Ishøj Idræts- og Fritidscenter som demoprojekt i Plan C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Idræts- og Fritidscenter som demoprojekt i Plan C"

Transkript

1 Ishøj Idræts- og Fritidscenter som demoprojekt i Plan C Ishøj, den 30. maj 2011/ PUA/VBC kom 1. RESUME - orientering I forbindelse med Ishøj Kommunes deltagelse i Plan C s koncept for energibesparelser har kommunen mulighed for at deltage i et energispareprojekt om energirigtig styring og adfærd i Ishøj Idræts- og Fritidscenter. Fordelen ved at udføre projektet i Gate 21 Plan C regi er, at de medarbejdertimer kommunen har forpligtiget sig til (et mandår pr. år) for en stor del lægges i egen bygningsmasse. Desuden opnås der sparring og rådgivning fra andre parter i Plan C og mulig prisgunstige indkøb hos parterne. Udførelse af første fase forudsætter, at Ishøj kommune deltager i første fase med en egenfinansiering i størrelsesordenen Udgiften forventes sparet hjem med en tilbagebetalingstid på højest 10 år. Demoprojektet er beskrevet nærmere neden for. 2. Baggrund Ishøj Kommune arbejder i mange sammenhænge på at reducere sit energiforbrug og sin CO 2 -emission. Som eksempler kan nævnes følgende: - Ishøj Kommune har underskrevet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om reduktion af sit CO 2 -udslip og tilhører dermed kredsen af Klimakommuner. - Ishøj Kommune har underskrevet en kurveknækkeraftale med Center for Energibesparelser, hvor kommunen har lagt op til en reducering af energiforbruget på 6 % i løbet af 3 år. I sig selv en ambitiøs målsætning, og der skal findes nye og effektive metoder for energibesparelser. - Ishøj Kommunes Økonomiudvalg godkendte i maj 2009 en energiindsatsplan, hvor man udpeger 7 driftssteder som pilotdriftssteder 1

2 - I marts og april måned 2009 vedtog man på successive møder i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi- og planudvalget og sluttelig i byrådet d. 7. april 2009 at Ishøj Kommune skulle deltage i et samarbejde mellem Vestegnskommunerne, Københavns Kommune, forskningsinstitutioner og private firmaer og med det formål at udvikle metoder til energirigtig renovering af bygninger, den såkaldte Plan C (projektsamarbejdet skulle forankres i det daværende Miljøvidenparken, der senere har taget navneforandring til Gate 21 ). Plan C er en organisering, der som nævnt samler både partnere fra det private og offentlige erhvervsliv samt den almene boligsektor. Gate 21 s grundprincip er at opnå merværdi for hver enkel partner ved at samarbejde på tværs i et bredt spektrum af forskellige brancher omkring fællesløsninger, som hver enkel også kan bruge på sit eget område. Med sin status som klimakommune er det af stor betydning at minimere energiforbruget af de store ejendomme, i det det er disse, der bruger ca. 80 % af den samlede energi. Idrætscenteret er både en af disse store ejendomme og det er et af de 7 driftssteder, der i 2009 blev udpeget som pilotdriftssted i forbindelse med kommunens energiindsatsplan. Ishøj Idræts- og Fritidscenter er et aktivt centrum for kulturelle aktiviteter i Ishøj Kommune, hvor både kommunens egne borgere samt mange andre besøgende færdes året rundt. Derved er idrætscentret et synligt driftssted, hvis aktiviteter egner sig til at formidle energitiltag ikke kun til brugerne, men også andre lignende institutioner. Ishøj Idræts- og Fritidscenter er én af to institutioner i Ishøj, som er certificeret efter Grøn Nøgle konceptet. Dette koncept stiller også krav om energistyring samt synliggørelse af driftsstedets miljøindsatser. Det er derfor oplagt, at Ishøj Idræts- og Fritidscenter bliver udpeget som Ishøj Kommunes demoprojekt for energibesparende tiltag under Plan C, i denne sammenhæng et projekt om energirigtig styring, og drift og adfærdspåvirkning. 2

3 3. Formål Ishøj Idræts- og Fritidscenter har, som mange lignende idrætsanlæg, et højt energiforbrug. Dette skal bringes ned ved hjælp af smarte energiløsninger, både ved at optimere styringsenhederne, men også ved en kobling af forskellige systemer, der indtil videre kun har fokus på specifikke formål, men som i en kobling kan give merværdi i form af bedre udnyttelse af de forskellige systemers informationsindhold, fx bookingsystemet koblet med styringssystemet. Med projektet skal der ikke kun arbejdes på at opnå energibesparelser ved hjælp af tekniske tiltag, men også ved smart brugeradfærd. Derfor skal der også sigtes mod at øge brugernes opmærksomhed og bevidsthed om energiforbrug og -besparelser med henblik på at tage denne bevidsthed med hjem til egen husstand. Derved skabes engagerede og motiverede brugere. For Ishøj Kommune skal projektet vise, hvilke tiltag, især i forbindelse med optimeret styring og kobling af de forskellige systemer og anlæg, der har størst effekt, i det det forventes, at koncepterne kan overføres til mange af de store driftssteder i kommunen, især skolerne. Som led i Gate 21 s Plan C-projekt skal de afprøvede tiltag samtidig give øvrige projektpartnere mulighed for at demonstrere de løsninger, de har bidraget til for også en bredere kreds af interessenter, fx andre kommuner eller brancher, der er tilknyttet Grøn Nøgle systemet og har lignende funktioner, fx kongrescentre. 4. Metode Som led i Plan C s delprojekt 5 om styring, drift og adfærd skal idrætscentret indgå i udviklingsarbejdet omkring forbedret CTS-styring (Styring af varmeog ventilationsanlæg samt belysning), en øget integration af energidataopsamling i bygningsdriften og en bedre synlighed af energiforbruget. Der tænkes især på produkter indenfor Niveauopdelte brugergrænseflader, der tilgodeser de forskellige brugergrupper Kobling af dataopsamlings- og CTS-system Løbende visualisering af energiforbrug 3

4 Mulighed for kobling af lokalebookingsystem med CTS-systemet Mulighed for kobling af adgangskontrol og CTS-system Første fase er en kortlægningsfase, hvor der skabes overblik over Centrets konkrete forbrugsprofil Hvor det ville give mest effekt at sætte ind på Hvilke anlægsdele, der skal indgå i demotiltag Hvad de forskellige systemer, der kører på centret pt, kan og Hvilke forventninger vi stiller til de systemer eller anlægsdele, vi ønsker ændringer på Hvilken kompetenceudvikling for driftspersonalet der er behov for Til det kan de interesserede partnere bidrage med evt. input fra deres respektive ekspertise. For at kunne gennemføre kortlægning skal der dog allerede her foretages en vis planlægning og etablering af målere på strategisk udvalgte steder og præsentation af måleresultater for de driftsansvarlige. Denne etablering er en vigtig brik i koblingsmulighederne til styringssystemet, og vil danne basis for det videre arbejde. I anden fase skal man i fællesskab med andre parter i Plan C finde realiserbare løsninger til de ønskede produkter og behov for at kunne realisere løsningerne. Denne fase bliver en udviklings- og planlægningsfase, i det der her skal udarbejdes et koncept til de ændringer, installationer og koblinger, der skal foretages for at opnå energibesparelser. I denne fase forventes det at afholde en workshop, hvor evt. flere aktører under Gate 21 og evt. andre interessenter (fx fra Grøn Nøgle kredsen) kan kommentere og supplere konceptet, således, at der opnås en yderlige optimering inden den tredje fase igangsættes. Tredje fase er afprøvningsfasen. Her etableres de i konceptet udviklede tiltag, som følges op ved jævnlige målinger. I fjerde og sidste fase skal tiltagene vurderes, evt. justeres og publiceres. Det er her, hvor der skabes udgangspunkt for det videre arbejde, således, at der også fremover kan opnås energibesparelser. Her vil den fortsatte synliggørelse spille en vigtig rolle. 4

5 5. Effekt Allerede fra første fase af projektet forventes det at kunne opnå konkrete energibesparelser, i det opgørelse af forbrugsprofilet umiddelbart vil kunne give anledning til at optimere driftstider. Der forventes at opnå bedre kendskab og forståelse for en meningsfyldt kobling af forskellige systemer, der i tilpasset samspil kan føre til optimale styringsforhold og derved mindsket energiforbrug. Derved har kommunen og andre interessenter - bedre forudsætninger for at indarbejde lignende løsninger i fremtidige bygge- eller renoveringsprocesser. Der forventes at kunne opnå en merværdi udover energibesparelser, i det der samtidig forventes større brugertilfredshed, både for de professionelle brugere (driftsfolk) via nemmere styring og slutbrugerne for centret, i det de selv kan bidrage til, at centret er et godt sted for alle. Niveauopdelte brugerflader vil sikre, at driftspersonale med forskellig baggrund kan reagere med målrettet indsats ved driftsforstyrrelser. Yderligere lettes samarbejdet med Teknisk Afdeling i Svømmehallen samt Varmeværkets CTS-afdeling og muligheden for hurtig support fra teknisk personale fra disse forbedres. Derved kan følgeomkostninger og energispild forebygges. 6. Organisering Det er Ishøj Kommune, som er tovholder for projektet. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af - Idrætscentrets ledelse og energiansvarlige - Center for kommunale ejendommes energi-, system- og driftskyndige - Center for Kultur og Fritid - Kommunens IT-center - Kommunens kommunikationscenter - Kommunens kontakt til Plan C (projektleder) Center for kommunale ejendomme er ansvarlig for gennemførelse af det i projektet udviklede koncept. Der forventes at etablere undergrupper, fx ifm bookingsystemet og webdesign (løsninger for synliggørelse) 5

6 7. ØKONOMI Der er indtil videre ikke sat konkrete tal vedr. investeringsomkostninger på det samlede projektet, i det de først vil står klart, når konceptet er udviklet, men der kan allerede nu afses, at der skal anvendes midler til Fase 1. Tiltag Fase 1 (Kortlægningsfase): Etablering af bimålere for varme, elog vandforbrug Signalomkostninger (fra målere til visning på internet og/eller Kommunens energiregistreringssystem) Optimering af styringsanlæggenes brugerflader Omkostning (Tkr) Overslag Finansieringsforslag (Tkr) 600 CKE energisparepulje: Ca. 300 Forventet tilsagn om tilskud fra Varmeværkets energispareforpligtigelser. Overførsel af forventet energibesparelse Overført fra LA21 pulje Ca. 30 Ca. 60 Ca. 210 I alt fase 1 ca. kr Fase 2 (Udviklingsfasen nye energispareideer) Fx Kobling nyt bookingsystem Undervisning personale IK + G21 øvrige partnere i Plan C IK + G21 øvrige partnere i Plan C Gate 21-partnere?? Fase 3 Afprøvning IK (Kultur og fritid) + G21 øvrige partnere i Plan C LA21 pulje Fase 4 Vurdering og synliggørelse Mest personressource Vedr. personressourceforbruget skønnes der til fase 1 at anvende ca mandetimer på projektet, fordelt på følgende måde: Ca. 900 timer som Gate 21/ Plan C-aktiviteter (udvikling, afprøvning, rapportering mm). Ca. 300 timer som driftsrelaterede aktiviteter (planlægning, installation, kompetenceudvikling, måling mm) 6

7 8. Potentielle finansieringsmuligheder: - Anvisning af energibesparelser (IVV) - Evt. LA21-pulje-midler (PBM-center skal dog aftales nærmere) - Evt. tilskud fra Plan C ifm installationer af innovative elementer - Evt. brug af overskydende midler fra energibudgettet 11/12, hvis der er mulighed herfor 9. Samarbejdspartnere Plan C s partnere Sædvanlige samarbejdspartnere/ leverandører fra Ishøj Kommune 10. Tidsplan Forhistorie: Der er afholdt: - Medio april 2011: Kort intromøde på Idrætscentret - Primo maj 2011: Inspirationsworkshop med flere partnere indenfor CTSog datasystemer - Medio ultimo maj: 2011: Udviklingsgruppe/r går i gang med konceptudviklingen Det videre forløb: - Accept af iværksættelse af Fase 1. dd.mm.åå? - Sommer 2011: Case-studie af demoprojekt Idrætscenter (yderlige inspirationer samles fra en bred gruppe, herunder andre kommuner og lignende institutioner) - Sommer/ efterår 2011: Fase 1 bimålere med kommunikationsudstyr installeres på Idrætscentret, personalet uddannes i anvendelsen af dem - Vinter 2011/12: Idrætscentrets driftspersonale deltager i nyudviklet kompetenceudvikling indenfor energiarbejde - Efterår efterår 2012: Afprøvningsfase med evalueringer, justeringer og målinger - Dec 2012: Projektet afsluttes med rapport Ovennævnte forudsætter en overordnet godkendelse fra kommunens ledelse i juni

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Klimastrategi for Stevns

Klimastrategi for Stevns Klimastrategi for Stevns Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for Stevns Kommunes klimastrategi... 4 Status for Stevns kommune... 4 Økonomisk estimat... 4 - Et ambitiøst mål... 5

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og integrationsministeriet Satspuljen 01 15.75.75.70 Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere