Ansøgning vedr. tøjvask til hjemmeboende ældre- og handicappede samt beboere på plejecentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning vedr. tøjvask til hjemmeboende ældre- og handicappede samt beboere på plejecentre"

Transkript

1 DISPOSITION FOR ANSØGNING Ansøgning vedr. tøjvask til hjemmeboende ældre- og handicappede samt beboere på plejecentre Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne af godkendelsesmaterialet, at udføre tøjvask i Høje- Taastrup Kommune. Dato: Virksomhedsnavn: Referenceperson: Adresse: Telefon: Fax: CVR nr.: Anfør evt. andre kommuner, hvor virksomheden er godkendt som leverandør efter nærværende regelsæt (L 130): Underskrift:

2 GODKENDELSESPROCEDURE Baggrund Private virksomheder har efter Serviceloven mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af ydelser til hjemmeplejen i Høje-Taastrup Kommune. Det drejer sig om udførelse af praktiske og/eller personlige opgaver på ældreområdet i borgernes egne hjem. Opgaverne er omfattet af servicelovens 71 om hjemmehjælp. I kvalitetsstandarden for tøjvask er opgaverne nærmere beskrevet. De priser, leverandørerne modtager for at udføre opgaverne, fremgår af kommunens prisoversigt. Borgeren får efter den kommunale visitation, mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendte af Høje-Taastrup Kommune. Ansøgning om godkendelse Virksomheder der ønsker at ansøge om godkendelse, skal anvende nedenstående disposition når ansøgningen udarbejdes. Det er vigtigt, at dispositionen anvendes. Dispositionen anviser en række minimumskrav, der skal være oplyst før ansøgningen kan realitetsbedømmes. Ansøgning sendes i 5 eksemplarer til: Høje-Taastrup Kommune Økonomi- og analysecentret Bygaden Taastrup. Høje-Taastrup Kommune godkender leverandører én gang i kvartalet, ultimo marts, juni, september og december. Ansøgningsfristen for at få en ansøgning behandlet er henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Ansøgningen skal være Høje-Taastrup i hænde senest på datoen for ansøgningsfristen, kl Endelig aftale er først indgået, når Høje-Taastrup Kommune har afgivet accept på en ansøgning, og en skriftlig kontrakt er underskrevet af begge parter. Du er altid velkommen til at kontakte Socialdirektør Lene Langhoff, tlf eller Udviklingskonsulent Annette Homilius, tlf , hvis materialet giver anledning til tvivl. Generelle oplysninger Der er ca. 300 brugere tilknyttet Høje-Taastrup Kommunes tøjvaskordningen. Der blev i perioden 1. januar 2001 til og med 31. december 2001 vasket i alt ca kg. tøj. Tallet for december måned er skønnet på baggrund af de forudgående 11 måneder. 2

3 DISPOSITION Dispositionen er et værktøj, der skal lette ansøger i at udarbejde sin ansøgning. Det skal bemærkes, at kommunen kan vælge at se bort fra en ansøgning, der ikke opfylder de i godkendelsesmaterialet anførte vilkår. en i de grå kasser nedenfor indeholder en kort omtale af særlige forhold, det skal tages i betragtning i forbindelse med udførelse af ansøgningen. 1.1 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE En kortfattet beskrivelse af ansøgers virksomhed Virksomhedens aktiviteter Virksomhedens aktiviteter, herunder: Oplysninger om virksomhedens kapacitet til at løse opgaverne der søges om godkendelse i forhold til. Hvor meget mandskab står til rådighed for udbringning/afhentning af vasketøj? Hvor mange biler har ansøger til udbringning/afhentning? En oversigt over de betydeligste opgaver af den art som ansøgningen vedrører, som virksomheden har løst i de seneste 3 år, samt en referenceliste på de pågældende opgaver Regnskaber for de senest 3 år Der skal i ansøgningen vedlægges ansøgerens regnskab for de seneste 3 år. Det forventes at regnskaberne følger det grundlæggende princip i ÅRL 11, om at regnskabet skaber et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver på dagen. Foreligger der ikke regnskaber grundet nyetablering eller lign., vedlægges budget for indeværende år og det kommende Beskrivelse af kvalitetsstyringssystem Beskrivelse af kvalitetsstyringssystem, herunder en beskrivels af hvordan virksomheden vil håndtere de stillede kvalitetskrav samt en beskrivelse af de foranstaltninger, som virksomheden har truffet til sikring af kvaliteten, herunder: Hvordan sikres at vådt/opskyllet tøj ikke tager lugt/bliver jordslået mens dette opbevares i transportsække? Er det den samme person, der henter/bringer hver gang? Hvordan sikres, at borgene får deres eget tøj retur? Hvordan sikres, at hvidt tøj ikke falmer/gulner? Hvordan sikres det, at uld og silke ikke bliver vasket sammen med det øvrige tøj? Hvordan behandles tøjet, så det sikres bedst muligt mod at krølle? 3

4 1.1.4 Allergivask Det skal klart fremgå af ansøgningen: Hvilken type vaskepulver der bruges i forbindelse med vask for allergikere, samt hvilke alternativer der er hertil? Det skal fremgå, hvorledes ansøger sikrer, at tøj fra borgere med allergi behandles som allergivask Forsikringsdækning Der skal vedlægges forsikringspolice og kvittering på denne for ansøgerens: Erhvervsansvarsforsikring Sædvanlige arbejdsskadeforsikringer Sædvanlige tingsforsikring Sædvanlige erhvervs- og produktansvarsforsikring, herunder driftstabsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler Personalepolitiske målsætninger, herunder medvirken ved løsning af det sociale ansvar Høje-Taastrup Kommune ønsker generelt gennem sin indkøbspolitik, at understøtte private virksomheders sociale medansvar. Herved sikres et øget fokus på mennesker, der grundet etniske, fysiske og sociale årsager har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor skal ansøger i sin ansøgning fremkomme med konkrete forslag til, hvordan denne kan medvirke til at løfte det sociale ansvar. Leverandøren forpligtes til at deltage i løsningen af denne opgave i et omfang, der svarer til dennes andel af den samlede opgave på ældreområdet. Forpligtelsens konkrete ordlyd vil være genstand for nærmere drøftelse forud for, at forpligtelsen gøres gældende. 1 år efter kontraktindgåelse tages det sociale medansvar op til vurdering på baggrund af leverandørens konkrete opgavemængde Miljø Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har i maj 2001 vedtaget en miljøpolitik. Ifølge miljøpolitikken skal alle indkøb miljøvurderes. For at kunne miljøvurdere ansøgningen, skal alle miljøspørgsmål i bilag 1 besvares og være vedlagt ansøgningen. Herudover skal det fremgå af ansøgningen, hvordan ansøger overholder arbejdsmiljøloven. Opmærksomheden skal henledes på, at det kan betragtes som misligholdelse af aftalen, hvis kommunen konstatere, at loven ikke overholdes. Tilbuddet skal derudover indeholde alle sådanne oplysninger, som må anses for nødvendige eller af interesse for Høje-Taastrup Kommune ved bedømmelse af deres miljømæssige forhold. I forbindelse med af- og pålæsning skal det af kommune vedtagne tomgangsregulativ overholdes, vedlagt som bilag 2. 4

5 1.1.8 Øvrige oplysninger af betydning for vurdering af virksomheden Ørige oplysninger af betydning for vurdering af virksomheden Diverse erklæringer Tilvejebringelse af nedenstående erklæringer er en forudsætning for, at der kan indgås en aftale. Erklæringerne skal, med mindre andet er nævnt, vedlægges ansøgningen for at denne kan realitetsbehandles: Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring (se nedenfor) Det skal dokumenteres, at ansøgeren ikke er taget under konkurs, betalingsstandsning eller lign. Dette dokumenteres ved at fremsende en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Direktiv 92/50/EØF tjenesteydelsesdirektivet) eller lign. dokumentering. Anfordringsgaranti på kr. afgives af kreditinstitut. Varighed fra aftalens indgåelse til et år efter aftalens opsigelse. Omfattende alle mellemværende mellem Høje-Taastrup Kommune og ansøgeren. Garantien skal stilles senest 14 dage efter, Høje-Taastrup Kommune har godkendt aftalen. Eventuelt andre erklæringer, som ansøgningsgiver finder relevant at vedlægge Underleverandører I det omfang ansøgningsgiver påtænker at anvende underleverandør(er), skal ansøgningslistens afsnit udfyldes for underleverandøren(e). Kontraktens pkt. 7:Underleverandører 7.1. Såfremt Leverandøren finder anledning til benyttelse af underleverandører, skal dette forudgående aftales skriftlige med Høje-Taastrup Kommune Der stilles samme betingelser til en underleverandør som til kontraktindehaveren i forbindelse med udførelse af opgaver for Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er berettiget til at nægte godkendelse af en underleverandør. 1.2 ORGANISATION. HVORDAN HAR ANSØGER TÆNKT SIN VIRKSOMHED ORGANISERET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE? 1.3 ØVRIGE FORSLAG 5

6 1.3.1 Bemærkninger til IT-anvendelse Bemærkninger til kommunens krav om IT anvendelse (bevillingsseddel sendes via ) Angivelse af hvilke uddannelsesmæssige kvalifikationer, der er tilknyttet/ansat i virksomheden Beskrivelse af hvilke faglige kompetencer der er i virksomheden. Der hevises til kvalitetsstandardens krav til udførers personale Oplysninger til informationsmateriale Oplysninger til informationsmateriale til borgerne. Kommunen skal i samarbejde med godkendte leverandører udarbejde informationsmateriale, som skal udleveres til de borgere i Høje-Taastrup Kommune, der er visiteret til en ydelse på området. Ansøgningen om godkendelse skal derfor også indeholde oplysninger til informationsmaterialet, svarende til maksimalt 1 A-4 sider Andet Eventuelle bemærkninger og forbehold. 6

7 TRO OG LOVE ERKLÆRING I henhold til lov nr. 336 af 13. maj 1997, med senere ændringer, om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og ændring af visse andre love, må en ansøgerr for at blive antaget ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Virksomhedens navn og adresse Undertegnede erklærer herved, at ovenstående virksomhed ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige (skatter, afgifter, sociale sikringsordninger). Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at inde-haveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Dato: Underskrift: 7

8 Bilag 1 MILJØTEKNISKE SPRØGSMÅL TIL VASKERIET Virksomhed: Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har i 2001 vedtaget en ny, miljøvenlig indkøbspolitik. Ifølge denne indkøbspolitik skal indkøb miljøvurderes. For bedre at kunne miljøvurdere indkøbene, bedes nedenstående spørgsmål besvaret. Mangler der afkrydsning i afkrydsningsfelterne, betragtes svaret som et nej. Hvis der svares ja i et eller flere af spørgsmålene, skal der vedlægges dokumentation herfor. Dokumentationen skal vedlægges som bilag med samme bilagsnummer som spørgsmålsnummer. Spørgsmålene er baseret på Miljøstyrelsens miljøvejledninger, se henvisningen i fodnote a). C. Vaskeriet Ja Nej 1) Har vaskeriet en miljøgodkendelse, eller er vaskeriet omfattet af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr.367 fra 10.maj 1992 vedrørende godkendelse af anden virksomhed end listevirksomhed? 2) Har vaskeriet indført kvalitetsstyring, f.eks. i form af certifikat fra Foreningen af Danske Vaskerier (FDV)? 3) Har vaskeriet et grønt regnskab? 4) Har vaskeriet en nedskrevet miljøpolitik? - hvis ja, er der nedskrevet miljømål? - eller er der en nedskrevet miljøhandlingsplan? 5) Er vaskeriet EMAS-registreret, eller haves et miljøledelsessystem, der også tager hensyn til arbejdsmiljøet? - hvis nej, er virksomheden da i gang med at indføre miljøstyring? 6) Har vaskeriet udarbejdet skriftlige arbejdspladsvurderinger i.h.t. det danske APV-system eller det tilsvarende europæiske risikovurderingssystem? - hvis ja, er resultaterne så omsat i en handlingsplan? 7) Har vaskeriet et system til genanvendelse af kasseret linned/beklædning? 8

9 D. Vaskemaskinerne Ja Nej 8) Foreligger der livscyklusanalyse for vaskemaskinerne? 9) Genbruges vaskevandet eller dele af det? 10) Er der tilbagetagningsordning for gamle vaskemaskiner til leverandøren? 11) Kan der fremvises et samlet vandforbrug pr. kg. tørt, vasket produkt? 12) Har vaskemaskinerne særlige vandspareprogrammer? E. Vaskemidler Ja Nej 13) Er vaskeprocessen receptoptimeret i henhold til Miljøstyrelsens projekt nr. 417, og dokumenteret? se henvisning b) i fodnote 14) Anvendes der vaskemidler fri for LAS, APEO, EDTA, NTA og fosfonater? 15) Har vaskemidlet let bio-nedbrydelige tensider i henhold til OECD 301 A-F eller tilsvarende testmetoder? 16) Er vaskemidlerne fri for kræftfremkaldende, reproduktionsskadende, allergifremkaldende og neurotoksiske stoffer? 17) Er vaskemidlet fri for blegemidler, baseret på klor? 18) Er vaskemidler fri for optisk hvidt, farve- og duftstoffer? 19) Er emballagen af genbrugeligt/genanvendeligt materiale? 20) Er emballagen PVC-fri? 21) Har producenten en tilbagetagningsordning for brugt emballage? F. Spildevandet Ja Nej 23) Har virksomheden eget spildevandsrenseanlæg? 24) Har virksomheden en spildevandstilladelse fra kommunen? 25) Kan der fremvises spildevandsanalyser fra 2000/2001? 9

10 G. Energiforbrug Ja Nej 26) Kan virksomheden fremvise et samlet energiforbrug pr. kg vasket, tørt produkt? 27) Er der installeret energibesparende udstyr? H. Transport Ja Nej 28) Foregår der en systematisk vedligeholdelse af køretøjerne? 29) Anvendes der ultralet diesel til dieselkøretøjer? 30) Er dieseldrevne køretøjer forsynet med oxiderende katalysator? 31) Er køretøjerne forsynet med reduceret rullemodstand eller regummierede dæk? Vurderingen af besvarelsen af de stillede spørgsmål vil ske efter en samlet vurdering og eventuel efterfølgende samtale med forhandleren/producenten. En samtale vil kun ske for opklarende spørgsmål til det tilsendte. Der gøres derfor opmærksom på, at producenten og/eller forhandleren kun vil blive vurderet på det tilsendte. Fodnoter a) Miljøstyrelsens miljøvejledninger om indkøb af vaskeriservice, tekstilvaskemidler, transportydelser. Kan fås ved henvendelse til Miljøbutikken, eller via e-post adressen: b) Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 417 fra 1998 om miljøoptimering af vaskerecepter på industrielle vaskerier. Kan fås ved henvendelse til Miljøbutikken, eller via e-post adressen: 10

11 Bilag 2 TOMGANGSREGULATIV Høje-Taastrup Kommune ønsker at begrænse adgangen til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang. Høje-Taastrup Kommunes byråd har derfor besluttet nedenstående. Dette er sket i henhold til 15 i Miljøministeriets bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold m.m. nr. 366 af 10. maj Stk. 1. Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højst 1 minut. Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke, så længe det motordrevne køretøj befinder sig i trafikkø, eller så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motors trækkraft til af- og pålæsning, udrykningskøretøjer med lyssignal i gang, komprimering af affald, tilvejebringelse af lufttryk eller i lignende specielle tilfælde. Undtaget fra bestemmelsen er endvidere den motoranvendelse, som er påkrævet i forbindelse med reparation og justering af motor. 2. Overtrædelse af bestemmelserne i 1 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager. 3. Dette regulativ træder i kraft den 1. september 1996 og samtidig ophæves regulativ af 16. december

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt

Lejre Kommunes fritvalgsordning. Kontrakt 1 Lejre Kommunes fritvalgsordning Kontrakt Mellem Lejre Kommune Visitation & Bestiller Hvalsø Rådhus Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø (i det følgende kaldet kommunen) og XXX XXX XXX CVR-nummer: XXX (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune Indhold Side 1. Indledning... 3 1.1. UDBUDSFORM... 3 1.2. FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION... 3 1.3. KØBENHAVNS KOMMUNE...

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere