Konkursforudsigelse af danske virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkursforudsigelse af danske virksomheder"

Transkript

1 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Økonomisk Institut KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatspeciale Peter Juel Jensen Konkursforudsigelse af danske virksomheder Vejleder: Anders Milhøj Antal ECTS: 30 Afleveret den: 15/03/13

2 Executive Summary When a company goes bankrupt, it may have extensive consequences for shareholders, creditors, distributers, customers, employees and management. Consequently, although banks and other institutions already have highly complex forecasting methods, a slight improvement in the ability to predict bankruptcies can potentially lead to substantial savings for the economy as a whole. Bankruptcy prediction models are broadly studied both in terms of identifying symptoms of bankruptcy and comparing di erent statistical methods. Financial ratios are frequently used as input in bankruptcy prediction models, although it is clear that these ratios represent consequences rather than the actual reasons behind the bankruptcies. In regards to the preferred statistical tool, the logistic regression method is often used to estimate bankruptcy models both in empirical studies and in practise. This method however has several drawbacks, among others in regards to the assumption of linearity, handling of outliers, missing values and the applied functional form. Researchers have used neural networks to overcome these problems, however neural networks have shortcomings as well, especially caused by the black box interpretation of their results. Although most of the empirical studies looking to predict bankruptcies find high prediction power, the general applications of the results are limited, since non-random samples and matched data are used. This thesis is motivated by the claims above, and my employment in a Credit Department in Danske Bank, and seeks to investigate how financial ratios contribute to the prediction of bankruptcies from a practical perspective. The analysis in the thesis is based on 1.3 million financial statements from 267,000 Danish companies and includes 18,687 bankruptcies that were made public in the period 2004 to The data thus represents around half of all Danish companies and primarily excludes smaller companies that do not have an obligation to make their financial statements public. Due to methodological reasons the data is divided into three sets; a full set with all data, a set that includes companies with positive equity and a set containing companies with negative equity. Based on the dataset two statistical models are applied to predict bankruptcies. Initially the logistic regression technique is used as a baseline to model three di erent scenarios based on the di erent datasets described above. First the full data set is estimated to give an overview of the variables that significantly

3 contribute to bankruptcies. The second model only considerers companies that have a financial statement reported in 2011 or went bankrupt the same year. Lastly a more realistic model is estimated to examine the predictive power when training and testing do not happen at the same point of time. This model thus simulates a more practical application of bankruptcy prediction models. Following the logistic regressions the same three models described above are estimated using Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS). MARS is a nonparametric regression technique where the independent variables do not take a specific functional form, but are automatically constructed based on the available information in the data sample. MARS is thus built around the concept of splines, knots and basis functions, which allows for automatic modelling of non-linear dependencies and interactions between variables. Thereby it is possible to overcome some of the problems related to the baseline logistic regression. Furthermore compared to the heavily used neural networks, MARS does not to the same extent su er from the black box problem. The results from both the logistic and MARS regressions reveal that only a few financial ratios are significant in the prediction of bankruptcies, and that all of these are related to the indebtedness and liquidity of the company in question. The ratios that potentially could reflect the profitability and e ciency of the company are thus not significant even though they could be expected to be better early warning indicators. The predictive power of the models is generally lower than what is found in previous studies. In the model using realistic training and testing data for example, the information provided from the financial statement can help identify half of the bankruptcies if one accepts to exclude 20 % of the healthy firms. Despite the lower predictive power this study overcomes several statistical problems and the results might thus find greater applicability in practise. In regards to the choice of regression method, MARS found several non-linear dependencies between the financial statement data and the bankruptcies and furthermore identified additional financial ratios with predictive power that were not identified in the logistic regression analysis. The predictive power from MARS was generally slightly better, but did not outperform the baseline model in the third realistic application. Even though MARS did not improve this particular application, the method still adds value to bankruptcy prediction by identifying relevant variables, treating outliers better and being able to handle financial statements with missing values.

4 Forord Indledningsvis ønsker jeg at takke Anders Milhøj for værdifuld og kompetent vejledning i forbindelse med udarbejdelse af nedenstående opgave. I specialet undersøges hvordan finansielle ratioer bidrager til forudsigelsen af konkurser i virksomheder fra et praktisk perspektiv. Centrale finansielle ratioer identificeres og udvalgte modeller estimeres, for at kunne redegøre for den egentlige forklaringskraft og om ikke-konventionelle statistiske metoder kan forbedre forudsigelsesgraden. Inspirationen kommer fra mit arbejde i Danske Banks kreditorganisation og at en marginal bedre evne til at forudsige konkurser, potentielt vil kunne bidrage til store samfundsmæssige besparelser. Jeg vil sluttelig takke banken, der venligst stillede datagrundlaget for den empiriske analyse til rådighed og Anette Halmind for løbende sparring. Udarbejdelsen af specialet og det dertilhørende dataarbejde er udelukkende udført på egen hånd. Eventuelle fejl og mangler er dermed eget ansvar.

5 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 2 Konkursforudsigelse i praksis Hvorfor går virksomheder konkurs? Konkursforudsigelse i banker Tidligere empiriske undersøgelser 8 4 Konkursforudsigelse af danske virksomheder Datagrundlag Regnskabstal Konkurshændelser Beskrivende statistik Finansielle ratioer som indikatorer for konkurs Finansielle ratioer på danske virksomheder Statistisk analyse Model validering Logistisk regressionsanalyse Teorien Empiriske resultater Diskussion Multivariate Adaptive Regression Splines Teorien Empiriske resultater Diskussion Vurdering og diskussion 65 7 Konklusion 70 8 Appendiks 71 Bibliografi 72 1

6 1 Introduktion En virksomheds konkurs har vidtrækkende konsekvenser for både aktionærer, kreditorer, leverandører, kunder, ansatte og ledelsen. I nogle tilfælde er e ekterne endnu mere udstrakte og større konkurser kan derfor have konsekvenser langt ud over den enkelte virksomhed. I dette speciales datagrundlag findes danske konkurser, som alle har fundet sted mellem 2004 og Blot en lille forbedring i forudsigelsen af disse, kunne potentielt have ledt til store samfundsøkonomiske besparelser. Forudsigelsen af konkurser er studeret bredt, både i forhold til at finde symptomer på konkurser og i forhold til sammenligningen af forudsigelsesgraden mellem forskellige statistiske metoder. En stor andel af de tidligere undersøgelser lider dog under potentiel sampling bias, små stikprøver og betragter desuden ikke danske virksomheder. Den generelle anvendelighed af undersøgelserne er derfor begrænset i praksis, hvis en dansk bank eksempelvis ønsker at forbedre deres kreditscoring model - hvor det underliggende problem netop er, hvorvidt virksomheder stopper med deres afbetalinger eller ej. Desuden er den logistiske regressionsmodel, sammen med neurale netværk, dominerende statistiske metoder til at analysere konkursforudsigelse både i empirien og i praksis (Beaver et al., 2005; Hauser og Booth, 2011). Dette på trods af at de har klare ulemper i relation til henholdsvis antagelsen om linearitet og fortolkningen. Med udgangspunkt i ovenstående motivation undersøges i dette speciale følgende: Problemformulering: Hvordan bidrager finansielle ratioer til forudsigelse af danske virksomheders konkurser fra et praktisk perspektiv? På baggrund af ovenstående problemformulering foretages en statistisk analyse, hvor der anvendes 1,3 mio. danske regnskaber fra perioden 2004 til Opgavens fokus vil være på hvilke finansielle ratioer der er centrale, forudsigelsesgraden for den samlede model og hvordan den ikke-parametriske Multivariate Adaptive Regression Splines metode kan forbedre resultaterne fra den logistiske regressionsmodel, ved automatisk at modellere den funktionelle form og ikke-lineære sammenhænge. For at afgrænse analysen betragtes forudsigelsen af konkurser i virksomheder fra et praktisk perspektiv, med fokus på banker og deres konkursforudsigelse af virksomheder. Dermed omtales betydningen for andre grupper, der potentielt kunne drage fordel af analysens resultater ikke. Desuden er estimationerne udført ude- 2

7 lukkende på tal der kan hentes fra virksomhedernes regnskab. Analysen er struktureret således: I kapitel 2 gives en kort beskrivelse af hvorfor virksomheder går konkurs og hvordan konkursforudsigelse i praksis bliver benyttet i banker. I kapitel 3 gives et overblik over litteraturen på området, samt denne analyses bidrag. Dataudvælgelsen og beskrivende statistik for konkurs og ikke-konkurs virksomhederne er givet i kapitel 4, sammen med et overblik over de tilgængelige finansielle ratioer. Kapitel 5 indeholder diskussion af modelvalidering i praksis, teorien og selve hovedanalysen af henholdsvis den logiske regressionsmetode og Multivariate Adaptive Regression Splines. En generel vurdering og diskussion findes i kapitel 6, før der konkluderes i kapitel 7. 3

8 2 Konkursforudsigelse i praksis I udviklingen af modeller til konkursforudsigelse, er den første problemstilling selve definitionen af konkurs. I lovmæssig forstand er en virksomhed konkurs når konkursdekretet bliver afsagt af skifteretten (Justitsministeriet, 2011). Der kan dog også modelleres andre beslægtede hændelser, såsom misligholdelse af lån, insolvens eller lignende. Fordelen ved at vælge en af de sidstnævnte er at den bredere definition inkluderer relativt flere konkurser i modellen, hvilket af statistiske årsager kan være en fordel. På den anden side bliver det også mere uklart, hvilken situation der reelt modelleres og det bliver sværere at adskillle konkursramte fra sunde virksomheder. En yderligere fordel ved den lovmæssige definition er, at den giver en helt objektiv dato for selve konkursen. I overenstemmelse med størstedelen af empirien på området (Balcaen og Ooghe, 2006), benyttes derfor den lovmæssige definition i denne opgave. 2.1 Hvorfor går virksomheder konkurs? Der er meget sandsynligt, at der kan findes en unik historie bag langt de fleste konkurser i danske virksomheder. Hver virksomhed vil ikke blot blive påvirket af mange forskellige faktorer, men også tackle dem på hver deres facon. I tabel 1 er vist en ikke udtømmende liste af faktorer, som på sigt kan lede virksomheden mod konkurs (Altman og Hotchkiss, 2006; Argenti, 1976). Disse faktorer kan opdeles i henholdsvis interne og eksterne faktorer, hvor de interne faktorer primært omhandler omstændigheder som ledelsen kan reagere på. Altman og Hotchkiss nævner netop ledelsen som den faktor, der ofte er kernen i problemet og årsagen til at en virksomhed går konkurs. De dårlige ledelsesmæssige problemer manifesterer sig for eksempel gennem et manglende fokus på ændringer i markedet, direkte svindel og ledelsens begrænsede viden om virksomhedens finansielle situation. De eksterne faktorer er udefrakommende fra virksomhedens synspunkt og vedrører reguleringer fra staten, hele brancher der er ramt af nedgang, konkurrence og naturlige forandringer omkring virksomheden. 4

9 Tabel 1: Interne og eksterne faktorer der medvirker til konkurs Interne faktorer Eksterne faktorer Manglende reaktion overfor teknologisk udvikling og dertil kommende nye muligheder Dårlig kommunikation, eksternt (kunder, leverandører, investorer) og internt Svindel eller overlagt misligholdelse af forpligtelser Manglene fokus på omkostninger Ringe kendskab til den finansielle situation Ekstraordinær høj gearing Fagforeninger der presser lønningerne op over virksomhedens marginal produkt Regulering fra staten som kan sløre markedets signaler til forretningens beslutningstagere Naturlige årsager som katastrofer, demografiske ændringer m.v. Kronisk syge industrier (for eksempel landbrug) Deregulering af industrier som fjerner den statslige beskyttelse af industrien (for eksempel flytrafik og energi) International konkurrence Overkapacitet i industrien Stor tilgang af virksomheder i en industri grundet positive forventninger om fremtiden. Makroøkonomiske udsving Kilde: Baseret på Argenti (1976) samt Altman og Hotchkiss (2006) Fælles for langt størstedelen at de faktorer der er nævnt i tabellen er, at de er svære at modellere. Som alternativ må man i stedet se på konsekvenserne af de beslutninger ledelsen tager og de eksterne faktorer der påvirker virksomheden. Da det gælder for både de eksterne og interne faktorer, at de med tiden vil afspejles i virksomhedens regnskaber, er regnskabsdata og finansielle ratioer et populært instrument, når konkurser skal modelleres i praksis. 2.2 Konkursforudsigelse i banker Analysen i kapitel 5 er baseret på et datasæt, der indeholder alle o entlige tilgængelige danske regnskaber i perioden fra 2004 til For at kunne vurdere anvendeligheden af de fundne resultater, er det naturligt først at klarlægge, hvordan konkursforudsigelse bliver udført i praksis i banker. Nedenstående afsnit vil derfor netop redegøre for konkurs forudsigelse, ved at benytte informationer der i nogen grad er baseret på samtaler med en afdeling i en stor dansk bank. I praksis giver modeller for konkursforudsigelse i banker et bidrag til den probability of default (PD) model banker er pålagt at have, i forhold til reglerne i Basel II (Altman og Hotchkiss, 2006). Denne model giver hver kunde en rating efter et 5

10 fastsat skema, som er baseret direkte på den estimerede sandsynlighed for, at den givne virksomhed går konkurs i løbet af det næste år. De faktorer ratingen estimeres på, kan deles op i to individuelle modeller. Den første model er ren finansiel og indeholder relevante nøgletal fra virksomhedens regnskab og andre stamdata. Den anden model er en adfærdsdel som indeholder hændelser der kan registreres i markedet, eksempelvis hyppige direktørskift, og information om virksomhedens kontoadfærd internt i banken - herunder for eksempel stigende brug af virksomhedens kreditter eller manglende indtægter. Desuden har rådgiveren mulighed for at angive manuelle hændelser der også kan benyttes i modellen, for eksempel hvis virksomheden er i økonomiske vanskeligheder eller hvis der er foretaget nedskrivninger på virksomhedens engagement. Den rent finansielle del har en stor fordel i at indeholde objektive tal for virksomhedens performance. Samtidig er det dog en stor svaghed, at tallene sjældent er særlig opdaterede. I stedet for at afspejle nuet, viser regnskabstallene således hvordan virksomheden klarede sig for et halvt til halvandet år siden. Derfor er netop den høje opdateringsfrekvens styrken i adfærdsdelen, da banken på denne baggrund kan re-kalibrere kundens rating på månedlig basis. Af samme grund er adfærdsmodellen også central, i forhold til at modtage tidlige advarsler om kunder der er i vanskeligheder. For nye kunder vil der selvfølgelig ikke være adgang til adfærdsdata på kontoniveau, hvorfor ratingen må estimeres udelukkende på baggrund af de finansielle nøgletal, samt det faktum at kunden er ny. Efter ratingen er estimeret i modellen, vil den i nogle tilfælde blive underlagt en manuel vurdering efterfølgende. Typisk vil banken acceptere den modelbaserede rating for mindre virksomheder (for eksempel virksomheder med engagement på under 10 mio. kr.) og benytte ratingen som udgangspunkt for en manuel efterbehandling af virksomheden for større virksomheder. Afhængigt af bankens kapacitet kan forskellige modeller benyttes på forskellige grupper af virksomheder. For eksempel kan virksomhederne opdeles efter selskabsform, således at anpartsog aktieselskaber løber igennem én model mens fonde og holdingselskaber løber igennem en anden. Hvor ratings for privatkunder ofte benyttes til at foretage automatiske kredit beslutninger, benyttes ratingen på virksomheder i højere grad som en guideline i den kredit behandlingsproces rådgiveren varetager, når virksomheder ansøger om kredit i banken. Sammen med manuelt kredithåndværk, som for eksempel vurdering af budgetter, virksomhedens profil, ledelsen, overordnet strategi m.v., bliver 6

11 det besluttet om virksomheden kan opnå den ønskede kredit. Ratingen fungerer desuden som hovedkomponent i delegerede bevillingsbeføjelser. Sidstnævnte betyder at man med ratingen kan sikre, at kun særligt specialiserede medarbejde kan give kredit til virksomheder der er relativt dårligt ratede. Samtidig er det muligt at sætte et loft for hvor stort lånebeløb de enkelte rådgivere kan bevilge en given rating gruppe. Ratingen bliver, ud over at være guidende i valget af kunder og segmenteringen af beføjelser, benyttet i prisfastsættelsen af det produkt der tilbydes kunden. Ved at kende risikoen på kunden kan man altså inkorporere denne i prisen, sammen med andre faktorer som den nuværende og potentielle indtjening på virksomheden, det samlede forretningsomfang m.v. Efter lånene er kommet på bøgerne, benyttes ratingen både til at vurdere kvaliteten af den samlede portefølje, men også til at se hvordan de enkelte kunders rating udvikler sig. De kunder hvis rating forværres kan følges tæt, hvilket giver mulighed for at hjælpe kunden med at forbedre dennes finansielle situation og/eller mitigere bankens risici ved at tage mere sikkerhed eller reducere uudnyttede kreditter. For at opsummere ovenstående, giver konkursforudsigelse og dermed den individuelle rating på hver virksomhed, mulighed for en stringent tilgang til at følge risikoen i banker. Ratingen kalibreres både på en finansiel del med regnskabstal samt en adfærdsdel og benyttes efterfølgende ved: oprettelsen af nye engagementer, som rettesnor i kreditvurderingen, til delegerede bevillingsbeføjelser samt til prisfastsætning. Efter kreditten er givet overvåges ratings både for at vurdere den samlede portefølje, men også for at følge de enkelte kunder og opfange problemer tidligt nok til at kunne mitigere risici, før det er for sent. 7

12 3 Tidligere empiriske undersøgelser Konkursforudsigelse har været et populært emne siden midten af tresserne, hvor Beaver (1966) som en af de første testede finansielle ratioers evne til at forudsige konkurser. Beaver benyttede en univariate analyse; hvor hver ratio bliver sammenlignet med et cut-o punkt hvorefter virksomhederne klassificeres som værende i risiko for konkurs eller ej. Ved denne metode identificerede Beaver 30 ratioer som relevante for konkursforudsigelse og klassificerede op til 90% af observationerne korrekt, ud fra 79 par af henholdsvis konkursramte og sunde virksomheder. Altman (1968) var få år efter først til at anvende en multipel diskriminant analyse, der anvendte 7 finansielle ratioer. Denne metode tillod, modsat den univariate analyse, at estimere den kombination af ratioer som bedst diskriminerede mellem de to grupper af virksomheder. Altman identificerede 95% af konkurserne korrekt ud af en matchet stikprøve på 33 virksomhedspar. Bag den multiple diskriminant analyse var dog en række strenge antager heriblandt at de uafhængige variable skal være normalfordelt og lineær afhængige. For at overkomme disse benyttede Ohlson (1980) som en af de første, den logistiske regressionsanalyse til konkurs forudsigelse. Ohlson viste at finansielle ratioer kunne bidrage signifikant til konkursforudsigelsen, men fandt samtidig en lavere forklaringskraft relativt til tidligere studier - det skyldes dog sandsynligvis, at han benyttede et mere repræsentativt sample end tidligere. Siden Ohlsons undersøgelse i 1980 er logit estimation brugt flittigt i både empiri og praksis (Beaver et al., 2005; Hauser og Booth, 2011). I de seneste år har der i empirien generelt været stigende opmærksomhed på det metodologiske valg. Linearitets antagelser og behovet for at specificere en funktionel form i den logistiske regressionsanalyse, har ført til øget brug af neurale netværk til konkursforudsigelse. De neurale netværk har en fordel relativt til den logistiske regression metode i forhold til at kunne modellere komplekse ikke-lineære forhold mellem de forklarende og den afhængige variabel. Odom og Sharda (1990) var blandt de første forskere til at benytte neurale netværk i konkursforudsigelse. De fandt en mindst ligeså god forudsigelsesgrad sammenlignet med tidligere studier, der benyttede den logistiske regressionsmetode. Siden da, har et stort antal studier brugt neurale netværk til konkursforudsigelse (Chava og Jarrow, 2004; Lee og Chen, 2005; O Leary, 1998; Shumway, 2001). Selvom de neurale netværk har vist sig at forudsige konkurser mere akkurat end logit modellerne (Tseng og Hu, 2010; West, 2000), er de ofte kritiseret for deres lange træningsproces og den manglende mulighed for at kunne identificere variablernes relative 8

13 performance. Blandt andet derfor er brugen af de neurale netværk begrænset i praksis (Lee og Chen, 2005; Piramuthu, 1999). Problemerne med den logistiske regressionsmetode og neurale netværk, har i andre akademiske områder banet vejen for brug af alternative statistiske metoder som for eksempel Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) og Classification and Regression Trees (CART). Disse er begge ikke-parametriske regressionsteknikker, hvor der ikke kræves en specificeret funktionel form. Flere naturvidenskabelige forskere påviser således en bedre forudsigelsesgrad ved at benytte MARS overfor den logistiske regressionsmetode. Moisen og Frescino (2002) viser eksempelvis, at MARS performer bedre i forudsigelsen af skov karakteristika. Det samme gør Lin et al. (2008) i et medicinsk studie af prostata kræft. I forhold til konkursforudsigelse, viser Lee og Chen (2005), ved at anvende et datasæt af 510 private husholdninger, at MARS kombineret med neurale netværk forudsiger konkurser bedre end den logistiske regressionsmetode. I et overblik over statistiske metoder til forudsigelse af konkurser finder Ravi Kumar og Ravi (2007) dog, at MARS frem til 2007 ikke er blevet benyttet i konkursforudsigelse af virksomheder. I et praktisk perspektiv bemærkes det, at langt størstedelen af studierne omkring konkursforudsigelse er baseret på ikke tilfældige stikprøver. Således udvælges ofte et matchet sæt af konkurser og tilsvarende sunde virksomheder før modellen estimeres (Altman, 1968; Baldwin og Glezen, 1992; Hauser og Booth, 2011; Laitinen og Laitinen, 2001; Lee og Chen, 2005; Ohlson, 1980; Shumway, 2001; Ta er, 1982). I en gennemgang af 86 modeller på området, finder Aziz og Dar (2006) desuden at størstedelen af undersøgelserne ikke benytter trænings- og testdata, selvom det potentielt kan give et stærkere test af den egentlige forudsigelsesgrad. Herudover viser forfatterne at næsten halvdelen af studierne benytter stikprøver på under 100 virksomheder, og at den største stikprøve er på virksomheder. Samlet betyder dette at modellernes evne til at forudsige konkurser i praksis potentielt er misledende, og at resultaterne derfor ikke kan anvendes generelt. Denne analyse adskiller sig fra de øvrige undersøgelser ved at være foretaget på et datasæt bestående af danske virksomheder, uden at sample eller matche data. Dette kan ikke bare give et indblik i de danske virksomheder og de finansielle ratioer som værktøj til konkursforudsigelse, men også bidrage til en forståelse af konkursforudsigelse i praksis. 9

14 4 Konkursforudsigelse af danske virksomheder De følgende afsnit indledes med en redegørelse for sammensætningen og opbygningen af de tilgængelige regnskabsdata. På denne baggrund vil virksomhedernes karakteristika blive beskrevet, der vil blive redegjort for de finansielle ratioer der vælges til analysen før ratioerne til sidst applikeres på det aktuelle datasæt. 4.1 Datagrundlag Datagrundlaget, som er stillet til rådighed af en stor dansk bank, indeholder stamdata, konkurshændelser og regnskabstal på danske virksomheder. Datasættet har ingen tilknytning til bankens kundeportefølje; virksomhederne optræder altså uanset tilhørsforholdet til banken. Alle data der er registreret før 2004 fravælges initialt, da der i datasættet er væsentligt færre virksomheder før dette tidspunkt, sammenlignet med antallet af virksomheder rapporteret af Danmarks Statistik Regnskabstal Såfremt et regnskab er indleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i perioden , vil regnskabet optræde i det tilgængelige datasæt. Alle virksomheder, med undtagelse af virksomheder i regnskabsklasse A, er forpligtet til at indsende deres årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Regnskabsklasse A indeholder generelt mindre virksomheder med personligt ansvar 1 og omfatter derfor over halvdelen af Danmarks virksomheder (se tabel 20 i appendiks). Således er en stor del af de mindre danske virksomheder ikke forpligtet til at o entliggøre deres regnskab, hvorfor det ikke vil kunne findes i den betragtede stikprøve. Af praktiske og metodemæssige årsager, bliver i alt omkring 10% af de tilgængelige regnskaber fra perioden 2004 til 2012 fjernet fra stikprøven. Den samlede reduktion af data er vist i tabel 2. Først frasorteres regnskaberne der tilhører virksomheder uden CVR nummer. Dernæst er regnskaber uden et samlet resultat for året fjernet, da disse regnskaber generelt er helt tomme og således ikke indeholder nogle værdier. Desuden er koncernregnskaber fravalgt, da de underliggende virksomheder også indgår i stikprøven. Derefter fjernes alle tidligere versioner af et 1 Også selskaber der, i to hinanden følgende år, har en balancesum på 0-7 mio., omsætning på 0-14 mio. og 0-10 ansatte tilhører regnskabsklasse A (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2011) 10

15 givent regnskab, så kun den nyeste udgave er tilbage i datasættet. Også regnskaber der dækker over 0 måneder fjernes sammen med dubletter og regnskaber hvor der er angivet et andet regnskab for samme periode. Slutteligt fjernes de regnskaber der ikke er angivet i danske kroner af praktiske årsager. Regnskaberne i udenlandsk valuta dækker omkring 1% af den tilbageværende stikprøve og det bemærkes, at forekomsten af konkurser er væsentlig lavere i denne del af stikprøven. Omkring 10% af regnskaberne dækker over en anden periode end normen på 12 måneder. Dette giver problemer i forhold til sammenligning af stock-størrelser og dermed også i beregningen af de enkelte finansielle ratioer. Det er en potentiel problemfyldt løsning, helt at fjerne data fra stikprøven, idet det ikke kan udelukkes at konkurser er overrepræsenteret i denne gruppe med alternativ periodisering af regnskaber. Det er tværtimod tænkeligt, at en problemramt virksomhed ikke kan overholde deadlines og derfor udskyder eller omlægger regnskabsåret. I stedet laves derfor en simpel beregning af det årlige resultat, ved at multiplicere tallene fra virksomhedens resultatopgørelse, således at det samlede antal måneder giver 12. Hvis virksomheder eksempelvis har aflagt halvårsregnskab ganges tallene altså med 2. Tallene på balancen bibeholdes og fremstår dermed uændret. Datasættet ender på 1,3 mio. regnskaber indgivet af danske virksomheder fra 2004 til Stikprøven er sammenlignet med data fra Danmarks Statistik over antallet af virksomheder i tabel 20 (appendiks). Når det tages i betragtning, at enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber kun sjældent vil indlevere regnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan det konstateres at antallet af regnskaber virker korrekt Konkurshændelser I datagrundlaget findes ud over regnskabstallene, også en række o entlige hændelser der er registreret på danske virksomheder mellem 2005 og Disse hændelser dækker også over virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge årsrapport hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Af de rapporterede o entlige hændelser er to interessante i denne analyse under konkursbehandling og konkursbehandling afsluttet. Den første hændelse indtræder når konkursdekretet udsendes og bekendtgøres i Statstidende. Det er denne meddelelse som indleder konkursbehandlingen for virksomheden, og virksomheden vil herefter ikke længere råde over egne midler jf. konkursloven 29 (Justitsmi- 11

16 nisteriet, 2011). Retssager, betalingspåkrav m.v. skal derfor fra dette tidspunkt rettes mod konkursboet. Hændelsen konkursbehandling afsluttet optræder når boet er endeligt opgjort. Data er ikke konsistent og hændelsen konkursbehandling afsluttet kan således optræde uden at hændelsen under konkursbehandling er indtru et. Derfor findes den første af de to hændelser på en given virksomhed og det pågældende år betrages da som konkursåret. Af figur 1 fremgår det, er der er god overensstemmelse mellem antallet af konkurser rapporteret af Danmarks Statistik og datasættet anvendt i dette papir. Ses udelukkende på konkurshændelser er tallene næsten ens, med undtagelse af 2012, hvor kun omkring halvdelen af konkurserne er med i denne analyse. Det antages at disse konkurshændelser endnu ikke er modtaget fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I figuren ses det ligeledes, at en del af konkurshændelserne ikke kan forbindes med et regnskab i stikprøven. Dette er som forventet, da ikke alle virksomheder har indberetningspligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Figur 1: Antal konkurser 7,000 6,000 Antal virksomheder 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Konkurser rapporteret af Danmark Statistik Konkurshændelser i dette datasæt Konkurshændelser i dette datasæt, med regnskabsdata Kilde: Data fra Danmarks Statistik, tabel KONK9 12

17 Med viden om konkurserne, er det nu muligt at bearbejde data yderligere. Derfor frasorteres de regnskaber der er registreret efter en konkurs er indtru et, da disse ikke er relevante for analysen. Desuden fjernes regnskaber for virksomheder der er gået konkurs før Sammensætningen af den endelige stikprøve kan ses i tabel 2. Tabel 2: Reduktion i data Fratrukket Total +Regnskaberfraogmed RegnskaberudenCVRnummer Regnskaberhvoråretsresultatmangler Koncernregnskaber Regnskaberderdækkerover0måneder Regnskaberderikkeernyesteversion Dubletterogflereregnskaberisammeår RegnskaberivalutaforskelligfraDKK Regnskaberforvirksomhedermedkonkursfør Regnskaberefterenkonkurserindtru et =Antalobservationer Beskrivende statistik Som det fremgår af tabel 3, dækker det tilbageværende datasæt over ca. 1,3 mio. regnskaber fra ca forskellige virksomheder indgivet i perioden Af disse virksomheder er eller 7% gået konkurs. Det bemærkes at andelen af indleverede regnskaber fra de konkursramte virksomheder er lavere end for gruppen som helhed. Dette skyldes tildels, at der ikke findes regnskaber efter en konkurs, hvorfor antallet af regnskaber for konkursramte virksomheder naturligt vil være færre. Desuden er det nemt at forestille sig, at konkursramte virksomheders regnskabsførelse ofte er mangelfuld op til konkursen, da incitamentet til at indsende regnskab er lavere relativt til en sund virksomhed. Tabel 3: Antal af virksomheder og konkurser Virksomheder Regnskaber Antal Pct. Antal Pct. Ikke konkurs % % Konkurs % % Ialt % % 13

18 Brancher Andelen af konkurser fordelt på brancher er angivet i tabel 4. Brancherne er baseret på øverste niveau i Dansk Branchekode som vedligeholdes af Danmarks Statistik. Tabellen viser generelt en god overensstemmelse mellem andelen af virksomheder og andelen af konkurser i de enkelte brancher. En væsentlig undtagelse er branchen bygge og anlægsvirksomhed som udgør 14% af konkurserne - det dobbelte af hvad branchen udgør i den samlede statistik. Også engroshandel og detailhandel er overrepræsenteret blandt konkurserne relativt til totalen. Sidst er branchen pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring interessant, da den udgør omkring en tredjedel af alle virksomheder, men kun 17% af de samlede konkurser. Tabel 4: Branchefordeling Ikke konkurs Konkurs Antal Andel Antal Andel Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester % 835 4% Andre serviceydelser % 164 1% Bygge- og anlægsvirksomhed % % El-, gas- og fjernvarmeforsyning 790 0% 13 0% Engroshandel og detailhandel % % Fast ejendom % % Fremstillingsvirksomhed % % Information og kommunikation % 816 4% Kultur, forlystelser og sport % 155 1% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri % 127 1% Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser % % O entlig forvaltning og forsvar; socialsikring 23 0% 2 0% Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed % 695 4% Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring % % Private husholdninger med ansat medhjælp 161 0% 6 0% Råstofindvinding 194 0% 12 0% Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger % 82 0% Transport og godshåndtering % 664 4% Undervisning 950 0% 63 0% Uoplyst % % Vandforsyning 505 0% 17 0% Total % % En dekomponering af branchen pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring i underbrancher viser, jf. tabel 5, at branchen hovedsageligt består af holdingselskaber, som kun sjældent producerer varer eller serviceydelser. I stedet ejer holdingselskaberne andele af andre virksomheder, hvorfor konkurser blandt disse i høj grad afhænger af situationen i dattervirksomhederne. De finansielle virksomheder er generelt underlagt regulering på andre vilkår end resten af brancherne, hvilket 14

19 ofte benyttes som argument for at frasortere de finansielle selskaber i analyser af konkursforudsigelse (Das et al., 2007). I denne stikprøve beholdes branchen dog som udgangspunkt. Fortolkningen af denne analyses resultater bliver gjort på et aggregeret niveau og hvis denne branche skulle udelukkes, kan også relevansen af andre brancher diskuteres. Hvis der er væsentlige forskelle i resultaterne fremadrettet med eller uden denne branche, vil det blive kommenteret. Tabel 5: Fordeling på underbrancher i pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring Ikke konkurs Konkurs Antal Pct. Antal Pct. Pengeinstitutvirksomhed 151 0% 8 0% Holdingselskabers virksomhed % % Investeringsforeninger, investeringsselskaber o.l % % Anden finansiel formidling % % Forsikring 167 0% 2 0% Genforsikring 521 1% 11 0% Pensionsforsikring 78 0% 0 0% Hjælpetjenester (finansieringsvirksomhed) 292 0% 17 1% Hjælpetjeneste (forsikring) 253 0% 14 0% Formueforvaltning 844 1% 18 1% Total % % Etableringsår og geografi I figur 2 ses andelen af konkurser fordelt på virksomhedens etableringsår. Figuren illustrerer for eksempel at ca. 5% af de virksomheder som er gået konkurs fra 2004 til 2012 er startet før I figuren ses det også, at en relativ stor andel (over 10%) af de virksomheder, som blev etableret op til finanskrisen mellem 2002 og 2006 efterfølgende er gået konkurs. Dette kan være tegn på, at der blev taget store risici op til krisen, eller at disse virksomheder ikke har nået at polstre sig før krisen begyndte. Det bemærkes desuden, at konkursandelen i årene fra 2007 til 2011 er relativ lav. Dette er dog en naturlig konsekvens af, at virksomheder der er startet efter denne periode, kun har haft få år til reelt at gå konkurs. 15

20 Figur 2: Fordeling af konkurser på etableringsår < Konkurs andel i pct. Geografisk er der ikke stor forskel på, hvilke regioner der oplever den største andel af konkurser. I Region Hovedstaden er 9% af virksomhederne gået konkurs i perioden mod godt 5,5% i Region Jylland. Regionsfordelingen ses i figur 3. Figur 3: Geografisk fordeling af konkurser Konkurs andel i pct Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark Nordjylland Regnskabstal Et overblik over størrelsesorden af de danske virksomheder ses i tabel 6, hvor regnskaberne er fordelt efter størrelsen af egenkapitalen. Det bemærkes at der generelt er en stor andel af mindre virksomheder med en egenkapital på under 5 mio. kr. Denne gruppe repræsenterer 80% af regnskaberne blandt de sunde virksomheder og 91% af regnskaberne blandt konkurserne. Det bemærkes også at en stor del (31%) af regnskaberne for konkurs virksomhederne har en negativ egenkapital. Dette kan forekomme når årets negative resultat overføres til egenkapitalen, som dermed også bliver negativ hvis det negative resultat overstiger den opsparede 16

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Når virksomheder afleverer årsregnskabet

Når virksomheder afleverer årsregnskabet FSR ANALYSE / JULI 2016 Når virksomheder afleverer årsregnskabet for sent har de typisk et dårligere resultat og dårligere kreditrating Undersøgelse af for sent afleverede regnskaber Danske selskaber skal

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab I USA og UK bruges betegnelsen zombieselskab om forgældede selskaber, der er ude af stand til at betale af på deres gæld, men som alligevel lever videre

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Analyse af Iværksætterselskaber.

Analyse af Iværksætterselskaber. Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber (IVS) sammenlignet med Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (APS) og Øvrige selskaber (ØSF) hvor det giver mening.

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Februar 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo januar 2013 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse 1.

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit April 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, website: www.soliditet.dk

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer?

ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? ANALYSE AF DE DANSKE VENTUREFONDSFORVALTERE Hvad kan vi lære af de sidste 15 års ventureinvesteringer? STATUS PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Det danske venturemarked er kommet langt siden de første investeringer

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2015 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon: 7022 0410, E-mail: customercare@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Maj 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.soliditet.dk

Læs mere

Forbehold og supplerende oplysninger

Forbehold og supplerende oplysninger Forbehold og supplerende oplysninger -Analyse af 2012-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed November 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Telefon: 7022 0410, E-mail: customercare@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8

2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY. Januar 2016. Side 1 af 8 2016: Fokus på betalingsfrister - betydningen af længere betalingsfrister for SMV er SURVEY Januar 2016 Side 1 af 8 Om FSR survey FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo september 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,6 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

o o o Sum of Samlet omsætning i Sum of Samlet beskæftigelse i konkursramte virksomheder konkursramte virksomheder Row Labels (mio. kr.) (fuldtidsansatte) 2009 35,766 21,197 2010 22,260 19,104 2011 20,754

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne

ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne ANALYSENOTAT Portræt af iværksætterne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE ne har stor betydning for samfundsøkonomien: hvem er de? ne har stor betydning for samfundsøkonomien: de er med til at identificere

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken

Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken Banken står klar med kapital og vil gerne låne ud til sunde og kreditværdige erhverv. Solid egenkapital og en lønsom forrentning er afgørende,

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S Analyserapport for Produktion, Handel & Service A/S 12345674 Regnskabsår Nøgletalsanalyserapport Rentabilitetsanalyse G1.1 Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) Resultat før afskrivninger X 100 / Nettoomsætning

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Header text Total markedsanalyse

Header text Total markedsanalyse Firmanavn SoftInform ApS Kilde Salesoptimizer DK med Greens data Dato 31. december 2011 fil testfile.xlsx Indhold Resultat af emneprioritering...2 sudvælgelsens resultat...2 sanalyse på Firmatype...2 sanalyse

Læs mere

NYETABLEREDE SVINEPRODUCENTER

NYETABLEREDE SVINEPRODUCENTER & NYETABLEREDE SVINEPRODUCENTER NOTAT De nyetablerede svineproducenter i perioden 2009-2013 har en økonomi der ikke adskiller sig væsentligt fra gennemsnittet. De familiehandlede bedrifter har en højere

Læs mere