Konkursforudsigelse af danske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkursforudsigelse af danske virksomheder"

Transkript

1 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Økonomisk Institut KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatspeciale Peter Juel Jensen Konkursforudsigelse af danske virksomheder Vejleder: Anders Milhøj Antal ECTS: 30 Afleveret den: 15/03/13

2 Executive Summary When a company goes bankrupt, it may have extensive consequences for shareholders, creditors, distributers, customers, employees and management. Consequently, although banks and other institutions already have highly complex forecasting methods, a slight improvement in the ability to predict bankruptcies can potentially lead to substantial savings for the economy as a whole. Bankruptcy prediction models are broadly studied both in terms of identifying symptoms of bankruptcy and comparing di erent statistical methods. Financial ratios are frequently used as input in bankruptcy prediction models, although it is clear that these ratios represent consequences rather than the actual reasons behind the bankruptcies. In regards to the preferred statistical tool, the logistic regression method is often used to estimate bankruptcy models both in empirical studies and in practise. This method however has several drawbacks, among others in regards to the assumption of linearity, handling of outliers, missing values and the applied functional form. Researchers have used neural networks to overcome these problems, however neural networks have shortcomings as well, especially caused by the black box interpretation of their results. Although most of the empirical studies looking to predict bankruptcies find high prediction power, the general applications of the results are limited, since non-random samples and matched data are used. This thesis is motivated by the claims above, and my employment in a Credit Department in Danske Bank, and seeks to investigate how financial ratios contribute to the prediction of bankruptcies from a practical perspective. The analysis in the thesis is based on 1.3 million financial statements from 267,000 Danish companies and includes 18,687 bankruptcies that were made public in the period 2004 to The data thus represents around half of all Danish companies and primarily excludes smaller companies that do not have an obligation to make their financial statements public. Due to methodological reasons the data is divided into three sets; a full set with all data, a set that includes companies with positive equity and a set containing companies with negative equity. Based on the dataset two statistical models are applied to predict bankruptcies. Initially the logistic regression technique is used as a baseline to model three di erent scenarios based on the di erent datasets described above. First the full data set is estimated to give an overview of the variables that significantly

3 contribute to bankruptcies. The second model only considerers companies that have a financial statement reported in 2011 or went bankrupt the same year. Lastly a more realistic model is estimated to examine the predictive power when training and testing do not happen at the same point of time. This model thus simulates a more practical application of bankruptcy prediction models. Following the logistic regressions the same three models described above are estimated using Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS). MARS is a nonparametric regression technique where the independent variables do not take a specific functional form, but are automatically constructed based on the available information in the data sample. MARS is thus built around the concept of splines, knots and basis functions, which allows for automatic modelling of non-linear dependencies and interactions between variables. Thereby it is possible to overcome some of the problems related to the baseline logistic regression. Furthermore compared to the heavily used neural networks, MARS does not to the same extent su er from the black box problem. The results from both the logistic and MARS regressions reveal that only a few financial ratios are significant in the prediction of bankruptcies, and that all of these are related to the indebtedness and liquidity of the company in question. The ratios that potentially could reflect the profitability and e ciency of the company are thus not significant even though they could be expected to be better early warning indicators. The predictive power of the models is generally lower than what is found in previous studies. In the model using realistic training and testing data for example, the information provided from the financial statement can help identify half of the bankruptcies if one accepts to exclude 20 % of the healthy firms. Despite the lower predictive power this study overcomes several statistical problems and the results might thus find greater applicability in practise. In regards to the choice of regression method, MARS found several non-linear dependencies between the financial statement data and the bankruptcies and furthermore identified additional financial ratios with predictive power that were not identified in the logistic regression analysis. The predictive power from MARS was generally slightly better, but did not outperform the baseline model in the third realistic application. Even though MARS did not improve this particular application, the method still adds value to bankruptcy prediction by identifying relevant variables, treating outliers better and being able to handle financial statements with missing values.

4 Forord Indledningsvis ønsker jeg at takke Anders Milhøj for værdifuld og kompetent vejledning i forbindelse med udarbejdelse af nedenstående opgave. I specialet undersøges hvordan finansielle ratioer bidrager til forudsigelsen af konkurser i virksomheder fra et praktisk perspektiv. Centrale finansielle ratioer identificeres og udvalgte modeller estimeres, for at kunne redegøre for den egentlige forklaringskraft og om ikke-konventionelle statistiske metoder kan forbedre forudsigelsesgraden. Inspirationen kommer fra mit arbejde i Danske Banks kreditorganisation og at en marginal bedre evne til at forudsige konkurser, potentielt vil kunne bidrage til store samfundsmæssige besparelser. Jeg vil sluttelig takke banken, der venligst stillede datagrundlaget for den empiriske analyse til rådighed og Anette Halmind for løbende sparring. Udarbejdelsen af specialet og det dertilhørende dataarbejde er udelukkende udført på egen hånd. Eventuelle fejl og mangler er dermed eget ansvar.

5 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 2 2 Konkursforudsigelse i praksis Hvorfor går virksomheder konkurs? Konkursforudsigelse i banker Tidligere empiriske undersøgelser 8 4 Konkursforudsigelse af danske virksomheder Datagrundlag Regnskabstal Konkurshændelser Beskrivende statistik Finansielle ratioer som indikatorer for konkurs Finansielle ratioer på danske virksomheder Statistisk analyse Model validering Logistisk regressionsanalyse Teorien Empiriske resultater Diskussion Multivariate Adaptive Regression Splines Teorien Empiriske resultater Diskussion Vurdering og diskussion 65 7 Konklusion 70 8 Appendiks 71 Bibliografi 72 1

6 1 Introduktion En virksomheds konkurs har vidtrækkende konsekvenser for både aktionærer, kreditorer, leverandører, kunder, ansatte og ledelsen. I nogle tilfælde er e ekterne endnu mere udstrakte og større konkurser kan derfor have konsekvenser langt ud over den enkelte virksomhed. I dette speciales datagrundlag findes danske konkurser, som alle har fundet sted mellem 2004 og Blot en lille forbedring i forudsigelsen af disse, kunne potentielt have ledt til store samfundsøkonomiske besparelser. Forudsigelsen af konkurser er studeret bredt, både i forhold til at finde symptomer på konkurser og i forhold til sammenligningen af forudsigelsesgraden mellem forskellige statistiske metoder. En stor andel af de tidligere undersøgelser lider dog under potentiel sampling bias, små stikprøver og betragter desuden ikke danske virksomheder. Den generelle anvendelighed af undersøgelserne er derfor begrænset i praksis, hvis en dansk bank eksempelvis ønsker at forbedre deres kreditscoring model - hvor det underliggende problem netop er, hvorvidt virksomheder stopper med deres afbetalinger eller ej. Desuden er den logistiske regressionsmodel, sammen med neurale netværk, dominerende statistiske metoder til at analysere konkursforudsigelse både i empirien og i praksis (Beaver et al., 2005; Hauser og Booth, 2011). Dette på trods af at de har klare ulemper i relation til henholdsvis antagelsen om linearitet og fortolkningen. Med udgangspunkt i ovenstående motivation undersøges i dette speciale følgende: Problemformulering: Hvordan bidrager finansielle ratioer til forudsigelse af danske virksomheders konkurser fra et praktisk perspektiv? På baggrund af ovenstående problemformulering foretages en statistisk analyse, hvor der anvendes 1,3 mio. danske regnskaber fra perioden 2004 til Opgavens fokus vil være på hvilke finansielle ratioer der er centrale, forudsigelsesgraden for den samlede model og hvordan den ikke-parametriske Multivariate Adaptive Regression Splines metode kan forbedre resultaterne fra den logistiske regressionsmodel, ved automatisk at modellere den funktionelle form og ikke-lineære sammenhænge. For at afgrænse analysen betragtes forudsigelsen af konkurser i virksomheder fra et praktisk perspektiv, med fokus på banker og deres konkursforudsigelse af virksomheder. Dermed omtales betydningen for andre grupper, der potentielt kunne drage fordel af analysens resultater ikke. Desuden er estimationerne udført ude- 2

7 lukkende på tal der kan hentes fra virksomhedernes regnskab. Analysen er struktureret således: I kapitel 2 gives en kort beskrivelse af hvorfor virksomheder går konkurs og hvordan konkursforudsigelse i praksis bliver benyttet i banker. I kapitel 3 gives et overblik over litteraturen på området, samt denne analyses bidrag. Dataudvælgelsen og beskrivende statistik for konkurs og ikke-konkurs virksomhederne er givet i kapitel 4, sammen med et overblik over de tilgængelige finansielle ratioer. Kapitel 5 indeholder diskussion af modelvalidering i praksis, teorien og selve hovedanalysen af henholdsvis den logiske regressionsmetode og Multivariate Adaptive Regression Splines. En generel vurdering og diskussion findes i kapitel 6, før der konkluderes i kapitel 7. 3

8 2 Konkursforudsigelse i praksis I udviklingen af modeller til konkursforudsigelse, er den første problemstilling selve definitionen af konkurs. I lovmæssig forstand er en virksomhed konkurs når konkursdekretet bliver afsagt af skifteretten (Justitsministeriet, 2011). Der kan dog også modelleres andre beslægtede hændelser, såsom misligholdelse af lån, insolvens eller lignende. Fordelen ved at vælge en af de sidstnævnte er at den bredere definition inkluderer relativt flere konkurser i modellen, hvilket af statistiske årsager kan være en fordel. På den anden side bliver det også mere uklart, hvilken situation der reelt modelleres og det bliver sværere at adskillle konkursramte fra sunde virksomheder. En yderligere fordel ved den lovmæssige definition er, at den giver en helt objektiv dato for selve konkursen. I overenstemmelse med størstedelen af empirien på området (Balcaen og Ooghe, 2006), benyttes derfor den lovmæssige definition i denne opgave. 2.1 Hvorfor går virksomheder konkurs? Der er meget sandsynligt, at der kan findes en unik historie bag langt de fleste konkurser i danske virksomheder. Hver virksomhed vil ikke blot blive påvirket af mange forskellige faktorer, men også tackle dem på hver deres facon. I tabel 1 er vist en ikke udtømmende liste af faktorer, som på sigt kan lede virksomheden mod konkurs (Altman og Hotchkiss, 2006; Argenti, 1976). Disse faktorer kan opdeles i henholdsvis interne og eksterne faktorer, hvor de interne faktorer primært omhandler omstændigheder som ledelsen kan reagere på. Altman og Hotchkiss nævner netop ledelsen som den faktor, der ofte er kernen i problemet og årsagen til at en virksomhed går konkurs. De dårlige ledelsesmæssige problemer manifesterer sig for eksempel gennem et manglende fokus på ændringer i markedet, direkte svindel og ledelsens begrænsede viden om virksomhedens finansielle situation. De eksterne faktorer er udefrakommende fra virksomhedens synspunkt og vedrører reguleringer fra staten, hele brancher der er ramt af nedgang, konkurrence og naturlige forandringer omkring virksomheden. 4

9 Tabel 1: Interne og eksterne faktorer der medvirker til konkurs Interne faktorer Eksterne faktorer Manglende reaktion overfor teknologisk udvikling og dertil kommende nye muligheder Dårlig kommunikation, eksternt (kunder, leverandører, investorer) og internt Svindel eller overlagt misligholdelse af forpligtelser Manglene fokus på omkostninger Ringe kendskab til den finansielle situation Ekstraordinær høj gearing Fagforeninger der presser lønningerne op over virksomhedens marginal produkt Regulering fra staten som kan sløre markedets signaler til forretningens beslutningstagere Naturlige årsager som katastrofer, demografiske ændringer m.v. Kronisk syge industrier (for eksempel landbrug) Deregulering af industrier som fjerner den statslige beskyttelse af industrien (for eksempel flytrafik og energi) International konkurrence Overkapacitet i industrien Stor tilgang af virksomheder i en industri grundet positive forventninger om fremtiden. Makroøkonomiske udsving Kilde: Baseret på Argenti (1976) samt Altman og Hotchkiss (2006) Fælles for langt størstedelen at de faktorer der er nævnt i tabellen er, at de er svære at modellere. Som alternativ må man i stedet se på konsekvenserne af de beslutninger ledelsen tager og de eksterne faktorer der påvirker virksomheden. Da det gælder for både de eksterne og interne faktorer, at de med tiden vil afspejles i virksomhedens regnskaber, er regnskabsdata og finansielle ratioer et populært instrument, når konkurser skal modelleres i praksis. 2.2 Konkursforudsigelse i banker Analysen i kapitel 5 er baseret på et datasæt, der indeholder alle o entlige tilgængelige danske regnskaber i perioden fra 2004 til For at kunne vurdere anvendeligheden af de fundne resultater, er det naturligt først at klarlægge, hvordan konkursforudsigelse bliver udført i praksis i banker. Nedenstående afsnit vil derfor netop redegøre for konkurs forudsigelse, ved at benytte informationer der i nogen grad er baseret på samtaler med en afdeling i en stor dansk bank. I praksis giver modeller for konkursforudsigelse i banker et bidrag til den probability of default (PD) model banker er pålagt at have, i forhold til reglerne i Basel II (Altman og Hotchkiss, 2006). Denne model giver hver kunde en rating efter et 5

10 fastsat skema, som er baseret direkte på den estimerede sandsynlighed for, at den givne virksomhed går konkurs i løbet af det næste år. De faktorer ratingen estimeres på, kan deles op i to individuelle modeller. Den første model er ren finansiel og indeholder relevante nøgletal fra virksomhedens regnskab og andre stamdata. Den anden model er en adfærdsdel som indeholder hændelser der kan registreres i markedet, eksempelvis hyppige direktørskift, og information om virksomhedens kontoadfærd internt i banken - herunder for eksempel stigende brug af virksomhedens kreditter eller manglende indtægter. Desuden har rådgiveren mulighed for at angive manuelle hændelser der også kan benyttes i modellen, for eksempel hvis virksomheden er i økonomiske vanskeligheder eller hvis der er foretaget nedskrivninger på virksomhedens engagement. Den rent finansielle del har en stor fordel i at indeholde objektive tal for virksomhedens performance. Samtidig er det dog en stor svaghed, at tallene sjældent er særlig opdaterede. I stedet for at afspejle nuet, viser regnskabstallene således hvordan virksomheden klarede sig for et halvt til halvandet år siden. Derfor er netop den høje opdateringsfrekvens styrken i adfærdsdelen, da banken på denne baggrund kan re-kalibrere kundens rating på månedlig basis. Af samme grund er adfærdsmodellen også central, i forhold til at modtage tidlige advarsler om kunder der er i vanskeligheder. For nye kunder vil der selvfølgelig ikke være adgang til adfærdsdata på kontoniveau, hvorfor ratingen må estimeres udelukkende på baggrund af de finansielle nøgletal, samt det faktum at kunden er ny. Efter ratingen er estimeret i modellen, vil den i nogle tilfælde blive underlagt en manuel vurdering efterfølgende. Typisk vil banken acceptere den modelbaserede rating for mindre virksomheder (for eksempel virksomheder med engagement på under 10 mio. kr.) og benytte ratingen som udgangspunkt for en manuel efterbehandling af virksomheden for større virksomheder. Afhængigt af bankens kapacitet kan forskellige modeller benyttes på forskellige grupper af virksomheder. For eksempel kan virksomhederne opdeles efter selskabsform, således at anpartsog aktieselskaber løber igennem én model mens fonde og holdingselskaber løber igennem en anden. Hvor ratings for privatkunder ofte benyttes til at foretage automatiske kredit beslutninger, benyttes ratingen på virksomheder i højere grad som en guideline i den kredit behandlingsproces rådgiveren varetager, når virksomheder ansøger om kredit i banken. Sammen med manuelt kredithåndværk, som for eksempel vurdering af budgetter, virksomhedens profil, ledelsen, overordnet strategi m.v., bliver 6

11 det besluttet om virksomheden kan opnå den ønskede kredit. Ratingen fungerer desuden som hovedkomponent i delegerede bevillingsbeføjelser. Sidstnævnte betyder at man med ratingen kan sikre, at kun særligt specialiserede medarbejde kan give kredit til virksomheder der er relativt dårligt ratede. Samtidig er det muligt at sætte et loft for hvor stort lånebeløb de enkelte rådgivere kan bevilge en given rating gruppe. Ratingen bliver, ud over at være guidende i valget af kunder og segmenteringen af beføjelser, benyttet i prisfastsættelsen af det produkt der tilbydes kunden. Ved at kende risikoen på kunden kan man altså inkorporere denne i prisen, sammen med andre faktorer som den nuværende og potentielle indtjening på virksomheden, det samlede forretningsomfang m.v. Efter lånene er kommet på bøgerne, benyttes ratingen både til at vurdere kvaliteten af den samlede portefølje, men også til at se hvordan de enkelte kunders rating udvikler sig. De kunder hvis rating forværres kan følges tæt, hvilket giver mulighed for at hjælpe kunden med at forbedre dennes finansielle situation og/eller mitigere bankens risici ved at tage mere sikkerhed eller reducere uudnyttede kreditter. For at opsummere ovenstående, giver konkursforudsigelse og dermed den individuelle rating på hver virksomhed, mulighed for en stringent tilgang til at følge risikoen i banker. Ratingen kalibreres både på en finansiel del med regnskabstal samt en adfærdsdel og benyttes efterfølgende ved: oprettelsen af nye engagementer, som rettesnor i kreditvurderingen, til delegerede bevillingsbeføjelser samt til prisfastsætning. Efter kreditten er givet overvåges ratings både for at vurdere den samlede portefølje, men også for at følge de enkelte kunder og opfange problemer tidligt nok til at kunne mitigere risici, før det er for sent. 7

12 3 Tidligere empiriske undersøgelser Konkursforudsigelse har været et populært emne siden midten af tresserne, hvor Beaver (1966) som en af de første testede finansielle ratioers evne til at forudsige konkurser. Beaver benyttede en univariate analyse; hvor hver ratio bliver sammenlignet med et cut-o punkt hvorefter virksomhederne klassificeres som værende i risiko for konkurs eller ej. Ved denne metode identificerede Beaver 30 ratioer som relevante for konkursforudsigelse og klassificerede op til 90% af observationerne korrekt, ud fra 79 par af henholdsvis konkursramte og sunde virksomheder. Altman (1968) var få år efter først til at anvende en multipel diskriminant analyse, der anvendte 7 finansielle ratioer. Denne metode tillod, modsat den univariate analyse, at estimere den kombination af ratioer som bedst diskriminerede mellem de to grupper af virksomheder. Altman identificerede 95% af konkurserne korrekt ud af en matchet stikprøve på 33 virksomhedspar. Bag den multiple diskriminant analyse var dog en række strenge antager heriblandt at de uafhængige variable skal være normalfordelt og lineær afhængige. For at overkomme disse benyttede Ohlson (1980) som en af de første, den logistiske regressionsanalyse til konkurs forudsigelse. Ohlson viste at finansielle ratioer kunne bidrage signifikant til konkursforudsigelsen, men fandt samtidig en lavere forklaringskraft relativt til tidligere studier - det skyldes dog sandsynligvis, at han benyttede et mere repræsentativt sample end tidligere. Siden Ohlsons undersøgelse i 1980 er logit estimation brugt flittigt i både empiri og praksis (Beaver et al., 2005; Hauser og Booth, 2011). I de seneste år har der i empirien generelt været stigende opmærksomhed på det metodologiske valg. Linearitets antagelser og behovet for at specificere en funktionel form i den logistiske regressionsanalyse, har ført til øget brug af neurale netværk til konkursforudsigelse. De neurale netværk har en fordel relativt til den logistiske regression metode i forhold til at kunne modellere komplekse ikke-lineære forhold mellem de forklarende og den afhængige variabel. Odom og Sharda (1990) var blandt de første forskere til at benytte neurale netværk i konkursforudsigelse. De fandt en mindst ligeså god forudsigelsesgrad sammenlignet med tidligere studier, der benyttede den logistiske regressionsmetode. Siden da, har et stort antal studier brugt neurale netværk til konkursforudsigelse (Chava og Jarrow, 2004; Lee og Chen, 2005; O Leary, 1998; Shumway, 2001). Selvom de neurale netværk har vist sig at forudsige konkurser mere akkurat end logit modellerne (Tseng og Hu, 2010; West, 2000), er de ofte kritiseret for deres lange træningsproces og den manglende mulighed for at kunne identificere variablernes relative 8

13 performance. Blandt andet derfor er brugen af de neurale netværk begrænset i praksis (Lee og Chen, 2005; Piramuthu, 1999). Problemerne med den logistiske regressionsmetode og neurale netværk, har i andre akademiske områder banet vejen for brug af alternative statistiske metoder som for eksempel Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) og Classification and Regression Trees (CART). Disse er begge ikke-parametriske regressionsteknikker, hvor der ikke kræves en specificeret funktionel form. Flere naturvidenskabelige forskere påviser således en bedre forudsigelsesgrad ved at benytte MARS overfor den logistiske regressionsmetode. Moisen og Frescino (2002) viser eksempelvis, at MARS performer bedre i forudsigelsen af skov karakteristika. Det samme gør Lin et al. (2008) i et medicinsk studie af prostata kræft. I forhold til konkursforudsigelse, viser Lee og Chen (2005), ved at anvende et datasæt af 510 private husholdninger, at MARS kombineret med neurale netværk forudsiger konkurser bedre end den logistiske regressionsmetode. I et overblik over statistiske metoder til forudsigelse af konkurser finder Ravi Kumar og Ravi (2007) dog, at MARS frem til 2007 ikke er blevet benyttet i konkursforudsigelse af virksomheder. I et praktisk perspektiv bemærkes det, at langt størstedelen af studierne omkring konkursforudsigelse er baseret på ikke tilfældige stikprøver. Således udvælges ofte et matchet sæt af konkurser og tilsvarende sunde virksomheder før modellen estimeres (Altman, 1968; Baldwin og Glezen, 1992; Hauser og Booth, 2011; Laitinen og Laitinen, 2001; Lee og Chen, 2005; Ohlson, 1980; Shumway, 2001; Ta er, 1982). I en gennemgang af 86 modeller på området, finder Aziz og Dar (2006) desuden at størstedelen af undersøgelserne ikke benytter trænings- og testdata, selvom det potentielt kan give et stærkere test af den egentlige forudsigelsesgrad. Herudover viser forfatterne at næsten halvdelen af studierne benytter stikprøver på under 100 virksomheder, og at den største stikprøve er på virksomheder. Samlet betyder dette at modellernes evne til at forudsige konkurser i praksis potentielt er misledende, og at resultaterne derfor ikke kan anvendes generelt. Denne analyse adskiller sig fra de øvrige undersøgelser ved at være foretaget på et datasæt bestående af danske virksomheder, uden at sample eller matche data. Dette kan ikke bare give et indblik i de danske virksomheder og de finansielle ratioer som værktøj til konkursforudsigelse, men også bidrage til en forståelse af konkursforudsigelse i praksis. 9

14 4 Konkursforudsigelse af danske virksomheder De følgende afsnit indledes med en redegørelse for sammensætningen og opbygningen af de tilgængelige regnskabsdata. På denne baggrund vil virksomhedernes karakteristika blive beskrevet, der vil blive redegjort for de finansielle ratioer der vælges til analysen før ratioerne til sidst applikeres på det aktuelle datasæt. 4.1 Datagrundlag Datagrundlaget, som er stillet til rådighed af en stor dansk bank, indeholder stamdata, konkurshændelser og regnskabstal på danske virksomheder. Datasættet har ingen tilknytning til bankens kundeportefølje; virksomhederne optræder altså uanset tilhørsforholdet til banken. Alle data der er registreret før 2004 fravælges initialt, da der i datasættet er væsentligt færre virksomheder før dette tidspunkt, sammenlignet med antallet af virksomheder rapporteret af Danmarks Statistik Regnskabstal Såfremt et regnskab er indleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i perioden , vil regnskabet optræde i det tilgængelige datasæt. Alle virksomheder, med undtagelse af virksomheder i regnskabsklasse A, er forpligtet til at indsende deres årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Regnskabsklasse A indeholder generelt mindre virksomheder med personligt ansvar 1 og omfatter derfor over halvdelen af Danmarks virksomheder (se tabel 20 i appendiks). Således er en stor del af de mindre danske virksomheder ikke forpligtet til at o entliggøre deres regnskab, hvorfor det ikke vil kunne findes i den betragtede stikprøve. Af praktiske og metodemæssige årsager, bliver i alt omkring 10% af de tilgængelige regnskaber fra perioden 2004 til 2012 fjernet fra stikprøven. Den samlede reduktion af data er vist i tabel 2. Først frasorteres regnskaberne der tilhører virksomheder uden CVR nummer. Dernæst er regnskaber uden et samlet resultat for året fjernet, da disse regnskaber generelt er helt tomme og således ikke indeholder nogle værdier. Desuden er koncernregnskaber fravalgt, da de underliggende virksomheder også indgår i stikprøven. Derefter fjernes alle tidligere versioner af et 1 Også selskaber der, i to hinanden følgende år, har en balancesum på 0-7 mio., omsætning på 0-14 mio. og 0-10 ansatte tilhører regnskabsklasse A (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2011) 10

15 givent regnskab, så kun den nyeste udgave er tilbage i datasættet. Også regnskaber der dækker over 0 måneder fjernes sammen med dubletter og regnskaber hvor der er angivet et andet regnskab for samme periode. Slutteligt fjernes de regnskaber der ikke er angivet i danske kroner af praktiske årsager. Regnskaberne i udenlandsk valuta dækker omkring 1% af den tilbageværende stikprøve og det bemærkes, at forekomsten af konkurser er væsentlig lavere i denne del af stikprøven. Omkring 10% af regnskaberne dækker over en anden periode end normen på 12 måneder. Dette giver problemer i forhold til sammenligning af stock-størrelser og dermed også i beregningen af de enkelte finansielle ratioer. Det er en potentiel problemfyldt løsning, helt at fjerne data fra stikprøven, idet det ikke kan udelukkes at konkurser er overrepræsenteret i denne gruppe med alternativ periodisering af regnskaber. Det er tværtimod tænkeligt, at en problemramt virksomhed ikke kan overholde deadlines og derfor udskyder eller omlægger regnskabsåret. I stedet laves derfor en simpel beregning af det årlige resultat, ved at multiplicere tallene fra virksomhedens resultatopgørelse, således at det samlede antal måneder giver 12. Hvis virksomheder eksempelvis har aflagt halvårsregnskab ganges tallene altså med 2. Tallene på balancen bibeholdes og fremstår dermed uændret. Datasættet ender på 1,3 mio. regnskaber indgivet af danske virksomheder fra 2004 til Stikprøven er sammenlignet med data fra Danmarks Statistik over antallet af virksomheder i tabel 20 (appendiks). Når det tages i betragtning, at enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber kun sjældent vil indlevere regnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan det konstateres at antallet af regnskaber virker korrekt Konkurshændelser I datagrundlaget findes ud over regnskabstallene, også en række o entlige hændelser der er registreret på danske virksomheder mellem 2005 og Disse hændelser dækker også over virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge årsrapport hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Af de rapporterede o entlige hændelser er to interessante i denne analyse under konkursbehandling og konkursbehandling afsluttet. Den første hændelse indtræder når konkursdekretet udsendes og bekendtgøres i Statstidende. Det er denne meddelelse som indleder konkursbehandlingen for virksomheden, og virksomheden vil herefter ikke længere råde over egne midler jf. konkursloven 29 (Justitsmi- 11

16 nisteriet, 2011). Retssager, betalingspåkrav m.v. skal derfor fra dette tidspunkt rettes mod konkursboet. Hændelsen konkursbehandling afsluttet optræder når boet er endeligt opgjort. Data er ikke konsistent og hændelsen konkursbehandling afsluttet kan således optræde uden at hændelsen under konkursbehandling er indtru et. Derfor findes den første af de to hændelser på en given virksomhed og det pågældende år betrages da som konkursåret. Af figur 1 fremgår det, er der er god overensstemmelse mellem antallet af konkurser rapporteret af Danmarks Statistik og datasættet anvendt i dette papir. Ses udelukkende på konkurshændelser er tallene næsten ens, med undtagelse af 2012, hvor kun omkring halvdelen af konkurserne er med i denne analyse. Det antages at disse konkurshændelser endnu ikke er modtaget fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I figuren ses det ligeledes, at en del af konkurshændelserne ikke kan forbindes med et regnskab i stikprøven. Dette er som forventet, da ikke alle virksomheder har indberetningspligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Figur 1: Antal konkurser 7,000 6,000 Antal virksomheder 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Konkurser rapporteret af Danmark Statistik Konkurshændelser i dette datasæt Konkurshændelser i dette datasæt, med regnskabsdata Kilde: Data fra Danmarks Statistik, tabel KONK9 12

17 Med viden om konkurserne, er det nu muligt at bearbejde data yderligere. Derfor frasorteres de regnskaber der er registreret efter en konkurs er indtru et, da disse ikke er relevante for analysen. Desuden fjernes regnskaber for virksomheder der er gået konkurs før Sammensætningen af den endelige stikprøve kan ses i tabel 2. Tabel 2: Reduktion i data Fratrukket Total +Regnskaberfraogmed RegnskaberudenCVRnummer Regnskaberhvoråretsresultatmangler Koncernregnskaber Regnskaberderdækkerover0måneder Regnskaberderikkeernyesteversion Dubletterogflereregnskaberisammeår RegnskaberivalutaforskelligfraDKK Regnskaberforvirksomhedermedkonkursfør Regnskaberefterenkonkurserindtru et =Antalobservationer Beskrivende statistik Som det fremgår af tabel 3, dækker det tilbageværende datasæt over ca. 1,3 mio. regnskaber fra ca forskellige virksomheder indgivet i perioden Af disse virksomheder er eller 7% gået konkurs. Det bemærkes at andelen af indleverede regnskaber fra de konkursramte virksomheder er lavere end for gruppen som helhed. Dette skyldes tildels, at der ikke findes regnskaber efter en konkurs, hvorfor antallet af regnskaber for konkursramte virksomheder naturligt vil være færre. Desuden er det nemt at forestille sig, at konkursramte virksomheders regnskabsførelse ofte er mangelfuld op til konkursen, da incitamentet til at indsende regnskab er lavere relativt til en sund virksomhed. Tabel 3: Antal af virksomheder og konkurser Virksomheder Regnskaber Antal Pct. Antal Pct. Ikke konkurs % % Konkurs % % Ialt % % 13

18 Brancher Andelen af konkurser fordelt på brancher er angivet i tabel 4. Brancherne er baseret på øverste niveau i Dansk Branchekode som vedligeholdes af Danmarks Statistik. Tabellen viser generelt en god overensstemmelse mellem andelen af virksomheder og andelen af konkurser i de enkelte brancher. En væsentlig undtagelse er branchen bygge og anlægsvirksomhed som udgør 14% af konkurserne - det dobbelte af hvad branchen udgør i den samlede statistik. Også engroshandel og detailhandel er overrepræsenteret blandt konkurserne relativt til totalen. Sidst er branchen pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring interessant, da den udgør omkring en tredjedel af alle virksomheder, men kun 17% af de samlede konkurser. Tabel 4: Branchefordeling Ikke konkurs Konkurs Antal Andel Antal Andel Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester % 835 4% Andre serviceydelser % 164 1% Bygge- og anlægsvirksomhed % % El-, gas- og fjernvarmeforsyning 790 0% 13 0% Engroshandel og detailhandel % % Fast ejendom % % Fremstillingsvirksomhed % % Information og kommunikation % 816 4% Kultur, forlystelser og sport % 155 1% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri % 127 1% Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser % % O entlig forvaltning og forsvar; socialsikring 23 0% 2 0% Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed % 695 4% Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring % % Private husholdninger med ansat medhjælp 161 0% 6 0% Råstofindvinding 194 0% 12 0% Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger % 82 0% Transport og godshåndtering % 664 4% Undervisning 950 0% 63 0% Uoplyst % % Vandforsyning 505 0% 17 0% Total % % En dekomponering af branchen pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring i underbrancher viser, jf. tabel 5, at branchen hovedsageligt består af holdingselskaber, som kun sjældent producerer varer eller serviceydelser. I stedet ejer holdingselskaberne andele af andre virksomheder, hvorfor konkurser blandt disse i høj grad afhænger af situationen i dattervirksomhederne. De finansielle virksomheder er generelt underlagt regulering på andre vilkår end resten af brancherne, hvilket 14

19 ofte benyttes som argument for at frasortere de finansielle selskaber i analyser af konkursforudsigelse (Das et al., 2007). I denne stikprøve beholdes branchen dog som udgangspunkt. Fortolkningen af denne analyses resultater bliver gjort på et aggregeret niveau og hvis denne branche skulle udelukkes, kan også relevansen af andre brancher diskuteres. Hvis der er væsentlige forskelle i resultaterne fremadrettet med eller uden denne branche, vil det blive kommenteret. Tabel 5: Fordeling på underbrancher i pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring Ikke konkurs Konkurs Antal Pct. Antal Pct. Pengeinstitutvirksomhed 151 0% 8 0% Holdingselskabers virksomhed % % Investeringsforeninger, investeringsselskaber o.l % % Anden finansiel formidling % % Forsikring 167 0% 2 0% Genforsikring 521 1% 11 0% Pensionsforsikring 78 0% 0 0% Hjælpetjenester (finansieringsvirksomhed) 292 0% 17 1% Hjælpetjeneste (forsikring) 253 0% 14 0% Formueforvaltning 844 1% 18 1% Total % % Etableringsår og geografi I figur 2 ses andelen af konkurser fordelt på virksomhedens etableringsår. Figuren illustrerer for eksempel at ca. 5% af de virksomheder som er gået konkurs fra 2004 til 2012 er startet før I figuren ses det også, at en relativ stor andel (over 10%) af de virksomheder, som blev etableret op til finanskrisen mellem 2002 og 2006 efterfølgende er gået konkurs. Dette kan være tegn på, at der blev taget store risici op til krisen, eller at disse virksomheder ikke har nået at polstre sig før krisen begyndte. Det bemærkes desuden, at konkursandelen i årene fra 2007 til 2011 er relativ lav. Dette er dog en naturlig konsekvens af, at virksomheder der er startet efter denne periode, kun har haft få år til reelt at gå konkurs. 15

20 Figur 2: Fordeling af konkurser på etableringsår < Konkurs andel i pct. Geografisk er der ikke stor forskel på, hvilke regioner der oplever den største andel af konkurser. I Region Hovedstaden er 9% af virksomhederne gået konkurs i perioden mod godt 5,5% i Region Jylland. Regionsfordelingen ses i figur 3. Figur 3: Geografisk fordeling af konkurser Konkurs andel i pct Hovedstaden Sjælland Midtjylland Syddanmark Nordjylland Regnskabstal Et overblik over størrelsesorden af de danske virksomheder ses i tabel 6, hvor regnskaberne er fordelt efter størrelsen af egenkapitalen. Det bemærkes at der generelt er en stor andel af mindre virksomheder med en egenkapital på under 5 mio. kr. Denne gruppe repræsenterer 80% af regnskaberne blandt de sunde virksomheder og 91% af regnskaberne blandt konkurserne. Det bemærkes også at en stor del (31%) af regnskaberne for konkurs virksomhederne har en negativ egenkapital. Dette kan forekomme når årets negative resultat overføres til egenkapitalen, som dermed også bliver negativ hvis det negative resultat overstiger den opsparede 16

Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy

Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy Erhvervsøkonomisk Institut Ms.c in Finance Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard Vejleder: Jan Bartholdy Forudsigelse af finansiel stress Bør generelle faktorer for virksomhedsledelse og styring

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver

Regnskabsmæssig behandling af internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Udarbejdet af: Jesper Frank Vejleder: Lars Kiertzner Regnskabsmæssig behandling af internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver Aalborg Universitet Februar 2009 Forord

Læs mere

Kredit Ratings: Interesse Konikter, Ratings Shopping og Rating ination

Kredit Ratings: Interesse Konikter, Ratings Shopping og Rating ination Kredit Ratings: Interesse Konikter, Ratings Shopping og Rating ination Kandidatafhandling af: Katrine Cederstrøm Wex Cand.merc.(mat.) Copenhagen Business School 28. maj 2010 Vejleder: Hans Keiding Antal

Læs mere

Fusion af Sparekassen Kronjylland og Djurslands Bank

Fusion af Sparekassen Kronjylland og Djurslands Bank Fusion af Sparekassen Kronjylland og Djurslands Bank En tænkt situation Specialeafhandling HD-FR 2013 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Sune Møllevang/Studienummer: 2011-1630 Henrik Flink Nielsen/Studienummer:

Læs mere

Performancemåling af investeringsforeninger

Performancemåling af investeringsforeninger HD (F) 8. Semester Erhvervsøkonomisk institut Afhandling Performancemåling af investeringsforeninger Forfatter Tommy Thrysøe Vejleder Frederik Aagaard Handelshøjskolen i Århus 2011 English Summary The

Læs mere

ØSTJYDSK BANK FREMTIDS MULIGHEDER -EN SKILLE VEJ TÆNKT EKSEMPEL. HD-FR Speciale. Speciale HD i Finansiel Rådgivning

ØSTJYDSK BANK FREMTIDS MULIGHEDER -EN SKILLE VEJ TÆNKT EKSEMPEL. HD-FR Speciale. Speciale HD i Finansiel Rådgivning HD Finansiel rådgivning HD-FR Speciale 30. april.2013 ØSTJYDSK BANK FREMTIDS MULIGHEDER -EN SKILLE VEJ TÆNKT EKSEMPEL Speciale HD i Finansiel Rådgivning Udarbejdet af Danny Lawets og Søren Schnedler Studienr.:

Læs mere

Erhvervsobligationer - Finansiering af små og mellemstore virksomheder

Erhvervsobligationer - Finansiering af små og mellemstore virksomheder Erhvervsobligationer - Finansiering af små og mellemstore virksomheder Kandidatafhandling af: Casper Hummelgaard, Cand.merc.(jur.) Lasse Pedersen, Cand.merc.(jur.) Økonomisk vejleder: Finn Østrup, CKK

Læs mere

Empirisk analyse af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber

Empirisk analyse af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2009 Empirisk analyse af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber Kandidatafhandling Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud Af: Ann-Charlotte L.

Læs mere

HD I Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2013-2015. Specialeafhandling. Implementering af prioritetslån I Sparekassen Thy

HD I Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2013-2015. Specialeafhandling. Implementering af prioritetslån I Sparekassen Thy HD I Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2013-2015 Specialeafhandling Implementering af prioritetslån I Sparekassen Thy Af: Jens Jacob Schrøder Studienr.: 20137593 Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato:

Læs mere

Copenhagen Business School 2014. Revisorvalg. Auditor selection. Udarbejdet af Pernille Riis Bøeg Afleveret den 7. maj 2014

Copenhagen Business School 2014. Revisorvalg. Auditor selection. Udarbejdet af Pernille Riis Bøeg Afleveret den 7. maj 2014 Copenhagen Business School 2014 Revisorvalg Auditor selection Udarbejdet af Pernille Riis Bøeg Afleveret den 7. maj 2014 Vejleder: Thomas Riise Johansen Censor: Antal anslag / normalsider: 177.303 / 77,9

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Sydbank opkøb af Østjydsk Bank. Speciale HD i Finansielrådgivning Foråret 2011

Sydbank opkøb af Østjydsk Bank. Speciale HD i Finansielrådgivning Foråret 2011 Sydbank opkøb af Østjydsk Bank Speciale HD i Finansielrådgivning Foråret 2011 Udarbejdet af: Pernille Wiberg Kruse Studienummer 20093984. Vejleder: Jesper Raalskov Indholdsfortegnelse Résumé... 4 Indledning...

Læs mere

S p a r N o r d s r o l l e i N o r d j y l l a n d

S p a r N o r d s r o l l e i N o r d j y l l a n d S p a r N o r d s r o l l e i N o r d j y l l a n d Fusion ud fra konkurrencehensyn - Nordjyske Bank HD Finansiel rådgivning Aalborg universitet 2015 Udarbejdet af: Thomas Nick Pedersen, studienummer 20112199

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Sparekassen Kronjylland - skal det i fremtiden være en bank?

Sparekassen Kronjylland - skal det i fremtiden være en bank? Sparekassen Kronjylland - skal det i fremtiden være en bank? (Et tænkt scenarie) Speciale i HD Finansiel Rådgivning, Aalborg Universitet Udarbejdet af Mette Lindgaard Kristensen, Studienr.: 20111610 Vejleder

Læs mere

En tænkt situation! Fusion mellem

En tænkt situation! Fusion mellem En tænkt situation! Fusion mellem og HD Finansiel rådgivning Aalborg Universitet Mette Hvidberg, Studienr. 20102247 Vejleder: Jesper Raalskov 30. april 2012 I DLED I G... 4 E GLISH SUMMARY... 5 PROBLEMFORMULERI

Læs mere

En Østjydsk fusion? en tænkt situation

En Østjydsk fusion? en tænkt situation En Østjydsk fusion? en tænkt situation HDFR speciale 2013 Aalborg Universitet Udarbejdet af Nana Christiansen og Kirstine Jørgensen Studie nr. 20111612 og 20111639 Vejleder Christian Farø 1 Indhold 1.0

Læs mere

Test af børsintroduktioners afkastperformance. på det skandinaviske marked

Test af børsintroduktioners afkastperformance. på det skandinaviske marked Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser Mikael Deigaard Morten Stig Østergaard Hansen Vejleder: Jan Bartholdy Test af børsintroduktioners afkastperformance på det skandinaviske

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

Executive summary. Side II

Executive summary. Side II Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk institut Cand.merc.aud. Forfattere: Jonas Østerby Andreasen Kasper Skov Nielsen Vejleder: Frank Thinggaard Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme - Set

Læs mere

En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet

En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet KANDIDATAFHANDLING Cand. Merc. EMF Institut for Afsætning En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet Executive summary The Pharmaceutical

Læs mere

Amagerbanken en årsagsanalyse

Amagerbanken en årsagsanalyse Amagerbanken en årsagsanalyse Hvilke erhvervsøkonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige faktorer har haft størst betydning for Amagerbankens nuværende situation? Udarbejdet af gruppe 6: Anne Elizabeth

Læs mere

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank HDFR-Aalborg, Speciale Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank Forfatter: Sanne Ørum Larsen Studienr.: 20102233 Aalborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Afleveringsdato: 30-04-2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien -En analyse af makroøkonomiens indvirkning på tab og hensættelser i Danske Bank fra 1980 til 2008 Kristoffer Boye CPR: 220579-XXXX Copenhagen Business School

Læs mere

Aalborg Universitet. Publication date: 2013. Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint)

Aalborg Universitet. Publication date: 2013. Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Aalborg Universitet Fortæl mig hvem du omgås, og jeg skal fortælle dig om din risiko - en analyse af de danske bankers risikoprofil Vejling, Christian; Poulsen, Magnus Emil ; Krull, Lars Publication date:

Læs mere

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen

Nyt produkt: skadesforsikringer - en vej mod bedre tider? Af Louise Hildebrandt Kjeldsen Side 1 af 92 RESUME IN ENGLISH... 4 INDLEDNING... 6 PROBLEMFORMULERING... 8 METODE... 8 AFGRÆSNING... 10 SKJERN BANK - EN PRÆSENTATION AF BANKEN... 12 MISSION OG VISION... 13 SKJERN BANKS ORGANISATION...

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2013 cand.merc.aud. Institut for regnskab & revision Opgaven er udarbejdet

Læs mere