Udviklings- og Strategiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklings- og Strategiudvalget"

Transkript

1 Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Körner Birgitte Hannibal Dorete Dandanell Simon Pihl Sørensen Sofia Osmani Søren Hoby Andersen Trine Nebel Schou Side 1 af 13

2 Indholdsfortegnelse 1. Liv i byen 2. Konkret forslag til etablering af et centralt placeret iværksætterhus for kreative enkeltmandsvirksomheder 3. Opfølgning på sag om turismeaktiviteter 4. Til- og afgang af virksomheder - antal arbejdspladser 5. LUKKET SAG. Praktisk udmøntning af bolig-aftalen med DTU - mæglervurdering og jurdisk vurdering 6. Meddelelser til udvalgets medlemmer - december 2013 Side 2 af 13

3 Udviklings- og Strategiudvalget Sag nr Liv i byen Sagsfremstilling Udviklings- og Strategiudvalget har ønsket at få inspiration til, hvordan der kan skabes mere og anderledes liv i byen. I den forbindelse har der været afholdt to inspirationsoplæg, dels fra Gehl Architects, og dels Roskilde Kommune. Oplæggene har bidraget både med faglige viden og erfaringer, som Lyngby-Taarbæk Kommune kan drage nytte af i en fremadrettet bestræbelse på at skabe mere og anderledes liv. Udgangspunktet for dette er følgende fire spørgsmål, som kan bidrage til at fastlægge ambition og retning for denne bestræbelse: Hvad er det for liv, vi gerne vil skabe? Hvad skaber liv? Hvem kan og skal bidrage til livet og hvordan? Hvad vil vi gerne opnå med mere liv? I vedlagte notat (bilag) gives der, bl.a. med inspiration fra de to oplæg, bud på nogle principper, der kan være rammesættende og retningsgivende for det videre arbejde med dette både strategisk- indholdsmæssigt, organisatorisk og økonomisk. De 8 principper er følgende: 1. Invitation til samarbejde om livet i byen 2. De mange perspektiver i spil 3. Nye elementer i by- og planforståelsen 4. Mennesker er grundlaget for livet i byen 5. Kvalitetskriterier som retningsgivende for, hvor og hvordan liv kan skabes 6. Blanding af funktioner skaber anderledes liv 7. Hverdagslivet en vigtig brik i byens liv 8. Råderum til både eksperimenter, test og anlæg. Forud for iværksættelse af initiativ til mere og andet liv i byen skal principperne suppleres af forhold omkring organisation og økonomi. I relation til sidstnævnte er der i budget afsat en bylivspulje på i alt kr. 9 mio. fra Såfremt det besluttes at igangsætte et initiativ til mere og anderledes liv kan det overvejes at fremflytte en mindre del af denne pulje til Økonomiske konsekvenser Formuleringen af principper udføres inden for rammen. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. de beskrevne principper for et fremadrettet initiativ til mere og andet liv i byen drøftes og lægges til grund for det videre arbejde. 2. forvaltningen udarbejder et oplæg, hvori principperne suppleres med forhold omkring Side 3 af 13

4 organisation og økonomi. Bilagsfortegnelse 1. Liv i byen - Opfølgende drøftelse Side 4 af 13

5 Udviklings- og Strategiudvalget Sag nr Konkret forslag til etablering af et centralt placeret iværksætterhus for kreative enkeltmandsvirksomheder Sagsfremstilling Udviklings- og Strategiudvalget har i september 2013 bedt om en sag indeholdende et konkret forslag til etablering af et centralt placeret iværksætterhus for kreative enkeltmandsvirksomheder. Fremme af kreative iværksættere er ikke en del af Kommunens erhvervsstrategi, Vidensby Før forvaltningen kan komme med et konkret forslag, bør en række forhold derfor afklares, herunder: Skal tilbuddet målrettes enkeltmandsvirksomheder eller også andre selskabsformer? Skal tilbuddet målrettes alle kreative brancher eller specifikke underbrancher eller iværksættere generelt? Hvilke rammer og faciliteter skal et iværksætterhus indeholde? Hvordan skal det supplere de eksisterende private og halvoffentlige tilbud til iværksættere i området? Hvor stort er behovet? Hvilke effekter ønskes? Spørgsmålene er uddybet i det til sagen vedlagte notat (bilag). Der findes forskellige tilbud i Lyngby baseret på forskellige modeller målrettet forskellige typer virksomheder. To af disse er direkte målrettet kreative virksomheder, hhv. Damhuset (kunst og kunsthåndværk) og Blomstervænget (filmproduktion). Eksisterende kontorlokaler til iværksættere i form af inkubatormiljøer, kontorfællesskaber og kontorhoteller er kortlagt (bilag). Desuden er Vidensbynetværket VBN Iværksætteri og entrepreneurship og Vidensbysekretariatet i gang med en ansøgning om midler til etablering af et tværfagligt iværksætterhus i Vidensbyen via fra regionale midler og fonde. I den forbindelse er også igangsat en afsøgning af egnede lokaler. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at ovenstående spørgsmål bør afklares fx på en temadrøftelse med inddragelse af brugere og eksperter indenfor iværksætteri, herunder Vidensbynetværket og Væksthuset, samt andre kommuner, som grundlag for en videre proces hvor formål, ambitionsniveau, finansiering etc. kan drøftes. Økonomiske konsekvenser Et iværksætterhus kan etableres med kommunale, regionale, private eller halvoffentlige midler. Der er ikke på det kommunale budget afsat midler til etablering af et iværksætterhus. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes med henblik på at beslutte, hvorvidt man ønsker, at forvaltningen tilrettelægger en temadrøftelse. Side 5 af 13

6 Bilagsfortegnelse 1. Notat om iværksætterhuse 2. Oversigt over iværksætterhuse, inkubatormiljøer og kontorhoteller i Lyngby Side 6 af 13

7 Udviklings- og Strategiudvalget Sag nr Opfølgning på sag om turismeaktiviteter Sagsfremstilling I september 2013 bad Udviklings- og Strategiudvalget forvaltningen om at undersøge: 1) hvordan kommunerne i regionen kan blive inddraget i Wonderful Copenhagens (WoCo's) markedsføring af hovedstadsregionen og 2) processen for udvælgelse af repræsentanter i WoCos bestyrelse. I relation til WoCo s inddragelse af kommunerne oplyser WoCo, at de er åbne over for samarbejder med alle, der ønsker at arbejde for turismen i Region Hovedstaden. Det ses eksempelvis i udviklingsprojektet "Kongernes Nordsjælland" (http://www.visitnordsjaelland.dk/nordsjaelland/kongernes-nordsjaelland), hvor en række nordsjællandske kommuner er gået sammen, og har skabt et unikt brand for det nordsjællandske område. Hvis man vil styrke en destinations turismepotentiale, vil det ifølge WoCo ofte være en fordel, at flere kommuner går sammen og skaber basis for attraktive og målrettede oplevelsesmuligheder. Kommunen kan overveje sine muligheder for evt. samarbejde med nabokommunerne og regionen set i sammenhæng med Lyngby-Taarbæk Vidensby (byens brand). Bestyrelsesposter i WoCo bliver besat efter en fast fordeling: Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden (KKR Hovedstaden) udpeger to medlemmer Regionsrådet for Region Hovedstaden udpeger to medlemmer Københavns Kommune udpeger et medlem blandt Borgerrepræsentationens medlemmer Frederiksberg Kommune udpeger et medlem blandt kommunalbestyrelsens medlemmer Yderligere syv bestyrelsesmedlemmer vælges af WoCo s repræsentantskab efter indstilling fra WoCo's bestyrelse. De syv findes blandt virksomheder, organisationer, foreninger, sammenslutninger og enkeltpersoner med interesse i turisme inden for fondens geografiske virksomhedsområde. Den faste fordeling tildeler kommunerne fire kommunalpolitiske repræsentanter i WoCo s bestyrelse. Fordelingen sker i forbindelse med konstituteringsaftaler i regi af KKR Hovedstaden. Herudover kan kommunerne via repræsentantskabet rådgive og vejlede WoCo's bestyrelse. I fald Udviklings- og Strategiudvalget ønsker at arbejde videre med turismefremme og strategier herfor, peger forvaltningen på, at sagen indledningsvist tages op i Kommunalbestyrelsen med henblik på at opnå kompetence hertil. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Indstilling Side 7 af 13

8 Forvaltningen foreslår, at opfølgningen tages til efterretning. Side 8 af 13

9 Udviklings- og Strategiudvalget Sag nr Til- og afgang af virksomheder - antal arbejdspladser Sagsfremstilling Udviklings- og Strategiudvalget tog på mødet den 5. november 2013 en analyse af til- og afgang af virksomheder til efterretning, idet der ønskes arbejdet videre med afdækning af antallet af arbejdspladser. I forbindelse med kortlægning af byudviklingspotentialet i Ringby-letbanesamarbejdet er der foretaget en opgørelse af den samlede udvikling i antallet af arbejdspladser i perioden For Lyngby-Taarbæk Kommune gælder, at der samlet set har været et lille fald i antallet af arbejdspladser i perioden, jf. det til sagen vedlagte notat (bilag). Kommunen ligger dog fortsat som den kommune med det næsthøjeste antal arbejdspladser i Ringby-letbanesamarbejdet med omkring arbejdspladser i Udviklingen er opgjort på baggrund af tal fra Danmarks Statistik (statistikbanken). Forvaltningen har undersøgt muligheden for at få tal for udviklingen i antallet af medarbejdere leveret på virksomhedsniveau. NN Erhverv oplyser, at den leverede analyse af til- og afgang af virksomheder var baseret på tal fra Danmarks Statistik, og at det var deres vurdering, ikke at levere tal for antal medarbejdere, grundet de nævnte fejlkilder. Herunder, at data fremkommer via virksomheders egenindberetning opgivet i intervaller, som er for usikre til at basere en samlet analyse på. Samt at data rummer fejl som følge af CVR-numre, der står registreret med hovedkontor i en kommune, men har filialer i andre kommuner. Her vil alle medarbejdere tælle med i hovedsædekommunen, selv om de arbejder i filialkommunen. NN Erhverv kan levere en såkaldt celleanalyse, der indeholder aggregerede tal for antal medarbejdere, nedbrudt på mindre geografiske områder. Denne laves på baggrund af data om indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag fra Danmarks Statistik, som krydses med oplysninger fra virksomhedernes adresseregister. Den giver ikke data på de enkelte virksomheder, og vil fortrinsvis være brugbar i forhold til at få viden om udviklingen i antal medarbejdere i de større virksomheder i kommunen. Alternativt kan NN Erhverv skaffe tal for antal medarbejdere for virksomheder, der opgiver medarbejderantal i regnskabet, hvilket typisk er APS og A/S selskaber. En sådan analyse vil give et øjebliksbillede, som vil være vanskeligt anvendelig som kommunalt beslutningsgrundlag. I stedet anbefales det at sikre, at der årligt laves samlede opgørelser over vækst og jobskabelse i regi af ringby-letbanesamarbejdet og at disse anvendes til at overvåge udviklingen. Økonomiske konsekvenser NN Erhverv kan levere en celleanalyse af antal medarbejdere for ca. kr konsulentafgift. Beslutningskompetence Udviklings- og Strategiudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes. Side 9 af 13

10 Bilagsfortegnelse 1. Til- og afgang af virksomheder - antal medarbejdere Side 10 af 13

11 Udviklings- og Strategiudvalget Sag nr Meddelelser til udvalgets medlemmer - december Orientering vedr. indkøb af bookingsystem på Kultur- og Fritidsudvalget og Udviklings- og Strategiudvalget Forvaltningen har færdiggjort foranalysen og kravspecifikationen for et nyt elektronisk bookingsystem. Indkøb af systemet annonceres i uge 46 med frist primo december Forvaltningen forventer derefter at indgå endelig aftale om indkøb af system inden nytår, således at implementering, herunder installering, indtastning af data, uddannelse af brugere mv., påbegyndes straks efter nytår i Det forventes, at systemet kan tages i brug senest i 2. kvartal Sæsonbooking for er dog allerede påbegyndt, og sker derfor efter de hidtidige arbejdsgange, men lægges efterfølgende i løbet af foråret 2014 ind i systemet. I første omgang vil systemet omfatte de nuværende udlåns- og udlejningslokaler, men antallet af lokaler forventes løbende udvidet i forlængelse af lokaleundersøgelsen. 2. Oplæg til en evt. åbenhedspolitik Forvaltningen forelægger et oplæg i januar Side 13 af 13

12 Punkt nr. 1 - Liv i byen Bilag 1 - Side 1 af 2 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Sagsnr. : Dato : Skrevet af : PKV N O T A T om Liv i byen rammer for det videre arbejde Udviklings- og Strategiudvalget har ønsket at få inspiration til, hvordan der kan skabes mere og anderledes liv i byen. Nedenstående fire spørgsmål har ligget til grund for de oplæg, som har været holdt på USU s møder i oktober og november fra henholdsvis Gehl Architects og Roskilde Kommune: Hvad er det for liv, vi gerne vil skabe? Hvad skaber liv? Hvem kan og skal bidrage til livet og hvordan? Hvad vil vi gerne opnå med mere liv? Nedenfor beskrives bud på, hvilke principper og rammer, som kan være retningsgivende for kommunens fremadrettede arbejde for dette. 1. Invitation til samarbejde om livet i byen Kommunen spiller både som planansvarlig og som leverandør af kulturelle tilbud en central rolle i bestræbelsen på at skabe mere og andet liv i byen. Men kommunen kan og skal ikke gøre det alene. Det er vigtigt, at bestræbelsen fra starten bliver et samarbejdsprojekt med både organiserede og evt. frivillige kræfter på området. Roskilde Kommune fortalte om, hvordan de aktiverer frivillige i forbindelse med deres årlige event omkring kulturstrøget. Her handler det i høj grad om at give indflydelse og ansvar også til de frivillige kræfter. De oplever, som vi, at det kan være vanskeligt at skabe en ændret platform for dialog og samarbejde med de organiserede aktører, fx handelsstanden. Dette bør derfor være et selvstændigt mål og fokus for samarbejdet. 2. De mange perspektiver i spil Mere og andet liv i byen forudsætter, at der sættes flere perspektiver på dette. I kommunal sammenhæng vil det på politisk niveau være vigtigt at inddrage flere fagudvalg og bygge ovenpå allerede eksisterende strategier, fx kulturstrategien, detailhandelsstrategien og kommuneplanstrategien (Grønt Lys). På fagligt niveau skal de relevante fagligheder i spil og kobles sammen. Roskilde Kommune understregede dette i deres oplæg. De har skabt en sammenhængende organisation med flere fagligheder, som skal sætte kraft bag handleplanen Den dynamiske by. Det er med til at skabe nye og alternative idéer, når flere perspektiver bringes i spil. 3. Nye elementer i by- og planforståelsen Måden at forstå og planlægge byens udvikling, bl.a. for at skabe mere og andet liv, er under forandring og nye lag lægges ovenpå de eksisterende forståelser. Blandt både byforskere, arkitekter og byplanlæggere er der fx stigende erkendelse af, at grænsen mellem by(midten) og (op)land i stigende grad udviskes og at noget af byens liv skal ske/sker der, hvor vi bor og at vi samtidig efterspørger åndehuller mellem byens handels- og oplevelsestilbud. E-handel og app s er samtidig med til at ændre på måden vi bruger og bevæger os rundt i byen. Det er vigtigt at tage bestik af bl.a. disse nye vilkår, når der skal arbejdes for mere og andet liv i byen. H:\Temp\notes6976E1\xtDoc_Notat_Template.doc Side 1 af 2 Møde i Udviklings- og Strategiudvalget d

13 Punkt nr. 1 - Liv i byen Bilag 1 - Side 2 af 2 4. Mennesker er grundlaget for livet i byen Udgangspunktet for livet i byen er menneskene og det understreger, at initiativer til mere og andet liv i byen skal tage afsæt i, hvor det menneskelige liv allerede er og hvor der er betingelser for, at nyt liv kan ske. Birgitte Svarre fra Gehl Architects understregede i sit oplæg, at byplanlægning bør starte med menneskene, herefter byrummet og først til sidst bygningerne. Bestræbelsen på at skabe mere og andet liv i byen skal derfor tage udgangspunkt i observationer af, hvordan menneskene i byen bevæger sig og hvor de opholder for herigennem at lokalisering steder, hvor livet sker allerede og derfor kan være basis for mere og andet liv. Dette bør iværksættes forud for konkrete initiativer. 5. Kvalitetskriterier som retningsgivende for, hvor og hvordan liv kan skabes I forhold til byrummet og livet her, peger Gehl Architects på 12 konkrete kvalitetskriterier, som afgørende for, at liv kan opstå og trives. De 12 kriterier vedrører forhold omkring beskyttelse, fx mod vejr og vind, komfort, herunder muligheder for noget at se på/opleve og herlighedsværdier, fx æstetik i øjenhøjde. Kvalitetskriterierne kan bruges som retningsgivende, når der skal tages stilling til, hvor og hvordan byrummet kan fyldes ud med nyt og anderledes liv. De mange kriterier taler for, at der i højere grad end i dag gøres forsøg og testes med midlertidige løsninger. Roskilde Kommune fortalte om, hvordan de netop har baseret en væsentlig del af deres indsats for at flytte livet ud i byen på midlertidige og billigere løsninger. 6. Blanding af funktioner skaber anderledes liv Birgitte Svarre fra Gehl Architects havde flere interessante eksempler med fra både indog udland, hvor pladser og parker i byen bruges til blandede formål. I detailhandelsanalysen fra 2010 peges der på vigtigheden af et aktivt bymiljø med attraktive byrum og helhedsoplevelser med kultur, bespisning og underholdning. Devisen er, at hvor folk er, kommer folk til og derfor kan der bygges nyt og anderledes liv op på steder, hvor der allerede er menneskelig aktivitet. Fx kan installationer til fysisk og sportslig aktivitet være en interessant kulisse også for mennesker, som gerne vil kigge på andre mens de holder pause eller indtager mad og drikke. I meget åbne rum kan installationer i øvrigt være med til både at give rummet menneskelige dimensioner og skabe beskyttelse for vind og vejr. Sidstnævnte er ikke uvæsentligt i et klima som det danske. 7. Hverdagslivet en vigtig brik i byens liv En vigtig brik i at skabe mere og anderledes liv i byen er, at der er mennesker, som har deres hverdag i byen. Byfortætning kan derfor også være et vigtigt element i skabelsen af en mere livlig by. For det centrale Lyngby gælder det, at der er relativt få mennesker, som bor og har deres hverdagsliv her. Kanalvejsbyggeriet med blanding af bl.a. erhverv og boliger samt et muligt kollegium i det centrale Lyngby må forventes at skabe mere liv. Byfortætning hænger tæt sammen med et fortsat fokus på detailhandelen, hvor flere og nye borgere, fx studerende og internationale forskere/medarbejdere, kan have anderledes forventninger til udbuddet af butikker og øvrige oplevelsestilbud. Varierede boliger, handels- og oplevelsestilbud er vigtige bestanddele i at skabe mere og anderledes liv i byen. 8. Råderum til både eksperimenter, test og anlæg Roskilde Kommune fortalte i deres oplæg om vigtigheden af at kunne sætte handling bag ordene og have et økonomisk grundlag for dette. Erfaringerne herfra viser, at råderummet både skal give mulighed for at eksperimentere og teste bl.a. midlertidige installationer og at foretage anlægsinvesteringer, hvis/når der viser sig behov herfor. Økonomien hertil kan både komme fra kommunen og de handlende. Roskilde Kommune fortalte om deres overvejelser om at etablere en pulje baseret på betaling for udendørs stadepladser fra de handlende i byen til finansiering af initiativer til mere og andet liv i byen. Det er vigtigt, at livet i byen og initiativer hertil finansieres via bidrag fra de parter, som har interesse heri. H:\Temp\notes6976E1\xtDoc_Notat_Template.doc Side 2 af 2 Møde i Udviklings- og Strategiudvalget d

14 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Sekretariat Journalnr. : Dato... : Skrevet af : FRLU / N O T A T Bilag til sag om konkret forslag til etablering af et centralt placeret iværksætterhus for kreative enkeltmandsvirksomheder Udviklings- og Strategiudvalget har bedt om en sag indeholdende et konkret forslag til etablering af et centralt placeret iværksætterhus for kreative enkeltmandsvirksomheder. Notatet indeholder følgende: a) definitioner af centrale begreber b) kortlægning af eksisterende tilbud i Lyngby (jf. bilag) c) afklarende forhold omkring behov, herunder potentiale, finansiering og effekt. Ad a) definitioner af centrale begreber En enkeltmandsvirksomhed er en privat selskabsform karakteriseret ved, at der kun er en ejer. Mange iværksættere starter virksomhed under denne selskabsform, fordi det ikke forudsætter kapitalkrav. Men iværksættere kan også optræde under andre selskabsformer, og det anbefales at et eventuelt tilbud er åbent for alle selskabsformer. En kreativ virksomhed kan defineres på mange måder. Forvaltningen anbefaler, at anvende Vækstteamet for kreative erhvervs definition: De kreative erhverv i Danmark defineres som følgende 11 brancher (i alfabetisk rækkefølge): Arkitektur, bøger & presse, design, digital indholdsproduktion & computere, film & video, kunst & kunsthåndværk, musik, mode & beklædning, møbler & interiør, radio & tv samt reklame. For en mere detaljeret definition se boksen neden for. Ifølge Vækstteamets redegørelse fra 2012 udgør de kreative erhverv ca. 6-7 pct. af omsætningen og beskæftigelsen i dansk erhvervsliv. Som det fremgår, er denne definition meget bred. Ingen af disse brancher er omfattet af Vidensbystrategien som erhvervsstrategi. Der forestår derfor en opgave i forhold til at konkretisere nærmere, hvilket undergrupper af kreative brancher, som man i givet fald ønsker at lave et tilbud til i Lyngby. Erfaring viser, at målgrupperne har forskellige behov og ønsker og at et tilbud skal designes specifikt til disse for at få den ønskede effekt. Herefter må iværksætterhus defineres, herunder hvilke faciliteter det skal have. Forvaltningen har foretaget en kortlægning af, hvilke fysiske rammer der tilbydes iværksættere i Lyngby generelt (se bilag). b) kortlægning af eksisterende tilbud i Lyngby (jf. bilag) Side 1 af 4

15 Kortlægningen viser, at der findes forskellige tilbud der spænder fra inkubatormiljøer i tilknytning til uddannelsesinstitutioner til kontorfællesskaber/ kontorhoteller i forskellige prisklasser. To af disse er målrettet kreative brancher: På Blomstervænget findes et kreativt miljø omkring Det danske Filmstudie, hvor der ligger mindre private virksomheder omkring filminstituttets scener, værksteder, regi, lydstudie etc. Det tilbyder således rammer for virksomheder inden for den del af de kreative erhverv, der laver filmproduktion og -distribution. I Damhuset på Lyngby Hovedgade findes et kreativt miljø for kunstnere og kunsthåndværkere med værksteder og fælles butik. Det ejes af kommunen og har 8-10 lejemål, hvoraf et pt. er ledigt. Hertil kommer en række andre kontorfaciliteter, der egner sig til iværksættere generelt i Lyngby: Studerende på DTU og Chpbusiness har adgang til gratis kontorfællesskaber i hhv. DTU Innovatorium på campus og Inkubatoren på Nørgaardsvej. Her kan de udvikle og opstarte en virksomhed med adgang til sparring. Dette betegnes inkubatormiljøer. Kun en lille del af de virksomheder, der etablerer sig her, vil kunne betegnes som kreative, og de vil typisk befinde sig inden for digital indholdsproduktion & computere eller servicefunktioner. Højteknologiske start up vidensvirksomheder inden for cleantech, biotech, medico, informations- og kommunikationsteknologi kan fx lokalisere sig på Scion DTU, der har fordel af nærheden til DTUs forskningsfaciliteter. Virksomheder med behov for repræsentative lokaler kan fx lokalisere sig på Regus på Parallelvej med nærhed til store private virksomheder som CO- WI og Danske Bank. Virksomheder med ønske om moderne kontorer i historisk miljø kan fx lokalisere sig i den nyrenoverede Pritzels fabrik på Lyngby Hovedgade. Virksomheder, der ikke har det store lokalebehov og for hvem fleksibilitet og effektivitet i lejeforholdet er nøgleord kan fx lokalisere sig i Nordeas kontorhoteller på Lundtoftegårdsvej eller Hollandsvej. Regionalt findes en lang række kontortilbud til kreative brancher. Københavns Kommune har udpeget kreative brancher som et erhvervspolitisk satsningsområde. I den forbindelse er der udarbejdet en oversigt over tilbud til disse, der også kortlægger iværksætterhuse målrettet forskellige kreative brancher. Disse er typisk placeret i kreative omgivelser og skæve rammer, fx SOHO Kontorhotel i Kødbyen og Republikken på Vesterbrogade. c) afklarende forhold omkring behov, herunder potentiale, finansiering og effekt. Hvorvidt der er behov for lignende tilbud i Lyngby, kræver en nærmere analyse. For at danne sig et kvantitativt overblik over, hvor mange af områdets ca enkeltmandsvirksomheder, der er inden for de 11 underbrancher i definitionen af kreative virksomheder, kunne der laves en øjebliksanalyse via data fra NN Erhverv med udtræk på brancher jf. definition ovenfor. Den ville kunne bidrage til at belyse omfanget af potentielle virksomheder inden for målgruppen. For at få dybere viden om det reelle behov for et iværksætterhus for kreative enkeltmandsvirksomheder, anbefales det at gå i dialog med potentielle brugere for at forstå deres præferencer samt få indsigt i, hvorvidt og under hvilke præmisser Lyngby er attraktivt for dem. Side 2 af 4

16 Det anbefales tillige at se sagen i relation til Vidensby, hvor iværksætteri og entrepreneurship generelt er et indsatsområde i strategien og hvor der arbejdes for at etablere en fødekæde fra folkeskoler til videregående uddannelser. En dialog med de eksperter, der er i området, herunder medlemmerne af VBN Iværksætteri og Entrepreneurship, vil kunne bidrage til at belyse behovet for flere iværksætterhuse i Lyngby. Etablering kræver desuden, at der træffes beslutning om finansiering. Der er ikke på det kommunale budget afsat midler til iværksætterhus. Til gengæld er Vidensbynetværket opmærksom på en mulighed for at søge regionale støttemidler til etablering af et tværfagligt inkubatormiljø i Vidensbyen. Alternativt kan et iværksætterhus være privat eller halvoffentligt finansieret. Det bør tillige afklares, hvilke effekter parterne ønsker at opnå ved etablering af et iværksætterhus for kreative enkeltmandsvirksomheder. Formålene kan være mange: - Tilskyndelse til at blive iværksætter - Tiltrækning og fastholdelse af kreative erhverv - Skabe synergi mellem kreative brancher - Udvikling af kreative virksomheder med vækstpotentiale - Styrke kreativ erhvervsprofil - Tiltrække mere liv til Lyngby etc. Denne afklaring har betydning for, hvordan et tilbud i givet fald skal etableres og markedsføres. Det anbefales, at høste erfaringer fra andre kommuner, der har eller påtænker at oprette et kreativt iværksætterhus, fx Dreamhouse i Aalborg, Lynfabrikken i Aarhus og Spinderihallerne i Vejle. Svendborg Kommune påtænker at oprette et kreativt iværksætterhus i den gamle rutebilsstation på Svendborg Havn som led i havnens udvikling og kommunens satsning på kreative erhverv. Der er i den forbindelse udført et forarbejde dokumenteret i et ideoplæg, se Desuden har Væksthuset specifik erfaring med at vejlede kreative erhverv, hvilket bør inddrages i forhold til eventuel beslutning om hvilke services, der i givet fald skulle kunne tilbydes i et iværksætterhus for at skabe vækst, herunder fx mentorforløb, coaching etc. Sammenfattende er det forvaltningens vurdering, at ovenstående spørgsmål bør afklares fx på en temadrøftelse af iværksætterfaciliteter med inddragelse af ovennævnte interessenter som grundlag for en videre proces. Side 3 af 4

17 Definition af kreative erhverv PRODUKTION & ENGROSHANDEL Mode & beklædning: Virksomheder, der fremstiller tøj, beklædning og andre relaterede produkter, f.eks. fodtøj, tasker, ure og smykker. Den danske mode- og beklædningsbranche består af mange små og mindre virksomheder, men Danmark har også en række store og internationalt orienterede mode-koncerner. Digital indholdsproduktion & computere: Størstedelen af kategorien dækker virksomheder, der fremstiller computere, og virksomheder, der har engroshandel med computere og software. Virksomheder, der udvikler og producerer computerspil samt anden digital indholdsproduktion, udgør en mindre del af kategorien. Møbler & interiør: Møbelproducenter samt producenter af f.eks. tekstiler, tæpper, lamper, glas, vaser og anden keramik. Møbelbranchen består både af virksomheder, der producerer møbler til private forbrugere og virksomheder. Radio & tv: Bl.a. producenter og engroshandlere af fjernsynsapparater, musikanlæg, højttalere og andet hi-fi udstyr. Herudover dækker kategorien over producenter af tv-programmer til fjernsyn og andre medieplatforme samt radio- og tvstationer. VIDENSERVICE Arkitektur: Branchen består både af selvstændige arkitekter, der f.eks. tegner parcelhuse og lignende opgaver, samt arkitektvirksomheder og tegnestuer, der tegner og projekterer større private og offentlige byggerier i Danmark og udlandet. Design: Virksomheder, der sælger ydelser til andre virksomheder og organisationer, f.eks. vedrørende produktdesign, industrielt design, grafisk design og indretningsdesign. Branchen består først og fremmest af helt små designvirksomheder samt enkelte lidt større designbureauer. Reklame: Reklamebureauer og lignende type af virksomheder inden for f.eks. kommunikation og branding. Virksomhederne sælger ydelser til andre virksomheder og organisationer. INDHOLD Bøger & presse: Udgivere af bøger, aviser, ugeblade og magasiner og virksomheder der har engroshandel med bøger mv. Herudover virksomheder, der arbejder med opsætning af publikationer og tryksager samt egentlige trykkerier. I kategorien indgår desuden pressebureauer samt fotografer. Film & video: Filmproducenter og andre virksomheder med filmproduktion og distribution, både til biografer og videomarkedet. Musik: Indspilning og udgivelse af musik, f.eks. pladeselskaber. Herudover engroshandel med musik og dvd er samt fremstilling af musikinstrumenter. Kunst & kunsthåndværk: F.eks. teater- og koncertvirksomhed samt drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. Herudover andre selvstændigt udøvende kunstnere. Side 4 af 4

18 Iværksætterhuse, inkubatormiljøer og kontorhoteller i Lyngby pr Bemærkning: Pris pr. måned er angivet, hvor det har været muligt at få oplyst. Navn Ejer Adresse Målgruppe Størrelse Faciliteter Husleje Kontakt Inkubatoren Cphbusiness Nørgaardsvej 30 Studerende på Cphbusiness pladser Kontorplads i et kontorfællesskab med andre iværksættere med vejledningsforløb Gratis Områdeleder Kirsten Ringgaard DTU innovatorium DTU Henrik Dams Allé, bygning 205 Scion DTU Scion DTU Diplomvej 381 Højteknologisk start up vidensvirksomheder inden for cleantech, biotech, medico, informations- og kommunikationsteknologi Regus forretningscenter Pritzels Lundtoftegårdsvej Regus Parallelvej 14 Virksomheder typisk inden for finans, skibsfart, rådgivning, data og IT Brink Serviced Offices Nordea Ejendomme Lyngby Hovedgade 10 Lundtoftegårdsvej 95 Studerende på DTU 800 m2 Workshop, kontorer, event room, test og demofaciliteter, coaching for start-ups, nærhed til forskningsfaciliteter på DTUs fakulteter Kontorhotel til virksomheder med ønske om moderne kontorer i historisk miljø Virksomheder, der ikke har det store lokalebehov og for Kontorer fra m2 Kontorer fra 14 til 80 m² Kontorer fra m2 Kontorer fra 31 til 40 m² Laboratorier, værksteder og kontorer, bemandet reception til gæstemodtagelse, telefonpasning, møderum, adgang til tekøkken og printer. Mulighed for større lokaler i Hørsholm. Kontorpladser, businesslounge, mødelokaler, bemandet reception, virtuelle kontorpladser etc. Kontorer i de fire etager med plads til omkring personer. Fuldt indrettet med møbler, mødelokaler, kantine og bemandet reception. Kontorfællesskab på 1. sal med mulighed for at Gratis kr. pr. arbejdsplads pr. måned kr. pr. arbejdsplads pr. måned kr. pr. arbejdsplads pr. måned. Relativt lave omkostninger Daglig leder Mikkel Sørensen Direktør Steen Donner Regus tlf Brink Serviced Offices tlf Nordea Ejendomme tlf

19 Hollandsvej Nordea Ejendomme Hollandsvej 12 hvem fleksibilitet og effektivitet i lejeforholdet er nøgleord. Tæt på DTU og motorvej Virksomheder, der ikke har det store lokalebehov og for hvem fleksibilitet og effektivitet i lejeforholdet er nøgleord. Tæt på Lyngby Station, busterminal og centrum af Kgs. Lyngby Kontorer fra 11 til 56 m² leje et eller flere kontorer Kontorfællesskab på 2. og 3. sal, hvor det er muligt at leje ét eller flere kontorer (alt optaget pt.) kr./ mdr. for kontor på 13 m² Nordea Ejendomme tlf Det danske Filmstudie Damhuset Det danske Filminstitut Lyngby- Taarbæk Kommune Blomstervænget 52 Lyngby Hovedgade 1 Kreative virksomheder relateret til film- og mediebranchen Kunsthåndværkere og kunstnere Der ligger pt virksomheder 8-10 lejemål fra m² Kontorfaciliteter omkring filmstudiets scener, værksteder, regi, lydstudie etc. Værksteder og fælles butik (pt. 1 ledigt lejemål) - Det danske Filmstudie tlf kr./mdr. for værksted på 22 m² Ejendomskontoret, Center for Areal og Ejendomme

20 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv Sekretariat Journalnr. : Dato... : Skrevet af : FRLU / N O T A T om Til- og afgang af virksomheder - antal arbejdspladser I forbindelse med kortlægning af byudviklingspotentialet i Ringby-letbanesamarbejdet er der foretaget en opgørelse af den samlede udvikling i antallet af arbejdspladser i perioden Af denne fremgår at der i Lyngby-Taarbæk samlet set har været et lille fald i antallet af arbejdspladser i perioden. Lyngby-Taarbæk ligger dog fortsat som den kommune med det næst højeste antal arbejdspladser i Ringby-letbanesamarbejdet med omkring arbejdspladser i Udviklingen er opgjort på baggrund af tal fra Danmarks Statistik (statistikbanken). Antal arbejdspladser i Ringbykommunerne jf. statistikbanken (Danmarks Statistik) Side 1 af 1

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Udviklings- og Strategiudvalget

Udviklings- og Strategiudvalget LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden 05-11-2013 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Körner Birgitte Hannibal Dorete Dandanell Simon Pihl Sørensen Sofia Osmani Søren Hoby

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune COWI December 2013 1 Eller. VIDENSBY I BILLEDER Hvordan L.T. kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder i Lyngby-Taarbæk blev enige om en fælles vej

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder

Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Unikt beliggende i Lyngby med DTU som nærmeste

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder

Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder Diplomvej 381, kgs. lyngby Kontorer - laboratorier - værksteder Serious about Innovation Få mere end blot m2 flyt til en forskerpark Ejendommen ejendommen Unikt beliggende i Lyngby med DTU som nærmeste

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research Hvad gør de i Republikken, LYNfabrikken, the Hub og Spinderihallerne? //INDHOLD /Hvem er de? /Brugerne /Optagelse /Faciliteter /Aktiviteter /Identitet /Hvad kendetegner et vellykket iværksætterhus? /HVEM

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 09-10-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1

CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 CENTER FOR KUNST & INTERKULTUR 1 UDFORDRINGEN KUNSTNERNE OG DE KREATIVE KULTUR SKABER VÆKST Kunstnerne og de kreative er en stor del af drivkraften i en af de største og hurtigst voksende sektorer i Danmark

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme A/S

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere