Nyt. Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt. Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed"

Transkript

1 Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 8. MAJ 2003 Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed Carlsberg Sveriges største produktionssted er bryggeriet i Bromma ved Stockholm. Forretningsidé og vision Carlsberg Sverige er en forbrugerorienteret virksomhed med udgangspunkt i mærkevarer, som står stærkt på det svenske marked, og baseret på to vigtige hjørnestene: kvalitet i alle led og forbrugerpræference. Forretningsideen bag Carlsberg Sverige er at udvikle, sælge og fremstille de drikkevarer, som forbrugere og kunder vil have. Egne mærkevarer skal styrkes og yderligere udvikles og kompletteres med internationale licensmærker, der kan tilføre selskabet en væsentlig merværdi. Med fokusområderne stærke mærkevarer, bedste leverandør, største engagement og højeste omkostningseffektivitet tilgodeses visionen Carlsberg - mit valg, det indlysende valg for alle interessegrupper: forbrugere, kunder, medarbejdere og ejere. Som markedsleder på både øl og vand samt med en betydende position inden for læskedrik arbejder Carlsberg Sverige hver dag i den værdikæde, som forsyner landets butikker, restaurationssektor og Systembolaget mv. med et komplet sortiment af drikkevarer. Med to bryggerier i Stockholm og Falkenberg og tapning af mineralvand ved Ramlösa Hälsobrunn i Helsingborg fremstiller selskabet, der er et datterselskab af Carlsberg Breweries, 4,9 mio. hl drikkevarer årligt. Gennem egen distribution og specialiserede salgs- og serviceorganisationer inden for detailhandelen og restaurationssektoren er Carlsberg Sverige repræsenteret over hele landet. Carlsberg Sverige har mere end medarbejdere. Øl for enhver smag I sin egenskab af markedsleder er det for Carlsberg Sverige ølmærkerne, der står i centrum. Selv om Carlsberg er totalleverandør af drikkevarer fortsætter bestræbelserne for fortsat at spille den ledende rolle på det svenske ølmarked. Udviklingen af nye egne ølsorter, emballager og koncepter for salg og markedsføring er afgørende for at kunne fastholde og udvikle konkurrenceprofilen. De store ølmærker er som tidligere Falcon og Pripps Blå. Begge er klassiske mær- Fortsættes side 2 Fakta om Carlsberg Sverige Carlsberg Sverige 2002 Omsætning (excl. afgifter): 3.698m SEK (405m EURO) Antal medarbejdere: Salg: Volumen Markedsx hl andel Øl % Vand % Læskedrik % Carlsberg Sveriges mest solgte ølmærker: 1. Pripps 2. Falcon 3. Carlsberg 4. Millennium 5. Tuborg 6. Bellman 7. Lyckholms 8. BlåGul 9. Blue Marlin 10. Kilkenny Carlsberg Sveriges historie går mere end trehundrede år tilbage. Gennem bevarede dokumenter kan virksomheden føre sin historie tilbage til 1670, hvor Per Hentzig byggede et bryggeri i Stockholm. Siden hen blev en række bryggerier sammenlagt, hvilket i 1899 medførte etableringen af storforetagendet Stocholmsbryggerierne, som i 1964 blev til Pripps Bryggerier. I februar 2001 sammenlagdes bryggerierne Falcon og Pripps - som begge var resultat af flere fusioner og skiftende ejerforhold - i Carlsberg Sverige, der er et 100% datterselskab af Carlsberg Breweries.

2 ...fortsat fra forsiden ker, som nu fremtræder med moderniseret design og markedsføring. Det internationale premiummærke Carlsberg fortsætter også sin fremgang på det svenske marked, hvor markedsføringen bl.a. fokuserer på golf og alpin skiløb med udgangspunkt i Carlsberg Breweries internationale sponsorater. Selskabets fjerde store ølmærke er Tuborg, der har en tydelig ungdommelig profil. Foruden de store ølmærker lægger Carlsberg Sverige vægt på at kunne sælge et bredt og komplet ølsortiment med alt lige fra den klassiske irske Guinness og en af verdens store ale-sorter, den engelske Tetley s, til letølsprodukter. Markedet Det svenske ølmarked, der er tydeligt påvirket af forbrugernes private import fra kontinentet, har været ustabilt i de seneste år. I 2002 steg markedet imidlertid med tre procent til 5,1 mio. hl, hvilket udlignede den tilbagegang, der fandt sted i I international sammenhæng er det officielle svenske forbrug af øl på årligt 56 liter pr. capita - noget lavere end det europæiske gennemsnit på ca. 80 liter. Det svenske ølmarked er traditionelt et restriktivt marked med offentlige reguleringer i salgsleddet og forbud mod mediareklamer for starköl. I store træk drikkes der nu mindre starköl i pub- og restaurationssektoren, hvorimod der er sket en stigning i salget til hjemmeforbrug gennem Systembolaget. I alt blev der solgt ca. 2,5 mio. hl starköl sidste år og nogenlunde samme mængde af de lettere ølsorter. Desuden indkøbte svenskerne 1 mio. hl øl i udlandet, hovedsageligt starköl. Carlsberg Sverige vil fortsat tilpasse sig forbrugernes krav og ønsker og udvikle ølmarkedet i en spændende tid, hvor den svenske ølkultur er under forandring. Professor, dr.pharm. Povl Krogsgard-Larsen er tiltrådt som formand for bestyrelsen i Carlsberg A/S. Povl Krogsgaard-Larsen afløste ved årsskiftet professor, dr.polit. Poul Chr. Matthiessen som formand for Carlsbergfondets direktion og forlod samtidig rektorposten på Danmarks Farmaceutiske Universitet. Professor Krogsgaard-Larsen har været medlem af Carlsberg A/S bestyrelse siden 1993 og er bl.a. medlem af bestyrelserne i Auriga Industries A/S og Acadia Pharmaceuticals A/S. Bestyrelsen i Carlsberg A/S Ved Carlsberg A/S generalforsamling 17. marts 2003 udtrådte formanden for bestyrelsen, professor, dr.polit. Poul Chr. Matthiessen som følge af vedtægternes aldersbestemmelser. Endvidere udtrådte direktør Jens Otto Veile, og efter tur afgik professor, dr.phil. Per Øhrgaard. På forslag fra bestyrelsen genvalgtes professor, dr.phil. Per Øhrgaard, og nyvalgt blev koncerndirektør Søren Bjerre-Nielsen samt professor, dr.polit. Niels Kærgård. Søren Bjerre-Nielsen er 50 år og uddannet statsautoriseret revisor. Siden 1995 har han været koncerndirektør i Danisco A/S med ansvar for økonomiske og finansielle forhold og har derud over bestyrelsesposter i VELUX A/S og Danmarks Nationalbank. Søren Bjerre-Nielsen er endvidere medlem af bestyrelsen i Carlsberg Breweries A/S og har som følge af dette bestyrelsesarbejde en solid indsigt i væsentlige dele af Carlsberg A/S. Niels Kærgård er 60 år og har siden 1993 været tilknyttet Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole som professor i jordbrugspolitik og har sideløbende hermed været medlem af Det Økonomiske Råds formandskab. Niels Kærgård indtrådte pr. 1. januar 2003 i direktionen for Carlsbergfondet. På et efterfølgende bestyrelsesmøde i Carlsberg A/S konstituerede bestyrelsen sig med professor, dr.pharm. Povl Krogsgaard- Larsen som formand og adm. direktør Jens Bigum som næstformand. 2

3 8. maj 2003 Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 for Carlsberg-gruppen Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsbergmærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Resultat af primær drift (EBITA) 18 mio. kr. mod 440 mio. kr. sidste år. Resultat før af- og nedskrivning på goodwill -112 mio. kr. mod 172 mio. kr. sidste år. Uændrede forventninger til Carlsberg A/S og Carlsberg Breweries A/S andel af resultat for hele året, idet reducerede forventninger til resultat af primær drift i Carlsberg Breweries kompenseres af lavere finansielle omkostninger og lavere skat. Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts 2003 (Urevideret) Ændring Mio. kr. 1. kvartal 1. kvartal i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivning på goodwill Goodwill af- og nedskrivninger Koncernresultat Resultat, Carlsberg A/S andel Ændring Mio. kr. i procent Egenkapital Samlede aktiver Netto rentebærende gæld Udviklingen i koncernegenkapitalen kan specificeres således: Koncernegenkapital Udbytte i Carlsberg A/S -304 Udbytte til minoriteter -42 Koncernresultat -207 Valutakursreguleringer m.m Koncernegenkapital Minoritetsinteresser Carlsberg A/S andel af egenkapitalen Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsregnskabsaflæggelsen for

4 Kommentarer til udviklingen i den forløbne periode Volumen. Carlsberg-gruppens salg af øl og læskedrik i kvartalet var som sidste år 16,1 mio. hl. opgjort i overensstemmelse med industristandarden (100% af volumen for datter-, pro rata konsoliderede - og associerede selskaber samt licensproduktion). En volumenopgørelse baseret på datterselskaber og licensproduktion tillagt pro rata konsoliderede og associerede selskabers ejermæssige andel udviser en volumen på 11,0 mio. hl (-1%). I de efterfølgende geografiske segmenter er denne opgørelsesmetode anvendt. I 1. kvartal var der en fremgang på 5% for Carlsberg-mærket. Nettoomsætningen udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i samme periode sidste år (-9%). Nedgangen skyldes især ugunstig valutakursudvikling (-440 mio. kr.), afviklede forretningsområder i Schweiz (læskedrik og vin), periodeforskydning i påskesalget samt en forskydning fra restaurationssalg til detailhandelssalg. Resultat af primær drift udgjorde 18 mio. kr. mod 440 mio. kr. sidste år (-96%). Dette skyldes følgende væsentlige forhold: 1) periodeforskydning i påskesalget i Norden, 2) ugunstig valutakurs- og salgsprisudvikling i Rusland, 3) nedgang i salget inden for restaurationsektoren specielt på de sydeuropæiske markeder, 4) negativ valutakursudvikling og stigende omkostninger fra øget pensionsforpligtelse i UK, 5) negativ påvirkning i Asien bl.a. på grund af valutakursudvikling og SARS. Den samlede effekt af valutakursudviklingen udgør -50 mio. kr. Finansielle poster, netto udviste -218 mio. kr., hvilket var som forventet og på niveau med sidste år. Resultat før af- og nedskrivninger på goodwill udgjorde herefter -112 mio. kr. mod 172 mio. kr. sidste år. Resultatet er væsentligt påvirket af ovennævnte nedgang i resultat af primær drift, medens selskabsskatten er positivt påvirket af realisation af ikke aktiverede skatteaktiver. Carlsberg A/S andel af resultatet udgjorde herefter -126 mio. kr. mod 36 mio. kr. i samme periode sidste år. Den netto rentebærende gæld på ca. 12 mia. kr. har udviklet sig som forventet og er sæsonbetinget 1 mia. kr. over niveauet pr Carlsberg-gruppens pengestrøm udviste som forventet i 1. kvartal et negativt beløb på 0,8 mia. kr. Pengestrømmen fra driften var negativ med 0,3 mia. kr. Pengestrømme fra investerings- og finansieringsaktiviteter på -0,5 mia. kr. vedrører væsentligst investeringer i materielle anlægsaktiver med 0,7 mia. kr. Nedenfor er de tre regioner i Carlsberg Breweries A/S gennemgået og sammenholdt med Vesteuropa 1. kvartal 1. kvartal Ændring Mio. kr i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%) 2,5-0,3 Salg af øl (mio. hl) 5,2 4,9-5 Nettoomsætningen faldt med ca. 0,4 mia. kr. (-6%) til 5,3 mia. kr., hvilket primært skyldes forskydningen i påskesalget, valutakursudviklingen i GBP, de afviklede forretningsområder i Schweiz (læskedrik og vin), samt den negative udvikling i restaurationssektoren. Resultat af primær drift var i 1. kvartal samlet 157 mio. kr. under sidste år, jfr. kommentarerne til de enkelte markeder nedenfor. I Norden har salget af øl i perioden været svagt faldende, og især Sverige har haft nedgang. Regionen er påvirket af periodeforskydningen vedrørende påskesalget, der i 2002 faldt i marts, medens det i 2003 faldt i april. Effekten af forskydningen på resultat af primær drift vurderes at udgøre ca mio. kr. Markedet i Sverige har i 1. kvartal været præget af hård priskonkurrence i Systembolaget og af restrukturering af salgsorganisationen, hvilket har medført faldende indtjening og lavere markedsandel for Carlsberg Sverige. På de øvrige markeder har Carlsberg fastholdt eller øget markedsandelen. I Storbritannien har Tetley s fastholdt volumen i det faldende ale-marked, medens der for Carlsberg-mærket er opnået en fremgang på 14%. En mindre nedgang i resultat af primær drift i forhold til 2002 skyldes pri- mært omkostninger til dækning af øgede pensionshensættelser samt valutakursudviklingen. I Sydeuropa var markedsudviklingen generelt negativ, specielt i Portugal. Feldschlösschen i Schweiz har efter succesfuld indkøring af den nye organisation været i stand til at opnå en mindre stigning i markedsandelen. Resultatet fra regionen var under sidste års resultat, men for året som helhed forventes fortsat en positiv udvikling. 4

5 Østeuropa 1. kvartal 1. kvartal Ændring Mio. kr i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%) 11,0 4,6 Salg af øl (mio. hl) 4,5 4,3-5 Nettoomsætningen faldt med 17% til 1,3 mia. kr., hvilket alene skyldes negativ valutakursudvikling (-310 mio. kr.) især vedrørende Baltic Beverages Holding (BBH). Resultat af primær drift blev 61 mio. kr. mod 176 mio. kr. sidste år. Reduktionen i det primære resultat kan henføres til BBH, jf. efterstående. I de øvrige selskaber i regionen har der været tale om et resultat på sidste års niveau, dog har Türk Tuborg i Tyrkiet vist fremgang og opnåede et resultat på linie med det forventede. I BBH (50%) faldt nettoomsætningen med godt 15% til 802 mio. kr. Volumenmæssigt er der tale om et fald på ca. 1%, hvorfor faldet i nettoomsætning primært kan henføres til valutakursudviklingen og endvidere til udviklingen i salgspriserne. Da den gennemsnitlige volumenudvikling i BBHs region har været negativ med 4% i forhold til et yderst positivt 1. kvartal i 2002, vinder BBH således fortsat markedsandele. BBHs markedsandel i Rusland var 34,3%, hvilket er 0,9%-point højere end sidste år. Resultat af primær drift i BBH er 108 mio. kr. under sidste år, væsentligst på grund af at salgspriserne ikke har kunnet øges i takt med inflationen, ligesom priserne ikke er forøget med den ølafgift, der blev pålignet markedet fra begyndelsen af Endvidere påvirker valutakursudviklingen med -30 mio. kr. Det russiske ølmarked forventes at stige med 6-7% i 2003, mens overskudsgraden forventes at blive lidt mindre end i Samlet forventes BBHs resultat af primær drift i 2003 at være på niveau med resultatet i Asien 1. kvartal 1. kvartal Ændring Mio. kr i procent Nettoomsætning Resultat af primær drift Salg af øl (mio. hl) 1,5 1,8 +20 Regnskabet for Asien (Carlsberg Asia Ltd.) er baseret på en aftalt 50/50% joint venture struktur, hvor Carlsberg Asia Ltd. fra og med 1. januar 2002 pro rata konsolideres. Nettoomsætningen faldt med 15% til 273 mio. kr. Dette skyldes primært en negativ valutakursudvikling samt fald i salget specielt til hotel- og restaurationsbranchen grundet frygt for SARS. Resultat af primær drift faldt med 24 mio. kr. i forhold til sidste år, primært som følge af den negative valutakursudvikling. One-line konsoliderede bryggerier indgår med 30 mio. kr. (især Hite, Sydkorea), mens effekten fra resultatgarantien for selskaberne i Thailand indgår med andre 30 mio. kr. Andre aktiviteter i Carlsberg-gruppen Ejendomme Der er i 1. kvartal solgt ejendomme med en samlet fortjeneste på ca. 20 mio. kr. før skat, hvilket er på niveau med det forventede, men 40 mio. kr. lavere end i Resultatforventninger Forventningen til Carlsberg A/S og Carlsberg Breweries A/S andel af resultatet for hele 2003 er uændret i forhold til forventningerne i årsregnskabsmeddelelsen for I Carlsberg Breweries forventes der nu et resultat af primær drift på niveau med sidste år, hvilket primært kan henføres til svag økonomisk udvikling på flere af selskabets væsentlige markeder og ugunstig udvikling i valutakurserne. Effekten heraf for hele Carlsberg-gruppen er, at det samlede resultat af primær drift forventes at blive lidt mindre end sidste år. Lavere rentesatser betyder dog noget mindre finansielle omkostninger end tidligere forventet, ligesom skattesatsen nu forventes at udgøre ca. 27% mod tidligere 29%. Forventningerne til resultatet i Carlsberg A/S ikke-bryggerirelaterede forretninger er uændrede. Pengestrømmen fra driften og frit cash flow (ekskl. eventuelle virksomhedskøb) forventes i 2003 forøget i forhold til Carlsberg Breweries har i 2003 som mål at nedbringe den investerede kapital med mere end 1 mia. kr. Udsagn om fremtiden De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne meddelelse, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes væsentligt af for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede problemer, kontraktbrud eller ikke-forventet kontraktophør, prisnedsættelser som følge af markedsdirigerede prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer. Kun i det omfang lovgivningen mv. foreskriver det, vil Carlsberg opdatere og justere de specifikt angivne forventninger. Øvrig information Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. 5

6 Kvartalsmæssige segmentoplysninger Vesteuropa Østeuropa Asien Ikke I alt drikke- Andet Carlsberg- Mio. kr. fordelt* varer** gruppen i alt 1. kvartal 2002 Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto - - Finansielle poster, netto Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivninger på goodwill Goodwill af- og nedskrivninger Koncernresultat Minoritetsinteressers andel Carlsberg Breweries andel af resultatet -93 Carlsberg A/S andel af resultatet kvartal 2003 Nettoomsætning Resultat af primær drift Særlige poster, netto -2-2 Finansielle poster, netto Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivninger på goodwill Goodwill af- og nedskrivninger Koncernresultat Minoritetsinteressers andel Carlsberg Breweries andel af resultatet -260 Carlsberg A/S andel af resultatet -126 * Ikke fordelt omfatter koncernfunktioner, andre virksomheder, elimineringer af intern handel mellem de tre geografiske segmenter m.v. i Carlsberg Breweries A/S. ** Carlsberg Breweries A/S i alt. Balance Carlsberg Gruppen Carlsberg Breweries Ændring Ændring Mio. kr i procent i procent Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Koncernegenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Balance, total Rentebærende gæld, netto

7 Carlsberg-logoet blev set af millioner over hele verden. Sponsor i verdensklasse Efter at alle medaljer var delt ud, så det umiddelbart ud som om, at østrigerne løb med alle vinderpladserne på løjperne ved verdensmesterskaberne i alpin ski 2003 i St. Moritz, Schweiz. Men hvis der havde været medaljer for det bedste sponsorat og for det bedste after-ski arrangement, ville Carlsberg utvivlsomt have stået øverst på podiet. Under det to uger lange mesterskab var alpebyen St. Moritz udsmykket med Carlsberg-logoer på alt lige fra løbernes dragter til bannere, skilte og markeringer langs løjperne og på de steder, hvor vinderceremonierne blev gennemført. Carlsberg har sponseret alpin ski siden 1997, men succesen i St. Moritz oversteg alle tidligere begivenheder. Vi havde et yderst vellykket arrangement. Vores kolleger fra Carlsbergs schweiziske bryggeri Feldschlösschen var os til stor hjælp under hele forløbet udtaler Carlsbergs internationale sponsorchef Keld Strudahl. Vejret var godt og vores gæster og partnere var glade, og ikke mindst havde Carlsberg en stor gennemslagskraft i medierne. Keld Strudahl oplyser, at salget af Carlsberg-øl steg drastisk under mesterskaberne i St. Moritz-området. Det var den første sæson for ski sponsorat, efter at Carlsbergmærket var blevet aktualiseret, og dette arrangement bekræftede, at der er en meget fin sammenhæng mellem Carlsberg og skisponsorater, udtaler Keld Strudahl. Carlsberg gennemførte et storartet afterski arrangement for deltagerne og de mere end tilskuere, der fulgte mesterskaberne i St. Moritz. Carlsbergs bjælkehytte og store telt var et naturligt samlingssted for after-ski, og Carlsbergs Pro-Am arrangement gav amatørerne mulighed for at stå på ski sammen med de professionelle. Carlsbergs hytte var et populært mødested. I Carlsbergs store telt var der levende musik og is-skulpturer. 7

8 Finansiel Kalender 18. juli 2003 IR-tavshed for Delårsrapport 2: august 2003 Delårsrapport 2: okt IR-tavshed for Delårsrapport 3: nov Delårsrapport 3:2003 Fondsbørsmeddelelser Meddelelser til Københavns Fondsbørs A/S 8. maj maj maj 2002 Delårsrapport 1: maj 2002 Baltic Beverages Holding investerer DKK 400 mio. i nyt bryggeri i Ukraine 23. maj 2002 Carlsberg Breweries øger sin andel i det kroatiske bryggeri Panonska til 80% 30. maj 2002 Baltic Beverages Holdings datterselskab Baltika bygger nyt bryggeri til DKK 400 mio. i den russiske fjernøstregion 28. juni 2002 Carlsberg Breweries køber 59,4% af det bulgarske bryggeri Shumensko 1. juli 2002 Carlsberg Breweries sælger sin ejerandel af det litauiske bryggeri Svyturys Utenos Alus til Baltic Beverages Holding 2. august 2002 Carlsberg Breweries køber 67% af det bulgarske bryggeri Pirinsko 8. august 2002 Tilbagekøb af egne aktier 8. august 2002 Delårsrapport, Halvårsmeddelelse august 2002 EU-kommissionen foretager frivillig kontrolundersøgelse 5. sept Beholdning af egne aktier 26. sept Ny formand for Carlsbergfondet fra nov EU-kommissionen afslutter sag mod Carlsberg 7. nov Baltic Beverages Holding bygger nyt bryggeri i Kazakstan 7. nov Delårsrapport 3: nov Egne aktier 2. dec Køb af egne aktier afsluttet 19. dec Baltic Beverages Holding sælger Voronezh-bryggeriet til datterselskab 20. dec Øget ejerandel i Carlsberg Okocim, Polen (71,5%) 6. jan Øget ejerandel i Pirinsko, Bulgarien (94,5%) 20. jan Aktieoptionsprogram jan Finanskalender feb Årsregnskabsmeddelelse mar Carlsberg A/S generalforsamling 8. maj 2003 Delårsrapport 1:2003 Udviklingen i Carlsberg B-aktien sammenlignet med KFX-indekset og en referencegruppe bestående af Carlsberg B, Heineken, Scottish & Newcastle, SABMiller samt Interbrew To nye direktører i Malaysia og Kroatien Bjørn Søndenskov overtog pr. 1. april 2003 posten som adm. direktør for Carlsberg Brewery Malaysia Berhad. Han afløser Jørgen Bornhøft, som i januar i år blev udnævnt til adm. direktør for Carlsberg Asia Pte Limited. Jørgen Bornhøft fortsætter som bestyrelsesformand for Carlsberg Brewery Malaysia Berhad. Bjørn Søndenskov har arbejdet for Carlsberg Breweries A/S siden 1988 og har i de seneste år været medlem af ledelsesgruppen for Carlsberg Breweries tyske datterselskab Hannen med ansvar for økonomi, IT og produktion. Han har tidligere haft ledende job inden for Carlsberg primært med ansvar for europæiske markeder. Jørn Pedersen er pr. 1. april 2003 udnævnt til adm. direktør for det kroatiske selskab Panonska Pivovara d.o.o. i Koprivnica, som ligger nordøst for hovedstaden Zagreb. Indtil udnævnelsen var Jørn Pedersen Business Development Manager i Carlsberg Breweries A/S med ansvar for datterselskaber i Østeuropa og nye aktiviteter som fusionen af de to bulgarske bryggerier, Carlsberg Breweries købte i I 1998 var han viceadm. direktør for Panonska Pivovara og har siden 2002 været medlem af Panonskas bestyrelse. Før det arbejdede han fire år i Malawi. Panonska er det tredjestørste bryggeri i Kroatien med en markedsandel på 10%. I maj 2002 øgede Carlsberg Breweries sin ejerandel i bryggeriet til 80% fra 40%. IØ ejer de resterende 20% af aktiekapitalen. INDEKS OVER KURSUDVIKLINGEN I PERIODEN (=100) /01/02 01/03/02 01/05/02 01/07/02 01/09/02 01/11/02 01/01/03 01/03/03 01/05/03 Carlsberg B-aktie KFX-indeks Referencegruppen Carlsberg Nyt udgives af Carlsberg A/S på dansk og engelsk og fremsendes hvert kvartal til navnenoterede aktionærer. Oplag Redaktion: Niels Eyde Madsen (ansv.), Bill Fryman og Jeanett W. Glenthøj. Foto: Bent Rej, Agence Zoom m.fl. Design og produktion: Boje & Mobeck as. Tryk: PrintDivision A/S. Carlsberg A/S, CVR-NR , Valby Langgade 1, DK-2500 Valby. Telefon: E-post: Hjemmeside: 8

Nyt. I løbet af 2003 er der sket en del vigtige ændringer på bryggeriet. Fokus på økonomien er øget, og der er igangsat og gennemført

Nyt. I løbet af 2003 er der sket en del vigtige ændringer på bryggeriet. Fokus på økonomien er øget, og der er igangsat og gennemført Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 7. NOVEMBER 2003 Tyrkiet Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. Investerer i medarbejdere og mærker Det er et regionalt projekt, der gennemføres i et samarbejde mellem Carlsberg

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale Årsrapport 2003 Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale valutaer og øge salget af Carlsberg-øl med

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Forstædernes Bank København 20/11/2007

Forstædernes Bank København 20/11/2007 Forstædernes Bank København 20/11/2007 Strategi Resultater: Carlsberg-gruppen Vesteuropa BBH Asien Konsortie henvendelse til Scottish & Newcastle Forstædernes Bank 20. november 2007 Side 2 Strategi Forstædernes

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 14/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Positiv udvikling

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel +45 33 27 33 00 CVR no 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Beretning og Regnskab 1999 / 2000

Beretning og Regnskab 1999 / 2000 Beretning og Regnskab 1999 / 2000 Indhold 2 Til vore aktionærer 4 Bestyrelse og Koncerndirektion 5 Forretningsenheder og Koncernstabsfunktioner 6 5 års hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 15 Ledelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår.

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår. Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com 19. august 2015 Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2015 Svage resultater

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 1. august 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 Delårsmeddelelse for 1. halvår 2008 (1. januar 30. juni 2008) Væsentlige hovedtal for 1. halvår 2008 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2008 Nettoomsætningen

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

En kort præsentation. I Gruppen indgår også Vingaarden, en af Danmarks største vin- og spiritusvirksomheder samt A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli.

En kort præsentation. I Gruppen indgår også Vingaarden, en af Danmarks største vin- og spiritusvirksomheder samt A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli. Indhold En kort præsentation 2 Bestyrelse og koncerndirektion 4 Carlsberg-gruppens organisationsstruktur og forretningsenheder 5 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Den danske bryggerivirksomhed

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere