Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05) 30. maj 2013 RN 1404/13 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel, som blev indledt med en beretning i Notatet følger op på notaterne til Statsrevisorerne af 9. november 2010 og 13. august Notatet handler om Skatteministeriets (i praksis SKAT) initiativer for at styrke registreringskontrollen gennem samkøring af SKATs KINFOregister med SKATs Erhvervssystem og gennem etablering af dækadresseregistret. KINFOregistret indeholder oplysninger om personer dømt for økonomisk kriminalitet, og dækadresseregistret indeholder oplysninger om kendte dækadresser. Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning Ministerredegørelse KONKLUSION Rigsrevisionen konstaterer, at SKAT har gennemført registersamkøringen af KINFOregistret med Erhvervssystemet. Fremover får SKAT en meddelelse, hvis en person, som er registreret i KINFO-registret over personer dømt for økonomisk kriminalitet, ansøger om at få registreret en virksomhed. Rigsrevisionen baserer denne del af konklusionen på følgende: SKAT iværksatte registersamkøringen af KINFO-registret med Erhvervssystemet i oktober Registersamkøringen kører automatisk. 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Registersamkøringen indebærer, at processen med registreringen af virksomheden stopper, indtil SKAT har vurderet, om registreringen af virksomheden alligevel kan ske. Dækadresseregistret er endnu ikke færdigimplementeret. SKAT stoppede udviklingen af registret i 2008 som følge af nødvendige prioriteringer af resurser af hensyn til andre it-projekter, men har i april 2012 aftalt med Erhvervsstyrelsen, at styrelsen etablerer et dækadresseregister. Rigsrevisionen konstaterer, at implementeringen af dækadresseregistret har været langstrakt, og at SKAT først forventer at drage reel nytte af registret, når det er færdigimplementeret i 2014.

3 2 Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: implementeringen af dækadresseregistret og SKATs anvendelse af registret til registreringskontrol. I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i september 2006 en beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel, som er en form for momsunddragelse. Beretningen viste bl.a., at indsatsen til bekæmpelse af momskarruselsvindel var tilrettelagt tilfredsstillende, men at Rigsrevisionens undersøgelse gav grundlag for nogle anbefalinger, som både ville styrke indsatsen mod momskarruselsvindel og generelt forbedre mulighederne for at bekæmpe momssvindel. Beretningen rettede sig mod Skatteministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Justitsministeriet. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at myndighedernes indsats mod momskarruselsvindel var blevet styrket i de senere år, og at myndighedernes indsats var tilfredsstillende. Beretningen viste også, at der kunne peges på forbedringsmuligheder på nogle områder, bl.a. at kontrollen af virksomheder, som ønsker at blive registreret for moms, kan gøres mere ensartet og dækkende ved yderligere it-understøttelse af registreringskontrollen. Statsrevisorerne pegede også på, at Skatteministeriet burde arbejde for, at omfanget af momskarruselsvindel blev kvantificeret. 4. Som svar på beretningen afgav skatteministeren, økonomi- og erhvervsministeren og justitsministeren hver en ministerredegørelse til Statsrevisorerne i januar/februar Heri oplyste ministrene, at de var enige i de forbedringsmuligheder, som Rigsrevisionen pegede på i beretningen. 5. På baggrund af ministerredegørelserne afgav Rigsrevisionen i marts 2007 et notat i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4, hvori Rigsrevisionens planer for den videre opfølgning på beretningen fremgik. Notatet findes i Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret 2005, s Det fremgik af notatet, at Rigsrevisionen ville følge udviklingen på følgende områder: Skatteministeriets initiativer for at styrke registreringskontrollen, herunder samkøring med KINFO-registret og muligheden for at etablere et register over bl.a. dækadresser Skatteministeriets initiativ med henblik på overholdelse af tidsfrister for henvendelser fra andre landes skattemyndigheder udviklingen vedrørende tabet for den danske stat i sager om momskarruselsvindel. 6. Rigsrevisionen fulgte op på de nævnte punkter i notat til Statsrevisorerne af 9. november Rigsrevisionen konstaterede for det første, at Skatteministeriet endnu ikke havde gennemført registersamkøringen, og at det tidligst ville ske i For det andet blev det konstateret, at ministeriet endnu ikke havde etableret et register over kendte dækadresser eller over tvangsafmeldte virksomheder, og at etableringen af disse registre tidligst ville ske i For det tredje blev det konstateret, at ministeriet stadig ikke i alle tilfælde overholdt fristen på 3 måneder for at besvare bistandsanmodninger om oplysninger om moms fra andre EU-lande. Rigsrevisionen konstaterede samtidig, at Skatteministeriet kunne opgøre oplysninger om tabet vedrørende sager, der omfatter momskarruselsvindel, momskarrusellignende sager og andre typer af svigsager. Rigsrevisionen vurderede derfor, at opfølgningen på dette punkt kunne afsluttes.

4 3 Da Statsrevisorerne behandlede notatet i november 2010, bemærkede de bl.a., at de ikke fandt det tilfredsstillende, at lovhjemlen til en registersamkøring af KINFO-registret med Erhvervssystemet endnu ikke var udnyttet, og at den første registersamkøring tidligst ville finde sted i Statsrevisorerne bemærkede samtidig, at det ikke var helt tilfredsstillende, at Skatteministeriet siden 2006 og fortsat ikke har overholdt tidsfristen for besvarelse af bistandsanmodninger fra andre EU-lande. 7. I Rigsrevisionens notat til Statsrevisorerne af 13. august 2012 blev det konstateret, at registersamkøringen af SKATs KINFO-register med SKATs Erhvervssystem stadig ikke var gennemført, ligesom registret over kendte dækadresser ikke var etableret. SKAT havde fået etableret et register over tvangsafmeldte virksomheder, og SKATs besvarelsesprocent for henvendelser fra andre landes skattemyndigheder var blevet forbedret væsentligt. Hertil kom, at nogle henvendelser kun vanskeligt kunne besvares inden for tidsfristerne som følge af forhold, SKAT ikke selv kunne kontrollere. Rigsrevisionen vurderede derfor, at opfølgningen på disse punkter kunne afsluttes. Da Statsrevisorerne behandlede notatet i august 2012, bemærkede de, at de fortsat ikke fandt det tilfredsstillende, at lovhjemlen fra 2008 til samkøring af KINFO-registret og Erhvervssystemet ikke var udnyttet. 8. Rigsrevisionen redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på II. SKATs initiativer 9. Rigsrevisionen gennemgår i det følgende SKATs initiativer i forhold til de udestående punkter om henholdsvis registersamkøringen af KINFO-registret med Erhvervssystemet og etableringen af dækadresseregistret. Gennemgangen er baseret på møde med SKAT og brevveksling med SKAT og Erhvervsstyrelsen. Registersamkøring 10. Formålet med samkøringen af KINFO-registret og Erhvervssystemet er, at SKAT får en meddelelse, hvis en person, som er registreret i KINFO-registret over personer dømt for økonomisk kriminalitet, ansøger om at få registreret en virksomhed. 11. SKAT gennemførte i oktober 2012 registersamkøringen for første gang. Registersamkøringen kører automatisk, hvilket betyder, at SKAT får en meddelelse, hvis en person, som er registreret i KINFO-registret, ansøger om at få registreret en virksomhed. Registersamkøringen indebærer, at processen med registreringen af virksomheden stopper, indtil SKAT har vurderet, om registreringen af virksomheden alligevel kan ske. KINFO-registret indeholder navne på ca. 300 personer, som er dømt for økonomisk kriminalitet. Registreringer i KINFO-registret bliver i øvrigt slettet automatisk efter 5 år, idet Datatilsynet har stillet denne betingelse for, at SKAT kunne oprette registret. SKAT har siden registersamkøringen ikke haft sager, hvor en person, som er registreret i KINFO-registret, har ansøgt om registrering af en virksomhed. Rigsrevisionen vurderer, at dette punkt kan afsluttes.

5 4 Register over kendte dækadresser 12. Formålet med dækadresseregistret er, at SKAT automatisk får en meddelelse, hvis der registreres en virksomhed på en dækadresse, så SKAT kan undersøge, om det er sket med henblik på svig. SKAT har procedurer for manuelle kontroller i forbindelse med registrering af virksomheder. Dækadresseregistret vil gøre arbejdet mere effektivt. SKAT stoppede udviklingen af registret i 2008 som følge af nødvendige prioriteringer af resurser af hensyn til andre it-projekter, men havde i april 2012 aftalt med Erhvervsstyrelsen, at styrelsen som led i sin systemmodernisering etablerer et register over kendte dækadresser. SKAT vil være hovedbruger af dækadresseregistret og deltager derfor i udviklingen af registret. 13. SKAT har i februar 2013 oplyst, at registret blev idriftsat i juni 2012, men at registret først vil være fuldt implementeret i Erhvervsstyrelsen har i april 2013 supplerende oplyst, at dækadresseregistret bliver implementeret løbende over 3 faser, hvor de enkelte faser har følgende indhold: Fase 1: enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber Fase 2: partrederier, ikke-erhvervsdrivende fonde, foreninger, folkekirkelige institutioner og anden udenlandsk virksomhed Fase 3: resterende driftsformer, fx aktieselskaber og anpartsselskaber. Ifølge Erhvervsstyrelsen er fase 1 færdigimplementeret, hvad angår start af de omfattede virksomheder, mens ændring og ophør af disse virksomheder forventes implementeret i forbindelse med fase 2 i juni Fase 3 forventes implementeret ved udgangen af 2014, men styrelsen har endnu ikke indgået kontrakt med en leverandør om fase 3, og derfor kan datoen for implementeringen af fasen ændre sig. Styrelsen forventer at indgå kontrakt om fase 3 ultimo juni SKAT har oplyst, at dækadresseregistret har haft en systemfejl fra idriftsættelsen og frem til december 2012, der har bevirket, at SKAT ikke har fået en meddelelse, selv om en dækadresse er blevet benyttet ved en virksomhedsregistrering. Registret blev testet manuelt, inden det blev sat i drift, men testen omfattede ikke en maskinel test. Ved den manuelle test fungerede systemet, men når systemet kørte, sendte det ikke en meddelelse om dækadresser. Fejlen ville være fundet, hvis der også havde været en maskinel test inden idriftsættelsen. Fejlen blev opdaget af Erhvervsstyrelsen, og SKAT har efterfølgende gennemgået alle registreringer i den pågældende periode. SKAT har her konstateret 15 registreringer på en kendt dækadresse, men ingen af disse registreringer er efter SKATs opfattelse sket med henblik på svig, og registreringerne er derfor korrekte. 15. SKAT har indtil videre ikke haft så stor nytte af dækadresseregistret. Det skyldes, at SKATs erfaringer med anvendelse af dækadresser viser, at de svigagtige forhold typisk knytter sig til aktieselskaber og anpartsselskaber samt disse selskabers registrering på dækadresser i form af kontorhoteller. Disse selskabsformer vil først blive omfattet af dækadresseregistret i fase 3, dvs. ved udgangen af Dækadresseregistret har i øvrigt ikke nogen sammenhæng med KINFO-registret. III. Næste skridt i sagen 16. Rigsrevisionen vil følge udviklingen på følgende område: implementeringen af dækadresseregistret og SKATs anvendelse af registret til registreringskontrol. Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

9/2011. Beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret

9/2011. Beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 9 Beretning om administrationen af CO2-kvoteregisteret Offentligt 9/2011 Beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret 9/2011 Beretning om administrationen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012 Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. April 2009

Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. April 2009 Beretning til Statsrevisorerne om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 April 2009 BERETNING OM BILSYN EFTER LIBERALISERINGEN I 2005 i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2013 Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 28/2013 om revisionen af

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere