Din brugermanual NILFISK ATTIX 995-0H-M SD XC TYPE 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual NILFISK ATTIX 995-0H-M SD XC TYPE 22 http://da.yourpdfguides.com/dref/3603897"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: 2. Sug aldrig uden filter. 3. I de følgende situationer skal apparatet slukkes og el-stikket trækkes ud af stikkontakten: - før rensning og servicearbejde - før udskiftning af dele - inden andet udstyr tilsluttes til apparatet - ved skumdannelse eller udslip af væske Brug af apparatet er underlagt de gældende nationale bestemmelser. Udover driftsvejledningen og de regler, som gælder forpligtende i brugerlandet til forebyggelse af uheld, skal man også overholde de anerkendte fagtekniske regler vedrørende sikkerhedskorrekt og faglig korrekt arbeidsmåde. Apparatets anvendelsesformål Siden 1997 findes en ny inddeling af de sundhedsfarlige støvtyper og herunder klassificerede afsugningsapparater. Inddelingen er fastlagt i IEC (på verdensplan) og i EN (i hele Europa). Sikkerhedsmærket på maskinen advarer: Dette apparat indeholder sundhedsfarligt støv. Tømning og vedligeholdelse, inklusive fjernelsen af støvposen, må kun foretages af en fagkyndig person, som bærer egnet personligt beskyttelsesudstyr. Tænd ikke før hele filtersystemet er installeret, og volumenstrømkontrollens funktion er kontrolleret. 2 1) MAK = Maksimal arbejdsplads-koncentration Oversættelse af den originale instruktionsbog ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 Støvklasse M (middel). Til denne støvklasse hører støvtyper med MAK-værdier1) > 0,1 mg/m³ og træstøv. Ved sugere indenfor denne støvklasse kontrolleres apparatet som helhed. Den maksimale gennemgangsgrad er på 0,1%, bortskafningen skal foregå med kun lavt støvudslip. Støvklasse H (høj). Til denne støvklasse hører støvtyper med MAK-værdier1), alle kræftfremkaldende støvtyper og støvtyper, som er behæftede med sygdomsfremkaldende vira og bakterier. Ved sugere indenfor denne støvklasse kontrolleres apparatet som helhed. Den maksimale gennemgangsgrad er på 0,005%, bortskafningen skal foregå støvfrit. Maskiner der anvendes i Zone 22 er mærket som Type 22-støvsygere. Disse maskiner kan anvendes til at opsamle støv fra støvklasse L, M eller H. Zone 22 defineres som miljøer, hvor brandbart støv kun er til stede i korte perioder (f.eks. mindre end 10 timer om året). Type 22-maskiner kan anvendes til afsugning. Alle sikkerhedssugere skal være udstyret med en volumenstrømovervågning for at sikre en mindste lufthastighed på Vmin = 20 m/s. Støvsugeren ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 kan anvendes til at opsuge: Ikke brændbar væske (flammepunkt 55 grader C eller højere). Savsmuld og sundhedsfarligt støv herunder støv med OELværdier, carcinogent støv og støv, der indeholder bakterier og sygdomsfremkaldende stoffer. Brandbart, tørt støv i Zone 22. Apparatet må kun benyttes til afsugning, når der er sørget for, at der ikke kan indsuges nogen effektive antændelseskilder. Afsugningsindretninger med ledeevne, f. eks. afsugningshætter på maskiner og ledende dele af bearbejdningmaskiner, f. eks. apparater med isolationsklasse II, som ikke har jordforbindelse gennem apparatet, skal have anden jordforbindelse for at forhindre elektrostatisk opladning. Ved opsamling af brændbart støv i Zone 22 skal støvbeholderen tømmes efter behov, men altid efter brug. Apparatet er ikke egnet til afsugning ved kørende bearbejdningsmaskiner, som kan producere antændelseskilder. Det skal sikres, at der ikke ophobes støv på apparatet ved at rengøre det regelmæssigt. Ved afstøvning skal der sørges for tilstrækkelig luftudveksling i lokalet, når apparatets brugte luft ledes tilbage til lokalet (tag i denne sammenhæng hensyn til de gældende nationale bestemmelser). 3 1) MAK = Maksimal arbejdspladskoncentration Oversættelse af den originale instruktionsbog ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 Apparatet er egnet til kommerciel brug som f. eks. på hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, butikker, kontorer, udlejningsforretninger Enhver anden form for brug regnes for ikke at være i overensstemmelse med formålet. For skader, som resulterer heraf, fralægger producenten sig ethvert ansvar. Til hensigtsmæssig brug hører også overholdelsen af de servicerings- og vedligeholdelsesforskrifter, som fabrikanten foreskriver. Transport 1. Inden transport skal alle lukkemekanismer på smudsbeholderen lukkes. 2. Begge indgangsåbningerne på smudsbeholderen skal lukkes med propper. 3. Apparatet må ikke vippes, når der er væske i smudsbeholderen. 4. Løft ikke apparatet med krankroge. 1. Apparatet skal opbevares tørt og beskyttet imod frost. Opbevaring Elektrisk tilslutningsværdi 1. Det anbefales at sugeren sikres med et HFI-relæ. 2. Til opsugning af flammable dust i zone 22, forlængelse linier, kobling og adaptorer måtte ikke pleje. 3. De strømførende dele (stikdåse og stik) samt forlængerledning skal vælges således at beskyttelsesklasserne overholdes. 4. Stikforbindelserne på strømledning og forlængerledninger skal være vandtætte. 1. Som forlængerledning må kun anvendes den af fabrikanten oplyste type eller en ledning af bedre kvalitet. 2. Anvendes en forlængerledning skal ledningernes tværsnit være på mindst: ledningslængde tværsnit < 16 A < 25 A 2 2,5 mm2 op til 20 m 1,5 mm 2 20 til 50 m 2,5 mm 4,0 mm2 Forlængerledninger 4 1) MAK = Maksimal arbejdsplads-koncentration Oversættelse af den originale instruktionsbog ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 Service, rensning og reparation I forbindelse med det følgende arbejde skal man sørge for, at der ikke hvirvles mere støv op end absolut nødvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. Gennemfør kun servicearbejde, som er beskrevet i driftsvejledningen. Før rensning og servicering af apparatet skal man principielt trække stikket ud af stikkontakten. Til servicering og rensning skal apparatet behandles således, at der ikke opstår nogen fare for servicepersonalet og andre personer. I serviceområdet skal der 1. anvendes filtreret tvangsventilation 2. bæres beskyttelsestøj 3. serviceområdet skal renses således, at der ikke kan komme nogen farlige stoffer ud i miljøet. Inden apparatet fjernes fra det område, som er belastet med farlige stoffer 1. skal apparatets ydre suges af og renses eller apparatet skal pakkes godt ind 2.

3 undgå herved en fordeling af aflejret farligt støv Advarsel: Genanvend ikke det essentielle filterelement efter fjernelse fra apparatet (kun klasse H-apparater). I forbindelse med service- og reparationsarbejde skal alle forurende dele, som ikke kunne renses på tilfredstillende måde 1. pakkes ind i tætte poser 2. bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser Mindst en gang om året skal der gennemføres et støvteknisk eftersyn enten af Nilfisk-ALTO Service eller tilsvarende uddannede personer for at kontrollere filteret for skader og for at kontrollere apparatets lufttæthed og kontrolmekanismernes funktion. Ifølge AA skal apparater i klasse H have tjekket deres filterekffektivitet årligt. Hvis filtereffektiviteten ikke imødekommer kravene for støvklasse H, skal filteret udskiftes og det nye filter testes ifølge AA ) MAK = Maksimal arbejdsplads-koncentration Oversættelse af den originale instruktionsbog 5 ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 Farekilder El FARE Elektrisk stød på grund af beskadiget strømledning. Berøring af en beskadiget strømledning kan føre til alvorlige kvæstelser eller medføre døden. 1. Nettilslutningsledningen må ikke be AIndsugningsåbning til frisk luft / Motorluftindtagsfilter Låseklammer Håndtag til udtagning af smudsbeholderen Svingbart håndtag til at sætte smudsbeholderen ned Holder til gulvmundstykke Styrerulle med bremse Smudsbeholder Indgangsfitting "H" Indgangsfitting "M" Holder til el-ledning Afbryder "I-0-II" 1) Indstilling af slangediameter Holder til tilbehør 2.2 Betjeningspanel ATTIX 995-0H/M SD XC Type ) Særligt tilbehør / modeltyper Oversættelse af den originale instruktionsbog ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 3 Før idrifttagning 3.1 Sammenbygning af sugeren Tag tilbehøret ud af emballagen A A 1. Tag apparatet og tilbehøret ud af emballagen. 2. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 3. Slå bremserne (A) til ved de to styreruller. B B 4. Abn låseklemmerne (B) og tag sugerens overdel af. 5. Tag tilbehørdele (C) ud af smudsbeholderen og emballagen. C 1) Særligt tilbehør / modeltyper Oversættelse af den originale instruktionsbog 11 ATTIX 995-0H/M SD XC Type Før idrifttagning Sugeren skal være udstyret med tilsvarende filtre alt efter farligheden af det støv, som skal op-/afsuges: Støvtype Ufarlige støvtyper Ikke kræftfremkaldende støvtyper med MAK-værdier > 0,1 mg/m³ (overhold yderligere nationale bestemmelser) Træstøv Eksplosivt støv, eksplosionsklasse St1,St2,St3 i zone 22 Alle støvtyper med MAK-værdier Eksplosivt støv, eksplosionsklasse St1,St2,St3 i zone 22 Alle støvtyper med MAK-værdier Eksplosivt støv, eksplosionsklasse St1,St2,St3 i zone 22 Alle støvtyper med MAK-værdier Eksplosivt støv, eksplosionsklasse St1,St2,St3 i zone 22 Filterpose/Affaldspose Affaldspose (5 stk.) Bestillingsnr Sikkerheds-filterpose (5 stk.) Bestillingsnr Filterelement,,H" Bestillingsnr Motorluftfilter "TYPE 22" Bestilingsnr Inden op-/afsugning af støvtyper med MAKværdier: 1. Kontrollér, om alle filtre er tilstede og om de er sat i på den rigtige måde. 2. Sugeren må ikke anvendes med beskadigede eller ved manglende antistatik-klemmer. Fare for eksplosion på grund af statisk udladning i eksplosiv atmosfære. 3. Slangediameteren og indstillingen for slangediameteren skal stemme overens. 4. Hold sugeslangen lukket, mens motoren er i gang. Falder lufthastigheden i sugeslangen under 20 m/s, lyder der af sikkerhedsgrunde en advarselstone Isætning af sikkerhedsfilterpose 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. Slå bremserne (A) til ved de to styreruller. A A 12 1) Særligt tilbehør / modeltyper Oversættelse af den originale instruktionsbog ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 B 3. Sving håndtaget (B) opad. 4. Træk smudsbeholderen ud af stellet med håndtaget (C). C D 5. Sæt sikkerhedsfilterposen (D) i smudsbeholderen. 6. Affaldsposens øvre kant krænges forsigtigt over smudsbeholderens kant. 7. Skub smudsbeholderen ind i stellet helt til anslaget. 8. Sving håndtaget (B) nedad med kun ringe kraft. C B 9. Indgangsfittingen "M" (oven) lukkes med proppen (E). E 1) Særligt tilbehør / modeltyper Oversættelse af den originale instruktionsbog 13 ATTIX 995-0H/M SD XC Type Tilslut sugeslangen på Indgangsfittingen "H" (forneden) (F). F Isætning af affaldspose 1. Stikket må endnu ikke sættes i en stikkontakt. 2. Slå bremserne (A) til ved de to styreruller. A A B 3. Sving håndtaget (B) opad. 4. Træk smudsbeholderen ud af stellet med håndtaget (C). C D 5. Sæt affaldsposen (D) i smudsbeholderen. 6. smudsbeholderen ind i stellet helt til anslaget. 8. Sving håndtaget (B) nedad med kun ringe kraft. C B 9. opmærksom på, at sugeren er slukket. 2. Hold sugeslangen lukket, mens motoren kører. Der skal lyde et advarselssignal efter ca. sugeren. 2. Dyse- eller sugeslangeåbningen lukkes med håndfladen. 3. finder De nogle principielle henvisninger. se afsnit,,tilbehør". se afsnit,,tilbehør". opsugning af væsker er filterelementet fugtigt. Opsugning af væske OBS! Brændbare væsker må ikke suges op. af et separat filterelement eller filtersi anbefales. Sluk for apparatet og træk stikket ud af stikkontakten. 3. Tilslutningsledningen rulles op og hænges op i håndtaget. 5. Beholderen tømmes, sugeren renses. 6. for eksplosion på grund af statisk udladning i eksplosiv atmosfære. 1. Kontrollér antistatik-klemmer for beskadigelser og få dem om nødvendigt udskiftet gennem Nilfisk-Altokundeservice. 20 1) Særligt tilbehør / modeltyper Oversættelse af den originale instruktionsbog ATTIX 995-0H/M SD XC Type Tømning af smudsbeholderen 1. Sluk apparatet og træk stikket ud af stikkontakten. 2. Slå bremserne (A) til ved de to styreruller. A A B C D Udtagning af smudsbeholderen: 3. Sving håndtaget (B) opad. 4.

4 Træk smudsbeholderen ud af stellet med håndtaget (C). 5. Hæld det opsugede materiale ud: ADVARSEL! Efter opsugning af tungt materiale skal man aldrig løfte smudsbeholderen alene. Benyt den FORKLIFT (D), der kan fås som tilbehør. 6. Placér FORKLIFT med krananordning eller gaffeltruck over smudsbeholderen. 7. Hæng beholderen ind i mekanismen. 8. Det opsugede materiale skal bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser. E Isætning af smudsbeholderen: 9. Rens smudsbeholderen. 10.Kontrollér tætningerne (E) mellem beholder og sugerens overdel. 11.Skub smudsbeholderen ind i stellet helt til anslaget. 12.Sving håndtaget (B) nedad med kun ringe kraft. 1) Særligt tilbehør / modeltyper Oversættelse af den originale instruktionsbog 21 ATTIX 995-0H/M SD XC Type Skift af affaldspose 1. Sluk apparatet og træk stikket ud af stikkontakten. 2. Slå bremserne (A) til ved de to styreruller. A A B D C Udtagning af affaldsposen: 3. Sving håndtaget (B) opad. 4. Træk smudsbeholderen ud af stellet med håndtaget (C). 5. Affaldsposen lukkes med snor (D) og tages ud af smudsbeholderen. ADVARSEL! Efter opsugning af tungt materiale skal man aldrig løfte smudsbeholderen alene. Benyt den FORKLIFT (E), der kan fås som tilbehør. 6. Placér FORKLIFT med krananordning eller gaffeltruck over smudsbeholderen. 7. Hæng beholderen ind i mekanismen. 8. Det opsugede materiale skal bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser. Isætning af affaldsposen: 9. Rens smudsbeholderen. 10. Kontrollér tætningerne (F) mellem beholder og sugerens overdel. 11.Sæt affaldsposen (G) i smudsbeholderen. 12.Affaldsposens øvre kant krænges forsigtigt over smudsbeholderens kant. 13.Skub smudsbeholderen ind i stellet helt til anslaget. 14.Sving håndtaget (B) nedad med kun ringe kraft. E G F B 22 1) Særligt tilbehør / modeltyper Oversættelse af den originale instruktionsbog ATTIX 995-0H/M SD XC Type Skift af sikkerhedsfilterpose I forbindelse med det følgende arbejde skal man sørge for, at der ikke hvirvles mere støv op end absolut nødvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. Sug aldrig uden filter! 1. Sluk apparatet og træk stikket ud af stikkontakten. 2. Slå bremserne (A) til ved de to styreruller. A A B D C Udtagning af affaldsposen: 3. Sving håndtaget (B) opad. 4. Træk smudsbeholderen ud af stellet med håndtaget (C). 5. Affaldsposen lukkes med snor (D) og tages ud af smudsbeholderen. ADVARSEL! Efter opsugning af tungt materiale skal man aldrig løfte smudsbeholderen alene. Benyt den FORKLIFT (E), der kan fås som tilbehør. 6. Placér FORKLIFT med krananordning eller gaffeltruck over smudsbeholderen. 7. Hæng beholderen ind i mekanismen. 8. Det opsugede materiale skal bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser. E Isætning af affaldsposen: 9. Rens smudsbeholderen. 10.Kontrollér tætningerne (F) mellem beholder og sugerens overdel. 11.Sæt sikkerhetsfilterposen (G) i smudsbeholderen. 12.Affaldsposens øvre kant krænges forsigtigt over smudsbeholderens kant. 13. Skub smudsbeholderen ind i stellet helt til anslaget. 14.Sving håndtaget (B) nedad med kun ringe kraft. G F B 1) Særligt tilbehør / modeltyper Oversættelse af den originale instruktionsbog 23 ATTIX 995-0H/M SD XC Type Skift af filterelement "H" I forbindelse med det følgende arbejde skal man sørge for, at der ikke hvirvles mere støv op end absolut nødvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. Sug aldrig uden filter! 1. Sluk apparatet og træk stikket ud af stikkontakten. 2. Slå bremserne (A) til ved de to styreruller. A A B B 3. Abn låseklemmerne (B) og tag sugerens overdel af. D C Aftagning af filterelementet: 4. Sugerens overdel lægges ned med filterelementet foroven. 5. Bøjlehåndtaget (C) åbnes og bøjlen tages af. 6. Filterspændeskiven (D) tages af. 7. Filterbeskyttelsesposen (E) krænges over filterelementet. E 24 1) Særligt tilbehør / modeltyper Oversættelse af den originale instruktionsbog ATTIX 995-0H/M SD XC Type Filterelementet tages forsigtigt af og filterbeskyttelsesposen lukkes med en knude. E F G Isætning af filterelement: 9. Filtertætningen (F) renses og den kontrolleres for skader. Udskift den om nødvendigt. 10.Antistatik-stiften (G) kontrolleres med hensyn til skader. Såfremt nødvendigt skal den udskiftes af Nilfisk-Alto-Service. 11. Skub et nyt filterelement (E) på filterens støttekurv. D 12.Læg filterspændeskiven (D) på. 13.Sæt bøjlehåndtaget (C) i og luk. 14.Sørg for, at filterelementet bortskaffes på lovlig vis. C Udskiftning af motorluftfilteret I forbindelse med det følgende arbejde skal man sørge for, at der ikke hvirvles mere støv op end absolut nødvendigt. Bær P2-åndedrætsbeskyttelse. Sug aldrig uden filter! B A 1. Tag filterkassetten (A) af. 2. Tag filteret (B) ud og bortskaf det på forskriftsmæssig måde. 3. Sæt det nye filter i. 1) Særligt tilbehør / modeltyper Oversættelse af den originale instruktionsbog 25 ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 8 Afhjælpning af fejl Fejl Motoren kører ikke Årsag > Sikringen i tilslutningsdåsen er udløst / sprunget. > Overlastbeskyttelsen har aktiveret. Afhjælpning Genindkobling af sikring. Sluk sugeren, laden den køle af i ca. 5 minutter. Kan sugeren ikke startes igen, skal Nilfisk-Alto kundeservice tilkaldes. Lad motorudskiftning blive gennemført af Nilfisk-AltoService. Tilpas omskifterens indstilling til slangediameteren. Rens sugeslange / dyse. Se afsnit,,skift af Sikkerhedsfilterpose". Se afsnit,,afrensning af filterelement" hhv.,,skift af filterelement". Tilkald Nilfisk-Alto-Service. Sluk sugeren, tøm beholderen. Tilslut sugeren til en stikdåse, der er nærmere sikringerne. Der kan ikke forventes spændingsvariationer over 7%, når impedansen på overgangspunktet er > Motor defekt. Akustisk alarmsignal lyder > Slangediameteren svarer ikke (reduceret sugeeffekt) til omskifterens position. > Sugeslange / dyse er tilstoppet. > Sikkerhedsfilterpose er fyldt. > Filterelementet er snavset. > Afrensningsmekanisme defekt Sugeren slukker under væskesugning Spændingssvingninger > Beholderen er fyldt. > For høj impedans i spændingsforsyningen.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 26 1) Særligt tilbehør / modeltyper Oversættelse af den originale instruktionsbog ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 9 Øvrigt 9.1 Gør maskinen klar til genbrug Det udtjente apparat skal gøres ubrugelig med det samme. 1. Tag netstikket ud 2. Klip ledningen over. 3. Elektriske apparater må ikke bort-skaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF vedrørende elektriske og elektroniske apparater skal gamle elektriske apparater indsamles særskilt og tilføres en miljøvenlig form for genbrug. 9.2 Garanti Med hensyn til garanti gælder vore almindelige forretningsbetingelser. Vi forbeholder os retten til ændringer i henhold til den tekniske videreudvikling. Egenmægtige modifikationer på apparatet, brug af forkerte reservedelen og tilbehør og uhensigtsmæssig brug udelukker alt ansvar fra fabrikantens side for heraf følgende skader. er godkendt i henhold til IEC/EN Bellenberg Tel.: (+49) POLAND Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O Pruszków ul. 3-go MAJA 8 Tel.: PORTUGAL Nilfisk-Advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 A P Sintra Tel.: com HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) com GREECE Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str Argiroupolis Tel.: HOLLAND Nilfisk- Advance Versterkerstraat AN Almere Tel.: (+31) RUSSIA SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfisk-Advance srl. Edificio Central Park Herrera 1855, Office 604 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (+54) ,. 7 Tel.: (+7) HONG KONG Nilfisk-Advance Ltd. Room 2001 HK Worsted Mills Industrial Building Wo Tong Tsui Street Kvai Chung Tel.: (+852) SINGAPORE Nilfisk-Advance Pte. Ltd. 40 Loyang Drive Singapore Tel.: (+65) AUSTRALIA Nilfisk-Advance 48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W Tel.: com.au SPAIN HUNGARY Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Tel: (+36) Nilfisk-Advance S. A. Torre D'Ara Paseo del Rengle, 5 Pl Mataró Tel.: (+3) AUSTRIA Nilfisk-Advance GmbH Metzgerstrasse Bergheim bei Salzburg Tel.: INDIA Nilfisk-Advance India Limited 349, Business Point, No 201,2nd floor, above Popular Car World, Western Express High way, Andheri ( East), Mumbai Tel.: (+91) SWEDEN Nilfisk-Advance Sjöbjörnsvägen Stockholm Tel. : (+46) BELGIUM Nilfisk-Advance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Tel.: (+32) SWITZERLAND IRELAND Nilfisk-Advance 1 Stokes Place St. Stephen's Green Dublin 2 Tel. : (+35) Nilfisk-Advance Ringstrasse 19 Kircheberg/Industri Stelzl 9500 Wil Tel.: (+41) CANADA Nilfisk-Advance 240 Superior Boulevard Mississauga, Ontario L5T 2L2 Tel.: (+1) ca.com ITALY Nilfisk-Advance SpA Strada Comunale della Braglia, Guardamiglio (LO) Tel.: TAIWAN Nilfisk-Advance Taiwan Branch 1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd. Taipei Tel.: (+88) CHILE Nilfisk-Advance de Chile San Alfonso 1462 Santiago Tel.:(+56) THAILAND JAPAN Nilfisk-Advance Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, Tel.: (+81) Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Tel.: (+66) CHINA Nilfisk-Advance (Suzhou) Building 18, Suchun Industrial Estate Suzhou Industrial Park Suzhou Tel.: (+86) KOREA Nilfisk-Advance Kumwon B/D 3F, 471-4, Gunja- Dong Gwangjin-Ku Tel.: (+82) TURKEY Nilfisk-Advance Profesional Temizlik Ekipmanlari Tic. A/S. Necla Cad. No. 48 Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel.: (+90) com MALAYSIA Nilfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Tel.: (+603) CZECH REPUBLIC Nilfisk-Advance VGP Park Horní Pocernice Do Certous 1/ Praha 9 Tel.: (+420) UNITED KINGDOM Nilfisk- Advance Ltd. Unit 24 Hilllside Business Park Kempson Way Bury St. Edmunds Suffolk IP32 7EA Tel. : (+49) DENMARK Nilfisk-Advance A/S Industrivej Hadsund Tel.: com MEXICO Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2 Col. Paseo de las Lomas Mexico, D.F. Tel: (switchboard) com UNITED ARAB EMIRATES Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box Sharjah Tel.: (+971) FINLAND Nilfisk- Advance Oy Ab Piispantilankuja Espoo Tel.: NEW ZEALAND Nilfisk-Advance Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 Tel.: (+64) USA Nilfisk-Advance Inc st Avenue North Plymouth, MN Tel.: (+1) FRANCE Nilfisk-Advance 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette Courtabouef Cedex Tel. : (+33) NORWAY Nilfisk-Advance AS Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) com VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Office No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: (+04) vn.

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX 50-21 PC EC Operating Instructions 107400397 D TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 930 Q INSTRUCCIONES DE USO 1 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 10 Instructions

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 C psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Operating instructions NEPTUNE 5 FA

Operating instructions NEPTUNE 5 FA Operating instructions NEPTUNE 5 FA 107140337 D psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige

Læs mere

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 c (05.2014) DA-NO-SV-FI-EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL Instruktionsbog... 3-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 Instruction manual...

Læs mere

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH Nilfisk Smart User Manual 107412814 (0.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH User Manual...

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Læs mere

Operating instructions POSEIDON PE/DE

Operating instructions POSEIDON PE/DE Operating instructions POSEIDON PE/DE 106169229 c Printed in Hungary Copyright 2012 Nilfisk-ALTO Instruktionsbog... 3-15 User manual... 16-28 Betriebsanleitung... 29-41 Manuel d instructions... 42-54 Manuale

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

E 130.3, E 140.3, E 145.3

E 130.3, E 140.3, E 145.3 E 130.3, E 140.3, E 145.3 User Manual 128332518 b (05.2014) EN------------ ----------- EN User Manual... 3-18 Instruktionsbog... 19-34 Instruksjonsbok... 35-50 Instruktionsbok... 51-66 Käyttöohje... 67-82

Læs mere

NEPTUNE E ...129-142...143-156...157-170...171-184...185-198...199-212 ...255-268

NEPTUNE E ...129-142...143-156...157-170...171-184...185-198...199-212 ...255-268 english Operating Instructions...3-16 deutsch Betriebsanleitung...17-30 français Notice d utilisation...31-44 nederlands Gebruiksaanwijzing...45-58 italiano Istruzioni sull uso...59-72 norsk Driftsinstruks...73-86

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH/GW 107319183 e (03.2014) Instruktionsbog... 3-31 Instruksjonsbok... 32-59 Instruktionsbok... 60-87 Käyttöohje... 88-117 Printed in Hungary Copyright 2014 Nilfisk-ALTO

Læs mere

TRUCK BOOSTER. Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107

TRUCK BOOSTER. Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107 TRUCK BOOSTER Betjeningsvejledning... 3-29 Instruksjonsbok... 30-55 Instruktionsbok... 56-81 Käyttöohje... 82-107 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsanvisniger... 4 2 Beskrivelse 2.1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Betriebsanleitung... 27-32

Læs mere

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8

NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 NEPTUNE 5 NEPTUNE 7 NEPTUNE 8 english Operating Instructions...1-18 deutsch Betriebsanleitung...19-36 français Notice d utilisation...37-54 nederlands Gebruiksaanwijzing...55-72 italiano Istruzioni sull

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

Din brugermanual NILFISK NEPTUNE 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/3466565

Din brugermanual NILFISK NEPTUNE 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/3466565 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Type 0440 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie 8 6 5 4 3 1/2 7 11 13 12 14 Originalbetriebsanleitung 9 10 W550

Læs mere

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C - DA KSN rettelser 1.pdf 27/10/08 10:17:49 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 108---A0-1107 EN 1.pdf 1 13/10/10 09.21 BETJENINGSVEJLEDNING Elektrisk poolvarmer Model HT30220

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172

Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NILFISK TRUCK BOOSTER i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer

Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer Kundeproduktmanual Reservedel 7169823_02 Danish - Udgivet 12/11 Finishing Customer Support Center på (800) 433 9319. Dette dokument kan ændres uden varsel. Se

Læs mere