Konkursforudsigelse af danske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkursforudsigelse af danske virksomheder"

Transkript

1 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Økonomisk Institut KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatspeciale Peter Juel Jensen Konkursforudsigelse af danske virksomheder Vejleder: Anders Milhøj Antal ECTS: 30 Afleveret den: 15/03/13

2 Executive Summary When a company goes bankrupt, it may have extensive consequences for shareholders, creditors, distributers, customers, employees and management. Consequently, although banks and other institutions already have highly complex forecasting methods, a slight improvement in the ability to predict bankruptcies can potentially lead to substantial savings for the economy as a whole. Bankruptcy prediction models are broadly studied both in terms of identifying symptoms of bankruptcy and comparing di erent statistical methods. Financial ratios are frequently used as input in bankruptcy prediction models, although it is clear that these ratios represent consequences rather than the actual reasons behind the bankruptcies. In regards to the preferred statistical tool, the logistic regression method is often used to estimate bankruptcy models both in empirical studies and in practise. This method however has several drawbacks, among others in regards to the assumption of linearity, handling of outliers, missing values and the applied functional form. Researchers have used neural networks to overcome these problems, however neural networks have shortcomings as well, especially caused by the black box interpretation of their results. Although most of the empirical studies looking to predict bankruptcies find high prediction power, the general applications of the results are limited, since non-random samples and matched data are used. This thesis is motivated by the claims above, and my employment in a Credit Department in Danske Bank, and seeks to investigate how financial ratios contribute to the prediction of bankruptcies from a practical perspective. The analysis in the thesis is based on 1.3 million financial statements from 267,000 Danish companies and includes 18,687 bankruptcies that were made public in the period 2004 to The data thus represents around half of all Danish companies and primarily excludes smaller companies that do not have an obligation to make their financial statements public. Due to methodological reasons the data is divided into three sets; a full set with all data, a set that includes companies with positive equity and a set containing companies with negative equity. Based on the dataset two statistical models are applied to predict bankruptcies. Initially the logistic regression technique is used as a baseline to model three di erent scenarios based on the di erent datasets described above. First the full data set is estimated to give an overview of the variables that significantly

3 contribute to bankruptcies. The second model only considerers companies that have a financial statement reported in 2011 or went bankrupt the same year. Lastly a more realistic model is estimated to examine the predictive power when training and testing do not happen at the same point of time. This model thus simulates a more practical application of bankruptcy prediction models. Following the logistic regressions the same three models described above are estimated using Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS). MARS is a nonparametric regression technique where the independent variables do not take a specific functional form, but are automatically constructed based on the available information in the data sample. MARS is thus built around the concept of splines, knots and basis functions, which allows for automatic modelling of non-linear dependencies and interactions between variables. Thereby it is possible to overcome some of the problems related to the baseline logistic regression. Furthermore compared to the heavily used neural networks, MARS does not to the same extent su er from the black box problem. The results from both the logistic and MARS regressions reveal that only a few financial ratios are significant in the prediction of bankruptcies, and that all of these are related to the indebtedness and liquidity of the company in question. The ratios that potentially could reflect the profitability and e ciency of the company are thus not significant even though they could be expected to be better early warning indicators. The predictive power of the models is generally lower than what is found in previous studies. In the model using realistic training and testing data for example, the information provided from the financial statement can help identify half of the bankruptcies if one accepts to exclude 20 % of the healthy firms. Despite the lower predictive power this study overcomes several statistical problems and the results might thus find greater applicability in practise. In regards to the choice of regression method, MARS found several non-linear dependencies between the financial statement data and the bankruptcies and furthermore identified additional financial ratios with predictive power that were not identified in the logistic regression analysis. The predictive power from MARS was generally slightly better, but did not outperform the baseline model in the third realistic application. Even though MARS did not improve this particular application, the method still adds value to bankruptcy prediction by identifying relevant variables, treating outliers better and being able to handle financial statements with missing values.

4 Forord Indledningsvis ønsker jeg at takke Anders Milhøj for værdifuld og kompetent vejledning i forbindelse med udarbejdelse af nedenstående opgave. I specialet undersøges hvordan finansielle ratioer bidrager til forudsigelsen af konkurser i virksomheder fra et praktisk perspektiv. Centrale finansielle ratioer identificeres og udvalgte modeller estimeres, for at kunne redegøre for den egentlige forklaringskraft og om ikke-konventionelle statistiske metoder kan forbedre forudsigelsesgraden. Inspirationen kommer fra mit arbejde i Danske Banks kreditorganisation og at en marginal bedre evne til at forudsige konkurser, potentielt vil kunne bidrage til store samfundsmæssige besparelser. Jeg vil sluttelig takke banken, der venligst stillede datagrundlaget for den empiriske analyse til rådighed og Anette Halmind for løbende sparring. Udarbejdelsen af specialet og det dertilhørende dataarbejde er udelukkende udført på egen hånd. Eventuelle fejl og mangler er dermed eget ansvar.

5 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 2 Konkursforudsigelse i praksis Hvorfor går virksomheder konkurs? Konkursforudsigelse i banker Tidligere empiriske undersøgelser 8 4 Konkursforudsigelse af danske virksomheder Datagrundlag Regnskabstal Konkurshændelser Beskrivende statistik Finansielle ratioer som indikatorer for konkurs Finansielle ratioer på danske virksomheder Statistisk analyse Model validering Logistisk regressionsanalyse Teorien Empiriske resultater Diskussion Multivariate Adaptive Regression Splines Teorien Empiriske resultater Diskussion Vurdering og diskussion 65 7 Konklusion 70 8 Appendiks 71 Bibliografi 72 1

6 1 Introduktion En virksomheds konkurs har vidtrækkende konsekvenser for både aktionærer, kreditorer, leverandører, kunder, ansatte og ledelsen. I nogle tilfælde er e ekterne endnu mere udstrakte og større konkurser kan derfor have konsekvenser langt ud over den enkelte virksomhed. I dette speciales datagrundlag findes danske konkurser, som alle har fundet sted mellem 2004 og Blot en lille forbedring i forudsigelsen af disse, kunne potentielt have ledt til store samfundsøkonomiske besparelser. Forudsigelsen af konkurser er studeret bredt, både i forhold til at finde symptomer på konkurser og i forhold til sammenligningen af forudsigelsesgraden mellem forskellige statistiske metoder. En stor andel af de tidligere undersøgelser lider dog under potentiel sampling bias, små stikprøver og betragter desuden ikke danske virksomheder. Den generelle anvendelighed af undersøgelserne er derfor begrænset i praksis, hvis en dansk bank eksempelvis ønsker at forbedre deres kreditscoring model - hvor det underliggende problem netop er, hvorvidt virksomheder stopper med deres afbetalinger eller ej. Desuden er den logistiske regressionsmodel, sammen med neurale netværk, dominerende statistiske metoder til at analysere konkursforudsigelse både i empirien og i praksis (Beaver et al., 2005; Hauser og Booth, 2011). Dette på trods af at de har klare ulemper i relation til henholdsvis antagelsen om linearitet og fortolkningen. Med udgangspunkt i ovenstående motivation undersøges i dette speciale følgende: Problemformulering: Hvordan bidrager finansielle ratioer til forudsigelse af danske virksomheders konkurser fra et praktisk perspektiv? På baggrund af ovenstående problemformulering foretages en statistisk analyse, hvor der anvendes 1,3 mio. danske regnskaber fra perioden 2004 til Opgavens fokus vil være på hvilke finansielle ratioer der er centrale, forudsigelsesgraden for den samlede model og hvordan den ikke-parametriske Multivariate Adaptive Regression Splines metode kan forbedre resultaterne fra den logistiske regressionsmodel, ved automatisk at modellere den funktionelle form og ikke-lineære sammenhænge. For at afgrænse analysen betragtes forudsigelsen af konkurser i virksomheder fra et praktisk perspektiv, med fokus på banker og deres konkursforudsigelse af virksomheder. Dermed omtales betydningen for andre grupper, der potentielt kunne drage fordel af analysens resultater ikke. Desuden er estimationerne udført ude- 2

7 lukkende på tal der kan hentes fra virksomhedernes regnskab. Analysen er struktureret således: I kapitel 2 gives en kort beskrivelse af hvorfor virksomheder går konkurs og hvordan konkursforudsigelse i praksis bliver benyttet i banker. I kapitel 3 gives et overblik over litteraturen på området, samt denne analyses bidrag. Dataudvælgelsen og beskrivende statistik for konkurs og ikke-konkurs virksomhederne er givet i kapitel 4, sammen med et overblik over de tilgængelige finansielle ratioer. Kapitel 5 indeholder diskussion af modelvalidering i praksis, teorien og selve hovedanalysen af henholdsvis den logiske regressionsmetode og Multivariate Adaptive Regression Splines. En generel vurdering og diskussion findes i kapitel 6, før der konkluderes i kapitel 7. 3

8 2 Konkursforudsigelse i praksis I udviklingen af modeller til konkursforudsigelse, er den første problemstilling selve definitionen af konkurs. I lovmæssig forstand er en virksomhed konkurs når konkursdekretet bliver afsagt af skifteretten (Justitsministeriet, 2011). Der kan dog også modelleres andre beslægtede hændelser, såsom misligholdelse af lån, insolvens eller lignende. Fordelen ved at vælge en af de sidstnævnte er at den bredere definition inkluderer relativt flere konkurser i modellen, hvilket af statistiske årsager kan være en fordel. På den anden side bliver det også mere uklart, hvilken situation der reelt modelleres og det bliver sværere at adskillle konkursramte fra sunde virksomheder. En yderligere fordel ved den lovmæssige definition er, at den giver en helt objektiv dato for selve konkursen. I overenstemmelse med størstedelen af empirien på området (Balcaen og Ooghe, 2006), benyttes derfor den lovmæssige definition i denne opgave. 2.1 Hvorfor går virksomheder konkurs? Der er meget sandsynligt, at der kan findes en unik historie bag langt de fleste konkurser i danske virksomheder. Hver virksomhed vil ikke blot blive påvirket af mange forskellige faktorer, men også tackle dem på hver deres facon. I tabel 1 er vist en ikke udtømmende liste af faktorer, som på sigt kan lede virksomheden mod konkurs (Altman og Hotchkiss, 2006; Argenti, 1976). Disse faktorer kan opdeles i henholdsvis interne og eksterne faktorer, hvor de interne faktorer primært omhandler omstændigheder som ledelsen kan reagere på. Altman og Hotchkiss nævner netop ledelsen som den faktor, der ofte er kernen i problemet og årsagen til at en virksomhed går konkurs. De dårlige ledelsesmæssige problemer manifesterer sig for eksempel gennem et manglende fokus på ændringer i markedet, direkte svindel og ledelsens begrænsede viden om virksomhedens finansielle situation. De eksterne faktorer er udefrakommende fra virksomhedens synspunkt og vedrører reguleringer fra staten, hele brancher der er ramt af nedgang, konkurrence og naturlige forandringer omkring virksomheden. 4

9 Tabel 1: Interne og eksterne faktorer der medvirker til konkurs Interne faktorer Eksterne faktorer Manglende reaktion overfor teknologisk udvikling og dertil kommende nye muligheder Dårlig kommunikation, eksternt (kunder, leverandører, investorer) og internt Svindel eller overlagt misligholdelse af forpligtelser Manglene fokus på omkostninger Ringe kendskab til den finansielle situation Ekstraordinær høj gearing Fagforeninger der presser lønningerne op over virksomhedens marginal produkt Regulering fra staten som kan sløre markedets signaler til forretningens beslutningstagere Naturlige årsager som katastrofer, demografiske ændringer m.v. Kronisk syge industrier (for eksempel landbrug) Deregulering af industrier som fjerner den statslige beskyttelse af industrien (for eksempel flytrafik og energi) International konkurrence Overkapacitet i industrien Stor tilgang af virksomheder i en industri grundet positive forventninger om fremtiden. Makroøkonomiske udsving Kilde: Baseret på Argenti (1976) samt Altman og Hotchkiss (2006) Fælles for langt størstedelen at de faktorer der er nævnt i tabellen er, at de er svære at modellere. Som alternativ må man i stedet se på konsekvenserne af de beslutninger ledelsen tager og de eksterne faktorer der påvirker virksomheden. Da det gælder for både de eksterne og interne faktorer, at de med tiden vil afspejles i virksomhedens regnskaber, er regnskabsdata og finansielle ratioer et populært instrument, når konkurser skal modelleres i praksis. 2.2 Konkursforudsigelse i banker Analysen i kapitel 5 er baseret på et datasæt, der indeholder alle o entlige tilgængelige danske regnskaber i perioden fra 2004 til For at kunne vurdere anvendeligheden af de fundne resultater, er det naturligt først at klarlægge, hvordan konkursforudsigelse bliver udført i praksis i banker. Nedenstående afsnit vil derfor netop redegøre for konkurs forudsigelse, ved at benytte informationer der i nogen grad er baseret på samtaler med en afdeling i en stor dansk bank. I praksis giver modeller for konkursforudsigelse i banker et bidrag til den probability of default (PD) model banker er pålagt at have, i forhold til reglerne i Basel II (Altman og Hotchkiss, 2006). Denne model giver hver kunde en rating efter et 5

10 fastsat skema, som er baseret direkte på den estimerede sandsynlighed for, at den givne virksomhed går konkurs i løbet af det næste år. De faktorer ratingen estimeres på, kan deles op i to individuelle modeller. Den første model er ren finansiel og indeholder relevante nøgletal fra virksomhedens regnskab og andre stamdata. Den anden model er en adfærdsdel som indeholder hændelser der kan registreres i markedet, eksempelvis hyppige direktørskift, og information om virksomhedens kontoadfærd internt i banken - herunder for eksempel stigende brug af virksomhedens kreditter eller manglende indtægter. Desuden har rådgiveren mulighed for at angive manuelle hændelser der også kan benyttes i modellen, for eksempel hvis virksomheden er i økonomiske vanskeligheder eller hvis der er foretaget nedskrivninger på virksomhedens engagement. Den rent finansielle del har en stor fordel i at indeholde objektive tal for virksomhedens performance. Samtidig er det dog en stor svaghed, at tallene sjældent er særlig opdaterede. I stedet for at afspejle nuet, viser regnskabstallene således hvordan virksomheden klarede sig for et halvt til halvandet år siden. Derfor er netop den høje opdateringsfrekvens styrken i adfærdsdelen, da banken på denne baggrund kan re-kalibrere kundens rating på månedlig basis. Af samme grund er adfærdsmodellen også central, i forhold til at modtage tidlige advarsler om kunder der er i vanskeligheder. For nye kunder vil der selvfølgelig ikke være adgang til adfærdsdata på kontoniveau, hvorfor ratingen må estimeres udelukkende på baggrund af de finansielle nøgletal, samt det faktum at kunden er ny. Efter ratingen er estimeret i modellen, vil den i nogle tilfælde blive underlagt en manuel vurdering efterfølgende. Typisk vil banken acceptere den modelbaserede rating for mindre virksomheder (for eksempel virksomheder med engagement på under 10 mio. kr.) og benytte ratingen som udgangspunkt for en manuel efterbehandling af virksomheden for større virksomheder. Afhængigt af bankens kapacitet kan forskellige modeller benyttes på forskellige grupper af virksomheder. For eksempel kan virksomhederne opdeles efter selskabsform, således at anpartsog aktieselskaber løber igennem én model mens fonde og holdingselskaber løber igennem en anden. Hvor ratings for privatkunder ofte benyttes til at foretage automatiske kredit beslutninger, benyttes ratingen på virksomheder i højere grad som en guideline i den kredit behandlingsproces rådgiveren varetager, når virksomheder ansøger om kredit i banken. Sammen med manuelt kredithåndværk, som for eksempel vurdering af budgetter, virksomhedens profil, ledelsen, overordnet strategi m.v., bliver 6

11 det besluttet om virksomheden kan opnå den ønskede kredit. Ratingen fungerer desuden som hovedkomponent i delegerede bevillingsbeføjelser. Sidstnævnte betyder at man med ratingen kan sikre, at kun særligt specialiserede medarbejde kan give kredit til virksomheder der er relativt dårligt ratede. Samtidig er det muligt at sætte et loft for hvor stort lånebeløb de enkelte rådgivere kan bevilge en given rating gruppe. Ratingen bliver, ud over at være guidende i valget af kunder og segmenteringen af beføjelser, benyttet i prisfastsættelsen af det produkt der tilbydes kunden. Ved at kende risikoen på kunden kan man altså inkorporere denne i prisen, sammen med andre faktorer som den nuværende og potentielle indtjening på virksomheden, det samlede forretningsomfang m.v. Efter lånene er kommet på bøgerne, benyttes ratingen både til at vurdere kvaliteten af den samlede portefølje, men også til at se hvordan de enkelte kunders rating udvikler sig. De kunder hvis rating forværres kan følges tæt, hvilket giver mulighed for at hjælpe kunden med at forbedre dennes finansielle situation og/eller mitigere bankens risici ved at tage mere sikkerhed eller reducere uudnyttede kreditter. For at opsummere ovenstående, giver konkursforudsigelse og dermed den individuelle rating på hver virksomhed, mulighed for en stringent tilgang til at følge risikoen i banker. Ratingen kalibreres både på en finansiel del med regnskabstal samt en adfærdsdel og benyttes efterfølgende ved: oprettelsen af nye engagementer, som rettesnor i kreditvurderingen, til delegerede bevillingsbeføjelser samt til prisfastsætning. Efter kreditten er givet overvåges ratings både for at vurdere den samlede portefølje, men også for at følge de enkelte kunder og opfange problemer tidligt nok til at kunne mitigere risici, før det er for sent. 7

12 3 Tidligere empiriske undersøgelser Konkursforudsigelse har været et populært emne siden midten af tresserne, hvor Beaver (1966) som en af de første testede finansielle ratioers evne til at forudsige konkurser. Beaver benyttede en univariate analyse; hvor hver ratio bliver sammenlignet med et cut-o punkt hvorefter virksomhederne klassificeres som værende i risiko for konkurs eller ej. Ved denne metode identificerede Beaver 30 ratioer som relevante for konkursforudsigelse og klassificerede op til 90% af observationerne korrekt, ud fra 79 par af henholdsvis konkursramte og sunde virksomheder. Altman (1968) var få år efter først til at anvende en multipel diskriminant analyse, der anvendte 7 finansielle ratioer. Denne metode tillod, modsat den univariate analyse, at estimere den kombination af ratioer som bedst diskriminerede mellem de to grupper af virksomheder. Altman identificerede 95% af konkurserne korrekt ud af en matchet stikprøve på 33 virksomhedspar. Bag den multiple diskriminant analyse var dog en række strenge antager heriblandt at de uafhængige variable skal være normalfordelt og lineær afhængige. For at overkomme disse benyttede Ohlson (1980) som en af de første, den logistiske regressionsanalyse til konkurs forudsigelse. Ohlson viste at finansielle ratioer kunne bidrage signifikant til konkursforudsigelsen, men fandt samtidig en lavere forklaringskraft relativt til tidligere studier - det skyldes dog sandsynligvis, at han benyttede et mere repræsentativt sample end tidligere. Siden Ohlsons undersøgelse i 1980 er logit estimation brugt flittigt i både empiri og praksis (Beaver et al., 2005; Hauser og Booth, 2011). I de seneste år har der i empirien generelt været stigende opmærksomhed på det metodologiske valg. Linearitets antagelser og behovet for at specificere en funktionel form i den logistiske regressionsanalyse, har ført til øget brug af neurale netværk til konkursforudsigelse. De neurale netværk har en fordel relativt til den logistiske regression metode i forhold til at kunne modellere komplekse ikke-lineære forhold mellem de forklarende og den afhængige variabel. Odom og Sharda (1990) var blandt de første forskere til at benytte neurale netværk i konkursforudsigelse. De fandt en mindst ligeså god forudsigelsesgrad sammenlignet med tidligere studier, der benyttede den logistiske regressionsmetode. Siden da, har et stort antal studier brugt neurale netværk til konkursforudsigelse (Chava og Jarrow, 2004; Lee og Chen, 2005; O Leary, 1998; Shumway, 2001). Selvom de neurale netværk har vist sig at forudsige konkurser mere akkurat end logit modellerne (Tseng og Hu, 2010; West, 2000), er de ofte kritiseret for deres lange træningsproces og den manglende mulighed for at kunne identificere variablernes relative 8

13 performance. Blandt andet derfor er brugen af de neurale netværk begrænset i praksis (Lee og Chen, 2005; Piramuthu, 1999). Problemerne med den logistiske regressionsmetode og neurale netværk, har i andre akademiske områder banet vejen for brug af alternative statistiske metoder som for eksempel Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) og Classification and Regression Trees (CART). Disse er begge ikke-parametriske regressionsteknikker, hvor der ikke kræves en specificeret funktionel form. Flere naturvidenskabelige forskere påviser således en bedre forudsigelsesgrad ved at benytte MARS overfor den logistiske regressionsmetode. Moisen og Frescino (2002) viser eksempelvis, at MARS performer bedre i forudsigelsen af skov karakteristika. Det samme gør Lin et al. (2008) i et medicinsk studie af prostata kræft. I forhold til konkursforudsigelse, viser Lee og Chen (2005), ved at anvende et datasæt af 510 private husholdninger, at MARS kombineret med neurale netværk forudsiger konkurser bedre end den logistiske regressionsmetode. I et overblik over statistiske metoder til forudsigelse af konkurser finder Ravi Kumar og Ravi (2007) dog, at MARS frem til 2007 ikke er blevet benyttet i konkursforudsigelse af virksomheder. I et praktisk perspektiv bemærkes det, at langt størstedelen af studierne omkring konkursforudsigelse er baseret på ikke tilfældige stikprøver. Således udvælges ofte et matchet sæt af konkurser og tilsvarende sunde virksomheder før modellen estimeres (Altman, 1968; Baldwin og Glezen, 1992; Hauser og Booth, 2011; Laitinen og Laitinen, 2001; Lee og Chen, 2005; Ohlson, 1980; Shumway, 2001; Ta er, 1982). I en gennemgang af 86 modeller på området, finder Aziz og Dar (2006) desuden at størstedelen af undersøgelserne ikke benytter trænings- og testdata, selvom det potentielt kan give et stærkere test af den egentlige forudsigelsesgrad. Herudover viser forfatterne at næsten halvdelen af studierne benytter stikprøver på under 100 virksomheder, og at den største stikprøve er på virksomheder. Samlet betyder dette at modellernes evne til at forudsige konkurser i praksis potentielt er misledende, og at resultaterne derfor ikke kan anvendes generelt. Denne analyse adskiller sig fra de øvrige undersøgelser ved at være foretaget på et datasæt bestående af danske virksomheder, uden at sample eller matche data. Dette kan ikke bare give et indblik i de danske virksomheder og de finansielle ratioer som værktøj til konkursforudsigelse, men også bidrage til en forståelse af konkursforudsigelse i praksis. 9

14 4 Konkursforudsigelse af danske virksomheder De følgende afsnit indledes med en redegørelse for sammensætningen og opbygningen af de tilgængelige regnskabsdata. På denne baggrund vil virksomhedernes karakteristika blive beskrevet, der vil blive redegjort for de finansielle ratioer der vælges til analysen før ratioerne til sidst applikeres på det aktuelle datasæt. 4.1 Datagrundlag Datagrundlaget, som er stillet til rådighed af en stor dansk bank, indeholder stamdata, konkurshændelser og regnskabstal på danske virksomheder. Datasættet har ingen tilknytning til bankens kundeportefølje; virksomhederne optræder altså uanset tilhørsforholdet til banken. Alle data der er registreret før 2004 fravælges initialt, da der i datasættet er væsentligt færre virksomheder før dette tidspunkt, sammenlignet med antallet af virksomheder rapporteret af Danmarks Statistik Regnskabstal Såfremt et regnskab er indleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i perioden , vil regnskabet optræde i det tilgængelige datasæt. Alle virksomheder, med undtagelse af virksomheder i regnskabsklasse A, er forpligtet til at indsende deres årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Regnskabsklasse A indeholder generelt mindre virksomheder med personligt ansvar 1 og omfatter derfor over halvdelen af Danmarks virksomheder (se tabel 20 i appendiks). Således er en stor del af de mindre danske virksomheder ikke forpligtet til at o entliggøre deres regnskab, hvorfor det ikke vil kunne findes i den betragtede stikprøve. Af praktiske og metodemæssige årsager, bliver i alt omkring 10% af de tilgængelige regnskaber fra perioden 2004 til 2012 fjernet fra stikprøven. Den samlede reduktion af data er vist i tabel 2. Først frasorteres regnskaberne der tilhører virksomheder uden CVR nummer. Dernæst er regnskaber uden et samlet resultat for året fjernet, da disse regnskaber generelt er helt tomme og således ikke indeholder nogle værdier. Desuden er koncernregnskaber fravalgt, da de underliggende virksomheder også indgår i stikprøven. Derefter fjernes alle tidligere versioner af et 1 Også selskaber der, i to hinanden følgende år, har en balancesum på 0-7 mio., omsætning på 0-14 mio. og 0-10 ansatte tilhører regnskabsklasse A (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2011) 10

15 givent regnskab, så kun den nyeste udgave er tilbage i datasættet. Også regnskaber der dækker over 0 måneder fjernes sammen med dubletter og regnskaber hvor der er angivet et andet regnskab for samme periode. Slutteligt fjernes de regnskaber der ikke er angivet i danske kroner af praktiske årsager. Regnskaberne i udenlandsk valuta dækker omkring 1% af den tilbageværende stikprøve og det bemærkes, at forekomsten af konkurser er væsentlig lavere i denne del af stikprøven. Omkring 10% af regnskaberne dækker over en anden periode end normen på 12 måneder. Dette giver problemer i forhold til sammenligning af stock-størrelser og dermed også i beregningen af de enkelte finansielle ratioer. Det er en potentiel problemfyldt løsning, helt at fjerne data fra stikprøven, idet det ikke kan udelukkes at konkurser er overrepræsenteret i denne gruppe med alternativ periodisering af regnskaber. Det er tværtimod tænkeligt, at en problemramt virksomhed ikke kan overholde deadlines og derfor udskyder eller omlægger regnskabsåret. I stedet laves derfor en simpel beregning af det årlige resultat, ved at multiplicere tallene fra virksomhedens resultatopgørelse, således at det samlede antal måneder giver 12. Hvis virksomheder eksempelvis har aflagt halvårsregnskab ganges tallene altså med 2. Tallene på balancen bibeholdes og fremstår dermed uændret. Datasættet ender på 1,3 mio. regnskaber indgivet af danske virksomheder fra 2004 til Stikprøven er sammenlignet med data fra Danmarks Statistik over antallet af virksomheder i tabel 20 (appendiks). Når det tages i betragtning, at enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber kun sjældent vil indlevere regnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan det konstateres at antallet af regnskaber virker korrekt Konkurshændelser I datagrundlaget findes ud over regnskabstallene, også en række o entlige hændelser der er registreret på danske virksomheder mellem 2005 og Disse hændelser dækker også over virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge årsrapport hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Af de rapporterede o entlige hændelser er to interessante i denne analyse under konkursbehandling og konkursbehandling afsluttet. Den første hændelse indtræder når konkursdekretet udsendes og bekendtgøres i Statstidende. Det er denne meddelelse som indleder konkursbehandlingen for virksomheden, og virksomheden vil herefter ikke længere råde over egne midler jf. konkursloven 29 (Justitsmi- 11

16 nisteriet, 2011). Retssager, betalingspåkrav m.v. skal derfor fra dette tidspunkt rettes mod konkursboet. Hændelsen konkursbehandling afsluttet optræder når boet er endeligt opgjort. Data er ikke konsistent og hændelsen konkursbehandling afsluttet kan således optræde uden at hændelsen under konkursbehandling er indtru et. Derfor findes den første af de to hændelser på en given virksomhed og det pågældende år betrages da som konkursåret. Af figur 1 fremgår det, er der er god overensstemmelse mellem antallet af konkurser rapporteret af Danmarks Statistik og datasættet anvendt i dette papir. Ses udelukkende på konkurshændelser er tallene næsten ens, med undtagelse af 2012, hvor kun omkring halvdelen af konkurserne er med i denne analyse. Det antages at disse konkurshændelser endnu ikke er modtaget fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I figuren ses det ligeledes, at en del af konkurshændelserne ikke kan forbindes med et regnskab i stikprøven. Dette er som forventet, da ikke alle virksomheder har indberetningspligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Figur 1: Antal konkurser 7,000 6,000 Antal virksomheder 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Konkurser rapporteret af Danmark Statistik Konkurshændelser i dette datasæt Konkurshændelser i dette datasæt, med regnskabsdata Kilde: Data fra Danmarks Statistik, tabel KONK9 12

17 Med viden om konkurserne, er det nu muligt at bearbejde data yderligere. Derfor frasorteres de regnskaber der er registreret efter en konkurs er indtru et, da disse ikke er relevante for analysen. Desuden fjernes regnskaber for virksomheder der er gået konkurs før Sammensætningen af den endelige stikprøve kan ses i tabel 2. Tabel 2: Reduktion i data Fratrukket Total +Regnskaberfraogmed RegnskaberudenCVRnummer Regnskaberhvoråretsresultatmangler Koncernregnskaber Regnskaberderdækkerover0måneder Regnskaberderikkeernyesteversion Dubletterogflereregnskaberisammeår RegnskaberivalutaforskelligfraDKK Regnskaberforvirksomhedermedkonkursfør Regnskaberefterenkonkurserindtru et =Antalobservationer Beskrivende statistik Som det fremgår af tabel 3, dækker det tilbageværende datasæt over ca. 1,3 mio. regnskaber fra ca forskellige virksomheder indgivet i perioden Af disse virksomheder er eller 7% gået konkurs. Det bemærkes at andelen af indleverede regnskaber fra de konkursramte virksomheder er lavere end for gruppen som helhed. Dette skyldes tildels, at der ikke findes regnskaber efter en konkurs, hvorfor antallet af regnskaber for konkursramte virksomheder naturligt vil være færre. Desuden er det nemt at forestille sig, at konkursramte virksomheders regnskabsførelse ofte er mangelfuld op til konkursen, da incitamentet til at indsende regnskab er lavere relativt til en sund virksomhed. Tabel 3: Antal af virksomheder og konkurser Virksomheder Regnskaber Antal Pct. Antal Pct. Ikke konkurs % % Konkurs % % Ialt % % 13

18 Brancher Andelen af konkurser fordelt på brancher er angivet i tabel 4. Brancherne er baseret på øverste niveau i Dansk Branchekode som vedligeholdes af Danmarks Statistik. Tabellen viser generelt en god overensstemmelse mellem andelen af virksomheder og andelen af konkurser i de enkelte brancher. En væsentlig undtagelse er branchen bygge og anlægsvirksomhed som udgør 14% af konkurserne - det dobbelte af hvad branchen udgør i den samlede statistik. Også engroshandel og detailhandel er overrepræsenteret blandt konkurserne relativt til totalen. Sidst er branchen pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring interessant, da den udgør omkring en tredjedel af alle virksomheder, men kun 17% af de samlede konkurser. Tabel 4: Branchefordeling Ikke konkurs Konkurs Antal Andel Antal Andel Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester % 835 4% Andre serviceydelser % 164 1% Bygge- og anlægsvirksomhed % % El-, gas- og fjernvarmeforsyning 790 0% 13 0% Engroshandel og detailhandel % % Fast ejendom % % Fremstillingsvirksomhed % % Information og kommunikation % 816 4% Kultur, forlystelser og sport % 155 1% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri % 127 1% Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser % % O entlig forvaltning og forsvar; socialsikring 23 0% 2 0% Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed % 695 4% Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring % % Private husholdninger med ansat medhjælp 161 0% 6 0% Råstofindvinding 194 0% 12 0% Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger % 82 0% Transport og godshåndtering % 664 4% Undervisning 950 0% 63 0% Uoplyst % % Vandforsyning 505 0% 17 0% Total % % En dekomponering af branchen pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring i underbrancher viser, jf. tabel 5, at branchen hovedsageligt består af holdingselskaber, som kun sjældent producerer varer eller serviceydelser. I stedet ejer holdingselskaberne andele af andre virksomheder, hvorfor konkurser blandt disse i høj grad afhænger af situationen i dattervirksomhederne. De finansielle virksomheder er generelt underlagt regulering på andre vilkår end resten af brancherne, hvilket 14

19 ofte benyttes som argument for at frasortere de finansielle selskaber i analyser af konkursforudsigelse (Das et al., 2007). I denne stikprøve beholdes branchen dog som udgangspunkt. Fortolkningen af denne analyses resultater bliver gjort på et aggregeret niveau og hvis denne branche skulle udelukkes, kan også relevansen af andre brancher diskuteres. Hvis der er væsentlige forskelle i resultaterne fremadrettet med eller uden denne branche, vil det blive kommenteret. Tabel 5: Fordeling på underbrancher i pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring Ikke konkurs Konkurs Antal Pct. Antal Pct. Pengeinstitutvirksomhed 151 0% 8 0% Holdingselskabers virksomhed % % Investeringsforeninger, investeringsselskaber o.l % % Anden finansiel formidling % % Forsikring 167 0% 2 0% Genforsikring 521 1% 11 0% Pensionsforsikring 78 0% 0 0% Hjælpetjenester (finansieringsvirksomhed) 292 0% 17 1% Hjælpetjeneste (forsikring) 253 0% 14 0% Formueforvaltning 844 1% 18 1% Total % % Etableringsår og geografi I figur 2 ses andelen af konkurser fordelt på virksomhedens etableringsår. Figuren illustrerer for eksempel at ca. 5% af de virksomheder som er gået konkurs fra 2004 til 2012 er startet før I figuren ses det også, at en relativ stor andel (over 10%) af de virksomheder, som blev etableret op til finanskrisen mellem 2002 og 2006 efterfølgende er gået konkurs. Dette kan være tegn på, at der blev taget store risici op til krisen, eller at disse virksomheder ikke har nået at polstre sig før krisen begyndte. Det bemærkes desuden, at konkursandelen i årene fra 2007 til 2011 er relativ lav. Dette er dog en naturlig konsekvens af, at virksomheder der er startet efter denne periode, kun har haft få år til reelt at gå konkurs. 15

20 Figur 2: Fordeling af konkurser på etableringsår < Konkurs andel i pct. Geografisk er der ikke stor forskel på, hvilke regioner der oplever den største andel af konkurser. I Region Hovedstaden er 9% af virksomhederne gået konkurs i perioden mod godt 5,5% i Region Jylland. Regionsfordelingen ses i figur 3. Figur 3: Geografisk fordeling af konkurser Konkurs andel i pct Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark Nordjylland Regnskabstal Et overblik over størrelsesorden af de danske virksomheder ses i tabel 6, hvor regnskaberne er fordelt efter størrelsen af egenkapitalen. Det bemærkes at der generelt er en stor andel af mindre virksomheder med en egenkapital på under 5 mio. kr. Denne gruppe repræsenterer 80% af regnskaberne blandt de sunde virksomheder og 91% af regnskaberne blandt konkurserne. Det bemærkes også at en stor del (31%) af regnskaberne for konkurs virksomhederne har en negativ egenkapital. Dette kan forekomme når årets negative resultat overføres til egenkapitalen, som dermed også bliver negativ hvis det negative resultat overstiger den opsparede 16

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet Analyse fra Soliditet 1 Resume Mange af landets små og mellemstore virkosmheder er pressede fra flere sider. Kunderne kræver længere betalingsfrister

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen Kreditpolitik før og under krisen Formål: Hvorfor faldt acceptraten? a) Bankinterne forhold b) Virksomhedernes

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr.

Cash & Working Capital Management August 2013. Arbejdskapital Et spørgsmål til 97 mia. kr. Cash & Working Capital Management August 213 Et spørgsmål til 97 mia. kr. Indhold 3 4 97 mia. kr. kan frigøres Udviklingen i arbejdskapital følger selskabernes aktivitetsniveau 5 Potentiale på 97 mia.

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE

BISNODES RATING. Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE BISNODES RATING Ratingmodel og Ratingprincipper BISNODE Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 8. sal, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com Generelt om

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Vejledning økonomisk tilsyn

Vejledning økonomisk tilsyn Vejledning økonomisk tilsyn Denne vejledning skal ses som en uddybende gennemgang af en del af de aspekter, som kan indgå i vurderingen af en rejseudbyders økonomi. Hvis I kun har brug for en overordnet

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere