Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet"

Transkript

1 Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet Oktober 2016

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 3. oktober 2016 RN 408/16 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om DRG-systemet, som blev indledt med en beretning i Vi har tidligere behandlet sagen i notater til Statsrevisorerne af 20. januar 2012 og 4. marts Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Det er Rigsrevisionens vurdering, at Sundheds- og Ældreministeriet med udrulning af det nye nationale sundhedsdataprogram Sundhedsdataprogrammet er ved at tilvejebringe et godt grundlag for at kunne forbedre kvaliteten af de data og registreringer, som ligger til grund for DRG-systemet og Landspatientregisteret. Ministeriet har som led heri bl.a. taget initiativ til at forbedre regionernes og sygehusenes registrering af patienternes sygdomme og behandling og at sikre en større standardisering af regionernes indberetninger af økonomi- og aktivitetsdata i fordelingsregnskaberne. Rigsrevisionen har noteret sig, at ministeriet har taget en række initiativer, og vurderer, at sagen kan afsluttes. Rigsrevisionen baserer konklusionen på følgende: Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Fortsat notat Sagen afsluttes Sundheds- og Ældreministeriet har i samarbejde med de lægevidenskabelige selskaber og regionerne udarbejdet specialespecifikke retningslinjer, som skal styrke den specialespecifikke registrering af patienternes sygdomme og behandlinger. Sundheds- og Ældreministeriet er som led i Sundhedsdataprogrammet ved at indføre et nyt Landspatientregister (LPR3) og forbedre definitioner af begreber, som skal medføre en mere præcis og entydig registrering af den ambulante behandling og dermed en bedre beskrivelse af patientbehandlingen på det ambulante område. Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne er ved at udfolde en ny strategi for registrering af aktivitet på sygehusene, som skal resultere i mere præcise retningslinjer for registreringen af aktiviteten, styrke undervisningsindsatsen samt validerings- og kvalitetssikringen af data. Initiativerne skal tilsammen forbedre kvaliteten af registreringen af patienternes sygdomme og behandlinger. Sundheds- og Ældreministeriet har øget antallet af sammedagspakker for i højere grad at skabe sammenhængende ambulante patientforløb på sygehusene og en hensigtsmæssig afregning. Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Sundhedsdataprogrammet understøtter regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre med fokus på synlighed om data som redskab til at løfte kvaliteten i behandlingen. Formålet med programmet er at sikre stabil levering af relevante nationale sundhedsdata om kvalitet, aktivitet og økonomi til sundhedspersonale på tværs af sektorer og til beslutningstagere i sundhedsvæsenet.

3 2 Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har taget initiativ til at ensarte regionernes indberetninger af økonomi- og aktivitetsdata i fordelingsregnskaberne. Initiativerne skal tilsammen øge kvaliteten i fordelingsregnskaberne og hermed forbedre grundlaget for beregningen af DRG-taksterne. I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i august 2011 en beretning til Statsrevisorerne om DRG-systemet. Beretningen handlede om DRG-systemet og det datagrundlag, som bruges til at udregne de takster, der anvendes i den økonomiske styring af de offentlige sygehuse. Taksterne er et landsgennemsnit af udgifterne til behandling og pleje af patienter på offentlige sygehuse. Datagrundlaget udgøres primært af oplysninger om patienternes sygdom og behandling og de udgifter, der er knyttet dertil. Sygehusene indberetter data til DRG-systemet, bl.a. gennem Landspatientregisteret og sygehusenes fordelingsregnskaber, som er den enkelte regions og sygehusenes udgifter fordelt på de afdelinger, hvor patienterne modtager behandling. Beretningen viste, at sygehusene havde et meget omfattende brug af DRG-systemet, og at der var et betydeligt behov for at forbedre kvaliteten af de data, som systemet anvender. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at der var behov for at forbedre kvaliteten af de data og registreringer, som DRG-systemet anvender. Statsrevisorerne fremhævede, at Sundhedsstyrelsen burde sikre fælles retningslinjer for registreringen inden for de enkelte lægevidenskabelige specialer og for definitionen af ambulante besøg. Statsrevisorerne bemærkede desuden, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu Sundheds- og Ældreministeriet) sammen med regionerne burde tage initiativ til at reducere det høje fejlniveau i sygehusenes registreringer af sygdomme og behandlinger. Endvidere fandt Statsrevisorerne det ikke tilfredsstillende, at ukorrekte og forsinkede data i DRG-systemet medførte, at beregningen af takster og styringen af sygehusenes økonomi mv. hvilede på et usikkert grundlag selv efter en længere årrække med kendskab til et højt fejlniveau. I den forbindelse fandt Statsrevisorerne, at sygehusenes fordelingsregnskaber burde indberettes til tiden og i den rette kvalitet. 4. På baggrund af beretningen, Rigsrevisionens tidligere notater og Statsrevisorernes bemærkninger har vi fulgt op på følgende punkter: Et opfølgningspunkt afsluttes, når Statsrevisorerne på baggrund af indstilling fra Rigsrevisionen vurderer, at myndighedernes initiativer er tilfredsstillende. Opfølgningspunkt Sundhed- og Ældreministeriets initiativer til at understøtte den specialespecifikke registrering på sygehusene. Sundhed- og Ældreministeriets og regionernes initiativer, som skal forbedre kvaliteten af registreringen af patienternes sygdomme og behandlinger, samt ministeriets initiativer for at sikre en bedre beskrivelse af patientbehandlingen i ambulatorierne. Sundhed- og Ældreministeriets og regionernes initiativer og fortsatte arbejde med at få sygehusenes fordelingsregnskaber indberettet med den rette kvalitet. Status Behandles i dette notat. Behandles i dette notat. Behandles i dette notat. 5. Vi redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen på ovenstående punkter. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på

4 3 II. Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer 6. Vi gennemgår i det følgende Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer i forhold til de udestående opfølgningspunkter. 7. Rigsrevisionen har siden afgivelsen af notat til Statsrevisorerne af 4. marts 2014 fulgt området gennem møder med Sundheds- og Ældreministeriet og skriftlige redegørelser fra ministeriet. Initiativer, som understøtter den specialespecifikke registrering 8. Statsrevisorerne konstaterede, at Sundhedsstyrelsen burde sikre fælles retningslinjer for sygehusenes registrering inden for de enkelte lægefaglige specialer. 9. Det fremgik af beretningen, at Sundhedsstyrelsen af resursemæssige årsager ikke havde taget initiativ til at udarbejde fælles retningslinjer for sygehusenes registrering af patienter inden for de enkelte lægefaglige specialer (specialespecifikke retningslinjer). Retningslinjerne, der skulle understøtte sygehusenes basisregistrering af patienterne, skulle sikre en mere ensartet registrering inden for de enkelte lægefaglige specialer på tværs af regioner og sygehuse. Konsekvensen af den manglende nationale koordinering var, at regioner og sygehuse hver især var begyndt på dette arbejde, hvilket udgjorde en risiko for uensartet registrering af patienter og behandling på tværs af regionerne. 10. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at der i dag er udarbejdet specialespecifikke retningslinjer inden for 10 lægefaglige specialer, som understøtter retningslinjerne for basisregistreringen af patienternes sygdomme og behandling. Sundhedsdatastyrelsen er i løbende dialog med de lægefaglige selskaber for at vurdere behovet for at ajourføre de specialespecifikke retningslinjer og for nye specialespecifikke retningslinjer. Behovet for specialespecifikke retningslinjer er p.t. dækket med de eksisterende retningslinjer. 11. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Sundheds- og Ældreministeriet i samarbejde med de lægevidenskabelige selskaber og regionerne har udarbejdet specialespecifikke retningslinjer for at understøtte de generelle retningslinjer for registreringen, og at Sundhedsdatastyrelsen sammen med de lægevidenskabelige selskaber løbende vurderer behovet for nye retningslinjer. Rigsrevisionen vurderer derfor, at denne del af sagen kan afsluttes. Initiativer, som generelt forbedrer kvaliteten af registreringen af patienternes sygdomme og behandlinger 12. Statsrevisorerne bemærkede, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu Sundheds- og Ældreministeriet) og ledelserne i regionerne og på sygehusene burde tage initiativ til at reducere det høje fejlniveau i registreringer af sygdomme og behandlinger. Desuden bemærkede Statsrevisorerne, at ministeriet burde sikre fælles retningslinjer for definitionen af ambulante besøg. 13. Det fremgik af beretningen, at registreringen på sygehusene af patienternes sygdomme og behandlinger ikke havde en tilfredsstillende kvalitet. Den manglende kvalitet medførte bl.a., at DRG-takster blev fejlbehæftede. Desuden viste beretningen, at Sundhedsstyrelsen ikke havde foretaget en definition af ambulante besøg og kun i begrænset omfang havde indført en samlet afregning for flere sammenhængende ydelser i et ambulant forløb (sammedagspakker). Dette betød, at sygehusene kunne opnå en kunstig høj afregning for de enkelte ambulante ydelser ved at indkalde patienterne flere gange i et ambulant forløb i stedet for at samle besøgene på samme dag.

5 4 Landspatientregistret (LPR) er et nationalt register over patienters kontakt med det danske sygehusvæsen. LPR indeholder bl.a. data om patienternes sygdomme og behandling. LPR anvendes i den generelle sundhedsplanlægning og styring på sundhedsområdet, i sundhedsforskningen og til information over for borgere om bl.a. ventetider. Endvidere bruges data i LPR som grundlag for den kommunale medfinansiering af sygehusdriften og til økonomisk afregning med sygehusene. Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter indeholder basiskrav til registreringen af patienternes kontakter med sygehusene på tværs af alle lægefaglige specialer. Bedre mulighed for registrering af ambulante besøg med det nye Landspatientregister (LPR3) 14. Det fremgik af beretningen, at det eksisterende Landspatientregister (LPR) rummer udfordringer i forhold til den måde, de ambulante patienter registreres. Bl.a. kan man ikke i det nuværende LPR entydigt skelne mellem, hvilke koder der knytter sig til de enkelte ambulante besøg, når en patient har flere besøg samme dag. 15. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at der i løbet af 2018 vil blive indført et nyt LPR (LPR3), hvor alle patienters kontakt med sygehusvæsenet vil blive indberettet som selvstændige kontakter med oplysninger om patienternes diagnoser og behandling. Det nye LPR indføres som led i Sundhedsdataprogrammet, som er ministeriets nye nationale program for udvikling af en ny it-infrastruktur på sundhedsområdet og samarbejde omkring brug og deling af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner. 16. Det nye LPR medfører bl.a., at det vil blive muligt at bevare sammenhængen mellem patienternes diagnose og behandling. Derudover forbedres datakvaliteten ved at sikre bedre definition af begreber, hvormed indrapporteringen af data bliver mere entydig. Sundhedsog Ældreministeriet har oplyst, at det nye LPR vil give nye muligheder for på længere sigt at optimere behandlingsforløbene. Ny strategi til at forbedre registreringen på sygehusene 17. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at ministeriet sideløbende med indførelsen af det nye LPR har udarbejdet en ny strategi, der skal forbedre registreringen på sygehusene og dermed kvaliteten af de data, der leveres fra sygehusene til LPR. Strategien er udarbejdet som led i ministeriets sundhedsdataprogram. Som grundlag for strategien har Sundhedsdatastyrelsen kortlagt den nuværende registreringspraksis på sygehusene. Kortlægningen viste bl.a., at der blandt sundhedspersonalet på sygehusene har været en udbredt opfattelse af, at de generelle retningslinjer for registrering Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter (herefter Fællesindholdet) gav et betydeligt rum for fortolkning, hvilket har ført til, at der mange steder er udarbejdet lokale vejledninger til hele eller dele af Fællesindholdet. Dette har ført til en uens praksis for registrering. Strategien resulterede i anbefalinger rettet mod at revidere retningslinjerne for registrering, herunder Fællesindholdet, arbejdsgangene for registrering på sygehusene samt kvalitetssikring og validering af indberettede data, som er gennemgået nedenfor. 18. Sundheds- og Ældreministeriet har om revision af retningslinjerne oplyst, at Sundhedsdatastyrelsen sammen med regionerne er ved at revidere Fællesindholdet for registreringen, herunder identificere de områder, der medfører forskelle i den lokale fortolkning af retningslinjerne. Dette er grundlaget for at foretage en præcisering af retningslinjerne på disse områder. Herudover har Sundhedsdatastyrelsen igangsat formidling af information om Fællesindholdet i form af yderligere vejledningsmateriale og undervisningsaktiviteter. 19. Sundheds- og Ældreministeriet har om ændring af arbejdsgangene oplyst, at et centralt element i strategien er, at indberetningerne fremover primært skal baseres på de oplysninger, som klinikkerne lægger ind i journalen som dokumentation for behandlingen. Hermed baseres registreringen i mindre omfang på efterregistrering foretaget af andre personalegrupper, og risikoen for fejl reduceres dermed. Samtidig kommer indberetningerne til at ligge tættere på patientens behandlingsforløb og den kliniske praksis, bl.a. som følge af indførelsen af det nye LPR.

6 5 Desuden er målet at få skabt et generelt større ledelsesfokus på registreringsopgaven. Hertil skal bl.a. opstilles en række nøgleindikatorer for registreringspraksis og datakvalitet, som kan indgå i regionernes og sygehusenes styringsgrundlag. Ministeriets og regionernes forventning er, at dette vil kunne skærpe ledelsens fokus på, at data i højere grad bliver korrekte, tidstro og relevante. 20. Sundheds- og Ældreministeriet har videre oplyst, at ministeriets overvågning af data til LPR vil blive styrket. Formålet er at forbedre kvalitetssikring og validering af indberettede data. Overvågningen vil have fokus på variationen i de indberettede data, hvilket skal gøre det muligt at kontrollere data, som ikke er klinisk eller fagligt begrundet. Samtidig vil de decentrale validerings- og kvalitetssikringsprocesser på sygehusene blive forbedret. Dette skal bl.a. ske ved, at ledelse og registreringsansvarlige på sygehusene hurtigere får adgang til data i en overskuelig form med henblik på en løbende kontrol af data. Kontrollen skal bl.a. have fokus på udsving i data som grundlag for at vurdere, om disse er udtryk for aktuelle ændringer i aktiviteterne på afdelingerne eller fejl i registreringen. Flere sammedagspakker er indført 21. Det fremgik af beretningen, at de ambulante besøg ikke var klart nok defineret i Fællesindholdet. Det betød, at sygehusafdelinger kunne tilrettelægge og indberette flere ambulante besøg for den samme patient fx et besøg hos en læge med henblik på samtale og et ambulant besøg for en blodtryksmåling over flere dage og dermed opnå en højere afregning. Ud over at dette kunne være til gene for patienterne, var der også en risiko for, at takstafregningen blev kunstig høj, fordi sygehusene kunne opnå afregning for hvert besøg. Det lykkedes ikke at præcisere definitionen af ambulante besøg, men i stedet havde Sundhedsstyrelsen indført sammedagspakker, som betød, at sygehusene opnåede én samlet afregning for et ambulant forløb. Dette skulle give sygehusene incitament til at samle sammenhængende ydelser på samme dag og herved sikre mere sammenhængende patientforløb. Sammedagspakkerne var dog på det tidspunkt kun blevet indført på få områder. 22. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at der i dag er indført 49 sammedagspakker på det ambulante område. Dette afspejler, at Sundhedsstyrelsen gennem de seneste år har haft stort fokus på at etablere det nødvendige antal sammedagspakker, som kan muliggøre sammenhængende patientforløb. Indførelsen af sammedagspakkerne er sket løbende i samarbejde med de lægevidenskabelige selskaber og regionerne. Det er ministeriets vurdering, at der i dag er det antal pakker, som afspejler behovet, men at antallet af pakker samtidig vil stige, i takt med at den kliniske praksis ændrer sig til mere ambulant behandling. Opsamling 23. Rigsrevisionen finder det positivt, at Sundheds- og Ældreministeriet på flere områder har taget initiativ til at forbedre registreringen af patienternes sygdomme og behandling. Forudsætningen for at opnå den ønskede effekt er dog, at initiativerne implementeres korrekt. Dels indføres et nyt LPR-system, som giver mulighed for en mere præcis og entydig registrering, der i højere grad afspejler den kliniske praksis, dels vil ministeriet sammen med regionerne arbejde ud fra en klart defineret strategi for bedre registrering. Strategien omfatter bedre retningslinjer for registreringen, ændrede arbejdsgange samt en ny og bedre validering og kvalitetssikring af data. Endelig har ministeriet med indførelsen af sammedagspakker taget initiativ til i højere grad at skabe sammenhængende patientforløb og en hensigtsmæssig afregning for ambulante forløb. Rigsrevisionen vurderer med disse initiativer, at denne del af sagen kan afsluttes.

7 6 Fordelingsregnskaberne fordeler sygehusenes og regionernes udgifter til behandling og pleje ud på de kliniske afdelinger og tværgående kliniske afdelinger. Fordelingsregnskaberne viser, hvad en aktivitet koster på en afdeling. Fordelingsregnskaberne indgår som et vigtigt grundlag for beregning af taksterne i DRG-systemet. Initiativer til at få sygehusenes fordelingsregnskaber indberettet med den rette kvalitet 24. Statsrevisorerne bemærkede, at sygehusenes fordelingsregnskaber burde indberettes til tiden og med den rette kvalitet. Statsrevisorerne fandt det således ikke tilfredsstillende, at ukorrekte og forsinkede data i DRG-systemet medførte, at beregningen af takster og styring af sygehusenes økonomi mv. hvilede på et usikkert grundlag selv efter en længere årrække med kendskab til et for højt fejlniveau. 25. Det fremgik af beretningen, at der var behov for, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu Sundheds- og Ældreministeriet) sammen med regionerne sikrede, at fordelingsregnskaberne, som indgår som grundlag for beregningen af DRG-taksterne, generelt fik en højere kvalitet. Dette ville gøre de endelige takster mere retvisende. Beretningen viste videre, at ministeriet og regionerne de seneste år i fællesskab havde arbejdet på at ensrette rammerne og kravene til fordelingsregnskaberne, men at der fortsat var en række udfordringer, hvor udgifter til fx implantater, lægeløn og medicin ikke var direkte koblet til den enkelte patient. De generelle indberetningskrav til fordelingsregnskaberne er skærpet 26. Som led i ministeriets sundhedsdataprogram kortlagde Statens Serum Institut i 2015 processerne omkring dannelsen af de årlige DRG-takster. Formålet med kortlægningen var at opstille en række anbefalinger, som kunne sikre mere retvisende takster, herunder reducere risikoen for fejl i forbindelse med beregning af taksterne. Kortlægningen havde bl.a. fokus på en forbedring af sygehusenes og regionernes fordelingsregnskaber, herunder at samarbejdet mellem regionerne og Statens Serum Institut i forbindelse med indberetningen af data blev styrket. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at kortlægningen skal resultere i en større standardisering af indberetning af økonomi- og aktivitetsdata i fordelingsregnskaberne, hvor omfanget af særregler og forsøg på at tilgodese lokale forhold vil blive begrænset. Dette gælder bl.a. i forhold til opgørelse af forskellige typer omkostninger og valg af nøgler til fordeling af omkostninger på aktiviteter. En større ensretning af krav til indberetning af økonomidata vil sammen med en mere ensartet registreringspraksis på sygehusene betyde, at væsentlige fejlkilder i grundlaget for beregningen af DRG-taksterne elimineres, og taksterne vil blive mere retvisende. Endvidere vil ministeriet i samarbejde med regionerne udarbejde et nyt it-værktøj til indberetning af fordelingsregnskaberne, som skal afløse de nuværende Excel-løsninger. Dette vil også kunne bidrage til en større standardisering i udarbejdelsen af fordelingsregnskaberne, og redskabet vil kunne reducere personafhængigheden for så vidt angår indberetningen. Fordeling af lægeløn, implantater og dyr medicin 27. Det fremgik af beretningen, at ministeriet og regionerne de seneste år i fællesskab havde arbejdet på at ensrette rammerne og kravene til fordelingsregnskaberne, men at der fortsat var en række udfordringer, hvor udgifter til fx lægeløn, implantater, og medicin ikke var direkte koblet til den enkelte patient. 28. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at standardiseringen af økonomidata i fordelingsregnskaberne bl.a. omfatter fordelingen af lægeløn, implantater og medicin. Således bliver fordelingen af lægeløn allerede i dag baseret på lægernes vagtskemaer. For fordelingen af implantater og medicin overvejes forskellige muligheder, herunder om opgørelse og fordeling kan tage afsæt i standardpriser for specifikke medicinske præparater og implantater. Derved kan sygehusene alene fokusere på at identificere, hvilke patienter der har fået en bestemt medicinsk behandling eller implantat, og derefter tilknytte standardomkostningen for det pågældende præparat eller implantat. Derved undgås det, at implantat- og medicinomkostninger fordeles jævnt på alle patienter på en given afdeling, hvilket påvirker taksterne uhensigtsmæssigt.

8 7 Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har endvidere taget initiativ til at etablere et nyt register for implantater, Formålet er i første omgang sporing af implantater ud fra et patientsikkerhedssynspunkt, men i den udstrækning oplysningerne fra registret kan anvendes til at præcisere udgifter til implantater, og hvilke patienter der har fået indopereret implantater, vil disse oplysninger også indgå til standardisering af økonomidata i fordelingsregnskaberne. 29. Derudover er det med indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne for 2017 blevet aftalt, at der skal etableres et nyt nationalt register for sygehusmedicin. Registret, som skal være etableret senest med udgangen af 2017, vil bl.a. give bedre muligheder for at følge og styre forbruget af sygehusmedicin. Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at registret på sigt vil kunne udgøre grundlaget for at koble medicinudgifter til de rigtige patienter og dermed forbedre grundlaget for at kunne beregne mere retvisende takster. Opsamling 30. Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har på en række områder taget initiativ til at ensarte regionernes indberetninger af økonomi- og aktivitetsdata i fordelingsregnskaberne. Rigsrevisionen finder det positivt, at ministeriet har taget en række initiativer, og vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr. 13/2011) 21. oktober

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om problemerne med at udvikle og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 8. november 2011. Sag nr. 4. Emne: om. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 8. november 2011. Sag nr. 4. Emne: om. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 8. november 2011 Sag nr. 4 Emne: om bilag Statsrevisorerne 2010-11 Beretning nr. 11 Beretning om DRG-systemet Offentligt 11/2010 Beretning om DRG-systemet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Marts 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige lønadministration

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s økonomi

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s økonomi Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s økonomi Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DSB s økonomi (beretning nr. 15/2013) 1. juni 2016 RN 704/16 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2014 om satspuljen Finansministerens redegørelse af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene December 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde REGION SJÆLLAND Beretning nr. 17 (side 244 250) Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets lagre September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre Forsvarsministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN REVISIONSBERETNING NR. 10 SIDE

REGION HOVEDSTADEN REVISIONSBERETNING NR. 10 SIDE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 REGION HOVEDSTADEN REVISIONSBERETNING NR. 10 SIDE 490 497 REVISION

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Rigsrevisionens notat om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene (beretning

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om modkøb ved køb af forsvarsmateriel hos udenlandske leverandører December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om modkøb ved køb af forsvarsmateriel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Den danske infrastruktur for sundhedsdata - merværdi og fremtidige planer

Den danske infrastruktur for sundhedsdata - merværdi og fremtidige planer Den danske infrastruktur for sundhedsdata - merværdi og fremtidige planer DaCHI-konference den 2. juni 2015 Danmark har en guldgrube af Sundhedsdata OECD 2013: Danmark har en høj datamodenhed og råder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere