Program. Effekten af forløbskoordinatorer til optimering af kræftforløb. Sundhedsvæsenets udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program. Effekten af forløbskoordinatorer til optimering af kræftforløb. Sundhedsvæsenets udfordringer"

Transkript

1 Effekten af forløbskoordinatorer til optimering af kræftforløb Et randomiseret kontrolleret forsøg ved Afdeling P, Aarhus Universitetshospital Christian Nielsen Wulff Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus Aarhus Universitet Program Sundhedsvæsenets udfordringer Forløbskoordinator-funktioner Forskellige funktionsbeskrivelser Forskningsprojekt ved Afd. P, Aarhus Sygehus Formål Metode Resultater Resumé Andre danske publikationer Spørgsmål og diskussion (ca 30 minutter) SPØRG LØS UNDERVEJS! Sundhedsvæsenets udfordringer Flere behandlingsmuligheder -> Tiltagende specialisering -> Risiko for at patienter opfatter forløb som fragmenterede -> Større behov for koordination og kommunikation. Patienter efterlyser kontinuitet, information og støtte, samt gennemgående kontaktpersoner. Stigende ressourcepres på sundhedsvæsenet Antallet af kronikere og kræftpatienter er stigende De mest syge og sårbare patienter er meget dyre 1

2 Berlingske Tidende, 15. marts 2010 To typer forløbskoordinator Kronisk sygdom Forløbskoordinator = case manager Kræft ALLE PATIENTER! ORGANISATORISK Forløbskoordinator - kronisk sygdom Kilde: Forløbsprogrammer for Kronisk Sygdom Generisk model og Forløbsprogram for diabetes; Sundhedsstyrelsen, 2008 Forløbskoordinator - kronisk sygdom Formålet med forløbskoordinatorer er at give patienter med svære, komplekse behov en intensiv, personligt tilpasset støtte. Fordelene kan være, at patienterne får færre indlæggelser, de deltager mere i rehabilitering, de får en større livskvalitet, og de oplever mere sammenhæng i deres sygdomsforløb. Kilde: Men.. er forløbskoordinatorer et middel til at skabe sammenhæng eller blot et forstyrrende element? To typer forløbskoordinator Kronisk sygdom forløbskoordinator = case manager Kræft ALLE PATIENTER! ORGANISATORISK Kilde: 2

3 Finansloven 2011 Styrket forløbskoordinatorfunktion Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om, at gøre det obligatorisk for regionerne at have organisatoriske forløbskoordinatorfunktioner på sygehusniveau, som sikrer løbende koordinering af forløb for kræft- og hjertepatienter både internt på afdelingerne og mellem sygehuse. Udmøntningsplan for Kræftplan III Forløbskoordinator-funktionen inkluderes [ i revisionen af pakkeforløb for kræft ] under hensyntagen til allerede eksisterende forløbskoordinator-funktioner og deres organisering. Kilde: Fælles udmøntningsplan for Kræftplan III (maj 2011) Kilde: Aftaler om finansloven for 2011, november 2010 (side 74) Det faglige oplæg til Kræftplan III Mere end en slags forløbskoordinator Der igangsat flere initiativer til at understøtte sammenhængende patientforløb for kræftpatienter. Der er dog ikke et samlet overblik over de forskellige koordinationsformer og effekterne heraf. Der bør foretages en systematisk opsamling af lokale erfaringer med koordinerende tiltag indenfor og mellem sektorer som fx multidisciplinære teams, forløbskoordinatorer og kontaktpersonordninger med henblik på udbredelse af god praksis. Formål og arbejdsopgaver? Konsekvenser? Hvilke patienter? De mest komplekse eller alle indenfor en diagnose? Placering? Kvalifikationer? Kilde: Styrket indsats på kræftområdet, Sundhedsstyrelsen, Juni 2010 Ph.d.-projekt Jens Søndergaard, professor, speciallæge i almen medicin og farmakologi Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Peter Vedsted, professor, læge Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus Søren Laurberg, professor, overkirurg Afdeling P, Aarhus Universitetshospital Peter C. Rasmussen, overkirurg Afdeling P, Aarhus Universitetshospital Frede Olesen, professor, speciallæge i almen medicin Forskningsenheden for Almen Praksis Henriette Vind Thaysen, klinisk sygeplejespecialist Afdeling P, Aarhus Universitetshospital Mette Søndergaard, forløbskoordinatorer Afdeling K, Randers Centralsygehus Trine Røge, forløbskoordinatorer Afdeling D, Aarhus Universitetshospital 3

4 Baggrund for projektet 2006 Bevilling fra Novo Nordisk Fonden til projektet Sammenhæng for Kræftpatienter + Særbevilling fra Kræftens Bekæmpelse til case manager-løn Case management and the case manager Based on the needs and values of the patient, and in collaboration with all service providers, the case manager links patients with appropriate providers and resources throughout the continuum of health and human services and care settings, while ensuring that the care provided is safe, effective, client-centered, timely, efficient, and equitable. Formål med ph.d.-projektet Artikel 1: 1. At præsentere indholdet og effekt af case management (CM) på kræftområdet baseret på en systematisk litteraturgennemgang. 2. At udvikle, implementere og præsentere gennemførligheden af et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT), der afprøvede en hospitalsforankret CM model. 3. At analysere effekten af den udviklede CM-model på den patienternes helbredsrelaterede livskvalitet og patientevalueringer. 4. At belyse effekten af CM-modellen på baggrund af de praktiserende lægers evalueringer samt patienternes kontakter til de praktiserende læger og vagtlæger. Effekt af case manager på kræftområdet Dårligt belyst hidtil kun syv RCTs interventioner meget forskellige evalueret med et utal af forskellige effektmål tvetydige resultater Lignende funktioner f.eks. coordinators, navigators Endnu ingen danske forsøg Kort om lodtrækningsprojektet (delstudier 2-4) Patienter med kolorectalcancer Forløb ved Afd. P, Aarhus Universitetshospital Rekruttering: 11. marts 2009 til 29. dec Alm. forløb VS Alm. forløb+forløbskoordinator Effektmål: 1 o : Livskvalitet og patientevalueringer 2 o : Praktiserende lægers evalueringer af forløb Antal kontakter til prakt. læger og vagtlæge Pårørendes evalueringer (Genindlæggelser og indlæggelsesvarighed) 4

5 Hvad gennemgik/ fik patienterne? Kontrol-gruppe Vanlige forløb ved afdelingen inkl. information om kontaktpersoner Forløbskoordinator-gruppe Så tidligt som muligt: Behovsafdækkende samtale Information om: hvad forløbskoordinator påtænkte at gøre (se nedenfor) hvad forløbskoordinator kunne hjælpe med ved behov kontaktoplysninger direkte telefon mellem (hverdage) (Ingen bookning af forløb!) Gennem behandlingsforløbet: (slut: 4 uger efter sidste planlagte beh.tiltag) Forløbsovervågning og deltagelse i rectumkonferencer Telefonisk patientkontakt hver anden uge Møde patienten i afdelingen (hvis muligt) Korrektion af forløb, information og støtte Informere praktiserende læge ved skift i behandlingsstatus PaT Plot Artikel 2 om metode og gennemførlighed: Tidsforbrug og antal kontakter gennemsnit opgjort for de 61 først inkluderede patienter 205 minutter personkontakt (IQR ) 9,7 kontakter/ pr forløb til pt. og pårørende (IQR 5-13) 3,9 ansigt-til-ansigt møder 3,6 udgående forløbskoordinator-opkald 1,6 indgående telefonopkald fra patienter 0,6 indgående telefonopkald fra pårørende 2,3 breve til praktiserende læge pr. forløb (IQR 2-3) Tidsforbrug (%-vis) opgjort på kontakt 61 patienter fulgt i 12 måneder; i alt minutter Arbejde opgjort i forhold til VIPS-kategori 61 patienter fulgt i 12 måneder; i alt minutter Patienten Pårørende Professionelle Støtte Information Koordinering Medinddragelse 5

6 Arbejde opgjort på kontaktform 61 patienter fulgt i 12 måneder; i alt minutter (ekskl. professionelle) Personlig kontakt Udgående opkald Indgående opkald Case management Opsøgende telefonkontakter under hele behandlingsforløbet Psykosocial støtte Information Ph.d.-projektets hypoteser Forløbsovervågning og optimering Information til sundhedspersoner udenfor Afdeling P Intermediære effekter Bedre patientoplevet sammenhæng af behandlingen Bedre patientoplevet relationssammenhæng Bedre patientoplevet sammenhæng af informationen Bedre koordinerede forløb. Bedre behandling og pleje Bedre informerede samarbejdspartnere + bedre samarbejde RCT effektmål Biomedicinsk effekt Bedre livskvalitet Procesmål Bedre patientevalueringer Praktiserende læger oplever forløbene som bedre Færre kontakter til vagtlæge Flere kontakter til praktiserende læger????? Note til denne uddelingsversion Flere af resultaterne, der blev præsenteret den 24. maj 2012 er fjernet, da artikler endnu ikke er publiceret OG da afhandling endnu ikke er antaget til ph.d.-forsvar! Artikel 3: Livskvalitet og patientevalueringer målt efter 8, 30, og 52 uger Livskvalitet målt ved EORTC QLQ-C30 30 items -> seks funktionsskalaer, ni symptomskalaer valideret dansk oversat spørgeskema der blev også målt livskvalitet før inklusion Patienternes evalueringer af deres forløb ad hoc pilot testet spørgeskema otte items Materiale 6

7 % of positive answers % of positive answers Livskvalitet målt ved EORTC QLQ-C30 EORTC QLQ-C En forskel på 10 enheder angives normalt som en betydningsfuld forskel! (uanset skala) Patientevalueringer Patientevalueringer Dikotomisering: 8 ugers patientevalueringer ugers patientevalueringer Item nr Item nr Rød er forløbskoordinator-gruppe P-value= Rød er forløbskoordinator-gruppe P-value=

8 % of positive answers % of positive answers 30 ugers patientevalueringer ugers patientevalueringer Item nr Item nr Rød er forløbskoordinator-gruppe P-value= Rød er forløbskoordinator-gruppe Konklusion på Artikel 3 Livskvalitet og patientevalueringer Ingen forskel i livskvalitet Tendens til bedre patientevalueringer Flere items statistisk signifikant forskellige Interaktionsanalyser viste ingen tegn til at særlige undergrupper (køn, alder og cancer type) fik særlig effekt af CM. Pårørendes evalueringer Spørgeskema vedlagt 30 ugers patientskemaet 102 besvarelser fra hver gruppe (83% af sendte spørgeskema blev returneret) 14 af 17 udsagn til fordel for forløbskoordination Flere forløbskoordinator-pårørende tilsluttede sig udsagnet: Jeg vidste, hvor jeg kunne henvende mig, hvis jeg havde spørgsmål til eventuel genoptræning af min pårørende. PRR 1.12 ( ; p=0.004) Dawson J et al. BMJ 2010;340:bmj.c by British Medical Journal Publishing Group Er resultaterne troværdige? Validitets-overvejelser Stabil kontrolgruppe? Teoretisk virksom intervention + Intervention fidelity? Valide og følsomme måleredskaber? RCT designet er guldstandard, men Bias som følge af kun en afdeling og ingen blinding Diffusion af intervention/ spillover effect? Reporting bias (forbedret oplevelse/ devaluering)? Confounding attrition (hvis skævt frafald undervejs) Større frafald i FK gruppe (men ikke stat. sign.) Multivariat justerede analyser viste det samme!?? Forbedringer på trods af at Afdeling P performer relativt godt Reproducerbarhed? 8

9 Artikel 4: Praktiserende lægers evalueringer + Patienternes kontakter til praktiserende læge og vagtlæge Spørgeskema sendt til patienternes praktiserende læger 30 uger efter patienternes inklusionsdato 20 items (spørgsmål eller udsagn) Udtræk fra Sygesikringsregistret 90 dage forud for inklusion til 270 dage efter inklusion Praktiserende lægers evalueringer Konklusion vedrørende de praktiserende lægers evalueringer Praktiserende læger til FK patienter var mere tilfredse med informationen fra sygehuset oplevede færre informationsmangler oplyste sjældnere at kontakte sygehuset Patienternes kontakter til praktiserende læge og vagtlæge Kontakter til praktiserende læge 9

10 Kontakter til vagtlæge-ordning Konklusion på Artikel 4 Praktiserende lægers evalueringer +Patienternes kontakter til praktiserende læge og vagtlæge Praktiserende læger til FK patienter var mere tilfredse med informationen fra sygehuset oplevede færre informationsmangler oplyste sjældnere at kontakte sygehuset Forløbskoordinator-patienter havde flere kontakter til vagtlæge-systemet Er resultaterne troværdige? Validitets-overvejelser Stabil kontrolgruppe? Teoretisk virksom intervention + Intervention fidelity? Valide og følsomme effektmål? RCT designet er guldstandard, men Bias som følge af kun en afdeling og ingen blinding Diffusion af intervention/ spillover effect? Reporting bias (som følge af egen læges viden om et projekt)? Ekstra analyser ingen forskel Confounding attrition (hvis skævt frafald undervejs) Større frafald i FK gruppe (men ikke stat. sign.) Delvist taget højde for i analyserne?? Reproducerbarhed? Case management Opsøgende telefonkontakter under hele behandlingsforløbet Psykosocial støtte Information Forløbsovervågning og optimering Information til sundhedspersoner udenfor Afdeling P Resumé af interventionen, hypoteser og fund Intermediære effekter Bedre patientoplevet sammenhæng af behandlingen Bedre patientoplevet relationssammenhæng Bedre patientoplevet sammenhæng af informationen Bedre koordinerede forløb. Bedre behandling og pleje Bedre informerede samarbejdspartnere + bedre samarbejde RCT effektmål Biomedicinsk effekt Bedre livskvalitet Procesmål NEJ! Bedre JA! patientevalueringer Praktiserende læger oplever forløbene JA! som bedre Færre kontakter til vagtlæge NEJ! Tværtimod! Flere kontakter til praktiserende NEJ! læger Spørgsmål og kommentarer Danske publikationer om forløbskoordinatorer kronisk sygdom og kræft (uddrag) 10

11 Case manager-funktion til patienter med svær KOL Lungemedicinsk Afdeling, Århus Universitetshospital Tre-armet RCT med 304 deltagere ( ) Patienter indlagt med opblussen i svær KOL Hospitalsforankret case manager-funktion, der medvirkede til hensigtsmæssig udskrivelse, foretog hjemmebesøg og telefonkontakter. Resultater: Ingen forskel mellem grupperne mht Livskvalitet Patienttilfredshed Lungefunktionsparametre Forbrug af sundhedsydelser Patientforløbsvejledere i onkologien Onkologisk Afd R, OUH Et årigt projekt ( ); to sygeplejersker ansat Før-efter evaluering Alle nyhenviste kræftpatienter fik sammen med indkaldelsesbrevet tilsendt en informationspjece om patientforløbsvejlederne og disses telefontid (8-15). Fund: Halvering af opkald til afdelinger fra patienter, 1/3 færre opkald fra samarbejdspartnere. Oplevelsen af nogen havde overblik blev forbedret, men flere Ved ikke -svar. Markant reduktion i det det faste personales oplevelse af afbrydelser. Kilde: Patientforløbsvejledere i onkologien Dieperink, K; Poulsen, MB; Andreasen, A; Sygeplejersken ; Vol. 108, Nr. 25/26, s Ref: Birthe Hellquist Dahl; Masterprojekt i Kvalitet og Ledelse Kvalitative studier af FK-funktioner Forløbsvejlederes betydning for gynækologiske kræftpatienter (1/2) Gynækologisk afdeling, OUH Forløbsvejleder funktion (FV; Eng: nurse navigator) Pragmatisk udviklet model FV var erfarne sygeplejersker med adgang til PAS og bookingsystemer FV fungerede også som ambulatoriesygeplejerske Tilbud om én FV fra henvisning frem til operationsindlæggelse (derfra overtog en kontaktperson) Første kontakt foregik ved telefonopringning fra FV Indhold: Hvordan: udgående (proaktiv) og reaktiv kontakt, deltog i mødet med lægen i amb. og eftermøde Hvad: information og støtte (empowerment), rebooking og formidle kontakt til andre aktører. THYGESEN, M., PEDERSEN, B., KRAGSTRUP, J., WAGNER, L., MOGENSEN, O. Benefits and challenges perceived by patients w ith cancer w hen offered a nurse navigator. International Journal of Integrated Care,11,.Oct Available at: w w.ijic.org/index.php/ijic/article/view /URN%3A NBN%3ANL%3AUI%3A Forløbsvejlederes betydning for gynækologiske kræftpatienter (2/2) Kvalitativt studie 5 af 14 kvinder der fik tilbud om FVs hjælp deltog i undersøgelsen Data: dagbøger, observation af mødet mellem FV og patient samt to semistrukt. interviews med hver patient. Fænomenologisk-hermeneutisk analytisk tilgang Hovedfund : Oplevede fordele: Pålidelig og imødekommende sundhedsprofessionel med kendskab til forløbet ( sikkerhedsbase ) Oplevede udfordringer: Ikke at blive genkendt af FV, at blive afvist eller ikke-hjulpet Forståelsesramme: Bowlbys tilknytningsteori : Når man er syg knytter man sig til sundhedspersoner, som vurderes at ville og kunne hjælpe. Kendalls kritiske perioder -> AFKOBLING AF FORLØBSKOORDINATOR?? 11

12 Forløbskoordinator under konstruktion et studie af, hvordan koordination udfoldes i praksis Forløbskoordinatorfunktionen (FKF) i Nyborg Kommune beskæftiger sig med kronisk syge hjerte-patienter Aktør-netværksteori (deltagerobservation og interviews) Fund: Et paradoks: På den ene side har FKF nogle fleksible og åbne dimensioner [ ], hvorfor det bliver nemt for mange aktører at knytte an til den. På den anden side betyder fleksibiliteten [ ], at det for udenforstående bliver uigennemskueligt, hvad FKF kan bruges til, og derfor svært for dem at knytte an til den. FKs personlige og uddannelsesmæssige baggrund har stor betydning. Meningsskabende koordination MEN ikke sammenhængsskabende koordination. (Pga. manglende adgang til it-systemer og medarbejdere i andre sektorer) Forstærket indsats for kronisk syge projekt under SST Som følge af Kvalitetsreformen er der afsat 590 millioner d.kr. til en forstærket indsats for kronisk syge i årene Mange delprojekter Videreudvikling af Generisk model for forløbsprogrammer for kronisk sygdom (version 2.0) Sofie Gorm Hansen og Thea Suldrup Jørgensen kandidatopgave i folkesundhedsvidenskab, KU, (Sammendrag som AKF notat) Forløbskoordinering i regioner og kommuner Rapport bestilt af Sundhedsstyrelsen, 2011 Workshops og survey med ansatte i kommuner og regioner Erfaringer vedr. forløbskoordinator Stor variation i organisering, terminologi og ansvarsområde. Stor udfordring af koordinere på tværs af sektorer. Ingen projekter med sektordelt forløbskoordinerende funktion er blevet videreført! Samarbejdende koordination VS Visiterende koordination Enighed om at forløbskoordinator bør være en visiteret ydelse MEN uklarhed om hvordan og hvorfor? Overblik / resumé Stort fokus på forløb! Mange igangværende projekter mhp. at skabe bedre patientoplevede forløb Forløbskoordinator-begrebet er ikke entydigt Interventionerne er komplekse. Skaber dedikerede informations-, støtte- og koordinations- medarbejdere bedre forløb? Hvis added value -> universel generisk funktionsbeskrivelse? Tak for opmærksomheden! 12

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Evalueringsrapport af ACCESS

Evalueringsrapport af ACCESS Evalueringsrapport af ACCESS (Acute Combined CarE for Seniors in Sønderjylland) En afrapportering til Sundhedsstyrelsen for satspuljemidler til styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner og almen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering KLINISK RETNINGSLINJE OM INTERVENTIONER, DER STØTTER VOKSNE PÅRØRENDE TIL KRÆFTPATIENTER I PALLIATIVT FORLØB Hoved søgeord: Psykosociale forhold Indeks søgeord: Støtte til pårørende Kræftpatienter

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT Titel ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Projekt Slå Tobakken livet er takken

Projekt Slå Tobakken livet er takken Evaluering af Projekt Slå Tobakken livet er takken Rygestop til socialt udsatte/sårbare borgere og deres nærmeste pårørende i Kolding Kommune henvist fra almen praksis eller Fredericia og Kolding Sygehuse

Læs mere

Kvinder med livmoderkræft

Kvinder med livmoderkræft Kvinder med livmoderkræft kan sikres støtte i rehabiliteringsforløbet Under forudsætning af sygeplejefaglige kompetencer og med afsæt i det nationale sygeplejekoncept jævnfør Kræftplan III Forfatter: Hedvig

Læs mere

Kræftpatientens verden Kræftens Bekæmpelse. Kræftpatientens verden. En undersøgelse af hvad danske kræftpatienter har brug for

Kræftpatientens verden Kræftens Bekæmpelse. Kræftpatientens verden. En undersøgelse af hvad danske kræftpatienter har brug for Kræftpatientens verden Kræftens Bekæmpelse Kræftpatientens verden En undersøgelse af hvad danske kræftpatienter har brug for Mogens Grønvold, Camilla Pedersen, Cecilia Ravn Jensen, Mette Tuxen Faber, Anna

Læs mere

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Mickael Bech, Syddansk Universitet Karsten Vrangbæk, AKF En analyse af udfordringer,

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Bilag til rapporten: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard Mette Bødiker Vestergaard Susanne Østergaard November 2011 Dansk

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere