Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning

3 SIDE 2 FORORD Forord Politiets Efterretningstjeneste (PET) har som national sikkerhedsmyndighed til opgave at forebygge, efterforske og modvirke foretagender og handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en fare for bevarelsen af Danmark som et frit, demokratisk og sikkert samfund. PET arbejder med en række forskellige former for trusler mod Danmark og danske interesser i udlandet, hvor den alvorligste trussel i øjeblikket er terrorisme. Som det fremgår af PET s løbende vurderinger af terrortruslen, står Danmark for tiden over for det alvorligste trusselsbillede i mange år, og terrorangreb kan finde sted uden varsel. Der er personer og grupper herhjemme, som planlægger terrorhandlinger her eller i udlandet. Der er et skærpet fokus på Danmark også blandt ledende militante ekstremister i udlandet, som har et ønske om at gennemføre terrorhandling er mod Danmark eller mod danske interesser i udlandet. PET gennemfører løbende operationer og efterforskninger rettet mod konkrete trusler og bruger mange ressourcer på at identificere og afværge sådanne trusler. En effektiv indsats mod terrorisme forudsætter en omfattende forebyggelse af radikalisering, en robust imødegåelse af konkrete terrorhandlinger og en effektiv efterforskning og retsforfølgning af terrorister. Derfor er det nødvendigt, at efterretningstjenesten, har den kapacitet og de ressourcer og kompetencer, som er nødvendige for at kunne yde en effektiv indsats på disse områder. PET har gennemgået store forandringer siden terrorangrebene mod USA den 11. september 2001, og PET har fået tilført yderligere ressourcer og arbejdsredskaber. Indsatsen mod terrorisme kræver imidlertid løbende justeringer og tilpasninger, og for PET er det en dynamisk proces, hvor vi på den ene side skal sikre, at vi får integreret og bruger de nye kapaciteter, ressourcer og kompetencer effektivt, og på den anden side hele tiden skal være åbne for, at det kan vise sig nødvendigt med yderligere styrkelser. Det afgørende for PET er, at vi let og hurtigt har adgang til de oplysninger, der er nødvendige, for at vi kan identificere konkrete trusler og målrette vores efterretnings- og efterforskningsarbejde. Men det er mindst lige så vigtigt, at vi har moderne og tidssvarende IT-systemer, som sikrer, at vi kan bearbejde og analysere oplysningerne. En effektiv terrorbekæmpelse forudsætter, at efterretningstjenesten kan gøre brug af de efterforskningsteknikker og -metoder, der er nødvendige, men lige så meget, at vi er i stand til at beskytte dem på en måde, der gør, at de fortsat kan anvendes effektivt. Erfaringen i forhold til de nye trusler siden terrorangrebene den 11. september 2001 har været, at vi i langt større udstrækning må være indstillet på som efterretningstjeneste ikke blot præventivt at gribe ind over for truslerne, men også at sikre, at der bliver gennemført en strafferetlig efterforskning og retsforfølgning i forhold til gerningsmændene. Det stiller os over for det klassiske dilemma, at vi i nogle tilfælde må vente med at gribe ind, til vi har et konkret og håndfast grundlag for at gøre det, mens vi samtidig må være opmærksomme på de sikkerhedsmæssige risici, når vi har at gøre med personer, der forbereder en terrorhandling. Det betyder også, at vi nu i endnu højere grad end tidligere må gennemføre vores efterforskninger på en måde, der gør det

4 FORORD SIDE 3 Borgernes engagement forudsætter åbenhed fra PET s side i forhold til offentligheden. I PET forsøger vi at være så åbne udadtil som muligt, men for at vi som efterretningstjeneste kan arbejde effektivt, er det nødvendigt at hemmuligt, at der senere kan rejses tiltale og gennemføres en straffesag ved domstolene. Terrortruslen er ikke et hovedstadsproblem eller et storbyfænomen. Den vedrører hele landet, og derfor har PET styrket efterretningstjenestens lokale og regionale tilstedeværelse. Det har vi g jort gennem oprettelsen af to regionale enheder henholdsvis øst og vest for Lillebælt og ved at ansætte regionale PET-medarbejdere i politikredsene. Sammenholdt med politireformen og etableringen af de nye og større politikredse vil dette forhåbentlig kunne styrke indsatsen mod terrorisme gennem et endnu tættere samarbejde mellem PET og politikredsene. PET s anvendelse af kilder, meddelere og i visse tilfælde civile agenter er helt centralt, hvis vi skal være i stand til at identificere og imødegå konkrete terrortrusler, og det er et fokusområde for os, at vi bliver endnu bedre til denne del af PET s virksomhed. Et andet fokusområde for PET er, at vi ønsker at bidrage til at styrke og videreudvikle det internationale samarbejde om bekæmpelse af terrorisme. Der er behov for, at vi i højere grad bliver i stand til at arbejde multilateralt og operativt på tværs af landegrænser og med inddragelse af andre retshåndhævende myndigheder. Samtidig er det nødvendigt, at vi udbygger vores samarbejde med en række lande, vi ikke tidligere har haft et tæt samarbejde med, men som har en særlig betydning for indsatsen mod terrorisme. Det gælder bl.a. lande i Nordafrika og Mellemøsten. Dette udbyggede samarbejde rummer naturligvis både praktiske og juridiske udfordringer, men det er udfordringer, som vi må finde forsvarlige løsninger på. Såvel nationalt som internationalt gælder det, at vi også i PET har en klar interesse i, at terrorbekæmpelsen på den ene side er effektiv og på den anden side foregår på et retssikkerhedsmæssigt forsvarligt grundlag. Vi skal hele tiden være opmærksomme på at opretholde denne balance. Og ikke mindst er det vigtigt også for PET at der er en effektiv kontrol med, hvordan vi anvender de beføjelser, vi er tildelt, og som ofte kan være ganske indgribende i forhold til den enkelte borger. Kontrollen har betydning for vores arbejde og ikke mindst for den tillid til PET, som er påkrævet. En tidlig forebyggende indsats er nødvendig for at forhindre, at unge bliver tiltrukket af ekstremisme og voldelige miljøer. For at medvirke til at løse denne opgave har PET etableret et særligt forebyggelsescenter, som er ansvarlig for iværksættelsen og gennemførelsen af en række konkrete projekter, der tager sigte på at forebygge radikalisering og terrorisme, og som gennem en udbredt dialog søger at inddrage alle relevante aktører i det danske samfund i forebyggelsen af radikalisering på et så tidligt tidspunkt som muligt. PET ser det ligeledes som sin opgave gennem rådgivning at bidrage til etableringen af et effektivt beredskab i Danmark, der kan modstå de trusler, som det danske samfund står over for. Forebyggelsen af sikkerhedsmæssige trusler er ikke en opgave, PET kan løse alene, og det er en vigtig målsætning for PET at engagere hele det danske samfund i beskyttelsen af de værdier, vores samfund bygger på.

5 SIDE 4 FORORD meligholde oplysninger i forhold til bl.a. aktuelle efterforskninger, kilder og samarbejdspartnere. Som led i bestræbelserne på den størst mulige åbenhed har efterretningstjenesten siden maj 2007 løbende offentligg jort uklassificerede vurderinger af terrortruslen mod Danmark. Formålet med offentliggørelsen er at give befolkningen en større indsigt og forståelse af det globale trusselsbillede og samtidig imødekomme offentlighedens store interesser for dette område. Denne årsberetning dækker 2006 og I det omfang det er relevant, er der inddraget forhold fra begyndelsen af God læsning. Politimester Jakob Scharf

6 FORORD SIDE 5

7 SIDE 6 ORGANISATORISKE INDHOLDSFORTEGNELSE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD 1. Indhold Forord 2 1. Organisatoriske og administrative forhold 8 Justering af PET s organisation 9 Bedre lokal og regional dækning 10 Styrket efterforskningskapacitet 11 Ny IT-platform 11 Vision Juridiske forhold 14 Juridisk afdeling 14 Aktindsigt og arkivadgang 14 Lovgivning og kontrol 15 Justitsministerens kontrol 15 Folketingets kontrol 16 Domstolskontrol 16 Registerkontrol 16 Rigsrevisionens kontrol 16 PET-kommissionen og udvalget vedrørende PET og FE 16 Regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse 17 Anti-terrorpakke III (2006) 17 Strafbart at hverve eller oplære til terror 17 PET s indhentning og videregivelse af oplysninger 17 Retskendelse i forbindelse med telefonaflytning 18 Teleobservation 18 Forstyrrelse af radio- eller telekommunikation 18 TV-overvågning 18 PET s adgang til passageroplysninger 19 Logning 19 Samarbejde med udlændinge myndig hederne 20 Udvisning af hensyn til statens sikkerhed Internationalt samarbejde 22 Operativt samarbejde 22 Administrativt samarbejde 22 Udveksling af oplysninger med udenlandske samarbejdspartnere PET s operative indsats Særlige operationer 30 Kilder og meddelere 30 Agenter 30 Vidnebeskyttelse Kontraterrorisme 34 Overordnede træk og tendenser 34 Danske terrorsager 37 Boghandleren fra Brønshøj 37 Glostrup-sagen 38

8 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 7 Vollsmose-sagen 38 Glasvej-sagen 40 Danskbaseret støtte til ulovlige aktiviteter i udlandet 41 Internettet 42 Non-proliferation 43 Terrorfinansiering 45 Center for Terroranalyse (CTA) 46 Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Kontraekstremisme 48 Venstreekstremisme 48 Rydningen af Ungdomshuset 48 Højreekstremisme 49 Konfrontationer mellem højre- og venstreekstremistiske miljøer 51 Trusler mod offentlige personer 51 Racisme og fremmedhad Kontraspionage Organiseret kriminalitet Sikkerhed 58 Aktionsstyrken (AKS) 58 Observationsstyrken 59 Teknisk center 59 Livvagtsstyrken 60 Forhandlergruppen 63 Sikringsgruppen Forebyggende sikkerhed og beredskab 64 Afdelingen for forebyggende sikkerhed 64 Rådgivningscenteret 64 Fysisk sikring 64 Kritisk national infrastruktur 64 Informationssikkerhed 65 Personsikkerhed 66 Forebyggelsescentret 66 Radikalisering 67 Terrorkonference Uddannelsesinitiativer 68 Bilag 70 A. Straffelovens kap. 12 og B. Lov nr. 378 af 6. juli 1988 om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester 77 C. Bestemmelser om Politiets Efterretningstjeneste af 9. maj D. Wamberg-udvalgets Kommissorium af E. Regeringserklæringen af 30. september F. Retsplejeloven kap

9 SIDE 8 ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD 1. Organisatoriske og administrative forhold PET har siden 2001 løbende fået tilført yderligere ressourcer for at styrke indsatsen mod terrorisme. I 2005 var der ansat ca. 480 medarbejdere i PET. Af dem blev de 140 ansat i forbindelse med antiterrorpakke I og II i henholdsvis 2002 og I 2006 blev der igen tilført ca. 150 stillinger til PET fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningsstøttecenter (NEC), og i forbindelse med udmøntningen af antiterrorpakke III i 2007 blev PET tilført yderligere ca. 20 mio. kr., der var øremærket til særlige formål, herunder en styrkelse af livvagtsstyrken, aktionsstyrken og efterretnings- og efterforskningsområdet. PET beskæftiger i dag ca. 700 medarbejdere. 37 % af efterretningstjenestens medarbejdere er tilknyttet PET s operative afdeling fordelt med 12 % på kontraterrorisme, herunder nonproliferation, 7 % på kontraspionage og -ekstremisme, 5 % på indsatsen mod den alvorligste form for organiseret kriminalitet, 6 % på særlige operationer (kildeføring, vidnebeskyttelse og agentvirksomhed), 6 % på lokale og regionale operative aktiviteter i henholdsvis region øst og vest og 1 % på operative udviklingsaktiviteter. Medarbejderne på de tre sidstnævnte områder (særlige operationer, lokale og regionale aktiviteter samt operative udviklingsaktiviteter) udfører opgaver i tilknytning til indsatsen mod terrorisme, spionage, ekstremisme og den alvorligste form for organiseret kriminalitet. 46 % af efterretningstjenestens medarbejdere er tilknyttet PET s sikkerhedsafdeling fordelt med 6 % på koordinerende stabsfunktioner, 14 % på personbeskyttelse, 9 % på aktionsstyrken, 13 % på observationsopgaver og 4 % på teknisk støtte. På de tre sidstnævnte områder (aktionsstyrken, observationsopgaver og teknisk støtte) yder PET tillige bistand til politikredsene. 39 % af det samlede antal sager på disse områder (i alt 770 sager) har i 2007 været sådanne assistancesager. 4 % af efterretningstjenestens medarbejdere er tilknyttet PET s afdeling for forebyggende sikkerhed, mens 1 % af efterretningstjenestens medarbejdere er tilknyttet center for terroranalyse, som tillige råder over medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste, Udenrigsministeriet og Beredskabsstyrelsen. PET s administrationsafdeling, som er ansvarlig for efterretningstjenestens personaleadministration og -udvikling, den interne sikkerhed, IT og kommunikation, arkiv og dokumentation samt økonomistyring og logistik beskæftiger 10 % af efterretningstjenestens medarbejdere.

10 ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SIDE 9 Endelig er 1 % af efterretningstjenestens medarbejdere beskæftiget i juridisk afdeling og 1 % i ledelsessekretariatet. JUSTERING AF PET S ORGANISATION PET har løbende gennemført justeringer af sin organisation for at kunne leve op til de opgaver og krav, som stilles til efterretningstjenesten. Efter en omorganisering i 2007 består PET i dag af seks afdelinger: Administrationsafdelingen, juridisk afdeling, operativ afdeling, sikkerhedsafdelingen, afdelingen for forebyggende sikkerhed og center for terroranalyse. Sammen med chefen for PET udgør de seks afdelingschefer PET s øverste ledelse, der bistås af et ledelsessekretariat, som også varetager opgaver i forhold til pressekontakt, intern kommunikation samt koordinationen af efterretningstjenestens internationale samarbejde. De enkelte afdelinger i PET består af et antal centre, som er opdelt i forskellige sektioner. Det samlede organisationsdiagram kan ses på PET s nuværende struktur, der er etableret i 2007, afspejler ønsket om at sikre den fornødne klarhed i ansvarsfordelingen og sammenhæng i opgaveløsningen. Organisationsændringen i 2007 indebar bl.a., at efterretningstjenestens kildeføring, vidnebeskyttelse og agentvirksomhedsopgaver blev samlet i en tværgående enhed (særlige opera tioner) i

11 SIDE 10 ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD Politiets Efterretningstjeneste PET s operative afdeling, og at der i PET s administrative afdeling blev oprettet et økonomi- og logistikcenter, som skal sikre en effektiv styring og anvendelse af efterretningstjenestens ressourcer. Det bemærkes i den forbindelse, at PET ikke er tildelt særskilte driftsbevillinger på de årlige finanslove eller i Rigspolitiets interne økonomisystem. Udgifterne til PET afholdes inden for politiets samlede bevilling, og de estimerede udgifter til drift af PET skønnes at udgøre ca. 400 mio. kr., hvoraf ca. 310 mio. kr. anvendes til personaleomkostninger. For at håndtere den stadigt stigende mængde af information og styrke medarbejdernes adgang til hurtig og præcis information har PET i 2007 etableret et IT- og Videncenter, som ligeledes har en central funktion i forhold til implementeringen af PET s nye IT-platform. BEDRE LOKAL OG REGIONAL DÆKNING For at styrke PET s lokale og regionale dækning omlagde PET i efteråret 2007 den hidtidige kontaktmandsordning i politikredsene. Omlægningen indebærer bl.a., at PET nu har faste medarbejdere ansat i hver politikreds. De pågæld ende medarbejdere er tilknyttet PET s

12 ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SIDE 11 regionale enheder i henholdsvis Odense (Region Øst, der dækker politikredsene øst for Lillebælt) og Århus (Region Vest, der dækker politikredsene vest for Lillebælt). De regionale enheder, herunder regionsmedarbejderne i politikredsene, udgør en del af PET s operative afdeling og løser lokalt og regionalt opgaver vedrørende terrorisme, spionage, ekstremisme samt alvorlig organiseret kriminalitet i samarbejde med de relevante politikredse. STYRKET EFTERFORSKNINGSKAPACITET Den 1. august 2006 blev der overført ca. 150 medarbejdere fra Rigspolitiets Nationale Efterforskningsstøttecenter (NEC) til PET. Formålet var at styrke den operative indsats på terrorområdet og at sikre, at den alvorligste organiserede kriminalitet blev håndteret i en ny og større organisation. Overførslen omfattede aktionsstyrken (AKS), særlige operationer (vidnebeskyttelse, forhandlergruppe og agentvirksomhed), observation og teknik samt et antal analyse- og rejseholdsmedarbejdere. Erfaringen med overførslen har været meget positiv. Aktionsstyrken, observations- og teknikgruppen samt forhandlergruppen er i dag velintegrerede i PET s sikkerhedsafdeling, mens de øvrige overførte medarbejdere indgår i efterretningstjenestens operative afdeling, hvor der er etableret et center for organiseret kriminalitet. Overførslen har bl.a. g jort det muligt at tilvejebringe en større fleksibilitet i forhold til personaleanvendelsen, ligesom udviklingen af både spidskompetencer og tekniske værktøjer inden for f.eks. IT-efterforskning er blevet yderligere styrket. På kontraterrorområdet har PET s operative indsats ført til, at der i stadig større omfang gennemføres strafferetlige efterforskninger med henblik på retsforfølgning af personer, der er involveret i terrorisme. Udviklingen har nødvendigg jort en udbygning og styrkelse af PET s efterforskningsmæssige kapacitet, og derfor er der i 2007 etableret en egentlig efterforskningssektion i PET s center for kontrater ror isme som led i udmøntningen af anti-terrorpakke III. NY IT-PLATFORM I slutningen af 2006 blev der afsat 70 mio kr. til modernisering af PET s IT-systemer, herunder til digitalisering af arkiver, IT-understøttelse af sagsgangene, etablering af en samlet informationsdatabase og udvikling af grundlaget for ibrugtagningen af nye IT-værktøjer, der kan anvendes til samkørsel af store datamængder og tværgående søgninger heri. PET har i 2007 arbejdet med at tilvejebringe forudsætningerne for implementeringen af en ny IT-platform. Der er således udvalgt og indgået kontrakt med et rådgivende konsulentfirma, ligesom PET er i færd med at udarbejde en konverteringsstrategi for efterretningstjenestens papirarkiv, registre og databaser. Herudover er der indhentet tilbud på indscanning af væsentlige dele af papirarkivet og gennemført en analyse af, hvorvidt og i givet fald i hvilken udstrækning PET og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) med fordel vil kunne anvende en fælles teknisk platform i forbindelse med implementeringen af nye informationsdatabaser. Sideløbende med dette arbejde har PET foretaget undersøgelser i ind- og udland af ITløsninger, der skønnes at kunne være relevante for efterretningstjenesten, gennemført en markeds analyse og afsluttet arbejdet med kravspecifikationerne. En leverandør forventes udpeget i løbet af 2008.

13 SIDE 12 ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD VISION 2009 Udenlandske sagkyndige gennemførte i 2006 en større analyse af PET s virksomhed som led i regeringens handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme. I benchmarkundersøgelsen, der kan læses på konkluderes det, at PET s ydeevne, effektivitet og anseelse er øget betragteligt siden terrorangrebene den 11. september 2001, og at efterretningstjenesten må betragtes som blandt de absolut bedste efterretningstjenester i Europa. Det påpeges imidlertid i rapporten, at PET i sit daglige arbejde også i de kommende år vil stå over for væsentlige udfordringer. På den baggrund opstiller rapporten 12 anbefalinger, der indgår i det uklassificerede resumé af undersøgelsen, som Justitsministeriet offentligg jorde den 17. maj PET skal styrke kapaciteten til målrettet rådgivning og aktivering af samarbejdspartnere og øvrige interessenter for at styrke den samlede modstandskraft i samfundet PET skal styrke kapaciteten inden for ressource- og resultatstyring og sikre eksekvering og opfølgning på alle iværksatte initiativer PET skal styrke sammenhængen mellem kompetencer og opgaveløsning på kort og langt sigt med henblik på yderligere professionalisering af efterretningstjenesten PET skal opbygge og fastholde en tidssvarende IT-platform, som styrker og understøtter efterretningstjenestens arbejdsprocesser og operative overblik På baggrund af disse anbefalinger har PET formuleret en målsætning, som skal sikre, at efterretningstjenesten også i de kommende år kan fastholde positionen som en af de absolut førende efterretningstjenester i Europa. Som led i visionens gennemførelse er der udpeget seks strategiske indsatsområder, og for hvert af disse indsatsområder har efterretningstjenesten formuleret en overordnet målsætning og en række delmål, der udmøntes i en årlig aktivitetsplan for PET s strategiske udviklingsarbejde. De seks overordnede målsætninger er følgende: PET skal styrke kapaciteten til at indhente og analysere oplysninger med henblik på tidligt at identificere og skabe et stadigt mere fyldestgørende billede af trusler mod samfundets sikkerhed PET skal styrke kapaciteten til at modvirke og forhindre konkrete trusler mod samfundets sikkerhed

14 ORGANISATORISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SIDE 13

15 SIDE 14 JURIDISKE FORHOLD 2. Juridiske forhold JURIDISK AFDELING Juridisk afdeling varetager juridiske spørgsmål i forhold til alle dele af PET s virksomhed. I den forbindelse er det juridisk afdelings opgave at sikre en velfungerende og effektiv legalitetssikring og -kontrol i alle dele af efterretningstjenestens virksomhed. Juridisk afdeling skal endvidere sikre, at den juridiske behandling af alle efterretningstjenestens sager er effektiv og forsvarlig, samt at behandlingen sker med den fornødne hurtighed. Legalitetssikring og -kontrol omfatter i særlig grad efterretningstjenestens anvendelse af straffeprocessuelle tvangsindgreb, efterretningstjenestens nationale og internationale samarbejde samt efterretningstjenestens registrering, behandling og udveksling af personoplysninger. For at sikre den løbende legalitetssikring og -kontrol i forhold til efterretningstjenestens øvrige afdelinger, herunder i forhold til straffeprocessuelle tvangsindgreb, knyttes medarbejderne i juridisk afdeling efter behov til disse afdelinger og inddrages i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af efterretningstjenestens operationer. Juridisk afdeling har bl.a. ansvaret for, at efterretningstjenestens sager efterforskes og behandles på en måde, som sikrer, at de nødvendige beviser til en eventuel efterfølgende straffesag tilvejebringes. AKTINDSIGT OG ARKIVADGANG Juridisk afdeling behandler alle spørgsmål i forhold til aktindsigt efter forvaltnings- og offentlighedsloven og i forhold til forskeres adgang til efterretningstjenestens arkiver. Aktindsigtsbegæringer underkastes en konkret vurdering, men der gives som udgangspunkt ikke aktindsigt i oplysninger, som PET måtte have om en person. Det skyldes, at PET ikke er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og dermed heller ikke af lovens regler om indsigtsret (egen-acces). Der er som udgangspunkt heller ikke adgang til partsaktindsigt i PET s virksomhed efter forvaltningsloven, da disse regler alene gælder for sager, hvor der er eller vil blive truffet afgørelse af en myndighed, hvilket ikke er tilfældet for hovedparten af PET s sager. Endelig gælder offentlighedsloven ikke for sager inden for strafferetsplejen, hvilket betyder, at størstedelen af PET s virksomhed ikke er omfattet af reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven. Enkelte forskere er blevet tildelt en særlig adgang til PET s og en række andre myndigheders arkiver. Dette er f.eks. sket i forbindelse med Dansk Institut for Internationale Studiers udredning Danmark under den kolde krig og professor Bent Jensens forskningsprojekt Den kolde krig i Danmark I forbindelse med en sådan adgang underskriver den enkelte forsker en tavshedserklæring, ligesom der fastsættes en række vilkår for forskerens konkrete arkivadgang. I tavshedserklæringen forpligter forskeren sig til ikke at offentliggøre klassificerede oplysninger og dokumenter, medmindre der opnås samtykke hertil fra udstederen af dokumentet. Forskeren forpligter sig endvidere til at tage de nødvendige hensyn, herunder ved anonymisering, til beskyttelse af oplysninger af hensyn til statens sikkerhed, rigets forsvar, forholdet til fremmede magter eller tredjemand. Oplysninger om tredjemand kan f.eks. være oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold. Tavshedserklæringen skal forhindre, at sensitive oplysninger, der kan kompromittere efterretningstjenesten, eller meget personfølsomme oplysninger om enkeltpersoner, ikke uberettiget offentliggøres. Det fremgår af tavshedserklæringen, at en tilsidesættelse af tavshedspligten kan være strafbar.

16 JURIDISKE FORHOLD SIDE 15 Kontrol med Politiets Efterretningstjeneste LOVGIVNING OG KONTROL PET s arbejde og metoder er reguleret af de samme regler i retsplejeloven, som gælder for det øvrige politi. Retsplejeloven indeholder dog på enkelte områder nogle særlige regler for efterforskning af de forbrydelser, der er om fattet af straffelovens kapitel 12 og 13, og som PET beskæftiger sig med. Der er således ingen særskilt lovgivning for PET, men justitsministeren har den 9. maj 1996 udstedt en instruks, der nærmere uddyber efterretningstjenestens opgaver og ansvar. Instruksen er optrykt som bilag C. PET er undergivet flere former for ekstern kontrol. Hertil kommer, at efterretningstjenesten selv gennem løbende intern kontrol søger at sikre, at arbejdsmetoder og sagsbehandling er i fuld overensstemmelse med relevante regler. I det følgende redegøres kort for de enkelte kontrolforanstaltninger. Justitsministerens kontrol Justitsministeren fører på regeringens vegne tilsyn med PET, og efterretningstjenesten er undergivet ministerens instruktioner. Justitsministeren har som nævnt udstedt generelle retningslinjer for PET s arbejde. Det fremgår bl.a. heraf, at chefen for PET er forpligtet til at holde ministeren underrettet om både generelle og konkrete forhold, som er af væsentlig betydning for efterretningstjenestens virksomhed.

17 SIDE 16 JURIDISKE FORHOLD registrering er opfyldt. Endvidere foretager udvalget stikprøve-kontrol af PET s sager for at påse, at retningslinjerne for registreringer bliver overholdt. Hvis PET i forbindelse med sager om sikkerhedsgodkendelse ønsker at videregive oplysninger om en person til andre myndigheder, skal videregivelsen godkendes af Wamberg-udvalget (læs mere om Wambergudvalget i bilag D). Folketingets kontrol Folketinget har ved lov nr. 378 af 6. juli 1988 etableret et særligt udvalg med det formål at have indseende med forsvarets og politiets efterretningstjenester (se bilag B). Udvalget består af fem folketingsmedlemmer, som er udpeget af de fem største partier i Folketinget. Udvalget skal efter loven underrettes om de generelle retningslinjer, der gælder for PET s virksomhed, samt orienteres om væsentlige omstændigheder af sikkerhedsmæssig karakter. Medlemmerne har tavshedspligt om, hvad de erfarer i udvalget. Domstolskontrol For at kunne foretage en række efterforskningsskridt (f.eks. telefonaflytning) skal PET som det øvrige politi indhente en retskendelse ved domstolene efter retsplejelovens regler herom. Registerkontrol Det såkaldte Wamberg-udvalg fører kontrol med PET s registreringer og videregivelse af personoplysninger og skal godkende nye registreringer af danskere og herboende udlændinge. Udvalget mødes 6-10 gange om året hos PET og gennemser sagerne og afgør, om betingelserne for Rigsrevisionens kontrol Udgifterne til PET herunder løn mv. er omfattet af den almindelige revision af politiets regnskaber, som foretages af Rigsrevisionen i samarbejde med Rigspolitichefens revisionssektion og Justitsministeriets kasseinspektører. En lille del af PET s regnskaber, f.eks. dem, der vedrører dækning af kilders omkostninger, er dog undergivet en særlig revisionsprocedure, som indebærer en mere fuldstændig revision af udgifterne. Denne revision foretages af en særligt beskikket medarbejder i Rigsrevisionen, der bistås af én af Justitsministeriets kasseinspektører. Den særligt beskikkede medarbejder redegør over for rigsrevisor for den udførte revision. Til statsrevisorerne rapporteres der kun i klassificeret form, hvis særlige forhold undtagelsesvis nødvendiggør dette. PET-KOMMISSIONEN OG UDVALGET VEDRØRENDE PET OG FE Justitsministeriet nedsatte i 1998 et udvalg vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester (Wendler-Pedersen-udvalget). Det er udvalgets hovedopgave at komme med forslag til klarere regler for efterretningstjenesternes registrering og opbevaring af oplysninger om personer og organisationer i Danmark. Desuden skal udvalget overveje spørgsmålet om borgernes adgang til at få oplysning om, hvorvidt vedkommende er registreret i efterretningstjenesternes arkiver samt muligheden

18 JURIDISKE FORHOLD SIDE 17 for at etablere en oplysningsordning, der giver adgang til historiske oplysninger. Endelig skal udvalget komme med forslag til en mere samlet regulering af PET s virksomhed. I 1999 blev der nedsat en undersøgelseskommission (PET-kommissionen), der fik til opgave at undersøge en lang række aspekter vedrør ende PET s aktiviteter i perioden , herunder spørgsmålet om politiets efterretningsvirksomhed i forhold til det politiske område. Undersøgelsen vil også omfatte forhold i tilknytning til Blekingegade-sagen. PET-kommissionens arbejde forventes afsluttet i løbet af 2008, hvorefter Wendler-Pedersenudvalget, der har afventet PET-kommissionen, vil kunne afslutte sit arbejde. REGERINGENS HANDLINGSPLAN FOR TERRORBEKÆMPELSE Efter terrorangrebene i London i juli 2005 nedsatte regeringen en tværministeriel arbejdsgruppe, der fik til opgave at foretage en samlet gennemgang og vurdering af det danske samfunds indsats og beredskab over for terrorhandlinger. Arbejdsgruppen offentligg jorde sin rapport den 3. november 2005, hvor arbejdsgruppen bl.a. foreslog øget udveksling af oplysninger mellem PET og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), videre adgang til at indhente personoplysninger hos andre myndigheder, adgang til flypassagerlister, øgede efterforskningsmuligheder på teleområdet samt øget mulighed for TV-overvågning af centrale pladser og trafikknudepunkter mv. Den 16. november 2005 offentligg jorde regeringen en handlingsplan for terrorbekæmpelse, der indeholder en redegørelse for, hvorledes der efter regeringens opfattelse bør arbejdes videre med at konkretisere de anbefalinger, som den tværministerielle arbejdsgruppe var fremkommet med. Handlingsplanen beskriver en række initiativer i forhold til efterretningstjenesternes organisation, samarbejde og ressourcer, efterforskning af terror, udlændinges ophold i Danmark, det civile beredskab, dialog med de muslimske samfund og forskning. På grundlag af arbejdsgruppens anbefalinger er der bl.a. gennemført en række ændringer af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (antiterrorpakke III) for at styrke indsatsen mod terrorisme. Lovændringerne trådte i kraft den 10. juni 2006 (lov nr. 542 af 8. juni 2006). Ud over at gennemføre dele af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse har formålet med lovændringerne ligeledes været at gøre det muligt for Danmark at ratificere Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme samt FN s konvention om nuklear terrorisme. Lovændringerne indeholder en række tiltag, der forbedrer politiets muligheder for at forebygge, efterforske og bekæmpe terrorhandlinger. Antiterrorpakke III (2006) Strafbart at hverve eller oplære til terror Der er indsat nye bestemmelser i straffeloven om hvervning og oplæring til at begå terror handlinger. Strafferammen er fastsat til fængsel indtil 6 år eller 10 år (under særligt skærpende omstændigheder 16 år) afhængig af, hvilke handlinger der hverves/oplæres til. Endvidere er det som noget nyt g jort strafbart med fængsel indtil 6 år at lade sig hverve eller oplære til at begå terrorhandlinger. PET s indhentning og videregivelse af oplysninger PET kan efter lovændringen videregive oplysninger til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), uden at der i hvert enkelt tilfælde skal

19 SIDE 18 JURIDISKE FORHOLD foretages en nærmere konkret vurdering og interesseafvejning i forhold til den relevante oplysning. PET kan således videregive oplysninger til FE, i det omfang videregivelsen kan have betydning for varetagelsen af de respektive efterretnings tjenesters opgaver. Der er endvidere etableret et særligt lovgrundlag for PET s indhentning af oplysninger fra andre forvaltningsmyndigheder, således at disse myndigheder ikke i hvert enkelt tilfælde skal foretage en nærmere konkret vurdering og interesseafvejning i forhold til den relevante oplysning. PET kan herefter indhente oplysninger fra andre forvaltningsmyndigheder, i det omfang oplysningerne kan have betydning for varetagelse af efterretningstjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13. Retskendelse i forbindelse med telefonaflytning Proceduren for indhentelse af kendelse til at iværksætte indgreb i form af telefonaflytning og fremadrettede teleoplysninger er med lovændringen blevet forenklet. PET behøver nu kun at indhente én forudgående kendelse, der giver mulighed for bl.a. at aflytte den mistænkte person, uanset hvilke telekommunikationsmidler den pågældende vælger at bruge. Der er tale om en ændring i forhold til den tidligere ordning, hvorefter en kendelse om aflytning og tele oplysning skulle angive de konkrete telefonnumre, der måtte aflyttes eller indhentes teleoplysning om. Ændringen gælder kun for kendelser ved rørende telefonaflytning og teleoplysning i forbindelse med efterforskning af en overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13. De almindelige regler for, hvornår indgrebet kan foretages, er ikke ændret, og PET kan således ikke foretage telefonaflytning og få teleoplysninger i videre omfang end tidligere. Domstolene har endvidere efterfølgende adgang til at føre kontrol med de telefonnumre, som indgrebet har været rettet mod, og som ikke har været anført i kendelsen. Teleobservation Anvendelsen af såkaldt teleobservation er nu udtrykkeligt reguleret i retsplejeloven, hvor der er indsat bestemmelser om, hvilke betingelser, herunder krav om kendelse, der skal være opfyldt for at kunne indhente oplysninger fra udbydere af telenet og teletjenester. Det drejer sig bl.a. om oplysninger om, hvilke mobiltelefonmaster en mistænkts mobiltelefon løbende er i kontakt med, herunder oplysninger om den anvendte mobilcelle, og efter omstændighederne oplysning om afstand mellem mobiltele fonen og masten. Forstyrrelse af radio- eller telekommunikation Med det formål at forebygge konkret forestående terrorhandlinger eller anden alvorlig kriminalitet er der med lovændringen indsat en bestemmelse i retsplejeloven om forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation i helt særlige tilfælde. Efter bestemmelsen kan politiet på grundlag af en kendelse forstyrre eller afbryde radio- eller telekommunikation, hvis der er afgørende grunde til det med henblik på at forebygge, at der vil blive begået en lovovertrædelse, der efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover, eller en forsætlig overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13. Det er endvidere en betingelse, at lovovertrædelsen kan medføre fare for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsværdier. TV-overvågning Med lovændringen er der indsat en bestemmelse i tv-overvågningsloven, hvorefter politiet kan henstille, at offentlige myndigheder eller private foretager tv-overvågning i overensstemmelse med gældende lovgivning. Henstilling om at iværksætte tv-overvågning forudsættes

20 JURIDISKE FORHOLD SIDE 19 navnlig anvendt, hvor tv-overvågning vurderes at kunne have betydning for at forebygge eller efterforske eventuelle terrorangreb. Der er endvidere indsat en bestemmelse i tvovervågningsloven, der giver politiet mulighed for at stille krav til offentlige myndigheder eller private om kvaliteten af optagelser af billeder på videobånd, film eller lignende samt med hensyn til opbevaringen af sådanne optagelser. PET s adgang til passageroplysninger For at sikre PET en hurtigere og mere effektiv adgang til standardmæssige oplysninger om flypassagerer (passageroplysninger) er der i luftfartsloven indsat en ny bestemmelse, der giver efterretningstjenesten adgang til sådanne oplysninger fra luftfartsselskaberne. Bestemmelsen betyder, at luftfartsselskaberne skal registrere og opbevare visse passageroplysninger i 1 år, og at PET har adgang til at få udleveret disse oplysninger uden retskendelse i sager om overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13. Der er endvidere fastsat regler om PET s on-line adgang til luftfartsselskabernes bookingsystemer. Efter bestemmelsen bemyndiges transportog energiministeren til efter forhandling med justitsministeren at fastsætte regler om flyselskabernes registrering og opbevaring af passageroplysninger samt om den praktiske bistand til PET ved udlevering af disse oplysning er. PET arbejder sammen med Justitsministeriet på at tilvejebringe det fornødne grundlag for, at der kan fastsættes nærmere regler om passageroplysninger, ligesom der arbejdes på at tilvejebringe den fornødne IT-mæssige løsning til at kunne indhente og bearbejde passageroplysninger. FOTO: SCANPIX Logning Den såkaldte logningsbestemmelse i retsplejeloven blev indført ved lov nr. 378 af 6. juni Ved bestemmelsen blev der bl.a. indført en pligt for teleselskaber og internetudbydere til logning af trafikdata, der er relevante for politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden mv., ligesom der blev givet mulighed for at fastsætte nærmere administrative regler om udbydernes bistand til politiet i forbindelse med disse indgreb. På baggrund af denne hjemmel har Justitsministeriet den 28. september 2006 udstedt den såkaldte logningsbekendtgørelse, der trådte i kraft den 15. september Logningsbekendtgørelsen indeholder nærmere regler for, hvilke typer af oplysninger det pålægges henholdsvis teleselskaber og internetudbydere at registrere og opbevare i 1 år, og hvordan registreringen skal foregå.

JUSTITSMINISTERIETS INSTRUKS TIL CHEFEN FOR POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE

JUSTITSMINISTERIETS INSTRUKS TIL CHEFEN FOR POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 159 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 7. december 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: PO 2006-4-244 Dok.: LVR40544 JUSTITSMINISTERIETS INSTRUKS TIL CHEFEN

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste. beretning 2008-2010

Politiets Efterretningstjeneste. beretning 2008-2010 BERETNING 2008-2010 Politiets Efterretningstjeneste beretning 2008-2010 beretning 2008-2010 Forord Som national sikkerhedsmyndighed har PET til opgave at identificere, forebygge og imødegå trusler mod

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge.

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. 12. maj 2010 Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. Indledning Forsvarets Efterretningstjeneste har til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og Side 1 af 7 Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.) LOV nr 542 af 08/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REGERINGEN 25. august 2005

REGERINGEN 25. august 2005 REGERINGEN 25. august 2005 Kommissorium for en samlet gennemgang og vurdering af det danske samfunds beredskab mod terrorisme 1. Terrorhandlingerne i Madrid i marts 2004 og senest i London i juli 2005

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret jm@jm.dk thk@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

UDKAST. 2. Efter 731 indsættes:

UDKAST. 2. Efter 731 indsættes: Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Morten Holland Heide Sagsnr.: 2013-730-0311 Dok.: 908907 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. oktober 2015

Læs mere

Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger Sikkerhedsvurderinger CERTA har specialiseret sig i at yde uafhængig og sagkyndig bistand til virksomheder i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsmæssige trusler og risici. Et væsentlig element i

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder:

2. MENNESKERETTEN Forslaget rejser spørgsmål i forhold til menneskeretten på flere områder: Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 HSC@ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love 2005/1 LSF 217 Offentliggørelsesdato: 04-04-2006 Justitsministeriet Fylgiskjal 46 Sagsforløb 2005/1 LF 217 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 31. marts 2006 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 2. marts 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-945-0019 Dok.: TFR40093 N O T I T S om logning af Internet-oplysninger, oplysninger om Internet-baserede

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]!"#!"$! % &&&$!"$! Du har fra Rigspolitiet modtaget en positiv børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt

Indfødsretsudvalget IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt Indfødsretsudvalget 2013-14 IFU Alm.del Bilag 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED SAGER OM INDFØDSRETS MEDDELELSE Sammenfatning: Straffelovens

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation

Forslag til Lov om ændring af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation Forslag til Lov om ændring af lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation 1 I lov om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. foretages følgende ændring: 1. 5 affattes

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Proaktiv eller reaktiv brottsbekämpning

Proaktiv eller reaktiv brottsbekämpning Proaktiv eller reaktiv brottsbekämpning Advokat, lektor Jakob Lund Poulsen, Danmark 1 Indledning Politimester Stefán Eiríksons, Reykjvavik, er forfatter til en artikel om proaktiv eller reaktiv brottsbekämpning.

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Beretning nr. 2 Folketinget 2010-11 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 26. november 2010 1. Udvalgets sammensætning, funktion og kompetencer Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.] Retsudvalget B 111 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 20. september 2007 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Udenrigsministeriet kunne afslå aktindsigt i vurderinger af terrortruslen mod Danmark afgivet af Center for Terroranalyse. 1.

Udenrigsministeriet kunne afslå aktindsigt i vurderinger af terrortruslen mod Danmark afgivet af Center for Terroranalyse. 1. 2016-28 Udenrigsministeriet kunne afslå aktindsigt i vurderinger af terrortruslen mod Danmark afgivet af Center for Terroranalyse 1. juni 2016 Udenrigsministeriet gav en journalist afslag på aktindsigt

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere