Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet."

Transkript

1 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

2 Nærværende dokument indeholder en indledning med baggrund og kriterier for hvilke forløb, der inkluderes i opgørelserne, efterfulgt af en beskrivelse af de kvartalsvise dataleverancer til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Indholdsfortegnelse 1. Indledning Inklusion i opgørelse Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret 4 2. Dataleverance til Sundhedsstyrelsen ved kvartalsopgørelse Pakkeforløb for hjerteområdet specifikke dataleverancer Beregningsmodel for kvartiler 5 Tabel 1.1 Kvartiler for hjerteområdet - stationære data 6 Tabel 1.2 Kvartiler for hjerteområdet - dynamiske data Pakkeforløb for stabil angina pectoris Udredningsperiode, hvor invasiv behandling er foretaget under udredning SF2A2 8 Tabel 2.1 Andel forløb inden for standardforløbstid SF2A Samlet tid til invasiv behandling SF4 10 Tabel 2.2 Andel forløb inden for standardforløbstid SF Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning UF1A2 11 Tabel 3.1 Andel forløb inden for standardforløbstid UF1A Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning UF1A 13 Tabel 3.2 Andel forløb inden for standardforløbstid UF1A Forberedelse til invasiv behandling UF3 14 Tabel 3.3 Andel forløb inden for standardforløbstid UF Pakkeforløb for hjerteklapsygdom Samlet tid til invasiv behandling HF4 15 Tabel 4.1 Andel forløb inden for standardforløbstid HF Dataleverance og offentliggørelse Ramme for dataleverance Tidsplan ved offentliggørelse Offentliggørelse 17 Side 2

3 1. Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udmeldte i januar 2012, at der skal tilvejebringes en robust monitorering af de enkelte faser beskrevet i pakkeforløbene for hjerteområdet, herunder at der skal indføres den nødvendige registrering heraf i Landspatientregisteret. Monitoreringsmodellen er opbygget generisk, da modellen på sigt skal give mulighed for anvendelse inden for flere områder. Sundhedsdatastyrelsen har i den forbindelse etableret et dedikeret kodehierarki til den nødvendige registrering af unikke målepunkter i pakkeforløbene for hjerteområdet. Kodehierarkiet er etableret i SKS-klassifikationen som administrative koder og skal registreres som procedurekode med tilhørende datomarkering. Der er udarbejdet tre monitoreringsmodeller et for hver type pakkeforløb: pakkeforløb for stabil angina pectoris, pakkeforløb ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation samt pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt. Nærmere beskrivelse af registrerings- og monitoreringsmodellerne kan findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside I forbindelse med opgørelse af data ved de kvartalsvise opgørelser leverer Sundhedsdatastyrelsen yderligere dataleverancer til Sundhedsstyrelsen, der anvendes i forbindelse med styrelsens kommentering af data. Nærværende dokument beskriver Sundhedsdatastyrelsens dataleverancer til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. 1.1 Inklusion i opgørelse Landspatientregistreret anvendes som datagrundlag for opgørelserne. For de kvartalsvise offentliggørelser opgøres data cirka den 11. i aktuelle måned ved datoen for den månedlige opdatering af Landspatientregistreret er foretaget. Opgørelse af forløbsindikatorerne anvender fuldt registrerede forløb, hvilket vil sige, at der skal være en start- og slutregistrering for den enkelte definerede opgørelse med startregistrering i aktuelle periode. Såfremt der er flere registreringer for samme punkt, er der opstillet regler for anvendelse i monitoreringsmodellen. Fuldt registrerede forløb indebærer fx for indikatoren SF4 samlet tid til invasiv behandling for stabil angina pectoris, at der skal være en registrering af pakkeforløb start og invasiv behandling start. Såfremt der er flere registreringer af henholdsvis pakkeforløb start og/eller invasiv behandling start i det faktuelle kvartal anvendes den første registrering i opgørelserne. Opgørelserne anvender forløb med registrering af pakkeforløb start med dato i faktuelle kvartal samt registrering af invasiv behandling start i faktuelle kvartal inklusiv efterfølgende tidsperiode til det aktuelle opgørelsestidspunktet for datagrundlaget for perioden. Dette indebærer fx, at opgørelserne for 4. medtager fuldt registrerede forløb med registrering af pakkeforløb start i perioden 1. oktober 31. december 2013, hvor den initiale invasive behandling er registreret i perioden 1. oktober og frem til opgørelsestidspunktet for datagrundlaget for 4. kvartal, hvilket vil sige frem til den 10. februar Forløb, hvor den Side 3

4 initiale invasive behandling er registreret efter opgørelsestidspunktet den 10. februar 2014, medtages ikke i opgørelser for 4.. Ved udgangen af et givet år låses data i Landspatientregisteret for det foregående år. Dette indebærer, at data i Landspatientregisteret for 2012 ikke længere opdateres efter 1. januar 2014 og så fremdeles. Grundet dette opdateres opgørelserne for monitoreringen ej heller dynamisk efter dato for låsning, men vises ved efterfølgende offentliggørelser i en dataversion ultimo december året før låsningsdato. Dette medfører fx, at data for 4. kvartal 2012 opgøres dynamisk til og med ultimo december 2013, hvorefter denne version anvendes som stationær udgave ved fremtidige offentliggørelser. Det gælder generelt for alle indikatorberegninger, at såfremt der er 10 eller færre patienter per forløb, vil indikatorberegningerne for andel ikke fremgå af tabellerne, da den statistiske usikkerhed vil være for stor samt for at sikre anonymisering af borgerne. Dog vil det samlede antal forløb fortsat fremgå af tabellerne. Det samlede antal forløb svarende til datagrundlaget for den enkelte indikator vil desuden fremgå af tabellerne, uanset om der er angivet en standardforløbstid. Datakilde og opgørelsestidspunktet vil fremgå ved hver tabel. Alle opgørelser vises uden decimaler. Alle eksempler på tabeller i dette dokument indeholder fiktive tal. 1.2 Uafsluttede indlæggelseskontakter medtages i Landspatientregisteret Landspatientregisteret er fra og med den 1. juli 2015 blevet åbnet for løbende indberetninger af registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter svarende til den allerede gældende praksis for uafsluttede ambulante kontakter. Tidligere blev registreringer for indlæggelseskontakter først indberettet, når kontakten blev afsluttet, når patienten blev udskrevet fra afdelingen. Det nye tiltag medfører, at Landspatientregisteret fremover vil være et indskrivningsregister for alle typer kontakter. Teknisk vil det medføre, at alle registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter i 2015 løbende vil blive indberettet til Landspatientregisteret tilsvarende øvrige typer kontakter i forbindelse med fysisk og psykisk sygdom. Desuden er det obligatorisk at indberette registreringer foretaget på uafsluttede indlæggelseskontakter løbende fra og med 1. januar Dataleverance til Sundhedsstyrelsen ved kvartalsopgørelse Dataleverance ved de kvartalsvise opgørelser leveres svarende til nedenstående beskrivelse med samtidig dynamisk opdatering af definerede indikatorer på åben esundhed. I dataleverancerne anvendes både stationære og dynamiske data. De stationære data svarer til tidligere opgjorte kvartalsdata, der ikke er blevet opdateret siden dato for opgørelse ved første Side 4

5 offentliggørelse. Mens de dynamiske data opgøres med anvendelse af data fra Landspatientregisteret til og med opgørelsestidspunkt for det seneste kvartal. Opgørelserne foretages af Sundhedsdatastyrelsen. 2.1 Pakkeforløb for hjerteområdet specifikke dataleverancer Beregningsmodel for kvartiler Sundhedsstyrelsen har valgt at fokusere sine kommentarer på monitoreringsdata for de forløb, der ligger under den nationale nedre kvartil for det faktuelle kvartal. Den nedre kvartil afgrænser den fjerdedel af pakkeforløbene, der har den laveste andel af patientforløb gennemført inden for de angivne standardforløbstider for den enkelte opgørelse for det specifikke hjerteområde uanset antal observationer. Sundhedsstyrelsen har valgt som udgangspunkt at fokusere på nedenstående indikatorer i kommenteringen af data: samlet tid til behandling for stabil angina pectoris SF4 og hjerteklapsygdom HF4 Tiden fra pakkeforløb start til invasiv behandling start henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet for ustabil angina pectoris UF1A Tiden fra pakkeforløb start til beslutning: tilbud om behandling forberedelse til behandling for ustabil angina pectoris UF3 Tiden fra beslutning: tilbud om behandling til invasiv behandling start Nedenfor vises en grafisk fremstilling af beregningen af kvartiler af andele forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for den enkelte opgørelse for hele landet med anvendelse af data for Hele landet. Nedenstående kvartils beregning foretages både med anvendelse af stationære og dynamiske data, jævnfør nedenstående beskrivelser. Side 5

6 Figur: Illustration af kvartils beregning for hjerteområdet ved kvartalsopgørelse Kvartilsberegning hjerteområdet Andel forløb på landsplan gennemført inden for angivne standardforløbstid for SF4, HF4, UF1A og UF3 uanset antal observationer Tabel 1.1 og 1.2 for kvartalsopgørelse Kvartilsberegning Antal andelsopgørelser på tværs af nævnte hjerteområder = 4 De 4 dataværdier lægges på en fortløbende række, hvorefter værdien ved den første fjerdedel 25 % halvdelen 50 % henholdsvis trefjerdedel 75 % findes Herved er værdierne beregnet for 1. kvartil (25 %/nedre) 2. kvartil (50 %/median) 3. kvartil (75 %/øvre) 1. kvartil (nedre kvartil) afgrænser den fjerdedel (25 %) af patientforløbene med den laveste andel forløb gennemført indenfor standardforløbstiden fra de 75 % af patientforløbene med den højeste andel forløb gennemført indenfor standardforløbstiden. 2. kvartil (median) afgrænser den halvdel (50 %) af patientforløbene med den laveste andel forløb gennemført indenfor standardforløbstiden fra de 50 % af patientforløbene med den højeste andel forløb gennemført indenfor standardforløbstiden. 3. kvartil (øvre kvartil) afgrænser den trefjerdedel (75 %) af patientforløbene med den laveste andel forløb gennemført indenfor standardforløbstiden fra de 25 % af patientforløbene med den højeste andel forløb gennemført indenfor standardforløbstiden. Tabel 1.1 Kvartiler for hjerteområdet - stationære data Tabellen viser fordelingen i kvartiler i procent af andele forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for nedenstående indikatorer for de senest opgjorte kvartaler, beregnet på tværs af hjerteområde og indikator. Side 6

7 De inkluderede indikatorer og hjerteområder er samlet tid til behandling for stabil angina pectoris SF4 og hjerteklapsygdom HF4 Tiden fra pakkeforløb start til invasiv behandling start henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet for ustabil angina pectoris UF1A Tiden fra pakkeforløb start til beslutning: tilbud om behandling forberedelse til behandling for ustabil angina pectoris UF3 Tiden fra beslutning: tilbud om behandling til invasiv behandling start Tabellen viser nedre kvartil, median samt øvre kvartil af andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden udtrykt i procent () fordelt på opgjorte kvartaler, jævnfør overstående kvartilsberegning. I beregningen af kvartilerne for de enkelte kvartaler indgår alle inkluderede forløb for ovennævnte indikatorer og hjerteområder uanset antal observationer. Opgørelsen foretages på data for hele landet. Opgørelse for foregående kvartaler baseres på stationære data, hvilket vil sige data svarende til de sidst offentliggjorte opgørelser for foregående kvartal, der ikke sidenhen er opdateret. Tabel 1.1. Kvartiler af andele forløb for SF4, HF4, UF1A og UF3 for hele landet uanset pakkeforløb, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler,, 3. til 2. kvartal Foregående kvartaler baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Kvartal Nedre kvartil, Median, Øvre kvartil, kvartal kvartal Kilde: Landspatientregisteret pr. xx.xxxx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. SF4 'samlet tid til invasiv behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale invasive behandling for pakkeforløb for stabil angina pectoris. HF4 'samlet tid til invasiv behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale invasive behandling for pakkeforløb for hjerteklapsygdom. UF1A 'henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet', angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til beslutning om at tilbyde behandling, hvor diagnose bekræftes for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI. UF3 'forberedelse til invasiv behandling' angiver perioden fra beslutning om at tilbyde behandling, hvor diagnose bekræftes for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI. Tabel 1.2 Kvartiler for hjerteområdet - dynamiske data Tabellen viser fordelingen i kvartiler i procent af andele forløb gennemført inden for angivne standardforløbstider for nedenstående indikatorer for de senest opgjorte kvartaler, beregnet på tværs af hjerteområde og indikator. De inkluderede indikatorer og hjerteområder er samlet tid til behandling for stabil angina pectoris SF4 og hjerteklapsygdom HF4 Tiden fra pakkeforløb start til invasiv behandling start Side 7

8 henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet for ustabil angina pectoris UF1A Tiden fra pakkeforløb start til beslutning: tilbud om behandling forberedelse til behandling for ustabil angina pectoris UF3 Tiden fra beslutning: tilbud om behandling til invasiv behandling start Tabellen viser nedre kvartil, median samt øvre kvartil af andele forløb gennemført inden for standardforløbstiden udtrykt i procent () fordelt på opgjorte kvartaler, jævnfør overstående kvartilsberegning. I beregningen af kvartilerne for de enkelte kvartaler indgår alle inkluderede forløb for ovennævnte indikatorer og hjerteområder uanset antal observationer. Opgørelsen foretages på data for hele landet. Opgørelse for foregående kvartaler baseres på dynamiske data, hvilket vil sige data opgjort med anvendelse af data fra Landspatientregisteret til og med opgørelsestidspunkt for det seneste kvartal. Tabel 1.2. Kvartiler af andele forløb for SF4, HF4, UF1A og UF3 for hele landet uanset pakkeforløb, gennemført inden for angivne standardforløbstider, fordelt på kvartaler,, 3. til 2. kvartal Foregående kvartaler baseres på dynamiske data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Kvartal Nedre kvartil, Median, Øvre kvartil, kvartal kvartal Kilde: Landpatientregisteret pr. xx. xxxx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. SF4 'samlet tid til invasiv behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale invasive behandling for pakkeforløb for stabil angina pectoris. HF4 'samlet tid til invasiv behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale invasive behandling for pakkeforløb for hjerteklapsygdom. UF1A 'henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet', angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til beslutning om at tilbyde behandling, hvor diagnose bekræftes for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI. UF3 'forberedelse til invasiv behandling' angiver perioden fra beslutning om at tilbyde behandling, hvor diagnose bekræftes for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI. 2.2 Pakkeforløb for stabil angina pectoris Dataleverancer for pakkeforløb for stabil angina pectoris medtager opgørelser for udredningsperiode, hvor invasiv behandling er foretaget under udredning SF2A2 og samlet tid til invasiv behandling SF Udredningsperiode, hvor invasiv behandling er foretaget under udredning SF2A2 Udredningsperiode, hvor invasiv behandling er foretaget under udredning SF2A2 definere perioden er fra udredning start, første fremmøde AFH01B til beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning AFH01C2. SF2A2 defineres som en delmængde af den definerede indikator for udredningsperiode, diagnose bekræftet/fortsat begrundet mistanke om stabil angina pectoris SF2A. Side 8

9 Den angivne standardforløbstid er 12 kalenderdage. Tabel 2.1 Andel forløb inden for standardforløbstid SF2A2 Tabellen viser en opgørelse af indikatoren udredningsperiode, hvor invasiv behandling er foretaget under udredning SF2A2. Forløbstidsindikatoren for SF2A2 viser opgørelse for perioden fra udredning start, første fremmøde til pakkeforløb start til beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning. Tabellen indeholder de beregnede andele forløb i procent, der er gennemført inden for den angivne standardforløbstid på 12 dage samt angivelse af ændring fra foregående kvartal. Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af antallet af forløb for udredningsperiode, hvor invasiv behandling er foretaget under udredning SF2A2, der er gennemført inden for angivne standardforløbstid for hver region og for hele landet. Nævneren fremgår af tabellen under antal forløb i alt, og udgør summen af antallet af forløb for udredningsperiode, hvor invasiv behandling er foretaget under udredning SF2A2 uanset forløbstid for hver region og for hele landet. Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. Antallet af forløb vil fortsat fremgå af tabellen. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb. Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data, hvilket vil sige data svarende til de sidst offentliggjorte opgørelser for foregående kvartal, der ikke sidenhen er opdateret. SF2A2 opgøres som en delmængde af opgørelsen udredningsperiode, diagnose bekræftet / fortsat begrundet mistanke SF2A. Data er opgjort for sygehusregion og for hele landet. Tabel 2.1. Andel forløb (SF2A2) gennemført inden for standardforløbstid (12 dage) samt antal forløb i alt for 3. og 4. med angivelse af ændring i andele fra foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og hele landet. Foregående kvartaler baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Region SF2A2: Andele, SF2A2: Antal SF2A2: Andele, SF2A2: Antal SF2A2: Ændring i andele forløb, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Side 9

10 Region SF2A2: Andele, SF2A2: Antal SF2A2: Andele, SF2A2: Antal SF2A2: Ændring i andele forløb, Sjælland Hele landet Kilde: Landpatientregisteret per xx.xxxx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. SF2A2 angiver perioden fra udredning startes med patientens første fremmøde til der tages klinisk beslutning om medikamentel behandling og hvor invasiv behandling er foretaget under udredningen i pakkeforløb for stabil angina pectoris. SF2A2 opgøres som en delmængde af SF2A. Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb Samlet tid til invasiv behandling SF4 Samlet tid til invasiv behandling SF4 definerer perioden fra pakkeforløb start AFH01A til invasiv behandling start AFH01F. Den angivne standardforløbstid er 35 kalenderdage. Tabel 2.2 Andel forløb inden for standardforløbstid SF4 Tabellen viser en opgørelse af indikatoren samlet tid til invasiv behandling SF4. Forløbstidsindikatoren for SF4 viser opgørelse for perioden fra pakkeforløb start AFH01A til invasiv behandling start AFH01F. Tabellen indeholder de beregnede andele forløb i procent, der er gennemført inden for den angivne standardforløbstid på 35 dage samt angivelse af ændring fra foregående kvartal. Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af forløb for samlet tid til invasiv behandling SF4, der er gennemført inden for den angivne standardforløbstid for hver region og for hele landet. Nævneren fremgår af tabellen under antal forløb i alt, og udgør summen af antallet af forløb for samlet tid til invasiv behandling SF uanset forløbstid for hver region og for hele landet. Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb. Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data, hvilket vil sige data svarende til de sidst offentliggjorte opgørelser for foregående kvartal, der ikke sidenhen er opdateret. Data er opgjort for sygehusregion og for hele landet. Side 10

11 Tabel 2.2. Andel forløb (SF4) gennemført inden for standardforløbstid (35 dage) samt antal forløb i alt for 3. og 4. med angivelse af ændring i andele fra foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og hele landet. Foregående opgjorte kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Region SF4: Andele SF4: Antal SF4: Andele SF4:Antal SF4: Ændring i andele forløb Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landpatientregisteret pr. xx. xxxx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. SF4 'samlet tid til invasiv behandling' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til initiale invasive behandling i pakkeforløb for stabil angina pectoris. Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb. 2.3 Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden STelevation Dataleverancer for pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden STelevation medtager opgørelser for henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning, UF1A2, henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet / fortsat begrundet mistanke om ustabil angina pectoris UF1A samt forberedelse til invasiv behandling UF Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning UF1A2 Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning UF1A2 definerer perioden fra pakkeforløb start AFH02A til beslutning: tilbud om behandling AFH02C2. Den angivne standardforløbstid er 2 dage. Tabel 3.1 Andel forløb inden for standardforløbstid UF1A2 Tabellen viser en opgørelse af indikatoren henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning UF1A2. Forløbstidsindikatoren UF1A2 viser opgørelse for perioden fra pakkeforløb start AFH02A til beslutning: tilbud om medikamentel behandling, invasiv behandling foretaget under udredning AFH02C2. Tabellen indeholder de beregnede andele forløb i procent, der er gennemført inden for den angivne standardforløbstid på 2 dage samt angivelse af ændring fra foregående kvartal. Side 11

12 Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af antallet af forløb for henvisningsog udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning UF1A2, der er gennemført inden for angivne standardforløbstid for hver region og for hele landet. Nævneren fremgår af tabellen under antal forløb i alt, og udgør summen af antallet af forløb for henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning UF1A2 uanset forløbstid for hver region og for hele landet. Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb. Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data, hvilket vil sige data svarende til de sidst offentliggjorte opgørelser for foregående kvartal, der ikke sidenhen er opdateret. UF1A2 opgøres som en delmængde af opgørelsen henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet UF1A. Data er opgjort for sygehusregion og for hele landet. Tabel 3.1 Andel forløb (UF1A2) gennemført inden for standardforløbstid (2 dage) samt antal forløb i alt for 3. og 4. med angivelse af ændring i andele fra foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Region UF1A2: Andele, UF1A2: Antal UF1A2: Andele, UF1A2: Antal UF1A2: Ændring i andele forløb Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landpatientregisteret pr. xx. xxxx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. UF1A2 'henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til der tages klinisk beslutning om at tilbyde medikamentel behandling, hvor invasiv behandling er foretaget under udredning for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI. UF1A2 opgøres som en delmængde af UF1A. Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb. Side 12

13 2.3.2 Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet, invasiv behandling under udredning UF1A Henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet UF1A definerer perioden fra pakkeforløb start AFH02A til beslutning: tilbud om behandling AFH02C*, hvor alle underliggende koder medtages i opgørelsen. Den angivne standardforløbstid er 2 dage. Tabel 3.2 Andel forløb inden for standardforløbstid UF1A Tabellen viser en opgørelse af indikatoren henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet UF1A. Forløbstidsindikatoren UF1A viser opgørelse for perioden fra pakkeforløb start AFH02A til beslutning: tilbud om medikamentel behandling AFH02C*, hvor alle underliggende koder medtages i opgørelsen. Tabellen indeholder de beregnede andele forløb i procent, der er gennemført inden for den angivne standardforløbstid på 2 dage samt angivelse af ændring fra foregående kvartal. Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af antallet af forløb for henvisningsog udredningsperiode, diagnose bekræftet UF1A, der er gennemført inden for angivne standardforløbstid for hver region og for hele landet. Nævneren fremgår af tabellen under antal forløb i alt, og udgør summen af antallet af forløb for henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet UF1A uanset forløbstid for hver region og for hele landet. Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb. Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data, hvilket vil sige data svarende til de sidst offentliggjorte opgørelser for foregående kvartal, der ikke sidenhen er opdateret. Data er opgjort for sygehusregion og for hele landet. Tabel 3.2 Andel forløb (UF1A) gennemført inden for standardforløbstid (2 dage) samt antal forløb i alt for 3. og 4. med angivelse af ændring i andele fra foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og hele landet. Foregående opgjorte kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Region UF1A: Andele, UF1A: Antal UF1A: Andele, UF1A: Antal UF1A: Ændring i andele forløb Nordjylland Midtjylland Side 13

14 Region UF1A: Andele, UF1A: Antal UF1A: Andele, UF1A: Antal UF1A: Ændring i andele forløb Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landpatientregisteret pr. xx. xxxx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. UF1A 'henvisnings- og udredningsperiode, diagnose bekræftet' angiver perioden fra henvisning modtaget til pakkeforløb start til der klinisk tages beslutning om at tilbyde behandling, hvor diagnosen ligeledes bekræftes for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI. Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb Forberedelse til invasiv behandling UF3 Forberedelse til invasiv behandling UF3 definerer perioden fra pakkeforløb start AFH02A til invasiv behandling start AFH02F. Den angivne standardforløbstid er 7 dage. Tabel 3.3 Andel forløb inden for standardforløbstid UF3 Tabellen viser en opgørelse af indikatoren forberedelse til invasiv behandling UF3. Forløbstidsindikatoren UF3 viser opgørelse for perioden fra pakkeforløb start AFH02A til invasiv behandling start AFH02F. Tabellen indeholder de beregnede andele forløb i procent, der er gennemført inden for den angivne standardforløbstid på 7 dage samt angivelse af ændring fra foregående kvartal. Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af antallet af forløb for forberedelse til invasiv behandling UF3, der er gennemført inden for angivne standardforløbstid for hver region og for hele landet. Nævneren fremgår af tabellen under antal forløb i alt, og udgør summen af antallet af forløb for forberedelse til invasiv behandling UF3 uanset forløbstid for hver region og for hele landet. Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb. Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data, hvilket vil sige data svarende til de sidst offentliggjorte opgørelser for foregående kvartal, der ikke sidenhen er opdateret. Side 14

15 Data er opgjort for sygehusregion og for hele landet. Tabel 3.3 Andel forløb (UF3) gennemført inden for standardforløbstid (7 dage) samt antal forløb i alt for 3. og 4. med angivelse af ændring fra foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og hele landet. Foregående opgjorte kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Region UF3: Andele, UF3: Antal UF3: Andele, UF3:Antal UF3: Ændring i andele forløb Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landpatientregisteret pr xx. xxxx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. UF3 'forberedelse til invasiv behandling' angiver perioden fra der klinisk er taget beslutning om at tilbyde invasiv behandling til initial invasiv behandling for pakkeforløb for ustabil angina pectoris / NSTEMI. Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb. 2.4 Pakkeforløb for hjerteklapsygdom Dataleverancer for pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt medtager alene opgørelser for hjerteklapsygdom for samlet tid til invasiv behandling, HF Samlet tid til invasiv behandling HF4 Samlet tid til invasiv behandling HF4 definerer perioden fra pakkeforløb start AFH03A til invasiv behandling start AFH03F. Der skal samtidig foreligge registrering af beslutning: videre udredning hjerteklapsygdom AFH03B3 for at sikre monitorering af forløb med hjerteklapsygdom. Den angivne standardforløbstid er 33 dage. Tabel 4.1 Andel forløb inden for standardforløbstid HF4 Tabellen viser en opgørelse af indikatoren samlet tid til invasiv behandling HF4. Forløbstidsindikatoren HF4 viser opgørelse for perioden fra pakkeforløb start AFH03A til invasiv behandling start AFH03F. Tabellen indeholder de beregnede andele forløb i procent, der er gennemført inden for den angivne standardforløbstid på 33 dage samt angivelse af ændring fra foregående kvartal. Side 15

16 Tælleren i beregningen af andelsprocenten udgør summen af antallet af forløb for samlet tid til invasiv behandling HF4, der er gennemført inden for angivne standardforløbstid for hver region og for hele landet. Nævneren fremgår af tabellen under antal forløb i alt, og udgør summen af antallet af forløb for samlet tid til invasiv behandling HF4 uanset forløbstid for hver region og for hele landet. Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb. Tidligere opgjorte kvartal baseres på stationære data, hvilket vil sige data svarende til de sidst offentliggjorte opgørelser for foregående kvartal, der ikke sidenhen er opdateret. Data er opgjort for sygehusregion og for hele landet. Tabel 4.1 Andel forløb (HF4) gennemført inden for standardforløbstid (33 dage) samt antal forløb i alt for 3. og 4. med angivelse af ændring fra foregående kvartal, fordelt på sygehusregion og hele landet. Foregående kvartal baseres på stationære data. Nedenstående tabel vises med fiktive data. Region HF4: Andele HF4: Antal HF4: Andele HF4: Antal HF4: Ændring i andele forløb Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Landpatientregisteret pr. xx. xxxx 20xx, Sundhedsdatastyrelsen Anmærkning: Der tages forbehold for foreløbige tal. HF4 'samlet tid til invasiv behandling' angiver perioden fra henvisning til pakkeforløb start til initiale invasive behandling for pakkeforløb for hjerteklapsygdom. Såfremt der er 10 eller færre forløb i beregningen af andele forløb inden for den angivne standardforløbstid, angives dette med -. I tilfælde hvor der endnu ikke er foretaget nogen registreringer eller hvor der er foretaget registreringer, men det endnu ikke er muligt at lave en beregning på baggrund af disse, benævnes differencen med 'Ikke beregnet'. Denne benævnelse anvendes også i tilfælde, hvor de bagvedliggende andele er beregnet på baggrund af 10 eller færre forløb. Side 16

17 3. Dataleverance og offentliggørelse 3.1 Ramme for dataleverance Sundhedsdatastyrelsen varetager monitorering af hjerteområdet og fremsender ovennævnte data, der ligeledes offentliggøres, til Sundhedsstyrelsen. Såfremt Sundhedsstyrelsen i forbindelse med sin kommentering og vurdering har behov for de yderligere opgjorte data for de øvrige etablerede indikatorer, kan Sundhedsstyrelsen ved brug af en unik adgangskode få adgang til opgjorte data på esundhed.dk i perioden fra fremsendelse til offentliggørelse. Dataleverancen til Sundhedsstyrelsen sendes i en samlet dokument. 3.2 Tidsplan ved offentliggørelse Data for monitorering af hjerteområdet leveres hvert kvartal med en tidsforskydning på cirka 14 kalenderdage i forhold til monitorering af kræftområdet. Senest 10 kalenderdage forud for offentliggørelsesdatoen sender Sundhedsdatastyrelsen ovennævnte dataopgørelser til Sundhedsstyrelsen og Den Nationale Monitoreringsgruppe for Hjerteområdet. Sundhedsstyresen videresender udsendte til medlemmer af Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet. Udsendelsestidspunkterne vil være primo marts, juni, september og december. Såfremt de nævnte datoer falder i en weekend offentliggøres data senest fredag forud for datoen. Desuden fremsendes en unik adgangskode, der giver adgang til opgjorte kvartalsdata, som leveres på esundhed.dk. Senest 3 kalenderdage forud for offentliggørelsesdatoen udsender Sundhedsstyrelsen kommentarer til regional orientering. Da de specifikke datoer er afhængige af offentliggørelse af monitorering af kræftområdet, vil de konkrete datoer blive meldt ud for det kommende kalenderår senest i november måned. Data offentliggøres medio marts, juni, september og december på Såfremt de nævnte datoer falder i en weekend offentliggøres data senest fredag forud for datoen. 3.3 Offentliggørelse Sundhedsstyrelsens kommentarer offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvortil der kan linkes fra hjemmesiden, hvor monitoreringen offentliggøres. Dataopgørelserne vil blive offentligt tilgængelige i et PDF-dokument på Sundhedsstyrelsens kommentarer og opgørelser fra monitoreringen vil blive taget op i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet til drøftelse ved førstkommende møde efter offentliggørelsen. Side 17

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3. kvartal Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 12. december 2014

Kvartalsopgørelse. 3. kvartal Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 12. december 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. december 2014 Kvartalsopgørelse 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. december 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Metodebeskrivelse og tolkning

Metodebeskrivelse og tolkning Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Metodebeskrivelse og tolkning Monitorering af hjerteområdet fra 1. juli 2013 (anno 2013) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1 Nye tiltag

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation Nærværende

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet har besluttet at nedlægge eksisterende pakkeforløb for hjerteområdet inklusiv tilhørende registrerings-

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Nærværende dokumentet beskriver

Læs mere

Beskrivelse af monitoreringsmodel

Beskrivelse af monitoreringsmodel 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Beskrivelse af monitoreringsmodel Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1 / 15 Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016

Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2016 N O T A T Monitorering af hjertepakker 1. kvartal 10-06- e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 1. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015

Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2015 N O T A T Monitorering af hjertepakker 4. kvartal 10-03-2016 e Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale monitorering af hjerteområdet for 4. kvartal. Monitoreringen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 4. kvartal 2013 Monitoreringen gør det muligt at sammenligne mellem de enkelte pakkeforløb og de enkelte regioner. 13. marts 2014

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 1. Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. Monitoreringen gør det muligt at

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet 1 / 83 Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance 2. juli 2019 Analyse, Statistik og Økonomi Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet 1 / 85 Nærværende dokument indeholder en indledning

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012)

Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/ november 2015 METODE OG TOLKNING. Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Afdeling for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 METODE OG TOLKNING Monitorering af kræftområdet fra 1. juli 2012 (anno 2012) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.2 Nye tiltag 3 2. Monitoreringsmodel

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013

Kvartalsopgørelse. 2. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 2. september 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 2. kvartal 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 2. september 2013 Datagrundlag:

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 28. februar 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 28. februar 2014 Datagrundlag: Data

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Diagnostiske pakkeforløb for alvorlig sygdom I hvilken udstrækning anvendes diagnostiske pakkeforløb og hvordan diagnostiske pakkeforløb

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2017 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2017 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 4. KVARTAL 2016 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 4. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 3. maj 2016 ÅRSOPGØRELSE 2015 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2016 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1. januar 2015

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 2. KVARTAL 2017 2017 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 2. kvartal 2017 Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer 2019 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer Årsopgørelse for 2018 Side 2/40 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsens kommentarer Årsopgørelse

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet. Opgørelse for 4. kvartal 2018

Monitorering af forløbstider på kræftområdet. Opgørelse for 4. kvartal 2018 2019 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 4. kvartal 2018 Monitorering af forløbstider på kræftområdet, 4. kvartal 2018 Side 2/42 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014 Dato 28-11-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 3. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens årsopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Patient- & Pårørendestøtte,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Dato 28-08-2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ DABP dabp@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom

Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom 1. december 2017 Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom 2013-2016 1 / 92 Indhold Diagnostisk pakke for alvorlig sygdom... 1 1. Hovedresultater

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang

Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang ANALYSE December 2017 Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang Børn og unge (0-17) 2014-2016 Indhold Anvendelse af akut beroligende medicin med tvang... 1 1. Hovedresultater og opsamling på tværs

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) ANALYSE December 218 Anvendelse af fastholdelse overfor voksne (18+ år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 214-217 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1 Andel med

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år)

ANALYSE December Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år) ANALYSE December 2018 Anvendelse af fastholdelse overfor børn og unge (0-17 år) Under indlæggelse på psykiatriske afdelinger 2014-2017 Indhold Anvendelse af fastholdelse... 1 1. Hovedresultater... 5 1.1

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 16. februar 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013 N O T A T Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet for 4. kvartal 2013 27. februar 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Dato 15. maj 2014 Sagsnr. 4-1612-13/1/ MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet Årsopgørelse for 2013 Resumé Nærværende notat indeholder

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2017

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2017 Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 28. februar

Læs mere

Registreringsvejledning

Registreringsvejledning 14. december 2018 Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1 / 14 Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 MONITORERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for kræftområdet Organspecifik kræfttype Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for pakkeforløb

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. september 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal 2015 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. kvartal 2015

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 3 maj

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 14. september 2016 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i somatikken Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2017

Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2017 Monitorering af pakkeforløb for kræft Årsrapport 2017 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens årsopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet,

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2016

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER

VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 VEJLEDNING TIL ANVENDELSE AF DATALEVERANCER Monitorering af udredningsretten i somatikken Denne vejledning er udarbejdet for at understøtte

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk.

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet?

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? ANALYSE Januar 18 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet? Og bliver forløbene gennemført inden for forløbstiderne? 13-16 Indhold Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet...

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft 3. kvartal 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens kvartalsopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft 4. kvartal 2018 Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens kvartalsopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvartal 2018 Monitorering af pakkeforløb for kræft Udvalgte resultater og opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsens sopgørelse for monitorering på kræftområdet Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet, 3 august Ved

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider

Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Dato: 31. juli 2015 Brevid: 2465835 Læsevejledning Notat om den månedlige overholdelse af standardforløbstider Nedenfor følger en læsevejledning til det månedlige notat om overholdelse af standardforløbstider

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET:

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET: 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 92 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 92 67 23 4987

Læs mere