Analyse af frisørbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af frisørbranchen"

Transkript

1 Analyse af frisørbranchen Udarbejdet for Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Maj 2008 Forfatter: hh Sidst gemt: :21:00 Sidst udskrevet: :30:00 U:\ Frisøranalyse\Rapport\Final rapport\frisøranalyse_final_maj2008.doc Revision: 50 Antal sider: 40

2 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater Opmærksomhedspunkter Indledning Formål Fremgangsmåde og datakilder Frisørbranchen i tal Frisørbranchens struktur og udvikling Aktiviteten i frisørbranchen Karakteristik af de beskæftigede De beskæftigede fordelt på køn De beskæftigede fordelt på alder De beskæftigede fordelt på alder og køn De beskæftigede fordelt på uddannelsesbaggrund De beskæftigede fordelt på uddannelsesbaggrund og køn De beskæftigede fordelt på etnisk herkomst De uddannede frisører Uddannede frisører fordelt på køn og tilknytning til arbejdsmarkedet Hvor er de uddannede frisører beskæftiget? Sammenfatning Arbejdsfunktioner og kompetencebehov Kompetenceudvikling i branchen Motivation og tilrettelæggelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) Brug af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Barrierer for brug af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Opmærksomhedspunkter i forhold til uddannelsesbrug Fremtidens udviklingstendenser Mode og trend fortsætter med at være drivkraften Kunden i centrum

3 6.1.3 Den grønne linie vinder frem Forretningsforståelse og god ledelse bliver mere afgørende Salg af produkter kan gøre en forskel Øget bevidsthed om arbejdsmiljøets betydning? Øget samspil mellem frisør, velvære- og kosmetikerbranchen Bilag

4 1. Hovedresultater New Insight har analyseret kompetence- og uddannelsesbehovet i frisørbranchen. Analysen tager afsæt i de behov, som medarbejdere og ledere i udvalgte frisørsaloner og uddannelsesinstitutioner aktuelt peger på. Analysen ser også på Arbejdsmarkedsuddannelsernes (AMU s) rolle, og hvilken betydning forandringer i markedet har for eventuelle kompetence- og uddannelsesbehov på lidt længere sigt. Frisørbranchen er karakteriseret ved en underskov af enmandssaloner, der udgør 60 pct. af det samlede antal virksomheder i branchen. Der findes få store frisørsaloner med mere end 20 beskæftigede. Gruppen af frisørsaloner med mellem en og tyve beskæftigede udgør knap 40 pct. Det tegner et billede af en branche med få store og professionelt drevne saloner, der lægger vægt på forretningskoncepter, ledelse og markedsføring. Desuden prioriterer de at kæde kompetenceudvikling af medarbejdere tæt sammen med salonernes forretningskoncept. Dermed bliver det at have eget uddannelsessystem en vigtig konkurrenceparameter for de store saloner. Modstykket hertil er de små enmandssaloner, der har få hyldevarer, og som ikke har et mål og en strategi for kompetenceudvikling. De mellemstore saloner befinder sig i et spændingsfelt mellem de to ydergrupper, med differentierede forretnings- og kompetenceudviklingsstrategier. I frisørbranchen er det vigtigt at være opmærksom på, at der er to typer serviceydelser, der bestemmer kompetencekravene: Kerneservice: Der er den centrale ydelse, dvs. at blive klippet, farvet, friseret mv. Periferiservice: Der er den ekstra oplevelse eller den ekstra serviceydelse, som gør kunden tilfreds, f.eks. dialogen med kunden og at få kunden til at føle sig velkommen, eventuelt suppleret med servering af kaffe eller champagne i forbindelse med klipningen. I hvilken grad, kerne- og periferiservicen spiller ind på kompetencebehovene i virksomhederne, afhænger af den konkrete kontekst dvs. salonernes forretningsstrategi. Den salon, som - for at adskille sig fra konkurrenterne - fokuserer på at give kunderne en oplevelse, når de får en klipning, har et anderledes kompetencebehov end de saloner, der alene ser klipningen som traditionel opgave. Samtidig er der også i forhold til kerneservicen markante forskelle på frisørvirksomhederne på, hvordan denne udføres, f.eks. med hensyn til grundighed, modetrend og brug af nye og avancerede produkter og teknikker. Med dette som udgangspunkt er der en grundlæggende skillelinie for branchens kompetencebehov i forhold til, hvor i markedet salonerne er placeret og deres 4

5 størrelse. Denne skillelinie slår ud, når vi ser på, hvilke typer af voksen- og efteruddannelse (VEU), henholdsvis de små, de mellemstore og de store saloner gør brug af. I de små saloner ses eksempler på en manglende erkendelse af behov for efteruddannelse. Et sammenfald af kundesegment, fravær af udviklingsønsker og økonomisk situation kan betyde, at ejeren ikke ser eller oplever et behov for at deltage i efteruddannelse. Dette forstærkes yderligere af, at ejeren ofte ikke har kendskab til AMU-kursernes indhold og afholdelsesformer. I de mellemstore saloner ser vi eksempler på, at de ansatte er motiverede for efteruddannelse, og ledelsen bakker op med en understøttende adfærd. Der anvendes ofte forskellige typer af voksen- og efteruddannelse. Det dækker over privat udbudt voksen- og efteruddannelse - herunder leverandørkurser, offentligt udbudte kurser, dvs. arbejdsmarkedsuddannelser og intern voksen- og efteruddannelse. Sidstnævnte rummer bl.a. traditionel sidemandsoplæring, interne oplæg måske fra et kreativt team, mens der er få erfaringer med film og andre e-læringsmetoder. De saloner, der har gjort brug af arbejdsmarkedsuddannelser, er generelt meget positive og vurderer, at det giver lige så meget fagligt at være på de offentlige kurser som at være på de private. Væsentlige argumenter for, at de har valgt de offentlige kurser, er, at de afholdes i dagtimerne, de er billige, de ligger på hverdage, og det er en oplevelse at komme til København. Hvad angår de større frisørsaloner, viser analysen, at efteruddannelse typisk foregår internt. Desuden anvendes eksterne leverandørkurser. Der lægges stor vægt på, at der sker en løbende efteruddannelse af de ansatte, og alle medarbejdere får tilbud om at deltage i efteruddannelse. Der findes eksempler på, at efteruddannelsen foregår i arbejdstiden med løn, men der holdes også kurser om aftenen og i weekenden. Kurser i nyeste mode vægtes ofte tungt i de store saloner. Samtaler med både medarbejdere og ledelse peger på, at medarbejdernes motivation for at deltage i voksen- og efteruddannelse er stor, især hvad angår de unge. Motivationen er i høj grad knyttet til interessen for mode og et incitament om oplevelse, når man er på kursus. For de lidt ældre og mere erfarne medarbejdere er incitamentet til at deltage i voksen- og efteruddannelse størst, når aktiviteterne ligger i arbejdstiden. Det accepteres, at f.eks. erfarne medarbejdere eller ansatte med børn og familie ikke deltager uden for arbejdstiden. Det er imidlertid ofte sådan, at der er en sammenhæng mellem karriere og indtjeningsmuligheder og det at deltage i kurser. Det er karakteristisk for de saloner, der indgår i analysen, at VEU-aktiviteter tilrettelægges uden brug af uddannelsesplaner og medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Valg af kurser sker på ad hoc-basis og i en løbende dialog mellem ansatte og ledelse. Begge parter kan være initiativtagere. Det er de teknisk-faglige klippekompetencer, kendskab til nyeste mode og beherskelse af servicekompetencer, som lederne peger på som de mest vigtige for medarbejderne. Men der kan svagt spores en tendens til en erkendelse af, at en bredere 5

6 opkvalificering af medarbejderne - dvs. en opkvalificering ud over de rent teknisk-faglige klippekompetencer - kan gavne salonerne. Sammenfattende er der generelt set en god match mellem det offentlige udbud og frisørsalonernes efterspørgsel efter kurser på frisørområdet - især i København. Uden for København er udbuddet mere snævert og knyttet til de klippetekniske kompetencebehov. Der er konstateret en række barrierer for en mere omfattende brug af de eksisterende arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Det gælder: Manglende erkendelse af behov for efteruddannelse i de små saloner Manglende kendskab til AMU Historisk betingede holdninger til AMU (kurser for ledige) Fravær af en formel uddannelsesplanlægning med et bredere fokus end mode Manglende relevant udbud for trendsætterne og de større saloner. Analysen peger på, at der er nogle strukturelle udviklingstræk i branchen, som kan være med til at øge brugen af offentligt udbudt uddannelse. Som følge af at manglen på arbejdskraft må forventes at vokse, kan det være interessant for frisørbranchen at se nærmere på, om man ved hjælp af opkvalificerende kurser kan hente personer, der er gået på pension eller har trukket sig tilbage fra branchen, tilbage til frisørbranchen. Desuden ses en lille tendens til flere iværksættere i branchen. Det kan spille ind på behovet for og brugen af arbejdsmarkedsuddannelser med uddannelsesbehov bl.a. i iværksætteri, drift af virksomhed og forretningsforståelse. Analysen viser videre, at der er en række centrale udviklingstendenser, hvoraf en del med sikkerhed vil præge brugen af arbejdsmarkedsuddannelser, mens andre ikke så entydigt vil påvirke brugen af arbejdsmarkedsuddannelser: Mode og trend vil fortsætte med at være en central drivkraft for salonernes brug af efteruddannelse. Kunden i centrum vil vinde mere og mere frem og stille øgede krav om menneskekundskab, evner til at vise ægte engagement i forhold til den enkelte kunde, gode færdigheder i kommunikation, værktøjer og færdigheder i at aflæse kundens behov og ønsker, viden til at rådgive kunden om personlig stil, frisure- og farvevalg mm. Øget fokus på grønne linier vil betyde øgede kompetencekrav i forhold til viden om produkternes indhold og effekt herunder ikke mindst viden om, hvilke produkter der er grønne. Samtidig skal medarbejderne være i stand til at håndtere eventuelle særlige teknikker, der kan være forbundet med brug af disse produkter, således at der kan leveres en grøn klipning. Forretningsforståelse og god ledelse vil blive mere afgørende. Det vil bl.a. øge kompetencebehovene knyttet til forretningsudvikling og innovation, til uddannelsespolitik og -planlægning, til medarbejderpleje, til anvendelse af IT mv. 6

7 Salg af produkter vil få større betydning og vil stille krav om øgede kompetencer i bl.a. leverandørkontakt og forhandling, indkøb og bestilling af varer, lagerstyring, salg af produkter, overvågning af produkters lønsomhed samt udsmykning og placering af produkter i salonen. Det er uklart, i hvilket omfang arbejdsmiljøproblematikken vil slå igennem og få betydning for kompetencekravene i frisørbranchen. Væksten i antallet af grønne frisører kan dog tages som indikation for, at interessen for arbejdsmiljø er stigende, og at fremtiden vil bringe et øget behov for kompetencer i relation til at arbejde med miljøvenlige produkter og processer. Frisørerne vil i stigende omfang blive mødt med krav om at kunne varetage arbejdsfunktioner, der rækker ind i velvære- og kosmetikerområdet. En del kunder bliver mere og mere helhedsorienterede og efterspørger serviceydelser omfattende f.eks. klipning, massage, hudpleje og makeup. Med den aktuelle situation og de fremtidige tendenser analysen har afdækket, kan der ikke peges på nogle markante huller i matchningen af efterspørgsel og udbud af offentlige efteruddannelser. Det er ikke al den efteruddannelse, som efterspørges i branchen, der tilrettelægges i regi af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg i FKB en Pleje af hår, hud og negle. En del af den efteruddannelse, der efterspørges, skal findes inden for andre FKB er, f.eks. efteruddannelse i relation til salg, og kundeservice, men det er et behov, der er dækket i det samlede AMU-udbud. Det kan dog være et forhold, som det kan være værd at formidle til uddannelsesinstitutionerne, at frisørerne også kan være interesserede i udbud fra andre FKB er. Videre peger analysen på, at det brede uddannelsesudbud overvejende markedsføres i Københavnsområdet, og at det kan være en barriere for nogle virksomheder, at der ikke lokalt udbydes et mere bredt favnende udbud af uddannelse. Det skal dog også bemærkes, at enkelte virksomheder fandt, at uddannelse i København i sig selv var attraktivt, da det gav uddannelsen et lidt mere eksklusivt præg. 7

8 1.1 Opmærksomhedspunkter Undersøgelsens resultater giver anledning til at pege på en række opmærksomhedspunkter, som har betydning for omfanget af brugen af arbejdsmarkedsuddannelser. Følgende faktorer begrænser brugen af arbejdsmarkedsuddannelser: Frisørbranchens kendskab til AMU er begrænset Der er visse holdningsmæssige barrierer forbundet med AMU og efteruddannelse Frisørbranchens efteruddannelsesadfærd - det er mode, der i dag styrer behovet for efteruddannelse Der er et fravær af mål, strategi og planlægning i mange saloners efteruddannelse Udover et meget stærkt fokus på den løbende udvikling af de centrale kompetencer knyttet til branchens kerneservice som f.eks. klippeteknik, indfarvning og frisering samt kendskab til mode, trends og stil kan der i branchen ses kompetencekrav inden for følgende områder: Salg, kundebetjening og rådgivning Arbejdsmiljø, produkters indhold / den grønne linie Forrentningsforståelse og iværksætteri Ledelse og IT-systemer / herunder bookingsystemer 8

9 2. Indledning New Insight præsenterer i det følgende en analyse af kompetence og uddannelsesbehovet i frisørbranchen. Analysen er gennemført for Serviceerhvervenes Efteruddannelses Udvalg i perioden september til december Baggrunden for analysen er på den ene side den begrænsede uddannelsesdeltagelse i branchen, og på den anden side at der er begrænset viden om de aktuelle uddannelsesbehov i branchen samt om udviklingstendenserne og de heraf afledte fremtidige uddannelsesbehov. 2.1 Formål Analysen har til formål at afdække, hvilke kompetencekrav der aktuelt formuleres af virksomhederne og de ansatte i branchen. Det er de umiddelbart forestående kompetenceudviklingsbehov, som branchen har (dvs. behov der kan opstå inden for en tidshorisont på et til tre år), og som efteruddannelsessystemet umiddelbart skal kunne forholde sig til. Analysen beskriver også, hvilke kompetencebehov der eventuelt ligger lidt længere ude i fremtiden for frisørerne. Dette kan være krav, som bliver resultatet af forandringer i erhvervets struktur eller i de produkter der anvendes eller de ydelser der efterspørges. Det er en selvstændig pointe i analysen at afdække, hvordan samspillet er mellem den offentlige uddannelse og de øvrige kompetenceudviklingsaktiviteter, der foregår, f.eks. som virksomhedsinterne kurser, som træningsaftener eller som anden privat udbudt uddannelse. 2.2 Fremgangsmåde og datakilder Den samlede analyse er baseret på en blanding af kvantitative og kvalitative data. Desuden er der blevet foretaget et litteraturstudie, hvor relevante materialer er blevet identificeret og læst. Materialet består bl.a. af artikler, kursuskataloger og tidligere undersøgelser. Brancheanalysen indeholder fire delanalyser: Delanalyse 1: Frisørbranchen i tal (beskæftigelses- og erhvervsstrukturen) Delanalyse 2: Arbejdsfunktioner og kompetencebehov Delanalyse 3: Kompetenceudvikling i branchen Delanalyse 4: Fremtidens udviklingstendenser 9

10 Delanalyse 1 erhvervs- og beskæftigelsesstrukturen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. Delanalyse 2, 3 og 4 af henholdsvis arbejdsfunktioner og kompetencebehov, kompetenceudvikling i branchen og fremtidens udviklingstendenser er baseret på kvalitative interview med repræsentanter fra ledelse og medarbejder i ni frisørsaloner og med to repræsentanter fra henholdsvis det offentlige uddannelsessystem og fra branchens organisationer. De personlige interview er gennemført både telefonisk og ude i frisørsalonerne. Der er anvendt en struktureret spørgeguide med åbne spørgsmål, så de interviewede har kunnet give uddybende svar. Temaerne har bl.a. omfattet frisørsalonernes brug af efteruddannelse, udviklingstendenser i branchen og de fremtidige behov for efteruddannelse. Virksomhederne, der indgår i analysen, er udvalgt under hensyntagen til størrelse, således at både store og små frisørsaloner indgår, og der er en ligelig geografisk fordeling øst og vest for Storebælt. 10

11 3. Frisørbranchen i tal Denne del af analysen belyser branchens erhvervs- og beskæftigelsesstruktur. På baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik tegnes et billede af udviklingen i antallet af job og aktiviteten i branchen. Desuden præsenteres en karakteristik af de ansatte og udviklingen i beskæftigelsen. 3.1 Frisørbranchens struktur og udvikling I 2006 var der frisørsaloner, hvilket er 829 færre (13 pct.) end i 1999, jf. tabel 3.1. Faldet skyldes især en markant nedgang i antallet af saloner med en beskæftiget. Det ser imidlertid ud til, at den negative udvikling i antallet af frisørsaloner nu er ved at vende. Der har således været en mindre stigning i antallet af frisørsaloner fra 2004 til Det samlede antal frisørsaloner falder dog igen fra 2005 til 2006, men til et niveau der stadig er højere end i Antallet af saloner med én beskæftiget (ejeren selv) reduceres med 45, mens antallet af saloner med mellem 10 og 19 ansatte vokser med 18 fra 2005 til Tal fra Købmandsstandens Oplysningsbureau indikerer, at den positive udvikling i antallet af frisørsaloner - siden har bidt sig fast, idet der er op mod frisørsaloner primo Tabel 3.1: Antal virksomheder 2 i frisørbranchen fordelt på størrelse Antal job 3 på virksomheden I alt Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, Erhvervsbeskæftigelse (EBS) 1 Udtræk fra Købmandstands Oplysningsbureau den Der er tale om arbejdssteder, dvs. de enkelte fysiske enheder den enkelte salon. En virksomhed (juridisk enhed) kan have flere arbejdssteder saloner. 3 Job er i denne statistik i praksis de, der er beskæftiget på virksomheden, dvs. at der f.eks. også tælles personer med, der ikke er fuldtidsbeskæftiget. Se en mere præcis definition af jobbegrebet på Danmarks Statistiks hjemmeside: dst.dk. 11

12 Det fremgår af tabellen, at branchen er karakteriseret ved nogle få store og mange små saloner. I 2006 er der 10 saloner med mellem 20 og 49 ansatte, mens der er saloner, - svarende til knap 60 pct. - med én beskæftiget (det kan være virksomhedens ejer). 28 pct. af salonerne har mellem 2 og 4 beskæftigede. Denne struktur er ikke forandret markant i de seneste år, dog er der sket et fald i andelen af virksomheder med kun en beskæftiget (fra 65 pct. i 1999 til 59 pct. i 2006) og en stigning i andelen af virksomheder med 2-9 ansatte (fra 33 pct. i 1999 til 39 pct. i 2006). Dette har betydet en minimal stigning i den gennemsnitlige virksomhedsstørrelse i de senere år. Der var i 2006 i gennemsnit 2,2 beskæftiget pr. virksomhed, mens der i år 2000 på var knap 2,1 beskæftiget pr. virksomhed. I relation til diskussionen om den begrænsede efteruddannelsesaktivitet i branchen er branchestrukturen et vigtigt opmærksomhedspunkt, idet efteruddannelsesaktiviteten ofte er betydeligt mindre i små virksomheder, end den er i større virksomheder. I større virksomheder er efteruddannelsesindsatsen ofte institutionaliseret og professionaliseret, og der kan være afdelinger og medarbejdere, der har en særlig fokus på efteruddannelsesspørgsmålet. 3.2 Aktiviteten i frisørbranchen Omsætningstal fra Firmastatistikken 4 viser, at der var firmaer i 2004 med en samlet omsætning på 3,5 mia. kr. - svarende til en gennemsnitlig omsætning på kr per firma. I 2000 var der firmaer med en samlet omsætning på 3,1 mia. kr. - svarende til en gennemsnitlig omsætning på kr Set over perioden har der været en stigning på ca. 14 pct. i branchens samlede omsætning i branchen og en stigning på 13 pct. per firma. Normtal for branchen 5 - baseret på oplysninger fra 332 frisørsaloner fordelt over hele landet - viser, at den gennemsnitlige omsætning uden moms er steget med kr., svarende til 6 pct. fra 2004 til Fordelt på omsætningsgrupper viser normtallene, at stigningen kan henføres til en mindre omsætningsvækst i saloner med en omsætning på under 1 mio. kr. mens saloner med en omsætning på mere end 2,0 mio. kr. har haft en nedgang i den gennemsnitlige omsætning fra 2,972 mio. kr. i 2004 til 2,796 mio. kr. i Normtallene viser videre, at en salon med en omsætning på mindre end 1,0 mio. kr. gennemsnitligt set udviser et underskud efter løn til indehaver. Underskuddet er størst for saloner med en omsætning på under 0,5 mio. kr. nemlig henholdsvis 4 Oplyst af Charlotte Hansen, Danmarks Statistik. Der kan godt være flere firmaer i firmastatistikken end arbejdssteder, da firmastatistikken opgør antallet over hele året, mens arbejdsstedsstatistikken opgøres ultimo november i året. 5 Udgives af Danmarks Frisørmesterforening i samarbejde med Frisørrevisorerne, Normtalsrapport for den organiserede frisørmester. 12

13 på kr. i 2004 og i Saloner med mere end 2,0 mio. kr. i omsætning udviser gennemsnitligt et overskud på kr. i 2004 og kr. i Tallene afspejler, at der generelt set er sket en forbedring i salonernes gennemsnitlige resultat fra 2004 til Forbedringen har været mest markant i den omsætningsgruppe, der er repræsenteret i den bedste fjerdedel af gruppen med en omsætning på over 2,0 mio. kr. Her er salonernes indtjening før renter og afskrivninger i gennemsnit steget fra kr. i 2004 til i De gennemsnitlige, årlige udgifter til uddannelse er i samme periode steget fra kr. til kr. En opdeling på omsætningsgrupper viser, at der er stor forskel i de gennemsnitlige årlige udgifter til uddannelse; virksomheder med en omsætning på op til kr. i gennemsnit anvender kr. til uddannelse, mens en frisørsalon med over 2 mio. kr. i omsætning i gennemsnit anvender ti gange så meget årligt til uddannelse - nemlig kr. til uddannelse i Sammenholdt med at der har været en svag vækst i antallet af saloner fra 2004 til 2005, tegner tallene et billede af en branche i forsigtig fremgang. Dette billede underbygges af, at der de seneste tre år har været plads til pæne lønstigninger i frisørbranchen. Siden 2004 er lønnen med pension for en frisør steget med tre procent fra 2004 til 2005 og fire procent fra 2005 til Hovedparten af stigningerne skyldes, at frisørernes timeløn er blevet højere. Aktiviteten i frisørbranchen er med til at forstærke et billede af en branche med en begrænset efteruddannelsesaktivitet grundet det beskedne økonomiske råderum i hovedparten af salonerne. 3.3 Karakteristik af de beskæftigede De beskæftigede fordelt på køn Samlet set er der personer beskæftiget i frisørbranchen i I forhold til år 2000, hvor der var beskæftiget personer, er der tale om en mindre tilbagegang på 5,4 pct.. Frisørfaget er et udtalt kvindefag. Knap 90 pct., svarende til i frisørbranchen, er kvinder i Siden 2000 har der været svagt stigende andel af kvinder i frisørfaget, og en svagt faldende andel af mænd. 6 Jf. Dansk Frisør og Kosmetikforbund baseret på oplysninger fra Dansk Arbejdsgiverforenings Lønstatistik. 13

14 Tabel 3.1: Beskæftigede i frisørbranchen fordelt på køn Antal Procent Antal Procent Mænd , ,2 Kvinder , ,8 I alt Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik De beskæftigede fordelt på alder Tabellen nedenfor viser, at knap 35 pct. af de beskæftigede i branchen i 2006, er unge under 30 år. Dette er forholdsvis mange set i relation til, at denne aldersgruppe udgør ca. 23 pct. af de samlede beskæftigede på landsplan 7. Hovedparten af de beskæftigede befinder sig i aldersgruppen år, idet denne aldersgruppe tegner sig for 42 pct. af de beskæftigede. Endelig udgør aldersgruppen over 50 år 23 pct. af de beskæftigede i branchen. Dette er noget mindre end den samlede andel af beskæftiget på landsplan, der er på ca. 29 pct 8. Samlet set er der ikke sket de store aldersmæssige forskydninger over tid (fra 2000 til 2006) i de tre yngste aldersgrupper - dvs. i aldersgrupperne under 40 år. Til gengæld er de beskæftigede i aldersgruppen år faldet fra at udgøre 24 pct. i 2000 til 16 pct. i Dette er sket samtidigt med, at der har været en markant vækst i beskæftigede i aldersgruppen 60+. Relativt set er denne gruppe vokset fra 3,6 pct. i 2000 til 7,4 procent af de beskæftigede i branchen i Denne vækst er udtryk for, at der er sket en forskydning opad fra aldersgruppen til gruppen år. Tabel 3.2: Beskæftigede fordelt på alder Alder Antal Procent Antal Procent år 911 7, , år , , år , år , , år , år 460 3, ,4 I alt , Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik 7 Danmarks Statistik, Statistikbanken, RAS Danmarks Statistik, Statistikbanken, RAS

15 3.3.3 De beskæftigede fordelt på alder og køn Relativt set er der en noget større andel af kvinder end mænd blandt de årige og de årige både i 2000 og Der ses også en større relativ andel af kvinder end mænd i kategorien år og år, men her er forskellene dog ikke nær så store. Yderligere ses der en tidsmæssig tendens til, at de i højere grad nærmer sig hinanden. I absolutte tal er kvinderne også dominerende i de to sidstnævnte aldersgrupper, men der er relativt set flere mænd end kvinder både i aldersgruppen år og i aldersgruppen år. Tabel 3.3: Procentvis fordeling af beskæftigede fordelt på alder og køn Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt år 3,2 7,7 7,1 3,0 7,4 6, år 14,3 30,5 28,5 15,3 29,1 27, år 19,6 23,9 23,4 23,6 25,1 25, år 11,4 13,9 13,6 16,9 17,2 17, år 41,0 21,4 23,8 22,3 15,2 16, år 10,7 2,6 3,6 18,8 6,0 7,4 I alt Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik De beskæftigede fordelt på uddannelsesbaggrund Langt hovedparten - knap tre ud af fire beskæftigede - har en erhvervsuddannelse som frisør. Dertil kommer en relativ stor gruppe på knap 20 pct., som har grundskolen som den højst fuldførte uddannelse bl.a. eleverne. Der ses en tendens til, at andelen med en frisørbaggrund falder, samtidig med at der er en lille stigning i andelen med gymnasiale og andre erhvervsfaglige uddannelser. 15

16 Tabel 3.4: Beskæftigede fordelt på uddannelsesbaggrund Antal Procent Antal Procent Grundskole , ,5 Almengymnasial uddannelse 220 1, ,2 Erhvervsgymnasial uddannelse 74 0,6 95 0,8 Frisør , ,1 Anden erhvervsfaglig uddannelse 367 2, ,9 Korte videregående uddannelser 22 0,2 44 0,4 Mellemlange videregående uddannelser ,2 69 0,6 Lange videregående uddannelser 18 0,1 19 0,2 Uoplyste 174 1, ,5 I alt Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik De beskæftigede fordelt på uddannelsesbaggrund og køn Ses der på de tre største uddannelsesgrupper - grundskole, frisører og erhvervsfaglige uddannelser - er der nogle forskelle mellem kønnene. Eksempelvis er der en større andel af de kvindelige beskæftigede end af mændene, der har grundskole som højeste uddannelse i Dog er denne forskel næsten udlignet i 2006 (lige over 19 pct. for både mænd og kvinder). Blandt de frisøruddannede ses den samme forskel, dog med tiltagende tendens. Her er andelen af frisøruddannede kvinder større end andelen af frisøruddannede mænd både i 2000 og endnu mere i Blandt de beskæftigede frisører med anden erhvervsfaglig uddannelse er tendensen imidlertid den omvendte. Her ses, at en større andel af mændene end kvinderne har en anden erhvervsfaglig uddannelse, og der er en tendens til, at forskellen tiltager over tid. 9 De mellemlange videregående uddannelser er inkl. bacheloruddannelser 16

17 Tabel 3.5: Procentvis fordeling af beskæftigede på uddannelse og køn Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Grundskole 14,1 19,2 18,6 19,2 19,5 19,5 Almengymnasiale uddannelser 1,4 1,8 1,7 3,0 2,1 2,2 Erhvervsgymnasiale uddannelser 0,4 0,6 0,6 0,3 0,9 0,8 Frisør 71,7 74,7 74,3 59,1 72,6 71,1 Anden erhvervsfaglig uddannelse 7,2 2,3 2,9 9,6 3,2 3,9 Korte videregående uddannelser 0,7 0,1 0,2 1,3 0,2 0,4 Mellemlange videregående uddannelser 0,9 0,2 0,2 2,0 0,4 0,6 Lange videregående uddannelser 0,5 0,1 0,1 0,6 0,1 0,2 Uoplyste 3,2 1,1 1,4 5,0 1,1 1,5 I alt Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik De beskæftigede fordelt på etnisk herkomst Langt hovedparten - mere end 90 pct. - af de beskæftigede inden for frisørfaget har dansk oprindelse. Gruppen med dansk oprindelse udgjorde henholdsvis 95,6 pct. i 2000 og 92,7 pct. i Der er således en tendens til, at der bliver ansat flere med etnisk baggrund, jf. nedenstående tabel. Tabel 3.6: Beskæftigede fordelt på etnisk herkomst Antal Procent Antal Procent Indvandrere fra vestlige lande 188 1, ,5 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 316 2, ,2 Efterkommere fra vestlige lande 16 0,1 13 0,1 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 38 0,3 57 0,5 Dansk oprindelse , ,7 I alt Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik Det er gruppen af indvandrere fra ikke-vestlige lande, der udviser den mest markante stigning i andelen af alle beskæftigede inden for frisørfaget. Denne gruppe er vokset fra 2,5 pct. i 2000 og 5,2 pct. i Kvinderne udgør langt størstedelen (83 pct.) af denne gruppe i 2006, og hovedparten (70 pct.) er i alderen år. 17

18 3.4 De uddannede frisører Hidtil har vi set på registerdata for de beskæftigede i frisørbranchen. I dette afsnit kortlægges - også med udgangspunkt i registerdata - de uddannede frisørers fordeling på køn, tilknytning til arbejdsmarkedet og beskæftigelsesmæssigt tilhørsforhold. Desuden ses på udviklingen over tid Uddannede frisører fordelt på køn og tilknytning til arbejdsmarkedet Der er ikke markante forskelle kønnene imellem i forhold til, hvordan de uddannede frisører fordeler sig med hensyn til deres tilknytning til arbejdsmarkedet - hverken i 2000 eller i Tabellen viser dog, at der fra 2000 til 2006 totalt set er sket et fald i de beskæftigede, uddannede frisører fra 72,7 pct. til 68,7 pct. Faldet kan forklares med, at relativt flere uddannede frisører er gået på pension, er midlertidigt uden for arbejdsstyrken og har trukket sig tilbage. Tabel 3.7: Uddannede frisører fordelt på køn og tilknytning til arbejdsmarkedet Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder Beskæftigede 72,9 72,7 72,7 68,4 68,7 68,7 Arbejdsløse 2,2 2,9 2,8 2,2 2,5 2,5 Midlertidigt uden for arbejdsstyrken 0,8 2,1 1,9 1,4 3,0 2,9 Tilbagetrækning 12,2 8,9 9,3 12,5 10,3 10,5 Pension 9,7 8,5 8,6 13,1 11,7 11,8 Personer under uddannelse 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 Kontanthjælpsmodtagere 0,6 0,5 0,5 0,9 0,5 0,5 Øvrige uden for arbejdsstyrken 1,5 4,4 4,1 1,3 3,1 2,9 I alt Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik I alt Hvor er de uddannede frisører beskæftiget? Nedenstående tabel viser, i hvilken branche de uddannede frisører er beskæftiget, samt antallet af uddannede frisører der er uden beskæftigelse. Godt hver tredje uddannet frisør er beskæftiget i en frisørsalon - det gælder både i 2000 og i En forholdsvis stor og voksende andel af de uddannede frisører er uden beskæftigelse. I 2000 drejede det sig om 27 pct., og i 2006 er andelen vokset til 31 pct. Hver tredje uddannet frisør er i 2006 beskæftiget uden for frisørbranchen. Her er tale om et fald i forhold til 2000, hvor den tilsvarende andel var på 36 pct. 18

19 Inden for gruppen andre brancher er det mest hyppige sted, som uddannede frisører er beskæftigede, på institutioner for børn og unge (5 pct. af alle uddannede frisører er beskæftiget her) og institutioner for voksne (også her er 5 pct. af alle uddannede frisører beskæftiget). De resterende grupperinger, der er sammenfattet i gruppen andre brancher, repræsenterer hver omkring 1-2 pct. eller derunder af de uddannede frisører. Tabel 3.8: Hvor er de uddannede frisører beskæftiget? Antal Procent Antal Procent Frisørsaloner , ,0 Ikke beskæftiget, dermed ingen branche , ,4 I andre brancher , ,1 Uoplyst aktivitet 170 0, ,5 I alt Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik 3.5 Sammenfatning Analysen af erhvervs- og beskæftigelsesstrukturen i frisørbranchen tegner et billede af en branche i forsigtig fremgang både økonomisk og beskæftigelsesmæssigt. Udviklingen med et fald i antal jobs i branchen blev vendt i 2005, og normtal for branchen indikerer en fremgang i den gennemsnitlige omsætning på 6 pct. fra 2004 til Denne udvikling skal dog sammenholdes med, at der er et begrænset økonomisk råderum i de små frisørsaloner. Analysen viser også, at der findes mange enmandsfrisørsaloner og få store frisørsaloner med mere end 20 ansatte. De virksomhedsstrukturelle og økonomiske forhold kan trække i retning af, at branchen vil have en lav efterspørgsel efter arbejdsmarkedsuddannelser. Det er endvidere karakteristisk for branchen, at frisørfaget er et udtalt kvindefag. I den sammenhæng er det interessant at bemærke, at der er relativt set flere mænd end kvinder blandt de beskæftigede i aldersgruppen pct. af de beskæftigede mænd er således over 50 år sammenlignet med, at 21 pct. af de beskæftigede kvinder er over 50 år i Endelig kan det konstateres, at to tredjedele af de uddannede frisører enten ikke er beskæftiget (ca. en tredjedel) eller også er beskæftiget i en branche uden for frisørfaget (ca. en tredjedel) i

20 4. Arbejdsfunktioner og kompetencebehov Interviews med ledere og medarbejdere i udvalgte frisørsaloner viser, at arbejdsfunktionerne i salonerne er stort set identiske på tværs af salonerne. Mange arbejder alene i egne saloner og varetager derfor alle funktioner. I saloner med beskæftigede arbejder medarbejderen ofte alene i relation til sin kunde og varetager alle funktioner lige fra modtagelse af kunden til udførelse af klipningen og et eventuelt afsluttende salg af produkter. Funktionernes vigtighed og omfang varierer dog i forhold til salonens størrelse og placering i markedet. Eksempelvis vægter kundeservice, afdækning af behov og rådgivning højt i de større saloner, der har fokus på modeklip eller den grønne linie. Her afsættes god tid til den enkelte kunde, og det at gå til frisør har karakter af en oplevelse, der skal bidrage til fastholde kundens tilhørsforhold til salonen. Generelt set omfatter arbejdsfunktionerne: kundebooking, kundeservice, afdækning af kundebehov og rådgivning, klipning og frisering mv. samt kommunikation og salg af diverse produkter. Typisk skal en ansat som nævnt kunne varetage alle funktioner, men i forhold til specielle ydelser f.eks. forlængelse af hår kan der forekomme en specialisering. Her vil det være ansatte - som har særlige kompetencer i netop den ydelse, - der udfører denne opgave. Arbejdsgangen i en frisørsalon består typisk i, at kunden ringer og bestiller tid til en klipning hos den frisør, som kunden er vant til at benytte. Det kan også foregå ved, at kunden kommer ind direkte fra gaden og beder om en klipning. I de større saloner anvendes IT-baserede bookingsystemer, hvor kunden kan booke tid via internettet. Det giver mulighed for, at salonen bedre kan få et overblik over den daglige ressourceudnyttelse og dermed mulighed for mere effektivt at styre ressourcerne. Samtidigt åbner det mulighed for at servicere kunden f.eks. med sms eller mailbeskeder om, at det er i dag, man har en tid til klipning, eller at salonen holder ferie. Når kunden er kommet ind i salonen for at blive klippet, tilbyder salonerne typisk noget at drikke og læse i. I de økologiske saloner er det økologisk kaffe eller te og eventuelt et stykke frugt. Derefter indleder frisøren en dialog med kunden med sigte på at afdække kundens behov og rådgive kunden om, hvordan klipningen kan udføres. Brugen af produkter drøftes også, og der er en tendens til, at kunderne i stigende grad spørger til produkternes indhold med hensyn til kemikalier. Derefter tilbydes kunden at få vasket hår. Det kan være, at det er en elev, der udfører denne service. I nogle saloner er der også eksempler på, at kunden tilbydes hår / hovedbundsanalyse, velværeydelser f.eks. hovedbundsmassage, fodbad eller en massagestol, behandling af negle mm. Selve klipningen udføres typisk af den samme person, som har forestået afdækning af kundebehov og rådgivning. I forbindelse med klipningen skal frisøren 20

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker. AMU Statistik. For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Referencegruppen for Frisør og Kosmetiker Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2660 Pleje af hår, hud og negle opgjort på kursister på følgende skoler: CPH West Uddannelsescenter København Vest EUC Sjælland

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Danskernes kompetencer

Danskernes kompetencer Danskernes kompetencer Danske resultater af OECD s PIAAC-undersøgelse KORT & KLART DANSKERNES KOMPETENCER Om dette hæfte Hvad kan vi danskere? Og hvordan klarer vi os sammenlignet med andre lande? I dette

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen.

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen. Efteruddannelse for frisør og kosmetiker Beauty Business Academy BBA Du er en fremragende håndværker indenfor dit felt. Du ved, hvad der rører sig, når det gælder skønhed, velvære, stil, mode og din viden

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Analyse af private frisøruddannelser. Udarbejdet for Fællesudvalget for Serviceerhvervenes Uddannelser

Analyse af private frisøruddannelser. Udarbejdet for Fællesudvalget for Serviceerhvervenes Uddannelser Analyse af private frisøruddannelser Udarbejdet for Fællesudvalget for Serviceerhvervenes Uddannelser December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater... 4 2. Indledning... 7 2.1 Analysedesign og datakilder...

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE

ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE ØKONOMISK POTENTIALE VED EN STYRKET INDSATS OVER FOR ORDBLINDE HOVEDKONKLUSION Beregninger foretaget af CEDI for Nota viser, at en øget indsats for at gøre ordblinde til mere selvhjulpne læsere har stort

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked

Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked Maj 2011 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL PÅ UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT FREM TIL 2020 1 INDLEDNING I denne pjece præsenteres de

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af

Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af ledige 18-29 årige - med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Pixi-udgaven Juni 2008 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet. v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult

Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet. v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult Hvad er mobilitet på arbejdsmarkedet? Mobilitet handler om

Læs mere

Deltagelse i VEU - motivation og barrierer for ansatte

Deltagelse i VEU - motivation og barrierer for ansatte Deltagelse i VEU - motivation og barrierer for ansatte Kvalitativ analyse Juli 2005 Annemarie Holsbo Charlotte Færch Lotz Lizzie Mærsk Nielsen Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr. 46501 Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej

Læs mere