Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0654 Bilag 2 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0654 Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0654 Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Mette Kreiborg Sagsnr.: Dok.: MUK40231 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets rammeafgørelse om anvendelse af passagerlister (PNR-oplysninger) med henblik på retshåndhævelse (KOM (2007) 654) Resumé Forslaget har til formål at harmonisere medlemsstaternes lovgivning vedrørende forpligtelser for lufttransportvirksomheder, som flyver mellem mindst én medlemsstats område og et tredjeland, til at stille visse passageroplysninger (PNR-oplysninger) til rådighed for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der har ansvar for at forebygge og bekæmpe terrorhandlinger samt organiseret kriminalitet. Forslaget forpligter medlemsstaterne til at udpege en national myndighed som ansvarlig for indsamling og analyse af PNR-oplysninger. Forslaget indeholder herudover bestemmelser vedrørende lufttransportvirksomhedernes forpligtigelser til at stille PNR-oplysninger til rådighed for en såkaldt passageroplysningsenhed. Endvidere fastsættes der regler om udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder, om overførsel af oplysninger til tredjelande, om hvor længe oplysninger må opbevares, samt om sanktioner for manglende overholdelse af forpligtigelser i henhold til rammeafgørelsen. Forslaget indeholder derudover bl.a. et kapitel vedrørende databeskyttelse og datasikkerhed. Forslaget vurderes på det foreliggende grundlag at ville medføre såvel lovgivningsmæssige som statsfinansielle konsekvenser. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om andre medlemsstaters holdning til forslaget. Fra dansk side er man overordnet positiv over for oprettelse af et europæisk PNR-system. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 1. Baggrund Kommissionen fremlagde den 6. november 2007 et forslag til rammeafgørelse om anvendelse af passagerlister (PNR-oplysninger) med henblik på retshåndhævelse (KOM (2007) 654). Forslaget er fremsat som en del af Kommissionens anti-terrorpakke. Kommissionen har som begrundelse for forslaget blandt andet anført følgende: Terrorisme udgør i dag en af de største trusler mod sikkerheden, freden, stabiliteten, demokratiet og de grundlæggende rettigheder, som er de værdier, EU er baseret på, samt en direkte trussel mod EU-borgerne. Terrortruslen er ikke begrænset til specifikke geografiske områder. Der findes terrorister og terrororganisationer både inden og uden for EU s grænser, og de har vist deres evne til at gennemføre angreb og voldshandlinger på et hvilket som helst kontinent og mod et hvilket som helst land. I Europols rapport fra 2007 om situationen og tendenserne med hensyn til terrorisme (EU Terrorism Situation and Trend Report 2007) konstateres det, at næsten alle terrorkampagner er tværnationale. De interne og eksterne aspekter af bekæmpelse af terrorisme er tydeligvis indbyrdes forbundne, og det er derfor nødvendigt med et tæt samarbejde og en øget udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og deres respektive tjenester samt Europol og om nødvendigt med de kompetente myndigheder i tredjelande, for at de foranstaltninger, der træffes, kan blive effektive. Siden 11. september har de retshåndhævende myndigheder i hele verden indset, hvor stor merværdien af at indsamle og analysere såkaldte PNR-oplysninger er, når det drejer sig om at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet. PNR-oplysninger vedrører rejsebevægelser, sædvanligvis med fly, og omfatter oplysninger om pas, navn, adresse, telefonnumre, rejsebureau, kreditkortnummer, eventuelle ændringer i flyplanerne, hvilket sæde der foretrækkes og andre oplysninger[ ] Det skal bemærkes, at lufttransportvirksomheder allerede indsamler PNR-oplysninger om passagerer til egne kommercielle formål, men at andre transportvirksomheder ikke gør det. Ved at indsamle og analysere PNR-oplysninger kan de retshåndhævende myndigheder identificere personer, der udgør en stor risiko, og træffe passende foranstaltninger. Hidtil har kun et begrænset antal medlemsstater vedtaget retsforskrifter med henblik på indførelse af mekanismer, der forpligter lufttransportvirksomheder til at videregive relevante PNR-oplysninger og have dem analyseret af de kompetente myndigheder. Det betyder, at de potentielle fordele ved en EU-ordning til forebyggelse af terrorisme og organiseret kriminalitet ikke udnyttes fuldt ud. På nuværende tidspunkt vedrører de aftaler, der er indgået mellem EU og USA og Canada om ordninger for videresendelse af PNR-oplysninger i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme og tværnational organiseret kriminalitet, kun lufttransport. Det betyder, at de lufttransportvirksomheder, der allerede indsamler PNR-oplysninger om passagerer til egen kommerciel brug, har pligt til at videresende disse oplysninger til de kompetente myndigheder i USA og Canada. På grundlag af en udveksling af oplysninger med disse tredjelande har EU kunnet vurdere værdien af PNR-oplysninger og udnytte potentialet heri til retshåndhævelsesformål. EU har desuden kunnet lære af disse tredjelandes erfaringer med at anvende PNR-oplysninger samt erfaringerne fra Det Forenede Kongeriges pilotprojekt. Det Forenede Kongerige kunne mere specifikt oplyse, at man havde foretaget en række arrestationer, indkredset netværk inden for menneskehandel og fået værdifulde efterretningsoplysninger vedrørende terrorisme i de to år, pilotprojektet havde kørt. Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde den marts 2004 Kommissionen til at fremsætte et forslag til en fælles EU-strategi for anvendelsen af passageroplysninger til retshåndhævelsesformål. Denne opfordring er blevet gentaget to gange, nemlig den november 2004 i Haag-programmet og på det ekstraordinære rådsmøde den 13. juli

3 Forslaget har til formål at harmonisere medlemsstaternes lovgivning vedrørende forpligtelser for lufttransportvirksomheder, som flyver mellem mindst én medlemsstats område og et tredjeland, til at stille PNRoplysninger til rådighed for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, som har ansvar for at forebygge og bekæmpe terrorhandlinger samt organiseret kriminalitet. Forslaget er fremlagt under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, artikel 30, stk. 1, litra b), og artikel 34, stk. 2, litra b). Artikel 29 omhandler målsætningen med politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager. Det følger af artikel 30, stk. 1, litra b), at den fælles handling vedrørende politisamarbejde omfatter indsamling, opbevaring, behandling, analyse og udveksling af relevante oplysninger, herunder oplysninger, som de retshåndhævende myndigheder er i besiddelse af på baggrund af rapporter om mistænkelige finansielle transaktioner, navnlig via Europol, under overholdelse af relevante bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger. Ifølge artikel 34, stk. 2, litra b, kan Rådet med henblik på at bidrage til opfyldelse af Unionens målsætninger på initiativ af en medlemsstat eller Kommissionen vedtage rammeafgørelser om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser. 2. Indhold 2.1. Formålet med forslaget er at harmonisere medlemsstaternes lovgivning, således at lufttransportvirksomheder forpligtes til at stille visse former for oplysninger om passagerer på internationale fly til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder. Formålet er endvidere at forpligte udpegede myndigheder i medlemsstaten til at indsamle og opbevare samt udveksle de pågældende oplysninger med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorhandlinger samt organiseret kriminalitet. Forslaget drejer sig om såkaldte PNR-oplysninger (Passenger Name Record), der er passageroplysninger, som indsamles af lufttransportvirksomhederne i forbindelse med en flyrejse. PNR-oplysninger defineres i rammeafgørelsen som en oversigt over de til rejsen krævede oplysninger vedrørende den enkelte passager, som omfatter alle nødvendige oplysninger til, at reservationer kan behandles og kontrolleres af de deltagende lufttransportvirksomheder, der foretager 3

4 reservationen, for hver rejse, der reserveres af eller på vegne af en person. Rammeafgørelsen omfatter imidlertid kun de former for PNRoplysninger, som er fastlagt nærmere i rammeafgørelsens bilag 1. Bilag 1 opregner følgende 19 kategorier af oplysninger: 1. PNR-nummer. 2. Dato for reservationen/udstedelsen af billetten. 3. Planlagt(e) rejsedato(er). 4. Navn(e). 5. Adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer, adresse). 6. Oplysninger om alle betalingsformer, herunder faktureringsadresse. 7. Hele rejseruten for en specifik PNR. 8. Frequent Flyer-oplysninger. 9. Rejsebureau/sagsbehandler. 10. Rejsestatus for passagerer, herunder bekræftelser, indcheckningsstatus, no show- og go show-oplysninger. 11. Opdelte/opsplittede PNR-oplysninger. 12. Generelle bemærkninger (eksklusive følsomme oplysninger). 13. Oplysninger i billetrubrikken, herunder billetnummer, datoen for udstedelsen af billetten, enkeltbilletter og automatisk billetprisangivelse (Automated Ticket Fare Quote). 14. Pladsnummer og andre pladsoplysninger. 15. Oplysninger om code share. 16. Fuldstændige bagageoplysninger. 17. Antal medrejsende og disses navne i forbindelse med en reservation. 18. Eventuelt indsamlede API-oplysninger [Advance Passenger Information, som transportvirksomheder skal videregive med henblik på grænsekontrol i henhold til direktiv nr. 2004/82/EF, jf. nedenfor pkt. 3.2.]. 19. Oversigt over alle ændringer af PNR-oplysningerne under punkt Herudover er der yderligere seks kategorier af oplysninger vedrørende uledsagede mindreårige. Dette omfatter: 1. Barnets navn og køn. 2. Alder. 3. Sprog. 4. Navn og kontaktoplysninger om den person, der ledsager barnet ved afrejsen, og dennes forhold til barnet. 5. Navn og kontaktoplysninger om den person, der henter barnet ved ankomsten, og dennes forhold til barnet. 6. Ledsagende lufthavnsmedarbejder ved afgang og ankomst. De PNR-oplysninger, der således er omfattet af rammeafgørelsen, vil efter dansk ret i almindelighed anses for ikke-fortrolige. I forlængelse heraf kan det nævnes, at det følger af rammeafgørelsen, at hvis de PNRoplysninger, der er indsamlet om en passager, omfatter oplysninger ud over dem, som er nævnt i bilag 1, eller særlige kategorier af personoplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, eller helbredsmæssige og seksuelle forhold, skal oplysningerne slettes straks. 4

5 2.2. Som nævnt er formålet med forslaget bl.a., at lufttransportvirksomhederne skal stille de PNR-oplysninger, der er opregnet i bilag 1, til rådighed for medlemsstaternes udpegede kompetente myndigheder. Denne forpligtigelse gælder kun i forhold til de oplysninger, som virksomhederne i forvejen har indsamlet og behandler i deres reservationssystemer. Forpligtigelsen gælder endvidere kun i forhold til internationale fly. Ved internationale fly forstås fly, der er planlagt til at indflyve på mindst én EU-medlemsstats område, og som kommer fra et tredjeland, eller som er planlagt til at lette fra mindst én EU-medlemsstats område med endeligt bestemmelsessted i et tredjeland. Lufttransportvirksomhederne kan vælge at stille oplysningerne til rådighed enten direkte eller via et mellemled en såkaldt dataformidler. Hvis lufttransportvirksomheden vælger at stille oplysninger til rådighed direkte, bygger den forslåede ordning på, at virksomhederne skal anvende den såkaldte push-metode. Denne metode indebærer, at virksomhederne selv overfører oplysningerne til myndighederne, i modsætning til pull-metoden, som betyder, at myndighederne selv skal trække oplysningerne direkte fra virksomhedernes databaser. Der er dog særligt i forhold til lufttransportvirksomheder, hvis databaser er placeret uden for EU, åbnet op for, at disse virksomheder kan anvende pull-metoden, hvis de ikke har de fornødne tekniske muligheder for at anvende push-metoden. Vælger lufttransportvirksomhederne at formidle PNR-oplysningerne til den udpegede nationale myndighed via en dataformidler, følger det af forslaget, at også dataformidlerens videregivelse af oplysningerne til den nationale myndighed skal foregå ved push-metoden. Hvis en lufttransportvirksomhed vælger at benytte en dataformidler, skal den udpegede nationale myndighed informeres herom. Dataformidleren må alene videreformidle oplysningerne til vedkomne nationale myndighed og skal straks efter videregivelsen slette oplysningerne. Det ligger endvidere i den forslåede ordning, at lufttransportvirksomhederne skal informere passagerer på internationale fly om følgende: at PNR-oplysninger eventuelt vis en dataformidler - stilles til rådighed for vedkommende nationale myndigheder, formålet med behandlingen af oplysningerne, 5

6 hvor lang tid de opbevares og eventuel brug af disse til at forebygge eller bekæmpe terrorhandlinger og organiseret kriminalitet samt muligheden for at udveksle og dele sådanne oplysninger Formålet med forslaget er herudover som nævnt bl.a., at udpegede myndigheder i medlemsstaterne forpligtes til at indsamle og opbevare samt udveksle de pågældende oplysninger med henblik på at forebygge og bekæmpe terrorhandlinger samt organiseret kriminalitet. Medlemsstaterne forpligtes i den forbindelse til at udpege en kompetent national myndighed en såkaldt passageroplysningsenhed som ansvarlig for indsamling og analyse af PNR-oplysningerne. Passageroplysningsenheden skal indsamle og analysere PNRoplysningerne og på baggrund heraf foretage en risikovurdering af passagererne og identificere personer, i forhold til hvilke der kræves yderligere undersøgelse med henblik på forebyggelse af eller bekæmpelse af terrorhandlinger og organiseret kriminalitet. Kriterierne for og garantierne i forbindelse med en sådan vurdering fastsættes i national ret. Hvis passageroplysningsenheden i en medlemsstat identificerer en passager i overensstemmelse med ovenstående, skal vedkommende enkeltpersons PNR-oplysninger videresendes til de myndigheder i den pågældende medlemsstat, der er udpeget som kompetente myndigheder. Kun myndigheder, der er ansvarlige for forebyggelse eller bekæmpelse af terrorhandlinger og organiseret kriminalitet, kan udpeges som kompetent myndighed med ret til at modtage og behandle PNR-oplysninger. Der er i forslaget fastlagt begrænsninger for både passageroplysningsenheden og de kompetente myndigheders behandling af PNR-oplysninger. Oplysninger må således kun behandles for at forebygge eller bekæmpe terrorhandlinger og organiseret kriminalitet med henblik på at: identificere personer, der er eller kan være involveret i terrorhandlinger eller organiseret kriminalitet samt deres sammensvorne, indføre og ajourføre risikoindikatorer til brug i forbindelse med vurderingen af sådanne personer, tilvejebringe efterretningsoplysninger om rejsemønstre og andre tendenser i forbindelse med terrorhandlinger og organiseret kri- 6

7 minalitet og at anvende dem i forbindelse med strafferetlige undersøgelser og retsforfølgelser vedrørende terrorhandlinger og organiseret kriminalitet Det ligger herudover i den foreslåede ordning, at der kan ske udveksling mellem medlemsstater af både PNR-oplysninger og resultatet af foretagne analyser. Det er således fastsat, at medlemsstaterne skal sikre, at den passageroplysningsenhed, der ved hjælp af PNR-oplysninger har identificeret personer, i forhold til hvilke der kræves yderligere undersøgelse, kun sender disse oplysninger til en anden medlemsstats passageroplysningsenhed i de tilfælde og i det omfang, det er nødvendigt for at forebygge og bekæmpe terrorhandlinger og organiseret kriminalitet. De modtagende medlemsstaters passageroplysningsenheder kan herefter gemme oplysningerne i overensstemmelse med rammeafgørelsen regler herom samt videresende dem til deres relevante kompetente myndigheder. Derudover kan en medlemsstats passageroplysningsenhed eller kompetente myndigheder anmode en anden medlemsstats passageroplysningsenhed om specifikke PNR-oplysninger, som sidstnævnte opbevarer enten i sin såkaldte aktive eller passive database, jf. nærmere om disse databaser nedenfor pkt Der er i forslaget endvidere fastlagt betingelser for videregivelse af PNRoplysninger til retshåndhævelsesmyndigheder i tredjelande. Sådanne oplysninger må således alene videregives, hvis vedkommende medlemsstat kan sikre, at det pågældende tredjelands myndigheder alene anvender oplysningen til forebyggelse eller bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet, og at tredjelandet ikke videresender oplysningen til et andet tredjeland uden medlemsstatens forudgående samtykke. Det er endvidere fastsat, at foruden disse betingelser gælder de regler og garantier, der er fastsat i rammeafgørelsen om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde, som der blev opnået politisk enighed om i forbindelse med rådsmødet (retlige og indre anliggender) den november Der er i forslaget fastsat nærmere regler om, hvor længe de omhandlede PNR-oplysninger må opbevares. Det foreslås således at, de nationale passageroplysningsenheder skal opbevare PNR-oplysninger i den såkaldte aktive database i 5 år fra det tidspunkt, hvor de er modtaget fra lufttransportvirksomheden eller dataformidleren. Herefter skal oplysningerne opbevares i yderligere 8 år i det, der betegnes som den passive database. 7

8 I denne periode kan der kun opnås adgang til oplysningerne i helt særlige tilfælde i relation til en specifik og aktuel fare eller risiko i forbindelse med forebyggelse eller bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet. Efter udløbet af 8 års fristen skal oplysningerne slettes. Forslaget indeholder desuden regler om beskyttelse af personoplysninger. Det bestemmes således, at rammeafgørelsen om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde, som der blev opnået politisk enighed om i forbindelse med rådsmødet (retlige og indre anliggender) den november 2007, skal finde anvendelse på behandling af oplysninger i medfør af den foreslåede rammeafgørelse om PNR-oplysninger. Derudover er det fastsat, at de oplysninger, som medlemsstaternes passageroplysningsenheder, dataformidlere og udpegede kompetente myndigheder modtager, udelukkende må behandles med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning og retsforfølgning af terrorhandlinger eller organiseret kriminalitet. Forslaget indeholder endvidere en bestemmelse om datasikkerhed. Efter denne bestemmelse forpligtes medlemsstaterne til at sikre, at hver medlemsstats passageroplysningsenhed, dataformidlere og kompetente myndigheder vedtager de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Disse sikkerhedsforanstaltninger skal overordnet set forhindre, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt hindre, at oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Herudover indeholder forslaget bestemmelser om sanktioner over for lufttransportvirksomhederne og eventuelle dataformidler i tilfælde af manglende overholdelse af deres forpligtigelser i henhold til rammeafgørelsen, om fastsættelse af fælles protokoller og krypteringsstandarder og indførelsen af en komitologi procedure i den forbindelse, om fremsendelse af statistiske oplysninger til Rådet General sekretariat og Kommissionen, og om evaluering, hvorefter Kommissionen 3 år efter rammeafgørelsens ikrafttrædelse skal foretage en evaluering med særlig fokus på anvendelse af push-metoden. 3. Gældende dansk ret 3.1. Med den såkaldte anti-terrorlovpakke II (lov nr. 542 af 8. juni 2006) vedtog Folketinget en ny bestemmelse i luftfartsloven ( 148 a) om Politiets Efterretningstjenestes adgang til luftfartsselskabernes passageroplysninger. 8

9 Bestemmelsen indebærer en pligt for luftfartsselskaberne til at foretage registrering og opbevaring af visse passageroplysninger i 1 år samt en adgang for PET til at få udleveret disse oplysninger uden retskendelse i sager om overtrædelse af straffelovens kapitel 12 om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed eller straffelovens kapitel 13 om forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v. Bestemmelsen omfatter luftfartsselskaber, der udfører erhvervsmæssig befordring af passagerer, og gælder både udenrigs- og indenrigsflyvninger. Det fremgår nærmere af luftfartslovens 148 a, stk. 1, at luftfartsselskaber skal foretage registrering og opbevaring i 1 år af oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer på luftfartøjer, der ankommer til eller afgår fra Danmark. I medfør af stk. 2 skal luftfartsselskaber endvidere på begæring af Politiets Efterretningstjeneste udlevere de i stk. 1 nævnte oplysninger til brug for forebyggelse og efterforskning overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13. Efter denne bestemmelse har tjenesten adgang til luftfartsselskabernes aktuelle og historiske passageroplysninger, uden at der foreligger retskendelse eller beslutning om edition. Bestemmelsen giver ligeledes tjenesten mulighed for løbende at indhente passagerlister på udvalgte ruter, der er særligt relevante i terrorsammenhæng. Det forudsættes, at luftfartsselskaberne udleverer oplysningerne hurtigst muligt og uden ugrundet ophold. Det fremgår af straffebestemmelsen i luftfartslovens 149, stk. 5, at overtrædelse af luftfartslovens 148 a, stk. 1 og 2, vil kunne straffes med bøde. Det følger af luftfartslovens 148 a, stk. 3, at transport- og energiministeren efter forhandling med justitsministeren fastsætter nærmere regler om registrering og opbevaring af passageroplysninger samt om luftfartsselskabernes praktiske bistand til politiet. Det forudsættes således bl.a., at der fastsættes nærmere regler om, hvilke typer oplysninger der omfattes af luftfartsselskabernes forpligtelse til at registrere, opbevare og udlevere passageroplysninger, jf. stk. 1 og 2. 9

10 I medfør af stk. 4 kan transport- og energiministeren endvidere efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om Politiets Efterretningstjenestes adgang til luftfartsselskabernes bookingsystemer til brug for forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13. Der skal således udstedes en bekendtgørelse med en nærmere regulering af bl.a., hvilke typer oplysninger der skal være omfattet af pligten til at registrere og opbevare passageroplysninger, afgrænsningen af kredsen af luftfartsselskaber, der skal være omfattet af pligten til at registrere og opbevare passageroplysninger, samt kravene til luftfartsselskabernes praktiske bistand til PET ved udlevering af passageroplysninger, herunder i hvilken form oplysningerne skal udleveres, samt om PET s adgang til luftfartsselskabernes bookingsystemer. Luftfartslovens 148 a er endnu ikke trådt i kraft og vil først blive sat i kraft, når der er fundet bl.a. en teknisk løsning på de spørgsmål, som er beskrevet ovenfor i forhold til 148 a, stk. 3 og 4. Der er ikke i fastsat særlige regler for Politiets Efterretningstjenestes videregivelse af oplysninger opnået i henhold til luftfartslovens 148 a til andre myndigheder, f.eks. politikredsene. Dette vil således bero på dansk ret almindelige regler for videregivelse af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder Der er herudover fastsat særlige bestemmelser i udlændingeloven om udlevering af passageroplysninger til brug for ind- og udrejsekontrol Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan således i medfør af 38, stk. 4, i udlændingeloven fastsætte nærmere regler om ind- og udrejsekontrol, herunder om politiets adgang til flyselskabernes bookingsystemer, udenlandske besætningsmedlemmers ophold her i landet, om på- og afmønstring her i landet af udenlandske besætningsmedlemmer og om de pligter, der påhviler skibsførere og luftfartøjschefer. Med hjemmel i udlændingelovens 38, stk. 4, er der i udlændingebekendtgørelsens 10, stk. 4, (bekendtgørelse nr. 810 af 20. juni 2007 om udlændinges adgang her til landet) fastsat regler om politiets adgang til visse oplysninger om passagerer og besætningsmedlemmer på luftfartøjer. 10, stk. 4, i udlændingebekendtgørelsen omfatter alene luftfartøjer, der ankommer fra eller afgår til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, jf. 10, stk. 1. Efter udlændingebekendtgørelsens 10, stk. 4, skal førere af luftfartøjer på begæring af politiet aflevere et ek- 10

11 semplar af passagerlisten og besætningslisten. Passagerlisten indeholder alene oplysninger om navnene på passagererne på en bestemt flyvning. Den endelige passagerliste foreligger først på selve rejsedagen, når den sidste passager har foretaget check-in. Politiet kan endvidere pålægge førere af de omfattede luftfartøjer at sende en fortegnelse over besætningsmedlemmer og passagerer til politiet efter Rigspolitichefens nærmere bestemmelse forud for luftfartøjets ankomst. Fortegnelsen skal indeholde oplysninger om navn (efternavn, fornavn), fødselsdato (dag, måned, år), nationalitet og rejselegitimation (herunder type og nummer på pas eller anden rejselegitimation). Herudover kan politiet pålægge førere af de omhandlede luftfartøjer forud for luftfartøjets ankomst at oplyse om stedet for passagerernes oprindelige ombordstigning, om grænseovergangsstedet i Danmark, om luftfartøjets transportkode og om afgangs- og ankomsttidspunktet for luftfartøjet. Oplysningerne skal afgives på et af Rigspolitichefen udarbejdet skema eller på anden af Rigspolitichefen fastsat måde, herunder eventuelt ved elektronisk overførsel. Omfanget af de oplysninger, som politiet kan pålægge førere af luftfartøjer at udlevere, blev udvidet i forbindelse med en ændring af udlændingebekendtgørelsen i oktober Det var ved denne ændring, at 10, stk. 4, kom til også at omfatte oplysninger om stedet for passagerernes oprindelige ombordstigning, om grænseovergangsstedet i Danmark, om luftfartøjets transportkode og om afgangs- og ankomsttidspunktet for luftfartøjet, jf. ovenfor. Denne udvidelse blev gennemført i forlængelse af Rådets direktiv 2004/82/EF af 29. april 2004 om transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende oplysninger om passagerer. Formålet med direktivet er at forbedre grænsekontrollen og bekæmpe ulovlig indvandring ved hjælp af transportvirksomhedernes forudgående videregivelse af passageroplysninger til myndighederne. Udlændingebekendtgørelsens 10, stk. 4, giver som nævnt alene adgang til at indhente oplysninger vedrørende luftfartøjer, der ankommer fra eller afgår til et land, som ikke er tilsluttet Schengenkonventionen. Endvidere giver 10, stk. 4, i udlændingebekendtgørelsen alene politiet adgang til at indhente de omhandlede oplysninger til brug for den ind- og udrejsekontrol personkontrollen ved de ydre Schengengrænser der udføres i medfør af udlændingelovgivningen. Politiet kan derfor ikke 11

12 med hjemmel i 10, stk. 4, indhente passageroplysninger mv. til brug for f.eks. efterforskning af kriminalitet. Udlændingelovens 38, stk. 4 blev udvidet ved lov nr. 301 af 19. april 2006 om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, således at ministeren for flygtninge, indvandrere og integration også bemyndigedes til at fastsætte nærmere regler om politiets adgang til luftfartsselskabernes bookingsystemer. Det fremgår af bemærkningerne til det pågældende lovforslag, at baggrunden for forslaget om at indføre direkte adgang til bookingsystemerne er, at politiet har oplyst, at den gældende ordning er meget tidskrævende, og at den indebærer et stort arbejde for politi og flyselskaber. I praksis indhenter politiet derfor sjældent passagerlister. Det fremgår endvidere, at formålet med at give elektronisk adgang for politiet til de oplysninger om passagerernes navne og rejseruter samt oplysninger om flybilletternes købsdatoer, købesteder og betalingsformer, som er tilgængelige via luftfartsselskabernes bookingsystemer, er at forenkle og effektivisere politiets varetagelse af personkontrollen ved de ydre Schengengrænser. Det understreges i bemærkningerne, at der i udlændingelovens alene tilvejebringes hjemmel til at fastsætte nærmere regler om politiets adgang til bookingsystemerne med henblik på kontrol af ulovlig indrejse. Bemyndigelsen til at fastsætte nærmere regler om politiets adgang til flyselskabernes bookingsystemer skal udmøntes ved en ændring af udlændingebekendtgørelsen. Denne bekendtgørelse er endnu ikke udstedt Endelig er der fastsat særlige bestemmelser i toldlovgivningen om udlevering af passageroplysninger til brug for told - og skattekontrol. Efter toldlovens 17, stk. 1, har virksomheder, der driver trafik med fly og skibe, eller befordringsmidlets fører pligt til at give og dokumentere de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af told- og skatteforvaltningens kontrol, herunder oplysninger om befordringsmiddel, besætning, passagerer og disses registrerede bagage. Med hjemmel i toldlovens 17, stk. 4, er der fastsat en bestemmelse i 62, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 656 af 19. juni 2007 om toldbehandling. Efter bestemmelsen i 62, stk. 1, skal føreren af et skib eller fly bekræfte 12

13 de oplysninger om befordringsmidlet og ladning mv., som afkræves i henhold til toldlovens 17, stk. 1, ved fremlæggelse af skibspapirer, rejsejournaler, registreringspapirer samt ladningsdokumenter mv. Det fremgår videre af 73, stk. 1, i bekendtgørelsen om toldbehandling, at føreren af et fly eller en dertil bemyndiget person ved ankomst til det danske toldområde skal afgive en tolddeklaration til told- og skatteforvaltningen. Dette gælder dog ikke for fly, der ankommer direkte fra et andet sted i EU s toldområde, og som ikke medbringer uberigtigede varer som ladning og proviant, jf. 73, stk. 2. Efter toldlovens 17, stk. 3, har virksomheder, der driver lufthavne og havne, pligt til at stille samtlige de oplysninger om skibes og flys ankomst og afgang, samt de oplysninger om besætningsmedlemmers og passagerers identitet, som de er i besiddelse af, til rådighed for told- og skatteforvaltningen. Disse virksomheder har endvidere pligt til at stille oplysninger om befordringsmiddel, besætning, passagerer og disses registrerede bagage samt ladning mv. til rådighed. Oplysningerne skal stilles til rådighed efter told- og skatteforvaltningens anvisning 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser 4.1 Lovgivningsmæssige konsekvenser Forslaget vurderes at ville medføre lovgivningsmæssige konsekvenser. Der kan i den forbindelse blandt andet peges på, at forslaget lægger op til, at de myndigheder, der udpeges som kompetente, skal kunne behandle PNR-oplysninger med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af terrorhandlinger såvel som anden organiseret kriminalitet. For politiets vedkommende vil der i givet fald være tale om, at de i medfør af rammeafgørelsens ordning kan modtage og behandle oplysninger til et bredere formål end efter luftfartslovens 148 a og udlændingelovens 34, stk. 4. Som nærmere beskrevet i punkt 3.1. åbner luftfartslovens 148 a alene op for, at Politiets Efterretningstjeneste kan få udleveret oplysninger til brug for sager om overtrædelse af straffelovens kapitel 12 om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed eller straffelovens kapitel 13 om forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v. Udlændingelovens 38, stk. 4 giver endvidere kun mulighed for, at politiet kan skaffe sig oplysninger fra luftfarttransportvirksomhederne til brug for ind- og udrejsekontrol. 13

14 Der kan herudover peges på, at de PNR-oplysninger, der omfattes af forslaget til rammeafgørelse skal opbevares i 13 år, hvorimod de oplysninger, der vil skulle registreres i henhold til luftfartslovens 148 a kun kan opbevares i 1 år. 4.2 Statsfinansielle konsekvenser Forslaget vurderes i dets nuværende udformning at ville medfører statsfinansielle konsekvenser af betydning. Det er imidlertid på nuværende tidspunkt ikke muligt at anslå omfanget heraf. 5. Høring Forslaget er sendt i høring hos Præsidenten for Østre Landsret, Præsidenten for Vestre Landsret, Samtlige byretter, Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Foreningen af Offentlige Anklagere, Politiforbundet i Danmark, Advokatrådet, Institut for Menneskerettigheder, Landsforeningen af beskikkede forsvarere, Datatilsynet, Dansk Retspolitisk Forening, Retssikkerhedsfonden, Air Greenland A/S, Airport Coordination Denmark A/S, AOPA Danmark, Atlantic Airways, Billund Lufthavn, Cabin Union Denmark, Cimber Air A/S, Danish Air Transport ApS, Dansam, Dansk Flyvelederforening, DALPA, Erhvervsflyvningens Sammenslutning, Naviair, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Københavns Lufthavne A/S, MyTravel Airways A/S, Novia, Rådet for Større Flyvesikkerhed, SAS, Afdeling AX, Servisair Danmark A/S, Star Air A/S, Statens Luftfartsvæsen, Sterling Airlines A/S, Sun-Air of Scandinavia A/S, Danish Business Travel Association, Foreningen af Rejsearrangører i Danmark (RiD), Danmarks Rejsebureau Forening og Flyvebranchens Personaleunion. 6. Nærhedsprincippet I begrundelsen for forslaget har Kommission har anført følgende med hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet: Subsidiaritetsprincippet finder anvendelse på EU's foranstaltninger. Målene kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne af følgende årsager: Hovedårsagen til, at medlemsstaternes indsats ikke vil være tilstrækkelig til at nå målene er, at det er umuligt for medlemsstaterne alene at sikre en hensigtsmæssig harmonisering af de retlige forpligtelser på dette område, der skal pålægges alle lufttransportvirksomheder, der flyver til og fra EU. Det vil ikke 14

15 være i medlemsstaternes interesse at gøre en indsats alene, fordi de ikke vil være sikre på, at andre medlemsstaters myndigheder stiller de relevante PNR-oplysninger til rådighed for dem dette kan kun sikres ved hjælp af en EU-ordning. Målene for forslaget kan opfyldes bedre gennem foranstaltninger på EU-plan af følgende årsager: Ved hjælp af en indsats på EU-plan vil forslagets mål bedre kunne nås, fordi en harmoniseret tilgang vil gøre det muligt at sikre en udveksling af relevante oplysninger i hele EU. Denne løsning vil desuden sikre en harmoniseret strategi over for tredjelande. Beviset for, at målet bedre kan nås på EU-plan, er, at bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet vil blive mere effektiv. Forslaget er derfor i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Det er regeringens foreløbige vurdering, at forslaget ikke kan anses for værende at stride mod nærhedsprincippet, da formålet med forslaget er at fremme forebyggelsen og bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet, som ofte er af grænseoverskridende karakter, gennem en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende lufttransportvirksomhedernes videresendelse af PNR-oplysninger til de kompetente myndigheder med henblik på analyse og eventuelt udveksling heraf. 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om andre medlemsstaters holdninger til forslaget. 8. Foreløbig generel dansk holdning Fra dansk side er man overordnet positiv over for etablering af fælles EU-regler om oprettelse af et europæisk PNR-system med henblik på at fremme forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet. 15

Europaudvalget 2008 2899 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2899 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2899 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 2. oktober 2008 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2008-3061/1-0048 Dok.: CDH45020 Foreløbigt samlenotat vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0032 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0032 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0032 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 9. marts 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Katrine Ledam Rasmussen Sagsnr.: 2011-305-1080 Dok.: KLR40182

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS RAMMEAFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS RAMMEAFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2007 KOM(2007) 654 endelig 2007/0237 (CNS) Forslag til RÅDETS RAMMEAFGØRELSE om anvendelse af passagerlister (PNR-oplysninger) med

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret jm@jm.dk thk@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3085 - RIA Bilag 4 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. april 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Dok.: SJE44657 Samlenotat vedrørende den

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Supplerende grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om det transporterende selskabs identitet

Læs mere

2015/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 7. oktober 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. til

2015/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 7. oktober 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag. til 2015/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-731-0047 Fremsat den 7. oktober 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag

Læs mere

Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse Artikel 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11733/04/DA WP 97 Udtalelse nr. 8/2004 om information til passagerer om overførsel af PNRoplysninger vedrørende flyvninger mellem EU og USA Vedtaget den 30.

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0276 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juli 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Mette Johansen Sagsnr.: 2011-304-0023 Dok.: 203019 G R U

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0267 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3069-0005 Dok.: MJO40608 G R U N D N O T A T vedrørende meddelelse fra

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0254 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 6. juni 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Morten Schaumburg- Müller Sagsnr.: 2013-399-0064

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven

Forslag. Lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 10. april 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2015-731-0047 Dok.: 1564152 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven. Lovforslag nr. L 204 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven. Lovforslag nr. L 204 Folketinget Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. maj 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven (Politiets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) UDKAST Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 358 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. juli 2005 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3061/1-0009 Dok.: CDH40325

Læs mere

RESTREINT UE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RESTREINT UE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 SEK(2006)1714 endelig HENSTILLING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OM BEMYNDIGELSE AF KOMMISSIONEN TIL AT INDLEDE FORHANDLINGER OM EN AFTALE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven. Lovforslag nr. L 23 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven. Lovforslag nr. L 23 Folketinget Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven (Politiets

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0326 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 14. juli 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: Dok.: AMC41255 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Vedrørende forslag til

Læs mere

G R U N D N O T A T. Vedrørende forslag til rammeafgørelse om udveksling af oplysninger efter tilgængelighedsprincippet

G R U N D N O T A T. Vedrørende forslag til rammeafgørelse om udveksling af oplysninger efter tilgængelighedsprincippet Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0490 Bilag 2 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-305-0238 Dok.: VDK40135 G R U N D N O T A T Vedrørende

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3415 - RIA Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. september 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Marie Rose Kortzau Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1735085 Revideret

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og Side 1 af 7 Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.) LOV nr 542 af 08/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til  og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark jm@jm.dk Kopi til hll@jm.dk, mor@jm.dk og cfu@jm.dk. W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.  og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 168 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 168 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 168 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register

Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register Lov nr. 1559 frá 20. desember 2006 Fremsat den 5. oktober 2006 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register (Videregivelse af oplysninger til

Læs mere

Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.5.2011 KOM(2011) 281 endelig 2011/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Australien om luftfartsselskabers

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

A8-0218/ ÆNDRINGSFORSLAG af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 7.2.2017 A8-0218/ 001-029 ÆNDRINGSFORSLAG 001-029 af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Betænkning Monica Macovei Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 49 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 49 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 49 Offentligt Lovafdelingen Dato: 04. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Louise Degn Brammer Sagsnr.: 2016-3051/01-0042 Dok.: 2123876 Samlenotat vedrørende

Læs mere

Hvis resultatet af kontrollen af de foreliggende oplysninger er positivt og stemmer overens med sømandens angivelser eller dokumenter, kan de

Hvis resultatet af kontrollen af de foreliggende oplysninger er positivt og stemmer overens med sømandens angivelser eller dokumenter, kan de Del 1 REGLER FOR UDSTEDELSE AF VISUM VED GRÆNSEN TIL VISUMPLIGTIGE SØMÆND I TRANSIT Disse regler vedrører udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne for så vidt angår

Læs mere

Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven

Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven Forsvarsministeriet Januar 2017 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og toldloven (FE s adgang til oplysninger om flypassagerer og ændring af FE s forpligtelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3162 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 11. april 2012 Kontor: EU-formandskabssekretariatet Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2012-3051/01-0007

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Direktivforslaget rejser spørgsmål i forhold til beskyttelsen af privatlivets fred, herunder persondatabeskyttelse.

Direktivforslaget rejser spørgsmål i forhold til beskyttelsen af privatlivets fred, herunder persondatabeskyttelse. Justitsministeriet jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 26. april 2011 J.NR. 540.10/25078/SWG

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3335 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Dato: Kontor: Side: 2-8 Dagsordenspunkt 1 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0623 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 22. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat 25. august 2016 TS31711-00001 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af love om ændring af lov om luftfart

Forslag. Lov om ændring af love om ændring af lov om luftfart 2007/2 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Fremsat den 12. marts 2008 af transport og energiministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget.

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget. Høringsnotat til Folketingets Grønland s- udvalg 17. marts 2016 Høringsnotat vedrørende forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse - Lxx 1. Indledning Lovforslaget

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 2 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 25. juni 2007 Supplerende grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere