Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014"

Transkript

1 Dato August 2014 Doknr Sag. nr på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken skal revideres og er en af de 12 overordnede og tværgående politikker. Processen igangsættes i begyndelsen af 2014 og skal sikre en god og bred involvering af foreninger og borgere. Udkast til politik er udarbejdet efter bred proces med borgerinddragelse. Høringsperioden afsluttes i august og politik kan behandles af udvalget i efteråret. 2. Strategi for eliteidræt Der ligger et regelsæt for tilskud til eliteidræt. Fra 2014 er budgettet blevet forhøjet og udvalget skal tage stillling til strategien for hvordan der gives tilskud til eliteidræt Strategi er behandles af udvalget på møder i februar og marts. Der er medtaget budgetønske om yderligere bevilling til eliteidræt. 3. Scoremad Fortsat sikring af tiltag til sundere mad i hallerne. I samarbejde med hallerne udvikles nye tiltag og sikre at indholdet i den sunde profil skærpes. Arbejdsgruppen for Scoremad har udarbejdet forslag til kriterier som skal motivere og give økonomisk tilskud til de haller som vælger en sundere profil. Fra andre eksterne parter er der fortsat interesse i Varde Kommunes sunde profil på idrætsområdet og forvaltningen arbejder for fortsat sikring og positiv markering af projektet. 1/6

2 4. Projekt åbne haller Der har været stor interesse og der er kommet mange forslag til hvordan vi åbner hallerne. Puljen på cirka 1,3 mio. kr. er delt ud og projekterne opstartes. Projekterne løber både i 2013 og i første halvår af Projektet evalueres i 1. halvår af 2014 og det vurderes i denne sammenhæng om og hvordan projektet eventuelt kan videreføres. Projektet er evalueret i maj og behandlet af udvalget. Der er ikke taget stillig til om projektet skal fortsætte, implementering af skolereformen kan aflede ændringer i brug af hallerne. Der har fra projektholdernes side været meget positive tilbagemeldinger om projektet. 5. Tilskud til foreninger Varde Kommune støtter bl.a. foreningerne via medlemstilskud og lokaletilskud. Byrådet har afsat yderligere bevilling til det folkeoplysende området og forvaltningen skal komme med oplæg til evt. revidering af tilskudsmodellerne (herunder 25-årsreglen) samt hvordan den øgede bevilling skal anvendes. Forvaltningen har udarbejdet oplæg til forskellige modeller for hvordan den øgede bevilling til foreningsområdet kunne anvendes inkl. forventede afledte økonomiske virkninger. Der er truffet politisk beslutning om afskaffelse af 25 års reglen og forhøjelse af medlemstilskud. Kultur og Fritid arbejder nu med afledte virkninger af ændringerne i forhold til regeltilpasning og evt. godkendelse af nye foreninger. 6. Digitale løsninger til booking af kommunale lokaler og afregning Der er lavet udbud og herefter anskaffet en løsning som er leveret af KommuneData, der gav det bedste bud. Kultur og Fritid har arbejdet intensivt i 2013 med tilpasninger af og registreringer i systemet, så det kan implementeres og bruges i Udvalget er løbende informeret om status med implementeringen. Implementering og systemtilpasning til så systemet virker med Varde Kommunes systemer har været en betydelig og ressourcekrævende opgave. Udfordringerne er ved stor fælles arbejdsindsats løst, så der nu kan udbetales medlemstilskud direkte til foreningerne, tilskud til instruktør/lederuddannelse og lokaletilskud. På sigt vil andre former for foreningstilskud også kunne udbetales via systemet. Foreningerne har taget positivt imod systemet. Kultur og Fritid oplever også en positiv interesse fra andre parter i at koble sig på løsningen, fx fra haller, biblioteket og museum. Kultur og Fritid prioriterer at systemet i 1. omgang skal virke for foreningerne jf. regeringens digitaliseringsstrategi. 7. Digitale løsninger til foreningsadministration 2/6

3 Kultur og Fritid har i 2013 sendt spørgeskema til foreninger om deres brug og behov for digitale løsninger. Når projektet med etablering af bookingssystem er implementeret og fungerer tages der fat i foreningernes behov igen. Der er ikke arbejdet videre med opgaven, da implementeringen af bookingsystemet er prioriteret højere. Dernæst giver bookingsystemet nogle administrative forenklinger samt evt. nye løsninger som foreningerne kan anvende. Disse vurderes først førend der tages stilling til evt. yderligere digitale løsninger. Kultur og Fritid vil arbejde videre med opgaven. 8. Synliggørelse af ledige tider i hallerne De private haller vil på sigt også have mulighed for at komme på bookingssystemet. Det betyder et det er nemt for foreninger og borgere at se hvornår der er ledige tider. Det kan evt. også betyde at der sikres en enklere afregning. Når projektet med etablering af bookingssystem er implementeret og fungerer igangsættes dette arbejde. Der er ikke arbejdet videre med opgaven, da implementeringen af bookingsystemet har haft højeste prioritet. Når implementeringen er afsluttet vil Kultur og Fritid vil arbejde videre med hvilke muligheder der er for at koble hallerne på systemet så ledige tider nemt kan synliggøres for foreninger og andre brugere. 9. Digitalisering af ansøgninger om tilskud Via bookingsystemet er der mulighed for at foreningerne kan søge om tilskud fra forskellige ordninger via systemet. Der arbejdes med implementering af denne løsning. Foreningerne kan nu både søge om medlemstilskud, tilskud til instruktør- og lederuddannelse samt lokaletilskud via systemet. Kultur og Fritid arbejder videre med muligheden for at udvikle brugen af systemet yderligere til andre typer af ansøgninger. 10. Udvikling af haller og foreningsområdet Kultur og Fritid undersøger mulighederne for udvikling af haller og foreningsområdet i samarbejde med SIV og andre eksterne parter. Haller og foreningsliv udfordres på en række forskellige områder fx med ændret brug af foreninger og faciliteter samt færre medlemmer i foreninger. Der undersøges muligheder for at igangsætte et tværgående udviklingsprojekt så de bliver mere klar på at imødekomme de kommende udfordringer på området. I samarbejde med en arbejdsgruppe hvor SIV repræsenteret er der lavet oplæg til uddannelse af halinspektører og bestyrelsesmedlemmer fra faciliteter til facilitatorer. Dette udviklingsprojekt skal 3/6

4 gøre hallerne mere klar til at imødekomme fremtidens udfordringer med ændret brug af hallerne, bl.a. som følge af reduktioner i befolkningen og ændringer i idrætsvanerne. Arbejdsgruppen arbejdes videre med projektet i efteråret KulturSpinderiet Kultur og Fritid arbejder videre med finansieringsmulighederne og realiseringen af projektet. Der fastlægges ny tids- og handleplan for projektet. Afklaring af økonomi sker i foråret/forsommeren, lokalplan forventes behandlet i foråret. Fortsat information til og involvering af brugere og borgere KulturSpinderiet er en del af områdefornyelsen af Varde midtby og kan indgå i denne finansieringsmodel. Lokalplan for området er godkendt, og der er valgt rådgivere til realisering af projektet. Fra foreningernes side er der fortsat stor interesse i deltagelse i og realisering af projektet. Aktuelt arbejdes der med den videre detaljering af projektets enkelte elementer så projektet kan realiseres. Projektets endelig finansiering er medtaget på budget Den politiske følgegruppe for projektet følger det tæt. Ifølge tidsplanen vil der allerede i 2015 være flere synlige ændringer i området, så det nye kulturområde begynder at få mere liv. 12. Fest og kulturugen i Varde Kultur og Fritid er tovholder for planlægning og gennemførelse af en fest- og kulturuge i 2014 i samarbejde med de kulturelle institutioner samt Varde Handel. Indholdsmæssigt skal der laves aktiviteter med et højt kulturelt indhold, som ligger ud over det almindelige og hvor byens pladser og offentlige rum bruges. Der er lagt op til at ugen fremadrettet afholdes i maj måned. Fest- og kulturugen er gennemført med stor succes. Kultur og Fritid har opprioriteret indsatsen med koordinatorrollen og dette har medvirket til den succesfulde gennemførelse. Kulturinstitutionernes aktive deltagelse har ligeledes været en væsentlig for de kulturelle arrangementers succes. Kultur og Fritid anbefaler at Fest- og Kulturugen gennemføres ud fra tilsvarende koncept i 2015 og med tilsvarende økonomi. 13. Synliggørelse af LandArt Varde Natur og Kunst mødes I samarbejde med BRA har Kultur og Fritid i 2013 lavet et LandArt kunstprojekt Natur og kunst mødes. Der er opstillet 15 kunstværker i det offentlige rum i det gamle Varde Sommerland. Projektet handler om at sikre øget synlighed og information om kunsten i området som en bynær natur/kultur oplevelse. 4/6

5 Kultur og Fritid sikrer fortsat synlighed om LandArt projektet bl.a. via salg af bog om projektet og på facebook. Forvaltningen oplever fortsat interesse og mange positive tilkendegivelser om projektet fra borgere og andre interesserede. Kunstnerne har fortsat meget opmærksomme på den fortsatte sikring af kunstværkernes synlighed og at der passes godt på dem. Desværre har der siden opsætningen af værkerne og især i sommeren 2014 været en del hærværk på værkerne. Dette er håndteret i tæt samarbejde mellem kunstnerne og Kultur og Fritid, de afledte opgaver af hærværket er dog ganske ressourcekrævende. 14. Gl. Varde Sommerland Der er stor aktivitet og samarbejdet med Sommerlandslauget fortsætter, så vi i fællesskab sikrer en fortsat udvikling af området. I vinteren 2013/2014 igangsættes det fælles større projekt hvor vi skal lave en mere sammenhængende udviklingsplan for området. Projektet med fælles udvikling af området fortsætter i Realisering af nye tiltag. Kultur og Fritid har et tæt og godt samarbejde med Lauget. Med Kultur og Fritids faste medarbejder i området, den store frivillige indsats fra Lauget og borgerne, så er det lykkes med at fastholde og udvikle området som et attraktivt rekreativt bynært naturområde. Der er etableret nye stier, lavet nye sidde-, opholds- og aktivitetsområder og opsat nye shelters som flittigt bruges. Udvalget har i marts 2013 godkendt den langsigtede strategi for området som der herefter arbejdes efter. 15. Synliggørelse af Kultur og Fritids tilbud og aktiviteter via Facebook Siden blev lanceret i begyndelsen af maj og er blevet meget positivt modtaget. Der arbejdes fortsat på synliggørelse af aktiviteter i Varde Kommune. Der laves en særlig indsats for at aktiviteterne bredes mere ud, så der indeholder flere oplysninger fra oplandsbyerne. Kultur og Fritid arbejder fortsat med Facebooksiden Det sker som en central formidlingsplatform for hvad der sker, hvad der er relevant at opleve og kende til og som foregår i Varde Kommune. Der er en fortsat stigning i brugen af siden, hvilket aflæses direkte i antallet af Likes, visninger og delinger af posts. Med den øgede brug af siden er det stadig relevant at Kultur og Fritid bruger Det sker som en væsentlig del af markedsføringen og synliggørelsen af aktiviteter og med den deraf afledte ressourceprioritering i forvaltningen. 16. Frivilligbørsen Mulighed for etablering af frivilligbørsen afklares i foråret Evt. realisering af projektet fra efter sommeren Kultur og Fritid har indsamlet erfaringer fra andre kommuner med tilsvarende projekter og forhørt sig om interessen for projektet i Varde Kommune. Frivilligbørs handler om at etablere en markedsplads, hvor foreninger, virksomheder og kommunale institutioner møder hinanden for 5/6

6 at lave aftaler om at bytte ydelser eller indgå et samarbejde på frivillig basis. Der opnås dermed en højere gensidig synergi og samarbejde om opgaver som man kan hjælpe hinanden med ved at bytte. Både Koordineringsudvalget og Frivillighuset er meget positive for at indgå i arbejdet. Der vil være omkostninger med at igangsætte og gennemføre projektet og det er medtaget som ønske til budget 2015 og frem. 17. Turisme og Kultur Samarbejdet mellem centrale aktører på turismeområdet intensiveres så de kulturelle tilbud bliver mere synlige for turister. Sammen med aktørerne prioriteres fælles projekter. I samarbejde med Varde Erhvervs- og Turistråd, foreninger og andre kommunale enheder er samarbejdet styrket og intensiveret om synliggørelse af Varde Kommunes kulturelle tilbud. Der er både arbejdet med her-og-nu synliggørelse, fx ved store idræt- og kulturarrangementer (DM, nordiske mesterskaber, Beach Volley, Fest- og Kulturugen, Vadehavsfestival mv.) og med de mere langsigtede indsatser fx i forhold til Skulpturudstillingen /6

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Hodde-Tistrup Hallen - mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00 I dette nummer af KULTURNYT fortæller de partier, der stiller op til valget d. 19. november om deres syn på kulturpolitik i Furesø kommune. Alle partier er blevet bedt om at besvare 3 spørgsmål: 1. Hvad

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi.

17) Ovenstående fokus er afgørende for at der fortsat er udviklingsmuligheder i Sorø Kommunes økonomi. Budgetaftale 2014 (15-17) 17) Sorø, den 24. september 2013. Vækst gennem udvikling De økonomiske rammer for den kommunale økonomi vil også i de kommende år være snævre. Derfor er det afgørende at der i

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:20 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Startevaluering

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Startevaluering Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Startevaluering Udarbejdet til Af November 2010 Startevaluering Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner November 2010 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 1.1

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere