Opholdsstedet Sørningevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opholdsstedet Sørningevej"

Transkript

1 Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

2 Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Formål... 4 Anvendte tilsynsmetoder... 4 Vilkår for vurderingen... 4 Samlet vurdering af indhold... 5 Opfølgning fra tilsyn Aktuel situation i opholdsstedet... 6 Kvalitetsmodellens temaer:... 6 Andre forhold Magtanvendelser: Utilsigtede hændelser Instrukser og vejledninger Bilag Serviceloven 148 a Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Magtanvendelse, Serviceloven

3 BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering Navn og adresse Opholdsstedet Sørningevej Sørningevej Jyderup Mail: / Tlf: Else: Jesper: Ledelse Forstander: Else Vemmer Viceforstander: Jesper Tønnesen Dato for tilsynet 2. oktober 2013 og 5. november 2013 Lovgrundlag Serviceloven 148 a. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, I medfør af 123, 123a, stk. 7, 123b, stk. 6, Serviceloven Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Organisation Opholdsstedet Sørningevej er oprettet i 2002 Organisationsform: Enkeltmandsvirksomhed Forstander ejer bygningerne, som opholdsstedet lejer. 3

4 Formål Anvendte tilsynsmetoder Formålet med tilsynet er løbende at have indsigt i et anbringelsessteds drift, herunder pædagogisk, ledelses- og personalemæssigt, organisatorisk og økonomisk drift. Tilsynsfunktionen baserer sig på tre overordnede aspekter: 1. Kontrolaspektet, hvorved påses, at opholdsstedet overholder gældende lovgivning, og at opholdsstedet fortsat lever op til de vilkår der er fastsat i godkendelsen. 2. Kvalitetsaspektet, hvorved sikres gode faglige standarder i opholdsstedets ydelser og opgaveløsning. 3. Udviklingsaspektet, hvorved myndigheden kan bidrage til udvikling af opholdsstedets rammer, ydelser og metoder m.v. Under tilsynet er anvendt følgende metoder: gennemgang af skriftligt materiale: tidligere tilsynsrapporter, godkendelsen og indberetninger til tilbudsportalen samt materiale udleveret i forbindelse med tilsynet Oplysninger om medarbejdere samt oplysninger om de anbragte børn og unge Besøg i tilbuddet og rundvisning Interview af ledelse d Interview af medarbejderne d Interview af børn og ungegrupperne d Temaerne for interviewet har taget udgangspunkt i Kvalitetsmodellen, der er udarbejdet af Socialstyrelsen, i forbindelse med etablering af de nye Socialtilsyn. Kvalitetsmodellen indeholder syv temaer med tilhørende kvalitetskriterier og kvalitetsindikatorer. Temaerne er: 1. Uddannelse og beskæftigelse 2. Selvstændighed og sociale relationer 3. Målgruppe, metoder og resultater 4. Organisation og ledelse (familiestruktur og familiedynamik) 5. Kompetencer 6. Økonomi 7. Fysiske rammer Vilkår for vurderingen Tilsynet er en faglig øjebliksvurdering, som skal kontrollere og følge op på at hjælpen udføres på en ordentlig måde. Tilsynet vil indeholde opfølgning på f.eks. regler om retssikkerhed, og magtanvendelse. Desuden vil tilsynet følge op på Embedslægeanbefalinger, da området er 4

5 ikke løbende er underlagt dette tilsyn Tilsynets konklusioner udmøntes i en generel vurdering, eventuelt suppleret med anbefalinger og i grovere tilfælde påbud. Samlet vurdering af indhold Det er Tilsynets opfattelse, at Opholdsstedet Sørningevej fortsat er egnet til at opfylde de indskrevne børns behov, jfr. Servicelovens 46. Imidlertid forudsætter vurderingen, at Opholdsstedet Sørningevej sikrer, at kun børn og unge inden for målgruppen, indskrives i tilbuddene, og at Opholdsstedet Sørningevej fortsætter med, at gøre sig relevante overvejelser om, hvordan de pædagogiske indsatser virker på de anbragte børn og unge i dag. Det er tilsynets indtryk, at Opholdsstedet Sørningevej er et velorganiseret socialpædagogisk behandlingssted, hvor der tilstræbes en tydelig systematik i indsatsen. Opholdsstedet Sørningevej arbejder efter klare og konkrete mål for børnene og de unges ophold. Opholdsstedet Sørningevej kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, anbringende kommune har opstillet for børnenes ophold. ligeledes er det tilsynets opfattelse, at ledelse og medarbejdere på Opholdsstedet Sørningevej løbende evaluerer deres indsats, og forsøger forbedring af indsatsen. Tilsynet oplever, at Opholdsstedet Sørningevej forsøger, at skabe et omsorgsfuldt og trygt miljø for de anbragte børn og unge, hvor der er respekt for det enkelte barn/ den unges særlige behov. Det er tilsynets indtryk, at Opholdsstedet Sørningevej gør en målrettet indsats med at lære børnene/ de unge at kunne indgå i sociale fællesskaber og etablere betydningsfulde venskaber. Det er tilsynets vurdering, at Opholdsstedet Sørningevej i deres indsats forsøger at bygge på at danne relationer og handle i samspil med barnet /den unge. Ligeledes er det tilsynets indtryk, at Opholdsstedet Sørningevej guider, motiverer og støtter børnene i forhold til en god skolegang både fagligt og socialt. Det er tilsynets vurdering, at det er lykkes dem, at etableret et professionelt samarbejde omkring det enkelte barn med barnets lærer. Nogle af børnene undervises internt, andre går i almindelig skole, når barnet er klar til dette. Det er tilsynets vurdering, at Sørningevej er grundige i deres dokumentering af den pædagogiske indsats. Der dokumenteres i Danjournal/Deltaplan som fungerer som elektronisk dokumentationsværktøj. Det er tilsynets vurdering, at Opholdsstedet Sørningevej arbejder målrettet på at inddrage forældrene som aktive medspiller i forhold til den behandlingsmæssige indsats. Der arbejdes med familieture, der udarbejdes månedsbreve, der sendes til forældrene så de har mulighed for at følge dagligdagen, og der individuelle ringeaftaler, så forældrene bliver inddraget direkte i alle relevante beslutninger. 5

6 Opfølgning fra tilsyn 2012 Aktuel situation i opholdsstedet Af tilsynsrapporten fra 2012 fremgår det, at Opholdsstedet Sørningevej har fået følgende anbefaling: Tilsynsenheden anbefaler en udvikling, hvor alt skriftlig dokumentation kan findes i den elektroniske journal ; f. eks: i forhold til den pædagogiske indsats. Tilsynsenheden anbefaler at handleplaner, lokale pædagogiske udviklingsplaner; anvisninger i forhold til disse samt deres opfølgning bliver gjort nemt tilgængelige for alle i den elektroniske journal i en form, der internt kan give overblikket, der sikre fokus på indsatsområderne i den pædagogiske praksis i dagligdagen. (citat tilsynsrapport 2012) Det er tilsynets indtryk, at Opholdsstedet Sørningevej har arbejdet målrettet med Tilsynsenhedens anbefalinger. Tilsynet fik oplyst, at Opholdsstedet Sørningevej har fuldt belagt, alle 13 døgnpladser på Sørningevej incl. to pladser i Holbæk. Det oplyses, at Sørningevej fortsat får henvendelser fra samarbejdspartnere. Kvalitetsmodellens temaer: Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Det oplyses, at det er forskelligt hvilket skoletilbud børnene får. Som udgangspunkt starter børnene i den interne skole, som Opholdsstedet Sørningevej driver i tæt samarbejde med et andet opholdssted. I den interne skole bliver det løbende vurderet, om barnet / den unge er parat til et andet skoletilbud. Hvis det er muligt bliver barnet udsluset til enten folkeskolen eller en privatskole, dette afhænger af hvilket skoletilbud der vurderes er bedst for barnet. På Opholdsstedet Sørningevej, er behandlingen trinopdelt: Trin 1 Børnegruppen, Trin 2 Ungegruppen og Trin 3 Botræning, se nærmere beskrivelse under kvalitetsmodellens tema 3. Af beskrivelserne fremgår det, at børnene i børnegruppen på skoledage vækkes mellem 7.00 og 7.30, hvor de gør sig klar til skole og spiser fælles morgenmad. I ungegruppen står de unge selv op efter vækkeur mellem kl. 6 og 7 afhængig af mødetid og transport til skole. I Bo-træningen i Holbæk, sørger de unge selv for at komme afsted. Det oplyses, at skole og uddannelse vægtes højt, da uddannelse og senere job er altafgørende for om den unge får følelsen af mestring og indhold i eget liv. De unge oplyser, at de får den støtte og hjælp de hver især har behov for. Det er tilsynets indtryk, at Opholdsstedet Sørningevej guider, motiverer og støtter børnene i forhold til en god skolegang både fagligt og socialt. Medarbejderne træder ind og deltager, følger op og støtter som forældre normalt ville gøre i forhold til børnenes skolegang. Det er tilsynets vurdering, at Opholdsstedet Sørningevej i videst muligt omfang støtter børnene/ de unge i at udnytte deres potentiale i forhold til 6

7 uddannelse. Opholdsstedet Sørningevej tager i indsatsen udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte børn/unge. Der er fokus på at stimulere børnene/ de unges udvikling og læring. Opholdsstedet Sørningevej understøtter, at børnene / de unge har en god skolegang fagligt og socialt. Tema 2: Selvstændighed og sociale relationer Det beskrives, at Sørningevej gør en målrettet indsats for, at støtte og vejlede børnene/ de unge i at etablere venskaber og indgå i sociale fællesskaber. Børnene støttes i at deltage i fritidsaktiviteter udenfor Sørningevej og opfordres til at gå til aktiviteter som interesserer dem f. eks ridning, fodbold, springgymnastik o. lign. I unge-gruppen fortæller de, at de støttes i deres interesser og kan gå til alt andet end kampsport. På Opholdsstedet Sørningevej tilbydes et gennemgående anbringelsesforløb med tilpassede omgivelser og udfordringer i et trin opdelt anbringelsesforløb. (Det trinopdelte anbringelsesforløb beskrives under metoder, under tema 3). Af interviewene med børnene/ de unge fremgår det, at det er lidt forskelligt hvor meget de hver især er hjemme hos familie/netværk på weekends. I børnegruppen beskriver et af børnene, at det ikke altid er muligt at få venner på besøg, det skal altid aftales i forvejen, det samme oplyses i ungegruppen, hvor de tilføjer at besøg skal kunne passe ind i de aktiviteter, der er planlagt. De unge beskriver, at det er de indforstået med. I Bo-træningen er det lidt anderledes her styrer de unge selv, under hensyntagen til hinanden og med støtte og vejledning fra pædagogerne. Det er tilsynets vurdering, at Opholdsstedet Sørningevej gør en målrettet indsats for at hjælpe børnene/ de unge til, at lære at indgå i sociale fællesskaber og etablere betydningsfulde venskaber. Forældresamarbejde I forhold til samarbejdet med børnenes / de unges forældre, fortæller ledelsen, at forældrene ses som en uundværlig samarbejdspartner, med forståelse og respekt for familiens svære livssituation. Det tilstræbes, at forældre/familie føler sig inddraget og trygge ved barnets hverdag, så de kan medvirke til at barnet bliver modtaglige for behandling og udvikling. Det tætte familiesamarbejde består bl.a. i hyppig dialog i hverdagen. Primærpædagogerne sørger for at have ringe aftaler med forældrene, og der sendes mail ugentligt om hvordan det går. Desuden har forældrene login til forældre-intra. I interview af ledelse og medarbejdere fremgår, at forældrene inddrages i alle beslutninger omkring deres barn, det er f. eks. Forældrenes beslutning om deres barn må få en mobiltelefon. Det er dog Opholdsstedet Sørningevej der giver barnet en mobiltelefon. Det er tilsynets indtryk, at 7

8 der aftales klare individuelle regler vedr. mobiltelefoner mv. Det oplyses, at der afholdes årlige familieture, hvor barn, familie og medarbejdere sammen tager på overnatning. Det kan være med flere familier sammen, her ser de på hvem der passer godt sammen. Familierne er altid medstemmende om formålet med familieturen. Det skal være rart og hyggeligt. Desuden er der altid et tema for turene, oftest er temaerne fremkommet i dialog med forældrene. Der afholdes flere faste arrangementer om året på Sørningevej, hvor børnenes familier inviteres. F. eks. arbejds-søndage, familie søndage, fødselsdage, arrangementer efter f. eks ferieture, hvor forældrene kan se billeder og høre om oplevelserne. Desuden er der arrangementer der arrangeres på tværs af grupperne. Efter møder på skolen inviteres forældrene til at spise med. Desuden oplyses det, at forældrene altid kan komme i kontakt med Opholdsstedet Sørningevej enten direkte, via bagvagten eller Forstander, som alle har telefonnummer til. Det er tilsynets vurdering, at Opholdsstedet Sørningevej arbejder målrettet på, at forældrene inddrages og tager ansvar(med ansvar) i forhold til deres barns behandling på Sørningevej. Samarbejde med andre Omkring samarbejdet med de anbringende kommuner oplyser leder, at der er et godt samarbejde. Sagsbehandlerne støtter op om Opholdsstedet Sørningevejs indsats, de deltager i behandlingsmøder mv. Det er tilsynets indtryk, at Opholdsstedet Sørningevej målrettet forsøger at etablere et godt og positivt samarbejde med sagsbehandlerne og holde dem opdateret på hvad der sker omkring barnet på Opholdsstedet Sørningevej. Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe Sørningevej er et socialpædagogisk opholdssted godkendt til 12 børn og unge i alderen 6 18 år, med mulighed for efterværn indtil det 23. år. Målgruppen er børn og unge med omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser og ADHD. Af tilbudsportalen fremgår at målgruppens: Funktionsnedsættelse er: Kommunikationsnedsættelse, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelse, Autismespektrum, ADHD, tilknytningsforstyrrelse, medfødt hjerneskade og erhvervet hjerneskade. 8

9 Socialt problem: Udad reagerende adfærd, indad reagerende adfærd, selvskadende adfærd, voldeligt overgreb, seksuelt overgreb, seksuelt krænkende adfærd, omsorgssvigt og overgreb. ( citat tilbudsportalen). Af godkendelsen der er dateret d. 5. marts 2013 fremgår: at Opholdsstedet Sørningevej er organiseret som enkeltmandsejet virksomhed. Opholdsstedet består af følgende afdelinger: Sørningevej 2, 4450 Jyderup med 10 pladser i henhold til SEL 66 stk. 5 i alderen 6 23 år Sørningevejs Botræningsafdeling, Labæk 12, 4300 Holbæk er godkendt med 2 pladser i henhold til SEL 66 stk. 5 og 107 i alderen år. Opholdsstedet Sørningevej er godkendt med flg. Målgruppe: Børn/unge med ADHD Børn/unge med tilknytningsforstyrrelser. Opholdsstedet Sørningevej er godkendt ud fra flg. Pædagogisk metode og målsætning: At der arbejdes miljøterapeutisk At der arbejdes med at skabe kontinuitet, trygge og forudsigelige rammer. (citat godkendelsen). Det er tilsynets vurdering, at der er overensstemmelse mellem Opholdsstedet Sørningevejs godkendelse og stedets indberetninger til tilbudsportalen. Det er desuden tilsynets vurdering, at Opholdsstedet Sørningevej har en klar beskrivelse af stedets målgruppe og målgruppens problemstillinger og behov. Det er tilsynets indtryk, at der arbejdes efter klare og individuelle mål for børnene/de unge og at de faglige tilgange og metoder, der anvendes er relevante i forhold til deres målsætning og målgruppe. Mål for indsatsen Af hjemmesiden fremgår det, at Sørningevej tilstræber, at alle børn/unge bliver klar til at komme videre i livet med succes. Af beskrivelserne fremgår det desuden, at målet er altid at opnå størst mulig trivsel for den enkelte, således at den enkeltes potentiale socialt, personligt og fagligt udvikles og udnyttes optimalt ved, at skabe rammerne for netop dette. (citat fra udleveret beskrivelse). Af beskrivelserne og interviewene fremgår det, at Sørningevej tilstræber at tilbyde kontinuerlige anbringelsesforløb, og at der er sammenhæng i anbringelsen for det enkelte Barn/ung. Sammenhængen er baseret på tryghed, kendte relationer og stabilitet i hverdagen. Og med et selvforsørgelses-kompetence-perspektiv er der fokus på, at den enkelte får mulighed for at udvikle personlige og sociale kompetencer, med henblik på mulighed for mestring af eget liv efter anbringelsen. Det beskrives, at den kommunale handleplan omsættes til individuelle behandlingsplaner. 9

10 Værdigrundlag Af hjemmesiden fremgår det at Sørningevejs værdigrundlag er: Vi møder børn og forældre med respekt og nærvær. Vi ser forældrene som uundværlig samarbejdspartner, med forståelse for familiens svære livssituation. Vores rummelige miljø tilstræber, at alle har forventninger og stiller krav til hinanden i samarbejdet. Respekt, livsglæde og arbejdsglæde er vigtige forudsætninger for trivsel og samvær. Synliggørelse i arbejdet med barnet udfordrer både de sociale, kreative og faglige kompetencer. Al aktivitet foregår i et miljø, hvor udveksling af tanker, ideer, viden og succesoplevelser er de bærende elementer. Samarbejdet er præget af åbenhed, tryghed og tolerance. Citat fra hjemmesiden. Af interviewene med både ledelse, medarbejdere og børnene/ de unge fremgår det af deres beskrivelser af dagligdagen, at værdigrundlaget er en implementeret del af Opholdsstedet Sørningevej og værdierne er i spil i alles tilgang både internt og eksternt. Metoder I beskrivelserne af pædagogikken fremgår det, at der arbejdes ud fra et anerkendende menneskesyn, med fokus på at udvikle det enkelte barns ressourcer og potentialer gennem en relationel tilgang, med udgangspunkt i den individuelle behandlingsplan. Nøgleord for indsatsen er forudsigelighed, struktur, kontinuitet, tilpassede udfordringer, omsorg, livsglæde og tryghed er nøgleord. Hverdagens struktur er gennemgående og synlig, men aldrig på bekostning af den umiddelbare nærhed. Ledelse og medarbejdere beskriver, at de arbejder ud fra en pædagogik, hvor der er fokus på, at børnene skal kunne føle sig trygge, set hørt og forstået. Der arbejdes med børnenes selvværd, motivation og mestring. Behandlingen bliver individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og behov for støtte. Det fortælles, at børnene inddrages i egen behandling, ved at de i starten arbejder med at fratage børnene ansvar og pligter, for så langsomt at give dem små opgaver, så de med små skridt lærer at mestre tingene med den støtte det enkelte barn har behov for. På Opholdsstedet Sørningevej er behandlingen tilrettelagt trinvis: Trin 1. Børnegruppen: når barnet indskrives i børnegruppen er omsorg, forudsigelighed og livsglæde i særligt fokus i starten af barnets anbringelse, dette for at skabe mulighed for tryghed. Hverdagens struktur er gennemgående og synlig. Børnene fortæller, at de skal have lov til tingene. Desuden oplyser de at de kun har netadgang ½ time om dagen. Trin 2. Ungegruppen: Når barnet er klar, flytter barnet i ungegruppen, her tilpasses strukturen til de ændrede behov qua alder og udvikling i pubertetsårene. I ungegruppen er tryghed og differentiering en forudsætning for udvikling og trivsel. Ansvarlighed og medindflydelse har et særligt fokus. 10

11 Trin 3. Botræning: Når den unge er parat og det er aktuelt i forhold til den enkelte, tilbydes efter ungegruppen Botræning i lejlighed i Holbæk centrum. Her kan den unges selvforsørgelseskompetencer trænes under trygge rammer, men i et miljø der i høj grad afspejler den virkelighed, de unge selv skal kunne mestre efter endt anbringelse. Desuden beskrives, at det tilstræbes, at skabe et så familieært miljø som overhovedet muligt, med traditioner og en hverdag der ligner kammeraternes med mulighed for relevante fritidsaktiviteter. Og i respekt for, at børnene har brug for struktur og forudsigelighed i et miljø med omsorgsfulde tydelige voksne der også er gode rollemodeller. Inddragelse Der afholdes formelle børne/ungemøder, det er forskelligt fra gruppe til gruppe hvor ofte disse møder afholdes. I børnegruppen fortæller børnen, at det er ca. en gang om måneden. I ungegruppen er det hver anden torsdag, de unge oplyser, at her snakker de om tingene. De unge giver udtryk for, at de oplever de har indflydelse på regler og aftaler. De er med til at udarbejde madplaner, indgive ønsker til aktiviteter etc. Børnene og de unge fortæller, at de bliver støttet i deres egne interesser, og de har gode muligheder for at deltage i aktiviteter udenfor Opholdsstedet Sørningevej. I ungegruppen oplyser de unge, at de inddrages omkring deres statusrapporter når de bliver 14 år. Børne/unge/husmøder - på disse møder bliver husordenen jævnligt gennemgået og aftaler bliver korrigeret hvis de ikke længere er aktuelle. Udover den overordnede husorden er der individuelt aftalte regler/aftaler, der afspejler det enkelte barns behov for struktur. I bo-træningen bestemmer de unge som udgangspunkt alt selv, de får dog hjælp og støtte i det omfang den enkelte har brug for dette. De unge oplyser, at de gerne må f. eks holde fest under hensyntagen til naboerne, de oplyser, at de har fået gennemgået lejeloven. De unge fortæller, at Botræningen er et sted, hvor de forbereder sig på et selvstændigt voksenliv. De lærer de basale ting f. eks omkring økonomi, uddannelse, transport, venner, kærester mv. Det oplyses dog at de unge sammen har lavet aftaler om hvilke regler/aftaler der er gældende i lejligheden. Det er tilsynets vurdering, at børnene og de unge trives og er trygge på Sørningevej, de oplever sig set, hørt, respekteret og anerkendt. Børnene og de unge har, tilpasset alder, udviklingsniveau og modenhed, indflydelse på beslutninger vedrørende, dem selv og de har i det daglige mulighed for at give udtryk for deres ønsker og behov. Dokumentation / resultater Der dokumenteres dagligt i DanJournal, Her er alle oplysninger om barnet/den unge, handleplan, behandlingsplan, medicin o.s.v. 11

12 Der føres dagbogsnoter under det enkelte barn/ung. Det oplyses at der udarbejdes statusrapporter halvårligt. I Delta-plan ligger referater fra møder f. eks personalemøder, vagtplan og aktiviteter. Det er tilsynets vurdering på baggrund af det oplyste og det observerede at Sørningevej dokumentation af den pædagogiske indsats opfylder de krav og retningslinjer der er på området. Den daglige dokumentation er et godt udgangspunkt for en målrettet og dokumenteret pædagogisk/behandlingsmæssig indsats, samtidig med at dette giver mulighed for at resultatet af indsatsen på behandlingsmøderne kan blive evalueret og justeret i forhold til mål og formål med indsatsen. Tema 4: Organisation og ledelse På Opholdsstedet Sørningevej har de valgt at organisere sig med en ledelse bestående af 4 personer: En forstander, der er pædagog og har lederuddannelsen. Forstander har oprettet opholdsstedet for 12 år siden. En viceforstander uddannet pædagog, har været med fra opstarten. Fremadrettet er det planen, at han overtager ledelsen Souschef i børnegruppen, er uddannet pædagog. Fremadrettet er planen er at hun skal i gang med lederuddannelsen Souschef i ungegruppen hun er ligeledes uddannet pædagog og pt i gang med kandidatuddannelse pæd/psyk. Det er tilsynets vurdering, at ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at Lede Opholdsstedet Sørningevej. Samtidig har opholdsstedet et ledelsessystem der sikrer, at værdigrundlag, faglige målsætninger og metoder følges og er kendte af medarbejderne. Tema 5: Kompetencer Af godkendelsen og indberetninger til tilbudsportalen fremgår det, at Sørningevejs normering er 15 ansatte., heraf 9 med pædagogisk uddannelse. Aktuel personalegruppe: 1 forstander uddannet pædagog 1 viceforstander uddannet pædagog 2 souschefer begge uddannet pædagoger 5 pædagoger 1 pædagogisk assistent 5 pædagog medhjælper 2 køkken/rengøring 12

13 I forbindelse med det anmeldte tilsyn har tilsynet interviewet hele ledelsen og efterfølgende 3 medarbejdere. Af deres beskrivelser af dagligdagen på Sørningevej og den pædagogiske indsats, fremgår det, at der er et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor de hver især har indflydelse. De har mulighed for, at sætte deres faglige og personlige præg i tæt samarbejde med ledelsen og børnene. Det er tilsynets vurdering, at medarbejdergruppen samlet set har relevant uddannelse, viden og erfaring med målgruppen og Opholdsstedet Sørningevejs metoder. Medarbejdernes daglige adfærd og relationer til børnene/ de unge afspejler Sørningevejs værdigrundlag, faglige målsætninger og metoder. Tema 6: Økonomi Tilsynet har ved dette tilsyn ikke behandlet Opholdsstedet Sørningevejs økonomi Tema 7: de fysiske rammer Opholdsstedet Sørningevej, har til huse i en nedlagt landbrugsejendom. Børnegruppen bor i det tidligere stuehus og ungegruppen i en ny tilbygning. Der adgang mellem afdelingerne via personalekontoret. Alle børnene har egne værelser, som de selv har haft indflydelse på indretningen af. Derudover er der diverse fælles faciliteter f. eks opholdsrum og diverse aktivitetsrum. Udendørs er en stor fælles have med mange muligheder for fysisk udfoldelse f. eks legeplads med sansegynge, klatretårn, trampolin, byggelegeplads, fodboldmål, bålplads mv. Botræningen har stor lejlighed beliggende centralt i Holbæk, her har de unge hver deres værelse, samt fælles opholdsrum, køkken og badeværelse. Det er tilsynets vurdering at de fysiske rammer er egnede til at kunne rumme den godkendte målgruppe. Faciliteterne imødekommer børnene og de unges særlige behov samtidig med, at rammerne afspejler, det er deres hjem. Andre forhold Magtanvendelser: Det oplyses, at uoverensstemmelser mellem børnene/de unge forsøges løst via dialog, og der tilstræbes et minimum af voksen styrring. De voksne vælger deres kampe med omhu. Magtanvendelser er kun det allersidste 13

14 redskab der bliver taget i brug, og kun hvis barnet er til fare for sig selv eller andre. Ledelsen oplyser, at magtanvendelser altid bliver drøftet på først kommende personalemøde med henblik på, at tage ved lære af magtanvendelserne med fokus på om medarbejderne kan gøre noget anderledes. Magtanvendelser bliver altid indberettet til Holbæk kommune og anbringende kommune. Det er tilsynets vurdering, at Sørningevejs pædagogiske indsats er med til at sikre, at der ikke er uforholdsmæssigt mange magtanvendelser. Det er også tilsynets vurdering, at dokumentation, indberetning og opfølgning på magtanvendelserne sker i overensstemmelse med lovgivningen. Helbredsopfølgning og Sundhed Leder og medarbejdere oplyser, at skal børnene/de unge i kontakt med sundhedsfaglige instanser, er der altid er en medarbejder med. Det sikres at forældrene orienteres og inddrages omkring deres børns/den unges helbredsmæssige problematikker. Via det elektroniske journaliseringssystem dokumenteres omkring særlige helbredsmæssige forhold, herunder også omkring medicin, indsats og opfølgning. Der angives opmærksomhed på at kosten for de indskrevne børn og unge overvejende har været sund og varieret, men med selvfølgelige indlagte familielignende hyggestunder, med dertilhørende slik/popcorn o. lign. Sørningevej har en medarbejder som er ansvarlig for at medarbejdere er opdateret omkring håndtering af medicin. I forhold til eventuel indskrivning af nye børn og/eller unge, samt rekruttering af nyt personale, vil tilsynsenheden opfordre til, at opholdsstedet sikre den samlede medicinhåndtering, fremadrettet lever op til sundhedsstyrelsens retningslinjer for Korrekt Medicinhåndtering. Herunder, at der udarbejdes en lokal instruks/vejledning for medicinhåndtering, som alt personale gøres bekendt med og efterlever. Som inspirationsmateriale kan anbefales Sundhedsstyrelsens vejledning omkring Korrekt håndtering af medicin. Samt vejledning om autoriserede sundhedspersoner benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) Vej nr 115 af 11/12/2009 Utilsigtede hændelser Ved tilsynsbesøget informeres om rapportering af utilsigtede hændelser (UTH) ved sundhedsfaglige opgaver. Ledelsen oplyser, at de for et år siden modtog undervisning omkring UTH. 14

15 Rengøring/hygiejne Opholdsstedet Sørningevejs fysiske rammer fremstår ryddelig, rene og velholdte. Børnene/de unge hjælpes til at holde orden og gøre rent på deres værelser. De deltager i den daglige oprydning, som for eksempel efter måltiderne. Instrukser og vejledninger Opholdsstedet Sørningevej arbejder løbende med udvikling af informationsmateriale, instrukser og vejledninger. De inddrager blandt andet forældrene i arbejdet omkring informationer til kommende beboere og deres pårørende. Bilag Serviceloven 148 a. Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi, herunder om grundlaget for afgørelse efter 14, stk. 3, om optagelse af et privat tilbud på Tilbudsportalen fortsat består. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Magtanvendelse, Serviceloven 123 Samt Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Formålsbestemmelse: 1. Magtanvendelse overfor børn og unge omfattet af denne bestemmelse må kun anvendes, hvis der hjemmel til det. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. Magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og skal i øvrigt stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået hermed. Stk. 2. Legemlig afstraffelse er ikke tilladt. Fiksering er ikke tilladt. Ved fiksering forstås anvendelse af mekanisk tvangsmiddel i form af bælte, håndremme, fodremme, eller livsstykke, samt anden form for mekanisk fastspænding. Ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt. 15

16 Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Materiale der er blevet udleveret i forbindelse med tilsynet: Oplysninger om indskrevne børn og unge Personaleoversigt Personalehåndbog Beskrivelse af målgruppe Beskrivelse af organisation og pædagogik samt trinstruktur 16

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere