Nyt. Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt. Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed"

Transkript

1 Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 8. MAJ 2003 Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed Carlsberg Sveriges største produktionssted er bryggeriet i Bromma ved Stockholm. Forretningsidé og vision Carlsberg Sverige er en forbrugerorienteret virksomhed med udgangspunkt i mærkevarer, som står stærkt på det svenske marked, og baseret på to vigtige hjørnestene: kvalitet i alle led og forbrugerpræference. Forretningsideen bag Carlsberg Sverige er at udvikle, sælge og fremstille de drikkevarer, som forbrugere og kunder vil have. Egne mærkevarer skal styrkes og yderligere udvikles og kompletteres med internationale licensmærker, der kan tilføre selskabet en væsentlig merværdi. Med fokusområderne stærke mærkevarer, bedste leverandør, største engagement og højeste omkostningseffektivitet tilgodeses visionen Carlsberg - mit valg, det indlysende valg for alle interessegrupper: forbrugere, kunder, medarbejdere og ejere. Som markedsleder på både øl og vand samt med en betydende position inden for læskedrik arbejder Carlsberg Sverige hver dag i den værdikæde, som forsyner landets butikker, restaurationssektor og Systembolaget mv. med et komplet sortiment af drikkevarer. Med to bryggerier i Stockholm og Falkenberg og tapning af mineralvand ved Ramlösa Hälsobrunn i Helsingborg fremstiller selskabet, der er et datterselskab af Carlsberg Breweries, 4,9 mio. hl drikkevarer årligt. Gennem egen distribution og specialiserede salgs- og serviceorganisationer inden for detailhandelen og restaurationssektoren er Carlsberg Sverige repræsenteret over hele landet. Carlsberg Sverige har mere end medarbejdere. Øl for enhver smag I sin egenskab af markedsleder er det for Carlsberg Sverige ølmærkerne, der står i centrum. Selv om Carlsberg er totalleverandør af drikkevarer fortsætter bestræbelserne for fortsat at spille den ledende rolle på det svenske ølmarked. Udviklingen af nye egne ølsorter, emballager og koncepter for salg og markedsføring er afgørende for at kunne fastholde og udvikle konkurrenceprofilen. De store ølmærker er som tidligere Falcon og Pripps Blå. Begge er klassiske mær- Fortsættes side 2 Fakta om Carlsberg Sverige Carlsberg Sverige 2002 Omsætning (excl. afgifter): 3.698m SEK (405m EURO) Antal medarbejdere: Salg: Volumen Markedsx hl andel Øl % Vand % Læskedrik % Carlsberg Sveriges mest solgte ølmærker: 1. Pripps 2. Falcon 3. Carlsberg 4. Millennium 5. Tuborg 6. Bellman 7. Lyckholms 8. BlåGul 9. Blue Marlin 10. Kilkenny Carlsberg Sveriges historie går mere end trehundrede år tilbage. Gennem bevarede dokumenter kan virksomheden føre sin historie tilbage til 1670, hvor Per Hentzig byggede et bryggeri i Stockholm. Siden hen blev en række bryggerier sammenlagt, hvilket i 1899 medførte etableringen af storforetagendet Stocholmsbryggerierne, som i 1964 blev til Pripps Bryggerier. I februar 2001 sammenlagdes bryggerierne Falcon og Pripps - som begge var resultat af flere fusioner og skiftende ejerforhold - i Carlsberg Sverige, der er et 100% datterselskab af Carlsberg Breweries.

2 ...fortsat fra forsiden ker, som nu fremtræder med moderniseret design og markedsføring. Det internationale premiummærke Carlsberg fortsætter også sin fremgang på det svenske marked, hvor markedsføringen bl.a. fokuserer på golf og alpin skiløb med udgangspunkt i Carlsberg Breweries internationale sponsorater. Selskabets fjerde store ølmærke er Tuborg, der har en tydelig ungdommelig profil. Foruden de store ølmærker lægger Carlsberg Sverige vægt på at kunne sælge et bredt og komplet ølsortiment med alt lige fra den klassiske irske Guinness og en af verdens store ale-sorter, den engelske Tetley s, til letølsprodukter. Markedet Det svenske ølmarked, der er tydeligt påvirket af forbrugernes private import fra kontinentet, har været ustabilt i de seneste år. I 2002 steg markedet imidlertid med tre procent til 5,1 mio. hl, hvilket udlignede den tilbagegang, der fandt sted i I international sammenhæng er det officielle svenske forbrug af øl på årligt 56 liter pr. capita - noget lavere end det europæiske gennemsnit på ca. 80 liter. Det svenske ølmarked er traditionelt et restriktivt marked med offentlige reguleringer i salgsleddet og forbud mod mediareklamer for starköl. I store træk drikkes der nu mindre starköl i pub- og restaurationssektoren, hvorimod der er sket en stigning i salget til hjemmeforbrug gennem Systembolaget. I alt blev der solgt ca. 2,5 mio. hl starköl sidste år og nogenlunde samme mængde af de lettere ølsorter. Desuden indkøbte svenskerne 1 mio. hl øl i udlandet, hovedsageligt starköl. Carlsberg Sverige vil fortsat tilpasse sig forbrugernes krav og ønsker og udvikle ølmarkedet i en spændende tid, hvor den svenske ølkultur er under forandring. Professor, dr.pharm. Povl Krogsgard-Larsen er tiltrådt som formand for bestyrelsen i Carlsberg A/S. Povl Krogsgaard-Larsen afløste ved årsskiftet professor, dr.polit. Poul Chr. Matthiessen som formand for Carlsbergfondets direktion og forlod samtidig rektorposten på Danmarks Farmaceutiske Universitet. Professor Krogsgaard-Larsen har været medlem af Carlsberg A/S bestyrelse siden 1993 og er bl.a. medlem af bestyrelserne i Auriga Industries A/S og Acadia Pharmaceuticals A/S. Bestyrelsen i Carlsberg A/S Ved Carlsberg A/S generalforsamling 17. marts 2003 udtrådte formanden for bestyrelsen, professor, dr.polit. Poul Chr. Matthiessen som følge af vedtægternes aldersbestemmelser. Endvidere udtrådte direktør Jens Otto Veile, og efter tur afgik professor, dr.phil. Per Øhrgaard. På forslag fra bestyrelsen genvalgtes professor, dr.phil. Per Øhrgaard, og nyvalgt blev koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen samt professor, dr.polit. Niels Kærgård. Søren Bjerre-Nielsen er 50 år og uddannet statsautoriseret revisor. Siden 1995 har han været koncerndirektør i Danisco A/S med ansvar for økonomiske og finansielle forhold og har derud over bestyrelsesposter i VELUX A/S og Danmarks Nationalbank. Søren Bjerre-Nielsen er endvidere medlem af bestyrelsen i Carlsberg Breweries A/S og har som følge af dette bestyrelsesarbejde en solid indsigt i væsentlige dele af Carlsberg A/S. Niels Kærgård er 60 år og har siden 1993 været tilknyttet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole som professor i jordbrugspolitik og har sideløbende hermed været medlem af Det Økonomiske Råds formandskab. Niels Kærgård indtrådte pr. 1. januar 2003 i direktionen for Carlsbergfondet. På et efterfølgende bestyrelsesmøde i Carlsberg A/S konstituerede bestyrelsen sig med professor, dr.pharm. Povl Krogsgaard- Larsen som formand og adm. direktør Jens Bigum som næstformand. 2

3 8. maj 2003 Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 for Carlsberg-gruppen Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsbergmærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Resultat af primær drift (EBITA) 18 mio. kr. mod 440 mio. kr. sidste år. Resultat før af- og nedskrivning på goodwill -112 mio. kr. mod 172 mio. kr. sidste år. Uændrede forventninger til Carlsberg A/S og Carlsberg Breweries A/S andel af resultat for hele året, idet reducerede forventninger til resultat af primær drift i Carlsberg Breweries kompenseres af lavere finansielle omkostninger og lavere skat. Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts 2003 (Urevideret) Ændring Mio. kr. 1. kvartal 1. kvartal i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivning på goodwill Goodwill af- og nedskrivninger Koncernresultat Resultat, Carlsberg A/S andel Ændring Mio. kr. i procent Egenkapital Samlede aktiver Netto rentebærende gæld Udviklingen i koncernegenkapitalen kan specificeres således: Koncernegenkapital Udbytte i Carlsberg A/S -304 Udbytte til minoriteter -42 Koncernresultat -207 Valutakursreguleringer m.m Koncernegenkapital Minoritetsinteresser Carlsberg A/S andel af egenkapitalen Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabsaflæggelsen for

4 Kommentarer til udviklingen i den forløbne periode Volumen. Carlsberg-gruppens salg af øl og læskedrik i kvartalet var som sidste år 16,1 mio. hl. opgjort i overensstemmelse med industristandarden (100% af volumen for datter-, pro rata konsoliderede - og associerede selskaber samt licensproduktion). En volumenopgørelse baseret på datterselskaber og licensproduktion tillagt pro rata konsoliderede og associerede selskabers ejermæssige andel udviser en volumen på 11,0 mio. hl (-1%). I de efterfølgende geografiske segmenter er denne opgørelsesmetode anvendt. I 1. kvartal var der en fremgang på 5% for Carlsberg-mærket. Nettoomsætningen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år (-9%). Nedgangen skyldes især ugunstig valutakursudvikling (-440 mio. kr.), afviklede forretningsområder i Schweiz (læskedrik og vin), periodeforskydning i påskesalget samt en forskydning fra restaurationssalg til detailhandelssalg. Resultat af primær drift udgjorde 18 mio. kr. mod 440 mio. kr. sidste år (-96%). Dette skyldes følgende væsentlige forhold: 1) periodeforskydning i påskesalget i Norden, 2) ugunstig valutakurs- og salgsprisudvikling i Rusland, 3) nedgang i salget inden for restaurationsektoren specielt på de sydeuropæiske markeder, 4) negativ valutakursudvikling og stigende omkostninger fra øget pensionsforpligtelse i UK, 5) negativ påvirkning i Asien bl.a. på grund af valutakursudvikling og SARS. Den samlede effekt af valutakursudviklingen udgør -50 mio. kr. Finansielle poster, netto udviste -218 mio. kr., hvilket var som forventet og på niveau med sidste år. Resultat før af- og nedskrivninger på goodwill udgjorde herefter -112 mio. kr. mod 172 mio. kr. sidste år. Resultatet er væsentligt påvirket af ovennævnte nedgang i resultat af primær drift, medens selskabsskatten er positivt påvirket af realisation af ikke aktiverede skatteaktiver. Carlsberg A/S andel af resultatet udgjorde herefter -126 mio. kr. mod 36 mio. kr. i samme periode sidste år. Den netto rentebærende gæld på ca. 12 mia. kr. har udviklet sig som forventet og er sæsonbetinget 1 mia. kr. over niveauet pr Carlsberg-gruppens pengestrøm udviste som forventet i 1. kvartal et negativt beløb på 0,8 mia. kr. Pengestrømmen fra driften var negativ med 0,3 mia. kr. Pengestrømme fra investerings- og finansieringsaktiviteter på -0,5 mia. kr. vedrører væsentligst investeringer i materielle anlægsaktiver med 0,7 mia. kr. Nedenfor er de tre regioner i Carlsberg Breweries A/S gennemgået og sammenholdt med Vesteuropa 1. kvartal 1. kvartal Ændring Mio. kr i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%) 2,5-0,3 Salg af øl (mio. hl) 5,2 4,9-5 Nettoomsætningen faldt med ca. 0,4 mia. kr. (-6%) til 5,3 mia. kr., hvilket primært skyldes forskydningen i påskesalget, valutakursudviklingen i GBP, de afviklede forretningsområder i Schweiz (læskedrik og vin), samt den negative udvikling i restaurationssektoren. Resultat af primær drift var i 1. kvartal samlet 157 mio. kr. under sidste år, jfr. kommentarerne til de enkelte markeder nedenfor. I Norden har salget af øl i perioden været svagt faldende, og især Sverige har haft nedgang. Regionen er påvirket af periodeforskydningen vedrørende påskesalget, der i 2002 faldt i marts, medens det i 2003 faldt i april. Effekten af forskydningen på resultat af primær drift vurderes at udgøre ca mio. kr. Markedet i Sverige har i 1. kvartal været præget af hård priskonkurrence i Systembolaget og af restrukturering af salgsorganisationen, hvilket har medført faldende indtjening og lavere markedsandel for Carlsberg Sverige. På de øvrige markeder har Carlsberg fastholdt eller øget markedsandelen. I Storbritannien har Tetley s fastholdt volumen i det faldende ale-marked, medens der for Carlsberg-mærket er opnået en fremgang på 14%. En mindre nedgang i resultat af primær drift i forhold til 2002 skyldes pri- mært omkostninger til dækning af øgede pensionshensættelser samt valutakursudviklingen. I Sydeuropa var markedsudviklingen generelt negativ, specielt i Portugal. Feldschlösschen i Schweiz har efter succesfuld indkøring af den nye organisation været i stand til at opnå en mindre stigning i markedsandelen. Resultatet fra regionen var under sidste års resultat, men for året som helhed forventes fortsat en positiv udvikling. 4

5 Østeuropa 1. kvartal 1. kvartal Ændring Mio. kr i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%) 11,0 4,6 Salg af øl (mio. hl) 4,5 4,3-5 Nettoomsætningen faldt med 17% til 1,3 mia. kr., hvilket alene skyldes negativ valutakursudvikling (-310 mio. kr.) især vedrørende Baltic Beverages Holding (BBH). Resultat af primær drift blev 61 mio. kr. mod 176 mio. kr. sidste år. Reduktionen i det primære resultat kan henføres til BBH, jf. efterstående. I de øvrige selskaber i regionen har der været tale om et resultat på sidste års niveau, dog har Türk Tuborg i Tyrkiet vist fremgang og opnåede et resultat på linie med det forventede. I BBH (50%) faldt nettoomsætningen med godt 15% til 802 mio. kr. Volumenmæssigt er der tale om et fald på ca. 1%, hvorfor faldet i nettoomsætning primært kan henføres til valutakursudviklingen og endvidere til udviklingen i salgspriserne. Da den gennemsnitlige volumenudvikling i BBHs region har været negativ med 4% i forhold til et yderst positivt 1. kvartal i 2002, vinder BBH således fortsat markedsandele. BBHs markedsandel i Rusland var 34,3%, hvilket er 0,9%-point højere end sidste år. Resultat af primær drift i BBH er 108 mio. kr. under sidste år, væsentligst på grund af at salgspriserne ikke har kunnet øges i takt med inflationen, ligesom priserne ikke er forøget med den ølafgift, der blev pålignet markedet fra begyndelsen af Endvidere påvirker valutakursudviklingen med -30 mio. kr. Det russiske ølmarked forventes at stige med 6-7% i 2003, mens overskudsgraden forventes at blive lidt mindre end i Samlet forventes BBHs resultat af primær drift i 2003 at være på niveau med resultatet i Asien 1. kvartal 1. kvartal Ændring Mio. kr i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Salg af øl (mio. hl) 1,5 1,8 +20 Regnskabet for Asien (Carlsberg Asia Ltd.) er baseret på en aftalt 50/50% joint venture struktur, hvor Carlsberg Asia Ltd. fra og med 1. januar 2002 pro rata konsolideres. Nettoomsætningen faldt med 15% til 273 mio. kr. Dette skyldes primært en negativ valutakursudvikling samt fald i salget specielt til hotel- og restaurationsbranchen grundet frygt for SARS. Resultat af primær drift faldt med 24 mio. kr. i forhold til sidste år, primært som følge af den negative valutakursudvikling. One-line konsoliderede bryggerier indgår med 30 mio. kr. (især Hite, Sydkorea), mens effekten fra resultatgarantien for selskaberne i Thailand indgår med andre 30 mio. kr. Andre aktiviteter i Carlsberg-gruppen Ejendomme Der er i 1. kvartal solgt ejendomme med en samlet fortjeneste på ca. 20 mio. kr. før skat, hvilket er på niveau med det forventede, men 40 mio. kr. lavere end i Resultatforventninger Forventningen til Carlsberg A/S og Carlsberg Breweries A/S andel af resultatet for hele 2003 er uændret i forhold til forventningerne i årsregnskabsmeddelelsen for I Carlsberg Breweries forventes der nu et resultat af primær drift på niveau med sidste år, hvilket primært kan henføres til svag økonomisk udvikling på flere af selskabets væsentlige markeder og ugunstig udvikling i valutakurserne. Effekten heraf for hele Carlsberg-gruppen er, at det samlede resultat af primær drift forventes at blive lidt mindre end sidste år. Lavere rentesatser betyder dog noget mindre finansielle omkostninger end tidligere forventet, ligesom skattesatsen nu forventes at udgøre ca. 27% mod tidligere 29%. Forventningerne til resultatet i Carlsberg A/S ikke-bryggerirelaterede forretninger er uændrede. Pengestrømmen fra driften og frit cash flow (ekskl. eventuelle virksomhedskøb) forventes i 2003 forøget i forhold til Carlsberg Breweries har i 2003 som mål at nedbringe den investerede kapital med mere end 1 mia. kr. Udsagn om fremtiden De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne meddelelse, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes væsentligt af for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede problemer, kontraktbrud eller ikke-forventet kontraktophør, prisnedsættelser som følge af markedsdirigerede prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer. Kun i det omfang lovgivningen mv. foreskriver det, vil Carlsberg opdatere og justere de specifikt angivne forventninger. Øvrig information Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. 5

6 Kvartalsmæssige segmentoplysninger Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke I alt drikke- Andet Carlsberg- Mio. kr. fordelt* varer** gruppen i alt 1. kvartal 2002 Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto - - Finansielle poster, netto Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivninger på goodwill Goodwill af- og nedskrivninger Koncernresultat Minoritetsinteressers andel Carlsberg Breweries andel af resultatet -93 Carlsberg A/S andel af resultatet kvartal 2003 Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto -2-2 Finansielle poster, netto Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivninger på goodwill Goodwill af- og nedskrivninger Koncernresultat Minoritetsinteressers andel Carlsberg Breweries andel af resultatet -260 Carlsberg A/S andel af resultatet -126 * Ikke fordelt omfatter koncernfunktioner, andre virksomheder, elimineringer af intern handel mellem de tre geografiske segmenter m.v. i Carlsberg Breweries A/S. ** Carlsberg Breweries A/S i alt. Balance Carlsberg Gruppen Carlsberg Breweries Ændring Ændring Mio. kr i procent i procent Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Koncernegenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Balance, total Rentebærende gæld, netto

7 Carlsberg-logoet blev set af millioner over hele verden. Sponsor i verdensklasse Efter at alle medaljer var delt ud, så det umiddelbart ud som om, at østrigerne løb med alle vinderpladserne på løjperne ved verdensmesterskaberne i alpin ski 2003 i St. Moritz, Schweiz. Men hvis der havde været medaljer for det bedste sponsorat og for det bedste after-ski arrangement, ville Carlsberg utvivlsomt have stået øverst på podiet. Under det to uger lange mesterskab var alpebyen St. Moritz udsmykket med Carlsberg-logoer på alt lige fra løbernes dragter til bannere, skilte og markeringer langs løjperne og på de steder, hvor vinderceremonierne blev gennemført. Carlsberg har sponseret alpin ski siden 1997, men succesen i St. Moritz oversteg alle tidligere begivenheder. Vi havde et yderst vellykket arrangement. Vores kolleger fra Carlsbergs schweiziske bryggeri Feldschlösschen var os til stor hjælp under hele forløbet udtaler Carlsbergs internationale sponsorchef Keld Strudahl. Vejret var godt og vores gæster og partnere var glade, og ikke mindst havde Carlsberg en stor gennemslagskraft i medierne. Keld Strudahl oplyser, at salget af Carlsberg-øl steg drastisk under mesterskaberne i St. Moritz-området. Det var den første sæson for ski sponsorat, efter at Carlsbergmærket var blevet aktualiseret, og dette arrangement bekræftede, at der er en meget fin sammenhæng mellem Carlsberg og skisponsorater, udtaler Keld Strudahl. Carlsberg gennemførte et storartet afterski arrangement for deltagerne og de mere end tilskuere, der fulgte mesterskaberne i St. Moritz. Carlsbergs bjælkehytte og store telt var et naturligt samlingssted for after-ski, og Carlsbergs Pro-Am arrangement gav amatørerne mulighed for at stå på ski sammen med de professionelle. Carlsbergs hytte var et populært mødested. I Carlsbergs store telt var der levende musik og is-skulpturer. 7

8 Finansiel Kalender 18. juli 2003 IR-tavshed for Delårsrapport 2: august 2003 Delårsrapport 2: okt IR-tavshed for Delårsrapport 3: nov Delårsrapport 3:2003 Fondsbørsmeddelelser Meddelelser til Københavns Fondsbørs A/S 8. maj maj maj 2002 Delårsrapport 1: maj 2002 Baltic Beverages Holding investerer DKK 400 mio. i nyt bryggeri i Ukraine 23. maj 2002 Carlsberg Breweries øger sin andel i det kroatiske bryggeri Panonska til 80% 30. maj 2002 Baltic Beverages Holdings datterselskab Baltika bygger nyt bryggeri til DKK 400 mio. i den russiske fjernøstregion 28. juni 2002 Carlsberg Breweries køber 59,4% af det bulgarske bryggeri Shumensko 1. juli 2002 Carlsberg Breweries sælger sin ejerandel af det litauiske bryggeri Svyturys Utenos Alus til Baltic Beverages Holding 2. august 2002 Carlsberg Breweries køber 67% af det bulgarske bryggeri Pirinsko 8. august 2002 Tilbagekøb af egne aktier 8. august 2002 Delårsrapport, Halvårsmeddelelse august 2002 EU-kommissionen foretager frivillig kontrolundersøgelse 5. sept Beholdning af egne aktier 26. sept Ny formand for Carlsbergfondet fra nov EU-kommissionen afslutter sag mod Carlsberg 7. nov Baltic Beverages Holding bygger nyt bryggeri i Kazakstan 7. nov Delårsrapport 3: nov Egne aktier 2. dec Køb af egne aktier afsluttet 19. dec Baltic Beverages Holding sælger Voronezh-bryggeriet til datterselskab 20. dec Øget ejerandel i Carlsberg Okocim, Polen (71,5%) 6. jan Øget ejerandel i Pirinsko, Bulgarien (94,5%) 20. jan Aktieoptionsprogram jan Finanskalender feb Årsregnskabsmeddelelse mar Carlsberg A/S generalforsamling 8. maj 2003 Delårsrapport 1:2003 Udviklingen i Carlsberg B-aktien sammenlignet med KFX-indekset og en referencegruppe bestående af Carlsberg B, Heineken, Scottish & Newcastle, SABMiller samt Interbrew To nye direktører i Malaysia og Kroatien Bjørn Søndenskov overtog pr. 1. april 2003 posten som adm. direktør for Carlsberg Brewery Malaysia Berhad. Han afløser Jørgen Bornhøft, som i januar i år blev udnævnt til adm. direktør for Carlsberg Asia Pte Limited. Jørgen Bornhøft fortsætter som bestyrelsesformand for Carlsberg Brewery Malaysia Berhad. Bjørn Søndenskov har arbejdet for Carlsberg Breweries A/S siden 1988 og har i de seneste år været medlem af ledelsesgruppen for Carlsberg Breweries tyske datterselskab Hannen med ansvar for økonomi, IT og produktion. Han har tidligere haft ledende job inden for Carlsberg primært med ansvar for europæiske markeder. Jørn Pedersen er pr. 1. april 2003 udnævnt til adm. direktør for det kroatiske selskab Panonska Pivovara d.o.o. i Koprivnica, som ligger nordøst for hovedstaden Zagreb. Indtil udnævnelsen var Jørn Pedersen Business Development Manager i Carlsberg Breweries A/S med ansvar for datterselskaber i Østeuropa og nye aktiviteter som fusionen af de to bulgarske bryggerier, Carlsberg Breweries købte i I 1998 var han viceadm. direktør for Panonska Pivovara og har siden 2002 været medlem af Panonskas bestyrelse. Før det arbejdede han fire år i Malawi. Panonska er det tredjestørste bryggeri i Kroatien med en markedsandel på 10%. I maj 2002 øgede Carlsberg Breweries sin ejerandel i bryggeriet til 80% fra 40%. IØ ejer de resterende 20% af aktiekapitalen. INDEKS OVER KURSUDVIKLINGEN I PERIODEN (=100) /01/02 01/03/02 01/05/02 01/07/02 01/09/02 01/11/02 01/01/03 01/03/03 01/05/03 Carlsberg B-aktie KFX-indeks Referencegruppen Carlsberg Nyt udgives af Carlsberg A/S på dansk og engelsk og fremsendes hvert kvartal til navnenoterede aktionærer. Oplag Redaktion: Niels Eyde Madsen (ansv.), Bill Fryman og Jeanett W. Glenthøj. Foto: Bent Rej, Agence Zoom m.fl. Design og produktion: Boje & Mobeck as. Tryk: PrintDivision A/S. Carlsberg A/S, CVR-NR , Valby Langgade 1, DK-2500 Valby. Telefon: E-post: Hjemmeside: 8

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale Årsrapport 2003 Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale valutaer og øge salget af Carlsberg-øl med

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

En kort præsentation. I Gruppen indgår også Vingaarden, en af Danmarks største vin- og spiritusvirksomheder samt A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli.

En kort præsentation. I Gruppen indgår også Vingaarden, en af Danmarks største vin- og spiritusvirksomheder samt A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli. Indhold En kort præsentation 2 Bestyrelse og koncerndirektion 4 Carlsberg-gruppens organisationsstruktur og forretningsenheder 5 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Den danske bryggerivirksomhed

Læs mere

Beretning og Regnskab 1999 / 2000

Beretning og Regnskab 1999 / 2000 Beretning og Regnskab 1999 / 2000 Indhold 2 Til vore aktionærer 4 Bestyrelse og Koncerndirektion 5 Forretningsenheder og Koncernstabsfunktioner 6 5 års hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 15 Ledelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Carlsberg Pilsner et mærke med 100 års historie Carlsberg A/S

Carlsberg Pilsner et mærke med 100 års historie Carlsberg A/S Årsrapport 2004 1 Profi l 2 Koncernchefen har ordet 4 Fem års hovedtal 8 Ledelsens beretning 24 Aktionærforhold 27 Corporate Governance 28 Carlsbergfondet 30 Social ansvarlighed 32 Miljøforhold 36 Regnskabsberetning

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Billedet er udeladt for at reducere filstørrelsen og downloadtiden

Billedet er udeladt for at reducere filstørrelsen og downloadtiden Indhold En kort præsentation 3 Bestyrelse og direktion 4 Carlsberg-gruppens organisationsstruktur og forretningsenheder 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Carlsberg Architectural Prize 14 Den

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Q1 Information til aktionærer Maj 2010

Q1 Information til aktionærer Maj 2010 Q1 Information til aktionærer Maj 2010 2 News Indhold 3 12 3 Koncernchefens forord 4 Carlsberg stormer frem i Ukraine 6 Ølkort øger salget i restaurationsbranchen 8 Næste trin i Carlsbergs effektiviseringsproces

Læs mere

CARLSBERG GROUP RAPPORT 2012

CARLSBERG GROUP RAPPORT 2012 CARLSBERG GROUP RAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Carlsberg Årsrapport

Carlsberg Årsrapport Carlsberg Årsrapport Markedsoversigt Vores markeder 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Grækenl Befolkning (mio.) 5,5 5,0 9,4 5,4 38,1 81,4

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Q1 Information til aktionærer. Maj 2013

Q1 Information til aktionærer. Maj 2013 Q1 Information til aktionærer Maj 2013 Q1 Maj 2013 3 KÆRE CARLSBERG- AKTIONÆR INDHOLD 03 Koncernchefens redegørelse 04 Carlsberg i Indien 06 Millioner taler om venskab på Carlsbergs måde 08 Et glimt af

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S 2010 Årsrapport Carlsberg A/S Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Koncernchefens forord That calls for a carlsberg. et glimt af Carlsberg

Koncernchefens forord That calls for a carlsberg. et glimt af Carlsberg Q1 Inf or m at ion til ak tio M næ aj re 20 r 11 Indhold 3 10 3 4 6 8 Koncernchefens forord That calls for a carlsberg at gøre det rigtige et glimt af Carlsberg 1 0 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere