sidste barn var i stand til at klare sig, kunne kvinden igen tage fuldtidsarbejde. En særlig gruppe var de enlige mødre, som fabrikken bevidst hentede ind som arbejdskraft, enten gennem annoncer eller gennem mellemmænd (Rossen 1982, 20-21, Asfalten 1897 nr. 29). De medbragte børn udgjorde jo i sig selv en arbejdskraftreserve på længere sigt. Udfra de lister, klædefabrikken førte over børnetallet, ses det, at der blandt de mindre børn op til 7 år er ca. 1/7 børn af enlige mødre. Herefter falder tallet, således at der blandt de ældre børn kun er få, der har mødre, der ikke er gifte (Fortegnelse over Børnene paa Brede, 1888). Mange enlige mødre blev sandsynligvis hurtigt gift på Brede og var dermed berettiget til en familiebolig. Udfra 7

8 erindringsmateriale vides det, at fabrikanten tilskyndede de enlige mødre til giftermål, idet familien var grundlaget for den stabile arbejdsstyrke. Arbejdstiden var indtil timer daglig, fra 6-20 med 1 times middag. Ugelønnen for mænd var 4-5 mark (1,25-1,75 kr) og for kvinder ca. 1-2 mark (ca. 0,50-0,80 kr) ved akkord. Omkring 1900 var arbejdstiden 7-19 med frokost , middag 13-14, af hensyn til de unge mellem 14 og 18, der kun måtte arbejde 4 time ad gangen. Børn mellem 12 og 14 år gik i skole den halve dag (Signe Veel Jeppe i F.M. Madsen 1956, 70). De skolesøgende børn under 12 mødte kl. 7 i skolen og havde ligeledes middagspause kl Med Fabriksloven 1873 blev de årige børns arbejde indskrænket til 6 timer om dagen, og systemet med at veksle mellem arbejde og skole henholdsvis formiddag og eftermiddag indførtes. Børn begyndte at arbejde på fabrikken, når de var ca. 10 år gamle, men efterhånden indskrænkedes aldersgruppen til de årige. Fabriksloven af 1913 forbød helt skolesøgende børn at arbejde, dvs. man skulle være fyldt 14 år, før man kunne begynde på fabrikken. Herved faldt behovet for en egentlig fabriksskole bort (F.M. Madsen 1956, 67). Børnene var ikke tvunget til at arbejde på fabrikken, men når de nåede en bestemt alder, henvendte fabrikanten sig til forældrene og spurgte, om de kunne begynde at arbejde. Til dette formål førtes lister over børn fra 2 års alderen, deres alder og køn. Det var ikke velset ikke at sende børnene af sted, selvom forældrene gerne ville skåne børnene: Jeg havde en god og temmelig lang barndom, idet jeg først begyndte at arbejde på Brede Klædefabrik, da jeg var 10 år. Ellers begyndte børn at arbejde ved 10 års alderen. Min fader ville ikke have, at jeg skulle på fabrikken, men min moder holdt på, at man af hensyn til andre mennesker måtte sende mig på arbejde, og så var der ikke så rig anledning til at finde på tossestreger (Andreas Schmidt i F.M. Madsen 1956, 76-77) Uden arbejde Arbejdet var naturligt nok indgangsbilletten til lønudbetalinger og de goder, der fulgte med at være "Breder". Men hvad skete der, når der ikke var arbejde: under konjunktursvingninger med dårlig afsætning og arbejdsløshed til følge, når man blev for gammel til at arbejde, eller når man under strejker simpelthen nedlagde arbejdet? Arbejdsstyrken var sammensat således, at der var "buffere" til stede i systemet. De gifte kvinder udgjorde en sådan arbejskraftreserve, der kunne trækkes på, men som også kunne sendes hjem, når ordrerne svigtede. Skolebørnenes arbejdsindsats varierede ligeledes efter markedsforholdene (Tønsberg 1997). Endelig havde fabrikken en del, fortrinsvis enlige arbejdere, der ikke sad så fast som "kernearbejderne" med familie og børn. De rejste under sæsonsvingninger videre til andre arbejdspladser, fx tekstilvirksomheder i Danmark. Ledelsen kunne også foretrække at holde på fagspecialisterne i klædeproduktionen og rykke disse over til forvalteren, samtidig med at forvalterens folk så blev fyret. I opgangstider kunne man bare ansætte nogle igen. De faste folk besad særlige fagkundskaber, ledelsen ikke ville miste: 8

9 Fabrikken værnede i hvert fald om en fast stab, som boede billigt i fabrikkens huse, der havde navn efter forskellige landes hovedstæder. Det havde nok sammenhæng med, at de ikke gerne måtte komme til groft arbejde, som ødelagde deres hænder. Datidens spinde- og væveteknik forudsatte, således har jeg forstået, følsomme fingre, der var smidige og egnede til hurtigt at knytte tråde, der bristede under spinding og vævning. Derfor måtte fabrikkens faste arbejdere, om arbejdsløshed indtraf, nødigt komme til grovere arbejde, der gav hård hud og gjorde fingrene stive. (Carl Madsen 1973) Ledelsen søgte at beholde de dygtige arbejdere, også selvom der var mangel på arbejde. Fyringer var ikke i første omgang knyttet til arbejdsmængden, men afskedigelsesgrunde som uegnethed til arbejdet eller uacceptable holdninger til arbejdspladsen, forekom. De ældre arbejdere kunne få lettere arbejde, hvis de ikke gik på pension, når de var 60 år. Gamle arbejdere kunne fortsætte, så længe de ville - nogle til de blev 90 år! De ældre arbejdere satte karteboller på kartestænger, bandt bårer, reparerede redskaber eller bar stykker til det gamle vaskeri. Når de ikke kunne arbejde længere, fik de lov til at blive boende i stiftelsen. Under strejker, bl.a. i 1905, fik arbejderne udbetalt understøttelse fra fagforeningen. De fik dog lov til at blive boende i fabrikkens huse, vel sagtens fordi alle strejkede på en gang. Børnene blev gratis bespist på Spisehuset for fabrikantens regning. Problemet med at miste arbejdet var naturligvis, at man også skulle fraflytte boligen. I løbet af perioden frem til 1920 var der da også flere og flere, der skaffede sig egen bolig uden for fabrikkens område for at stå mindre sårbart under evt. arbejdsløshed. Institutioner for arbejderne Fabrikken tilbød arbejderne en række goder, der var tilpasset hele livsløbet. Fabrikken blev det faste omdrejningspunkt hele tilværelsen. Institutionerne for de faste arbejdere omfattede alle hverdagens rutiner, bogstavelig talt fra morgen til aften - og fra vugge til grav. Disciplineringen til industriarbejdere indebar bl.a., at alles tid blev underlagt fabrikkens tid. Da de fleste ikke selv havde ure, angav fabriksfløjten det lille samfunds fælles rytme: Så godt som alle arbejderne boede på Brede, og hele familien arbejdede i fabrikken, mand, hustru, de voksne sønner og døtre og de større børn. Alle stilede de mod fabrikken, når fløjten lød anden gang. Der fløjtedes nemlig første gang kl for at vække alle beboerne og anden gang 5 minutter før 7. (Signe Veel Jeppe i F.M. Madsen 1956, 70) Vuggestuebørnene blev afleveret før kl. 7 om morgenen, inden forældrene begyndte at arbejde, mens asylbørnene (børnehavebørnene) først kunne afleveres kl. 8 i forældrenes første pause De måtte altså være alene hjemme den første time. Asylbørnene skulle med forældrene hjem i middagspausen mellem 13 og 14, ligesom de skolesøgende børn under 12 år også havde middagspause på dette tidspunkt, hvor familien kunne samles. Børnene skiftedes til at arbejde og gå i skole henholdsvis formiddag og eftermiddag. En skildring heraf fra omkring 1896 lyder således: 9

10 Spinderiet beskæftigede hovedsageligt børn, og man arbejdede i to hold, A og B. Den ene dag arbejdede man fra kl. 7 til 1 med times pause, den anden dag fra kl. 2 til 7 uden pause og man gik i skole den ene dag om sommeren fra kl. 7 til 11, den anden dag fra kl. 2 til 4; om vinteren gik vi i skole fra kl. 8 til 12. (Peter Petersen i F.M. Madsen 1956, 79). Middagsmaden kunne - af de mest velstående - hentes hjem fra Spisehuset i en lagdelt madspand, hvis den var blevet indbragt om morgenen kl De enlige indtog maden i selve Spisehuset, men mange enlige mødre benyttede pausen til at amme deres spædbørn, selvom de klagede over, at asylet lå lidt i yderkanten af området, og der var langt at gå. Arbejdsdagen sluttede kl. 19, hvorefter alle vendte hjem til deres boliger. Arbejdsugen gik fra mandag til lørdag, hvor man arbejdede til kl. 16, og lørdag var samtidig lønningsdag. Søndag var hviledag, hvor man iklædte sig søndagstøjet, gik i kirke og besøgte familien. Vuggestue og asyl Børnene kunne komme i vuggestuen fra de var få uger gamle. Når de var to år, kom de i asylet, hvor de var, indtil de var 7 år gamle og begyndte skolen. Asylet var gratis, mens vuggestuen var mod betaling, da børnene her fik mælkemad. I Asylet blev de passet af en plejemor samt en ung pige. Børnene spiste middag med forældrene midt på dagen, men fik frokost og eftermiddagskaffe på Asylet. Af hygiejniske grunde blev børnene på vuggestuen klædt på i fabrikkens tøj, ligesom tøjet blev vasket på Spisehuset. Mange af de enlige mødre havde hverken vand eller gas på værelserne. Skole Før fabriksloven af 1913, da børnearbejde blev forbudt, måtte skolepligtige børn mellem 12 og 14 år kun arbejde på fabrikken, hvis de var sikret skolegang. Derfor sørgede fabrikken for skole. I 1844 var skolegangen henlagt til om aftenen lørdag og søndag, ca. 8 timer om ugen. Børnene blev senere opdelt i to hold, a og b, svarende til arbejdsholdene på fabrikken, morgen og eftermiddag. Sommerferien fra skolen varede fra 1/8 til 1/9, for at børnene kunne hjælpe med høstarbejdet på ladegården, der lå lige ved siden af fabrikken. Den nye skolebygning var bygget 1894 og stillet til rådighed af fabrikken, der også sørgede for levering af brænde og petroleum til lærerne, der var kommunalt ansatte. Boliger Inden for et snævert geografisk område lå fabrikskomplekset med boliger til fabrikkens ansatte og ledelse tæt sammen. I midten lå Brede Hovedbygning fra 1790'erne, fabrikantens bolig med stalde og gårdplads. Her boede fabrikantfamilien og dens faste stab af tjenestefolk. Boligerne til de ansatte var placeret i tilknytning hertil: mester- og funktionærboliger, samt arbejderboliger fra forskellige perioder: de gamle arbejderboliger i længerne, de nyere og nyeste blokke med lejligheder (samt enkeltværelser) bygget på bakken ved fabrikken. Købmand og vareindkøb Man kunne købe forskellige fornødenheder billigt gennem fabrikken, fx brænde og kul, ligesom klæde kunne købes til en gros priser. Det købte blev modregnet i lønnen og trukket fra inden 10

11 udbetalingen. Brede havde også sin egen købmand og fra 1873 oprettedes en brugsforening med støtte fra fabrikken. Fabrikken havde en interesse i at have en købmand tilknyttet, men det var ikke som i andre fabrikssamfund kun tilladt at handle her. Først og fremmest var købmanden det sted, hvor man handlede dagligvarer ind. Varerne her var ikke specielt billige, men i kraft af beliggenheden i fabriksområdet og tilladelsen til at give arbejderne kredit, var de fleste alligevel tvunget til at handle her. Lyngby i nærheden blev opsøgt, når der skulle købes specielle ting ind. Brederne var kendt som gode betalere. Spisehus Det nye spisehus blev indviet i slutningen af 1893 (der var tidligere marketenderi og krostue) og rummede foruden spisesal for arbejdere og funktionærer også badeanstalt og vaskeri i kælderen. Ovenpå boede køkkenpersonalet, ligesom der var værelser til enlige fx rejsende montører udefra. I Spisehuset kunne enlige, der boede på værelse, leje sengetøj og håndklæder. Spisehuset var også samfundets forsamlingsbygning, hvor der blev afholdt juletræsfester for børn, fejret jubilæer, ligesom sangforeningen øvede her. Middagsmaden kunne også som nævnt hentes med hjem af familierne i middagspausen kl. 13. Der var som regel to retter mad, der 1905 kostede 30 øre portionen. Carl Madsen (1973) roser den billige mad: Maden var udmærket. Velsmagende og hygiejnisk tilberedt. Det kunne man kontrollere gennem de store ruder mellem de luftige, rene, lyse spiselokaler og køkkenet. Sygekasse, lægehjælp og pension Fabrikken støttede forskellige hjælpeforanstaltninger, fx tilskud til sygekasse, lægekonsultation og ordninger for ældre arbejdere. Sygekassen udbetalte støtte under sygdom, ligesom der to gange om ugen var konsultation hos lægen, der havde eget kontor på fabrikken. Pension kunne opnås ved det fyldte 60. år fra Arbejderforeningen, hvortil fabrikken gav et tilskud. Arbejderforeningens højeste pension i 1950'erne var 400 kr. til mænd og 200 kr. til kvinder efter 40 års arbejde på fabrikken. Foreningen ejede endvidere stiftelsen for ældre arbejdere, Modewegs Stiftelse fra 1867, med adskillige lejligheder. Kirkegård Arbejderne og funktionærerne kunne blive begravet på Lundtofte Kirkegård, hvor der var indrettet en særlig afdeling for "Bredere". Fabrikken havde købt en td. land til gratis begravelsesplads for aktieselskabets funktionærer og arbejdere med familie. Da fabrikant Daverkosen døde i 1918, blev han henstillet i Mariendalskirkens krypt, hvor hans kiste stod, indtil der var bygget et familiekapel og Lundtofte Kirkegård indviet. Daverkosen blev stedt til hvile samtidig med fabrikkens gartner Mortensen, og præsten talte om de to mænd, "der gennem mange Aar havde haft deres Virkefelt paa samme Sted, den ene som Principal og den anden som Arbejder" 5. Kirkegårdens grundplan afspejler det patriarkalske samfunds hierarki og det livslange gensidige forhold: fabrikanten blev placeret i midten i en større gravhøj/mausolæum, foran lå mestrene på række og på hver side de mange arbejdere. 11

Når jeg på trods af de mange kvalificerede

Når jeg på trods af de mange kvalificerede 23 ARBEJDERE OG LEDELSE PÅ BREDE KLÆDE- FABRIK 1850-1950 Af Niels Jul Nielsen Artiklen her knytter sig til debatten om, hvordan man skal forstå (især) 1800-tallets patriarkalske ledelsesformer indenfor

Læs mere

Fagbevægelsen og det moderne Danmark

Fagbevægelsen og det moderne Danmark Fagbevægelsen og det moderne Danmark Af Lars K. Christensen Det forrige århundredes sidste halvdel er kendetegnet ved et omfattende opgør med traditionelle måder at producere, organisere og tænke på. Resultatet

Læs mere

LEKSIKON. Arbejdstid. Generelt

LEKSIKON. Arbejdstid. Generelt LEKSIKON Arbejdstid I 1904 var arbejdstiden for en dansk arbejder typisk 12 timer med i alt 1 ½ times pause i løbet af dagen. Man arbejdede 6 dage om ugen og havde fri om søndagen. Mange arbejdere boede

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982 Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Redigeret og skrevet af Keld Dalsgaard Larsen. Fotografier: Udlånt af Lokalhistorisk

Læs mere

Patriarkalisme, velfærdspolitik og Brede Klædefabrik

Patriarkalisme, velfærdspolitik og Brede Klædefabrik Patriarkalisme, velfærdspolitik og Brede Klædefabrik AF JEPPE TØNSBERG Den tidligere Brede Klædefabrik ved Mølleåen nord for København har ofte påkaldt sig interesse på grund af virksomhedens veludviklede

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014. 100 års jubilæumsbog

Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014. 100 års jubilæumsbog Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014 100 års jubilæumsbog KOLOFON Forfatter: Katrine Corvinius Lund Foto: Thorsten Wilstrup Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv Sahva, privatfotos Layout

Læs mere

Papirarbejderne på Dalum Papirfabrik gik

Papirarbejderne på Dalum Papirfabrik gik 48 VI HAVDE SELV FAT I DEN ENE ENDE Om arbejde, løn og ledelse Af Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejderne på Dalum Papirfabrik gik i 1990 erne over på månedsløn og fik funktionærlignende ansættelsesforhold.

Læs mere

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing: Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager Træk af Rør-

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning,

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning, 103 TIRSTRUP FLYVEPLADS OG DENS BETYDNING FOR ARBEJDS- MÆNDENE af Rita Stokholm Vinding Konkurrence er sundt. Det benyttede landarbejderne på Kalø Gods sig af til at presse store lønforhøjelser igennem,

Læs mere

Familien er en velbevaret myte i dag såvel

Familien er en velbevaret myte i dag såvel 82 FAMILIELIV GENNEM- SNIT OG MANG- FOLDIGHED Af Lone Palm Larsen Familiepolitik har primært handlet om at forbedre forholdene for de udsatte børnefamilier, hvor forældrene skulle bruge hovedparten af

Læs mere

Projekt1 10/03/06 9:20 Side 1. Herberget i Malmøgade. Kirkens Korshærs botilbud til hjemløse 1956-2006

Projekt1 10/03/06 9:20 Side 1. Herberget i Malmøgade. Kirkens Korshærs botilbud til hjemløse 1956-2006 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 1 Herberget i Malmøgade Kirkens Korshærs botilbud til hjemløse 1956-2006 Projekt1 10/03/06 9:20 Side 2 Af Bjarne Lenau Henriksen, Korshærschef forord Der var engang for 50 år

Læs mere

Siden fagbevægelsens første dage har de

Siden fagbevægelsens første dage har de 73 KØN OG KLASSE KAMP OG KOM- PROMIS Historien om de faglige klubber på Radiometer ca. 1960-1994 1 Af Vibeke Kold Har kvinder og mænd fælles interesser på fabriksgulvet? Har faglærte og ikke-faglærte?

Læs mere

HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND?

HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND? HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND? En antologi om ligeløn i Danmark 10:12 Redigeret af: Mette Deding Helle Holt 10:12 HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND? EN ANTOLOGI OM

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

En historie om kvindelige håndværkere. 1 200 år

En historie om kvindelige håndværkere. 1 200 år En historie om kvindelige håndværkere 1 200 år Inger Wiene En historie om kvindelige håndværkere 1 200 år Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie En historie om kvindelige håndværkere i

Læs mere

Når overenskomsten føles rigtig

Når overenskomsten føles rigtig Når overenskomsten føles rigtig Artiklen er skrevet til Træ-Industri-Byg, TIB s, jubilæumsskrift udgivet i anledning af 125 året for organiseringen af tømrere, snedkere og andre faggrupper samlet i TIB.

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere

Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund

Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund Gladsaxe Byarkiv 1 Bagsværd Observationshjem - tidligere Bagsværd Spædbørnehjem... side 3 Søskendehjemmet Haraldslund

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 Se udstillingen om: Voksnes arbejdsliv, boligforhold, fritidsfornøjelser m.m. D. 6/9 24/9 2004 Galleriet Gladsaxe Hovedbibliotek Søborg Hovedgade 220, 1. sal Arrangør:

Læs mere

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark

Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012. Nyt. design. Tema Rumænere i Danmark Kirkens Korshær nr. 1 januar 2012 Nyt design Tema Rumænere i Danmark Hjemløse migranter Tema for dette nummer af Korshæren er rumænere i Danmark. Mange rumænere og folk fra andre østeuropæiske lande bor

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Lad os frede om disse piger

Lad os frede om disse piger Lad os frede om disse piger Del I Bestyrelsen for Fredehjems oprettelse og virke 1906-84 Forfatter: Finn Andersen Historiker, Ph.d. Videncentret for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Redigering:

Læs mere