Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning

3 SIDE 2 FORORD Forord Politiets Efterretningstjeneste (PET) har som national sikkerhedsmyndighed til opgave at forebygge, efterforske og modvirke foretagender og handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en fare for bevarelsen af Danmark som et frit, demokratisk og sikkert samfund. PET arbejder med en række forskellige former for trusler mod Danmark og danske interesser i udlandet, hvor den alvorligste trussel i øjeblikket er terrorisme. Som det fremgår af PET s løbende vurderinger af terrortruslen, står Danmark for tiden over for det alvorligste trusselsbillede i mange år, og terrorangreb kan finde sted uden varsel. Der er personer og grupper herhjemme, som planlægger terrorhandlinger her eller i udlandet. Der er et skærpet fokus på Danmark også blandt ledende militante ekstremister i udlandet, som har et ønske om at gennemføre terrorhandling er mod Danmark eller mod danske interesser i udlandet. PET gennemfører løbende operationer og efterforskninger rettet mod konkrete trusler og bruger mange ressourcer på at identificere og afværge sådanne trusler. En effektiv indsats mod terrorisme forudsætter en omfattende forebyggelse af radikalisering, en robust imødegåelse af konkrete terrorhandlinger og en effektiv efterforskning og retsforfølgning af terrorister. Derfor er det nødvendigt, at efterretningstjenesten, har den kapacitet og de ressourcer og kompetencer, som er nødvendige for at kunne yde en effektiv indsats på disse områder. PET har gennemgået store forandringer siden terrorangrebene mod USA den 11. september 2001, og PET har fået tilført yderligere ressourcer og arbejdsredskaber. Indsatsen mod terrorisme kræver imidlertid løbende justeringer og tilpasninger, og for PET er det en dynamisk proces, hvor vi på den ene side skal sikre, at vi får integreret og bruger de nye kapaciteter, ressourcer og kompetencer effektivt, og på den anden side hele tiden skal være åbne for, at det kan vise sig nødvendigt med yderligere styrkelser. Det afgørende for PET er, at vi let og hurtigt har adgang til de oplysninger, der er nødvendige, for at vi kan identificere konkrete trusler og målrette vores efterretnings- og efterforskningsarbejde. Men det er mindst lige så vigtigt, at vi har moderne og tidssvarende IT-systemer, som sikrer, at vi kan bearbejde og analysere oplysningerne. En effektiv terrorbekæmpelse forudsætter, at efterretningstjenesten kan gøre brug af de efterforskningsteknikker og -metoder, der er nødvendige, men lige så meget, at vi er i stand til at beskytte dem på en måde, der gør, at de fortsat kan anvendes effektivt. Erfaringen i forhold til de nye trusler siden terrorangrebene den 11. september 2001 har været, at vi i langt større udstrækning må være indstillet på som efterretningstjeneste ikke blot præventivt at gribe ind over for truslerne, men også at sikre, at der bliver gennemført en strafferetlig efterforskning og retsforfølgning i forhold til gerningsmændene. Det stiller os over for det klassiske dilemma, at vi i nogle tilfælde må vente med at gribe ind, til vi har et konkret og håndfast grundlag for at gøre det, mens vi samtidig må være opmærksomme på de sikkerhedsmæssige risici, når vi har at gøre med personer, der forbereder en terrorhandling. Det betyder også, at vi nu i endnu højere grad end tidligere må gennemføre vores efterforskninger på en måde, der gør det

4 FORORD SIDE 3 Borgernes engagement forudsætter åbenhed fra PET s side i forhold til offentligheden. I PET forsøger vi at være så åbne udadtil som muligt, men for at vi som efterretningstjeneste kan arbejde effektivt, er det nødvendigt at hemmuligt, at der senere kan rejses tiltale og gennemføres en straffesag ved domstolene. Terrortruslen er ikke et hovedstadsproblem eller et storbyfænomen. Den vedrører hele landet, og derfor har PET styrket efterretningstjenestens lokale og regionale tilstedeværelse. Det har vi g jort gennem oprettelsen af to regionale enheder henholdsvis øst og vest for Lillebælt og ved at ansætte regionale PET-medarbejdere i politikredsene. Sammenholdt med politireformen og etableringen af de nye og større politikredse vil dette forhåbentlig kunne styrke indsatsen mod terrorisme gennem et endnu tættere samarbejde mellem PET og politikredsene. PET s anvendelse af kilder, meddelere og i visse tilfælde civile agenter er helt centralt, hvis vi skal være i stand til at identificere og imødegå konkrete terrortrusler, og det er et fokusområde for os, at vi bliver endnu bedre til denne del af PET s virksomhed. Et andet fokusområde for PET er, at vi ønsker at bidrage til at styrke og videreudvikle det internationale samarbejde om bekæmpelse af terrorisme. Der er behov for, at vi i højere grad bliver i stand til at arbejde multilateralt og operativt på tværs af landegrænser og med inddragelse af andre retshåndhævende myndigheder. Samtidig er det nødvendigt, at vi udbygger vores samarbejde med en række lande, vi ikke tidligere har haft et tæt samarbejde med, men som har en særlig betydning for indsatsen mod terrorisme. Det gælder bl.a. lande i Nordafrika og Mellemøsten. Dette udbyggede samarbejde rummer naturligvis både praktiske og juridiske udfordringer, men det er udfordringer, som vi må finde forsvarlige løsninger på. Såvel nationalt som internationalt gælder det, at vi også i PET har en klar interesse i, at terrorbekæmpelsen på den ene side er effektiv og på den anden side foregår på et retssikkerhedsmæssigt forsvarligt grundlag. Vi skal hele tiden være opmærksomme på at opretholde denne balance. Og ikke mindst er det vigtigt også for PET at der er en effektiv kontrol med, hvordan vi anvender de beføjelser, vi er tildelt, og som ofte kan være ganske indgribende i forhold til den enkelte borger. Kontrollen har betydning for vores arbejde og ikke mindst for den tillid til PET, som er påkrævet. En tidlig forebyggende indsats er nødvendig for at forhindre, at unge bliver tiltrukket af ekstremisme og voldelige miljøer. For at medvirke til at løse denne opgave har PET etableret et særligt forebyggelsescenter, som er ansvarlig for iværksættelsen og gennemførelsen af en række konkrete projekter, der tager sigte på at forebygge radikalisering og terrorisme, og som gennem en udbredt dialog søger at inddrage alle relevante aktører i det danske samfund i forebyggelsen af radikalisering på et så tidligt tidspunkt som muligt. PET ser det ligeledes som sin opgave gennem rådgivning at bidrage til etableringen af et effektivt beredskab i Danmark, der kan modstå de trusler, som det danske samfund står over for. Forebyggelsen af sikkerhedsmæssige trusler er ikke en opgave, PET kan løse alene, og det er en vigtig målsætning for PET at engagere hele det danske samfund i beskyttelsen af de værdier, vores samfund bygger på.

5 SIDE 4 FORORD meligholde oplysninger i forhold til bl.a. aktuelle efterforskninger, kilder og samarbejdspartnere. Som led i bestræbelserne på den størst mulige åbenhed har efterretningstjenesten siden maj 2007 løbende offentligg jort uklassificerede vurderinger af terrortruslen mod Danmark. Formålet med offentliggørelsen er at give befolkningen en større indsigt og forståelse af det globale trusselsbillede og samtidig imødekomme offentlighedens store interesser for dette område. Denne årsberetning dækker 2006 og I det omfang det er relevant, er der inddraget forhold fra begyndelsen af God læsning. Politimester Jakob Scharf

6 FORORD SIDE 5

7 SIDE 6 ORGANISATORISKE INDHOLDSFORTEGNELSE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD 1. Indhold Forord 2 1. Organisatoriske og administrative forhold 8 Justering af PET s organisation 9 Bedre lokal og regional dækning 10 Styrket efterforskningskapacitet 11 Ny IT-platform 11 Vision Juridiske forhold 14 Juridisk afdeling 14 Aktindsigt og arkivadgang 14 Lovgivning og kontrol 15 Justitsministerens kontrol 15 Folketingets kontrol 16 Domstolskontrol 16 Registerkontrol 16 Rigsrevisionens kontrol 16 PET-kommissionen og udvalget vedrørende PET og FE 16 Regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse 17 Anti-terrorpakke III (2006) 17 Strafbart at hverve eller oplære til terror 17 PET s indhentning og videregivelse af oplysninger 17 Retskendelse i forbindelse med telefonaflytning 18 Teleobservation 18 Forstyrrelse af radio- eller telekommunikation 18 TV-overvågning 18 PET s adgang til passageroplysninger 19 Logning 19 Samarbejde med udlændinge myndig hederne 20 Udvisning af hensyn til statens sikkerhed Internationalt samarbejde 22 Operativt samarbejde 22 Administrativt samarbejde 22 Udveksling af oplysninger med udenlandske samarbejdspartnere PET s operative indsats Særlige operationer 30 Kilder og meddelere 30 Agenter 30 Vidnebeskyttelse Kontraterrorisme 34 Overordnede træk og tendenser 34 Danske terrorsager 37 Boghandleren fra Brønshøj 37 Glostrup-sagen 38

8 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 7 Vollsmose-sagen 38 Glasvej-sagen 40 Danskbaseret støtte til ulovlige aktiviteter i udlandet 41 Internettet 42 Non-proliferation 43 Terrorfinansiering 45 Center for Terroranalyse (CTA) 46 Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Kontraekstremisme 48 Venstreekstremisme 48 Rydningen af Ungdomshuset 48 Højreekstremisme 49 Konfrontationer mellem højre- og venstreekstremistiske miljøer 51 Trusler mod offentlige personer 51 Racisme og fremmedhad Kontraspionage Organiseret kriminalitet Sikkerhed 58 Aktionsstyrken (AKS) 58 Observationsstyrken 59 Teknisk center 59 Livvagtsstyrken 60 Forhandlergruppen 63 Sikringsgruppen Forebyggende sikkerhed og beredskab 64 Afdelingen for forebyggende sikkerhed 64 Rådgivningscenteret 64 Fysisk sikring 64 Kritisk national infrastruktur 64 Informationssikkerhed 65 Personsikkerhed 66 Forebyggelsescentret 66 Radikalisering 67 Terrorkonference Uddannelsesinitiativer 68 Bilag 70 A. Straffelovens kap. 12 og B. Lov nr. 378 af 6. juli 1988 om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester 77 C. Bestemmelser om Politiets Efterretningstjeneste af 9. maj D. Wamberg-udvalgets Kommissorium af E. Regeringserklæringen af 30. september F. Retsplejeloven kap

9 SIDE 8 ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD 1. Organisatoriske og administrative forhold PET har siden 2001 løbende fået tilført yderligere ressourcer for at styrke indsatsen mod terrorisme. I 2005 var der ansat ca. 480 medarbejdere i PET. Af dem blev de 140 ansat i forbindelse med antiterrorpakke I og II i henholdsvis 2002 og I 2006 blev der igen tilført ca. 150 stillinger til PET fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningsstøttecenter (NEC), og i forbindelse med udmøntningen af antiterrorpakke III i 2007 blev PET tilført yderligere ca. 20 mio. kr., der var øremærket til særlige formål, herunder en styrkelse af livvagtsstyrken, aktionsstyrken og efterretnings- og efterforskningsområdet. PET beskæftiger i dag ca. 700 medarbejdere. 37 % af efterretningstjenestens medarbejdere er tilknyttet PET s operative afdeling fordelt med 12 % på kontraterrorisme, herunder nonproliferation, 7 % på kontraspionage og -ekstremisme, 5 % på indsatsen mod den alvorligste form for organiseret kriminalitet, 6 % på særlige operationer (kildeføring, vidnebeskyttelse og agentvirksomhed), 6 % på lokale og regionale operative aktiviteter i henholdsvis region øst og vest og 1 % på operative udviklingsaktiviteter. Medarbejderne på de tre sidstnævnte områder (særlige operationer, lokale og regionale aktiviteter samt operative udviklingsaktiviteter) udfører opgaver i tilknytning til indsatsen mod terrorisme, spionage, ekstremisme og den alvorligste form for organiseret kriminalitet. 46 % af efterretningstjenestens medarbejdere er tilknyttet PET s sikkerhedsafdeling fordelt med 6 % på koordinerende stabsfunktioner, 14 % på personbeskyttelse, 9 % på aktionsstyrken, 13 % på observationsopgaver og 4 % på teknisk støtte. På de tre sidstnævnte områder (aktionsstyrken, observationsopgaver og teknisk støtte) yder PET tillige bistand til politikredsene. 39 % af det samlede antal sager på disse områder (i alt 770 sager) har i 2007 været sådanne assistancesager. 4 % af efterretningstjenestens medarbejdere er tilknyttet PET s afdeling for forebyggende sikkerhed, mens 1 % af efterretningstjenestens medarbejdere er tilknyttet center for terroranalyse, som tillige råder over medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste, Udenrigsministeriet og Beredskabsstyrelsen. PET s administrationsafdeling, som er ansvarlig for efterretningstjenestens personaleadministration og -udvikling, den interne sikkerhed, IT og kommunikation, arkiv og dokumentation samt økonomistyring og logistik beskæftiger 10 % af efterretningstjenestens medarbejdere.

10 ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SIDE 9 Endelig er 1 % af efterretningstjenestens medarbejdere beskæftiget i juridisk afdeling og 1 % i ledelsessekretariatet. JUSTERING AF PET S ORGANISATION PET har løbende gennemført justeringer af sin organisation for at kunne leve op til de opgaver og krav, som stilles til efterretningstjenesten. Efter en omorganisering i 2007 består PET i dag af seks afdelinger: Administrationsafdelingen, juridisk afdeling, operativ afdeling, sikkerhedsafdelingen, afdelingen for forebyggende sikkerhed og center for terroranalyse. Sammen med chefen for PET udgør de seks afdelingschefer PET s øverste ledelse, der bistås af et ledelsessekretariat, som også varetager opgaver i forhold til pressekontakt, intern kommunikation samt koordinationen af efterretningstjenestens internationale samarbejde. De enkelte afdelinger i PET består af et antal centre, som er opdelt i forskellige sektioner. Det samlede organisationsdiagram kan ses på PET s nuværende struktur, der er etableret i 2007, afspejler ønsket om at sikre den fornødne klarhed i ansvarsfordelingen og sammenhæng i opgaveløsningen. Organisationsændringen i 2007 indebar bl.a., at efterretningstjenestens kildeføring, vidnebeskyttelse og agentvirksomhedsopgaver blev samlet i en tværgående enhed (særlige opera tioner) i

11 SIDE 10 ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD Politiets Efterretningstjeneste PET s operative afdeling, og at der i PET s administrative afdeling blev oprettet et økonomi- og logistikcenter, som skal sikre en effektiv styring og anvendelse af efterretningstjenestens ressourcer. Det bemærkes i den forbindelse, at PET ikke er tildelt særskilte driftsbevillinger på de årlige finanslove eller i Rigspolitiets interne økonomisystem. Udgifterne til PET afholdes inden for politiets samlede bevilling, og de estimerede udgifter til drift af PET skønnes at udgøre ca. 400 mio. kr., hvoraf ca. 310 mio. kr. anvendes til personaleomkostninger. For at håndtere den stadigt stigende mængde af information og styrke medarbejdernes adgang til hurtig og præcis information har PET i 2007 etableret et IT- og Videncenter, som ligeledes har en central funktion i forhold til implementeringen af PET s nye IT-platform. BEDRE LOKAL OG REGIONAL DÆKNING For at styrke PET s lokale og regionale dækning omlagde PET i efteråret 2007 den hidtidige kontaktmandsordning i politikredsene. Omlægningen indebærer bl.a., at PET nu har faste medarbejdere ansat i hver politikreds. De pågæld ende medarbejdere er tilknyttet PET s

12 ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SIDE 11 regionale enheder i henholdsvis Odense (Region Øst, der dækker politikredsene øst for Lillebælt) og Århus (Region Vest, der dækker politikredsene vest for Lillebælt). De regionale enheder, herunder regionsmedarbejderne i politikredsene, udgør en del af PET s operative afdeling og løser lokalt og regionalt opgaver vedrørende terrorisme, spionage, ekstremisme samt alvorlig organiseret kriminalitet i samarbejde med de relevante politikredse. STYRKET EFTERFORSKNINGSKAPACITET Den 1. august 2006 blev der overført ca. 150 medarbejdere fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningsstøttecenter (NEC) til PET. Formålet var at styrke den operative indsats på terrorområdet og at sikre, at den alvorligste organiserede kriminalitet blev håndteret i en ny og større organisation. Overførslen omfattede aktionsstyrken (AKS), særlige operationer (vidnebeskyttelse, forhandlergruppe og agentvirksomhed), observation og teknik samt et antal analyse- og rejseholdsmedarbejdere. Erfaringen med overførslen har været meget positiv. Aktionsstyrken, observations- og teknikgruppen samt forhandlergruppen er i dag velintegrerede i PET s sikkerhedsafdeling, mens de øvrige overførte medarbejdere indgår i efterretningstjenestens operative afdeling, hvor der er etableret et center for organiseret kriminalitet. Overførslen har bl.a. g jort det muligt at tilvejebringe en større fleksibilitet i forhold til personaleanvendelsen, ligesom udviklingen af både spidskompetencer og tekniske værktøjer inden for f.eks. IT-efterforskning er blevet yderligere styrket. På kontraterrorområdet har PET s operative indsats ført til, at der i stadig større omfang gennemføres strafferetlige efterforskninger med henblik på retsforfølgning af personer, der er involveret i terrorisme. Udviklingen har nødvendigg jort en udbygning og styrkelse af PET s efterforskningsmæssige kapacitet, og derfor er der i 2007 etableret en egentlig efterforskningssektion i PET s center for kontrater ror isme som led i udmøntningen af anti-terrorpakke III. NY IT-PLATFORM I slutningen af 2006 blev der afsat 70 mio kr. til modernisering af PET s IT-systemer, herunder til digitalisering af arkiver, IT-understøttelse af sagsgangene, etablering af en samlet informationsdatabase og udvikling af grundlaget for ibrugtagningen af nye IT-værktøjer, der kan anvendes til samkørsel af store datamængder og tværgående søgninger heri. PET har i 2007 arbejdet med at tilvejebringe forudsætningerne for implementeringen af en ny IT-platform. Der er således udvalgt og indgået kontrakt med et rådgivende konsulentfirma, ligesom PET er i færd med at udarbejde en konverteringsstrategi for efterretningstjenestens papirarkiv, registre og databaser. Herudover er der indhentet tilbud på indscanning af væsentlige dele af papirarkivet og gennemført en analyse af, hvorvidt og i givet fald i hvilken udstrækning PET og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) med fordel vil kunne anvende en fælles teknisk platform i forbindelse med implementeringen af nye informationsdatabaser. Sideløbende med dette arbejde har PET foretaget undersøgelser i ind- og udland af ITløsninger, der skønnes at kunne være relevante for efterretningstjenesten, gennemført en markeds analyse og afsluttet arbejdet med kravspecifikationerne. En leverandør forventes udpeget i løbet af 2008.

13 SIDE 12 ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD VISION 2009 Udenlandske sagkyndige gennemførte i 2006 en større analyse af PET s virksomhed som led i regeringens handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme. I benchmarkundersøgelsen, der kan læses på konkluderes det, at PET s ydeevne, effektivitet og anseelse er øget betragteligt siden terrorangrebene den 11. september 2001, og at efterretningstjenesten må betragtes som blandt de absolut bedste efterretningstjenester i Europa. Det påpeges imidlertid i rapporten, at PET i sit daglige arbejde også i de kommende år vil stå over for væsentlige udfordringer. På den baggrund opstiller rapporten 12 anbefalinger, der indgår i det uklassificerede resumé af undersøgelsen, som Justitsministeriet offentligg jorde den 17. maj PET skal styrke kapaciteten til målrettet rådgivning og aktivering af samarbejdspartnere og øvrige interessenter for at styrke den samlede modstandskraft i samfundet PET skal styrke kapaciteten inden for ressource- og resultatstyring og sikre eksekvering og opfølgning på alle iværksatte initiativer PET skal styrke sammenhængen mellem kompetencer og opgaveløsning på kort og langt sigt med henblik på yderligere professionalisering af efterretningstjenesten PET skal opbygge og fastholde en tidssvarende IT-platform, som styrker og understøtter efterretningstjenestens arbejdsprocesser og operative overblik På baggrund af disse anbefalinger har PET formuleret en målsætning, som skal sikre, at efterretningstjenesten også i de kommende år kan fastholde positionen som en af de absolut førende efterretningstjenester i Europa. Som led i visionens gennemførelse er der udpeget seks strategiske indsatsområder, og for hvert af disse indsatsområder har efterretningstjenesten formuleret en overordnet målsætning og en række delmål, der udmøntes i en årlig aktivitetsplan for PET s strategiske udviklingsarbejde. De seks overordnede målsætninger er følgende: PET skal styrke kapaciteten til at indhente og analysere oplysninger med henblik på tidligt at identificere og skabe et stadigt mere fyldestgørende billede af trusler mod samfundets sikkerhed PET skal styrke kapaciteten til at modvirke og forhindre konkrete trusler mod samfundets sikkerhed

14 ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SIDE 13

15 SIDE 14 JURIDISKE FORHOLD 2. Juridiske forhold JURIDISK AFDELING Juridisk afdeling varetager juridiske spørgsmål i forhold til alle dele af PET s virksomhed. I den forbindelse er det juridisk afdelings opgave at sikre en velfungerende og effektiv legalitetssikring og -kontrol i alle dele af efterretningstjenestens virksomhed. Juridisk afdeling skal endvidere sikre, at den juridiske behandling af alle efterretningstjenestens sager er effektiv og forsvarlig, samt at behandlingen sker med den fornødne hurtighed. Legalitetssikring og -kontrol omfatter i særlig grad efterretningstjenestens anvendelse af straffeprocessuelle tvangsindgreb, efterretningstjenestens nationale og internationale samarbejde samt efterretningstjenestens registrering, behandling og udveksling af personoplysninger. For at sikre den løbende legalitetssikring og -kontrol i forhold til efterretningstjenestens øvrige afdelinger, herunder i forhold til straffeprocessuelle tvangsindgreb, knyttes medarbejderne i juridisk afdeling efter behov til disse afdelinger og inddrages i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af efterretningstjenestens operationer. Juridisk afdeling har bl.a. ansvaret for, at efterretningstjenestens sager efterforskes og behandles på en måde, som sikrer, at de nødvendige beviser til en eventuel efterfølgende straffesag tilvejebringes. AKTINDSIGT OG ARKIVADGANG Juridisk afdeling behandler alle spørgsmål i forhold til aktindsigt efter forvaltnings- og offentlighedsloven og i forhold til forskeres adgang til efterretningstjenestens arkiver. Aktindsigtsbegæringer underkastes en konkret vurdering, men der gives som udgangspunkt ikke aktindsigt i oplysninger, som PET måtte have om en person. Det skyldes, at PET ikke er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og dermed heller ikke af lovens regler om indsigtsret (egen-acces). Der er som udgangspunkt heller ikke adgang til partsaktindsigt i PET s virksomhed efter forvaltningsloven, da disse regler alene gælder for sager, hvor der er eller vil blive truffet afgørelse af en myndighed, hvilket ikke er tilfældet for hovedparten af PET s sager. Endelig gælder offentlighedsloven ikke for sager inden for strafferetsplejen, hvilket betyder, at størstedelen af PET s virksomhed ikke er omfattet af reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven. Enkelte forskere er blevet tildelt en særlig adgang til PET s og en række andre myndigheders arkiver. Dette er f.eks. sket i forbindelse med Dansk Institut for Internationale Studiers udredning Danmark under den kolde krig og professor Bent Jensens forskningsprojekt Den kolde krig i Danmark I forbindelse med en sådan adgang underskriver den enkelte forsker en tavshedserklæring, ligesom der fastsættes en række vilkår for forskerens konkrete arkivadgang. I tavshedserklæringen forpligter forskeren sig til ikke at offentliggøre klassificerede oplysninger og dokumenter, medmindre der opnås samtykke hertil fra udstederen af dokumentet. Forskeren forpligter sig endvidere til at tage de nødvendige hensyn, herunder ved anonymisering, til beskyttelse af oplysninger af hensyn til statens sikkerhed, rigets forsvar, forholdet til fremmede magter eller tredjemand. Oplysninger om tredjemand kan f.eks. være oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold. Tavshedserklæringen skal forhindre, at sensitive oplysninger, der kan kompromittere efterretningstjenesten, eller meget personfølsomme oplysninger om enkeltpersoner, ikke uberettiget offentliggøres. Det fremgår af tavshedserklæringen, at en tilsidesættelse af tavshedspligten kan være strafbar.

16 JURIDISKE FORHOLD SIDE 15 Kontrol med Politiets Efterretningstjeneste LOVGIVNING OG KONTROL PET s arbejde og metoder er reguleret af de samme regler i retsplejeloven, som gælder for det øvrige politi. Retsplejeloven indeholder dog på enkelte områder nogle særlige regler for efterforskning af de forbrydelser, der er om fattet af straffelovens kapitel 12 og 13, og som PET beskæftiger sig med. Der er således ingen særskilt lovgivning for PET, men justitsministeren har den 9. maj 1996 udstedt en instruks, der nærmere uddyber efterretningstjenestens opgaver og ansvar. Instruksen er optrykt som bilag C. PET er undergivet flere former for ekstern kontrol. Hertil kommer, at efterretningstjenesten selv gennem løbende intern kontrol søger at sikre, at arbejdsmetoder og sagsbehandling er i fuld overensstemmelse med relevante regler. I det følgende redegøres kort for de enkelte kontrolforanstaltninger. Justitsministerens kontrol Justitsministeren fører på regeringens vegne tilsyn med PET, og efterretningstjenesten er undergivet ministerens instruktioner. Justitsministeren har som nævnt udstedt generelle retningslinjer for PET s arbejde. Det fremgår bl.a. heraf, at chefen for PET er forpligtet til at holde ministeren underrettet om både generelle og konkrete forhold, som er af væsentlig betydning for efterretningstjenestens virksomhed.

17 SIDE 16 JURIDISKE FORHOLD registrering er opfyldt. Endvidere foretager udvalget stikprøve-kontrol af PET s sager for at påse, at retningslinjerne for registreringer bliver overholdt. Hvis PET i forbindelse med sager om sikkerhedsgodkendelse ønsker at videregive oplysninger om en person til andre myndigheder, skal videregivelsen godkendes af Wamberg-udvalget (læs mere om Wambergudvalget i bilag D). Folketingets kontrol Folketinget har ved lov nr. 378 af 6. juli 1988 etableret et særligt udvalg med det formål at have indseende med forsvarets og politiets efterretningstjenester (se bilag B). Udvalget består af fem folketingsmedlemmer, som er udpeget af de fem største partier i Folketinget. Udvalget skal efter loven underrettes om de generelle retningslinjer, der gælder for PET s virksomhed, samt orienteres om væsentlige omstændigheder af sikkerhedsmæssig karakter. Medlemmerne har tavshedspligt om, hvad de erfarer i udvalget. Domstolskontrol For at kunne foretage en række efterforskningsskridt (f.eks. telefonaflytning) skal PET som det øvrige politi indhente en retskendelse ved domstolene efter retsplejelovens regler herom. Registerkontrol Det såkaldte Wamberg-udvalg fører kontrol med PET s registreringer og videregivelse af personoplysninger og skal godkende nye registreringer af danskere og herboende udlændinge. Udvalget mødes 6-10 gange om året hos PET og gennemser sagerne og afgør, om betingelserne for Rigsrevisionens kontrol Udgifterne til PET herunder løn mv. er omfattet af den almindelige revision af politiets regnskaber, som foretages af Rigsrevisionen i samarbejde med Rigspolitichefens revisionssektion og Justitsministeriets kasseinspektører. En lille del af PET s regnskaber, f.eks. dem, der vedrører dækning af kilders omkostninger, er dog undergivet en særlig revisionsprocedure, som indebærer en mere fuldstændig revision af udgifterne. Denne revision foretages af en særligt beskikket medarbejder i Rigsrevisionen, der bistås af én af Justitsministeriets kasseinspektører. Den særligt beskikkede medarbejder redegør over for rigsrevisor for den udførte revision. Til statsrevisorerne rapporteres der kun i klassificeret form, hvis særlige forhold undtagelsesvis nødvendiggør dette. PET-KOMMISSIONEN OG UDVALGET VEDRØRENDE PET OG FE Justitsministeriet nedsatte i 1998 et udvalg vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester (Wendler-Pedersen-udvalget). Det er udvalgets hovedopgave at komme med forslag til klarere regler for efterretningstjenesternes registrering og opbevaring af oplysninger om personer og organisationer i Danmark. Desuden skal udvalget overveje spørgsmålet om borgernes adgang til at få oplysning om, hvorvidt vedkommende er registreret i efterretningstjenesternes arkiver samt muligheden

18 JURIDISKE FORHOLD SIDE 17 for at etablere en oplysningsordning, der giver adgang til historiske oplysninger. Endelig skal udvalget komme med forslag til en mere samlet regulering af PET s virksomhed. I 1999 blev der nedsat en undersøgelseskommission (PET-kommissionen), der fik til opgave at undersøge en lang række aspekter vedrør ende PET s aktiviteter i perioden , herunder spørgsmålet om politiets efterretningsvirksomhed i forhold til det politiske område. Undersøgelsen vil også omfatte forhold i tilknytning til Blekingegade-sagen. PET-kommissionens arbejde forventes afsluttet i løbet af 2008, hvorefter Wendler-Pedersenudvalget, der har afventet PET-kommissionen, vil kunne afslutte sit arbejde. REGERINGENS HANDLINGSPLAN FOR TERRORBEKÆMPELSE Efter terrorangrebene i London i juli 2005 nedsatte regeringen en tværministeriel arbejdsgruppe, der fik til opgave at foretage en samlet gennemgang og vurdering af det danske samfunds indsats og beredskab over for terrorhandlinger. Arbejdsgruppen offentligg jorde sin rapport den 3. november 2005, hvor arbejdsgruppen bl.a. foreslog øget udveksling af oplysninger mellem PET og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), videre adgang til at indhente personoplysninger hos andre myndigheder, adgang til flypassagerlister, øgede efterforskningsmuligheder på teleområdet samt øget mulighed for TV-overvågning af centrale pladser og trafikknudepunkter mv. Den 16. november 2005 offentligg jorde regeringen en handlingsplan for terrorbekæmpelse, der indeholder en redegørelse for, hvorledes der efter regeringens opfattelse bør arbejdes videre med at konkretisere de anbefalinger, som den tværministerielle arbejdsgruppe var fremkommet med. Handlingsplanen beskriver en række initiativer i forhold til efterretningstjenesternes organisation, samarbejde og ressourcer, efterforskning af terror, udlændinges ophold i Danmark, det civile beredskab, dialog med de muslimske samfund og forskning. På grundlag af arbejdsgruppens anbefalinger er der bl.a. gennemført en række ændringer af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (antiterrorpakke III) for at styrke indsatsen mod terrorisme. Lovændringerne trådte i kraft den 10. juni 2006 (lov nr. 542 af 8. juni 2006). Ud over at gennemføre dele af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse har formålet med lovændringerne ligeledes været at gøre det muligt for Danmark at ratificere Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme samt FN s konvention om nuklear terrorisme. Lovændringerne indeholder en række tiltag, der forbedrer politiets muligheder for at forebygge, efterforske og bekæmpe terrorhandlinger. Antiterrorpakke III (2006) Strafbart at hverve eller oplære til terror Der er indsat nye bestemmelser i straffeloven om hvervning og oplæring til at begå terror handlinger. Strafferammen er fastsat til fængsel indtil 6 år eller 10 år (under særligt skærpende omstændigheder 16 år) afhængig af, hvilke handlinger der hverves/oplæres til. Endvidere er det som noget nyt g jort strafbart med fængsel indtil 6 år at lade sig hverve eller oplære til at begå terrorhandlinger. PET s indhentning og videregivelse af oplysninger PET kan efter lovændringen videregive oplysninger til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), uden at der i hvert enkelt tilfælde skal

19 SIDE 18 JURIDISKE FORHOLD foretages en nærmere konkret vurdering og interesseafvejning i forhold til den relevante oplysning. PET kan således videregive oplysninger til FE, i det omfang videregivelsen kan have betydning for varetagelsen af de respektive efterretnings tjenesters opgaver. Der er endvidere etableret et særligt lovgrundlag for PET s indhentning af oplysninger fra andre forvaltningsmyndigheder, således at disse myndigheder ikke i hvert enkelt tilfælde skal foretage en nærmere konkret vurdering og interesseafvejning i forhold til den relevante oplysning. PET kan herefter indhente oplysninger fra andre forvaltningsmyndigheder, i det omfang oplysningerne kan have betydning for varetagelse af efterretningstjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13. Retskendelse i forbindelse med telefonaflytning Proceduren for indhentelse af kendelse til at iværksætte indgreb i form af telefonaflytning og fremadrettede teleoplysninger er med lovændringen blevet forenklet. PET behøver nu kun at indhente én forudgående kendelse, der giver mulighed for bl.a. at aflytte den mistænkte person, uanset hvilke telekommunikationsmidler den pågældende vælger at bruge. Der er tale om en ændring i forhold til den tidligere ordning, hvorefter en kendelse om aflytning og tele oplysning skulle angive de konkrete telefonnumre, der måtte aflyttes eller indhentes teleoplysning om. Ændringen gælder kun for kendelser ved rørende telefonaflytning og teleoplysning i forbindelse med efterforskning af en overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13. De almindelige regler for, hvornår indgrebet kan foretages, er ikke ændret, og PET kan således ikke foretage telefonaflytning og få teleoplysninger i videre omfang end tidligere. Domstolene har endvidere efterfølgende adgang til at føre kontrol med de telefonnumre, som indgrebet har været rettet mod, og som ikke har været anført i kendelsen. Teleobservation Anvendelsen af såkaldt teleobservation er nu udtrykkeligt reguleret i retsplejeloven, hvor der er indsat bestemmelser om, hvilke betingelser, herunder krav om kendelse, der skal være opfyldt for at kunne indhente oplysninger fra udbydere af telenet og teletjenester. Det drejer sig bl.a. om oplysninger om, hvilke mobiltelefonmaster en mistænkts mobiltelefon løbende er i kontakt med, herunder oplysninger om den anvendte mobilcelle, og efter omstændighederne oplysning om afstand mellem mobiltele fonen og masten. Forstyrrelse af radio- eller telekommunikation Med det formål at forebygge konkret forestående terrorhandlinger eller anden alvorlig kriminalitet er der med lovændringen indsat en bestemmelse i retsplejeloven om forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation i helt særlige tilfælde. Efter bestemmelsen kan politiet på grundlag af en kendelse forstyrre eller afbryde radio- eller telekommunikation, hvis der er afgørende grunde til det med henblik på at forebygge, at der vil blive begået en lovovertrædelse, der efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover, eller en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13. Det er endvidere en betingelse, at lovovertrædelsen kan medføre fare for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsværdier. TV-overvågning Med lovændringen er der indsat en bestemmelse i tv-overvågningsloven, hvorefter politiet kan henstille, at offentlige myndigheder eller private foretager tv-overvågning i overensstemmelse med gældende lovgivning. Henstilling om at iværksætte tv-overvågning forudsættes

20 JURIDISKE FORHOLD SIDE 19 navnlig anvendt, hvor tv-overvågning vurderes at kunne have betydning for at forebygge eller efterforske eventuelle terrorangreb. Der er endvidere indsat en bestemmelse i tvovervågningsloven, der giver politiet mulighed for at stille krav til offentlige myndigheder eller private om kvaliteten af optagelser af billeder på videobånd, film eller lignende samt med hensyn til opbevaringen af sådanne optagelser. PET s adgang til passageroplysninger For at sikre PET en hurtigere og mere effektiv adgang til standardmæssige oplysninger om flypassagerer (passageroplysninger) er der i luftfartsloven indsat en ny bestemmelse, der giver efterretningstjenesten adgang til sådanne oplysninger fra luftfartsselskaberne. Bestemmelsen betyder, at luftfartsselskaberne skal registrere og opbevare visse passageroplysninger i 1 år, og at PET har adgang til at få udleveret disse oplysninger uden retskendelse i sager om overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13. Der er endvidere fastsat regler om PET s on-line adgang til luftfartsselskabernes bookingsystemer. Efter bestemmelsen bemyndiges transportog energiministeren til efter forhandling med justitsministeren at fastsætte regler om flyselskabernes registrering og opbevaring af passageroplysninger samt om den praktiske bistand til PET ved udlevering af disse oplysning er. PET arbejder sammen med Justitsministeriet på at tilvejebringe det fornødne grundlag for, at der kan fastsættes nærmere regler om passageroplysninger, ligesom der arbejdes på at tilvejebringe den fornødne IT-mæssige løsning til at kunne indhente og bearbejde passageroplysninger. FOTO: SCANPIX Logning Den såkaldte logningsbestemmelse i retsplejeloven blev indført ved lov nr. 378 af 6. juni Ved bestemmelsen blev der bl.a. indført en pligt for teleselskaber og internetudbydere til logning af trafikdata, der er relevante for politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden mv., ligesom der blev givet mulighed for at fastsætte nærmere administrative regler om udbydernes bistand til politiet i forbindelse med disse indgreb. På baggrund af denne hjemmel har Justitsministeriet den 28. september 2006 udstedt den såkaldte logningsbekendtgørelse, der trådte i kraft den 15. september Logningsbekendtgørelsen indeholder nærmere regler for, hvilke typer af oplysninger det pålægges henholdsvis teleselskaber og internetudbydere at registrere og opbevare i 1 år, og hvordan registreringen skal foregå.

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse

Regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse Regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse November 2005 Regeringen Regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse November 2005 Regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse November 2005 Henvendelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK

OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK JUSTITSMINISTERIETSS REDEGØRELSE OM ANTI-TERRORPAKKE TERRORPAKKE I OG II ER ENSIDIG OG UKRITISK Siden vedtagelsen af regeringens såkaldte anti-terrorpakker r har der i dele af offentligheden været bekymring

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 2. marts 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-945-0019 Dok.: TFR40093 N O T I T S om logning af Internet-oplysninger, oplysninger om Internet-baserede

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Rådet for Digital Sikkerhed (RfDS) takker for høringsanmodningen fra Justitsministeriet i anledning af ovennævnte lovudkast.

Rådet for Digital Sikkerhed (RfDS) takker for høringsanmodningen fra Justitsministeriet i anledning af ovennævnte lovudkast. 30. april 2015 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att: Thomas Klyver jm@jm.dk thk@jm.dk Høringssvar vedr. udkast til forslag om lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Kapitel 1 Opgaver 1. Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste 1. Indledning Den 19. februar 2015 fremlagde regeringen sin seneste terrorpakke Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror. Denne plan indeholdt bl.a. et tiltag, der skulle give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Hvilke love gælder for tv-overvågning?

Hvilke love gælder for tv-overvågning? Hvilke love gælder for tv-overvågning? Tv-overvågningsloven Tv-overvågningsloven regulerer hvilke områder private virksomheder og private borgere må tvovervåge. Hvem må overvåge? - Hvad må de overvåge?

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed.

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. 4. marts 2014 Forsvarsministeriet Att.: Peter Heiberg Holmens Kanal 42 1060 København K Mail: pah@fmn.dk Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. Rådet for Digital Sikkerhed

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005.

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. København 4. november 2005 Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. Torsdag den 3. november 2005 fremlagde Regeringens embedsmandsudvalg

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) (Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser) 1 I lov nr. 602

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm

Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Rigsrevisionen, digitalisering og dokumentation Statens Arkiver den 5. november 2014 v/rigsrevisor Lone Strøm Offentlig revision Folketinget Finansudvalget Øvrige politiske udvalg De af Folketinget valgte

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror

Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse Oktober 2005 Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror Den tværministerielle arbejdsgruppe

Læs mere