Vedtægter for Helsingør Delebiler Medlemsvilkår for Helsingør Delebiler Forslag til prisliste Indmeldelsesliste...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Helsingør Delebiler... 0. Medlemsvilkår for Helsingør Delebiler... 5. Forslag til prisliste... 9. Indmeldelsesliste..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Helsingør Delebiler... 0 Medlemsvilkår for Helsingør Delebiler... 5 Forslag til prisliste... 9 Indmeldelsesliste Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING

2 Vedtægter for Helsingør Delebiler 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Helsingør Delebiler 1.2. Foreningens hjemsted er Helsingør kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease og/eller leje biler og eventuelt andre køretøjer og stille disse til rådighed for medlemmerne mod vederlag, således at der opnås dækning for foreningens udgifter, hensættelser m.v. Ud over at opnå en for foreningen rimelig konsolidering stræbes der ikke efter noget overskud i foreningen. 3 Medlemmer 3.1. Som medlemmer kan, med bestyrelsens godkendelse, optages enkeltpersoner og juridiske personer (institutioner, virksomheder, foreninger og kommuner), dog således, at juridiske personer skriftligt må meddele bestyrelsen for Helsingør Delebiler, hvem der skal registreres som bruger Det er et krav, at medlemmer og registrerede brugere ved indmeldelse er minimum 23 år og har haft kørekort i minimum ét år. Bestyrelsen kan enstemmigt give dispensation fra kravet om kørekort i minimum ét år på særlige vilkår Foreningens bestyrelse kan afvise ansøgning om optagelse af medlemskab og/eller henvise ansøger til en venteliste, som administreres af foreningens bestyrelse I tilknytning til ordinært medlemskab i henhold til pkt kan en beboer i samme husstand/en medarbejder i samme virksomhed oprette et tillægsmedlemskab til et reduceret indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste. Et tillægsmedlemskab betragtes som et fuldgyldigt medlemskab i relation til rettigheder og pligter vedr. brug af forenings køretøjer. Ophører tillægsmedlemmets bopælsmæssige tilknytning til det ordinære medlem, ophører tillægsmedlemskabet samtidigt Passivt medlemskab Passivt medlemskab omfatter medlemskab uden rettigheder. Passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen dog uden stemmeret. Passivt medlemskab kan oprettes gennem indbetaling af indmeldelsesgebyr og et årligt medlemskontingent på én måneds ordinært medlemskab. Ved overgang til aktivt medlemskab skal indbetales det til enhver tid gældende depositum. Overgang fra aktivt medlemskab til passivt kan ske med én måneds varsel. Overgår et medlem fra aktivt medlemskab til passivt, kan medlemmet inden for det første år alene blive aktivt medlem gennem betaling af fuldt kontingent for perioden. Når man går fra aktivt til passivt medlemskab skal depositummet blive i foreningen. 4 Indmeldelsesgebyr, depositum og kontingent 4.1. Medlemmernes indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen og indbetales ved indmeldelse i foreningen. Størrelsen af indmeldelsesgebyret fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste Indmeldelsesgebyret refunderes ikke ved udmeldelse eller såfremt medlemskabet af anden grund ophører. Dog vil halvdelen af gebyret blive refunderet, såfremt et medlem udmelder sig inden to måneder efter at have indmeldt sig Ved indmeldelse er medlemmet forpligtet til at betale depositum, som tjener til sikkerhed for foreningens til en hver tid værende krav mod medlemmet. Størrelsen af det pligtige depositum fastsættes af generalforsamlingen og fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste Som medlem er man pligtig til at betale et månedligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen og fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste. 5 Hæftelse 5.1. Medlemmerne hæfter alene med deres indskud (depositum og gebyr) for udefrakommende krav mod foreningen. Tillægsmedlemmernes hæftelse er tilknyttet det ordinære medlemskab. 1

3 6 Brug af foreningens køretøjer 6.1. Brug af foreningens køretøjer skal ske i overensstemmelse med de til en hver tid gældende medlemsvilkår, der fastsættes på foreningens generalforsamling. Redaktionelle og uopsættelige ændringer kan besluttes og formidles af foreningens bestyrelse Køretøjer må ikke videreudlejes, udlånes eller lignende Et medlem må således hverken helt eller delvist overlade brugen af køretøjet til andre med mindre medlemmet er berettiget dertil efter nærværende vedtægter eller de til enhver tid gældende medlemsvilkår. 7 Vederlag for brug af foreningens køretøjer 7.1. Vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer fastsættes af bestyrelsen og er til enhver tid gældende for alle medlemmer. Størrelsen af vederlaget fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste Vederlaget fastsættes som udgangspunkt således, at der opnås dækning af løbende udgifter, samt hensættelser til aflevering og genanskaffelse af biler. Ud over en for foreningen rimelig konsolidering stræbes der ikke på sigt efter noget overskud i foreningen. 8 Opsigelse 8.1. Et medlem kan efter 5 måneders medlemskab opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned 8.2. Senest en måned efter medlemskabets ophør er parterne forpligtet til at udligne deres eventuelle økonomiske mellemværende, og foreningen er således pligtig til at afregne et evt. overskydende beløb svarende til det af medlemmet betalte depositum efter modregning af medlemmets eventuelle forpligtelser overfor foreningen. 9 Eksklusion 9.1. Foreningens bestyrelse kan i følgende tilfælde beslutte at ekskludere et medlem af foreningen med 7 dages varsel: Såfremt et medlem trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende depositum, kontingent og vederlag for brug af køretøjer eller andre skyldige beløb af enhver art. Såfremt et medlem benytter køretøjerne på uforsvarlig måde, eller i øvrigt ikke overholder de udarbejdede vilkår for benyttelsen. Såfremt et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer. Såfremt et medlem groft overtræder gældende færdselsregler. Såfremt et medlem ikke besidder gyldigt kørekort. 10 Generalforsamling Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab 4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende kalenderår/regnskabsår 5) Forslag fra medlemmerne 6) Valg af bestyrelse 7) Valg af revisor og revisorsuppleant 8) Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af medlemmerne forlanger det med angivelse af dagsorden. 11 Indkaldelse m.v Generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for ordinær generalforsamling varsles med brev eller opslag senest 4 uger før. 2

4 11.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen Ethvert medlem har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt at stille forslag. Administrator og revisor tilknyttet foreningen, samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. 12 Beslutninger på generalforsamlingen Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Forslag om vedtægtsændringer kan dog kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne generalforsamling kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer Hvert medlem har på foreningens generalforsamling én stemme og kan herudover afgive stemme i henhold til skriftlig fuldmagt fra andre medlemmer Sekretæren skriver referat for generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstiles medlemmerne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse. 13 Bestyrelse Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse, som varetager den daglige ledelse af foreningen og udfører generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen består af en formand, der vælges af bestyrelsens midte, samt yderligere mindst 2 og højst 4 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen eller den tilnærmede halvdel af bestyrelsen afgår ved hver generalforsamling Generalforsamlingen vælger desuden for ét år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer Bestyrelsen antager en registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere foreningens årsregnskab Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. 14 Tegningsret 14.1 Foreningen tegnes af formanden og mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening. 15 Administration Bestyrelsen kan ansætte en administrator til varetagelse af foreningens økonomiske og administrative forvaltning. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med en evt. administrator om opgaver og beføjelser. Bestyrelsen kan til enhver tid afsætte administrator Foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto Bestyrelsen er berettiget til at meddele administrator prokura. 16 Regnskab Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og evt. administrator. 3

5 16.2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til driftsbudget udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. 17 Revision Regnskabet revideres af en generalforsamlings valgt revisor. 18 Opløsning Forslag om foreningens opløsning kan vedtages på foreningens generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen Ved opløsning af foreningen udloddes efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gæld den resterende formue efter den afgående bestyrelses beslutning til aktiviteter til fremme af miljømæssige formål. * * * * * * * * * * * * * * * Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Helsingør den 28. april 2015 I bestyrelsen Jens Frimann Hansen (Helsingør Teater), Johannes Hecht-Nielsen (Helsingør Kommune) og Steen Bertelsen (Kronborg auto) 4

6 Medlemsvilkår for Helsingør Delebiler 1 Generelle rettigheder og pligter 1.1 Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jfr. den til enhver tid gældende prisliste har medlemmet ret til at benytte Helsingør Delebilers køretøjer i henhold til nærværende vilkår. 1.2 Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter, prislister, manualer, forsikringsbetingelser samt nærværende vilkår. 1.3 For at måtte føre Helsingør Delebilers biler er det en forudsætning, at føreren har fuldgyldigt medlemskab ordinært medlemskab eller tillægsmedlemskab af Helsingør Delebiler. 1.4 Dog kan et medlem køre med en anden fører, såfremt medlemmet har sikret sig at denne har kørekort og anvender bilen i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt Det pågældende medlem er ansvarlig for enhver skade, som den pågældende fører pådrager Helsingør Delebiler. 2 Nøgler 2.1 Hvert medlem af foreningen modtager ved indmeldelse en nøgle til Helsingør Delebilers nøgleskabe. Nøglen er fortsat Helsingør Delebilers ejendom og må kun benyttes af det pågældende medlem. 2.2 Medlemmet må ikke fremstille kopier af nøglen. 2.3 Medlemmet er ansvarlig for en forsvarlig opbevaring af nøglen. Helsingør Delebiler skal straks informeres såfremt en udleveret nøgle bortkommer. Medlemmet er ansvarlig for evt. følger af, at en sådan oplysning ikke gives eller gives for sent. 2.4 Mistes en nøgle betaler medlemmet en afgift til foreningen, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. 3 Stamplads 3.1 Helsingør Delebilers køretøjer har stamplads på en standplads, der fremgår af foreningens informationsmateriale til medlemmerne. Ved brug af delebilen skal bilen afhentes på stampladsen og afleveres samme sted efter endt brug. 3.2 Oplysning om ændring af eksisterende standpladser eller oprettelse af nye vil tilgå medlemmerne løbende. 4 Reservation af bilerne 4.1 Helsingør Delebilers biler reserveres på foreningens kalender (bookingsystem) på internettet. 4.2 Bestyrelsen kan udnævne særlige perioder (eksempelvis skoleferier) som spidsbelastningsperioder. I spidsbelastningsperioder skal medlemmerne for at være sikre på at få en bil til foreningspriser bestille bilen inden en på forhånd fastsat dato. I spidsbelastningsperioden vil foreningspriserne være forhøjede. Bestyrelsen træffer beslutning om procedure i forbindelse med spidsbelastningsperioder og fastsætter pristillæg, der bidrager til finansiering af merpris for lejede biler. 4.3 Reservationer kan aflyses mod betaling af et vederlag i henhold til den til en hver tid gældende prisliste. I fald bilen bruges af et andet medlem i den periode, der aflyses, skal der ikke betales aflysningsgebyr. 4.4 Det påhviler medlemmet at sikre, at bilen er tilbage på stampladsen i overensstemmelse med det anførte sluttidspunkt for den pågældende reservation. 4.5 Såfremt medlemmet ikke afleverer bilen rettidigt (i relation til det i pkt anførte) betales der en afgift, som fremgår af den til en hver tid gældende prisliste. 4.6 I fald tidsoverskridelsen betyder, at medlemmet benytter bilen ind i en periode, der er reserveret af et andet medlem, er det medlem, der gør sig skyldig i tidsoverskridelsen, pligtig at kontakte det medlem, der har reserveret bilen i den pågældende reservationsperiode og informere om forsinkelsen. 4.7 Såfremt et medlem bruger en bil uden at have reserveret den i bookingsystemet, pålignes der et gebyr, svarende til gebyret for for sen aflevering af bil, jf prislisten, for den tid, bilen faktisk har været brugt. Herudover betales den sædvanlige tids- og kilometertakst for brug af bilen. 4.8 Hvis et andet medlem, der har reserveret pågældende bil, forhindres i at bruge bilen som følge af for sen aflevering eller brug af bilen uden reservation, er det skadelidte medlem berettiget til at anvende rimelige alternative 5

7 transportløsninger (leje af bil, brug af taxa e l) og til at få godtgjort evt. ekstraudgifter i forbindelse hermed af foreningen. Det medlem, der har afleveret for sent eller brugt bilen uden reservation, er forpligtet til at godtgøre foreningen den nævnte ekstraudgift, dog højst et beløb svarende til depositum. 4.9 Foreningen eller dens medlemmer kan ikke gøres ansvarlige for evt. følgeudgifter i forbindelse med situationer beskrevet i 4.7 og Registrering af forbrug 5.1 Medlemmerne registrerer deres brug af foreningens biler ved 1) at registrere kørslen med starttidspunkt samt kilometerstand ved start og slut og 2) at inddatere start- og slutkilometertal i foreningens bookingsystem under pågældende reservation. 5.2 Såfremt bilen benyttes ud over reservationsperioden jævnfør pkt. 4.7 skal medlemmet ufortøvet informere foreningens administration herom. 6 Betaling af kørsel 6.1 Anvendelse af Helsingør Delebilers biler betales iht. foreningens takstsystem og dækker betaling for den tid, en bil reserveres og de kørte kilometer. Iht. takstsystemet medfører reservation af en bil i 6, 12, 24 timer osv. betaling for et antal faste kilometer. Priserne er inkl. drivmidler mv. 6.2 Medlemmernes forbrug af foreningens biler opgøres månedligt, hvorefter faktura er tilgængelig i bookingsystemet. Medlemmerne adviseres om, hvornår faktura er udarbejdet. 6.3 Der gives betalingsfrist på 8 dage og efter udløb af betalingsfristen pålignes renter med den til en hver tid gældende diskontorente med tillæg af 5 %. Ved fremsendelse af rykker pålignes et administrationshonorar i overensstemmelse med den til en hver tid gældende prisliste. 6.4 Medlemmer, der ikke tilmelder betaling til Helsingør Delebiler til automatisk betaling (pbs), pålignes et månedligt administrationsgebyr, hvis størrelse fremgår af prislisten. 6.5 Bestyrelsen kan midlertidigt inddrage muligheden for at reservere biler for medlemmer, der er i restance. 6.6 Medlemmer, der er i restance i mere end én måned, kan ekskluderes af foreningen. Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen. 7 Check af bilen før brug 7.1 Medlemmet skal tjekke bilens tilstand inden brug. Indvendigt såvel som udvendigt tjekkes for skrammer, buler, punkteringer o.l. Nye fejl i forhold til de allerede registrerede skal registres i kørebogen. 7.2 Inden bilen tages i brug, udfyldes kørebogen med start-kilometer. Det tjekkes, om den tidligere fører har noteret korrekt slut-kilometer svarende til det nuværende start-kilometer. 7.3 Evt. tvister mellem foreningens medlemmer vedrørende denne bestemmelse afgøres endeligt af bestyrelsen. 8 Bilens stand ved aflevering 8.1 Medlemmet forpligter sig til at aflevere bilen før udløb af den reserverede periode. 8.2 Aflevering er kun sket korrekt hvis: bilen er parkeret på standpladsen i aflåst stand. bilen indeholder alle de til bilen hørende papirer. bilens start-km og slut-km er anført korrekt bilen er tjekket for skrammer, buler, fejl og mangler og disse er anført i kørebogen bilens tank er min. ¼ fuld bilen er tømt for affald og egne effekter og fremtræder pæn og køreklar. bilen indeholder alt til bilen hørende udstyr. 8.3 Ved mangelfuld aflevering pålægges det misligholdende medlem et gebyr i henhold til den en hver tid gældende prisliste. 9. Vedligehold, påfyldning af brændstof, omgang med køretøjerne 9.1 Anvendelse af Helsingør Delebilers biler skal ske med omtanke og forsigtighed. Bilerne er alle røgfri. 6

8 9.2 Dyr må kun medtages, hvis de holdes i en dertil beregnet transportkasse. Bilen skal efterfølgende støvsuges, før den afleveres af medlemmet. 9.3 Ved brug af bilen skal medlemmet kontrollere væskestand og dæktryk jævnfør manualen. Generelt skal bilens instruktionsbog følges, og medlemmer er ansvarlig for misligholdelse i den forbindelse. 9.4 Ved påfyldning af benzin anvendes foreningens benzin-betalingskort, der ligger sammen med bilens nøgler i nøgleskabet. 9.5 Det er hvert enkelt medlems ansvar at sørge for, at bilerne er udvendigt rengjort (vasket).(bilerne vaskes dog ikke i frostvejr.) 9.6 Medlemmet skal medvirke til at sikre bilen mod tyveri og hærværk. 9.7 Foreningens bestyrelse udpeger blandt medlemmer faddere, der er ansvarlige for, at bilerne kommer til rettidig eftersyn og service og i øvrigt er bestyrelse og medlemmer behjælpelige med tekniske og andre spørgsmål vedr. bilerne. 10 Mindre fejl, sammenbrud, ulykker og skader 10.1 Ved fejl, sammenbrud ulykker og skader på bilen skal Kronborg Auto kontaktes på Desuden underrettes formand eller administrator og bilens fadder snarest muligt. Formand kan kontaktes på 10.3 Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af Helsingør Delebilers bestyrelse. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o.l. ikke blive refunderet Helsingør Delebiler har taget alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er Helsingør Delebiler imidlertid ikke ansvarlig derfor, og ej heller for eventuelle følger deraf I tilfælde af skade er medlemmet forpligtet til: omgående at underrette politiet, dersom en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade. at skaffe navn og adresse på de implicerede parter og eventuelle vidner. ikke at anerkende ansvar eller skyld ikke at forlade bilen uden der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse, samt endvidere at tilstille Helsingør Delebiler en udførlig beskrivelse af uheldet og udfylde skadesanmeldelse, som ligger i bilen Medlemmet er pligtig til så vidt muligt at begrænse skadens omfang. Videre kørsel efter skadens indtræden er kun tilladt med bestyrelsens accept Medlemmet er ansvarlig for skader, der opstår som følge af, at disse regler er brudt I tilfælde af skader eller tab af køretøj er medlemmet forpligtet til at betale for de fulde udgifter, såfremt medlemmet har brudt de kontraktmæssige forpligtelser, forsikringspolicer eller loven. I øvrigt er medlemmet forpligtet til at dække udgifter op til den i prislisten anførte selvrisiko Et medlem, der er involveret i en færdselsforseelse i en af Helsingør Delebilers køretøjer skal betale administrationsudgifter, jf. prislisten for Helsingør Delebilers medvirken i behandling af sagen. 11 Opbevaring af kørekort 11.1 Medlemmet er forpligtet til at medbringe kørekort under al kørsel Hvis medlemmet mister sit kørekort, mistes retten til at anvende Helsingør Delebilers køretøjer Medlemmet er forpligtet til straks at oplyse Helsingør Delebiler om enhver inddragelse eller indskrænkning af sit kørekort. 12 Bøder 12.1 Det enkelte medlem betaler selv bøder, herunder parkeringsbøder ved brug af Helsingør Delebilers køretøjer. 7

9 12.2 Helsingør Delebiler kan oplyse politiet om, hvilket medlem der i en given periode har anvendt bilen Administrationsudgifter for Helsingør Delebilers medvirken til behandling af evt. bøde/straffesag i forbindelse med et medlems brug af Helsingør Delebilers biler kan pålægges medlemmet, jfr. prislisten. 13 Begrænsninger vedr. anvendelse af Helsingør Delebilers biler 13.1 Helsingør Delebilers biler må ikke benyttes til person- eller godstransport mod betaling hverken direkte eller indirekte, til at trække eller slæbe et andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver art. Godkendt trailer eller campingvogn, der overholder vægt og mål, må dog slæbes, jfr. bilens manual, til entreprenørkørsel eller kørsel med gods eller varer, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid af nogen person der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin. 14 Afgørelse af tvister 15.1 Tvister mellem medlemmer om forhold vedrørende foreningen og forståelse af vedtægter, medlemsvilkår, prislister mv. afgøres endeligt af bestyrelsen efter indhentning af relevante informationer fra begge de uoverensstemmende parters side. 15 Ændringer i aftalegrundlaget 16.1 Enhver aftale mellem foreningen og dens medlemmer, hvorved foreningens til en hver tid gældende vedtægter, medlemsvilkår, prislister mv. er fraveget, fordrer skriftlighed. ********** Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling Helsingør, den 28. april

10 Forslag til prisliste Indmeldelse og kontingent Indmeldelsesgebyr, ordinært medlemskab Kr Indmeldelsesgebyr, tillægsmedlemskab Kr. 500 Depositum Kr Kontingent, ordinært medlemskab Kr. 200 Kontingent, tillægsmedlemskab Kr. 0 Aflysning af reservationer Mere end 14 dage før dage før (% af oprindelig reservationspris (tid og km)) 40 % 3-7 dage før 50 % Mindre end 3 dage før 60 % Hvis bilen afsættes til anden side betales ikke aflysningsgebyr! Administrationsgebyr. mv For sent aflevering pr. times påbegyndt forsinkelse (jf. medlemsvilkår Kr ) Manglende indtastning af km-tal (pr. reservation) Kr. 25 Rykker for betaling Kr. 200 Spærring for reservationer som følge af restance Kr. 300 Administrationsgebyr for medlemmer, der ikke anvender automatisk Kr. 25 betaling af regninger (pbs) (pr måned) *) Mangelfuld aflevering (jf. medlemsvilkår 8.2 og 8.3.) Kr. 100 Tab af nøgle til nøgleskab Kr. 500 Medvirken ved behandling af færdselsforseelse og eller Kr. 100 bøde/straffesag (pr. time der medgår til sagen) Selvrisiko (ved selvforskyldte uheld, hvor reparationer skal ske via Kr foreningens forsikring) *) Opkræves ikke ved første opkrævning efter indmeldelse Forbrugspriser: Pakkerne' er inkl. et minimum kilometertal. Det er dog muligt at booke bilerne i kortere tidsrum end pakkerne og mindst 1 time FORBRUGSPRISER (Taget fra Nordsjællands Delebil) Pakke 6_timer inkl 30 km Pakke 12_timer inkl 50 km Pakke 24_timer inkl 60 km Pakke 1_uge Pr.ekstra km Pr. ekstra time inkl 420_km Bilgrp. 1: Renault Clio ,30 25,00 Bilgrp. 2: Type a la Ford Focus/Fiat Qubo ,60 28,00 Bilgrp. 3: Type a la Toyota Hiace varevogn ,00 25,00 Bilgrp. 4: Renault Twingo/VW UP! ,80 18,00 Bilgrp. 5: Type a la Toyota Verso/Avensis Stw ,00 28,00 9

11 Pris eksempler ved forskellige ture: Type af tur + bil Den korte i en Renault Twingo/VW UP! Stengade 59, Helsingør Den mellemkorte i en Renault Stengade 59, Twingo/VW UP! Helsingør Den mellemlange i en Stengade 59, Twingo/VW UP! Helsingør Den lange i en Twingo/VW UP! Stengade 59, Helsingør Den lange i en Renault Clio Stengade 59, Helsingør Den rigtig lange i en Renault Stengade 59, Clio Helsingør I alt (km) Altal timer Pris (kr.) t/r Prøvestencenteret 7,4 1 31,32 t/r Roskilde t/r Vordingborg t/r Ålborg t/r Ålborg t/r Paris uge

12 Indmeldelsesliste 11

13 Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING 12

14 13

15 14

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Kap Arkona. Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Kap Arkona. Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kap Arkona Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4 1 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kap Arkona og er stiftet den 1.12.1978 (1.2) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SENIORBOFÆLLESSKABET FLORAHØJ 2. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken

Andelsboligforeningen Slotsbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsbakken Indholdsoversigt Side 1 1Navn og hjemsted, 2 Formål, 3 Medlemmer, 4 Indskud, 5 Hæftelse, 6 Andel Side 2 7 Boligaftale, 8 Boligafgift, 9 Vedligeholdelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER December 2005

VEDTÆGTER December 2005 J.nr.. 025145-0018 sli/hkj VEDTÆGTER December 2005 For Andelsboligforeningen Østbanehus Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 www.bechbruun.com

Læs mere

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1

V E D T Æ G T E R ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 i V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKS ALLÉ 151 / HORSENSGADE 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 151 / Horsensgade 1. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere