VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.0α (alfa)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.0α (alfa)"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.0α (alfa) Dato:

2 Forord I forbindelse med overgang fra LPR2 til LPR3 vil Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2016, Vejledningsdel og regelsæt blive afløst af Vejledning til indberetning til Landspatientregistret og et tilhørende sæt integrerede valideringsregler. Denne udgave af Vejledning til indberetning til Landspatientregistret betegnes version 1.0α. Udgaven er en videre gennemarbejdning af tidligere versioner og baseret på tidligere høringer og fortsat dialog med regionerne. I denne version er de områder, der ikke tidligere har været fuldt beskrevet, nu så vidt muligt fuldt beskrevet. Det drejer sig om betalingsoplysninger og store dele af psykiatri-området, samt som noget nyt indberetning af tvangsforanstaltninger for inhabile somatiske patienter, jf. opdateringer af Sundhedsloven og registreringsvejledning udsendt i september Der er nu udarbejdet forslag til indberetningsstrategi, men strategien er endnu ikke vedtaget. Det endelige valg af indberetningsstrategi kan have betydning for, hvordan indberetningsvejledningen udformes mest hensigtsmæssigt. Indberetningsvejledningen er som i tidligere versioner beskrevet ud fra en logiske objektorientering jf. UML-modellen for indberetningen. Det er planen, at indberetningsvejledning version 1.0β med opsamlede kommentarer fra kommentering af herværende α-versionen, samt med afklaringer fra november-mødet i Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering, udsendes 30. november. Kommentarer til denne version (1.0α) bedes derfor sendt til senest d. 14. november. Det er planen, at indberetningsvejledning version 1.0β skal behandles med henblik på vedtagelse på LPR3 projektstyregruppemøde den 13. december Sundhedsdatastyrelsen vil fortsat være i dialog med regionerne om indhold, formuleringer og eksempler frem til afslutningen af projektets designfase ultimo januar 2017, hvor fuld indberetningsdokumentation inkluderende indberetningsvejledning, indberetningsstrategi og tekniske specifikationer vil foreligge. Sundhedsdatastyrelsen, oktober 2016 afdelingschef Karen Marie Lyng Vejledning til indberetning til Landspatientregisteret (LPR3) Forfatter, udgiver og ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Copyright: Sundhedsdatastyrelsen Version: 1.0 alfa Versionsdato: Format: PDF

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING Begrebsmodel Formål med indberetning til Landspatientregistret Grundlag for indberetning til Landspatientregisteret Specialer og faggrupper Ændringer og fornyelser i Landspatientregisteret Erstatning af tillægskodning Opbygning af indberetningsvejledningen Begrebsanvendelse Indberetningsstrategi og indberetningskontekst 22 2 DEN LOGISKE DATAMODEL Anvendte generelle og logiske termer og definitioner 25 3 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER Administrative oplysninger i LPR Anvendte termer og definitioner administrative oplysninger Ansvarsniveauer Patientoplysninger Patient og bopæl Indberetning af bopælsoplysninger Indgreb over for somatiske inhabile patienter Anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer Beslutning (resultatindberetning) Tilbageholdelse og tilbageførsel af inhabil patient 36 4 FORLØB Beskrivelse - Forløbselementet Anvendte termer og definitioner forløb og forløbselementet Forløbselement Objekt-ID for Forløbselement Ansvarlig enhed (forløbsansvar) Oprettelse af Forløbselement Forløbsmarkører og Forløbselement Skift af forløbsansvar Reference-ID (refid) og referencetype (reftype) Referencetype Forløbslabel Indberetning af forløbslabel Klassificering af forløbslabels Kvalificering af forløbslabel Starttidspunkt for Forløbselement Afslutning af forløb Afslutningstidspunkt for Forløbselement Afslutningsmåde for Forløbselement Henvisningsoplysninger primært knyttet til Forløbselement Anvendte termer og definitioner henvisningsoplysninger Henvisningstidspunkt Henvisningsmåde 49 3

4 4.2.4 Henvisende instans (frivillig) Henvisningsårsag (frivillig) Frit valg Supplerende vejledning og anbefaling til håndtering af sammenhæng mellem forløbselementer Henvisning fra eksisterende forløb henviser Henvisning til forløb modtager Forløbsmarkører *** foreløbigt afsnit *** Overordnede principper Anvendte termer og definitioner forløbsmarkører Indberetning af forløbsmarkører Oversigt over forløbsmarkører Forløbsmarkører og forløbselement(er) Ventetidsoplysninger Udredningsretten Udlevering af udredningsplan Maksimale ventetider Forløbsmarkører for somatiske pakkeforløb Udlevering af opfølgningsplan Udførelse af specialiseret rehabilitering og specialiseret genoptræning Færdigbehandlet patient Terminale patienter Patientorlov Forløbsmarkører i psykiatrien Regler for sammenhænge (tid, indbyrdes indhold, og i forhold til specifikke forløb Resultatindberetning knyttet til Forløbselement 63 5 KONTAKTER Sundhedspersoner Psykiatriske kontakter Beskrivelse Kontakten Anvendte termer og definitioner kontakter Kontakt Ansvarlig enhed (kontaktansvar) Kontakttyper Fysisk fremmøde Præhospital (frivillig) Udekontakt Hjemmefødsel Virtuel kontakt (telemedicin) Døde borgere og patienter døde-kontakter Indbragte døde Døde på sygehus med ydelser efter døden Ydelser, der obligatorisk skal indberettes på døde-kontakt Aktionsdiagnose for døde-kontakt Ydelser til pårørende Prioritet Startvilkår for psykiatriske kontakter *** UDGÅR??? Starttidspunkt for kontakt Starttidspunkter for fødselskontakter Sluttidspunkt for kontakt Behandlingsstart (frivillig) 76 4

5 5.4 Kontaktårsager Skadeindberetning ved skade som følge af ulykker, voldshandlinger og selvmordsforsøg Multiple årsager til kontakt Opholdsadresse Patientorlov Betalingsoplysninger Betalingsoplysninger Betalingsaftale Betaler Specialiseringsniveau Starttidspunkt og sluttidspunkt for betalingsoplysninger Betalingsoplysninger knyttet til patientkontakt Betalingsoplysninger knyttet til procedure uden patientkontakt Kontaktdiagnoser Procedurer ydet under kontakt Supplerende vejledning til indberetning af kontakter Kobling af kontakt til Forløbselement Visitationspatienter Død under kontakt Postmortem kontakt Indbragte døde Død inden ankomst Patientorlov Færdigbehandlet patient Terminale patienter Patienter med ophold på patienthotel Raske ledsagere Rask nyfødt Ydelse uden samtidig patientkontakt Ydelser til pårørende til patient Kontakttyper og kontaktårsager 86 6 DIAGNOSER Beskrivelse - diagnoser Anvendte termer og definitioner diagnoser Diagnose-objektet Art Aktionsdiagnose Bidiagnose Kode Sideangivelse Supplerende oplysninger om metastaser og lokalrecidiv til kræftdiagnoser Kontaktrelevante diagnoser principper og registrering Obs. pro (DZ03) Diagnosekodning ved kontrol (DZ08-09) Indberetning ved misbrug (DF10-19) Lægemiddelbivirkninger Skadediagnoser (DS-DT) Screeninger Resultatindberetninger knyttet til Diagnose Diagnose som trigger 95 5

6 6.5 Diagnose senere afkræftet 96 7 PROCEDURER Beskrivelse - procedurer Anvendte termer og definitioner procedurer Procedure uden patientkontakt Assistancer Ydelser til afdøde Ydelser til pårørende Procedure-objektet Kode Sideangivelse Handlingsspecifikation frivillig Anvendt kontrast Indikation frivillig Producent Personalekategori Starttidspunkt Sluttidspunkt Obligatorisk indberetning af procedurer Resultatindberetninger knyttet til Procedure Procedure som trigger (hørescreening) Supplerende vejledning til indberetning Operationer Reoperationer Sekundære operationer Behandlinger og undersøgelser Billeddiagnostik Fysio- og ergoterapeutiske ydelser Udarbejdelse af genoptræningsplan Neonatal hørescreening Medikamentel behandling PSYKIATRI Introduktion Anvendte termer og definitioner psykiatriske kontakter og ydelser Udredningsretten jf. Sundhedsloven Pakkeforløb for psykiatrien Psykiatriske patientkontakter Hjemmebesøg og udebesøg (udekontakt) Henviste psykiatriske patienter Forløbsmarkører i psykiatrien Psykiatriske pakkeforløb Tvangsforanstaltninger som årsag til forløbs- eller kontaktstart Retslige forhold Psykiatriske startvilkår Absenteringer i retspsykiatrien Orlov Fravær Afslutningsmåde Psykiatriske diagnoser Obs. pro (DZ032) 118 6

7 Psykisk lidelse eller adfærdsforstyrrelse afkræftet (DZ032X) Kontrol af rask patient Kontaktrelevante bidiagnoser Tilsigtet selvskade og voldshandlinger i forbindelse med psykiatriske patientkontakter Hændelser før patientkontakt Hændelser under patientkontakt Psykiatriske procedurer Elektroshockbehandling RESULTATINDBERETNING Introduktion Beskrivelse Anvendte termer og definitioner resultatindberetninger Objekt Resultatindberetning Navn for resultatindberetning Status for resultatindberetning Objekt Resultat Resultattype Resultatværdi Tidspunkt Obligatoriske resultatindberetninger Kvalificering af resultatindberetning Multiple trigninger af samme indberetning KRÆFTSYGDOMME OG ANMELDELSE TIL CANCERREGISTERET Anvendte termer og definitioner kræftsygdomme og anmeldelse til Cancerregisteret Diagnoseregistrering - klassifikationsprincipper Opdatering af diagnoser Kodning af primær kræft Ukendt primær kræftsygdom Kræftsygdom uden specifikation Kodning ved metastaser Klassificering af metastaser [diag.metastase] Kodning ved lokalrecidiv Klassificering af lokalrecidiver [diag.lokalrecidiv] Flere kræftsygdomme (multipel kræft) Anmeldelse til Cancerregisteret Undtagelser fra anmeldelsespligt Onkologiske afdelinger Radiologiske afdelinger Anmeldelsespligtige diagnoser Kræftsygdom i parrede organer Revision af tidligere anmeldt diagnose Canceranmeldelsen (resultatindberetning) Triggere og tidsmæssige krav til anmeldelse - indberetning ved flere kontakter, der trigger den samme anmeldelse Opkvalificering af anmeldelsen Anmeldelsesstatus ved anmeldelse af sygdom til Cancerregisteret Fuld anmeldelse Validering af anmeldelsesstatus Makroskopisk diagnosegrundlag 148 7

8 Mikroskopisk diagnosegrundlag Kræftsygdommens udbredelse (stadie) Krav til angivelse af TNM-stadie Krav til angivelse af Ann Arbor-stadie ved lymfomsygdomme Sideangivelse for primær kræftsygdom Anatomisk lokalisation ved lymfomsygdomme GRAVIDITET, FØDSEL OG BARSEL Graviditetsforløbet Svangrekontroller Hjemmebesøg Virtuelle kontakter Aflastningsophold Anvendte termer og definitioner graviditet, fødsel og barsel Vejledning om kriterier for levende- og dødfødsel mv. og konsekvenser heraf Dødfødsler Fødselskontakter Fødsel efter abortprocedure Hjemmefødsler Akut indlæggelse efter hjemmefødsel Fødsler, der er startet i hjemmet, men hvor det ikke slutter som en hjemmefødsel Fødsel på vej til sygehus Fødselsforløb over to sygehuskontakter Overflytning under fødsel Flerfoldsfødsel på flere sygehuskontakter Moderens fødselskontakt og anmeldelse til Fødselsregisteret Obligatoriske fødselsoplysninger på moderens fødselskontakt Starttidspunkt for moderens fødselskontakt Aktionsdiagnose på moderens fødselskontakt Anmeldelse til Fødselsregisteret vedrørende moderen Angivelse af gestationsalder ved fødselsanmeldelse - mor Barnets fødselskontakt og anmeldelse til Fødselsregisteret Obligatoriske fødselsoplysninger på barnets fødselskontakt Starttidspunkt for barnets fødselskontakt Aktionsdiagnose på barnets fødselskontakt Anmeldelse til Fødselsregisteret vedrørende barnet Barselsperioden Raske nyfødte Nyfødt barn med klinisk problemstilling Supplerende vejledning til registrering og indberetning Diagnoser i graviditetsforløbet Maternel request ABORTER Aborter indberetning og anmeldelse Anvendte termer og definitioner aborter Beskrivelse Diagnoser ved abortkontakt Komplikationer i forbindelse med provokeret abort Sene spontane aborter Provokeret abort 170 8

9 Registreringer ved provokeret abort Sene provokerede aborter Diagnoser og abortanmeldelse ved provokeret abort Indberetning ved flere kontakter med abortdiagnose Procedureindberetning ved provokeret abort Anmeldelse til Abortregisteret Abortoplysninger Angivelse af gestationsalder ved patologisk graviditet samt ved spontane og provokerede aborter Anmeldelse af påvist misdannelse i forbindelse med aborter Fødsel af barn med livstegn efter abortprocedure SKADER Skadekontakter Viderevisiterede skade-patienter Sekundære kontakter Kontaktårsager Valg af kontaktårsag Anvendte termer og definitioner skaderegistrering og -indberetning Ydre årsager til skade skadeindberetning Skademekanisme Aktivitet Skadested Transportulykker Transportform for tilskadekomne Transportform for modpart Voldshandlinger Voldshandling på arbejdet Selvmordsforsøg Anden tilsigtet selvskade Skadeindberetningen Forgiftninger Klassificering Forgiftning som årsag til patientkontakt Supplerende diagnosekodning SUPPLERENDE OPLYSNINGER Neonatal hørescreening Procedureregistrering ved hørescreening Indberetning til Implantatregisteret 189 9

10 Version 1.0 alfa / oktober 2016 Dette er den første samlede udgave af Vejledning til indberetning til Landspatientregisteret (LPR3) i sin endelige form. Formålet med denne version 1.0α er at give regionerne et mere præcist grundlag for det videre lokale arbejde med forberedelse til LPR3. Med udgangen af januar 2017 efter afsluttet designfase foreligger der en endelig systembeskrivelse, således af alle sygehusejere vil have mindst 18 måneder til at udvikle og implementere de lokale løsninger, der kan sikre indberetningerne til LPR3. Målgruppen for denne publikation er først og fremmest regionale system- og implementeringspersoner samt superbrugere. Vejledningen henvender sig ikke umiddelbart til slutbrugeren, selvom der er elementer, der adresserer noget relativt system- og brugernært. Status Dette dokument er i forhold til version 0.9 suppleret med betalingsoplysninger, ligesom afsnittet vedrørende psykiatri er udvidet. Afsnittet om forløbsmarkører er delvis beskrevet. En mere detaljeret beskrivelse er udsendt til arbejdsgruppen vedr. ventetidsoplysninger mm. Derudover er der sket en lang række detailafklaringer på basis af dialog i Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering og i en række arbejdsgrupper. Afklarings- og designfasen for LPR3 projektet er afsluttet med udgangen af januar 2017, hvor grundlaget for indberetning og de endelige krav og vejledning vil være endelig fastlagt. Frem til start på LPR3 indberetning i 2018 vil indberetningsvejledningen løbende blive yderligere uddybet og suppleret i dialog og samarbejde med regioner og kommuner i det omfang, der findes behov for det blandt parterne. Version 1.0 er den samlede indberetningsvejledning, hvor: indberetningsstrategi vil være afklaret i dialog med regioner og den valgte LPR3 leverandør kodelister og udfaldsrum for egenskaber er fastlagt bla. via beslutninger i Koordinationsgruppen termer og tilhørende definitioner og beskrivelser er på plads Sundhedsdatastyrelsen udsender version 1.0 beta ultimo november måned. Denne version vil indeholde de afklaringer, der er sket indtil da, herunder ikke mindst på det psykiatriske område. Vedrørende SOR Der er i dokumentet taget højde for den fremtidige anvendelse af Sundhedsvæsenets Organisations Register (SOR) som grundlag for indberetning af organisatoriske oplysninger, idet det i forbindelse med Økonomi Aftalen 2015 blev besluttet at: Parterne er enige om, at SOR er den løsning, som i dag har den relevante struktur og rummer de relevante oplysninger, der også på sigt adresserer de fremtidige behov for fælles organisationsdata på tværs af sundhedsvæsenet. Derfor skal SOR klargøres til en bredere og øget anvendelse i hele sundhedsvæsenet. Implementeringen af en national struktur for SOR bliver drøftet med regionerne og kommunerne i SOR projektfora, hvorfor anvendelsen af SOR i dette dokument alene beskrives i generelle termer. Der lægges generelt til grund, at der kan indberettes på et niveau, som er mere detaljeret end det nuværende SHAK-7-niveau, idet dette detaljeringsniveau efterspørges i forhold til patientens opholdsadresse, hvor patienten modtager de konkrete kliniske ydelser, samt i forhold til beskrivelse af aktivitet, økonomi og kvalitet mv. SHAK-SOR mapning er ligesom SOR videreudvikling ikke en del af LPR3 projektet, men der er en tæt relation og afhængighed mellem LPR3 projektet og SOR videreudviklingsprojektet. 10

11 Bilagsoversigt Der er til udsendelse af denne version (v.1.0 alfa) af indberetningsvejledningen følgende bilag: Bilag 1 LPR3 model og indberetningsregler Bilag 2 LPR3 liste over navngivne kodelister Bemærk: kodelistenavne og oversigt er foreløbig. Skal verificeres og samordnes med reglerne (Bilag 1) til version 1.0 beta Bilag 3 LPR3 definitioner og beskrivelser af anvendte termer (under udarbejdelse) I denne version 1.0 alfa er indsat foreløbige definitioner og beskrivelser i de respektive kapitler og afsnit. De samlede definitioner og beskrivelser vil blive samlet i Bilag 3 til version 1.0 beta Bilag 4 LPR3 teknisk indberetning arbejdstitel (under udarbejdelse) Indgår i version 1.0 beta Vil inkludere det tekniske set-up, indberetningsstrategi, håndtering af rettelser/genindberetninger mv. 11

12 12 vejledning til indberetning til LPR3

13 1 INDLEDNING Landspatientregisteret (LPR) er sundhedsvæsenets vigtigste og mest centrale register, der anvendes i rigtig mange sammenhænge. LPR3 er det nye landspatientregister, som planlægges indført i løbet af andet halvår 2018, således at al indberetning fra 1. januar sker til LPR3, som beskrevet i denne vejledning. LPR3 ligner på mange måder tidligere versioner af LPR, især når man kigger på indholdsmæssige definitioner, krav og regler, samt udfaldsrum for klassifikationer (SKS), men LPR3 er også en teknisk nyskabelse i forhold til grundlæggende modellering, regel- og klassifikationsstyring, indberetningssnitflade og indberetningsformat. Ændringerne betyder bla, at fremtidig udvikling kan håndteres ved justeringer og udbygninger på det klassificerede indhold, uden at den grundlæggende model behøver at ændres og videreudvikles, og at LPR3 bliver et mere logisk opbygget og lettere tilgængeligt datagrundlag for analyser, statistik og andre former for uddata. Dette betyder, at LPR fremover vil være mere fleksibelt i forhold til mulighed for at oprette ny former for indberetninger, f.eks. af data til de nationale kliniske kvalitetsdatabaser og oprettelse af nye indberetningskanaler f.eks. fra kommuner og praktiserende læger. Til brug for den konkrete tilpasning af de indberettende systemer i regionerne er der til indberetningsvejledningen udarbejdet en særskilt oversigt med de konkrete valideringsregler. I det omfang, der måtte opstå tvivl om tolkning af den verbale beskrivelse i indberetningsvejledningen, henvises til de konkrete valideringsregler. Indberetningsvejledningen har til formål at beskrive de indberetningsmæssige krav (og muligheder) til sygehuse og klinikker i forbindelse med overgangen fra det hidtidige landspatientregister (LPR2) til det nye landspatientregister - i det følgende kaldet LPR3. Grundlaget er fortsat centreret omkring kontakten mellem patient og sundhedsvæsen. LPR3 er som LPR2 primært kontaktbaseret, nu i sin helt konsekvente form, idet alle besøg, som tidligere blev samlet i den ambulante patientkontakt (ambulant forløb), nu skal indberettes som selvstændige komplette kontakter. Den nye model skal sikre, at aktiviteterne og sammenhæng mellem disse kan beskrives uden de begrænsninger, som ligger i LPR2-modellen. Samtidig er den ambulante container, der anvendes i LPR2, nu generaliseret og udvidet til et generelt forløbselement, som kan samle alle kontakter, korte og længerevarende og procedurer under en fælles hat et klinisk forløb (datalogisk repræsenteret ved et forløbselement). Udgangspunktet for LPR3 har været behovet for en forenkling og mere logisk opbygning af den grundliggende datastruktur. LPR3 retter op på de begrænsninger, som den nuværende opbygning af Landspatientregisteret giver, blandt andet i forhold til monitorering af ambulante besøg, diagnosehistorik og forløb. LPR3 giver samtidig mulighed for mere fleksibelt at kunne indarbejde nye dataområder, i takt med at nye behov opstår. Det er således ambitionen, at modellen bag LPR3 kan fastholde og styrke Landspatientregisterets position som det centrale register over patientkontakter i det danske sundhedsvæsen. Der er derfor tale om en evolutionær udvikling af Landspatientregisteret, som afspejler den udvikling, der sker i det danske sundhedsvæsen. LPR3 er en ægte kontaktmodel, hvor alle kontakter mellem patient og sundhedsvæsen skal indberettes som selvstændige kontakter. Ved udvikling af LPR3 er der taget hensyn til de erfaringer, som er høstet med indberetning til og anvendelse af Landspatientregistret siden registrets start i 1977 og i Det Psykiatriske Centralregister siden dette registers start i

14 INDLEDNING vejledning til indberetning til LPR3 Overgangen til LPR3 betyder blandt andet, at der indføres en ægte kontaktmodel således, at enhver kontakt mellem patient og sundhedsvæsen, hvor der udføres en sundhedsfaglige aktivitet - udredning, behandling, observation og rådgivning - indberettes som en selvstændig kontakt der ikke længere skelnes mellem ambulante og indlagte patienter ved indberetning. En tilsvarende ændring gennemføres i DRG-grupperingen det bliver muligt at sammenkæde kontakter, diagnoser, procedurer og resultatindberetninger i forløb (forløbselement) for den enkelte patient der etableres en generisk model for resultatindberetninger (aktuelt for kræftsygdomme, skader, fødsler, aborter og neonatal hørescreening). På sigt vil det være muligt at udvide med andre resultatindberetninger, det vil sige krav om indberetning af supplerende oplysninger, der kan trigges af foruddefinerede forløbsmarkører, kontakter (typer), kontaktårsager, diagnoser eller procedurer der anvendes som udgangspunkt SKS-klassificering for alle variable og SOR-klassificering af organisatoriske oplysninger for herigennem at opnå forenkling, standardisering og sammenlignelighed på tværs alle regler, der refererer til SKS-koder er bygget op over (kortere eller længere) navngivne kodelister f.eks. [diag.car] anmeldelsespligtige diagnoser til Cancerregisteret. Derved kan reglerne gøres mere robuste. Kodelister er i regler og her i vejledningen angivet i firkantede parenteser Ved udviklingen af LPR3 er der endvidere taget højde for de tekniske og organisatoriske udviklinger, der er sket siden implementeringen af den seneste version af Landspatientregisteret. De fleste af ændringerne er helt eller delvis af teknisk karakter, idet de væsentligste ændringer findes i indberetningsmodel og -format. De fleste klinisk rettede krav er grundlæggende de samme. Regionerne vil helt overvejende opleve, at der er tale om ændringer, justeringer og tilpasninger, der løses bag om brugerne. I forhold til det tidligere tilsvarende dokument for det tidligere LPR (LPR2) Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter indikerer titlen på herværende dokument nu, at det primært handler om indberetning fremfor registrering, og at det er i forhold til indberetningen, at kravene primært stilles og er formuleret. Vejledning stiller således ikke nogen formelle krav til, hvad og hvordan der registreres i de lokale systemlandskaber, men stiller krav til, hvad og hvordan der indberettes til LPR. De fleste patientadministrative systemer vil formentlig indeholde væsentligt flere data end dem, der er krav om skal indberettes til LPR. Dette betyder ikke, at der ikke også er krav, der rækker længere ind mod sundhedsvæsenets brugere i den primære datafødsel. De forskellige vejledninger til indberetning under de enkelte områder er suppleret med brugerorienterede dele, der vejleder i forhold til den primære datafødsel af kliniskadministrative data, der obligatorisk skal indberettes til LPR3. Indholdsmæssigt er definitioner, krav og regler, samt udfaldsrum for klassifikationer (SKS) langt hen ad vejen identiske med det nuværende LPR. De navngivne kodelister kan anvendes til kontekstsensitiv støtte på brugergrænsefladen. Som led i den ønskede forenkling af LPR pågår en fortsat diskussion af og revision af de fremtidige klassificeringer, således at modellen understøttes på den mest hensigtsmæssige måde. Dette dokument er i forhold til det tidligere Fællesindhold opbygget som et samlet fælles dokument med de tekniske og de vejledningsmæssige dele integreret. De tekniske dele er i de enkelte kapitler beskrevet før den understøttende vejledning. Overordnet teknisk beskrivelse, strukturerede regler og databeskrivelser danner således generelt det primære grundlag på de enkelte områder, der suppleres med den nødvendige vejledning. 14

15 INDLEDNING Der findes desuden følgende bilag detaljeret beskrivelse af den logiske datamodel komplet regelsæt med regler og teknisk-logiske valideringer til LPR3 kodeliste-oversigt til LPR3 (samlede definitioner og beskrivelser til LPR3 under udarbejdelse ) 1.1 Begrebsmodel Nedenfor er den konceptuelle model for LPR3 gengivet. Begrebsmodellen har dannet grundlag for den videre logiske modellering af indberetningskonceptet og de tilhørende krav til indberetning, som beskrives i dette dokument. Begrebsmodellen er opbygget som en 3-lags model med kontakten som det centrale begreb. Omkring kontakten er modellens øvrige begreber knyttet i forhold til de begrebsmæssige ansvarsniveauer se også afs. 3.2 Med udgangspunkt i kontakten mellem patient og sundhedsvæsen som det centrale element, giver forløbet mulighed for at afspejle den kliniske virkelighed, som kontakterne indgår i. LPR3-modellen indebærer blandt andet, at flere kontakter (dvs. besøg) på samme dag, med tilhørende diagnoser og procedurer, kan holdes adskilt fra hinanden, da hver enkelt kontakt udgør en afgrænset indberetningsenhed. Dette vil bl.a. medføre en bevarelse af sammenhængen mellem diagnoser og procedurer, da flere kontakter samme dag ikke overskrives. Modellen giver samtidig mulighed for - ved hjælp af forløbselementet - at sammenknytte kontakter, diagnose(r), og procedurer samt dertil knyttede forløbsmarkører og resultatindberetninger i det sammenhængende kliniske forløb. Forløbsmarkørerne sikrer, at der sker en løbende tidsstempling af de forskellige hændelser, hvor dette er krævet. patient forløbsmarkører forløb resultatindberetning kontakt procedure Endeligt vil den generiske model for resultatindberetning gøre det enklere at etablere nye supplerende indberetninger, når behovet opstår, f.eks. indsamling af data til de kliniske kvalitetsdatabaser. Resultatindberetningerne vil i første omgang anvendes ved de allerede kendte obligatoriske anmeldelser og tilsvarende formular-lignende indberetninger. Se nærmere beskrivelse i Kap. 9 og efterfølgende kapitler. 15

16 INDLEDNING vejledning til indberetning til LPR3 1.2 Formål med indberetning til Landspatientregistret Landspatientregistret indgår som et helt centralt register i monitorering og styring af det danske sundhedsvæsen. Data fra Landspatientregistret anvendes til at Danne grundlag for Sundhedsdatastyrelsens løbende sygehusstatistik Forsyne de myndigheder, der er ansvarlige for sygehusplanlægningen, med det nødvendige beslutningsgrundlag Indgå som grundmateriale i forbindelse med overvågning af hyppigheden af forskellige sygdomme og behandlinger Danne grundlag for sundhedsøkonomiske beregninger i institutioner under Sundheds- og Ældreministeriets ressortområde o o o grundlag for takstberegninger grundlag for afregning af kommunal medfinansiering og finansiering af sygehusbehandlinger grundlag for mellemregional afregning af sygehusbehandlinger Bidrage til den medicinske forskning Bidrage til kvalitetssikring i sundhedsvæsenet Give sundhedsfagligt uddannet personale adgang til medicinske og administrative data vedrørende tidligere sygehusbehandling på afdelinger for patienter, der er taget i behandling Som grundlag for præsentation af sundhedsregisterdata for borgerne på sundhed.dk og esundhed.dk Indberetningerne skal præcist og med tilstrækkelig komplethed afspejle hvor, hvorfor og hvordan den enkelte patientkontakt er foregået og med mulighed for at kunne koble de enkelte kontakter sammen i relevante forløb. De mange forskellige formål, som data fra landspatientregistret anvendes til, stiller store krave til præcision og rettidighed i indberetning. Data fra Landspatientregistret bliver allerede anvendt og forudses i stigende omfang sammen med data fra andre datakilder at blive anvendt til analyser i forbindelse med planlægning, beslutningsstøtte, forskning og kvalitetsudvikling. Derudover udgør Landspatientregistret kernen i forbrugs-, aktivitets- og sundhedsøkonomisk monitorering. Det er en ambition, at data fra Landspatientregistret i stigende omfang vil kunne anvendes til løbende kvalitetsmonitorering af aktiviteterne i sundhedsvæsenet. Det er derfor væsentligt, at indberetningen af data til Landspatientregistret bliver så ensartet, korrekt og komplet som muligt for at kunne udgøre et validt grundlag for de mange anvendelsesområder på landsplan. Indberetningsvejledningen beskriver de krav, der stilles til den nationale indberetning for at sikre den nødvendige datakvalitet i Landspatientregistret, således at Landspatientregistret med sikkerhed og præcision kan anvendes til de mange beskrevne formål. Forløb i LPR3 LPR3 skal dække alle de formål, som Landspatientregistret hidtil har gjort. Derudover har det været ønsket, at LPR3 skal skabe mulighed for dannelse af ægte patientforløb, ved at alle ydelser, der vedrører samme kliniske forløb kan kobles sammen af et forløbselement med en sigende forløbslabel. Dette vil logisk set danne grundlag for at kunne adskille parallelle behandlingsforløb og forbedre monitorering af pakkeforløb og opfølgning på kliniske retningslinjer. 16

17 INDLEDNING Muligheden for forløbsdannelse med sammenkædning af flere kontakter og procedurer til forløb med brug af et forløbselement med en dækkende forløbslabel er sammen med muligheden for at etablere nationale resultatindberetninger de væsentligste ændringer i LPR3, og grundlaget for at muliggøre monitorering af pakkeforløb og efterlevelsen af kliniske retningslinjer. 1.3 Grundlag for indberetning til Landspatientregisteret Offentlige og private sygehuse og klinikker er forpligtede til at indberette oplysninger om lægelig behandling af patienter til Landspatientregisteret efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling. Af 47 fremgår det: Behandlingsstederne her i landet skal til behandlingsformål samt statistiske formål vedrørende aktiviteten i sygehusvæsenet, befolkningens forbrug af sygehusydelser, sygehuspatienters sygdomme og udførte operationer indberette oplysninger vedrørende patientbehandlingen til Landspatientregisteret. Behandlingsstederne i udlandet skal indberette sådanne oplysninger til det sygehus, som har henvist personen dertil. For private sygehuse og klinikker er forpligtigelsen til at indberette oplysninger om lægelig behandling af patienter til LPR særskilt behandlet i Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker (Bekendtgørelse nr af 6. september 2007). Oplysninger om lægelig behandling af patienter skal indberettes til LPR, uanset om patienten er henvist fra offentlige sygehuse, er selvbetaler eller forsikringsbetalt. Der skal dog ikke foretages anmeldelse til LPR af lægelig patientbehandling, der er omfattet af overenskomster på praksisområdet. Både offentlige og private sygehuse og klinikker skal indberette til LPR efter de regler, som er beskrevet i denne indberetningsvejledningen. 1.4 Specialer og faggrupper Indberetningen som beskrevet i denne vejledning omfatter alle lægefaglige specialer samt andre sundhedspersoner, dvs. autoriseret sundhedsfagligt personale jf. LBK nr 877 af 04/08/2011. term sundhedsperson definition / beskrivelse / kommentar sundhedsfaglig person der er autoriseret i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar Hvis en sundhedsperson således har en selvstændig kontakt med en patient, skal dette indberettes som fysisk fremmøde, udekontakt hhv. virtuel kontakt med indberetning af kliniske ydelser, hvis disse er omfattet af indberetningskrav. Det er som udgangspunkt patientens tilstand(e) og de udførte behandlinger, der er i fokus, ikke hvem der udfører dem. *** De følgende autoriserede sundhedspersoner kan (alle skal?) afholde selvstændige kontakter, der indberettes til LPR3. Udfordringen er, at alle disse så skal diagnoseregistrere Autoriserede sundhedspersoner *** UDKAST *** aftales i Koordinationsgruppen Læger Bioanalytikere Tandlæger Kliniske diætister Kiropraktorer Radiografer Sygeplejersker Bandagister Jordemødre Kliniske tandteknikere Ergoterapeuter Tandplejere Fysioterapeuter Optikere, kontaktlinseoptikere og optometrister? (Kliniske) Psykologer? Fodterapeuter Social- og sundhedsassistenter 17

18 INDLEDNING vejledning til indberetning til LPR3 1.5 Ændringer og fornyelser i Landspatientregisteret Modellen for LPR3 er udviklet med tanke på, at modellen skal være generisk, skalérbar og robust. Samtidig skal hovedelementerne fra det eksisterende landspatientregister fortsat indgå i modellen, så der ikke opstår væsentlige databrud. Indberetningen til LPR3 er derfor på langt de fleste områder indholdsmæssigt genkendelig. I det omfang, der opstår nye krav til indberetning, enten som følge af nye monitoreringsbehov eller i forbindelse med introduktion af nye aktiviteter, vil disse let kunne implementeres uden ændringer i modellen. Endvidere er LPR3 opbygget således, at regler og data skal være baseret på klassifikationer, som løbende kan justeres og vedligeholdes uden ændringer i modellen. Det vil fortsat være praksis, at fremtidige ændringer skal aftales i dialog med regionerne. Nedenfor er de væsentligste fornyelser og ændringer i kravene til indberetning til LPR3 set i forhold til LPR2 angivet: Forløbselement Anvendes til sammenknytning af hændelser, kontakter og ydelser uden patientkontakt i et givet klinisk forløb Spænder over, hvad der svarer til både ambulante- og indlæggelseskontakter i det hidtidige LPR Der er krav om indberetning af specifikke forløb for udvalgte diagnosegrupper, herunder kræftforløb og andre sygdomme, hvor der er udarbejdet pakkeforløb, samt for udvalgte folkesygdomme Alle forløb kategoriseres med en forløbslabel (en beskrivende etiket) Procedurer kan knyttes direkte til forløbselementet ved ydelser uden samtidig patientkontakt Forløbsmarkører Alle administrative markører (pakkeforløbsmarkører, udrednings- og behandlingsmarkører mv.) klassificeres under en samlet SKS-klasse De nationale krav på områderne ventetid, behandlingsgaranti, udredningsret og pakkeforløb samordnes og detailfastlægges i dialog med regionerne Kontakter Alle kontakter med klinisk sigte mellem patient og sundhedsprofessionelle indberettes, inklusive de kontakter, der i dag kun indberettes som besøgsdato på ambulant kontakt. Selve kontaktbegreberne er uændrede Nuværende ambulante besøg og indlæggelser samles under et fælles begreb (kontakttype) fysisk fremmøde, hvorefter skellet bliver et uddatafænomen (algoritme) Virtuel kontakt indføres som et nyt samlebegreb for telefonkonsultation og videokonsultation Ny kontakttype død for indberetning ved ydelser til afdøde og dødfødte. Eksisterende kontakt skal lukkes ved patientens død Hjemmebesøg og udebesøg samlet i én kontakttype udekontakt for konsultation mellem sundhedsperson og patient (eller stedfortræder) Ny kontaktårsag for anden tilsigtet selvskade Orlovsperioder under indlæggelse skal indberettes. Indberettes som forløbsmarkører Betalingsoplysninger skal indberettes for alle patientkontakter 18

19 INDLEDNING Psykiatriske kontakter Psykiatrisk aktionsdiagnoseliste revideret (reduceret) Reducerede krav til den psykiatriske ydelsesindberetning *** Retlige forhold / startvilkår??? ikke afklaret Opholdsadresse Ny oplysning (med historik) i LPR3, der danner grundlag for at fastslå, hvor aktiviteterne har fundet sted Betalingsoplysninger mv. Betalingsoplysninger skal knyttes til hver kontakt og procedure uden patientkontakt. Betalingsoplysninger angiver, om betaling skal betales af bopælsregion, selvbetaler, forsikringsbetaler mv. Specialiseringsniveau efter specialeplanen indføres som en del af betalingsoplysningerne Diagnoser Diagnosebegreberne (aktionsdiagnose og bidiagnose) er uændrede Supplerende oplysninger til diagnoser er indmodelleret som faste model-egenskaber Henvisningsdiagnose som indberetningskrav udgår. Erstattes med henvisningsårsag. Indberetning af henvisningsårsag er frivillig Procedurer Supplerende oplysninger til procedurer er indmodelleret som faste model-egenskaber P/D-typificering af operationskoder udgået Krav om indberetning af respiratorbehandling og (specificeret) udtagning af væv til transplantation på afdøde Liste over obligatoriske procedurer justeret Medicingivning og -udlevering ikke længere krav i indberetningen, da et nationalt sygehusmedicinregister er under etablering Betalingsoplysninger skal indberettes for procedurer uden patientkontakt Resultatindberetninger Generisk fleksibel indberetningsstruktur for supplerende oplysninger som erstatning for anmeldelser og obligatorisk tillægskodning mv. Inkluderer alle de kendte anmeldelser og særlige indberetninger - cancer, fødsler, aborter, skader og neonatal hørescreening Nyt område: Indberetning til Implantatregisteret Kan klassifikationsmæssigt udbygges ved nye behov. LPR3 er forberedt for indberetning til de kliniske kvalitetsdatabaser via Landspatientregisteret, men der er aktuelt ikke nogen nye indberetningskrav Indberetningsmodel med nye datatyper En række nye datatyper tages i brug i indberetningen. Dette betyder, at talværdier og aktiviteter ikke skal angives med tillægskoder, men skal indberettes med de relevante datatyper Objekter. der indberettes, skal være tidsstemplede, således at de fleste oplysninger om tidspunkter og intervaller vil kunne aflæses/beregnes ud fra de indberettede data Prækoordinerede SKS-koder kan i en række tilfælde opløses i flere bestanddele, hvilket gør klassifikationerne mere logiske og overskuelige 19

20 INDLEDNING vejledning til indberetning til LPR Erstatning af tillægskodning De obligatoriske tillægsoplysninger (tidligere tillægskoder) er nu generelt indbygget som faste variable i indberetningen. Regler, der knytter sig til disse oplysninger, kan dermed adresseres direkte på den enkelte egenskab. LPR3-modellen giver desuden mulighed for, at der på en række områder, hvor der i dag anvendes tillægskodning, i stedet kan indberettes de samme oplysninger ved brug af resultatindberetning eller anden form for indberetning f.eks. via forløbsmarkører. Tillægskodning herudover er fortsat en mulighed og kan anvendes for diagnoser og procedurer, idet det ikke er muligt at forudse alle fremtidige behov for supplerende oplysninger, f.eks. i forhold til kommende indberetning af data til kliniske databaser via LPR. 1.6 Opbygning af indberetningsvejledningen Indberetningsvejledningen beskriver snitfladen mellem regionernes indberetning af data og Sundhedsdatastyrelsens modtagelse af disse data i LPR3. Vejledningen indeholder en beskrivelse af kravene til indberetningen samt en beskrivelse af det regelsæt, som ligger til grund for valideringen af indberetningen. Indberetningsvejledningen er generelt opbygget i kapitler ud fra de overordnede begreber, som indgår i modellen for LPR3. For begreber, hvor der er en logisk og intuitiv sammenhæng, er disse områder på kapitel- og afsnitsniveau beskrevet i forlængelse af hinanden for herigennem at tydeliggøre denne sammenhæng (f.eks. kontakter, diagnoser og procedurer). Vejledningen indeholder disse kapitler: Kap 2 Logisk datamodel Kap 3 Administrative oplysninger Kap 4 Forløb Kap 5 Kontakt Kap 8 Psykiatri Kap 9 Resultatindberetning forløbsmarkører pakkeforløb ventetider udredningsret behandlingsret forløbselement henvisningsoplysninger opholdsadresse patientoplysninger betalingsoplysninger Kap 6 Diagnoser Kap 7 Procedurer Kap 10 Kræftsygdomme Kap 11 Fødsler Kap 12 Aborter Kap 13 Skader Kap 14 Supplerende oplysninger Det kan anbefales indledningsvis at sætte sig grundigt ind i Kap. 2-4, eventuelt suppleret med Bilag 1, forud for læsning af Kap Kapitlerne 8-13 håndterer indberetning af specifikke kliniske problemstillinger, og der vil forekomme en del gentagelser, da disse kapitler skal kunne læses selvstændigt på basis af læsning af de indledende kapitler. Kap 9 beskriver det generiske grundlag for resultatindberetningen, som anvendes til de konkrete anmeldelser og indberetninger, der er beskrevet i Kap

21 INDLEDNING For hver enkelt kapitel og afsnit, vil indberetningsvejledningen, så vidt det er relevant og muligt, indeholde følgende oplysninger: Beskrivelse Definition og overordnede krav Indholdsspecifikke regler og vejledning til indberetning Supplerende vejledning til registrering Verbal beskrivelse og afgrænsning af det pågældende indberetningsområde samt sammenhængen til øvrige områder. Formålet er at give en forståelse af områdets indhold og placering i den samlede indberetningsmodel Definitioner og regler, som gælder for indberetning til det pågældende område. Formålet er at give en beskrivelse af de indberetningsmæssige krav til indhold og logisk validering af indhold, som LPR3 stiller Beskrivelse af objekter og variable, som indgår under det pågældende indberetningsområde, med tilhørende vejledninger og eksempler Eventuel supplerende vejledning, hvor der er forskellige mere grundlæggende og registreringsrettede behov denne del skal fortsat afklares i forhold til de regionale behov En række begreber kan i praksis indgå i flere sammenhænge - f.eks. kan en procedure knyttes både til en kontakt og til et forløb. I disse tilfælde vil sammenhængene være beskrevet i de relevante afsnit, og samme begreb kan derfor være omtalt i flere afsnit. De komplette logisk-tekniske valideringsregler er samlet og løbende vedligeholdt i en særskilt oversigt, som findes som bilag til denne indberetningsvejledning. De angivne variabelnavne og kodeliste-navne, som fremgår af de enkelte afsnit, sikrer en entydig reference mellem denne vejledning og regelsættet. I forbindelse med tilpasning og vedligeholdelse af indberetningssystemerne i de enkelte regioner vil det ofte være mere overskueligt for regionernes dataansvarlige medarbejdere og for regionernes systemleverandører blot at referere til oversigten over regler. 1.7 Begrebsanvendelse Der anvendes følgende begreber i indberetningsvejledningen: begreb synonym beskrivelse eksempler indberetningsobjekt objekt afgrænset indberetningsobjekt indeholdende en eller oftest flere variable Kontakt Diagnose Resultatindberetning variabel egenskab oplysning dataelement i det enkelte indberetningsobjekt. Variabel har et systematisk unikt variabelnavn art (i Diagnose) sideangivelse (i Procedure) status (i Resultatindberetning) værdi - værdi af variabel. Angives sammen med en værdienhed i indberetningen værdisæt udfaldsrum værdisæt for tilladte værdi af variabel. Relateret til valideringsregler SKS-kode (f.eks. diagnosekode) Heltal Dato og tid SKS-kodeliste numerisk interval alfanumerisk 21

22 INDLEDNING vejledning til indberetning til LPR3 1.8 Indberetningsstrategi og indberetningskontekst Afhængig af den endelige beslutning om indberetningsstrategi, kan indberetningsobjekter indberettes som: enten diskrete, sideordnede objekter, der sammenknyttes via referencer mellem id er på de enkelte objekter ved inkrementel indberetning eller ved brug af eksplicitte sammenhænge mellem over- og underordnede objekter, dvs. indberetning af grupper af objekter i en hierarkiseret struktur, der afspejler "hierarkiet" i UMLmodellen Hvilke objekter, der skal have metadata i form af eksplicitte id er mv. er derfor afhængig af den indberetningsstrategi, der bliver valgt. Under alle omstændigheder har alle indberetninger (objekter eller samling af objekter) en række (teknisk-logiske) kontekst-data, der i indberetningen dels tidsstempler det enkelte objekt, dels sammenknytter relaterede objekter. Alle indberetningsobjekter (små som store) vil således (im- eller eksplicit) have tidsstempel, reference- ID til det objekt, som det knytter sig til, samt i relevante tilfælde trigger-id som reference til den trigger (objekt), som har udløst en eventuel resultatindberetning. Indberetningskontekst er kun i begrænset omfang (objektid, refid og triggerid) vist i beskrivelserne i dette dokument, idet dette som sagt afventer valg af indberetningsstrategi. Der henvises til den tekniske dokumentation i bilagene. 22

23 2 DEN LOGISKE DATAMODEL Grundlaget for indberetningsvejledningen udgøres af dels det begrebsmæssige arbejde (den logisksemantiske model for LPR3), og dels med udgangspunkt i dette arbejde den derfra udarbejdede logiske datamodel, som igen skal udmøntes i en konkret indberetningssnitflade. Det samlede dokumentationskompleks for LPR3 består således af 4 elementer: I dette kapitel vises kun den logiske datamodel, der danner det logiske grundlag for denne indberetningsvejledning. I Bilag 1 findes en udbygget beskrivelse af de logiske lag og de samlede systematiserede regler for indberetningen til LPR3.??? Bilaget vil desuden indeholde en beskrivelse af indberetningssnitfladen samt en beskrivelse af fejlretning og genindberetning. *** Disse dele vil dog først være med i version 1.0 (jan 2017) *** afklares nærmere ifm. fastlæggelse af indberetningsstrategien *** Del 2 Resultatindberetningen foldet ud triggere 23

24 DEN LOGISKE DATAMODEL vejledning til indberetning til LPR3 Del 1 Komplet model. Resultatindberetningen ikke foldet ud 24

25 DEN LOGISKE DATAMODEL Anvendte generelle og logiske termer og definitioner term (synonym) definition / beskrivelse / kommentar *** foreløbig *** association char alfanumerisk karakterstreng (string) dataobjekt datotid datatype anvendt for tidspunkt egenskab indberetningsobjekt anvendes i vejledningen om et objekt i den logiske LPR3-model, der beskrives som et afgrænset indberetningselement Kommentar: Beskrivelsen er fastlagt inden vedtagelse af indberetningsstrategien og er uafhængig af den valgte strategi, men der kan eventuelt være behov for justeringer af beskrivelsen afhængig af, hvordan indberetningsstrategien udformes. kardinalitet objektets eller egenskab *** klasse kodeliste (SKS kodeliste) udfaldsrum MynKod SKS SKS-kode (SKSkode) primærkode (SKS primærkode) tillægskode (SKS tillægskode) SKS-serie (SKSserie) SORklass SOR-kode (SORkode) sundhedsintervention (intervention) udfaldsrum fra SKS Kommentar: Kodelister markeres i LPR3-dokumentationen med firkantede parenteser, f.eks. [diag] diagnosekoder fra sygdomsklassifikationen der kan indberettes til LPR3. værdiliste for en egenskab Kommentar: Udfaldsrum kan være krævet og/eller tilladt myndighedskode i et format, der anvendes i Myndighedsregisteret Sundhedsvæsenets Klassifikations System identifikationskode der identificerer en post i SKS-klassifikationen Kommentar: Til indberetning til LPR kan kun anvendes SKS-koder, der har en gyldighedsperiode inden for en del af eller hele kontakten. En SKS-kode kan være en primærkode eller en tillægskode. Procedurekoder skal være gyldige på proceduredatoen. første kode i en SKS-kodet egenskab Kommentar: F.eks. består en aktionsdiagnose består af en SKS primærkode (fra diagnoseklassifikationen) og eventuelle tilhørende SKS tillægskoder SKS-kode der uddyber primærkodens betydning Kommentar: Tillægskoder kan supplere primærkoden på flere måder, idet der kan indberettes flere tillægskoder til samme primærkode. datatype for SKS primærkode med (mulighed for) tillægskode(r) Kommentar: En SKS-serie består af SKS-kode som primærkode og eventuelt specificeret med en eller flere tillægskoder. SOR-klassifikation som udfaldsrum for en egenskab identifikationskode der identificerer en post i SOR-klassifikationen sundhedsaktivitet der på baggrund af indikation tilsigter at belyse eller påvirke en patients helbredstilstand 25

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3)

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) 2018 Version: 1.0 Dato: 23-01-2017 Forord I forbindelse med overgang fra LPR2 til LPR3 vil Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter,

Læs mere

Nyt Landspatientregister introduktion til LPR3. Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen

Nyt Landspatientregister introduktion til LPR3. Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Nyt Landspatientregister introduktion til LPR3 Karen Marie Lyng, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Landspatientregistret (LPR) Har eksisteret siden 1977 Har været elektronisk siden 1994 Der er senest

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.0.d Dato:

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.0.d Dato: VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) 2018 Version: 1.0.d Dato: 04-08-2017 Forord I forbindelse med overgang fra LPR2 til LPR3 vil Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter,

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.1

VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) Version: 1.1 VEJLEDNING TIL INDBERETNING TIL LANDSPATIENTREGISTERET (LPR3) 2018 Version: 1.1 vejledning til indberetning til LPR3 (v: 1.1) Forord Vejledning til indberetning til Landspatientregisteret (LPR3) erstatter

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 22. december 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010

FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER FÆLLESINDHOLD 2010 SYSTEMMÆSSIGE ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB FÆLLESINDHOLD 2010 Den 13. november 2009 J.nr.: 4000-V1074-09 CSC Scandihealth A/S P.O.

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2014 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 23. udgave af Rapport nr. 6, 2013-2 Fællesindhold 2014 / Vejledningsdel

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 20. udgave

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 20. udgave FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 20. udgave Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2011 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 20. udgave

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2015-2 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 24. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011

FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2011 FÆLLESINDHOLD 2011 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V1248-10 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Skaderegistrering ny kontaktårsagskode...3

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2013 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 22. udgave af Rapport nr. 6, 2012 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Læs mere

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel

Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel 20132 Fællesindhold 2013 / Vejledningsdel Forfatter: Statens Serum Institut Udgiver: Statens Serum Institut Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 2013-VEJL-2

Læs mere

Koderne logik, hierarki og anvendelse

Koderne logik, hierarki og anvendelse Koderne logik, hierarki og anvendelse Richard Farlie www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2 www.regionmidtjylland.dk Fællesindhold Fællesindhold beskriver reglerne

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Ændringer til indberetning til Landspatientregisteret

Ændringer til indberetning til Landspatientregisteret Ændringsoversigt Side 1 Ændringer til indberetning til Landspatientregisteret Hvert år kommer der ændringer til indberetning til Landspatientregisteret. Ændringerne findes i indledningen af Fællesindhold

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2007 Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2007 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 16. udgave af Rapport

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Dato 17. december 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2014 FÆLLESINDHOLD 2014 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB Dato 17. december 2013 J.nr.: 4000-V2213-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB. Den 28. januar 2013. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2013 FÆLLESINDHOLD 2013 ÆNDRINGER I GS, GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OPUS PATIENTFORLØB J.nr.: 4000-V0033-13 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2 DK-8200 Århus N Side

Læs mere

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder

Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Konvertering af LPR-kontakter ved skift af sygehus-afdelingskoder Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation 22. juni 2011 Indhold: 1 Baggrund... 2 1.1 Anvendte forkortelser og termer... 2 2 Generelle retningslinjer...

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2008 17. udgave Fællesindhold 2008 Forfatter: Sundhedsstyrelsen Udgiver: Sundhedsstyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsstyrelsen Copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2017 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 26. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

MiniPas. Beskrivelse af MiniPas. I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas.

MiniPas. Beskrivelse af MiniPas. I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. - Diagnoser Beskrivelse af MiniPas I MiniPas generelt findes beskrivelse af de forskellige knapper og funktionaliteten i MiniPas. Der er følgende beskrivelser: Opdeling af skemaet Oprettelse af ny patientkontakt

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2018 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 27. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til

Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til REGISTRERING Danmark indtager sammen med de øvrige nordiske lande en særstilling med hensyn til befolkningsregistrering, idet enkeltpersoner har kunnet identificeres via CPR personnummeret siden oprettelsen

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER 2017 Vejledningsdel version: 2017-2b Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering FORORD Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 19. udgave

FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter. 19. udgave FÆLLESINDHOLD for basisregistrering af sygehuspatienter 2010 19. udgave Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2010 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 19. udgave

Læs mere

NBS Organisatoriske begreber

NBS Organisatoriske begreber NBS Organisatoriske begreber Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner Version 1.0/18. december 2012 Kolofon: Titel NBS - Rapport vedrørende udarbejdelse af begrebssystem og definitioner

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER. Vejledningsdel. Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER. Vejledningsdel. Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Vejledningsdel 2016-1 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 25. udgave af Rapport nr. 6 FORORD Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE af MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for stabil angina pectoris Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Monitorering af hjerteområdet

Monitorering af hjerteområdet Regionale stormøder Monitorering af hjerteområdet April 2013 Dorte Johansen og Louise Nordentoft Furbo Agenda 1. Baggrund 2. Registreringsmodel 3. Monitoreringsmodel 4. Formidling 5. Vejledningsmateriale

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Program orienteringsmøder ADHD database

Program orienteringsmøder ADHD database Program orienteringsmøder ADHD database Velkomst v/ databasekontaktperson Line Riis Jølving Præsentation af ADHD databasen v/ styregrupperepræsentant, herunder: - Gennemgang af indikatorer Præsentation

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

4.1 Assistancer 4.2 Indlagt patient på patienthotel 4.3 Færdigbehandlet patient 4.4 Oplysninger om indlagte patienter, der medtages ved indberetning

4.1 Assistancer 4.2 Indlagt patient på patienthotel 4.3 Færdigbehandlet patient 4.4 Oplysninger om indlagte patienter, der medtages ved indberetning FÆLLESINDHOLD 2012 Indhold Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter Ændringer til indberetning for 2012 1 Indledning 1.1 Private sygehuse og klinikkers indberetning til Landspatientregisteret

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr.

FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I RELATION TIL ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB. Dato 16. december 2014. J.nr. ÆNDRINGER I RELATION TIL FÆLLESINDHOLD 2015 FÆLLESINDHOLD 2015 ÆNDRINGER I GS!ÅBEN, OPUS PATIENT OG OPUS PATIENTFORLØB Dato 16. december 2014 J.nr.: 4000-V2102-14 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej

Læs mere

Registreringsvejledning vedr. Anvendelse af personlige alarmog pejlesystemer og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Registreringsvejledning vedr. Anvendelse af personlige alarmog pejlesystemer og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Registreringsvejledning vedr. Anvendelse af personlige alarmog pejlesystemer og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Gældende fra 5. september 2016 Fra 1. august 2016 træder lovforslag L121 Lov om ændring

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter

Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter Monitorering af pakkeforløb for kræftpatienter EPJ-Observatoriets årskonference 2008 Morten Hjulsager, Sundhedsstyrelsen Baggrund Oktober 2007 indgik Regeringen g og regionerne aftale om akut handling

Læs mere

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas

Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Side 1 Vejledning til Canceranmeldelse via MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekode i MiniPas Med skæringsdato 1. januar 2004 er blanketbåren anmeldelse af kræft til Cancerregisteret

Læs mere

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas

Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas. Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Vejledning til Canceranmeldelse via - MiniPas Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder i MiniPas Februar 2016 Kolofon Titel: Elektronisk canceranmeldelse som tillægskoder til diagnosekoder

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 14. SUP-Styregruppen. Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 14 Ordliste (informativ) Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Ordliste Anvendelsen af

Læs mere

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet BEK nr 1781 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1610915 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

FÆLLESINDHOLD 2012

FÆLLESINDHOLD 2012 Page 1 of 329 FÆLLESINDHOLD 2012 Page 2 of 329 Indhold Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter Ændringer til indberetning for 2012 1 Indledning 1.1 Private sygehuse og klinikkers indberetning

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 28. september 2012 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af pakkeforløb for metastaser uden organspecifik

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

Bilag 1a: Resultatindberetningsspecifikationer (RI-specs)

Bilag 1a: Resultatindberetningsspecifikationer (RI-specs) Bilag 1a: Resultatindberetningsspecifikationer (RI-specs) Nedenstående skemaer opstiller specifikationer for de resultatindberetninger, der aktuelt er identificeret som indberetningsrelevante. Disse består

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet

Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 3. oktober 2016 RN 408/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER

FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER FÆLLESINDHOLD FOR BASISREGISTRERING AF SYGEHUSPATIENTER Teknisk del 2013 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 22. udgave af Rapport nr. 6, 2012 Fællesindhold 2013 / Teknisk del Forfatter:

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

ÅRLIG OPFØLGNING PÅ SPECIALEPLANEN

ÅRLIG OPFØLGNING PÅ SPECIALEPLANEN OKTOBER 2015 ÅRLIG OPFØLGNING PÅ SPECIALEPLANEN Statusrapporter og monitorering ÅRLIG OPFØLGNING PÅ SPECIALEPLANEN Statusrapporter og monitorering Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE 2008 Takstberegning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Omkostningsdatabase; Fordelingsregnskab; Takstberegning; Takstgrundlag;

Læs mere

Psykiatrisk registreringsvejledning

Psykiatrisk registreringsvejledning Psykiatrisk registreringsvejledning Indberetning til Landspatientregisteret version 7.3 / maj 2012 Psykiatrisk registreringsvejledning er en aftalt del-leverance fra projektet Udvikling af den psykiatriske

Læs mere

Registreringsomlægninger

Registreringsomlægninger Regionshuset Viborg Psykiatri- og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Registreringsomlægninger Besøgstyper

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mads Bering og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7419 Telefon: 76631452 Dato: 28. maj

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE 2009 Takstberegning for sygehusene Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Omkostningsdatabase; Fordelingsregnskab; Takstberegning;

Læs mere

NYHEDSBREV REVISION AF ICD-10

NYHEDSBREV REVISION AF ICD-10 NYHEDSBREV REVISION AF ICD-10 Revisionsbeskrivelse: Dato Version Initialer Revision Februar 2011 28. marts 2011 1 ASL og GB Nyt dokument. Bilag: Bilag 1 - Bestilling af specialopgave Revision af ICD-10.

Læs mere

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret November 2011 Disposition Historik Metode for produktion af CAR Cancerregistrering Automatiseret kodning Manuel kodning / Validering

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten 1. Indledning Retten til hurtig udredning omfatter alle nyhenviste, elektive patienter (somatik og psykiatri), der er visiteret til udredning på sygehus,

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

VisualDRG brugermanual

VisualDRG brugermanual VisualDRG brugermanual VisualDRG er en grafisk fremstilling af grupperingslogikken der bliver brugt i forbindelse med finansiering af sundhedsvæsnet, herunder mellemregional afregning og kommunal medfinansiering.

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2003 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 12. udgave af Rapport nr. 6, 2002 Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

administrative koder, der kan anvendes i indberetningen abstrakt klasse. Omfatter krav (skal) / ikke krav (kan)

administrative koder, der kan anvendes i indberetningen abstrakt klasse. Omfatter krav (skal) / ikke krav (kan) BILAG 2 LPR3 liste over navngivne SKS-kodelister v. 11-01-2017 [ ] firkantede parenteser anvendes i LPR3-dokumentationen for SKS-kodelister, subsets af SKS og andre udfaldsrum, der er SKS-klassificeret.

Læs mere

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS

Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Kliniske arbejdsgange i Region Syddanmark understøttet af nuværende EPJ/PAS Nedenstående er en oplistning af emner med tilhørende aktiviteter, der understøttes af den nuværende EPJ/PAS løsning i Region

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/900250 29. november 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i somatikken Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i somatikken.

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 21. april 2016 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsens dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af kræftområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012 11 Indledning Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012 Version 2012-3 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 20. udgave af Rapport nr. 6, 2010 12 Indledning 1 Indledning

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2004

Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2004 Sundhedsstyrelsen Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2004 Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering 13. udgave af Rapport nr. 6, 2003 Fællesindhold for basisregistrering

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 Dato: 4. september 2014 Brevid: 2372496 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2014 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere