STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE"

Transkript

1 S6andxnaineit

2 SKANDINAVIENS STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 JULI årg. SKANDINAVIENS STJERNE udkommer den 1. i hver måned og abonnementsprisen (incl. porto) er kr i Danmark og $ 2.00 i U. S. A. Betaling kan ske gennem postgiro til GHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER-DAY SAINTS, Priorvej 12, København F. Holger P. Petersen missionspræsident, ansvarshavende red. Mary Kaiser, redaktør INDHOLDSFORTEGNELSE Fra missionens præsidentskab 239 Verden er materialistisk, fordi den nægter at anerkende Frelseren 240 Er Mormons Bog Guds ord? 243 En beretning om turen til Schweiz 246 Kredslærernes budskab 250 Kredslærerindernes budskab 251 Nyt fra hjælpeorganisationerne 252 Fra missionsmarken 258 KLOSrEHT&YKKeKIET

3 Fra missionens præsidentskab. I juni 1844 blev Joseph Smith myrdet af en pøbelskare. Mange uden for Kirken mente, at nu ville Kirken bryde sammen. De mente, at Joseph Smith var den, som Kirken var bygget op på. Da Joseph Smith led martyrdøden, var der ca medlemmer, som tilhørte Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Gamaliel, som levede på Apostlen Peters tid, gav farisæerne nogle gode råd, da de var ved at forfølge Peter og de andre apostle, og der står skrevet i Apostlenes Gerninger, at da disse mennesker hørte Peter vidne om Kristi opstandelse, så blev de»rasende og ville slå dem ihjel.«gamaliel fortalte om en mand, som havde fået omtrent fire hundrede mand til at slutte sig til ham; han blev henrettet, og de adsplittedes. Han fortalte også om en anden, som fik samme skæbne. Men så siger Gamaliel:»Hold jer fra disse mennesker og lad dem være, thi hvis dette forehavende eller dette værk er af mennesker, falder det fra hinanden; men er det af Gud, kan I ikke fælde dem. Vogt jer, at det ikke skal vise sig, at I kæmper mod Gud!«De fulgte hans råd. (Ap. Gern. 5:38 39). De ord, som Gamaliel talte, er lige så sande den dag i dag, som de var for 2000 år siden, og i stedet for, at Kirken brød sammen, da Joseph Smith blev myrdet, er den vokset fra ca til ca medlemmer. Holger P. Petersen, Missionspræsident. 239

4 Verden er materialistisk, fordi den nægter at anerkende Frelseren Af præsident J. Iieuben Clark jr. Tale ved Generalkonferencen i Salt Lake City den 7. april Mine brødre og søstre, det er med dyb ydmyghed, jeg står foran Dem i dag for at sige noget til Dem. Som altid stoler jeg på, at De vil føje Deres bønner til mine, så det, jeg skal sige, kan blive af værdi for os. Uden Herrens hjælp står vi kun som svage dødelige, der ikke er i stand til at gøre meget for at fremme hans sag. Jeg vil gerne begynde med at udtrykke min taknemmelighed mod vor himmelske Fader for den hengivenhed, den loyalitet og det store arbejde, der ydes af tusinder af vore sidste dages hellige. Der er intet offer, som De ikke vil bringe. De står lige så rede til at lyde Åndens bud, som det tilkendegives gennem Kirkens nuværende præsiderende autoriteter, som de første hellige på Frelserens tid gjorde det, og som de hellige gjorde det ved begyndelsen af denne tidernes fyldes sidste uddeling. Jeg er taknemmelig mod Dem for dette. Jeg er klar over, at uden loyalitet og denne hengivenhed ville Herrens værk gå trægt, og vi kunne ikke udføre de ting, som han ønsker, vi skal udføre. Tak for Deres hengivenhed, Deres loyalitet, Deres arbejde. Det er et fortærsket udtryk, at vi lever i materialismens tidsalder, en materialisme, som har sat verdslige ting i højsædet, og i en materialisme, som har kastet en skygge selv over vor åndelighed. Således som jeg ser på det, er en af de største grunde hertil den skygge, som vi har kastet over Jesus som Kristus. Selv nogle af vore største kristne sekter, der ligesom vi er vor himmelske Faders børn, svigter ham. Som jeg ofte har sagt, gør de ham til en stor lærer, en stor filosof, en stor personlighed, hvor de ikke tvivler på dette, men de benægter, at han var og er Kristus. Kristi personlighed. Af alle de utallige vidnesbyrd angående hans personlighed vil jeg gerne henlede Deres opmærksomhed på blot et par stykker. Det første er den store bøn, som han bad natten før sin korsfæstelse, efter 240

5 at de havde forladt huset og var gået op på Oliebjerget, denne store bøn:»og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og Jesus Kristus, som du har sendt«. Og Peters vidnesbyrd foran Sanhedrinen, da han blev udspurgt om, i hvis navn han havde udført miraklet foran tempelporten, og han svarede:» ved navnet Jesus Kristus fra Nazaret thi der er ikke under himmelen givet mennesker noget andet navn, hvorved vi kan frelses.«(ap. Gern. 4:10,12). Og dette vidnesbyrd omfatter Faderens egen erklæring til Moses, thi det er summen af Jesu Kristi evangelium:»thi se, dette er mit værk og min herlighed at bringe udødelighed og evigt liv til mennesket.«der har været et frafald fra denne kundskab om Kristus. Forstår De, jo mere jeg fordyber mig i Frelserens liv, des mere indtryk gør det på mig, og jo mere kommer jeg til at værdsætte hans beskedenhed, han som var født i en ringe tømrers hjem, ikke i de riges haller, ikke i verdslige herskeres paladser, men med kongeligt blod i sine årer. Det har gjort indtryk på mig, at han sagde til en mand, der kom for at følge ham:»ræve har huler og himmelens fugle reder; men Menneskesønnen har ikke det sted, hvor han kan lægge sit hoved til hvile.«(matt. 8:20). Han var ligeglad, så ligeglad med de verdslige ting. Hans sind var vendt helt andre steder hen. Selve den fristelse, som kom fra Satan, da Satan tilbød ham alverdens riger, hvis han blot ville bøje sig ned og dyrke ham, tilbød ham al den magt, som kunne gives af menneskelige hænder, men han kastede den tilside. Jeg husker, hvorledes skaren på de fem tusinde, som han havde bespist, ville have taget ham og gjort ham til konge, men han kastede også dette tilside. Verdslig magt havde ingen tillokkelse. Verdslig magt var ikke noget for ham. Hvad er sandhed? Jeg husker, at da han stod foran Pilatus, var dennes første spørgsmål af politisk art:»er du jødernes konge?«og til sidst sagde han til Pilatus, som seks gange prøvede på at få jøderne til at befri Jesus:»Mit rige er ikke af denne verden«, og at hans mission var al oprette sandheden, og derfor gjorde han det. Frelseren sagde, han skulle adlyde budene. Han, som den stakkels, forvirrede Pilatus spurgte:»hvad er sandhed?«jeg husker ting, som han gjorde, miraklerne, som han udførte. Der var kun tre lejligheder, tror jeg, hvor han særligt påtog sig at skaffe mad til skarerne eller andre. Første gang var bespisningen af de fem tusinde på bjerget, anden gang bespisningen af de fire tusinde i ørkenen, og tredie gang var den smukke hændelse på Genesaret Sø, efter at han var opstået, da fiskerne, apostlene, som var gået ud for at fiske, sejlede ind mod kysten med tomme net, og han, den opstandne 241

6 Kristus, stod på bredden med ildstedet, og fisk og brod rede til at spise. Men jeg husker kun een gang, hvor han virkelig skaffede penge, og jeg er ikke sikker på, at der findes noget andet tilfælde end dette,.leg hentyder til den gang, da han manglede penge til skat, og han sendte Peter nvt\ for al skaffe dem ud af munden på en fisk. Han skaffede ikke penge til dem, som han arbejdede sammen med. Det andet tilfælde, hvor han havde noget direkte med penge at gøre, var da han blev spurgt, om man skulle betale skat til kejseren, og han svarede, idet han tog en mønt og pegede på billedet på den:»giv kejseren hvad kejserens er og (lud hvad Guds er.«adlyd budene. Med hensyn til rigdom husker De, hvorledes den rige mand kom til ham og spurgte, og sagde:»mester, alle disse har jeg holdt fra min ungdom«. Så sagde Mesteren:»Sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige og følg mig«. Og den rige unge mand vendte sig bort. Han ønskede alle de åndelige velsignelser, som Gud kunne skænke ham, men samtidig ønskede han at beholde sine rigdomme. Johannes's disciple kom og spurgte:»men da Johannes i sit fængsel hørte om Kristi gerninger, sendte han bud ved sine disciple og spurgte ham: Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Da svarede Jesus dem og sagde: Gå hen og fortæl Johannes, hvad 1 horer og ser: blinde ser og lamme går, spedalske renses og døve horer, døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige«. (Matt. 11:2 6). Det er Frelserens værk. Ved en anden lejlighed sagde han til en anden:»følg mig!«men denne svarede:»giv mig lov til først at gå hen og begrave min fader«. Men Jesus sagde til ham:»lad de døde begrave deres døde; men gå du hen og forkynd Guds rige!«(luk. 9:60). Der var også en anden, som sagde:»jeg vil følge dig, Herre, men giv mig lov til først at sige farvel til dem hjemme.«men Jesus svarede ham:»ingen, som ser sig tilbage, efter at han har lagt sin hånd på ploven, er brugbar for Guds rige.«(luk. 9:61 62).»Kom til mig«. Man kunne sige meget mere om dette, men jeg vil gerne henlede Deres opmærksomhed på hans formular, det princip som ledsagede ham, og hvor smukt det er, og hvorledes det lader alle dem af os, som er fattige, komme til ham, og hvorledes det lover os hans ånd. Han sagde ved slutningen af den hændelse, som var forbundet med disciplenes komme:»kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile.«(matt. 11:28).»Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle. Thi mit åg er gavnligt, og min byrde er let.«(matt. 11:29 30). Hans evangelium kan efterleves, kan nydes af de fattigste af os, de 242

7 fattigste af os kan nyde evangeliets velsignelser, præstedømmets velsignelser, som ledsager det. Vi behøver hverken verdslig position eller rigdom for at kunne nyde alt det, som han har at give. Han er, hvis vi følger ham, frelse og ophøjelse for os alle. Der kræves intet andet end et sønderknust hjerte og en angergiven ånd, og alt hvad der kommer deraf. Må Herren give os magt til at leve således, at vi kan få de velsignelser, som han har forjættet, må han give hver af os det sønderbrudte hjerte og den angergivne ånd, må vi vende os til Jesus Kristus, ophavsmanden til vor frelse, vor Ældre Broder, må vi dyrke ham i ånd og sandhed, må vi nærme os vor himmelske Fader gennem ham, så hans velsignelser kan blive vore, beder jeg ydmygt i Jesu Kristi navn. Amen. J. Reuben Clark, jr. af Det Første Præsidentskab. Er Mormons Bog Guds ord? Af Jakob Jensen, København. (Fortsat fra januar nummeret. På grund af pladsmangel har artiklen ikke kunnet bringes i de mellemliggende numre). Og israeliterne gjorde, som Herren havde pålagt Moses og Aron, og ved midnatstid slog Herren alle Ægyptens førstefødte ihjel. Da stod Farao op om natten tillige med alle sine tjenere, og der lød høje klageråb over hele Ægypten. Farao lod Moses og Aron kalde og sagde til dem:»bryd op og drag bort fra mit folk, I selv og alle israeliterne, og drag ud og dyrk Herren, som I har forlangt. Tag også eders småkvæg og hornkvæg med og drag bort; og bed også om velsignelse for mig!«og ægypterne trængte på folket for at påskynde deres afrejse fra landet. Men israeliterne havde gjort, som Moses havde sagt, og bedt ægypterne om sølv- og guldsmykker og klæder, og de fik det, således som Herren havde sagt. Så rejste israeliterne fra Ra'meses til Sukkot, henved mand til fods foruden kvinder og børn. Desuden fulgte en stor hob sammenløbet folk med og også småkvæg og hornkvæg. Det skete 430 år efter, at Israel kom til Ægypten. Der skete meget på rejsen, Herren gav Moses meget, han skulle udføre og holde skik på, men det er jo ikke så nødvendigt for Mormons Bog. Men et er vist, nu er de på vandring til Det Røde Hav, og der sker meget, og det må vi have med, for det er jo gennem Israel, at vi får Josefs slægt til Det Forjættede Land. Men Gud lod folket gøre en omvej til ørkenen i retning af Det Røde Hav. Og Moses tog Josefs ben med sig, thi Josef havde taget Israels sønner i ed og sagt:»når Gud ser til eder, skal I føre mine ben med eder herfra!«så rejste de fra Sukkot og lejrede sig i Etam på grænsen af ørke- 243

8 nen. Og Herren vandrede foran dem, om dagen i en skystøtte og om natten i en ildstotte, så de kunne vandre både dag og nat. Herren talte til Moses og sagde:»sig til israeliterne, at de skal vende sig om og lejre sig ved Pi-Hakirot mellem Migdol og havet; lige over for Ba'al-Zefon skal f lejre eder ved havet. Farao vil da tænke om israeliterne, at de er faret vild i landet, og at orkenen har sluttet dem inde.«farao fortrød, at han lod Israels børn drage ud af Ægypten, så han lod spænde for sin vogn og tog alle sine krigsvogne og alle krigerne med sig for at føre Israel tilbage. Han forfulgte dem, og Israels børn så ægypterne. Thi Herren forhærdede ægypterkongen Faraos hjerte, så han satte efter israeliterne. Da nu Farao nærmede sig, så israeliterne op og fik øje på ægypterne, der drog efter dem, og de grebes af stor angst, og de sagde til Moses:»Er det, fordi der ingen grave var i Ægypten, at du har fået os ud for at dø i ørkenen. Var det ikke det, vi sagde til dig i Ægypten: Lad os i fred, og lad os blive ved at trælle for ægypterne! Thi det er bedre for os at trælle for ægypterne end at dø i ørkenen.«men Moses svarede folket:»frygt ikke! Hold blot stand, så skal 1 se Herrens frelse, som han i dag vil hjælpe eder til, thi som I ser ægypterne i dag, skal I aldrig i evighed se dem mere. Herren skal stride for eder, men I skal tie!«da sagde Herren til Moses:»Hvorfor råber du til mig? Sig til israeliterne, at de skal bryde op! Løft din stav og ræk din hånd ud over havet og skil det ad i to dele, så israeliterne kan vandre gennem havet på tør bund. Se, jeg vil forhærde ægypternes hjerte, så de følger efter dem, og jeg vil vise Farao, at jeg er Gud.«Guds engel, der drog foran Israels hær, flyttede sig nu og gik bag ved dem og kom til at stå imellem ægypternes og Israels hære. Og Moses rakte sin hånd ud over havet, og vandet delte sig. Og da Israel var kommet så langt, at alle ægypterne var ude i havet, rakte Moses en hånd ud, og havet lukkedes om alle ægypterne, men Israels børn gik på det tørre. Så nåede Israels børn over i ørkenen, og det viser her for alle, at Herren har magt til at gøre, som han vil, og viser Israels folk, at han vil være med dem og med alle, der vil tjene ham i oprigtighed. Så førte Herren den samme dag Israels børn ud af ægypternes hånd. og Israel så ægypterne ligge døde ved havets bred. Moses og israeliterne sang denne sang for Herren:»Jeg vil synge for Herren, thi han er højt ophøjet, hest og rytter styrted han i havet! Herren er min styrke og min lovsang, og han blev mig til frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min faders Gud, og jeg vil ophøje ham «. Læs resten i Anden Mosebog 15:3 18. Og Moses lod Israel bryde op fra Det Røde Hav, og de drog ud i Sjurs ørken, og de vandrede tre dage i ørkenen uden at finde vand. 244

9 Så nåede de til Mara, men de kunne ikke drikke vandet for dets bitre smag. Så knurrede folket mod Moses og sagde:»hvad skal vi drikke?«men han råbte til Herren, og da viste Herren ham en bestemt slags træ, og da han kastede det i vandet, blev det drikkeligt. Der gav han dem bestemmelser om lov og ret, og der satte han dem på prøve. Og han sagde:»hvis du vil høre på Herren din Guds røst og gøre, hvad der er ret, så vil jeg være med dig.«og de kom til Elim, hvor der var tolv vandkilder og halvfjerdsindstyve palmetræer, og de lejrede sig ved vandet der. Herren gav dem de ti bud, forklarede dem, hvordan Pagtens Ark skulle bygges, hvorledes præsternes påklædning skulle være, hvordan de skulle ofre, hvordan alteret skulle være, og at de skulle holde sig til Gud og ikke have andre guder, og Aron blev indsat som den første præst sammen med sine sønner. Det er jo ikke, hvad der vederfaredes Israels børn i sin helhed, men hvad der vedkommer Mormons Bog er Josefs slægt, Efraim og Manasse. Moses tog efter Herrens befaling en ældste af hver stamme, det skulle være overhoveder for hver af de tolv stammer. Moses gav Hosea, Nuns søn, navnet Josua, han er af Efraims stamme, han skal være Moses' efterfølger. Dette læser vi i Fjerde Mosebog 13. kapitel. Jeg vil tage Arons død med. Herren sagde til Moses:»Tag Aron og hans søn Eleazar og før dem op på bjerget Hor; affør så Aron hans klæder, og ifør hans søn Eleazar dem, thi der skal Aron tages bort og dø!«moses gjorde, som Herren bød, og Aron døde oppe på bjergets top. Men Moses og Eleazar steg ned fra bjerget, og da hele menigheden skønnede, at Aron var død, græd de over ham i tredive dage. (Fortsættes). Genesaret Sø. 245

10 EN BERETNING OM [uven lll <ZJclnuteiz (Fortsat), Af Inger M. Fischer. Vi er snart spændt på at komme ud at sejle på Rhinen, og nu skal det heller ikke vare så længe, før vi skal til det. Endnu har vi dog et par mindeværdige byer at passere: WORMS og MAINZ. Det er umuligt at sige Worms uden også at sige Luther; der er her i W. et meget stort mindesmærke for denne reformator; man ser en statue af Luther på en høj sokkel, og omkring ham grupperer sig andre af reformationens store mænd og martyrer: Melanchton, Speyer, Huss, Petrus Waldus m. fl. De husker sikkert også, at det var til Worms, Luther blev kaldt for at gøre regnskab for sine anskuelser overfor kejser Karl d. V.; han nægtede at tilbagekalde sine udtalelser og kom med de berømte ord:»her står jeg. Jeg kan ikke andet. Gud hjælpe mig! Amen.«Der var uhyggeligt mange ruiner i Worms, som iøvrigt er Tysklands ældste by. Så kommer vi.til Mainz. Hele den venstre del af vejen er vinmarker; det er i denne del af landet, den tyske champagne laves. I Mainz fødtes Gutenberg hvis rigtige navn var Johannes Gensfleiisc opfinderen af»den kunst at sammensætte bøger med bevægelige bogstaver«, altså den egentlige bogtrykkerkunst. Der er naturligvis et Gutenberg-museum i Mainz, hvor man kan se bogtrykkerkunstens udvikling. På Gutenberg Plads ses en statue af Gutenberg, lavet af Rertel Thorvaldsen. Mainz blev næsten helt odelagt under sidste verdenskrig. Det småregner, da vi i Rudesheim går ombord i en af»koln- Diisseldorfer Rheindampfschiffahrs«smukke, hvide både, der sejler op og ned ad Rhinen, og hvorfra man har de allerbedste betingelser for at nyde det romantiske Rhinlandskab (hvis vejret ellers er til det). Det er dog ikke værre med støvregnen, end at vi kan se bredden på begge sider, og det er jo det, vi ønsker, for tænk, om vi var blevet snydt for at se alle borgruinerne på klippetoppene. Det havde været ærgerligt. Lad så gå, at vi må sætte os ned i restaurationen for at være i tørvejr. Her kunne man kun have vinduesplads, hvis man købte sin mad, og den klarede vi også fint. En kop bouillon er da til at komme over; den kan også vare længe, når det skal være. Vi kan se svævebanen ovre på bjergsiden, og nu er romantikken helt inde på livet af os: alle de gamle borge, bygget af datidens adelsmænd, der var alt andet end»ædle«, idet de standsede alle skibene og krævede told af dem, hvis de ellers ønskede at sejle videre. (Mens vi er ved skibe, så så vi også nogle lange både velsagtens til fragt der minder om de hollandske trækbåde, hvor hele familien bor 246

11 Musetårnet og Ehrenfels ved Rhinen. i et slags lysthus på dækket, og hvor man kan se hele storvasken hængt ud til tørre, hvilket selvfølgelig er helt naturligt, det ser bare så morsomt ud, og så er der jo også det, at den ikke var vasket i Rinso!). Men godvilligt betalte disse skippere dog ikke, derfor var det»nødvendigt«med tårne og toldhuse. Et af disse ligger, hvor Rhinen ved Rudesheim danner»knæ«. På en lille revle midt ude i floden ligger ved RINGEN, den gamle, tårnagtige fæstning, Musetårnet»Der Måuseturm«. Til dette tårn knytter sig sagnet om ærkebiskoppen af Mainz, Hatto, der levede et overdådigt liv, mens folket led hungersnød. En stor folkemængde, bestående af forsultne mænd, kvinder og børn, trængte sig op på hans palads, hvor de faldt på knæ for ham og bønfaldt ham om at skaffe dem brød. Riskoppen havde netop indtaget et bedre måltid, så han var veltilpas, men hoven, og der tændtes et ondt glimt i hans øjne. Han vinkede nådigt til dem og lovede dem korn, hvorpå han lod dem føre til en af de store lader udenfor byen, hvor han havde korn oplagret. Glade ilede de bort til laden, men da de var kommet derind, lod Hatto portene lukke og satte ild på det hele. De arme stakler skreg af rædsel, men Hatto spottede dem og sagde til sine rådgivere:»hør, hvor kornmusene piber! Vi skal snart få en ende på det tiggeri. Musene skal bide mig, hvis det ikke kommer til at passe!«himmelens frygtelige straffedomme kom over ham: Ud af den brændende lade myldrede tusindvis af mus, og de styrede lige mod paladset, fyldte alle værelserne og overfaldt selveste ærke- 247

12 biskoppen. I utallige mængder for de gennem hans stuer, og selv om hans tjenere dræbte i læssevis af de grådige gnavere, så blev der dog flere og flere af dem, og de blev mere og mere frække. Ærkebiskoppen anede nok, at (luds straf var over ham, så han flygtede ud af byen og ombord i et skib, hvor han troede, han kunne værge sig mod sine forfølgere. Men den voksende skare af mus svømmede etter ham, og da han forsøgte at forskanse sig i toldtårnet ved Bingen, forfulgte de ham også derind, ikke engang i sin seng havde han fred. I sin fortvivlelse forskrev han sin sjæl til Satan, hvis han bare ville befri ham. Ja, det var jo en sorgelig affære! Men romantiske kærlighedshistorier.mangler heller ikke! Længere nede ad Rhinen, ved Kau'b, finder vi en anden lille klippeo med en fæstning ved navn Pfalz. Her boede grev Konrad med sin datter Agnes. Eftersom»himmelen«havde nægtet ham sønner, var hun arving til hele herligheden, og det manglede selvfølgelig ikke på friere. Flere af rigets fyrster, ja, selv hertugen af Bayern og kongen af Frankrig var mellem bejlerne til den skønne grevedatter. Men pigen havde forlængst truffet sit valg! Den lykkelige var en ung, ridderlig helt, Heinrich von Braunschweig. Agnes havde skænket ham sin kærlighed, og hendes moder havde givet sit samtykke. Denne hemmelighed kunne hun imidlertid ikke skjule for greven, og han var meget fortørnet; der var lagt større planer for Agnes; hun græd de sædvanlige salte tårer, men faderen blev ved sit og det gjorde Agnes også. Det var med hende, som med det søm, man slår i væggen: jo mere man slår, des fastere sidder det. Heinrich kom forklædt til oen, og med moderens billigelse lagde en Lorelei-klippen ved Rhinen. 248

13 præst de to unges hænder sammen og viede dem. Længe holdt de det hemmeligt for greven, men en skønne dag måtte Agnes gå til bekendelse og fortælle ham en dobbelt hemmelighed. Greven stod først som forstenet, men for nu at gøre en lang historie kort, så lod han sig formilde, lod afholde en storstilet fest for de to unge, og kort tid efter hørtes et barns første skrig i det samme tårnværelse, hvor kærligheden havde sejret over»alverdens modstand«. Ak ja! Vi svælger i romantik og sentimentalitet på denne tur, men der gøres også alle mulige anstrengelser for at få vore tanker bort fra virkeligheden: Pludselig lyder et aldeles pragtfuldt mandskors tolkning af den fra vor skoletid så velkendte»lorelei«:»ich weiss nicht was soli es bedeuten, dass ich so traurig hin«. Vi er lige i nærheden af det snævreste sted i flodløbet, hvor strømmen i gamle dage var rivende og derfor farlig for skibsfarten. Det er naturligvis derfra sagnet om»lorelei«stammer. Mandskoret er en plade, der trofast må holde for, hver gang turistbådene passerer Loreleiklippen. Og sandelig, om man ikke sidder og bliver»traurig«ved mindet om tysktimen med»lorelei«, den skønne, men falske nymfe, der lokker skipperen med sine sange. Det er så længe, længe siden, men hvem ved, om det ikke er sandt? Når natten hyllede sig i stjernegevandt, når fuldmånen sendte sine sølvstråler over den grøngule flod, da lød fra klippen en vidunderlig stemme, og en kvinde af fortryllende skønhed viste sig på dens top. riendes gyldne lokker hang ned over skulderen og den hvide klædning i bløde bølger. Ve den arme skipper, der ved midnatstide skulle runde klippen! Hvis han lod sig lokke til at lytte efter sangen, var han straks tryllebundet. Han glemte sit skib, og bølgerne slyngede det mod klippen og det var fortabt. Offerets dødsskrig lød over de brusende bølger, og man så ham aldrig mere. Men jomfruen, som det aldrig lykkedes nogen at komme på nært hold, bliver ved med at synge i de lyse nætter ved stjerneskær, blødt og lokkende Der fortælles nu mere end eet sagn om Lorelei. Et andet fortæller, at»fader Rhin«har taget hende med sig i floden. Så efter det, skulle hun altså ikke eksistere mere! Men det»fortryllende«ved hende forsvinder aldrig Ikke engang nazisterne formåede at besejre Lorelei-sangens popularitet, selv om digteren, Heinrich Heine, vist ikke opfyldte arierparagraffens krav! Man fortæller, at Goebbels reddede situationen ved at genoptrykke Loreleiteksten i alle de nye sangbøger under titlen»gammel folkevise, forfatteren ukendt«! (Fortsættes). Fra naturens side er mennesker næsten ens. Livet gør dem forskellige. Konfutse. Kærlighed forvandler en hytte til et palads. Hølty. 249

14 Et forsinket billede fra konferencen i Odense. tkredsfærernes budskab. Tiende er et guddommeligt princip. Guds bud er guddommelige principper, som er givet til vor vejledning, medens vi er her i dødeligheden. Fordi de er guddommelige, er de vise, de er korrekte, og de er kun givet for vort bedste. Herren har givet mange sådanne principper. Almindeligvis tænker vi på dem som kærlighed, tro og broderskab. Og disse er også egenskaber, som Herren håber, vi vil udvikle. Men der er andre, som er lige så vigtige, og et af dem er loven om Tiende. Tiende er lige så guddommelig i sin oprindelse som alle andre principper tilhørende evangeliet. Af denne grund er det livsvigtigt for os. Herren har ikke givet unødvendige love. Hver af dem har sin bestemte plads, hver af dem passer ind i det mønster, der er foreskrevet, for at vi kan blive fuldkomne, som vor himmelske Fader er fuldkommen. Tidligt i denne Kirkes historie oprettede Herren Tiendeloven for sit folk. Ligesom Visdomsordet blev det givet»som et princip med en forjættelse efter de svages evne, ja, de allersvageste blandt de hellige, som er eller kan kaldes hellige.«(l. & P. 89:3). Der er alvorlige hensigter med dette princip, for Herren bruger det som et af midlerne til at oprette sit rige her på jorden i de sidste dage. Profeten Joseph Smith har fået åbenbaringer om nogle af disse hensigter: 1. Til opbyggelse af Herrens hus. 2. Til grundlæggelse af Zion. 3. Til præstedømmet. 4. Til at betale Kirkens præsidentskabs gæld. 5. Til at forberede hans folk imod opbrændeisens og hævnens (L. & P. 119; 85:3; 64:23). 250

15 Herren holdt så stærkt på, at hans folk skulle leve efter denne lov, at han sagde til dem, der forsamledes i Zion: de»skal holde denne lov, ellers skal de ikke anses for værdige til at bo iblandt jer«. Og til alle Kirkens medlemmer overalt sagde han:» Om ikke mit folk holder denne lov hellig og gennem den helliggør Zions land for mig, så mine anordninger og lovbud holdes deri, og det bevares meget helligt, se, sandelig siger jeg jer, da skal det ikke være noget Zions land for jer.«(l. & P. 119:5 6). Kunne vi vente en mere tydelig erklæring fra Herren angående denne lovs guddommelighed, eller en mere fuldstændig forklaring på, at den har forbindelse med hele Guds sidste-dages værk? Tiende er en guddommelig indstiftelse, og den medfører guddommelige velsignelser, for Herren har lovet dem, som adlyder, at himmelens sluser skal blive åbnede, og der skal tilflyde dem så store velsignelser, at de næppe ved, hvor de skal gøre af dem. (Mal. 3:10). tkredslærerindernes budskab»dommer ikke, for at I ikke skulle dømmes.«frelseren gav os en advarsel:»dømmer ikke, for at I ikke skulle dommes«, og han opsatte her for sine tilhængere et ideal, som var svært at leve efter. Det er fordi det synes naturligt for os alle, på vort nuværende stadium, at se vor næstes ufuldkommenheder, medens vi formindsker vore egne. Ikke een gang, men mange gange, belærte Frelseren dem, som var omkring ham, om, at det ikke var deres sag at dømme andre. I Bjergprædikenen gav han dem denne»gyldne regel«. Senere gav han den til farisæerne og de skriftkloge, idet han gjorde det klart for dem, at selv de, som fremførte budene, ikke kunne dømme kvinden, som var grebet i synd, for de var selv overtrædere.»lad dem, som er uden synd, kaste den første sten«. Han lærte dem barmhjertighed i stedet for dom.»vær barmhjertige, ligesom jeres Fader er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes; tilgiv, så skal I få tilgivelse.«(luk. 6:36 37). På grund af de menneskelige skrøbeligheder vil der altid være fejl i vor natur. Det er let at sidde til doms over en anden, men det er urigtigt at gøre det, for vi kan ikke se de omstændigheder, der ligger til grund for enhver handling. Frelseren vidste, at kun Gud kunne stå som dommer, for han alene kender ens inderste tanker og hjerte. Ydre tildragelser og handlinger kan misforstås og miskendes. Der er intet levende menneske, som er alvis og som kan dømme i en handling fra dens opståen i sindet og til dens endelige resultat. Skønt Herren har valgt nogle af sine tjenere, herunder grensforstandere, som almindelige dommere, har han udstyret sådanne per- 251

16 soner med myndighed og givet dem visdom og skelne-evne og inspiration, tilstrækkeligt til at gøre dem kvalificerede til at handle på denne høje plads.»dømmer ikke, for at T ikke skulle dommes.«nyt fra hjælpeorganisationerne Kvindelig hjælpeforening Skriften indeholder mange smukke historier, mange tanker om livet, mange kloge råd, mange beviser på Guds handlemåde med profeterne, og store sandheder, som giver gensvar i vort sind og vort hjerte med tro. Vore egne erfaringer i livet vil bekræfte meget af det, vi læser i skriften, og Guds Ånd vil også bære vidnesbyrd om sandheden og værdien af det. Vi kan imidlertid ikke gøre det, med mindre vi vender os til Ordet og gør os modtagelige for dets indflydelse. Jesus sagde:»bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.«(matt. 7:7). En sikker måde til at opbygge troen på, er ved at efterleve troen. Lige så vel som vi kan kende smagen ved at smage, kan vi også komme til at føle og i vore hjerter kende sandheden og værdien af religionen ved at tage del i den. Jesus sagde:»...til de jøder, som var kommet til tro på ham: Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer.«(johs. 8:31,32). Man lærer værdien af arbejde ved at arbejde, af lege ved at lege, af mad ved at spise, og man lærer værdien af tro ved at udøve tro, af kærlighed ved at prøve på at elske sine medmennesker. Hvis vi vil have tro på Gud, må vi sige: Gud lever, jeg vil gøre hans vilje. Vi må læse skriften, særlig om Jesu liv, og leve, som han siger, Gud ønsker vi skal leve. Ora H. Petersen, præsidentinde. Kvindelig hjælpeforenings hovedbestyrelse. Genealogisk Forening Du er den, der skal være»frelser på Zions bjerg«for din slægt! Husk, for din slægt er det dig, der har privilegiet og pligten til at sørge for, at der bliver udført stedfortrædende tempelordinancer for dem. For at få udført tempelordinancer for din afdøde slægt må du sørge for at få dit genealogiske arbejde udført og indsendt til Genealogisk Forenings Hovedbestyrelse på missionskontoret, Priorvej 12, København F. 252

17 G.U.F.- STÆVNET i AALBORG 1956 P R S 5o ire Program

18 GENSIDIG UDDANNELSES-FORENING's UNGDOMS-STÆVNE Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige AALBORG den juni og 1. juli 1956 GENSIDIG UDDANNELSES-FORENING i DEN DANSKE MISSION Holger P. Petersen, Missionspræsident Clarence G. Jensen, 2. Rådgiver G.U.F.s HOVEDBESTYRELSE: Ældste Glenn A. Smith i samarbejde med Ældste Howard R. Johnson Almindelige oplysninger: Møderne afholdes i kirkebygningen, Valdemarsgade 2, og i Odd-Fellow-palæet. Hvert møde begynder præcist på det fastsatte tidspunkt. Alle G. U. F.-medlemmer bør være på deres plads 10 minutter før mødernes begyndelse. Alle håndbøger og andre G. U. F.-materialer kan fås på missionskontoret, Priorvej 12, København F. NATLOGI: Indskrivning finder sted i Kirken, Valdemarsgade 2: Torsdag 28/6 kl. 1 7,00-1 8,00 Fredag 29/6 kl. 8,00-9,00 17,00-18,00 Lørdag 30/6 kl. 17,00-18,00

19 Konferencens TIDSPUNKTER FOR MØDERNES AFHOLDELSE: FREDAG den 29. juni: Kl. 9,45-1 6,30 Udflugt til Løkken Kl. 20,00»Guld og Grønt«-bal LØRDAG den 30. juni: Kl. 9,30 Funktionærmøde I Kl. 1 2,00 Fællesspisning Kl. 1 3,00 Funktionærmøde II Kl. 1 9,30 Festaften med skuespil SØNDAG den 1. juli: Kl. 1 0,00 Kl. 1 4,00 Kl. 19,00, G. U. F.-konference Vidnesbyrdmøde afsluttende møde 1 Kirken (Valdemarsgade-Svendsgade) 2 Budolfi Plads (GI. Torv) 3 Odd-Fellow Palæet (Boulevarden og Danmarksgade) 4 Spejder Borgen (Kong Hansgade og Saxogade) 5 Aalborg Hallen (Vesterbro og Jernstøberier) 6 Jernbane Station (Jernbanegade og Prinsensg.) Jyllandsgade\ 7 Rutebil Station (Vesterbrogade og Jernbane) Soveplads til kvinder findes i Vejgård God busforbindelse LÆSEKURSUS for G. U. F : VALGSPROG: Romerbrevet 1:16. JOHANNES EVANGELIET

20 FREDAG den 29. juni: (Udflugt Kl. 9,45 mødes vi på Budolfi Plads. Der startes med bus kl. 10,00, forbi Nordeuropas største lufthavn, via Aabybro og Pandrup til Blokhus. Sidstnævnte kun, hvis stranden tillader buskørsel til Løkken; ellers direkte fra Pandrup til Løkken, Vestkystens største badested. Tid til bad og spisning. Videre til Børglum Kloster, som stammer fra det 11. årh. Herfra til Vildmosen og retur til Aalborg, ca. 16,30. Prisen for alt dette er kun kr. 12,00. Kl. 20,00:»Guld og Grønt«-bal ^Juld-og-^Jrøni U Odd-Fellow Palæet Entré kr. 2,50 FLOOR SHOW MISSIONÆRORKESTER

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754

Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Prædiken Nyhuse Kapel Jørgen Christensen 3. november 2013, kl. 16.00 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Salmer: 787-571 121-754 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne,

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Midfaste søndag 6. marts 2016

Midfaste søndag 6. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke 15, 41; 369, 13 (dåb) Kl. 14.00 Tinglev Kirke 30,298; 662, 31 Tema: Livets brød fuld tilfredsstillelse Evangelium: Joh. 6,24-37 "I can't get no satisfaction... Cause I try and I

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Lykke Salmer: 571, 569, 574; 575, 732 Evangelium: Matt. 5,1-12 "Det er godt at have noget til gode bare det ikke er hug." Sådan hedder det i en gammel talemåde, og det passer

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN

Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN 3. søndag i advent 2016, Hurup og Gettrup Mattæus 11, 2-10 Døm os. o Gud, men gør os fri i dommen. I din tilgivelse bli r frihed til. AMEN Jeg kan ikke gå på vandet, synger Bamse i en kendt sang. men jeg

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere