DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)"

Transkript

1 DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

2 INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE INDIKATORER 1. Stråledosis Deltagelse Overholdelse af fastlagt screeningsinterval Genindkaldelse til klinisk mammografi Intervalcancer Invasive cancertumorer ud af alle cancertumorer Node negative cancere Små cancere Benign vs. malign operation Brystkræftpatienter, der modtager brystbevarende operation Svartid Datadefinitioner 6. Version,

3 INTRODUKTION I det følgende beskrives de 11 indikatorer, der er udvalgt til at monitorere det nationale program for brystkræftscreening i Danmark samt de tilhørende datadefinitioner. Desuden er datakilder angivet for hver indikator. Denne version af Datadefinitioner for DKMS er baseret på Dokumentalistrapport 2008 for DKMS, Pilotrapport 2009 for DKMS samt 4th Edition of the European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis, Eds.: N. Perry, M. Boroeders, C. De Wolf, S. Törnberg, R. Holland, L. Von Karsa, European Communities, Det er hensigten, at denne version af Datadefinitioner for DKMS opdateres hver gang der foretages betydelige ændringer i datadefinitionerne. Targetpopulation Targetpopulationen defineres i DKMS sammenhæng som en lukket kohorte bestående af det antal kvinder i alderen år, der er bosiddende i de respektive regioner ved starten af hver screeningsrunde. Invitationspopulation Invitationspopulationen defineres i DKMS sammenhæng som samtlige kvinder screeningsenhederne inviterer til at deltage i screeningsprogrammet og tilbyder en screeningdato (bookingdato) inden for én screeningsrunde. Screeningsrunde I DKMS sammenhæng defineres en screeningsrunde som en programperiode, hvor startdato og slutdato fastsættes på regionsniveau, dvs. der er tale om programmets/systemets runder. En screeningsrunde skal i udgangspunktet svare til 2 år jf. sundhedsloven. Hver kvinde tilskrives et rundenummer på baggrund af den første tilbudte bookingdato= første dato kvinden tilbydes at få foretaget screening i hver runde. Alle kvinder der har en første bookingdato inden for det tidsinterval, der definerer første runde tilskrives rundenummernyt = 1. Eksempel 1: Region X: Runde 1. start , slut Alle kvinder hvis første bookingdato ligger inden for dette tidsinterval skal have rundenummernyt = 1., uanset om de har Datadefinitioner 6. Version,

4 været til screening i et tidligere program (H:S, Fyn eller Sjælland).Eksempel 2: Region X: Runde 1. start , slut En kvinde der har første bookingdato , men faktuelt screenes på grund af ferie eller lign. skal alligevel have rundenummernyt = 1. Eksempel 3. Region X: Runde 2. start , slut Alle kvinder hvis første bookingdato ligger inden for dette tidsinterval skal have rundenummernyt = 2., dette gælder også for kvinder, som ikke var inviteret i runde 1 på grund af alder, og for kvinder som sagde nej tak i runde 1., men gerne vil deltage i runde 2. En kvinde kan kun inkluderes én gang i hver runde. Det betyder, at kvinder, der har flyttet adresse til en anden region i løbet af en screeningsrunde og derfor er blevet indkaldt og evt. screenet i to eller flere regioner, kun medtælles én gang, svarende til den region hvor der både foreligger en invitation og en screening. Hvis der foreligger to invitationer og to screeninger i to forskellige regioner i samme runde medtælles kun den første. Screeningsforløb Et screeningsforløb indeholder for alle kvinder, der deltager i screeningsprogrammet, en invitationsdato, en bookingdato, en screeningsdato samt en svardato. Bookingdato og screeningsdato kan være identiske. Hvis en kvinde er registreret med mere end én screeningsdato i LPR (f.eks. på grund af teknisk genindkaldelse) inden for samme runde, er der ved beregning af indikator 11 (svartid) anvendt den første screeningsdato, men ved beregning af indikator 2, 4, 6, 7, 8 og 9 er den anden screeningsdato i LPR anvendt, da den sidste screening er afgørende for det videre behandlingsforløb. For en del kvinder vil screeningsforløbet også indeholde en dato for klinisk mammografi og en dato for operation. Datoen for screeningsmammografien skal ligge før invitationsdatoen i den efterfølgende screeningsrunde. Hvis en kvinde er registeret med >1 screening i Landspatientregisteret (LPR) anvendes den første screening ved opgørelse af svartid, og ved opgørelse af screeningsresultatet anvendes den seneste screening, da resultatet af seneste screening vil være afgørende i forhold til om supplerende diagnostik skal iværksættes. Datadefinitioner 6. Version,

5 Patientforløb Et patientforløb inden for en runde er en helhed, der inkluderer alle operationer foretaget max. 180 dage efter den kliniske mammografi, som er foretaget på baggrund af et anormalt screeningsresultat. Til fastlæggelse af, om den enkelte kvindes forløb opfylder indikatorerne, tages alle relevante patologisvar i betragtning. Et patologisvar er relevant hvis det ligger i patientforløbet på følgende måde: 1) svaret ligger mellem dato for klinisk mammografi og 90 dage frem hvis kvinden ikke er opereret, eller 2) svaret ligger mellem dato for første operation og 30 dage efter dato for seneste operation hvis kvinden er opereret (en eller flere operationer). Hvis der er foretaget flere operationer og/eller biopsier anvendes: 1) Alvorligste brystoperation 2) Den alvorligste SNOMED-kode (invasiv cancer) 3) Max. tumorstørrelse, hvis angivet (størrelse af karcinomer) 4) Alvorligste lymfeknudestatus, hvis angivet Datadefinitioner 6. Version,

6 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE INDIKATORER 1. Stråledosis Stråledosis ved PMMA(polymethylmethacrylate) tykkelse 4,5 cm. Stråledosis der overstiger tærskelværdierne betragtes som en bivirkning ved screeningsprogrammet, men samtidig er effekten af screeningsprogrammet stærkt afhængigt af sufficient billedoptagelse. Data skal afrapporteres som Mean Glandular Dose (MGD), som er stråledosis målt på et 45 mm PMMA testfantom - svarende til 53 mm EU-standardbryst, normeret til 50 % fedt og 50 % kirtelvæv. Strukturindikator (teknisk kvalitetskontrol) Datakilde Data indberettes manuelt, men samlet for hver region til KCN. Stråledosis skal registreres minimum én gang ugentlig for hvert apparat, der anvendes til mammografiscreening. Analyser Indikatoren kan ikke opgøres på individniveau, men på apparat niveau. Der beregnes gennemsnitsværdier og 95% sikkerhedsintervaller. <2,0 mgy Referencer (1). Datadefinitioner 6. Version,

7 2. Deltagelse A. Andel af kvinder der får foretaget en screeningsmammografi ud af de inviterede kvinder B. Andel af kvinder der får foretaget en screeningsmammografi ud af targetpopulationen Der ønskes høj deltagelse i programmet med henblik på at opnå størst mulig effekt. Procesindikator. Tællerdefinition Antal kvinder der får foretaget en screeningsmammografi inden for den pågældende screeningsrunde. Operationalisering: Dato for screeningsmammografi (DZ123AA & UXRC45) skal ligge efter eller være lig med invitationsdatoen, og før efterfølgende invitation (næste runde,) hvis en sådan findes. Nævnerdefinition A. Invitationspopulationen i den pågældende screeningsrunde: Antal kvinder der er inviteret til screening inden for pågældende screeningsrunde, dvs. alle kvinder i alderssegmentet år, eksklusiv kvinder der på forhånd er ekskluderet af screeningsstedet (f.eks. kvinder der er terminalt syge, kvinder med brystcancer i behandling/kontrol, kvinder med brystimplantater, kvinder der har fået foretaget mammografi inden for de seneste 12 måneder samt kvinder der tidligere har sagt nej tak). Operationalisering: Hvis en kvinde er registreret med flere end én invitation pr. screeningsrunde anvendes kun første bookingdato. B. Targetpopulationen i den pågældende screeningsrunde: Antal kvinder i alderssegmentet år og bosiddende i Danmark ved screeningsrundens start. I. Lokale bookingsystemer (Invitationspopulationen) o Invitationsdato o RundenummerNyt (den systemrunde kvinden tilhører) II. CPR- register (Targetpopulationen) o Vitalstatus o Dato for vitalstatus o Regionskode / kommunekode III. LPR o Dato for screeningsmammografi (organiseret screening) o Screeningssted (kommunekode / regionskode) o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt UXRC45 A. >75 % B. Endnu ikke fastsat Referencer (1). Datadefinitioner 6. Version,

8 3. Overholdelse af fastlagt screeningsinterval Andel af kvinder der geninviteres * til screening inden for 2 år +/ 3mdr., ud af alle kvinder der geninviteres til organiseret screening. * Geninvitation refererer her til kvinder, der har deltaget i nærmeste foregående screeningsrunde. Overholdelse af det fastsatte screeningsinterval (2 år) er væsentligt for at sikre opsporing af tumorer på et tidligt stadie. Der bør således hverken være for kort eller for langt interval mellem screeningerne. Kvinderne forventer endvidere at blive screenet hvert andet år, ligesom dette interval er fundet mest omkostningseffektivt. Procesindikator. Tællerdefinition Antal kvinder der geninviteres (tilbydes en bookingdato) inden for tidsperioden 2år +/ 3måneder fra første bookingdato i foregående runde. Operationalisering: Det forudsættes at de geninviterede kvinder har deltaget i den foregående screeningsrunde, opfylder alderskriterierne samt ikke har sagt nej tak til screening i den mellem liggende periode eller er frameldt screeningen af anden årsag. Nævnerdefinition Antal kvinder der geninviteres i den pågældende screeningsrunde, og som har deltaget i nærmeste foregående screeningsrunde. Operationalisering: Det forudsættes at de geninviterede kvinder opfylder alderskriterierne samt ikke har sagt nej tak til screening i den mellem liggende periode eller er frameldt screeningen af anden årsag. I. Lokale bookingsystemer o Bookingdato (den første screeningsdato kvinden tilbydes i hver runde) o RundenummerNyt (den systemrunde kvinden tilhører) II. LPR o Dato for screeningsmammografi i foregående runde o Screeningssted o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt UXRC45 98 % Referencer (1). Datadefinitioner 6. Version,

9 4. Genindkaldelse til klinisk mammografi Andel af kvinder der indkaldes til klinisk mammografi (dvs. supplerende diagnostik), ud af alle der møder op til organiseret screening. Unødig genindkaldelse medfører unødig ængstelse og ekstra omkostninger. For høj andel af kvinder som genindkaldes vil indebære for mange falsk positive screeningssvar. Procesindikator. Tællerdefinition Antal kvinder der indkaldes til klinisk mammografi som følge af screeningsmammografi. Operationalisering: Defineres som kvinder med anormalt screeningsresultatet. Hvis en kvinde er registreret med flere end én screeningsmammografi pr. runde i samme region anvendes screeningsresultatet fra den sidste screening, da det første resultat kan være forårsaget af teknisk dårlige eller ufuldstændige billeder. Nævnerdefinition: Antal kvinder der får foretaget screeningsmammografi. Operationalisering: Dato for screeningsmammografi (DZ123AA & UXRC45) skal ligge efter eller være lig med bookingdatoen. I. Lokale bookingsystemer o RundenummerNyt (den systemrunde kvinden tilhører) II. LPR o Screeningssted og dato o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt UXRC45 (mammografi, screening) o ZPR00N (anormalt undersøgelsesresultat = kvinden skal genindkaldes) Første screeningsrunde: <5 % Følgende screeningsrunder: <3 % Referencer (1). Datadefinitioner 6. Version,

10 5. Intervalcancer Antal kvinder diagnosticeret med invasivt karcinom mellem to screeningsrunder (2 års periode) blandt kvinder, der ved screening er fundet uden tegn på kræft ved den forudgående screening sammenholdes med cancerraten fra 2006 (baggrunds incidensen ved fravær af screening). Inden for første år ( 12 mdr.). Inden for andet år (>12 & 24 mdr.) Procesindikator. Indikatoren er et udtryk for antallet af oversete, hurtigt voksende, eller ikke-diagnosticerbare cancertilfælde på screeningstidspunktet. Det er ønskeligt med færrest mulige antal tilfælde af intervalcancer. Intervalcancer rate Antal kvinder med invasivt karcinom, der diagnosticeres mellem to screeningsrunder, hos kvinder der deltager i organiseret screening og ikke har fået påvist cancer herved. Operationalisering: Kvinder der har normalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR01N og (SNOMED-kode) T04*** & M8***3(i samme rekord) før næste bookingdato / screeningsdato ( hvad der kommer først) eller 2 år hvis kvinden ikke er booket til screening i næste runde. Desuden kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N og (SNOMED-kode) T04*** & M8***3 (i samme rekord) >6 måneder efter screening men før 2 år/næste screening. Se nedenstående flow diagram Baggrundsincidens rate : Baggrundsincidensen baseret på data fra Cancerregisteret (antal incidente cancer cases i 2006 i hver region) og Danmarks Statistik (antal kvinder i hver region i 2006). Incidensen i 2006 er sidste nationale opgørelse inden implementering af det nationale screeningsprogram. I. Lokale bookingsystemer o Rundenummer (den systemrunde kvinden tilhører) o Bookingdato II. LPR o Screeningssted og dato o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt UXRC45 (mammografi, screening) o ZPR01N (normalt undersøgelsesresultat) o ZPR00N (anormalt undersøgelsesresultat) III. Patobanken o Rekvirent dato o SNOMED-kode: T04*** & M8***3 i samme rekord : Inden for første år ( 12 mdr.): <30 % Inden for andet år (>12 & 24 mdr.): <50 % Datadefinitioner 6. Version,

11 Referencer (1). Flowdiagram vedr. Indikator 5, Intervalcancer. Normalt Resultat (ZPR01N) Invasivt karcinom efter screeningsdato men før næste bookingdato / screeningsdato (hvad der kommer først) eller 2 år Ikke invasivt karcinom efter screening Invasivt karcinom 6 mdr. efter screening Anormalt Resultat (ZPR00N) Invasivt karcinom > 6 mdr. efter screeningsdato men før næste bookingdato/ screeningsdato (hvad der kommer først) eller 2 år Ikke invasivt karcinom efter screening Interval cancer Datadefinitioner 6. Version,

12 6. Invasive brysttumorer Andel af kvinder med invasive* brysttumorer ud af det totale antal kvinder med invasive* brysttumorer eller duktalt carcinoma in situ, hvor tumorerne er diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. *Invasive brysttumorer: karcinomer, sarkomer (malign phylloides tumor) samt maligne lymfomer Af hensyn til at minimere overdiagnostik og overbehandling er det hensigtsmæssigt, at antallet af in situ brysttumorer ( cancere på stedet, forstadier ) ikke væsentligt overstiger 20 % af det samlede antal brysttumorer, men heller ikke udgør mindre end 10 %, idet det anslås, at % af in situ brysttumorer udvikler sig til invasive brysttumorer. Det antages, at fjernelse af især de lavt differentierede in situ brysttumorer bidrager til at nedsætte dødeligheden af brystkræft. Procesindikator. Tællerdefinition Antal kvinder med invasive brysttumorer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. Operationalisering: SNOMED-kode: T04*** & M8***3; T04*** & M9***3; T04*** & M8***6 i samme rekord, for kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N. Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. Nævnerdefinition Antal kvinder med brysttumorer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. LCIS (T04*** & M85202) som eneste fund medtages ikke. Operationalisering: SNOMED-kode: T04*** & M85002; T04*** & M85012; T04*** & M85032; T04*** & M8***3; T04*** & M9***3; T04*** & M8***6 i samme rekord, for kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N. Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. I. Lokale bookingsystemer o Rundenummer (den systemrunde kvinden tilhører.) II. LPR o Screeningssted og dato o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt UXRC45 (mammografi, screening) o ZPR00N (anormalt undersøgelsesresultat = kvinden skal genindkaldes) III. Patobanken, rekvirent dato o SNOMED-kode: T04*** & M85002; T04*** & M85012; T04*** & M85032; T04*** & M8***3; T04*** & M9***3; T04*** & M8***6 80 % & 90 % Referencer (1). Datadefinitioner 6. Version,

13 7. Node negative cancere Andel af kvinder med invasive karcinomer* der er lymfeknude negative ud af alle opererede kvinder med invasive karcinomer*. * Karcinomer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. Screeningsprogrammet skal identificere flest mulige cancertilfælde på et tidligt stadie. Lymfeknudestatus er en væsentlig prognostisk faktor for overlevelse efter mammacancer. Intermediær resultatindikator. Tællerdefinition Antal kvinder med invasive karcinomer der er lymfeknude negative og diagnosticeret på baggrund af organiseret screening, blandt kvinder der er opereret. Lymfeknude ukendte tages ikke i betragtning. Operationalisering: SNOMED-kode: T04*** & M8***3 i samme rekord, for kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N) og er opereret. Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. Desuden findes registrering af lymfeknudelokalisation inden for patientforløbet: T0871* (lymfeknude i axil); T0835*(lymfeknude i mamma samt parasternalt); T0800A (sentinel lymfeknude); TY8100 (Axil) & KPJD42C (sentinel node procedure.) Ingen registrering af lymfeknudestatus betragtes som lymfeknude ukendte. Findes der for kvinden en rekord i patientforløbet med lymfeknudelokalisation OG registreret metastase M8***6 fraregnes denne og kvindens karcinom betragtes som lymfeknude positiv (alle metastaser= lymfeknude positive). Nævnerdefinition Antal kvinder med invasive karcinomer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening, blandt kvinder der er opereret. Lymfeknude ukendte tages ikke i betragtning. Operationalisering: SNOMED-kode: T04*** & M8***3 i samme rekord, for kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N) og er opereret. Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. I. Lokale bookingsystemer o Rundenummer (den systemrunde kvinden tilhører) II. LPR o Screeningssted og dato o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt UXRC45 (mammografi, screening) o ZPR00N (anormalt undersøgelsesresultat = kvinden skal genindkaldes) o UXRC40 (Klinisk mammografi), UXUC40 (UL-undersøgelse af mamma), UXUC47 (UL-vejledt nålemarkering i mamma) Datadefinitioner 6. Version,

14 III. Patobanken, rekvirent dato o SNOMED-kode: T04***, T0800A, TY8100 & M8***3 (Invasive karcinomer i mamma); T0871* (lymfeknude i axil); T0835*(lymfeknude i mamma samt parasternalt); M8***6 (alle metastaser). Første screeningsrunde: >70 % Følgende screeningsrunder: >75 % Referencer (1). Datadefinitioner 6. Version,

15 8. Små cancere Andel af kvinder med invasivt karcinom* med tumor størrelse 10 mm ud af alle opererede kvinder med invasivt karcinom*. *Karcinomer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. Screeningsprogrammet skal identificere flest mulige cancertilfælde på et tidligt stadie (små cancere 10 mm). Tumorstørrelsen er en væsentlig prognostisk faktor for overlevelse efter mammacancer. Intermediær resultatindikator. Tællerdefinition Antal kvinder med invasive karcinomer identificeret på baggrund af organiseret screening hvor tumordiameter er 10 mm, blandt kvinder der er opereret. Tumorer fra kvinder der har fået neoadjuverende terapi klassificeres som >10 mm uanset responsgrad. Tumorstørrelse ukendte tages ikke i betragtning. Operationalisering: SNOMED-kode: T04*** & M8***3, samt i samme eller anden relevant rekord ÆTD*** ( 10mm), for kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N), men eksklusiv kvinder med responsgrad 1,2,3, eller 4. Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. Nævnerdefinition Antal kvinder med invasive karcinomer uafhængig af størrelse identificeret på baggrund af screening, blandt kvinder der er opereret. Operationalisering: SNOMED-kode: T04*** & M8***3 samt i samme eller anden relevant rekord ÆTD***, for kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N). Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. I. Lokale bookingsystemer o Rundenummer (den systemrunde kvinden tilhører) II. LPR o Screeningssted og dato o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt UXRC45 (mammografi, screening) o ZPR00N (anormalt undersøgelsesresultat = kvinden skal genindkaldes) III. Patobanken, rekvirent dato o SNOMED-kode: T04***, M8***3, ÆTD*** o Responsgrad 1,2,3,4 Første screeningsrunde: 25 % Følgende screeningsrunder: 30 % Referencer (1,5). Datadefinitioner 6. Version,

16 9. Benign vs. malign operation Ratio mellem antal kvinder med benigne operationsfund og antal kvinder med maligne operationsfund hvor operationen er foranlediget af anormalt screeningsresultat. Screeningsprogrammet skal identificere flest mulige sandt positive cancertilfælde og færrest mulige falsk positive cancertilfælde. Indikatoren er et samlet udtryk for kvaliteten af den integrerede diagnostiske proces (radiologi, kirurgi og patologi). Procesindikator. Definition: benigne operationsfund Antal kvinder der opereres for benign brystforandring. LCIS som eneste fund medtages ikke. Operationalisering: Antal operationer - Operationskoder (KHAB*, KHAC*, KHAA10*) for benign brystforandring - diagnosekoder (DD24, DN60, DN61, DN62, DN63, DN64), ), blandt kvinder med anormalt screeningsresultat (ZPR00N). Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. Definition: maligne operationsfund Antal kvinder der opereres for primær brystcancer inklusiv DCIS Operationalisering: Antal operationer - Operationskoder (KHAB*, KHAC*, KHAA10*) for primær brystcancer - diagnosekoder (DC50*, DD05*), blandt kvinder med anormalt screeningsresultat (ZPR00N). Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. I. Lokale bookingsystemer o Rundenummer (den systemrunde kvinden tilhører) II. LPR o Screeningssted o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt UXRC45 (mammografi, screening) o ZPR00N (anormalt undersøgelsesresultat = kvinden skal genindkaldes) o Indlæggelsesdato o Udskrivningsdato o Operationsdato o Diagnosekoder a. Benigne: DD24, DN60, DN61, DN62, DN63, DN64 b. Maligne: DC50*, DD05* o Operationskoder: KHAA10*, KHAB*, KHAC* 1:4 Referencer (1,5). Datadefinitioner 6. Version,

17 10. Brystkræftpatienter der modtager brystbevarende operation Andel af kvinder med invasivt karcinom* der modtager brystbevarende operation, ud af alle kvinder med invasivt karcinom* der modtager operation. *Karcinomer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. Screeningsprogrammet skal identificere flest mulige cancertilfælde på et så tidligt stadie at brystbevarende operation er mulig. Intermediær resultatindikator. Tællerdefinition Antal kvinder med invasiv brystcancer der modtager brystbevarende operation. Operationalisering: SNOMED-kode: T04*** & M8***3 i samme rekord, for kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N og en operationskode for brystbevarende operation (KAA10, KHAB*). Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. Nævnerdefinition Antal kvinder med invasiv brystcancer der modtager operation. Operationalisering: SNOMED-kode: T04*** & M8***3 i samme rekord, for kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N og en operationskode (KHAA10, KHAB*, KHAC*). Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. I. o Rundenummer (den systemrunde kvinden tilhører) II. LPR o Screeningssted og dato o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt procedurekoden: UXRC45 (mammografi, screening) o ZPR00N (anormalt undersøgelsesresultat = kvinden skal genindkaldes) III. Patobanken, rekvirent dato o SNOMED-kode: T04*** & M8***3 IV. LPR o Operationsdato o Operationskoder KHAA10, KHAB*, KHAC*, Første screeningsrunde: >50 % Følgende screeningsrunder: >60 % Referencer (1,5). Datadefinitioner 6. Version,

18 11. Svartid A. Tid mellem screening og screeningssvar i antal arbejdsdage B. Tid mellem screening og screeningssvar i proportioner Kvinder der deltager i screeningsprogrammet skal modtage svar på screeningsundersøgelsen hurtigst muligt for at undgå unødig bekymring. Procesindikator: A. Antal dage mellem screening og afsendt screeningssvar B. Andel af kvinder hvor svar udsendes maksimum 10 arbejdsdage efter screeningsundersøgelse finder sted Tællerdefinition Antal kvinder der gennemgår mammografiscreening og hvor svar udsendes maksimalt 10 arbejdsdage senere. Findes der flere svardatoer registreret vælges første svardato efter screening inden for samme region. Nævnerdefinition Antal kvinder der gennemgår mammografiscreening. I. Lokale bookingsystemer o Rundenummer (den systemrunde kvinden tilhører.) o Svardato (dato for udsendelse af svarbrev på screeningsmammografi inkl. indkaldelse til evt. klinisk mammografi.) II. LPR o Screeningssted og dato Antal arbejdsdage: 10 dage Proportion: >95 % Referencer (1). Datadefinitioner 6. Version,

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

screening for brystkræft

screening for brystkræft Mammografi screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Du har mulighed for at få en røntgenundersøgelse (en mammografi), der kan vise, om du har forandringer i brystet. Forandringerne kan være vandcyster,

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012

ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012 Ny hjemmeside ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012 www.kraeftscreening.rm.dk Brystkræftscreening Livmoderhalskræftscreening Tarmkræftscreening Kvinder mellem 50 og 69 år, bliver hvert andet år inviteret

Læs mere

MAMMOGRAFISCREENINGEN I FYNS AMT 1993-1997 En medicinsk teknologivurdering

MAMMOGRAFISCREENINGEN I FYNS AMT 1993-1997 En medicinsk teknologivurdering MAMMOGRAFISCREENINGEN I FYNS AMT 1993-1997 En medicinsk teknologivurdering 2004 Medicinsk teknologivurdering - puljeprojekter 2004; 4 (1) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Mammografiscreeningen

Læs mere

Mammografiscreening i Danmark. Kliniske retningslinjer

Mammografiscreening i Danmark. Kliniske retningslinjer Mammografiscreening i Danmark Kliniske retningslinjer Klinisk ansvarlig: I.Vejborg(1) Retningslinjerne er vedtaget af styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening den 25. oktober 2007

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Ny rapport fra DSI Institut for Sundhedsvæsen: Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Sammenfatning Lone Bilde Susanne Reindahl Rasmussen DSI Institut for Sundhedsvæsen Oktober 2006

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010

ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010 ScreeningsNyt er i luften! Afdeling for Folkeundersøgelser har besluttet at udgive et nyhedsbrev med information om kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland.

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Bidrager screening for mammacancer til tidlig sygdomsopsporing?

Bidrager screening for mammacancer til tidlig sygdomsopsporing? Bidrager screening for mammacancer til tidlig sygdomsopsporing en sammenligning af tumordetektionsmetodens betydning for tumorkarakteristika Artiklen tager udgangspunkt i en projektrapport udarbejdet i

Læs mere

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual

Indberetning til. Dansk Lunge Cancer Register. Manual Indberetning til Dansk Lunge Cancer Register Manual Forord Hermed den nye udgave af manualen for indberetningen til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er nu en del af Den Nationale Kliniske Kræftdatabase

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Radiologisk Udvalg i samarbejde med Kirurgisk Udvalg.

Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Radiologisk Udvalg i samarbejde med Kirurgisk Udvalg. 2 Diagnose Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Radiologisk Udvalg i samarbejde med Kirurgisk Udvalg. 2.1 Visitation og diagnostisk udredning 2.1.1 Generelt Visitation og diagnostisk udredning udgør

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Datadefinitioner Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Datadefinitioner Version 3.5 Marts 2015 2 Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Styregruppen for DKLS. Årsrapport DKLS. Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Styregruppen for DKLS Årsrapport DKLS 2009 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Forord Formålet med screening for livmoderhalskræft er at nedsætte forekomsten og dødeligheden af livmoderhalskræft

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udarbejdet af lægesekretær Marlene Dahl Jensen 1

Indholdsfortegnelse. Udarbejdet af lægesekretær Marlene Dahl Jensen 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af arbejdsopgaver...2 Arbejdsgangsdiagram...4 Oprettelse af ressourceplaner...5 Indkaldelse af damer (Booking)...12 Ombooking af tider...16 Booking af udvidet tid til kørestolsbrugere,

Læs mere

DBCG DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP INFORMATIONSBLAD NR 37 JUNI 2005

DBCG DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP INFORMATIONSBLAD NR 37 JUNI 2005 DBCG DANISH BREAST CANCER COOPERATIVE GROUP INFORMATIONSBLAD NR 37 JUNI 2005 Formandsberetning 2004-5...2 Status for registrering i DBCG-databasen og allokering til protokoller i 2004...6 Sentinel node

Læs mere

Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Kirurgisk Udvalg og Radiologisk Udvalg.

Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Kirurgisk Udvalg og Radiologisk Udvalg. 2 Diagnose Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Kirurgisk Udvalg og Radiologisk Udvalg. 2.1 Resume af DBCG s anbefalinger Formål At sikre optimal visitation og udredning af patienter med mistanke

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. for Brystkræft

Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. for Brystkræft 29. juni 2005 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Kliniske indikatorspecifikationer og dokumentalistrapport Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) i samarbejde med Kompetencecenter

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Region Midtjylland. Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Indførelse af mammografiscreening i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 11 Beslutningsoplæg vedrørende indførelse af brystkræftscreening i Region

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED BRYSTKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE

FAKTA OM OG REHABILITERING VED BRYSTKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karin Birtø, Lone Back Christensen og Rikke Daugaard Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden

Læs mere

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer :

Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabellerne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : Indikatorberegning for Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Tabne relaterer sig til Forløbsalgoritme for Lever og galdevejscancer : INDIKATOR Udredning I: Andel af patientforløb som er færdigudredt

Læs mere

DBCG-retningslinier 2004. Indholdsfortegnelse

DBCG-retningslinier 2004. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 DBCG...1-1 1.1 Indledning...1-1 1.2 DBCG s organisation...1-1 1.2.1 Repræsentantskab...1-1 1.2.2 Forretningsudvalg...1-2 1.2.3 Amtsudvalg...1-2 1.2.4 Videnskabelige udvalg...1-2 1.2.5

Læs mere

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats

MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats MORTALITETSANALYSE VED PRIMÆR LUNGECANCER: Fokus på behandlingsindsats Anders Green & Maria Iachina, i samarbejde med Erik Jakobsen i opdrag fra Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register

Læs mere

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

NOTER I MAMMASYGDOMME

NOTER I MAMMASYGDOMME Forår 2010 Københavns Universitet NOTER I MAMMASYGDOMME Af Asma Bashir, stud med INDHOLDSFORTEGNELSE Anatomi Klinik Objektiv undersøgelse Paraklinisk undersøgelse Mastitis Fedtnekrose Fibroadenomatose

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2013 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2013 Årsrapport www.dnog.dk Forord Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR), som er en del af Dansk Neuro Onkologisk Gruppe (DNOG), udgiver hermed Årsrapport 2013 med primært

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

[WIKI OM BRYSTKRÆFT]

[WIKI OM BRYSTKRÆFT] [2013] Region Hovedstaden Herlev Hospital Susanne Bokmand Overlæge Brystkirurgisk afdeling F [WIKI OM BRYSTKRÆFT] [Ønsket med denne Wiki er at skabe et opslagsværk til anvendes i det daglige brug eller

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Titel. Definition. a. Kort beskrivelse og ICD-10 kode. b. Forekomst. c. Ætiologi

Titel. Definition. a. Kort beskrivelse og ICD-10 kode. b. Forekomst. c. Ætiologi Titel Definition a. Kort beskrivelse og ICD-10 kode b. Forekomst c. Ætiologi d. Patogenese Diagnose a. Symptomer b. Kliniske fund c. Parakliniske fund d. Differential diagnoser Prognostiske faktorer Behandling

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk

Dansk Neuro Onkologisk Register. 2014 Årsrapport. www.dnog.dk Dansk Neuro Onkologisk Register 2014 Årsrapport www.dnog.dk Forord har primært fokus på behandling af patienter med hjernetumorer diagnosticeret i 1. JANUAR 31. DECEMBER 2014. Denne årsrapport udgår fra

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Skema1... 5 Appendix A Revisioner... 9 2 Introduktion Dette

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, Undervisningsstedets navn og adresse: Herlev Hospital

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT 2010 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010, Enhed for Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT

HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT 2011 Screening for livmoderhalskræft. Anbefalinger 2011 Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening DSI Institut for Sundhedsvæsen DSI rapport 2006.09 Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Lone Bilde Susanne Reindahl Rasmussen DSI Institut for Sundhedsvæsen DSI rapport 2006.09 Europæiske

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon

Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon Dansk Lever-Galdevejscancer Databasen Dokumentationsskabelon Version 1.0 November 2014 2 Indikatorskabelon Tabel 1.1: Databasens navn (både engelsk, dansk samt forkortelse) samt versionsnummer for udfyldt

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse Indberetning til Børnedatabasen... 3 A: Beskrivelse... 3 Baggrund... 3 Indsamling af data fra den kommunale sundhedspleje....

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft 1. Kræft Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling Hvis denne bog var skrevet for tyve år siden, kunne man næsten sige, at dette første kapitel ville

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

S LE INTERNATIONAL BREAST CANCER STUDY GROUP IBCSG 35-07 BIG 1 07. Forsøg med forlænget behandling med letrozol

S LE INTERNATIONAL BREAST CANCER STUDY GROUP IBCSG 35-07 BIG 1 07. Forsøg med forlænget behandling med letrozol Letrozole Extension - SOLE) V1.2 06juli07 1 INTERNATIONAL BREAST CANCER STUDY GROUP IBCSG 35-07 BIG 1 07 S LE Forsøg med forlænget behandling med letrozol Forsøg med forlænget behandling med letrozol Protokolresume

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Beskrivelse af afdelingen som uddannelsessted

Beskrivelse af afdelingen som uddannelsessted 1 Brystkirurgisk afdeling F118 Herlev Ringvej 75 2730 Herlev tlf. 38684282 Email: HEH-brystkirurgisk@regionh.dk Beskrivelse af afdelingen som uddannelsessted Brystkirurgisk afdeling F er etableret 1. april

Læs mere

IMPLEMENTERING AF EN KLINISK DATABASE PÅ EN KIRURGISK AFDELING

IMPLEMENTERING AF EN KLINISK DATABASE PÅ EN KIRURGISK AFDELING PRÆGRADUATAFHANDLING IMPLEMENTERING AF EN KLINISK DATABASE PÅ EN KIRURGISK AFDELING Kirstine Rødsten Stud. Med Plastikkirurgisk afdeling Z Odense Universitetshospital Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

TEKNISK NOTE. Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: 10-01-2006 Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: 10-01-2006

TEKNISK NOTE. Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: 10-01-2006 Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: 10-01-2006 TEKNISK NOTE Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: 10-01-2006 Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: 10-01-2006 Informationen i dette dokument må ikke fortolkes som nogen forpligtelse

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi Hoveduddannelsen Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab Maj 2014 2 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i radiologi, hoveduddannelsen Redaktion

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Registre i medicinsk forskning. Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012

Registre i medicinsk forskning. Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012 Registre i medicinsk forskning Frank Mehnert SAS Forum København 3. oktober 2012 Om mig Siden 2007 biostatistiker i Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. læst matematik i Tyskland

Læs mere