DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)"

Transkript

1 DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

2 INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE INDIKATORER 1. Stråledosis Deltagelse Overholdelse af fastlagt screeningsinterval Genindkaldelse til klinisk mammografi Intervalcancer Invasive cancertumorer ud af alle cancertumorer Node negative cancere Små cancere Benign vs. malign operation Brystkræftpatienter, der modtager brystbevarende operation Svartid Datadefinitioner 6. Version,

3 INTRODUKTION I det følgende beskrives de 11 indikatorer, der er udvalgt til at monitorere det nationale program for brystkræftscreening i Danmark samt de tilhørende datadefinitioner. Desuden er datakilder angivet for hver indikator. Denne version af Datadefinitioner for DKMS er baseret på Dokumentalistrapport 2008 for DKMS, Pilotrapport 2009 for DKMS samt 4th Edition of the European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis, Eds.: N. Perry, M. Boroeders, C. De Wolf, S. Törnberg, R. Holland, L. Von Karsa, European Communities, Det er hensigten, at denne version af Datadefinitioner for DKMS opdateres hver gang der foretages betydelige ændringer i datadefinitionerne. Targetpopulation Targetpopulationen defineres i DKMS sammenhæng som en lukket kohorte bestående af det antal kvinder i alderen år, der er bosiddende i de respektive regioner ved starten af hver screeningsrunde. Invitationspopulation Invitationspopulationen defineres i DKMS sammenhæng som samtlige kvinder screeningsenhederne inviterer til at deltage i screeningsprogrammet og tilbyder en screeningdato (bookingdato) inden for én screeningsrunde. Screeningsrunde I DKMS sammenhæng defineres en screeningsrunde som en programperiode, hvor startdato og slutdato fastsættes på regionsniveau, dvs. der er tale om programmets/systemets runder. En screeningsrunde skal i udgangspunktet svare til 2 år jf. sundhedsloven. Hver kvinde tilskrives et rundenummer på baggrund af den første tilbudte bookingdato= første dato kvinden tilbydes at få foretaget screening i hver runde. Alle kvinder der har en første bookingdato inden for det tidsinterval, der definerer første runde tilskrives rundenummernyt = 1. Eksempel 1: Region X: Runde 1. start , slut Alle kvinder hvis første bookingdato ligger inden for dette tidsinterval skal have rundenummernyt = 1., uanset om de har Datadefinitioner 6. Version,

4 været til screening i et tidligere program (H:S, Fyn eller Sjælland).Eksempel 2: Region X: Runde 1. start , slut En kvinde der har første bookingdato , men faktuelt screenes på grund af ferie eller lign. skal alligevel have rundenummernyt = 1. Eksempel 3. Region X: Runde 2. start , slut Alle kvinder hvis første bookingdato ligger inden for dette tidsinterval skal have rundenummernyt = 2., dette gælder også for kvinder, som ikke var inviteret i runde 1 på grund af alder, og for kvinder som sagde nej tak i runde 1., men gerne vil deltage i runde 2. En kvinde kan kun inkluderes én gang i hver runde. Det betyder, at kvinder, der har flyttet adresse til en anden region i løbet af en screeningsrunde og derfor er blevet indkaldt og evt. screenet i to eller flere regioner, kun medtælles én gang, svarende til den region hvor der både foreligger en invitation og en screening. Hvis der foreligger to invitationer og to screeninger i to forskellige regioner i samme runde medtælles kun den første. Screeningsforløb Et screeningsforløb indeholder for alle kvinder, der deltager i screeningsprogrammet, en invitationsdato, en bookingdato, en screeningsdato samt en svardato. Bookingdato og screeningsdato kan være identiske. Hvis en kvinde er registreret med mere end én screeningsdato i LPR (f.eks. på grund af teknisk genindkaldelse) inden for samme runde, er der ved beregning af indikator 11 (svartid) anvendt den første screeningsdato, men ved beregning af indikator 2, 4, 6, 7, 8 og 9 er den anden screeningsdato i LPR anvendt, da den sidste screening er afgørende for det videre behandlingsforløb. For en del kvinder vil screeningsforløbet også indeholde en dato for klinisk mammografi og en dato for operation. Datoen for screeningsmammografien skal ligge før invitationsdatoen i den efterfølgende screeningsrunde. Hvis en kvinde er registeret med >1 screening i Landspatientregisteret (LPR) anvendes den første screening ved opgørelse af svartid, og ved opgørelse af screeningsresultatet anvendes den seneste screening, da resultatet af seneste screening vil være afgørende i forhold til om supplerende diagnostik skal iværksættes. Datadefinitioner 6. Version,

5 Patientforløb Et patientforløb inden for en runde er en helhed, der inkluderer alle operationer foretaget max. 180 dage efter den kliniske mammografi, som er foretaget på baggrund af et anormalt screeningsresultat. Til fastlæggelse af, om den enkelte kvindes forløb opfylder indikatorerne, tages alle relevante patologisvar i betragtning. Et patologisvar er relevant hvis det ligger i patientforløbet på følgende måde: 1) svaret ligger mellem dato for klinisk mammografi og 90 dage frem hvis kvinden ikke er opereret, eller 2) svaret ligger mellem dato for første operation og 30 dage efter dato for seneste operation hvis kvinden er opereret (en eller flere operationer). Hvis der er foretaget flere operationer og/eller biopsier anvendes: 1) Alvorligste brystoperation 2) Den alvorligste SNOMED-kode (invasiv cancer) 3) Max. tumorstørrelse, hvis angivet (størrelse af karcinomer) 4) Alvorligste lymfeknudestatus, hvis angivet Datadefinitioner 6. Version,

6 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE INDIKATORER 1. Stråledosis Stråledosis ved PMMA(polymethylmethacrylate) tykkelse 4,5 cm. Stråledosis der overstiger tærskelværdierne betragtes som en bivirkning ved screeningsprogrammet, men samtidig er effekten af screeningsprogrammet stærkt afhængigt af sufficient billedoptagelse. Data skal afrapporteres som Mean Glandular Dose (MGD), som er stråledosis målt på et 45 mm PMMA testfantom - svarende til 53 mm EU-standardbryst, normeret til 50 % fedt og 50 % kirtelvæv. Strukturindikator (teknisk kvalitetskontrol) Datakilde Data indberettes manuelt, men samlet for hver region til KCN. Stråledosis skal registreres minimum én gang ugentlig for hvert apparat, der anvendes til mammografiscreening. Analyser Indikatoren kan ikke opgøres på individniveau, men på apparat niveau. Der beregnes gennemsnitsværdier og 95% sikkerhedsintervaller. <2,0 mgy Referencer (1). Datadefinitioner 6. Version,

7 2. Deltagelse A. Andel af kvinder der får foretaget en screeningsmammografi ud af de inviterede kvinder B. Andel af kvinder der får foretaget en screeningsmammografi ud af targetpopulationen Der ønskes høj deltagelse i programmet med henblik på at opnå størst mulig effekt. Procesindikator. Tællerdefinition Antal kvinder der får foretaget en screeningsmammografi inden for den pågældende screeningsrunde. Operationalisering: Dato for screeningsmammografi (DZ123AA & UXRC45) skal ligge efter eller være lig med invitationsdatoen, og før efterfølgende invitation (næste runde,) hvis en sådan findes. Nævnerdefinition A. Invitationspopulationen i den pågældende screeningsrunde: Antal kvinder der er inviteret til screening inden for pågældende screeningsrunde, dvs. alle kvinder i alderssegmentet år, eksklusiv kvinder der på forhånd er ekskluderet af screeningsstedet (f.eks. kvinder der er terminalt syge, kvinder med brystcancer i behandling/kontrol, kvinder med brystimplantater, kvinder der har fået foretaget mammografi inden for de seneste 12 måneder samt kvinder der tidligere har sagt nej tak). Operationalisering: Hvis en kvinde er registreret med flere end én invitation pr. screeningsrunde anvendes kun første bookingdato. B. Targetpopulationen i den pågældende screeningsrunde: Antal kvinder i alderssegmentet år og bosiddende i Danmark ved screeningsrundens start. I. Lokale bookingsystemer (Invitationspopulationen) o Invitationsdato o RundenummerNyt (den systemrunde kvinden tilhører) II. CPR- register (Targetpopulationen) o Vitalstatus o Dato for vitalstatus o Regionskode / kommunekode III. LPR o Dato for screeningsmammografi (organiseret screening) o Screeningssted (kommunekode / regionskode) o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt UXRC45 A. >75 % B. Endnu ikke fastsat Referencer (1). Datadefinitioner 6. Version,

8 3. Overholdelse af fastlagt screeningsinterval Andel af kvinder der geninviteres * til screening inden for 2 år +/ 3mdr., ud af alle kvinder der geninviteres til organiseret screening. * Geninvitation refererer her til kvinder, der har deltaget i nærmeste foregående screeningsrunde. Overholdelse af det fastsatte screeningsinterval (2 år) er væsentligt for at sikre opsporing af tumorer på et tidligt stadie. Der bør således hverken være for kort eller for langt interval mellem screeningerne. Kvinderne forventer endvidere at blive screenet hvert andet år, ligesom dette interval er fundet mest omkostningseffektivt. Procesindikator. Tællerdefinition Antal kvinder der geninviteres (tilbydes en bookingdato) inden for tidsperioden 2år +/ 3måneder fra første bookingdato i foregående runde. Operationalisering: Det forudsættes at de geninviterede kvinder har deltaget i den foregående screeningsrunde, opfylder alderskriterierne samt ikke har sagt nej tak til screening i den mellem liggende periode eller er frameldt screeningen af anden årsag. Nævnerdefinition Antal kvinder der geninviteres i den pågældende screeningsrunde, og som har deltaget i nærmeste foregående screeningsrunde. Operationalisering: Det forudsættes at de geninviterede kvinder opfylder alderskriterierne samt ikke har sagt nej tak til screening i den mellem liggende periode eller er frameldt screeningen af anden årsag. I. Lokale bookingsystemer o Bookingdato (den første screeningsdato kvinden tilbydes i hver runde) o RundenummerNyt (den systemrunde kvinden tilhører) II. LPR o Dato for screeningsmammografi i foregående runde o Screeningssted o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt UXRC45 98 % Referencer (1). Datadefinitioner 6. Version,

9 4. Genindkaldelse til klinisk mammografi Andel af kvinder der indkaldes til klinisk mammografi (dvs. supplerende diagnostik), ud af alle der møder op til organiseret screening. Unødig genindkaldelse medfører unødig ængstelse og ekstra omkostninger. For høj andel af kvinder som genindkaldes vil indebære for mange falsk positive screeningssvar. Procesindikator. Tællerdefinition Antal kvinder der indkaldes til klinisk mammografi som følge af screeningsmammografi. Operationalisering: Defineres som kvinder med anormalt screeningsresultatet. Hvis en kvinde er registreret med flere end én screeningsmammografi pr. runde i samme region anvendes screeningsresultatet fra den sidste screening, da det første resultat kan være forårsaget af teknisk dårlige eller ufuldstændige billeder. Nævnerdefinition: Antal kvinder der får foretaget screeningsmammografi. Operationalisering: Dato for screeningsmammografi (DZ123AA & UXRC45) skal ligge efter eller være lig med bookingdatoen. I. Lokale bookingsystemer o RundenummerNyt (den systemrunde kvinden tilhører) II. LPR o Screeningssted og dato o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt UXRC45 (mammografi, screening) o ZPR00N (anormalt undersøgelsesresultat = kvinden skal genindkaldes) Første screeningsrunde: <5 % Følgende screeningsrunder: <3 % Referencer (1). Datadefinitioner 6. Version,

10 5. Intervalcancer Antal kvinder diagnosticeret med invasivt karcinom mellem to screeningsrunder (2 års periode) blandt kvinder, der ved screening er fundet uden tegn på kræft ved den forudgående screening sammenholdes med cancerraten fra 2006 (baggrunds incidensen ved fravær af screening). Inden for første år ( 12 mdr.). Inden for andet år (>12 & 24 mdr.) Procesindikator. Indikatoren er et udtryk for antallet af oversete, hurtigt voksende, eller ikke-diagnosticerbare cancertilfælde på screeningstidspunktet. Det er ønskeligt med færrest mulige antal tilfælde af intervalcancer. Intervalcancer rate Antal kvinder med invasivt karcinom, der diagnosticeres mellem to screeningsrunder, hos kvinder der deltager i organiseret screening og ikke har fået påvist cancer herved. Operationalisering: Kvinder der har normalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR01N og (SNOMED-kode) T04*** & M8***3(i samme rekord) før næste bookingdato / screeningsdato ( hvad der kommer først) eller 2 år hvis kvinden ikke er booket til screening i næste runde. Desuden kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N og (SNOMED-kode) T04*** & M8***3 (i samme rekord) >6 måneder efter screening men før 2 år/næste screening. Se nedenstående flow diagram Baggrundsincidens rate : Baggrundsincidensen baseret på data fra Cancerregisteret (antal incidente cancer cases i 2006 i hver region) og Danmarks Statistik (antal kvinder i hver region i 2006). Incidensen i 2006 er sidste nationale opgørelse inden implementering af det nationale screeningsprogram. I. Lokale bookingsystemer o Rundenummer (den systemrunde kvinden tilhører) o Bookingdato II. LPR o Screeningssted og dato o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt UXRC45 (mammografi, screening) o ZPR01N (normalt undersøgelsesresultat) o ZPR00N (anormalt undersøgelsesresultat) III. Patobanken o Rekvirent dato o SNOMED-kode: T04*** & M8***3 i samme rekord : Inden for første år ( 12 mdr.): <30 % Inden for andet år (>12 & 24 mdr.): <50 % Datadefinitioner 6. Version,

11 Referencer (1). Flowdiagram vedr. Indikator 5, Intervalcancer. Normalt Resultat (ZPR01N) Invasivt karcinom efter screeningsdato men før næste bookingdato / screeningsdato (hvad der kommer først) eller 2 år Ikke invasivt karcinom efter screening Invasivt karcinom 6 mdr. efter screening Anormalt Resultat (ZPR00N) Invasivt karcinom > 6 mdr. efter screeningsdato men før næste bookingdato/ screeningsdato (hvad der kommer først) eller 2 år Ikke invasivt karcinom efter screening Interval cancer Datadefinitioner 6. Version,

12 6. Invasive brysttumorer Andel af kvinder med invasive* brysttumorer ud af det totale antal kvinder med invasive* brysttumorer eller duktalt carcinoma in situ, hvor tumorerne er diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. *Invasive brysttumorer: karcinomer, sarkomer (malign phylloides tumor) samt maligne lymfomer Af hensyn til at minimere overdiagnostik og overbehandling er det hensigtsmæssigt, at antallet af in situ brysttumorer ( cancere på stedet, forstadier ) ikke væsentligt overstiger 20 % af det samlede antal brysttumorer, men heller ikke udgør mindre end 10 %, idet det anslås, at % af in situ brysttumorer udvikler sig til invasive brysttumorer. Det antages, at fjernelse af især de lavt differentierede in situ brysttumorer bidrager til at nedsætte dødeligheden af brystkræft. Procesindikator. Tællerdefinition Antal kvinder med invasive brysttumorer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. Operationalisering: SNOMED-kode: T04*** & M8***3; T04*** & M9***3; T04*** & M8***6 i samme rekord, for kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N. Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. Nævnerdefinition Antal kvinder med brysttumorer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. LCIS (T04*** & M85202) som eneste fund medtages ikke. Operationalisering: SNOMED-kode: T04*** & M85002; T04*** & M85012; T04*** & M85032; T04*** & M8***3; T04*** & M9***3; T04*** & M8***6 i samme rekord, for kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N. Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. I. Lokale bookingsystemer o Rundenummer (den systemrunde kvinden tilhører.) II. LPR o Screeningssted og dato o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt UXRC45 (mammografi, screening) o ZPR00N (anormalt undersøgelsesresultat = kvinden skal genindkaldes) III. Patobanken, rekvirent dato o SNOMED-kode: T04*** & M85002; T04*** & M85012; T04*** & M85032; T04*** & M8***3; T04*** & M9***3; T04*** & M8***6 80 % & 90 % Referencer (1). Datadefinitioner 6. Version,

13 7. Node negative cancere Andel af kvinder med invasive karcinomer* der er lymfeknude negative ud af alle opererede kvinder med invasive karcinomer*. * Karcinomer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. Screeningsprogrammet skal identificere flest mulige cancertilfælde på et tidligt stadie. Lymfeknudestatus er en væsentlig prognostisk faktor for overlevelse efter mammacancer. Intermediær resultatindikator. Tællerdefinition Antal kvinder med invasive karcinomer der er lymfeknude negative og diagnosticeret på baggrund af organiseret screening, blandt kvinder der er opereret. Lymfeknude ukendte tages ikke i betragtning. Operationalisering: SNOMED-kode: T04*** & M8***3 i samme rekord, for kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N) og er opereret. Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. Desuden findes registrering af lymfeknudelokalisation inden for patientforløbet: T0871* (lymfeknude i axil); T0835*(lymfeknude i mamma samt parasternalt); T0800A (sentinel lymfeknude); TY8100 (Axil) & KPJD42C (sentinel node procedure.) Ingen registrering af lymfeknudestatus betragtes som lymfeknude ukendte. Findes der for kvinden en rekord i patientforløbet med lymfeknudelokalisation OG registreret metastase M8***6 fraregnes denne og kvindens karcinom betragtes som lymfeknude positiv (alle metastaser= lymfeknude positive). Nævnerdefinition Antal kvinder med invasive karcinomer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening, blandt kvinder der er opereret. Lymfeknude ukendte tages ikke i betragtning. Operationalisering: SNOMED-kode: T04*** & M8***3 i samme rekord, for kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N) og er opereret. Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. I. Lokale bookingsystemer o Rundenummer (den systemrunde kvinden tilhører) II. LPR o Screeningssted og dato o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt UXRC45 (mammografi, screening) o ZPR00N (anormalt undersøgelsesresultat = kvinden skal genindkaldes) o UXRC40 (Klinisk mammografi), UXUC40 (UL-undersøgelse af mamma), UXUC47 (UL-vejledt nålemarkering i mamma) Datadefinitioner 6. Version,

14 III. Patobanken, rekvirent dato o SNOMED-kode: T04***, T0800A, TY8100 & M8***3 (Invasive karcinomer i mamma); T0871* (lymfeknude i axil); T0835*(lymfeknude i mamma samt parasternalt); M8***6 (alle metastaser). Første screeningsrunde: >70 % Følgende screeningsrunder: >75 % Referencer (1). Datadefinitioner 6. Version,

15 8. Små cancere Andel af kvinder med invasivt karcinom* med tumor størrelse 10 mm ud af alle opererede kvinder med invasivt karcinom*. *Karcinomer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. Screeningsprogrammet skal identificere flest mulige cancertilfælde på et tidligt stadie (små cancere 10 mm). Tumorstørrelsen er en væsentlig prognostisk faktor for overlevelse efter mammacancer. Intermediær resultatindikator. Tællerdefinition Antal kvinder med invasive karcinomer identificeret på baggrund af organiseret screening hvor tumordiameter er 10 mm, blandt kvinder der er opereret. Tumorer fra kvinder der har fået neoadjuverende terapi klassificeres som >10 mm uanset responsgrad. Tumorstørrelse ukendte tages ikke i betragtning. Operationalisering: SNOMED-kode: T04*** & M8***3, samt i samme eller anden relevant rekord ÆTD*** ( 10mm), for kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N), men eksklusiv kvinder med responsgrad 1,2,3, eller 4. Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. Nævnerdefinition Antal kvinder med invasive karcinomer uafhængig af størrelse identificeret på baggrund af screening, blandt kvinder der er opereret. Operationalisering: SNOMED-kode: T04*** & M8***3 samt i samme eller anden relevant rekord ÆTD***, for kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N). Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. I. Lokale bookingsystemer o Rundenummer (den systemrunde kvinden tilhører) II. LPR o Screeningssted og dato o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt UXRC45 (mammografi, screening) o ZPR00N (anormalt undersøgelsesresultat = kvinden skal genindkaldes) III. Patobanken, rekvirent dato o SNOMED-kode: T04***, M8***3, ÆTD*** o Responsgrad 1,2,3,4 Første screeningsrunde: 25 % Følgende screeningsrunder: 30 % Referencer (1,5). Datadefinitioner 6. Version,

16 9. Benign vs. malign operation Ratio mellem antal kvinder med benigne operationsfund og antal kvinder med maligne operationsfund hvor operationen er foranlediget af anormalt screeningsresultat. Screeningsprogrammet skal identificere flest mulige sandt positive cancertilfælde og færrest mulige falsk positive cancertilfælde. Indikatoren er et samlet udtryk for kvaliteten af den integrerede diagnostiske proces (radiologi, kirurgi og patologi). Procesindikator. Definition: benigne operationsfund Antal kvinder der opereres for benign brystforandring. LCIS som eneste fund medtages ikke. Operationalisering: Antal operationer - Operationskoder (KHAB*, KHAC*, KHAA10*) for benign brystforandring - diagnosekoder (DD24, DN60, DN61, DN62, DN63, DN64), ), blandt kvinder med anormalt screeningsresultat (ZPR00N). Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. Definition: maligne operationsfund Antal kvinder der opereres for primær brystcancer inklusiv DCIS Operationalisering: Antal operationer - Operationskoder (KHAB*, KHAC*, KHAA10*) for primær brystcancer - diagnosekoder (DC50*, DD05*), blandt kvinder med anormalt screeningsresultat (ZPR00N). Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. I. Lokale bookingsystemer o Rundenummer (den systemrunde kvinden tilhører) II. LPR o Screeningssted o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt UXRC45 (mammografi, screening) o ZPR00N (anormalt undersøgelsesresultat = kvinden skal genindkaldes) o Indlæggelsesdato o Udskrivningsdato o Operationsdato o Diagnosekoder a. Benigne: DD24, DN60, DN61, DN62, DN63, DN64 b. Maligne: DC50*, DD05* o Operationskoder: KHAA10*, KHAB*, KHAC* 1:4 Referencer (1,5). Datadefinitioner 6. Version,

17 10. Brystkræftpatienter der modtager brystbevarende operation Andel af kvinder med invasivt karcinom* der modtager brystbevarende operation, ud af alle kvinder med invasivt karcinom* der modtager operation. *Karcinomer diagnosticeret på baggrund af organiseret screening. Screeningsprogrammet skal identificere flest mulige cancertilfælde på et så tidligt stadie at brystbevarende operation er mulig. Intermediær resultatindikator. Tællerdefinition Antal kvinder med invasiv brystcancer der modtager brystbevarende operation. Operationalisering: SNOMED-kode: T04*** & M8***3 i samme rekord, for kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N og en operationskode for brystbevarende operation (KAA10, KHAB*). Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. Nævnerdefinition Antal kvinder med invasiv brystcancer der modtager operation. Operationalisering: SNOMED-kode: T04*** & M8***3 i samme rekord, for kvinder der har anormalt undersøgelsesresultat (SKS kode) ZPR00N og en operationskode (KHAA10, KHAB*, KHAC*). Hele patientforløbet tages i betragtning jf. side 3. I. o Rundenummer (den systemrunde kvinden tilhører) II. LPR o Screeningssted og dato o DZ123AA (mammografiscreening i henhold til sundhedsloven 85) samt procedurekoden: UXRC45 (mammografi, screening) o ZPR00N (anormalt undersøgelsesresultat = kvinden skal genindkaldes) III. Patobanken, rekvirent dato o SNOMED-kode: T04*** & M8***3 IV. LPR o Operationsdato o Operationskoder KHAA10, KHAB*, KHAC*, Første screeningsrunde: >50 % Følgende screeningsrunder: >60 % Referencer (1,5). Datadefinitioner 6. Version,

18 11. Svartid A. Tid mellem screening og screeningssvar i antal arbejdsdage B. Tid mellem screening og screeningssvar i proportioner Kvinder der deltager i screeningsprogrammet skal modtage svar på screeningsundersøgelsen hurtigst muligt for at undgå unødig bekymring. Procesindikator: A. Antal dage mellem screening og afsendt screeningssvar B. Andel af kvinder hvor svar udsendes maksimum 10 arbejdsdage efter screeningsundersøgelse finder sted Tællerdefinition Antal kvinder der gennemgår mammografiscreening og hvor svar udsendes maksimalt 10 arbejdsdage senere. Findes der flere svardatoer registreret vælges første svardato efter screening inden for samme region. Nævnerdefinition Antal kvinder der gennemgår mammografiscreening. I. Lokale bookingsystemer o Rundenummer (den systemrunde kvinden tilhører.) o Svardato (dato for udsendelse af svarbrev på screeningsmammografi inkl. indkaldelse til evt. klinisk mammografi.) II. LPR o Screeningssted og dato Antal arbejdsdage: 10 dage Proportion: >95 % Referencer (1). Datadefinitioner 6. Version,

INDIKATORER OG DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

INDIKATORER OG DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) INDIKATORER OG DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) Indikatorer inkl. datadefinitioner 11. Version, 5-11-2015 INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE

Læs mere

Årsrapport DKMS 2010

Årsrapport DKMS 2010 Styregruppen for DKMS Årsrapport DKMS 2010 vedr. den første nationale screeningsrunde Dansk Kvalitetsdatabase for Brystkræftscreening INDHOLD BAGGRUND 2 STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING 4 SAMMENFATNING 5 DATAGRUNDLAG

Læs mere

Årsrapport DKMS 2011

Årsrapport DKMS 2011 Styregruppen for DKMS Årsrapport DKMS 2011 vedr. første halvdel af anden nationale screeningsrunde Dansk Kvalitetsdatabase for Brystkræftscreening INDHOLD: BAGGRUND STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING SAMMENFATNING

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2013 Første halvdel af tredje nationale screeningsrunde 05. december 2013 1 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske

Læs mere

Årsrapport DKMS 2012 vedr. anden nationale screeningsrunde

Årsrapport DKMS 2012 vedr. anden nationale screeningsrunde Styregruppen for DKMS Årsrapport DKMS 2012 vedr. anden nationale screeningsrunde Dansk Kvalitetsdatabase for Brystkræftscreening Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2014 Tredje nationale screeningsrunde Januar 2015 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2015 Første halvdel af fjerde nationale screeningsrunde November 2015 Hvorfra udgår rapporten Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening Årsrapport 2016 Fjerde nationale screeningsrunde November 2016-7 version Hvorfra udgår rapporten Formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening

Læs mere

Til: Status for brystkræftscreening anden regionale runde

Til: Status for brystkræftscreening anden regionale runde Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Til: Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 60 00 Direkte 38 66 60 24 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Mammografiscreening B RYSTCANCER. Elsebeth Lynge. Denne artikel gennemgår kort og præcist vor nuværende viden om effekten af mammografiscreening,

Mammografiscreening B RYSTCANCER. Elsebeth Lynge. Denne artikel gennemgår kort og præcist vor nuværende viden om effekten af mammografiscreening, B RYSTCANCER 1339 Mammografiscreening Elsebeth Lynge Denne artikel gennemgår kort og præcist vor nuværende viden om effekten af mammografiscreening, og fordele og ulemper beskrives kort. Det fastslås,

Læs mere

Mammografiscreening i Danmark. Kliniske retningslinjer

Mammografiscreening i Danmark. Kliniske retningslinjer Mammografiscreening i Danmark Kliniske retningslinjer Klinisk ansvarlig: I.Vejborg(1) Retningslinjerne er vedtaget af styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening den 25. oktober 2007

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Bilag 1. Indikatorbeskrivelse Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft, opdateret 11-2-2015.

Bilag 1. Indikatorbeskrivelse Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft, opdateret 11-2-2015. Bilag 1. Indikatorbeskrivelse Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft, opdateret 11-2-2015. I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra

Læs mere

DBCG s 30års jubilæums møde. Mammografiscreening i DK Før, nu og i fremtiden. Ilse Vejborg Mammografiscreeningen i Region Hovedstaden

DBCG s 30års jubilæums møde. Mammografiscreening i DK Før, nu og i fremtiden. Ilse Vejborg Mammografiscreeningen i Region Hovedstaden DBCG s 30års jubilæums møde Mammografiscreening i DK Før, nu og i fremtiden Ilse Vejborg Mammografiscreeningen i Region Hovedstaden Mammography Screening in Denmark Denmark is one of the countries in Europe

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Mammaradiologi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Mammaradiologi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Mammaradiologi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

screening for brystkræft

screening for brystkræft Mammografi screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Du har mulighed for at få en røntgenundersøgelse (en mammografi), der kan vise, om du har forandringer i brystet. Forandringerne kan være vandcyster,

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - januar Nyt om. associerede risikofaktorer. Forskning i Afdeling for Folkeundersøgelser

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - januar Nyt om. associerede risikofaktorer. Forskning i Afdeling for Folkeundersøgelser ScreeningsNyt Region Midtjylland - januar 2016 Nyt om FORSKNING Omtale af udvalgte publikationer i 2015 Hvordan foretrækker borgere med kort uddannelse at blive informeret om screening for tarmkræft? Screeningsadfærd

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2009

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2009 Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2009 FORELØBIGT MANUSKRIPT (vers. 7) Høringsfase 28. juni 16. august 2010. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Danish Breast Cancer Cooperative

Læs mere

ScreeningsNyt Region Midtjylland - jubilæumsudgave - februar 2017

ScreeningsNyt Region Midtjylland - jubilæumsudgave - februar 2017 ScreeningsNyt Region Midtjylland - jubilæumsudgave - februar 2017 TAGDIGTID Oplysningskampagne om screening for livmoderhalskræft Nyt om Screening Nyt om Tarmkræftscreening Program for jubilæumssymposium

Læs mere

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 DBCG... 1-1 1.1 Indledning... 1-1 1.2 DBCG s organisation... 1-1 1.2.1 Repræsentantskab... 1-1 1.2.2 Forretningsudvalg... 1-2 1.2.3 Amtsudvalg... 1-2 1.2.4 Videnskabelige udvalg...

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Mammografi er en røntgenundersøgelse, der kan vise, om du har forandringer i dine bryster. Det kan være ansamlinger af væske, godartede knuder

Læs mere

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 DBCG...1-1 1.1 Indledning...1-1 1.2 DBCG s organisation...1-1 1.2.1 Repræsentantskab...1-1 1.2.2 Forretningsudvalg...1-2 1.2.3 Amtsudvalg...1-2 1.2.4 Videnskabelige udvalg...1-2 1.2.5

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012

ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012 Ny hjemmeside ScreeningsNyt Nr. 04 - Januar 2012 www.kraeftscreening.rm.dk Brystkræftscreening Livmoderhalskræftscreening Tarmkræftscreening Kvinder mellem 50 og 69 år, bliver hvert andet år inviteret

Læs mere

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer!

Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1000 registreringer! Nyhedsbrev fra Cancerregisteret Så er vi oppe på over 1 registreringer! Et nyt år og et nyt navn; Landbohøjskolen hører nu officielt under Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Databasens rapporteringsniveau

Nr. Indikatorområde Indikatorbeskrivelse Standard Datakilder Databasens rapporteringsniveau Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra 1. januar 2009 bliver opgjort årligt af Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Tabelværk til kræftprofil:

Tabelværk til kræftprofil: Tabelværk til kræftprofil: brystkræft 2000-2007 2009 Tabelværk til kræftprofil: Brystkræft 2000 2007 Sundhedsstyrelsen Enhed for Patientforløb Islands Brygge 67 2300 København S URL: http:// Hwww.sst.dk

Læs mere

Mammograficentret. Hvad er screening?

Mammograficentret. Hvad er screening? Mammograficentret Hvad er screening? Mammograficentret Screening: En angribende spiller stiller sig i vejen for en forsvarende spiller, så denne ikke kan komme til at dække op for et skud. Angriberen må

Læs mere

MAMMOGRAFISCREENINGEN I FYNS AMT 1993-1997 En medicinsk teknologivurdering

MAMMOGRAFISCREENINGEN I FYNS AMT 1993-1997 En medicinsk teknologivurdering MAMMOGRAFISCREENINGEN I FYNS AMT 1993-1997 En medicinsk teknologivurdering 2004 Medicinsk teknologivurdering - puljeprojekter 2004; 4 (1) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Mammografiscreeningen

Læs mere

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013

Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan 28. maj 2013 28. maj 13 Kvalitetsmål 4b: Tildelt kontaktperson, Tærskelværdi 95% Patienter skal have tilbudt en kontaktperson, hvis behandlingsforløbet strækker sig over mere end to dage. Tildeling af kontaktperson

Læs mere

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007

Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Kort- og langtidsoverlevelse efter indlæggelse for udvalgte kræftsygdomme i Region Midtjylland og Region Nordjylland 1996-2007 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Rapport nr. 41

Læs mere

MAMMOGRAFISCREENINGSCENTRET. 1. Primær forebyggelse 2. Sekundær forebyggelse 3. Tertiær forebyggelse

MAMMOGRAFISCREENINGSCENTRET. 1. Primær forebyggelse 2. Sekundær forebyggelse 3. Tertiær forebyggelse MAMMOGRAFISCREENINGSCENTRET 1. Primær forebyggelse 2. Sekundær forebyggelse 3. Tertiær forebyggelse MAMMOGRAFISCREENINGEN 1. Primær forebyggelse: forebyggelse rettet mod sygdom hos individer som endnu

Læs mere

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret November 2011 Disposition Historik Metode for produktion af CAR Cancerregistrering Automatiseret kodning Manuel kodning / Validering

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2014

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2014 Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) DBCG Kolofon Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for

Læs mere

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Side 1 Vejledning til Canceranmeldelse via MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Med skæringsdato 1. januar 2004 er blanketbåren anmeldelse af kræft til Cancerregisteret

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2011

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2011 Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2011 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft DBCG Danish Breast Cancer Cooperative Group Kolofon Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2008. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG)

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2008. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2008 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) Kolofon Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft

Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft Nationale indikatorer til måling af kvaliteten af screeningsprogrammet mod livmoderhalskræft I følgende skema beskrives hver enkelt indikator, som fra 1. januar 2009 skal indhentes til Dansk Kvalitetsdatabase

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om processen i forbindelse med indkaldelse til mammografiscreening i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om processen i forbindelse med indkaldelse til mammografiscreening i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om processen i forbindelse med indkaldelse til mammografiscreening i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 10 Brystkræftscreening

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2012

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2012 Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2012 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft DBCG Danish Breast Cancer Cooperative Group Kolofon Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft

Læs mere

Mammografiscreening i Danmark. Kliniske retningslinjer

Mammografiscreening i Danmark. Kliniske retningslinjer Mammografiscreening i Danmark Kliniske retningslinjer Klinisk ansvarlig: I.Vejborg(1) Retningslinjerne er vedtaget af styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening den 25. oktober 2007

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

DaTeCadata. (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner

DaTeCadata. (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner DaTeCadata (Dansk Testis Cancer database) Datadefinitioner Version 1.0 Januar 2013 DaTeCadata (Dansk Testis Cancer database) Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. URL: http://www.sst.dk

Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. URL: http://www.sst.dk KRÆFTPROFIL BRYSTKRÆFT 2000-2007 2009 Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Cancer; Bryst; Mamma; Cancerregisteret;

Læs mere

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013

DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK) Implementering i Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital DMCG.dk Repræsentantskabsmøde Torsdag d. 29. august 2013 05-09-2013 Hvorfor

Læs mere

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade

Bilag til. Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Bilag til Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade Beskrivelse af dataopgørelser & dataopgørelser i form af tabeller og grafik Beskrivelse af dataopgørelser til Forløbsprogram

Læs mere

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging Peer Christiansen DBCG arbejdsgruppe Hanne Melgaard Nielsen, AUH Eva Balslev, Herlev Ilse Vejborg, RH Niels Kroman, RH Søren Cold,

Læs mere

En social gradient i deltagelse i brystkræftscreening

En social gradient i deltagelse i brystkræftscreening En social gradient i deltagelse i brystkræftscreening Studie viser, at lav uddannelse og indkomst har indflydelse på kvinders deltagelse i screeningstilbud Af Line Flytkjær Jensen, Berit Andersen og Peter

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2010

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2010 Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2010 FORELØBIGT MANUSKRIPT, version 3 12. juli 2011. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) Kolofon

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Andre sygdommes betydning for overlevelse efter indlæggelse for seks kræftsygdomme i Nordjyllands, Viborg, Ringkjøbing og Århus amter 1995-2005

Andre sygdommes betydning for overlevelse efter indlæggelse for seks kræftsygdomme i Nordjyllands, Viborg, Ringkjøbing og Århus amter 1995-2005 Andre sygdommes betydning for overlevelse efter indlæggelse for seks kræftsygdomme i Nordjyllands, Viborg, Ringkjøbing og Århus amter 1995-2005 Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark

Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark Hvorfor og hvornår blev Komiteen dannet? Mammografiscreening blev indført landsdækkende i 2007 / 2008 og 4 ud af

Læs mere

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Registre. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Registre Landspatientregisteret (LPR) National Registry of Patients IVF-registeret (IVFR) IVF Registry Cancerregisteret (CR) National Cancer

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2008 Eksemplar til brug ved høringsrunde

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2008 Eksemplar til brug ved høringsrunde Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2008 Eksemplar til brug ved høringsrunde Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) Kolofon Landsdækkende

Læs mere

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - september 2015. Sådan kvalitetssikres screeningsundersøgelserne for kræft i Region Midtjylland

ScreeningsNyt. Region Midtjylland - september 2015. Sådan kvalitetssikres screeningsundersøgelserne for kræft i Region Midtjylland ScreeningsNyt Region Midtjylland - september 2015 Sådan kvalitetssikres screeningsundersøgelserne for kræft i Region Midtjylland Nyt om Tarmkræftscreening Nyt om Brystkræftscreening Kvalitetssikring af

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2009 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft DBCG Danish Breast Cancer Cooperative Group I. udgave / 100 eksemplarer DTP - Nuidag.dk Trykt - Oktober

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1998-2009 2011 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1998-2009 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Baggrund. < 1 % af alle nye brystkræft tilfælde. Årligt godt 30 nye tilfælde

Baggrund. < 1 % af alle nye brystkræft tilfælde. Årligt godt 30 nye tilfælde Brystkræft hos mænd Marianne Lautrup Peer Christiansen Vibeke Jensen Inger Højris Karen Haugaard Katrine Søe, Hjørdis Jørnsgaard Mette Holmquist Gro Qvamme, Susanne Bokmand Anne-Marie Bak Jylling, Giedrius

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2011

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2011 Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2011 Udkast til anvendelse under høring Hoering_K6_Kvalitetsindikatorrapport for Brystkraeft 2011.docx Sidst gemt: 10-07-2012 16:21:00 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase

Læs mere

Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening

Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening Danske Regioner orienterede den 22. oktober 2013 offentligheden

Læs mere

Diagnostik & screening

Diagnostik & screening Diagnostik & screening Ellen Aagaard Nøhr Institut for Folkesundhed Afdeling for Epidemiologi Oversigt Centrale opgaver i lægegerningen: At nå frem til den korrekte diagnose. At vælge den behandling, der

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening

Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Ny rapport fra DSI Institut for Sundhedsvæsen: Europæiske erfaringer med systematisk mammografiscreening Sammenfatning Lone Bilde Susanne Reindahl Rasmussen DSI Institut for Sundhedsvæsen Oktober 2006

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2013 19. september 2014 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Visionsudvalget den 4. maj Brystkræftbehandlingen i Region Syddanmark

Visionsudvalget den 4. maj Brystkræftbehandlingen i Region Syddanmark Visionsudvalget den 4. maj 2010 Brystkræftbehandlingen i Region Syddanmark Kvalitetsrapport for 2008 fra Dansk BrystCancer Gruppe (DBCG) I rapporten opgøres kvaliteten som: Diagnose stillet ved nålebiopsi

Læs mere

Status for screeningsprogrammet

Status for screeningsprogrammet Status for screeningsprogrammet for brystkræft Indholdsfortegnelse 1. Opdateret status for forsinkelser i screeningsprogrammet for brystkræft...1 2. Iværksatte initiativer...2 3. Afslutning af fjerde screeningsrunde...3

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Kræftprofil: Æggestokkræft. Sundhedsstyrelsen Enhed for Patientforløb Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. URL: http://www.sst.

Kræftprofil: Æggestokkræft. Sundhedsstyrelsen Enhed for Patientforløb Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. URL: http://www.sst. KRÆFTPROFIL ÆGGESTOKKRÆFT 2000-2006 2009 Kræftprofil: Æggestokkræft Sundhedsstyrelsen Enhed for Patientforløb Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Cancer;

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

9 Opfølgning. 9.2 Ansvarlig Dette kapitel er udarbejdet af DBCG s medicinske udvalg (13. april 2015).

9 Opfølgning. 9.2 Ansvarlig Dette kapitel er udarbejdet af DBCG s medicinske udvalg (13. april 2015). 9 Opfølgning 9.1 Resumé af DBCG anbefalinger Formål At sikre udarbejdelse af en individuel plan for opfølgning af patienter, der har afsluttet behandling for tidlig brystkræft. Metode Med inddragelse af

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR

Dansk Lunge Cancer Register. Årsmøde Erik Jakobsen, Leder DLCR Dansk Lunge Cancer Register Årsmøde 2013 Erik Jakobsen, Leder Årets Highlights 1.Markant stigende overlevelse totalt 2.Markant stigende overlevelse efter kirurgi 3.Patobank nu med data 4.Forløbstider

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier

Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Ductalt carcinoma in situ (DCIS) Belastning, smerter og føleforstyrrelser hos kvinder, der er behandlet for DCIS - resultater fra to studier Birgitte Goldschmidt Mertz Helle Molter Duriaud Niels Kroman

Læs mere

Mamma gynækologens rolle. Mamma gynækologens rolle. Palpation er aldrig blevet evalueret!

Mamma gynækologens rolle. Mamma gynækologens rolle. Palpation er aldrig blevet evalueret! Mamma gynækologens rolle v Suzan Lenz gynækolog,dr.med. U-kursus januar 2008 Mamma gynækologens rolle Mamma er målorgan for de fleste gynækologiske hormoner Patienten forventer at gynækologen ved noget

Læs mere

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Februar 2016 Kolofon Titel: Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder

Læs mere

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2009

Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2009 Kvalitetsindikatorrapport for Brystkræft 2009 FORELØBIGT MANUSKRIPT, version 4 3 juni 2010. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for Brystkræft Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) Kolofon

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark

Kræftoverlevelse i Danmark RAPPORT Juni 2017 Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret 2001-2015 Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Copyright Sundhedsdatastyrelsen Version 1.0 Versionsdato 7. juni 2017 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

ScreeningsNyt Nr. 09 - December 2014

ScreeningsNyt Nr. 09 - December 2014 ScreeningsNyt Nr. 09 - December 2014 Nyhedsbrev om kræftscreening i Region Midtjylland Tarmkræftscreening Status på tarmkræftscreening i Region Midtjylland Første runde af koloskopørefteruddannelse er

Læs mere