Vedtægter for Helsingør Delebiler Medlemsvilkår for Helsingør Delebiler Forslag til prisliste Indmeldelsesliste...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Helsingør Delebiler... 0. Medlemsvilkår for Helsingør Delebiler... 5. Forslag til prisliste... 9. Indmeldelsesliste..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Helsingør Delebiler... 0 Medlemsvilkår for Helsingør Delebiler... 5 Forslag til prisliste... 9 Indmeldelsesliste Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING

2 Vedtægter for Helsingør Delebiler 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Helsingør Delebiler 1.2. Foreningens hjemsted er Helsingør kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease og/eller leje biler og eventuelt andre køretøjer og stille disse til rådighed for medlemmerne mod vederlag, således at der opnås dækning for foreningens udgifter, hensættelser m.v. Ud over at opnå en for foreningen rimelig konsolidering stræbes der ikke efter noget overskud i foreningen. 3 Medlemmer 3.1. Som medlemmer kan, med bestyrelsens godkendelse, optages enkeltpersoner og juridiske personer (institutioner, virksomheder, foreninger og kommuner), dog således, at juridiske personer skriftligt må meddele bestyrelsen for Helsingør Delebiler, hvem der skal registreres som bruger Det er et krav, at medlemmer og registrerede brugere ved indmeldelse er minimum 23 år og har haft kørekort i minimum ét år. Bestyrelsen kan enstemmigt give dispensation fra kravet om kørekort i minimum ét år på særlige vilkår Foreningens bestyrelse kan afvise ansøgning om optagelse af medlemskab og/eller henvise ansøger til en venteliste, som administreres af foreningens bestyrelse I tilknytning til ordinært medlemskab i henhold til pkt kan en beboer i samme husstand/en medarbejder i samme virksomhed oprette et tillægsmedlemskab til et reduceret indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste. Et tillægsmedlemskab betragtes som et fuldgyldigt medlemskab i relation til rettigheder og pligter vedr. brug af forenings køretøjer. Ophører tillægsmedlemmets bopælsmæssige tilknytning til det ordinære medlem, ophører tillægsmedlemskabet samtidigt Passivt medlemskab Passivt medlemskab omfatter medlemskab uden rettigheder. Passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen dog uden stemmeret. Passivt medlemskab kan oprettes gennem indbetaling af indmeldelsesgebyr og et årligt medlemskontingent på én måneds ordinært medlemskab. Ved overgang til aktivt medlemskab skal indbetales det til enhver tid gældende depositum. Overgang fra aktivt medlemskab til passivt kan ske med én måneds varsel. Overgår et medlem fra aktivt medlemskab til passivt, kan medlemmet inden for det første år alene blive aktivt medlem gennem betaling af fuldt kontingent for perioden. Når man går fra aktivt til passivt medlemskab skal depositummet blive i foreningen. 4 Indmeldelsesgebyr, depositum og kontingent 4.1. Medlemmernes indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen og indbetales ved indmeldelse i foreningen. Størrelsen af indmeldelsesgebyret fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste Indmeldelsesgebyret refunderes ikke ved udmeldelse eller såfremt medlemskabet af anden grund ophører. Dog vil halvdelen af gebyret blive refunderet, såfremt et medlem udmelder sig inden to måneder efter at have indmeldt sig Ved indmeldelse er medlemmet forpligtet til at betale depositum, som tjener til sikkerhed for foreningens til en hver tid værende krav mod medlemmet. Størrelsen af det pligtige depositum fastsættes af generalforsamlingen og fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste Som medlem er man pligtig til at betale et månedligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen og fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste. 5 Hæftelse 5.1. Medlemmerne hæfter alene med deres indskud (depositum og gebyr) for udefrakommende krav mod foreningen. Tillægsmedlemmernes hæftelse er tilknyttet det ordinære medlemskab. 1

3 6 Brug af foreningens køretøjer 6.1. Brug af foreningens køretøjer skal ske i overensstemmelse med de til en hver tid gældende medlemsvilkår, der fastsættes på foreningens generalforsamling. Redaktionelle og uopsættelige ændringer kan besluttes og formidles af foreningens bestyrelse Køretøjer må ikke videreudlejes, udlånes eller lignende Et medlem må således hverken helt eller delvist overlade brugen af køretøjet til andre med mindre medlemmet er berettiget dertil efter nærværende vedtægter eller de til enhver tid gældende medlemsvilkår. 7 Vederlag for brug af foreningens køretøjer 7.1. Vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer fastsættes af bestyrelsen og er til enhver tid gældende for alle medlemmer. Størrelsen af vederlaget fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste Vederlaget fastsættes som udgangspunkt således, at der opnås dækning af løbende udgifter, samt hensættelser til aflevering og genanskaffelse af biler. Ud over en for foreningen rimelig konsolidering stræbes der ikke på sigt efter noget overskud i foreningen. 8 Opsigelse 8.1. Et medlem kan efter 5 måneders medlemskab opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned 8.2. Senest en måned efter medlemskabets ophør er parterne forpligtet til at udligne deres eventuelle økonomiske mellemværende, og foreningen er således pligtig til at afregne et evt. overskydende beløb svarende til det af medlemmet betalte depositum efter modregning af medlemmets eventuelle forpligtelser overfor foreningen. 9 Eksklusion 9.1. Foreningens bestyrelse kan i følgende tilfælde beslutte at ekskludere et medlem af foreningen med 7 dages varsel: Såfremt et medlem trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende depositum, kontingent og vederlag for brug af køretøjer eller andre skyldige beløb af enhver art. Såfremt et medlem benytter køretøjerne på uforsvarlig måde, eller i øvrigt ikke overholder de udarbejdede vilkår for benyttelsen. Såfremt et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer. Såfremt et medlem groft overtræder gældende færdselsregler. Såfremt et medlem ikke besidder gyldigt kørekort. 10 Generalforsamling Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab 4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende kalenderår/regnskabsår 5) Forslag fra medlemmerne 6) Valg af bestyrelse 7) Valg af revisor og revisorsuppleant 8) Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af medlemmerne forlanger det med angivelse af dagsorden. 11 Indkaldelse m.v Generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for ordinær generalforsamling varsles med brev eller opslag senest 4 uger før. 2

4 11.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen Ethvert medlem har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt at stille forslag. Administrator og revisor tilknyttet foreningen, samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. 12 Beslutninger på generalforsamlingen Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Forslag om vedtægtsændringer kan dog kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne generalforsamling kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer Hvert medlem har på foreningens generalforsamling én stemme og kan herudover afgive stemme i henhold til skriftlig fuldmagt fra andre medlemmer Sekretæren skriver referat for generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstiles medlemmerne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse. 13 Bestyrelse Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse, som varetager den daglige ledelse af foreningen og udfører generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen består af en formand, der vælges af bestyrelsens midte, samt yderligere mindst 2 og højst 4 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen eller den tilnærmede halvdel af bestyrelsen afgår ved hver generalforsamling Generalforsamlingen vælger desuden for ét år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer Bestyrelsen antager en registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere foreningens årsregnskab Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. 14 Tegningsret 14.1 Foreningen tegnes af formanden og mindst halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening. 15 Administration Bestyrelsen kan ansætte en administrator til varetagelse af foreningens økonomiske og administrative forvaltning. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med en evt. administrator om opgaver og beføjelser. Bestyrelsen kan til enhver tid afsætte administrator Foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto Bestyrelsen er berettiget til at meddele administrator prokura. 16 Regnskab Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og evt. administrator. 3

5 16.2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til driftsbudget udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. 17 Revision Regnskabet revideres af en generalforsamlings valgt revisor. 18 Opløsning Forslag om foreningens opløsning kan vedtages på foreningens generalforsamling med et flertal på mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen Ved opløsning af foreningen udloddes efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gæld den resterende formue efter den afgående bestyrelses beslutning til aktiviteter til fremme af miljømæssige formål. * * * * * * * * * * * * * * * Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Helsingør den 28. april 2015 I bestyrelsen Jens Frimann Hansen (Helsingør Teater), Johannes Hecht-Nielsen (Helsingør Kommune) og Steen Bertelsen (Kronborg auto) 4

6 Medlemsvilkår for Helsingør Delebiler 1 Generelle rettigheder og pligter 1.1 Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jfr. den til enhver tid gældende prisliste har medlemmet ret til at benytte Helsingør Delebilers køretøjer i henhold til nærværende vilkår. 1.2 Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter, prislister, manualer, forsikringsbetingelser samt nærværende vilkår. 1.3 For at måtte føre Helsingør Delebilers biler er det en forudsætning, at føreren har fuldgyldigt medlemskab ordinært medlemskab eller tillægsmedlemskab af Helsingør Delebiler. 1.4 Dog kan et medlem køre med en anden fører, såfremt medlemmet har sikret sig at denne har kørekort og anvender bilen i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt Det pågældende medlem er ansvarlig for enhver skade, som den pågældende fører pådrager Helsingør Delebiler. 2 Nøgler 2.1 Hvert medlem af foreningen modtager ved indmeldelse en nøgle til Helsingør Delebilers nøgleskabe. Nøglen er fortsat Helsingør Delebilers ejendom og må kun benyttes af det pågældende medlem. 2.2 Medlemmet må ikke fremstille kopier af nøglen. 2.3 Medlemmet er ansvarlig for en forsvarlig opbevaring af nøglen. Helsingør Delebiler skal straks informeres såfremt en udleveret nøgle bortkommer. Medlemmet er ansvarlig for evt. følger af, at en sådan oplysning ikke gives eller gives for sent. 2.4 Mistes en nøgle betaler medlemmet en afgift til foreningen, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. 3 Stamplads 3.1 Helsingør Delebilers køretøjer har stamplads på en standplads, der fremgår af foreningens informationsmateriale til medlemmerne. Ved brug af delebilen skal bilen afhentes på stampladsen og afleveres samme sted efter endt brug. 3.2 Oplysning om ændring af eksisterende standpladser eller oprettelse af nye vil tilgå medlemmerne løbende. 4 Reservation af bilerne 4.1 Helsingør Delebilers biler reserveres på foreningens kalender (bookingsystem) på internettet. 4.2 Bestyrelsen kan udnævne særlige perioder (eksempelvis skoleferier) som spidsbelastningsperioder. I spidsbelastningsperioder skal medlemmerne for at være sikre på at få en bil til foreningspriser bestille bilen inden en på forhånd fastsat dato. I spidsbelastningsperioden vil foreningspriserne være forhøjede. Bestyrelsen træffer beslutning om procedure i forbindelse med spidsbelastningsperioder og fastsætter pristillæg, der bidrager til finansiering af merpris for lejede biler. 4.3 Reservationer kan aflyses mod betaling af et vederlag i henhold til den til en hver tid gældende prisliste. I fald bilen bruges af et andet medlem i den periode, der aflyses, skal der ikke betales aflysningsgebyr. 4.4 Det påhviler medlemmet at sikre, at bilen er tilbage på stampladsen i overensstemmelse med det anførte sluttidspunkt for den pågældende reservation. 4.5 Såfremt medlemmet ikke afleverer bilen rettidigt (i relation til det i pkt anførte) betales der en afgift, som fremgår af den til en hver tid gældende prisliste. 4.6 I fald tidsoverskridelsen betyder, at medlemmet benytter bilen ind i en periode, der er reserveret af et andet medlem, er det medlem, der gør sig skyldig i tidsoverskridelsen, pligtig at kontakte det medlem, der har reserveret bilen i den pågældende reservationsperiode og informere om forsinkelsen. 4.7 Såfremt et medlem bruger en bil uden at have reserveret den i bookingsystemet, pålignes der et gebyr, svarende til gebyret for for sen aflevering af bil, jf prislisten, for den tid, bilen faktisk har været brugt. Herudover betales den sædvanlige tids- og kilometertakst for brug af bilen. 4.8 Hvis et andet medlem, der har reserveret pågældende bil, forhindres i at bruge bilen som følge af for sen aflevering eller brug af bilen uden reservation, er det skadelidte medlem berettiget til at anvende rimelige alternative 5

7 transportløsninger (leje af bil, brug af taxa e l) og til at få godtgjort evt. ekstraudgifter i forbindelse hermed af foreningen. Det medlem, der har afleveret for sent eller brugt bilen uden reservation, er forpligtet til at godtgøre foreningen den nævnte ekstraudgift, dog højst et beløb svarende til depositum. 4.9 Foreningen eller dens medlemmer kan ikke gøres ansvarlige for evt. følgeudgifter i forbindelse med situationer beskrevet i 4.7 og Registrering af forbrug 5.1 Medlemmerne registrerer deres brug af foreningens biler ved 1) at registrere kørslen med starttidspunkt samt kilometerstand ved start og slut og 2) at inddatere start- og slutkilometertal i foreningens bookingsystem under pågældende reservation. 5.2 Såfremt bilen benyttes ud over reservationsperioden jævnfør pkt. 4.7 skal medlemmet ufortøvet informere foreningens administration herom. 6 Betaling af kørsel 6.1 Anvendelse af Helsingør Delebilers biler betales iht. foreningens takstsystem og dækker betaling for den tid, en bil reserveres og de kørte kilometer. Iht. takstsystemet medfører reservation af en bil i 6, 12, 24 timer osv. betaling for et antal faste kilometer. Priserne er inkl. drivmidler mv. 6.2 Medlemmernes forbrug af foreningens biler opgøres månedligt, hvorefter faktura er tilgængelig i bookingsystemet. Medlemmerne adviseres om, hvornår faktura er udarbejdet. 6.3 Der gives betalingsfrist på 8 dage og efter udløb af betalingsfristen pålignes renter med den til en hver tid gældende diskontorente med tillæg af 5 %. Ved fremsendelse af rykker pålignes et administrationshonorar i overensstemmelse med den til en hver tid gældende prisliste. 6.4 Medlemmer, der ikke tilmelder betaling til Helsingør Delebiler til automatisk betaling (pbs), pålignes et månedligt administrationsgebyr, hvis størrelse fremgår af prislisten. 6.5 Bestyrelsen kan midlertidigt inddrage muligheden for at reservere biler for medlemmer, der er i restance. 6.6 Medlemmer, der er i restance i mere end én måned, kan ekskluderes af foreningen. Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen. 7 Check af bilen før brug 7.1 Medlemmet skal tjekke bilens tilstand inden brug. Indvendigt såvel som udvendigt tjekkes for skrammer, buler, punkteringer o.l. Nye fejl i forhold til de allerede registrerede skal registres i kørebogen. 7.2 Inden bilen tages i brug, udfyldes kørebogen med start-kilometer. Det tjekkes, om den tidligere fører har noteret korrekt slut-kilometer svarende til det nuværende start-kilometer. 7.3 Evt. tvister mellem foreningens medlemmer vedrørende denne bestemmelse afgøres endeligt af bestyrelsen. 8 Bilens stand ved aflevering 8.1 Medlemmet forpligter sig til at aflevere bilen før udløb af den reserverede periode. 8.2 Aflevering er kun sket korrekt hvis: bilen er parkeret på standpladsen i aflåst stand. bilen indeholder alle de til bilen hørende papirer. bilens start-km og slut-km er anført korrekt bilen er tjekket for skrammer, buler, fejl og mangler og disse er anført i kørebogen bilens tank er min. ¼ fuld bilen er tømt for affald og egne effekter og fremtræder pæn og køreklar. bilen indeholder alt til bilen hørende udstyr. 8.3 Ved mangelfuld aflevering pålægges det misligholdende medlem et gebyr i henhold til den en hver tid gældende prisliste. 9. Vedligehold, påfyldning af brændstof, omgang med køretøjerne 9.1 Anvendelse af Helsingør Delebilers biler skal ske med omtanke og forsigtighed. Bilerne er alle røgfri. 6

8 9.2 Dyr må kun medtages, hvis de holdes i en dertil beregnet transportkasse. Bilen skal efterfølgende støvsuges, før den afleveres af medlemmet. 9.3 Ved brug af bilen skal medlemmet kontrollere væskestand og dæktryk jævnfør manualen. Generelt skal bilens instruktionsbog følges, og medlemmer er ansvarlig for misligholdelse i den forbindelse. 9.4 Ved påfyldning af benzin anvendes foreningens benzin-betalingskort, der ligger sammen med bilens nøgler i nøgleskabet. 9.5 Det er hvert enkelt medlems ansvar at sørge for, at bilerne er udvendigt rengjort (vasket).(bilerne vaskes dog ikke i frostvejr.) 9.6 Medlemmet skal medvirke til at sikre bilen mod tyveri og hærværk. 9.7 Foreningens bestyrelse udpeger blandt medlemmer faddere, der er ansvarlige for, at bilerne kommer til rettidig eftersyn og service og i øvrigt er bestyrelse og medlemmer behjælpelige med tekniske og andre spørgsmål vedr. bilerne. 10 Mindre fejl, sammenbrud, ulykker og skader 10.1 Ved fejl, sammenbrud ulykker og skader på bilen skal Kronborg Auto kontaktes på Desuden underrettes formand eller administrator og bilens fadder snarest muligt. Formand kan kontaktes på 10.3 Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af Helsingør Delebilers bestyrelse. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o.l. ikke blive refunderet Helsingør Delebiler har taget alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er Helsingør Delebiler imidlertid ikke ansvarlig derfor, og ej heller for eventuelle følger deraf I tilfælde af skade er medlemmet forpligtet til: omgående at underrette politiet, dersom en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade. at skaffe navn og adresse på de implicerede parter og eventuelle vidner. ikke at anerkende ansvar eller skyld ikke at forlade bilen uden der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse, samt endvidere at tilstille Helsingør Delebiler en udførlig beskrivelse af uheldet og udfylde skadesanmeldelse, som ligger i bilen Medlemmet er pligtig til så vidt muligt at begrænse skadens omfang. Videre kørsel efter skadens indtræden er kun tilladt med bestyrelsens accept Medlemmet er ansvarlig for skader, der opstår som følge af, at disse regler er brudt I tilfælde af skader eller tab af køretøj er medlemmet forpligtet til at betale for de fulde udgifter, såfremt medlemmet har brudt de kontraktmæssige forpligtelser, forsikringspolicer eller loven. I øvrigt er medlemmet forpligtet til at dække udgifter op til den i prislisten anførte selvrisiko Et medlem, der er involveret i en færdselsforseelse i en af Helsingør Delebilers køretøjer skal betale administrationsudgifter, jf. prislisten for Helsingør Delebilers medvirken i behandling af sagen. 11 Opbevaring af kørekort 11.1 Medlemmet er forpligtet til at medbringe kørekort under al kørsel Hvis medlemmet mister sit kørekort, mistes retten til at anvende Helsingør Delebilers køretøjer Medlemmet er forpligtet til straks at oplyse Helsingør Delebiler om enhver inddragelse eller indskrænkning af sit kørekort. 12 Bøder 12.1 Det enkelte medlem betaler selv bøder, herunder parkeringsbøder ved brug af Helsingør Delebilers køretøjer. 7

9 12.2 Helsingør Delebiler kan oplyse politiet om, hvilket medlem der i en given periode har anvendt bilen Administrationsudgifter for Helsingør Delebilers medvirken til behandling af evt. bøde/straffesag i forbindelse med et medlems brug af Helsingør Delebilers biler kan pålægges medlemmet, jfr. prislisten. 13 Begrænsninger vedr. anvendelse af Helsingør Delebilers biler 13.1 Helsingør Delebilers biler må ikke benyttes til person- eller godstransport mod betaling hverken direkte eller indirekte, til at trække eller slæbe et andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver art. Godkendt trailer eller campingvogn, der overholder vægt og mål, må dog slæbes, jfr. bilens manual, til entreprenørkørsel eller kørsel med gods eller varer, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid af nogen person der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin. 14 Afgørelse af tvister 15.1 Tvister mellem medlemmer om forhold vedrørende foreningen og forståelse af vedtægter, medlemsvilkår, prislister mv. afgøres endeligt af bestyrelsen efter indhentning af relevante informationer fra begge de uoverensstemmende parters side. 15 Ændringer i aftalegrundlaget 16.1 Enhver aftale mellem foreningen og dens medlemmer, hvorved foreningens til en hver tid gældende vedtægter, medlemsvilkår, prislister mv. er fraveget, fordrer skriftlighed. ********** Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling Helsingør, den 28. april

10 Forslag til prisliste Indmeldelse og kontingent Indmeldelsesgebyr, ordinært medlemskab Kr Indmeldelsesgebyr, tillægsmedlemskab Kr. 500 Depositum Kr Kontingent, ordinært medlemskab Kr. 200 Kontingent, tillægsmedlemskab Kr. 0 Aflysning af reservationer Mere end 14 dage før dage før (% af oprindelig reservationspris (tid og km)) 40 % 3-7 dage før 50 % Mindre end 3 dage før 60 % Hvis bilen afsættes til anden side betales ikke aflysningsgebyr! Administrationsgebyr. mv For sent aflevering pr. times påbegyndt forsinkelse (jf. medlemsvilkår Kr ) Manglende indtastning af km-tal (pr. reservation) Kr. 25 Rykker for betaling Kr. 200 Spærring for reservationer som følge af restance Kr. 300 Administrationsgebyr for medlemmer, der ikke anvender automatisk Kr. 25 betaling af regninger (pbs) (pr måned) *) Mangelfuld aflevering (jf. medlemsvilkår 8.2 og 8.3.) Kr. 100 Tab af nøgle til nøgleskab Kr. 500 Medvirken ved behandling af færdselsforseelse og eller Kr. 100 bøde/straffesag (pr. time der medgår til sagen) Selvrisiko (ved selvforskyldte uheld, hvor reparationer skal ske via Kr foreningens forsikring) *) Opkræves ikke ved første opkrævning efter indmeldelse Forbrugspriser: Pakkerne' er inkl. et minimum kilometertal. Det er dog muligt at booke bilerne i kortere tidsrum end pakkerne og mindst 1 time FORBRUGSPRISER (Taget fra Nordsjællands Delebil) Pakke 6_timer inkl 30 km Pakke 12_timer inkl 50 km Pakke 24_timer inkl 60 km Pakke 1_uge Pr.ekstra km Pr. ekstra time inkl 420_km Bilgrp. 1: Renault Clio ,30 25,00 Bilgrp. 2: Type a la Ford Focus/Fiat Qubo ,60 28,00 Bilgrp. 3: Type a la Toyota Hiace varevogn ,00 25,00 Bilgrp. 4: Renault Twingo/VW UP! ,80 18,00 Bilgrp. 5: Type a la Toyota Verso/Avensis Stw ,00 28,00 9

11 Pris eksempler ved forskellige ture: Type af tur + bil Den korte i en Renault Twingo/VW UP! Stengade 59, Helsingør Den mellemkorte i en Renault Stengade 59, Twingo/VW UP! Helsingør Den mellemlange i en Stengade 59, Twingo/VW UP! Helsingør Den lange i en Twingo/VW UP! Stengade 59, Helsingør Den lange i en Renault Clio Stengade 59, Helsingør Den rigtig lange i en Renault Stengade 59, Clio Helsingør I alt (km) Altal timer Pris (kr.) t/r Prøvestencenteret 7,4 1 31,32 t/r Roskilde t/r Vordingborg t/r Ålborg t/r Ålborg t/r Paris uge

12 Indmeldelsesliste 11

13 Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING 12

14 13

15 14

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

Vilkår for brugen af bilerne i Munksøgård Delebilforening (delebil.munksoegaard.dk).

Vilkår for brugen af bilerne i Munksøgård Delebilforening (delebil.munksoegaard.dk). Vilkår for brugen af bilerne i Munksøgård Delebilforening (delebil.munksoegaard.dk). 1 Foreningsbaseret delebilsforening Munksøgård Delebilforening er en non-profit brugerstyret delebilsforening. Det betyder

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Medlem/Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Medlem/Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. Medlem/Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Taarbæk Søbad (herefter Foreningen), og har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, beliggende i Rosenhaven, Taarbæk Strandvej 80,

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter

Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Hornslet Vandværk A.m.b.a. Vedtægter Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. august 1928, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HORNSLET VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A.

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Børkop Vandværk A.m.b.A. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER.

Stiftet 14. februar ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. Stiftet 14. februar 1979. ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. VEDTÆGTER. ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 1. NAVN. 1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR STRØBY EGEDE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet STRØBY EGEDE VANDVÆRK 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. marts 1949 er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Andelsselskabet Strøby

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dets navn er Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. oktober 2009 og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet, der er stiftet i 1903, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gundsømagle Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Haderslev Kommune. FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet Stativlauget Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C 1 Navn og hjemsted: 1.1. Fællesskabets navn er Administrationsfællesskabet Stativlauget. 1.2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Vejledning nr. 100 03/2012 Gammelt nr. 100 Emne: Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BROBYVÆRK ANDELSVANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. juni 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Brobyværk Andelsvandværk. Selskabet har hjemsted i Broby Kommune.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a. formål. medlemmer. medlemmernes rettigheder. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt Vedtægter for Viby Vandværk a.m.b.a Selskabet, der er stiftet i 1908, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Viby Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Roskilde Kommune. 1 formål Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Høje Hasseris Grundejerforening

Vedtægter for Høje Hasseris Grundejerforening Vedtægter for Høje Hasseris Grundejerforening Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Grundejerforening. Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål er at forestå

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a. Tebstrup Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tebstrup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune.

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vedtægter. Hadsund Vandværk

Vedtægter. Hadsund Vandværk Vedtægter for Hadsund Vandværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hadsund Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet i 1907, er et andelsselskab, hvis navn er Gyrstinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.)

VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.) VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.) Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Janderup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for Interessentskabet Kristrup Vandværk Stiftet den 24. april 1905 - rent vand i 100 år

Vedtægter for Interessentskabet Kristrup Vandværk Stiftet den 24. april 1905 - rent vand i 100 år Vedtægter for Interessentskabet Kristrup Vandværk Stiftet den 24. april 1905 - rent vand i 100 år Selskabet, der er stiftet den 24. april 1905, er et interessentskab, hvis navn er Interessentskabet Kristrup

Læs mere

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar)

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Vedtægter for 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: Selskabet har hjemsted i Ringkøbing- Skjern_ Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Hundslund Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HUNDSLUND VANDVÆRK a.m.b.a. 4 medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i

Læs mere

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 1 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

VEDTÆGTER. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ørslev Vandværk A.m.b.a. formål

VEDTÆGTER. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ørslev Vandværk A.m.b.a. formål VEDTÆGTER FOR Ørslev VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ørslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Vordingborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bækmarksbro Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lemvig Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. november 1964, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Grimstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Helle Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Galten Vandværk

Vedtægter for Galten Vandværk 1 Navn og hjemsted Vedtægter for Galten Vandværk Selskabet, der er stiftet den 6. maj 1929, er et andelsselskab ved navn Galten Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere