Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet"

Transkript

1 Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Indledning Afsnit I Forsikringsmægler og genforsikringsmæglervirksomheder, der udøver forsikringsmægling i enkeltmandsvirksomhed, interessentskaber, aktieselskaber, (kommanditsaktieselskaber), anpartsselskaber eller kommanditselskaber, skal årligt elektronisk indberette kalenderårets indtjening til Finanstilsynet. Dette følger af 21 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 14. juli Finanstilsynet har udstedt bekendtgørelse nr. 156 af 20. februar 2007 om forsikringsmæglervirksomheder og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger til Finanstilsynet. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 3. marts 2007 og finder anvendelse på indberetningen for kalenderåret Bekendtgørelsen er grundlaget for de skemaer, der skal udfyldes. Indberetning skal foretages 1. gang med virkning for det kalenderår, hvor forsikringsmæglervirksomheden har fået Finanstilsynets tilladelse og derefter årligt, så længe virksomheden udøver forsikrings og - eller genforsikringsmægling. Indsendelsestidspunkt Den årlige indberetning skal være modtaget i Finanstilsynet senest 5 måneder efter kalenderårets udløb, dvs. senest den 1. juni i efterfølgende kalenderår. Forsikringsmæglervirksomheder må fra den 1. juli 2006 ikke modtage provision eller andet vederlag fra forsikringsselskaber, hvis provisionsaftalen er indgået efter den 1. juli Lov nr. 524 af 7. juni 2006 om ændring af lov om forsikringsformidling indeholder forbud mod, at forsikringsmæglervirksomheder må modtage provision eller andet vederlag fra forsikringsselskaber i tilknytning til det konkrete kundeforhold. Loven har virkning fra den 1. juli Herefter må der ikke længere indgås nye aftaler med et forsikringsselskab om udbetaling af provision eller andet vederlag i tilknytning til det konkrete kundeforhold. Loven indeholder i 3 overgangsregler for provisionsaftaler, der er indgået mellem et forsikringsselskab og forsikringsmæglervirksomheden inden den 1. juli Hvis forsikringsmæglervirksomhedens provisionsaftaler omfattes af overgangsreglerne, kan forsikringsmæglervirksomheden i en overgangsperiode fortsat modtage provision eller andet vederlag i tilknytning til det konkrete kundeforhold. Denne provisionsindtægt samt vederlag skal derfor indberettes.

2 Overgangsreglernes indhold: For skadesforsikringer Loven giver en overgangsperiode på 5 år til den 1. juli 2011, hvor forsikringsmæglervirksomheden må modtage provision eller andet vederlag for formidling af forsikringer i medfør af eksisterende aftaler om provision med forsikringsselskabet. Det er dog en forudsætning, at provisionsaftalen ikke materielt ændres i denne periode. Forsikringsmæglervirksomheder, der i overgangsperioden stadig modtager provision eller andet vederlag fra forsikringsselskaber i kraft af sådanne aftaler, skal derfor fortsat indberette denne indtjening til Finanstilsynet. For livs - og pensionsforsikringer Ved formidling af arbejdsmarkedspensionsordninger, hvor den årlige præmie er mindre end 2 mio. kr. giver loven en overgangsperiode på 5 år til den 1. juli 2011, hvor forsikringsmæglervirksomheden må modtage provision eller andet vederlag for formidling af forsikringer i medfør af eksisterende aftaler om provision mellem forsikringsselskab og forsikringsmægler. Ved formidling af arbejdsmarkedspensionsordninger, hvor den årlige præmie udgør mellem 2 mio. kr. og 4 mio. kr., giver loven en overgangsperiode på 3 år til den 1. juli 2009, hvor forsikringsmæglervirksomheden må modtage provision eller andet vederlag for formidling af forsikringer i medfør af eksisterende aftaler om provision mellem forsikringsselskab og forsikringsmægler. Herefter må forsikringsmæglervirksomheden ikke modtage provision eller andet vederlag for formidling af forsikringer til forsikringsselskabet, selvom forsikringsaftalen oprettes under en eksisterende provisionsaftale med forsikringsselskabet. Ved formidling af arbejdsmarkedspensionsordninger, hvor den årlige præmie udgør 4 mio. kr. eller derover, giver loven en overgangsperiode på 1 år til den 1. juli 2007, hvor forsikringsmæglervirksomheden må modtage provision eller andet vederlag for formidling af forsikringer i medfør af eksisterende aftaler om provision mellem forsikringsselskab og forsikringsmægler. Herefter må forsikringsmæglervirksomheden ikke modtage provision eller andet vederlag for formidling af forsikringer til forsikringsselskabet, selvom forsikringsaftalen oprettes under en eksisterende provisionsaftale med forsikringsselskabet. Ved formidling af andre pensionsordninger fastholdes en overgangsperiode på 5 år til den 1. juli 2011, hvor forsikringsmæglervirksomheden må modtage provision eller andet vederlag i medfør af eksisterende aftaler om provision med forsikringsselskabet. Forsikringsmæglervirksomheder, der i overgangsperioden stadig modtager provision eller andet vederlag fra forsikringsselskaber i kraft af sådanne aftaler, skal derfor fortsat indberette denne indtjening til Finanstilsynet.

3 Afsnit II Generelt om den elektroniske indberetning Skemasæt til den årlige indberetning af forsikringsmæglervirksomheders fordeling af indtægter består af: Skema FF 01 med underliggende skemaer FF 02 - FF 09 samt ERKL. 01 Skema FF 02- FF 05 vedrører indberetning af indtjening ved direkte forsikringsmægling. Skema FF 06- FF 09 vedrører indberetning af indtjening ved genforsikringsmægling. Skemasæt FF 01-FF 09 og ERKL. 01 samt Finanstilsynets Vejledning til udfyldning af skemasæt findes på Finanstilsynets hjemmeside under menuen Indberetninger - Indberetninger fordelt på virksomhedsområder - vælg Forsikringsområdet Indberettes af forsikringsmæglere. Skemasæt FF 01-FF 09 udfyldes elektronisk i en regnearksskabelon (Excel eller Lotus) Skabelonen giver mulighed for at danne en indberetningsfil i XML-format. Indberetningsfilen kan indsendes på diskette til IBM. Benytter forsikringsmæglervirksomheden digital signatur kan indberetningen sendes til Finanstilsynet ved hjælp af den sikre løsning. Edb-vejledning og information om Finanstilsynets elektroniske indberetningsskabeloner er tilgængelige på Finanstilsynets hjemmeside under menuen Indberetninger og i øvrigt som angivet ovenfor. ERKL. 01 udfyldes elektronisk, udskrives på papir, underskrives og indsendes til Finanstilsynet Forsikringsmæglervirksomheden skal indsende ERKL. 01 til Finanstilsynet, hvis forsikringsmæglervirksomheden modtager betroede midler fra kunder eller forsikringsselskaber. A. Specielle bemærkninger til skemasæt FF 01 - FF 09 FF 01 er forsikringsmæglervirksomhedens årlige indberetning til Finanstilsynet af, hvorledes de samlede indtægter fordeler sig på vederlag fra kunder, på formidlede præmiebeløb samt på provisioner og andet vederlag fra forsikringsselskaber og henvisningsprovisioner fra andre forsikringsmæglervirksomheder. FF 01 udfyldes ved at forsikringsmæglervirksomheden overfører beløbene fra skema FF 02 - FF 09. Det sammenlagte beløb i hvert af disse skemaer indsættes i hver sin kolonne i skema FF 01. FF 02/ FF 06 angiver det samlede vederlag, der er modtaget fra forsikringsmæglervirksomhedens kunder i kalenderåret for formidling af forsikringer til direkte livs - eller skadesforsikringsselskaber/ genforsikringsselskaber inden for livs - eller skadesforsikring.

4 I skema FF 02/ FF 06 skal angives alle indtægter, der indtjenes af forsikringsmæglervirksomheden, f. eks. også vederlag i forbindelse med skadeshjælp eller anden assistance, der ydes til virksomheder og private. Det betyder, at også vederlag for opgaver for kunden, der ikke har direkte forbindelse med formidling af kundens forsikringer, skal angives i skema FF 02 / FF 06. Beløbet angives under penge- eller naturalieydelse. Det kræves således ikke yderligere specificeret hvilket slags vederlag, der er modtaget eller fra hvilke kunder, der er modtaget vederlag. FF 03/ FF 07 skal angive forsikringsmæglervirksomhedens provisioner og andet vederlag, der er modtaget fra forsikringsselskaber i kalenderåret. Provisionsbeløb skal angives særskilt for det enkelte forsikringsselskab og opdeles på liv - og/eller skadesforsikringsprodukter. Såfremt der også modtages henvisningsprovision fra andre forsikringsmæglervirksomheder, anføres disse beløb også i skema FF 03/ FF 07 med angivelse af forsikringsmæglervirksomhedens navn og CVR- nr. Ved henvisningsprovision forstås den provision, der modtages f. eks. fra en samarbejdende forsikringsmæglervirksomhed for udførelse af forsikringsmægleraktiviteter. Deltager en forsikringsmæglervirksomhed f. eks. i et samarbejde med andre forsikringsmæglervirksomheder, hvor én forsikringsmæglervirksomhed modtager den samlede provision eller vederlag fra et forsikringsselskab til indbyrdes fordeling, frafører denne forsikringsmæglervirksomhed de videreformidlede provisions - og vederlagsbeløb i sit skema FF 04/ FF 08. Den modtagende forsikringsmæglervirksomhed angiver provisionsbeløbet i eget skema FF 03/ FF 07. Henvisningsprovision omfatter ikke et eventuelt honorar, der modtages fra en anden forsikringsmæglervirksomhed i forbindelse med at en kunde henvises til betjening af denne forsikringsmæglervirksomhed. Forsikringsmæglervirksomheden kan benytte de af det enkelte forsikringsselskab eller forsikringsmæglervirksomhed udarbejdede månedlige/årlige opgørelser over anviste provisions og vederlagsbeløb som grundlag for angivelsen. Dette indebærer, at alene provisions og vederlagsbeløb, der er kommet til udbetaling i kalenderåret, skal indberettes. Opgørelsen opgives i hele kroner. Løbende provisionsudbetalinger, der vedrører flere kalenderår, kan periodiseres. I skema FF 03/ FF 07 skal samtidig angives de vederlag, som forsikringsmæglervirksomheden har modtaget fra forsikringsselskaber og forsikringsmæglervirksomheder i kalenderåret. Vederlag kan f. eks. bestå i engangsvederlag eller naturalieydelser for udførte markedsundersøgelser, udvikling af nye forsikringsprodukter eller konsulenthonorar. Beløbet angives under enten penge- eller naturalieydelse. Det kræves således ikke yderligere specificeret hvilket slags vederlag eller naturalieydelse, der er modtaget. Derimod skal forsikringsselskabets / forsikringsmæglervirksomhedens navn angives.

5 FF 04/ FF 08 angiver den del af en provisionsindtægt eller andet vederlag, der er afgivet til andre forsikringsmæglervirksomheder, jf. omtalen til skema FF 03 /FF 07. Beløbet angives under enten penge- eller naturalieydelse. Det kræves således ikke yderligere specificeret hvilket slags vederlag eller naturalieydelse, der er afgivet. FF 05/ FF 09 angiver fordelingen af formidlede præmiebeløb til direkte livs og skadesforsikringsselskaber /genforsikringsselskaber inden for livs eller skadesforsikring. Der skal kun angives de formidlede præmiebeløb, der vedrører kunder, som betaler vederlag til forsikringsmægleren, jf. FF 02 / FF 06. Forsikringsmæglervirksomheden kan benytte en af forsikringsselskabet udarbejdet opgørelse over de formidlede præmiebeløb eller indberette de formidlede præmiebeløb, der fremgår af forsikringsmæglervirksomhedens egen bogføring. B. Specielle bemærkninger til skema ERKL. 01 ERKL. 01 om revision af klientkonto benyttes, når forsikringsmæglervirksomheden modtager præmier og forsikringsudbetalinger som led i forsikringsmæglervirksomheden direkte fra kunder eller forsikringsselskaber. Det følger af reglerne i bekendtgørelse nr.1185 af 6. december 2004 om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler, at provision og evt. forskud herpå eller vederlag fra forsikringsselskaber eller kunder, der modtages som led i forsikringsmæglervirksomheden, ikke bør indsættes på kontoen. Hvis der er indsat sådanne beløb, skal disse straks fraføres kontoen. Det følger endvidere af bekendtgørelsen, at kundemidler, der modtages fra et forsikringsselskab i medfør af frigørelsesattest fra det pågældende forsikringsselskab, ikke må indsættes på den klientkonto, der er oprettet i medfør af forsikringsformidlingslovens 20, stk. 2. I ERKL. 01 erklærer en statsautoriseret eller registreret revisor, at forsikringsmæglervirksomheden har overholdt reglerne om klientkonti. Disse regler fremgår af i bekendtgørelse nr af 6. december 2004 om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler. Denne vejledning erstatter Vejledning nr af 9. juni 2006 om forsikringsmægler og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet. Finanstilsynet, den 3. marts 2007 ANNETTE BJÅLAND ANDERSEN / Vibeke Olesen

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse Opdateret april 2013 Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering 20.09.2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Forsikringsagenter skal registreres 2 1.2. s agentregister 2 1.3. Formålet

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber

Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber FINANSTILSYNET April 2009 Økonomisk-statistisk kontor Vejledning til udfyldelse af skemasæt til elektronisk indberetning af regnskaber for skadesforsikringsselskaber Indledning Denne skrivelse indeholder

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere