Kirke Hyllinge Antennelaug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirke Hyllinge Antennelaug"

Transkript

1 Referat fra ordinær Generalforsamling afholdt tirsdag den 11. november 2003 kl i Karleby Forsamlingshus, 4070 Kirke Hyllinge. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år. 4. Aflæggelse af regnskab. (Regnskab vedlagt) 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse. 6. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende regnskabsår. 7. Eventuelle forslag. Nye love/vedtægter. TV3 s fremtid. 8. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. (Kasserer, Jens Otto Olsen, bestyrelsesmedlem, Birgit Cady Larsen og bestyrelsessuppleant Povl Jensen på valg.) 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. (Revisor, Thorkild Hansen og revisorsuppleant, Jørgen Larholm på valg.) 10. Eventuelt. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen med en præsentation af bestyrelsen. Han bekendtgjorde, at bestyrelsen konstituerer sig selv, men formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen for en periode af 2 år. Kassereren er på valg. Han gjorde ligeledes generalforsamlingen bekendt med, at der udfærdiges referat ved sekretæren, Birgit Larsen. Af hensyn til afviklingen oplyste han, at der var stillet kaffe/te og småkager frem frem. Senere ville der være mulighed for at købe øl og vand. 2003Generalfors.Referat.doc Kirke Hyllinge Antennelaug Side 1

2 Dagsorden: Ad pkt. 1 Valg af dirigent. Svend Hansen valgt. Ad pkt. 2 Valg af stemmetællere. Michael Olsen og Mogens Sandersen. Ad pkt. 3 Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år. Formanden, Palle Sørensen, aflagde beretning for laugets virksomhed i det forløbende år og fremtiden: Den sidste generalforsamling var ikke det store tilløbsstykke, selv om der skulle stemmes om TV2 - Zulu s skæbne på vores net. TV2 Zulu blev delvis brugerfinansieret fra 1. januar Det betød at kanalens must carry - status bortfaldt. Man havde fastsat betalingen til kr pr. husstand/tilslutning ex. moms og KODA. For vores vedkommende betød det en merudgift på ca kr. om året ex. moms. Vores modtagelses- og distributionsaftale blev derfor automatisk opsagt til ophør den 31. december En forudsætning for at kunne distribuere TV2 Zulu efter den 1. januar 2003 var derfor, at der skulle indgås en ny serviceaftale. Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at den ikke skulle genforhandles, og derfor er den ikke længere en del af programudbudet. Det er lidt den samme situation vi oplever i øjeblikket omkring TV3 og Viasat, selv om i ikke skal være I tvivl om, at vi nødig ser TV3 fjernet permanent fra nettet. Den 20 juni 2003 meddelte Viasat, at de fra 1. september 2003 ændrede prisen på TV3 fra 10,19 kroner til 15,95 kroner pr. måned pr. husstand eksklusiv moms. Det ville betyde en årlig merudgift på 69,12 kr. = 86,50 kr. inkl. moms, som hver husstand skulle betale ekstra. 2003Generalfors.Referat.doc Kirke Hyllinge Antennelaug Side 2

3 Bestyrelsen så sig ikke i stand til at imødekomme en prisstigning af denne størrelse uden at overskride det vedtagne budget. Der var givet en reaktionstid på 30 dage til at varsle og afholde en ekstraordinær generalforsamling. En indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling tidspunktet taget i betragtning umiddelbart før sommerferien var derfor udelukket. Bestyrelsen bad derfor samtlige medlemmer om en hurtig, skriftlig tilkendegivelse af holdningen til TV3 s fremtid ved afkrydsning af nogle felter hhv. Vi ønsker ikke at se TV3 eller TV3 opsiges pr. 1. september og en ny distributionsaftale søges indgået. Resultatet blev, at 135 medlemmer returnerede spørgeskemaet. Heraf accepterede 105 medlemmer, at TV3 blev opsagt pr. 1. september 2003 og en ny distributionsaftale blev søgt indgået. 29 medlemmer ønskede ikke at se TV3, medens 1 medlem afkrydsede begge felterne. Bestyrelsen traf derfor beslutning om en lukning af TV3, indtil vi kunne få mulighed for at tage stilling til prisstigningen. Også af principielle grunde, da bestyrelsen er af den opfattelse, at kan Viasat hæve prisen på TV3 med 56% uden videre, hvad så med andre programudbydere.? FDA - Forenede Danske Antenneanlæg og DAFO Danske Antenneanlægs Indkøbsforening, der tilbød at genforhandle vores distributionsaftale med TV3, anbefalede, at vi hurtigst muligt opsagde TV3 og gav DAFO fuldmagt til at forhandle en ny aftale til en acceptabel pris. Vel vidende, at det kunne betyde en lukning af TV3 fra den 1. september og i en periode, indtil en ny distributionsaftale var på plads. Forhandlingerne pågår stadig og den seneste udmelding fra DAFO Danske Antenneanlægs Indkøbsforenings formand, Kai Nielsen, lyder : Vi skal have et nyt møde med Viasat, men det kniber for dem at få plads i kalenderen. Vi presser hårdt på netop i disse dage. Jeg håber vi får mødet inden 1. november - du må gerne rykke omkring det tidspunkt. 2003Generalfors.Referat.doc Kirke Hyllinge Antennelaug Side 3

4 Der er mange der venter - jeg tvivler nok på om vi kan få prisen ned, men måske kan vi få andre ting. Bestyrelsen er indstillet på at afvente en kapitulation fra enten Viasat eller DAFO, men er også bekendt med, at mange medlemmer savner TV3 og er indstillet på at betale stigningen for at få TV3 igen. I samme sag har bestyrelsen foretaget en noget så usædvanlig beslutning som, at modsætte sig 37 medlemmers ønske om en ekstraordinær generalforsamling. Vi modtog en underskriftsindsamling på et skema, hvoraf det fremstod at der var tale om: Skema til underskrifter for videre forhandlinger for fortsat at kunne se TV3 og det var vedlagt et følgebrev til medlemmerne i Kirke Hyllinge Antennelaug underskrevet Majbritt Frisendal Riis, Morellunden 2, 4070 Kirke Hyllinge. Majbritt Frisendal Riis skrev, at hun på eget initiativ samlede underskrifter, som ville komme bestyrelsen i hænde, således, at der kunne blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det skulle drøftes, hvorvidt vi fortsat ønskede at se TV3. Bestyrelsen stod fuldstændig uforstående overfor formålet med underskriftindsamlingen. Den 3. september 2003 har tilkendegav bestyrelsen klart, at vi fortsat ønsker TV3 som en del af programpakken og DAFO Danske Antenneanlægs Indkøbsforening - havde fået fuldmagt til at genforhandle vores distributionsaftale. Dette sammenholdt med rundskrivelsen af den 20. juni 2003 hvor vi modtog accept af at TV3 opsiges pr. 1. september 2003 og en ny distributionsaftale søges indgået. Også selv om det som nu betød en midlertidig lukning af TV3 i en periode, indtil en ny distributionsaftale er på plads. Majbritt Frisendal Riis blev derfor kontaktet for at få belyst formålet med underskriftindsamlingen under henvisning til Love for Kirke Hyllinge Antennelaug 5, hvor det fremgår, at mindst 20 medlemmer, skriftlig skal fremsende dagsorden til et medlem af bestyrelsen og fremsætte ønske om, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling. 2003Generalfors.Referat.doc Kirke Hyllinge Antennelaug Side 4

5 Hun kunne kun oplyse, at hun som de øvrige ønskede at se TV3, men erkendte, at hun ikke havde formuleret en dagsorden, som man kunne tage stilling til. Bekendt med, at det er en forudsætning for, at der kan indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, ønskede hun at bestyrelsen så bort fra hendes underskriftindsamling. Bestyrelsen drøftede efterfølgende udfaldet af henvendelsen på et bestyrelsesmøde den 23. september 2003, hvor der var enighed om, at orientere de implicerede ved et personlig brev. Samtidig blev de orienteret om den forestående generalforsamling i dag, hvor bestyrelsen ville bringe spørgsmålet frem. Det har ikke givet anledning til yderligere. Bestyrelsen ønsker derfor, at generalforsamlingen tager stilling til det fremsatte forslag. Og dermed har jeg motiveret det ene forslag under pkt. 7. Bestyrelsen har også måttet indse, at vores bestræbelser på at få et moderne og tidssvarende antenneanlæg kun vil kunne gennemføres ved en radikal ændring af vores love/vedtægter. Som det ser ud i øjeblikket har vi ikke mulighed for at beskæftige os med andre områder end fjernsyn og radio. Beretningen de sidste 2 år har ikke lagt skjul på, at bestyrelsen på længere sigt ønsker et moderne anlæg med mulighed for interaktiv fjernsyn, intern telefoni, Internet, informationskanaler, fjernovervågning eller fjernbetjening af udstyr. Det åbner også mulighed for, via digitale modtagere, at supplere kanaler og familiepakker til Antennelaugets eksisterende basisudbud. Dertil kommer f. eks. elektronisk programguide og det såkaldte pay per view, hvor man betaler det man ser individuelt. Sidstnævnte er en enestående mulighed for dem, der har tid, lyst og lejlighed og ikke mindst råd til det overdådige udbud, der er på markedet. Andre kan frit vælge efter behov og midler ud fra det, der udbydes som standard. Typisk (Must carry kanalerne) de kanaler antenneforeningerne pålægges at frembringe. Et tilbud viste i 2001 at det ville koste kr. ex. moms for en fuld opgradering af nettet til 860 MHz. Det er bestyrelsens opfattelse, at finansieringen ville kunne ske med laugets formue og med indtægterne i forbindelse med udvidelsen af anlægget. 2003Generalfors.Referat.doc Kirke Hyllinge Antennelaug Side 5

6 Ikke mindst udvidelsen i Ammershøj, hvor alene sidste års stigningen af tilslutningsbidraget har bidraget væsentligt. Et lignende tilbud fra den 31. oktober 2003 (blækket er dårligt tørt endnu) viser, at en opgradering af det eksisterende anlæg for overførsel af Mhz på fremvejen og Mhz på returvejen koster kr. ex. moms. Derudover skal der ske en flytning af de kanaler der i øjeblikket befinder sig i returvejen. Denne flytning koster kr. ex. moms. Det drejer sig om kanalerne TVDanmark 2, TCM Cartoon og TV3. Det er bestyrelsens opfattelse, at tiden til en opgradering/udvidelse er moden nu, men foreningens love/vedtægter er ikke så tidssvarende, at de åbner mulighed for denne udvidelse. Derfor har bestyrelsen hentet hjælp hos FDA - Forenede Danske Antenneanlæg, som har udformet et nyt sæt standardvedtægter, som tager højde for udvidelsen. Det betyder også, at der åbnes mulighed for en mindre udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer. Bestyrelsen har, efter min mening, en god og konstruktiv sammensætning af både unge og lidt ældre medlemmer. Medlemmerne har respekt for de øvriges holdninger og meninger og det betyder, at alle interessegrupper er fint repræsenterede i bestyrelsen. Det er befordrende for et godt samarbejde, men bestyrelsen er i øjeblikket ikke stor nok til de arbejdsopgaver vi ligger op til. Hermed har jeg også motiveret det andet forslag under pkt. 7. Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt arbejde. Ud over bestyrelsen vil jeg gerne takke vores forretningsfører, Ivan Nielsen, som gør et stort stykke arbejde med laugets administration. Jeg vil også gerne takke Per Bager Jensen, som i flere omgange har stået for omdeling af informationsmaterialer til medlemmerne. Hermed vil jeg slutte beretningen med ønsket om en god og saglig debat. 2003Generalfors.Referat.doc Kirke Hyllinge Antennelaug Side 6

7 Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning: Bern Hansen ville vide, om bestyrelsen har overvejet en undersøgelse af hvilke kanaler medlemmerne ønsker. Formanden oplyste, at det har man i flere omgange, men med det antal kanaler vi kan udbyde i øjeblikket er der ikke mulighed for udvidelse. Det skulle så være på bekostning af andre kanaler. Michael Olsen spurgte, om bestyrelsen ikke var bange for, at medlemmerne ville melde sig ud og selv opsætte paraboler i stedet. Formanden svarede, at det var man ikke umiddelbart, idet det stadig er en langt dyrere løsning for den enkelte. Michael Brink ville vide, hvad man får for de kr., og hvorfor TV2-Zulu blev fjernet fra programmet sidste år. Han mente ikke, at det var medlemmerne, der bestemte hvad man skulle se. Formanden oplyste, at man får den nævnte opgradering med mulighed for udvidelse og ikke mere. Med hensyn til TV2-Zulu, var det generalforsamlingen, der sidste år besluttede, at fjerne den. De nye vedtægter giver en mindretalsbeskyttelse med hensyn til programvalg. Michael Brink ville vide om kabelnettet var beregnet til den nævnte opgradering og var ikke enig i, at vedtægterne gav medlemmerne medbestemmelse med hensyn til kanalvalg. Formanden kablerne skal ikke skiftes. Jacob Bødtker ville vide, om opgraderingen åbnede mulighed for flere programpakker. Formanden oplyste, at det er hele fidusen med opgraderingen. Så kan man nøjes med at betale det, man vil se. Søren Bloch Andersen uddybede spørgsmålet omkring opgradering og behovsanalyse. Han oplyste, at det også kunne udbygges med pay per view, så man kun betaler for de film man ønsker at se. Med hensyn til behovsanalyse, så har der været udsendt en undersøgelse i den tidligere formands tid. Den ændrede imidlertid ikke meget på det eksisterende. 2003Generalfors.Referat.doc Kirke Hyllinge Antennelaug Side 7

8 Bern Hansen ønskede en behovsanalyse. Michael Brink var utilfreds med håndteringen af TV3. Han syntes, at brevet fra bestyrelsen til Majbritt var uhøfligt. Han var selv på ferie, da lukningen blev besluttet. Formanden var enig i, at håndteringen kunne have været anderledes, men på grund af ferien havde man valgt den løsning. Han var imidlertid af den opfattelse, at brevet fra bestyrelsen til de enkelte implicerede, herunder Majbritt, var meget høfligt og sobert. Han tilbød, at læse brevet op for generalforsamlingen. Generalforsamlingen ønskede ikke brevet oplæst og beretningen blev herefter godkendt, idet man tilsluttede sig en opgradering af antennen. Ad pkt. 4 Aflæggelse af regnskab. Forretningsføreren, Ivan K. Nielsen, gennemgik regnskabet punkt for punkt. Michael Brink ville vide, hvor bestyrelsen havde været på skovtur. Han var af den opfattelse, at den tur kunne have finansieret prisstigningen på TV3. Han var sur over, at det gik ud over hans penge. Formanden oplyste, at bestyrelsen havde været på skovtur med Saga Fjord. Han erklærede, at han ikke har planer om at ændre på den fremgangsmåde så længe han er formand. Han oplyste, at bestyrelsen er ulønnet og gør et stort arbejde. Forsamlingen reagerede med applaus. Regnskabet godkendt. ( Pkt. 7 Eventuelle forslag - blev behandlet forud for pkt. 5 og 6 ) Ad pkt. 5 Fremlæggelse af budget til godkendelse. Fremlagt af forretningsføreren, Ivan Nielsen. Det omdelte budget blev tilrettet således, at udgifterne jfr. punkt 7 indregnes. Budgettet vist på storskærm og godkendt. 2003Generalfors.Referat.doc Kirke Hyllinge Antennelaug Side 8

9 Ad pkt. 6 Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende regnskabsår. Fremlagt af forretningsføreren, Ivan Nielsen. Medlemsbidrag. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 1250, inkl. moms. Vedtaget. Tilslutningsafgift. Bestyrelsen foreslog uændret tilslutningsafgift på kr ex. moms. Vedtaget. Ad pkt. 7 Eventuelle forslag. Nye love/vedtægter. Formanden motiverede forslaget og henviste til det vedlagte forslag og de nye vedtægter. Torben Olsen erklærede, at han ikke kunne stemme for de nye vedtægter, som efter hans mening giver bestyrelsen for meget magt. Formanden var af den opfattelse, at bestyrelsen får den magt generalforsamlingen giver den, og sådan skal det være. Bern Hansen ville vide, om generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Formanden mente Ja de gamle vedtægter taler om simpelt flertal. Michael Olsen var af den opfattelse, at hvis man havde ændringer til vedtægterne, så skulle man have fremført dem inden generalforsamlingen. Formanden mente også, at det havde været det optimale. Michael Brink mente, at jfr. 2 stk. 4 var det et stort dækningsområde. Formanden mente ikke, at det betød noget. Jo flere jo billigere priser kan vi få. Herefter opstod der en længere debat omkring indholdet af de enkelte paragraffer, som 2003Generalfors.Referat.doc Kirke Hyllinge Antennelaug Side 9

10 blev vist på storskærm. Debatten mundede ud i en systematisk gennemgang af de enkelte paragraffer, hvorunder de blev tilrettet. Herefter blev der stemt om forslaget, som blev vedtaget med 39 stemmer for og 7 stemmer imod. Generalforsamlingen gav samtidig bestyrelsen bemyndigelse til at foretage mindre redaktionelle ændringer af hensyn til ordlyd og forståelse. TV3 s fremtid. Formanden motiverede forslaget og henviste til det vedlagte forslag. Samtidig læste han tilbagemeldingen fra Kai Nielsen, DAFO Danske Antenneanlægs Indkøbsforening. Bern Nielsen ville vide, hvad Kai Nielsen mente med at vi kunne få noget ekstra i posen. Søren Bloch Andersen mente, at der var tale om en floskel. TV3 gav ingen besked om ændringen, og det er nu et slagsmål mellem DAFO og Viasat. Michael Brink ville vide, om bestyrelsen ville arbejde på at udbyde flere programpakker i de nye områder. Formanden oplyste, at bestyrelsen har styr på udbygningen i de nye områder, men ikke teknisk kan udbyde forskellige pakker. Torben Petersen ville vide, hvornår en udbygning kunne være tilendebragt. Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke ved hvornår opgraderingen kan være færdig, men vil skyde på omkring medio Derudover var der en mindre debat, som ikke vedrørte spørgsmålet omkring TV3, men selve opgraderingen af nettet. Der blev herefter stemt om det mest vidtgående forslag først Opsigelsen af TV3 har varet længe nok. Vi betaler det, den koster. Forslaget vedtaget med 29 stemmer for og 11 stemmer imod. 2003Generalfors.Referat.doc Kirke Hyllinge Antennelaug Side 10

11 Ad pkt. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Jens Otto Olsen (genvalg), Birgit Larsen (genvalg), Poul Jensen (nyvalgt) og Alex Aarslev-Jensen (nyvalg) Valg af bestyrelsessuppleant. Gitte Vangslev (nyvalg) Ad pkt. 9 Valg af revisor og revisorsuppleant. Valg af revisor. Thorkild Hansen (genvalg) og Jørgen Larholm (nyvalg) Valg af revisorsuppleant. Bent Duelund (nyvalg) Ad pkt. 10 Eventuelt. Michael Brink henstillede til bestyrelsen, at beretningen udsendes sammen med indkaldelsen, så man kan tage stilling til indholdet inden generalforsamlingen. Formanden håbede, at en hjemmeside eller en info-kanal kunne råde bod på det. Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen afsluttet kl Svend Hansen Dirigent Birgit Larsen Referent 2003Generalfors.Referat.doc Kirke Hyllinge Antennelaug Side 11

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær Generalforsamling afholdt tirsdag den 6. november 2001 kl. 1930 i Karleby Forsamlingshus, 4070 Kirke Hyllinge. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Beretning

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Tirsdag den 1. februar 2005 kl. 19.00. i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Tilstede var: Palle, Alex, Poul, Jens Otto, Ivan,

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Onsdag den 22. September 2004 kl. 1900 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 155, St. Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Til stede var : Palle Sørensen, Søren Bloch Andersen,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Almind Fælles Antenneforening.

Almind Fælles Antenneforening. Almind Fælles Antenneforening. Referat af ordinær generalforsamling 26. Februar20l4 )agsorden: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af dirigent - ordstyrer Fremlæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 22-02-2012 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2011) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær bestyrelsesmøde Tirsdag den 26. oktober 2004 kl. 1930. i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Tilstede var: Palle, Per, Alex, Gitte, Poul og Jens

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening

Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Faaborg By s Antenneforening. Foreningens hjemsted er formandens adresse. at være medlemmernes talerør i alle forhold vedrører

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/ Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt.

Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/ Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt. Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/3-2011 Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde foreslået Henning Simoni,

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Beretning på Generalforsamlingen 2005

Beretning på Generalforsamlingen 2005 Beretning på Generalforsamlingen 2005 Når vi ser tilbage på året der gik, så har det været et utroligt hektisk år. Det har også været det længste år i Antennelaugets historie. I alt 17 måneder er der gået

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2009) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2013

Generalforsamlingen - Februar 2013 Generalforsamlingen - Februar 2013 Generalforsamling i Bjæverskov Forsamlingshus, Ringstedvej 546, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 12. februar 2013 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling. afholdt den tirsdag, den 23. marts 2004 kl i Sønderkærskolens aula

Referat af Generalforsamling. afholdt den tirsdag, den 23. marts 2004 kl i Sønderkærskolens aula Referat af Generalforsamling afholdt den tirsdag, den 23. marts 2004 kl. 19.30 i Sønderkærskolens aula Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre afholdt tirsdag, den 23. marts 2004

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012. Næstved, den 27. februar 2012. Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Sletten VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Sletten 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Sletten, og dens hjemsted er Trørød By, 2950 Vedbæk. 2. Foreningens medlemmer er ejerne af de parceller fra Ellemosegårds

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 20. februar 2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere