Opholdsstedet Sørningevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opholdsstedet Sørningevej"

Transkript

1 Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

2 Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Formål... 4 Anvendte tilsynsmetoder... 4 Vilkår for vurderingen... 4 Samlet vurdering af indhold... 5 Opfølgning fra tilsyn Aktuel situation i opholdsstedet... 6 Kvalitetsmodellens temaer:... 6 Andre forhold Magtanvendelser: Utilsigtede hændelser Instrukser og vejledninger Bilag Serviceloven 148 a Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Magtanvendelse, Serviceloven

3 BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering Navn og adresse Opholdsstedet Sørningevej Sørningevej Jyderup Mail: / Tlf: Else: Jesper: Ledelse Forstander: Else Vemmer Viceforstander: Jesper Tønnesen Dato for tilsynet 2. oktober 2013 og 5. november 2013 Lovgrundlag Serviceloven 148 a. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, I medfør af 123, 123a, stk. 7, 123b, stk. 6, Serviceloven Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Organisation Opholdsstedet Sørningevej er oprettet i 2002 Organisationsform: Enkeltmandsvirksomhed Forstander ejer bygningerne, som opholdsstedet lejer. 3

4 Formål Anvendte tilsynsmetoder Formålet med tilsynet er løbende at have indsigt i et anbringelsessteds drift, herunder pædagogisk, ledelses- og personalemæssigt, organisatorisk og økonomisk drift. Tilsynsfunktionen baserer sig på tre overordnede aspekter: 1. Kontrolaspektet, hvorved påses, at opholdsstedet overholder gældende lovgivning, og at opholdsstedet fortsat lever op til de vilkår der er fastsat i godkendelsen. 2. Kvalitetsaspektet, hvorved sikres gode faglige standarder i opholdsstedets ydelser og opgaveløsning. 3. Udviklingsaspektet, hvorved myndigheden kan bidrage til udvikling af opholdsstedets rammer, ydelser og metoder m.v. Under tilsynet er anvendt følgende metoder: gennemgang af skriftligt materiale: tidligere tilsynsrapporter, godkendelsen og indberetninger til tilbudsportalen samt materiale udleveret i forbindelse med tilsynet Oplysninger om medarbejdere samt oplysninger om de anbragte børn og unge Besøg i tilbuddet og rundvisning Interview af ledelse d Interview af medarbejderne d Interview af børn og ungegrupperne d Temaerne for interviewet har taget udgangspunkt i Kvalitetsmodellen, der er udarbejdet af Socialstyrelsen, i forbindelse med etablering af de nye Socialtilsyn. Kvalitetsmodellen indeholder syv temaer med tilhørende kvalitetskriterier og kvalitetsindikatorer. Temaerne er: 1. Uddannelse og beskæftigelse 2. Selvstændighed og sociale relationer 3. Målgruppe, metoder og resultater 4. Organisation og ledelse (familiestruktur og familiedynamik) 5. Kompetencer 6. Økonomi 7. Fysiske rammer Vilkår for vurderingen Tilsynet er en faglig øjebliksvurdering, som skal kontrollere og følge op på at hjælpen udføres på en ordentlig måde. Tilsynet vil indeholde opfølgning på f.eks. regler om retssikkerhed, og magtanvendelse. Desuden vil tilsynet følge op på Embedslægeanbefalinger, da området er 4

5 ikke løbende er underlagt dette tilsyn Tilsynets konklusioner udmøntes i en generel vurdering, eventuelt suppleret med anbefalinger og i grovere tilfælde påbud. Samlet vurdering af indhold Det er Tilsynets opfattelse, at Opholdsstedet Sørningevej fortsat er egnet til at opfylde de indskrevne børns behov, jfr. Servicelovens 46. Imidlertid forudsætter vurderingen, at Opholdsstedet Sørningevej sikrer, at kun børn og unge inden for målgruppen, indskrives i tilbuddene, og at Opholdsstedet Sørningevej fortsætter med, at gøre sig relevante overvejelser om, hvordan de pædagogiske indsatser virker på de anbragte børn og unge i dag. Det er tilsynets indtryk, at Opholdsstedet Sørningevej er et velorganiseret socialpædagogisk behandlingssted, hvor der tilstræbes en tydelig systematik i indsatsen. Opholdsstedet Sørningevej arbejder efter klare og konkrete mål for børnene og de unges ophold. Opholdsstedet Sørningevej kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, anbringende kommune har opstillet for børnenes ophold. ligeledes er det tilsynets opfattelse, at ledelse og medarbejdere på Opholdsstedet Sørningevej løbende evaluerer deres indsats, og forsøger forbedring af indsatsen. Tilsynet oplever, at Opholdsstedet Sørningevej forsøger, at skabe et omsorgsfuldt og trygt miljø for de anbragte børn og unge, hvor der er respekt for det enkelte barn/ den unges særlige behov. Det er tilsynets indtryk, at Opholdsstedet Sørningevej gør en målrettet indsats med at lære børnene/ de unge at kunne indgå i sociale fællesskaber og etablere betydningsfulde venskaber. Det er tilsynets vurdering, at Opholdsstedet Sørningevej i deres indsats forsøger at bygge på at danne relationer og handle i samspil med barnet /den unge. Ligeledes er det tilsynets indtryk, at Opholdsstedet Sørningevej guider, motiverer og støtter børnene i forhold til en god skolegang både fagligt og socialt. Det er tilsynets vurdering, at det er lykkes dem, at etableret et professionelt samarbejde omkring det enkelte barn med barnets lærer. Nogle af børnene undervises internt, andre går i almindelig skole, når barnet er klar til dette. Det er tilsynets vurdering, at Sørningevej er grundige i deres dokumentering af den pædagogiske indsats. Der dokumenteres i Danjournal/Deltaplan som fungerer som elektronisk dokumentationsværktøj. Det er tilsynets vurdering, at Opholdsstedet Sørningevej arbejder målrettet på at inddrage forældrene som aktive medspiller i forhold til den behandlingsmæssige indsats. Der arbejdes med familieture, der udarbejdes månedsbreve, der sendes til forældrene så de har mulighed for at følge dagligdagen, og der individuelle ringeaftaler, så forældrene bliver inddraget direkte i alle relevante beslutninger. 5

6 Opfølgning fra tilsyn 2012 Aktuel situation i opholdsstedet Af tilsynsrapporten fra 2012 fremgår det, at Opholdsstedet Sørningevej har fået følgende anbefaling: Tilsynsenheden anbefaler en udvikling, hvor alt skriftlig dokumentation kan findes i den elektroniske journal ; f. eks: i forhold til den pædagogiske indsats. Tilsynsenheden anbefaler at handleplaner, lokale pædagogiske udviklingsplaner; anvisninger i forhold til disse samt deres opfølgning bliver gjort nemt tilgængelige for alle i den elektroniske journal i en form, der internt kan give overblikket, der sikre fokus på indsatsområderne i den pædagogiske praksis i dagligdagen. (citat tilsynsrapport 2012) Det er tilsynets indtryk, at Opholdsstedet Sørningevej har arbejdet målrettet med Tilsynsenhedens anbefalinger. Tilsynet fik oplyst, at Opholdsstedet Sørningevej har fuldt belagt, alle 13 døgnpladser på Sørningevej incl. to pladser i Holbæk. Det oplyses, at Sørningevej fortsat får henvendelser fra samarbejdspartnere. Kvalitetsmodellens temaer: Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Det oplyses, at det er forskelligt hvilket skoletilbud børnene får. Som udgangspunkt starter børnene i den interne skole, som Opholdsstedet Sørningevej driver i tæt samarbejde med et andet opholdssted. I den interne skole bliver det løbende vurderet, om barnet / den unge er parat til et andet skoletilbud. Hvis det er muligt bliver barnet udsluset til enten folkeskolen eller en privatskole, dette afhænger af hvilket skoletilbud der vurderes er bedst for barnet. På Opholdsstedet Sørningevej, er behandlingen trinopdelt: Trin 1 Børnegruppen, Trin 2 Ungegruppen og Trin 3 Botræning, se nærmere beskrivelse under kvalitetsmodellens tema 3. Af beskrivelserne fremgår det, at børnene i børnegruppen på skoledage vækkes mellem 7.00 og 7.30, hvor de gør sig klar til skole og spiser fælles morgenmad. I ungegruppen står de unge selv op efter vækkeur mellem kl. 6 og 7 afhængig af mødetid og transport til skole. I Bo-træningen i Holbæk, sørger de unge selv for at komme afsted. Det oplyses, at skole og uddannelse vægtes højt, da uddannelse og senere job er altafgørende for om den unge får følelsen af mestring og indhold i eget liv. De unge oplyser, at de får den støtte og hjælp de hver især har behov for. Det er tilsynets indtryk, at Opholdsstedet Sørningevej guider, motiverer og støtter børnene i forhold til en god skolegang både fagligt og socialt. Medarbejderne træder ind og deltager, følger op og støtter som forældre normalt ville gøre i forhold til børnenes skolegang. Det er tilsynets vurdering, at Opholdsstedet Sørningevej i videst muligt omfang støtter børnene/ de unge i at udnytte deres potentiale i forhold til 6

7 uddannelse. Opholdsstedet Sørningevej tager i indsatsen udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte børn/unge. Der er fokus på at stimulere børnene/ de unges udvikling og læring. Opholdsstedet Sørningevej understøtter, at børnene / de unge har en god skolegang fagligt og socialt. Tema 2: Selvstændighed og sociale relationer Det beskrives, at Sørningevej gør en målrettet indsats for, at støtte og vejlede børnene/ de unge i at etablere venskaber og indgå i sociale fællesskaber. Børnene støttes i at deltage i fritidsaktiviteter udenfor Sørningevej og opfordres til at gå til aktiviteter som interesserer dem f. eks ridning, fodbold, springgymnastik o. lign. I unge-gruppen fortæller de, at de støttes i deres interesser og kan gå til alt andet end kampsport. På Opholdsstedet Sørningevej tilbydes et gennemgående anbringelsesforløb med tilpassede omgivelser og udfordringer i et trin opdelt anbringelsesforløb. (Det trinopdelte anbringelsesforløb beskrives under metoder, under tema 3). Af interviewene med børnene/ de unge fremgår det, at det er lidt forskelligt hvor meget de hver især er hjemme hos familie/netværk på weekends. I børnegruppen beskriver et af børnene, at det ikke altid er muligt at få venner på besøg, det skal altid aftales i forvejen, det samme oplyses i ungegruppen, hvor de tilføjer at besøg skal kunne passe ind i de aktiviteter, der er planlagt. De unge beskriver, at det er de indforstået med. I Bo-træningen er det lidt anderledes her styrer de unge selv, under hensyntagen til hinanden og med støtte og vejledning fra pædagogerne. Det er tilsynets vurdering, at Opholdsstedet Sørningevej gør en målrettet indsats for at hjælpe børnene/ de unge til, at lære at indgå i sociale fællesskaber og etablere betydningsfulde venskaber. Forældresamarbejde I forhold til samarbejdet med børnenes / de unges forældre, fortæller ledelsen, at forældrene ses som en uundværlig samarbejdspartner, med forståelse og respekt for familiens svære livssituation. Det tilstræbes, at forældre/familie føler sig inddraget og trygge ved barnets hverdag, så de kan medvirke til at barnet bliver modtaglige for behandling og udvikling. Det tætte familiesamarbejde består bl.a. i hyppig dialog i hverdagen. Primærpædagogerne sørger for at have ringe aftaler med forældrene, og der sendes mail ugentligt om hvordan det går. Desuden har forældrene login til forældre-intra. I interview af ledelse og medarbejdere fremgår, at forældrene inddrages i alle beslutninger omkring deres barn, det er f. eks. Forældrenes beslutning om deres barn må få en mobiltelefon. Det er dog Opholdsstedet Sørningevej der giver barnet en mobiltelefon. Det er tilsynets indtryk, at 7

8 der aftales klare individuelle regler vedr. mobiltelefoner mv. Det oplyses, at der afholdes årlige familieture, hvor barn, familie og medarbejdere sammen tager på overnatning. Det kan være med flere familier sammen, her ser de på hvem der passer godt sammen. Familierne er altid medstemmende om formålet med familieturen. Det skal være rart og hyggeligt. Desuden er der altid et tema for turene, oftest er temaerne fremkommet i dialog med forældrene. Der afholdes flere faste arrangementer om året på Sørningevej, hvor børnenes familier inviteres. F. eks. arbejds-søndage, familie søndage, fødselsdage, arrangementer efter f. eks ferieture, hvor forældrene kan se billeder og høre om oplevelserne. Desuden er der arrangementer der arrangeres på tværs af grupperne. Efter møder på skolen inviteres forældrene til at spise med. Desuden oplyses det, at forældrene altid kan komme i kontakt med Opholdsstedet Sørningevej enten direkte, via bagvagten eller Forstander, som alle har telefonnummer til. Det er tilsynets vurdering, at Opholdsstedet Sørningevej arbejder målrettet på, at forældrene inddrages og tager ansvar(med ansvar) i forhold til deres barns behandling på Sørningevej. Samarbejde med andre Omkring samarbejdet med de anbringende kommuner oplyser leder, at der er et godt samarbejde. Sagsbehandlerne støtter op om Opholdsstedet Sørningevejs indsats, de deltager i behandlingsmøder mv. Det er tilsynets indtryk, at Opholdsstedet Sørningevej målrettet forsøger at etablere et godt og positivt samarbejde med sagsbehandlerne og holde dem opdateret på hvad der sker omkring barnet på Opholdsstedet Sørningevej. Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe Sørningevej er et socialpædagogisk opholdssted godkendt til 12 børn og unge i alderen 6 18 år, med mulighed for efterværn indtil det 23. år. Målgruppen er børn og unge med omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser og ADHD. Af tilbudsportalen fremgår at målgruppens: Funktionsnedsættelse er: Kommunikationsnedsættelse, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelse, Autismespektrum, ADHD, tilknytningsforstyrrelse, medfødt hjerneskade og erhvervet hjerneskade. 8

9 Socialt problem: Udad reagerende adfærd, indad reagerende adfærd, selvskadende adfærd, voldeligt overgreb, seksuelt overgreb, seksuelt krænkende adfærd, omsorgssvigt og overgreb. ( citat tilbudsportalen). Af godkendelsen der er dateret d. 5. marts 2013 fremgår: at Opholdsstedet Sørningevej er organiseret som enkeltmandsejet virksomhed. Opholdsstedet består af følgende afdelinger: Sørningevej 2, 4450 Jyderup med 10 pladser i henhold til SEL 66 stk. 5 i alderen 6 23 år Sørningevejs Botræningsafdeling, Labæk 12, 4300 Holbæk er godkendt med 2 pladser i henhold til SEL 66 stk. 5 og 107 i alderen år. Opholdsstedet Sørningevej er godkendt med flg. Målgruppe: Børn/unge med ADHD Børn/unge med tilknytningsforstyrrelser. Opholdsstedet Sørningevej er godkendt ud fra flg. Pædagogisk metode og målsætning: At der arbejdes miljøterapeutisk At der arbejdes med at skabe kontinuitet, trygge og forudsigelige rammer. (citat godkendelsen). Det er tilsynets vurdering, at der er overensstemmelse mellem Opholdsstedet Sørningevejs godkendelse og stedets indberetninger til tilbudsportalen. Det er desuden tilsynets vurdering, at Opholdsstedet Sørningevej har en klar beskrivelse af stedets målgruppe og målgruppens problemstillinger og behov. Det er tilsynets indtryk, at der arbejdes efter klare og individuelle mål for børnene/de unge og at de faglige tilgange og metoder, der anvendes er relevante i forhold til deres målsætning og målgruppe. Mål for indsatsen Af hjemmesiden fremgår det, at Sørningevej tilstræber, at alle børn/unge bliver klar til at komme videre i livet med succes. Af beskrivelserne fremgår det desuden, at målet er altid at opnå størst mulig trivsel for den enkelte, således at den enkeltes potentiale socialt, personligt og fagligt udvikles og udnyttes optimalt ved, at skabe rammerne for netop dette. (citat fra udleveret beskrivelse). Af beskrivelserne og interviewene fremgår det, at Sørningevej tilstræber at tilbyde kontinuerlige anbringelsesforløb, og at der er sammenhæng i anbringelsen for det enkelte Barn/ung. Sammenhængen er baseret på tryghed, kendte relationer og stabilitet i hverdagen. Og med et selvforsørgelses-kompetence-perspektiv er der fokus på, at den enkelte får mulighed for at udvikle personlige og sociale kompetencer, med henblik på mulighed for mestring af eget liv efter anbringelsen. Det beskrives, at den kommunale handleplan omsættes til individuelle behandlingsplaner. 9

10 Værdigrundlag Af hjemmesiden fremgår det at Sørningevejs værdigrundlag er: Vi møder børn og forældre med respekt og nærvær. Vi ser forældrene som uundværlig samarbejdspartner, med forståelse for familiens svære livssituation. Vores rummelige miljø tilstræber, at alle har forventninger og stiller krav til hinanden i samarbejdet. Respekt, livsglæde og arbejdsglæde er vigtige forudsætninger for trivsel og samvær. Synliggørelse i arbejdet med barnet udfordrer både de sociale, kreative og faglige kompetencer. Al aktivitet foregår i et miljø, hvor udveksling af tanker, ideer, viden og succesoplevelser er de bærende elementer. Samarbejdet er præget af åbenhed, tryghed og tolerance. Citat fra hjemmesiden. Af interviewene med både ledelse, medarbejdere og børnene/ de unge fremgår det af deres beskrivelser af dagligdagen, at værdigrundlaget er en implementeret del af Opholdsstedet Sørningevej og værdierne er i spil i alles tilgang både internt og eksternt. Metoder I beskrivelserne af pædagogikken fremgår det, at der arbejdes ud fra et anerkendende menneskesyn, med fokus på at udvikle det enkelte barns ressourcer og potentialer gennem en relationel tilgang, med udgangspunkt i den individuelle behandlingsplan. Nøgleord for indsatsen er forudsigelighed, struktur, kontinuitet, tilpassede udfordringer, omsorg, livsglæde og tryghed er nøgleord. Hverdagens struktur er gennemgående og synlig, men aldrig på bekostning af den umiddelbare nærhed. Ledelse og medarbejdere beskriver, at de arbejder ud fra en pædagogik, hvor der er fokus på, at børnene skal kunne føle sig trygge, set hørt og forstået. Der arbejdes med børnenes selvværd, motivation og mestring. Behandlingen bliver individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og behov for støtte. Det fortælles, at børnene inddrages i egen behandling, ved at de i starten arbejder med at fratage børnene ansvar og pligter, for så langsomt at give dem små opgaver, så de med små skridt lærer at mestre tingene med den støtte det enkelte barn har behov for. På Opholdsstedet Sørningevej er behandlingen tilrettelagt trinvis: Trin 1. Børnegruppen: når barnet indskrives i børnegruppen er omsorg, forudsigelighed og livsglæde i særligt fokus i starten af barnets anbringelse, dette for at skabe mulighed for tryghed. Hverdagens struktur er gennemgående og synlig. Børnene fortæller, at de skal have lov til tingene. Desuden oplyser de at de kun har netadgang ½ time om dagen. Trin 2. Ungegruppen: Når barnet er klar, flytter barnet i ungegruppen, her tilpasses strukturen til de ændrede behov qua alder og udvikling i pubertetsårene. I ungegruppen er tryghed og differentiering en forudsætning for udvikling og trivsel. Ansvarlighed og medindflydelse har et særligt fokus. 10

11 Trin 3. Botræning: Når den unge er parat og det er aktuelt i forhold til den enkelte, tilbydes efter ungegruppen Botræning i lejlighed i Holbæk centrum. Her kan den unges selvforsørgelseskompetencer trænes under trygge rammer, men i et miljø der i høj grad afspejler den virkelighed, de unge selv skal kunne mestre efter endt anbringelse. Desuden beskrives, at det tilstræbes, at skabe et så familieært miljø som overhovedet muligt, med traditioner og en hverdag der ligner kammeraternes med mulighed for relevante fritidsaktiviteter. Og i respekt for, at børnene har brug for struktur og forudsigelighed i et miljø med omsorgsfulde tydelige voksne der også er gode rollemodeller. Inddragelse Der afholdes formelle børne/ungemøder, det er forskelligt fra gruppe til gruppe hvor ofte disse møder afholdes. I børnegruppen fortæller børnen, at det er ca. en gang om måneden. I ungegruppen er det hver anden torsdag, de unge oplyser, at her snakker de om tingene. De unge giver udtryk for, at de oplever de har indflydelse på regler og aftaler. De er med til at udarbejde madplaner, indgive ønsker til aktiviteter etc. Børnene og de unge fortæller, at de bliver støttet i deres egne interesser, og de har gode muligheder for at deltage i aktiviteter udenfor Opholdsstedet Sørningevej. I ungegruppen oplyser de unge, at de inddrages omkring deres statusrapporter når de bliver 14 år. Børne/unge/husmøder - på disse møder bliver husordenen jævnligt gennemgået og aftaler bliver korrigeret hvis de ikke længere er aktuelle. Udover den overordnede husorden er der individuelt aftalte regler/aftaler, der afspejler det enkelte barns behov for struktur. I bo-træningen bestemmer de unge som udgangspunkt alt selv, de får dog hjælp og støtte i det omfang den enkelte har brug for dette. De unge oplyser, at de gerne må f. eks holde fest under hensyntagen til naboerne, de oplyser, at de har fået gennemgået lejeloven. De unge fortæller, at Botræningen er et sted, hvor de forbereder sig på et selvstændigt voksenliv. De lærer de basale ting f. eks omkring økonomi, uddannelse, transport, venner, kærester mv. Det oplyses dog at de unge sammen har lavet aftaler om hvilke regler/aftaler der er gældende i lejligheden. Det er tilsynets vurdering, at børnene og de unge trives og er trygge på Sørningevej, de oplever sig set, hørt, respekteret og anerkendt. Børnene og de unge har, tilpasset alder, udviklingsniveau og modenhed, indflydelse på beslutninger vedrørende, dem selv og de har i det daglige mulighed for at give udtryk for deres ønsker og behov. Dokumentation / resultater Der dokumenteres dagligt i DanJournal, Her er alle oplysninger om barnet/den unge, handleplan, behandlingsplan, medicin o.s.v. 11

12 Der føres dagbogsnoter under det enkelte barn/ung. Det oplyses at der udarbejdes statusrapporter halvårligt. I Delta-plan ligger referater fra møder f. eks personalemøder, vagtplan og aktiviteter. Det er tilsynets vurdering på baggrund af det oplyste og det observerede at Sørningevej dokumentation af den pædagogiske indsats opfylder de krav og retningslinjer der er på området. Den daglige dokumentation er et godt udgangspunkt for en målrettet og dokumenteret pædagogisk/behandlingsmæssig indsats, samtidig med at dette giver mulighed for at resultatet af indsatsen på behandlingsmøderne kan blive evalueret og justeret i forhold til mål og formål med indsatsen. Tema 4: Organisation og ledelse På Opholdsstedet Sørningevej har de valgt at organisere sig med en ledelse bestående af 4 personer: En forstander, der er pædagog og har lederuddannelsen. Forstander har oprettet opholdsstedet for 12 år siden. En viceforstander uddannet pædagog, har været med fra opstarten. Fremadrettet er det planen, at han overtager ledelsen Souschef i børnegruppen, er uddannet pædagog. Fremadrettet er planen er at hun skal i gang med lederuddannelsen Souschef i ungegruppen hun er ligeledes uddannet pædagog og pt i gang med kandidatuddannelse pæd/psyk. Det er tilsynets vurdering, at ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at Lede Opholdsstedet Sørningevej. Samtidig har opholdsstedet et ledelsessystem der sikrer, at værdigrundlag, faglige målsætninger og metoder følges og er kendte af medarbejderne. Tema 5: Kompetencer Af godkendelsen og indberetninger til tilbudsportalen fremgår det, at Sørningevejs normering er 15 ansatte., heraf 9 med pædagogisk uddannelse. Aktuel personalegruppe: 1 forstander uddannet pædagog 1 viceforstander uddannet pædagog 2 souschefer begge uddannet pædagoger 5 pædagoger 1 pædagogisk assistent 5 pædagog medhjælper 2 køkken/rengøring 12

13 I forbindelse med det anmeldte tilsyn har tilsynet interviewet hele ledelsen og efterfølgende 3 medarbejdere. Af deres beskrivelser af dagligdagen på Sørningevej og den pædagogiske indsats, fremgår det, at der er et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor de hver især har indflydelse. De har mulighed for, at sætte deres faglige og personlige præg i tæt samarbejde med ledelsen og børnene. Det er tilsynets vurdering, at medarbejdergruppen samlet set har relevant uddannelse, viden og erfaring med målgruppen og Opholdsstedet Sørningevejs metoder. Medarbejdernes daglige adfærd og relationer til børnene/ de unge afspejler Sørningevejs værdigrundlag, faglige målsætninger og metoder. Tema 6: Økonomi Tilsynet har ved dette tilsyn ikke behandlet Opholdsstedet Sørningevejs økonomi Tema 7: de fysiske rammer Opholdsstedet Sørningevej, har til huse i en nedlagt landbrugsejendom. Børnegruppen bor i det tidligere stuehus og ungegruppen i en ny tilbygning. Der adgang mellem afdelingerne via personalekontoret. Alle børnene har egne værelser, som de selv har haft indflydelse på indretningen af. Derudover er der diverse fælles faciliteter f. eks opholdsrum og diverse aktivitetsrum. Udendørs er en stor fælles have med mange muligheder for fysisk udfoldelse f. eks legeplads med sansegynge, klatretårn, trampolin, byggelegeplads, fodboldmål, bålplads mv. Botræningen har stor lejlighed beliggende centralt i Holbæk, her har de unge hver deres værelse, samt fælles opholdsrum, køkken og badeværelse. Det er tilsynets vurdering at de fysiske rammer er egnede til at kunne rumme den godkendte målgruppe. Faciliteterne imødekommer børnene og de unges særlige behov samtidig med, at rammerne afspejler, det er deres hjem. Andre forhold Magtanvendelser: Det oplyses, at uoverensstemmelser mellem børnene/de unge forsøges løst via dialog, og der tilstræbes et minimum af voksen styrring. De voksne vælger deres kampe med omhu. Magtanvendelser er kun det allersidste 13

14 redskab der bliver taget i brug, og kun hvis barnet er til fare for sig selv eller andre. Ledelsen oplyser, at magtanvendelser altid bliver drøftet på først kommende personalemøde med henblik på, at tage ved lære af magtanvendelserne med fokus på om medarbejderne kan gøre noget anderledes. Magtanvendelser bliver altid indberettet til Holbæk kommune og anbringende kommune. Det er tilsynets vurdering, at Sørningevejs pædagogiske indsats er med til at sikre, at der ikke er uforholdsmæssigt mange magtanvendelser. Det er også tilsynets vurdering, at dokumentation, indberetning og opfølgning på magtanvendelserne sker i overensstemmelse med lovgivningen. Helbredsopfølgning og Sundhed Leder og medarbejdere oplyser, at skal børnene/de unge i kontakt med sundhedsfaglige instanser, er der altid er en medarbejder med. Det sikres at forældrene orienteres og inddrages omkring deres børns/den unges helbredsmæssige problematikker. Via det elektroniske journaliseringssystem dokumenteres omkring særlige helbredsmæssige forhold, herunder også omkring medicin, indsats og opfølgning. Der angives opmærksomhed på at kosten for de indskrevne børn og unge overvejende har været sund og varieret, men med selvfølgelige indlagte familielignende hyggestunder, med dertilhørende slik/popcorn o. lign. Sørningevej har en medarbejder som er ansvarlig for at medarbejdere er opdateret omkring håndtering af medicin. I forhold til eventuel indskrivning af nye børn og/eller unge, samt rekruttering af nyt personale, vil tilsynsenheden opfordre til, at opholdsstedet sikre den samlede medicinhåndtering, fremadrettet lever op til sundhedsstyrelsens retningslinjer for Korrekt Medicinhåndtering. Herunder, at der udarbejdes en lokal instruks/vejledning for medicinhåndtering, som alt personale gøres bekendt med og efterlever. Som inspirationsmateriale kan anbefales Sundhedsstyrelsens vejledning omkring Korrekt håndtering af medicin. Samt vejledning om autoriserede sundhedspersoner benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) Vej nr 115 af 11/12/2009 Utilsigtede hændelser Ved tilsynsbesøget informeres om rapportering af utilsigtede hændelser (UTH) ved sundhedsfaglige opgaver. Ledelsen oplyser, at de for et år siden modtog undervisning omkring UTH. 14

15 Rengøring/hygiejne Opholdsstedet Sørningevejs fysiske rammer fremstår ryddelig, rene og velholdte. Børnene/de unge hjælpes til at holde orden og gøre rent på deres værelser. De deltager i den daglige oprydning, som for eksempel efter måltiderne. Instrukser og vejledninger Opholdsstedet Sørningevej arbejder løbende med udvikling af informationsmateriale, instrukser og vejledninger. De inddrager blandt andet forældrene i arbejdet omkring informationer til kommende beboere og deres pårørende. Bilag Serviceloven 148 a. Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi, herunder om grundlaget for afgørelse efter 14, stk. 3, om optagelse af et privat tilbud på Tilbudsportalen fortsat består. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Magtanvendelse, Serviceloven 123 Samt Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Formålsbestemmelse: 1. Magtanvendelse overfor børn og unge omfattet af denne bestemmelse må kun anvendes, hvis der hjemmel til det. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. Magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og skal i øvrigt stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået hermed. Stk. 2. Legemlig afstraffelse er ikke tilladt. Fiksering er ikke tilladt. Ved fiksering forstås anvendelse af mekanisk tvangsmiddel i form af bælte, håndremme, fodremme, eller livsstykke, samt anden form for mekanisk fastspænding. Ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt. 15

16 Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Materiale der er blevet udleveret i forbindelse med tilsynet: Oplysninger om indskrevne børn og unge Personaleoversigt Personalehåndbog Beskrivelse af målgruppe Beskrivelse af organisation og pædagogik samt trinstruktur 16

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Liv og Sjæl. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Liv og Sjæl. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Liv og Sjæl Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET

Kisserup Mølle. Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Kisserup Mølle Rapport anmeldt tilsyn Forår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

Suhrs Udvikling & Botræning

Suhrs Udvikling & Botræning Suhrs Udvikling & Botræning Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet...

Læs mere

Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget

Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget Den selvejende Institution Ungdomskollegiet Rosenvænget RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Fonden Villaen Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Søholm Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Morelhuset. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Morelhuset Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2012 Tilsynet udført den 21. juni 2012 af Teamleder Tilsynsenheden Kristina Vang Jensen

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Friplejeboligerne Kildehaven

Friplejeboligerne Kildehaven Friplejeboligerne Kildehaven Tilsynsrapport uanmeldte og anmeldte tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 4 Navn og adresse... 4 Ledelse... 4 Datoer

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Socialtilsynets erfaringer

Socialtilsynets erfaringer Socialtilsynets erfaringer v/ stabsleder Simon Ø. Foldager Socialtilsyn Midt LOS: Fagligt Årsmøde 2015 Disposition 1. Indledning: Vision og tilsynspolitik 2. Kvalitetsmodellen og kompetencer 3. Tilbuddenes

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Skolen Væverhuset A/S Anmeldt tilsyn Den 9. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Børnerepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed 10.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø?

Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø? Kender du Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø? Kender du Farvergården? - hvor vi har særlig erfaring i at modtage børn og unge akut. Hvad og til hvem? Farvergården

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Køreplan for pædagogisk personale

Køreplan for pædagogisk personale Køreplan for pædagogisk personale 1 Formål: - At medarbejderne bliver fortrolige med fortrinsvis nye regler for magtanvendelse herunder hvornår de kan anvendes. - At medarbejderne diskuterer dilemmaer

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere