Vejledning om fremskaffelse af virksomhedsoplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om fremskaffelse af virksomhedsoplysninger"

Transkript

1 Vejledning om fremskaffelse af virksomhedsoplysninger Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr

2

3 Indhold 1 INDLEDNING VEJLEDENDE KRAV TIL INDHENTNING AF VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER ANVENDELSE AF CENTRALE REGISTRE DET CENTRALE VIRKSOMHEDSREGISTER, CVR KØBMANDSSTANDENS OPLYSNINGSBUREAU A/S - KOB KRAK INDHENTNING AF OPLYSNINGER PÅ ANDEN VIS OPLYSNINGER VIA TILSYN OPLYSNINGER VIA DEN KOMMUNALE BYGGEAFDELING OPLYSNINGER VIA AFFALDSTRANSPORTØRER OPLYSNINGER VIA LOKALAVISER M.V SAMARBEJDE MED EKSTERNT MILJØCENTER ADMINISTRATIONSPROGRAMMER - GEOENVIRON OG MADS GEOENVIRON MADS BILAG 1 EKSEMPLER PÅ TILVEJEBRINGELSE AF VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER BILAG 2- ØKONOMI VED ANVENDELSE AF KOMMERCIELLE REGISTRE BILAG 3 SAMMENLIGNING AF VIRKSOMHEDSKATEGORIER I BILAG 1 I BRUGERBETALINGSBEKENDTGØRELSEN OG DB

4 4

5 1 Indledning Denne vejledning sigter på at give miljømyndighederne inspiration og metoder til fremskaffelse af oplysninger om de tidligere anmeldepligtige virksomheder 1, som nu er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. 2 Vejledningen er aftalt mellem Kommunerens Landsforening, Amtsrådsforeningen og Miljøstyrelsen i forlængelse af, at Virksomhedsudvalget, der blev nedsat i af miljøministeren i 2002, har anbefalet, at det hidtidige anmeldesystem ophæves, da det ikke har fungeret efter hensigten. Ofte har tilsynsmyndighederne på anden måde end ved virksomhedernes aktive anmeldelse måttet indhente de nødvendige informationer. Der skal imidlertid fortsat føres et aktivt og brugerbetalingspligtigt - tilsyn med disse virksomheder, idet virksomhederne kan give anledning til væsentlig forurening. Det er derfor vigtigt, at tilsynsmyndighederne får stillet redskaber til rådighed, så de kan indhente oplysninger om etablering af nye virksomheder og om ændringer og udvidelser af eksisterende virksomheder optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling. Vejledningen har følgende indhold: Kapitel 2 beskriver de vejledende minimumskrav til kommunernes indsats for at fremskaffe virksomhedsoplysninger. Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af forskellige virksomhedsregistre, som tilsynsmyndigheden kan anvende eventuelt mod betaling - samt af hvilken information der kan indhentes fra de forskellige registre. Kapitel 4 indeholder praktiske anvisninger på, hvordan tilsynsmyndigheden - ud fra eksisterende informationskilder - kan søge viden om etablering af nye virksomheder m.v. Kapitel 5 indeholder en beskrivelse af forskellige administrationsprogrammer, der kan gøre det lettere for tilsynsmyndigheden at registre og opdatere relevante virksomhedsoplysninger. Vejledningen indeholder desuden tre bilag: Bilag 1, som indeholder to eksempler på, hvordan informationerne konkret kan tilvejebringes. Bilag 2, der beskriver omkostningerne ved at købe oplysninger via CVR eller KOB Bilag 3, hvor der til inspiration er opstillet en sammenligning af virksomhedskategorier i Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 og i Dansk Branchekode 03 (DB03). 1 Anmeldebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 om anden virksomhed end listevirksomhed. 2 Bekendtgørelse nr. 942 af 16. september 2004 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. 4 Jf. bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter. 5

6 Udarbejdelsen af vejledningen har været fulgt af en styregruppe bestående af Miljøkontrollen Københavns Kommune, KL og Miljøstyrelsen. Vejledningen er udarbejdet af Lars Christensen og Bjørn Bauer, PlanMiljø. 6

7 2 Vejledende krav til indhentning af virksomhedsoplysninger Virksomheder, der er optaget på bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen, kan give anledning til væsentlig forurening, hvorfor der i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 65 skal føres et aktivt og opsøgende tilsyn med disse. Med ophævelsen 1. januar 2005 af virksomhedernes anmeldepligt 4 er det kommunernes opgave at skaffe sig den fornødne viden om eksistensen af disse virksomheder samt om virksomhedernes ændringer og udvidelser, som kan have miljømæssig betydning. Den primære betingelse for at kunne opfylde tilsynsopgaven er, at kommunerne har kendskab til virksomhedernes eksistens. Denne viden kan opnås via de centrale virksomhedsregistre, der jf. kapitel 3 kan give oplysninger om nyetableringer til brug for opdatering af en kommunes eget register over de virksomheder, hvor kommunen har en aktiv tilsynspligt. De oplysninger, som en forhåndsanmeldelse skulle indeholde virksomhedens art, beliggenhed, omfanget af etableringen, driftsændringen eller udvidelsen, herunder driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimerne, samt det forventede tidspunkt for gennemførelsen og idriftsætningen kan, som det fremgår af kapitel 3 og 4, ikke alle fremskaffes ad anden vej. Nedenfor beskrives den forventede minimumsindsats i kommunerne for at fremskaffe oplysninger om virksomheders etablering og ændring. Det kan dog ikke forventes, at disse oplysninger vil være fyldestgørende, idet bl.a. fejlregistreringer og manglende oplysninger forhindrer, at alle nye virksomheder og væsentlige ændringer vil blive identificeret. I vejledningen henvises til den praksis, der allerede eksisterer i mange kommuner i lyset af dels pligten som følge af miljølovens 65, dels det forhold, at anmeldepligten i praksis ikke har leveret de nødvendige oplysninger. Vejledende krav til den kommunale registrering En opdatering af den enkelte kommunes register over virksomheder, der er optaget på bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen, bør ske mindst én gang årligt via udtræk fra et centralt virksomhedsregister, f.eks. svarende til den metode, som fremgår af eksemplerne i bilag 1. Supplerende anbefalinger Som supplement hertil kan kommunerne indhente information om ændringer af eksisterende virksomheder via sagsbehandlingen. Dette kan bl.a. ske via et samarbejde med byggemyndighederne, jf. kapitel 4. Endelig anbefales kommunerne at informere virksomhederne om fordelene ved, at eventuelle ændringer i virksomhedernes produktion forinden drøftes med kommunen. Dette kan medvirke til, at eksisterende virksomheder ikke investerer i produktionsudstyr, som kommunen senere kræver modificeret eller ligefrem fjernet. Denne information kan f.eks. finde sted i forbindelse 7

8 8 med tilsynsbesøg eller ved særlige kampagner i forhold til bestemte brancher eller til virksomhederne generelt.

9 3 Anvendelse af centrale registre I dette kapitel beskrives tre omfattende kommercielle registre, der tilbyder oplysninger om virksomheder inden for en kommunes grænser, nemlig Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Købmandsstandens Oplysnings Bureau A/S (KOB) og KRAK, der alle indeholder oplysninger om branchekode. Der findes andre edb-baserede virksomhedsoversigter se afsnit med adresseoplysninger mm., men uden branchekode. 3.1 Det Centrale Virksomhedsregister, CVR CVR bliver administreret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og indeholder data om alle danske virksomheder. Hver virksomhed er i CVR registreret på to måder: Som juridisk enhed, dvs. som erhvervsdrivende og/eller arbejdsgiver med en bestemt virksomhedsform (f.eks. A/S, ApS m.fl.), rettigheder og forpligtelser. Som produktionsenhed, dvs. i forhold til den geografiske placering af virksomhedens fysiske aktiviteter, med oplysninger om bl.a. branche og beskæftigelse. De offentlige myndigheder er forpligtiget til at anvende CVRs grunddata til at føre og opdatere deres egne registre - i stedet for at hente virksomhedsoplysninger direkte fra virksomheden selv 5. Data til CVR indberettes on-line af følgende institutioner: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, oplysninger om selskaber og erhvervsdrivende fonde; Danmarks Statistik, oplysninger om offentlige enheder (i samarbejde med Told- og Skattestyrelsen), om produktionsenheder (i samarbejde med Arbejdstilsynet) og om antal ansatte. Arbejdstilsynet, oplysninger om produktionsenheder. Arbejdstilsynet viderefører alle registrerede oplysninger direkte til CVR. Arbejdstilsynet kontrollerer opstillede produktionsmaskiner samt anvendte hjælpestoffer og materialer, men registrerer ikke disse til videre brug Information i CVR I CVR er virksomhederne opdelt i 825 branchekoder efter Dansk branchekode 03 (DB03), der er en international standard. I bilaget til denne vejledning kobles branchekoderne med listepunkterne over virksomheder fra bilag 1 i Bekendtgørelse om brugerbetaling. Endvidere indeholder CVR følgende grunddata om alle landets virksomheder: CVR-nummeret er det entydige identifikationsnummer for den juridiske enhed (ti cifre). P-nummeret er det entydige og generelt anvendelige identifikationsnummer for en produktionsenhed i CVR. 5 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 598 af 22. juni 2000, omhandlende Det Centrale Virksomhedsregister, 15. 9

10 Virksomhedsnavn er det officielle navn som registreres af den ansvarlige dataleverandør, sædvanligvis ved virksomhedens start. Virksomhedsadresse fastlagt ud fra en vejkode, husnummer, (evt.) bogstav og kommunekode. Enkelte adresser kan dog forekomme i klar tekst. Virksomhedsform viser med en to- eller trecifret kode organisationsformen: aktieselskab, anpartsselskab, enkeltmandsvirksomhed e.l. Startdato for enheden. En ophørsdato er registreret for ophørte virksomheder (der kan søges på ophørsdato ud fra et CVR nr. eller et P- nr.). Fuldt ansvarlige deltagere (FAD) hæfter for virksomheden, f.eks. ejeren af en enkeltmandsvirksomhed eller komplementaren i et kommanditselskab. Der er ikke registreret FAD på enheder med begrænset hæftelse (f.eks. selskaber). Teleoplysninger omfattende danske virksomheders officielle fastnettelefonnummer uanset teleleverandør, samt telefax og adresse når sådanne er registreret hos bl.a. TDC. Oplysninger om antal ansatte leveres fra Danmarks Statistik kvartalsvis. Kreditoplysninger om konkurs og tvangsakkord optages i CVR i henhold til meddelelser i Statstidende Anvendelse af CVR CVR tilbyder information om etablerede og nedlagte virksomheder i kommunen med mulighed for enkeltsøgninger eller abonnement på specifikke virksomhedsoplysninger, f.eks. udvalgte brancher. Branchekodningen er et nyttigt instrument til at kvalificere søgningen i registret. Branchekoden angiver, hvilken aktivitet der bidrager mest til virksomhedens omsætning, og er den eneste oplysning, der kan relateres til virksomhedens miljøforhold 6. Udover hovedbranchen kan der registreres tre bibrancher, som skal registreres, hvis de bidrager til virksomhedens årlige omsætning med mindst kr. Ved søgning i CVR vil man typisk få information om mange flere virksomheder end relevant på grund af fejlregistrering og gengangere. Myndigheden vil således under alle omstændigheder skulle sortere i søgningen efterfølgende. Fejlregistreringer vil typisk forekomme, da det er virksomhedernes egne oplysninger, der ligger til grund for registreringerne. Holstebro Kommune Holstebro Kommune overvejer at få abonnement på CVR-oplysninger på udvalgte brancher, men oplever det som et problem, at miljølovgivningen og CVR ikke klassificerer virksomhederne på samme måde. Dette betyder, at kommunen kan være nødt til at abonnere på information om flere virksomhedstyper, end de har brug for, for herefter selv at skulle sortere de anmeldepligtige virksomheder fra. 6 Ca. 10% af virksomhederne i CVR er nystartede med uoplyst branche, hvilket dog ændres, når virksomhederne typisk inden for et år får tildelt en branche af Told & Skat i forbindelse med deres første kontakt til virksomheden. Bemærk, at branchekoderne i DB03 er forskellige fra de koder, der optræder på Miljøstyrelsens liste over brancher, der er omfattet af miljølovgivningen (se bilag 3). 10

11 3.1.3 Gratis søgning via CVR I CVR kan der gratis søges på alle virksomheder efter en række kriterier, herunder startår. Dvs. der kan for et kalenderår søges på nystartede virksomheder inden for bestemte - eller alle - brancher i en kommune 7. Der genereres således en bruttoliste med antallet af nystartede virksomheder inden for hver branche (se bilag 1). Følgende forhold og begrænsninger kan ligge til grund for en gratis søgning i CVR Valgfrie Søgebegrænsning Kommune Amt (Her søges på kommunenavn eller nr.) (Her søges på amtsnavn) Branche (Her søges på branchekode eller alle brancher) Virk.form (Her søges på virksomhedsformen eller alle virksomhedsformer) Ansatte (Her søges på antallet af ansatte (f.eks. 1-4) eller Alle Startår Her søges på startåret, f.eks En gratis søgning kan f.eks. se således ud: Valgfrie Søgebegrænsning Kommune 201 Allerød Amt 20 Frederiksborg Amt) Branche Alle Virk.form Alle Ansatte Alle Startår 2004 De overordnede søgeresultater fra CVR (kaldet bruttolisten) angiver ikke navn og adresse på de enkelte virksomheder, hvorfor kommunen efterfølgende enten må søge på den enkelte virksomhed i registret via køb af oplysninger eller søge på konkrete adresser via Krak.dk. Bruttosøgningen foretages via Køb af oplysninger via CVR Mod betaling kan CVR fremsende udvalgte specificerede oplysninger, f.eks. navn og adresse på nye virksomheder, som kommunen har identificeret via den gratis søgning. Priserne for disse oplysninger er i 2004: 7 På web-adressen: kan man finde yderligere oplysninger om CVR's formål, dataindhold, anvendelsesmuligheder, kontaktpersoner etc. Desuden findes en søgefunktion, hvor man gratis kan foretage enkeltopslag vedr. en virksomhed i Danmark. 11

12 Ønskes der alene navn og adresse koster dette 1,25 kr. pr virksomhed (niveau 1). Ønskes der f.eks. oplysninger om navn, adresse, CVR-nr., branche- og størrelseskode, virksomhedsform, kreditoplysninger m.m. koster dette kr. 2,70 per virksomhed (niveau 2). Ønskes der endvidere teleoplysninger er prisen 3,50 kr. pr virksomhed. Hertil skal lægges et grundgebyr på kr. 500,- uafhængigt af antallet af oplysninger. Kommunen kan også abonnere på de oplysninger, som kan købes som enkeltstående ydelse. Økonomisk kan det typisk svare sig at tegne abonnement, hvis kommunen søger information mere end én gang om året. I bilag 2 vises eksempler på omkostninger afhængigt af antallet og omfanget af oplysninger, der ønskes fra registret. CVR-kontoret fremsender på foranledning et tilbud på, hvad et udtræk af virksomhedsoplysninger koster, og hjælper gerne med at finde de oplysninger, som dækker behovet i de konkrete tilfælde Deling af oplysninger fra CVR Alle har adgang til at købe oplysninger fra CVR-registret. Der er således ingen praktiske problemer forbundet med uddelegering af denne opgave til miljøcentre eller konsulenter. Såfremt kommunen selv indhenter data, må kommunen ikke dele CVR-data med andre end afdelinger tilhørende den pågældende kommune (dvs. tilhørende samme CVR-nummer som kommunen) samt evt. et miljøcenter, som kommunen samarbejder med. Data må kun anvendes af et miljøcenter til det formål, de er leveret til fra kommunen. En deling af data udover det nævnte vil medføre, at kommunerne bliver datadistributører og vil blive afkrævet distributørlicens af CVR. Der kan være både tidsmæssige og økonomiske fordele ved at dele virksomhedsregistre inden for kommunen. Kommunen kan arrangere det således, at én medarbejder gennemgår registrene for nye eller ændrede virksomheder og formidler disse oplysninger videre til de afdelinger, der kan have gavn af informationen, herunder miljøafdelingen. Det er her økonomisk fornuftigt at købe en fælles indgang til registrene for hele kommunen frem for, at hver enkelt forvaltning køber individuel licens. Dataudtræk fra CVR vil typisk blive leveret som en semikolonsepareret fil, som kan hentes ind i de fleste systemer. Hvis der bliver bestilt mange data, som fylder meget, kan CVR lægge oplysningerne på en web-baseret ftpserver, hvorfra kommunen evt. de forskellige afdelinger selv kan hente oplysningerne, efterhånden som der bliver brug for dem. 12

13 3.1.6 Begrænsninger ved CVR Miljøafdelingen har brug for en lang række specifikke oplysninger for at kunne vurdere en virksomheds miljøbelastning, og CVR kan levere en del af disse. Dog vil man ikke via CVR kunne indhente information om bl.a.: Omfanget af etableringen/ændringer. En fordeling af driftstiden på dag-, aften- og nattetimer. Oplysninger om tidspunktet for etablering af ændring eller påbegyndelse af drift. Virksomhedens areal. Omsætning og andre nøgletal, der kan give indikationer på virksomhedens udvikling. Bibrancher med en omsætning på under kr. (med risiko for, at information om miljømæssigt interessant biaktivitet ikke registreres). Endvidere er der mulighed for at virksomhederne har givet forkerte oplysninger, f.eks. at de opgiver ejers adresse i stedet for virksomhedens, eller at det er en forkert branchekode. Københavns Kommune Miljøkontrollen oplever, at CVR registret indeholder en del fejlregistreringer, hvorfor der er behov for en del merarbejde oven i CVR-søgningen. I Kommunen søgte man f.eks. efter et renseri, som man fandt i CVR under en taxavognmands CVR-kode. 3.2 Købmandsstandens OplysningsBureau A/S - KOB Købmandsstandens OplysningsBureau A/S (KOB) tilbyder virksomhedsoplysninger fra en detaljeret database over alle momsregistrerede virksomheder i Danmark. KOB modtager bl.a. data direkte fra CVR omfattende alle informationer nævnt i det forrige afsnit. Yderligere indhenter KOB oplysninger fra bl.a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Statstidende, TDC samt via interviews af alle virksomheder med over ti ansatte Gratis søgning via KOB Via KOB kan der gratis genereres en bruttoliste over alle virksomheder inden for et afgrænset område, f.eks. en vej eller et postdistrikt. Virksomhedssøgningen kan dog ikke afgrænses til virksomheder, der er nyetableret eller ændret inden for en given periode. Det vil sige, at kommunen selv skal gennemgå listen for ændringer ved at sammenholde med tidligere virksomhedssøgninger eller virksomhedsregistre i kommunen. Bruttolisten indeholder firmanavn, adresse og telefonnummer. Endvidere kan kommunen klikke videre på hver enkelt virksomhed og få oplysninger om CVR-nummer, branchekode, virksomhedsform og antal ansatte (hvis dette er oplyst af virksomheden). Gratis søgning foretages ved hjælp af rubrikken Firmasøgning på 13

14 3.2.2 Køb af oplysninger via KOB På kommercielle vilkår tilbyder KOB kommunerne forskellige indgange til databasen: Adgang til oplysninger for hele kommunen. Adgang til oplysninger specielt rettet mod teknisk forvaltning. Adgang til oplysninger rettet mod skatteforvaltningen. De mest relevante data som kan søges for et lokalområde er: Firmanavn og adresse, tlf. og fax. Lokalområde, amt og kommune. CVR og KOB-nr. Firmatype og branchekoder (DB03). Etableringsår. Antal ansatte og eksportområder. Datterselskaber med landekoder. Regnskabsdata, herunder nettoomsætning, bruttofortjeneste, resultat, skat, samlet balance, fire års væksttal, dækningsgrad mv. Grunde og bygninger. Kommunen kan søge på udvalgte oplysninger, f.eks. juridiske og adressemæssige ændringer eller virksomheder, der er oprettet inden for en afgrænset periode. Det er muligt at abonnere på udvalgte oplysninger på samme måde som hos CVR. Ringsted Kommune Ringsted Kommune har gennem et samarbejde med affaldsselskabet FASAN I/S modtaget kvartalsvis indrapporteringer fra KOB om antallet af virksomheder i kommunen. Kommunen har anvendt disse data til selektive udtræk og kontrol af egne registre. Ringsted Kommune overvejer dog fremover at få en automatisk opdatering af alle nye, nedlagte og ændrede virksomheder. Generelt kan det bedst svare sig at tegne et abonnement, der strækker sig over flere år. Yderligere oplysninger om økonomien ved at anvende KOB til at identificere nye virksomheder fremgår af bilag Begrænsninger ved KOB KOB tilbyder de samme oplysninger som CVR, plus en række virksomhedsspecifikke oplysninger som f.eks. regnskabsdata (der dog kan være ganske tidskrævende at gennemgå). På linje med CVR indeholder KOB dog ikke data om f.eks.: Fordelingen af driftstid på dag-, aften- og nattetimer. Ændringer og påbegyndelse af drift. Areal. 14

15 3.3 Krak Krak (www.krak.dk) er en offentlig tilgængelig søgemaskine, hvor der gratis kan indhentes oplysninger om eksisterende virksomheders navn, branchekode/-betegnelse, adresse og telefonnummer. (Andre oplysninger kan gives mod betaling). I den avancerede virksomhedssøgning kan der bl.a. søges på DB03-koder og på CVR- og P-numre. Krak modtager virksomhedsoplysningerne fra CVR og supplerer med oplysninger om - og webadresser, ansvarshavende person samt etableringsår (en frivillig oplysning for virksomheden). Krak kan bidrage på to måder til at skaffe oplysninger om nye virksomheder. Der kan genereres bruttolister over samtlige virksomheder inden for afgrænsede områder, f.eks. ud fra vejnavne eller postnumre, og resultatet kan så sammenlignes med det eksisterende virksomhedsregister. Eller der kan genereres lister over virksomheder inden for bestemte brancher, f.eks. på baggrund af gratis trækninger af nyetablerede virksomheder i CVR (se bilag 1). Ved sidstnævnte tilgang skal brugeren være opmærksom på, at branchekoden indtastes i feltet NACE, hvis koder er identiske med DB Begrænsninger ved anvendelse af Krak Krak giver som udgangspunkt oplysninger om virksomhedens navn, adresse og telefonnummer, idet , hovedbranche, CVR-nr og antal ansatte ligeledes kan oplyses ved at klikke videre på den identificerede virksomhed. Som CVR-registret giver Krak ingen oplysninger om: Omfanget af etableringen/ændringer. En fordeling af driftstiden på dag-, aften- og nattetimer. Tidspunktet for etablering, ændring eller påbegyndelse af drift. Virksomhedens areal. Omsætning og andre nøgletal, der kan give indikationer på virksomhedens udvikling. Eventuelle bibrancher/-aktiviteter. 15

16 4 Indhentning af oplysninger på anden vis Som supplement til søgningen i dataregistrene kan der indhentes information ad andre kanaler. 4.1 Oplysninger via tilsyn Tilsynsarbejdet vil også fremover være en central kilde til at fremskaffe oplysninger om nye eller ændrede virksomhedsforhold. Når den tilsynsførende alligevel er på tilsyn i et område, er det oplagt at kigge sig omkring og se, om der er dukket nye virksomheder op. Den tilsynsførende kan forespørge virksomheden om planer for fremtidige ændringer som en del af de rutinemæssige tilsyn, sådan at der kan skabes en dialog om hvilke informationer, virksomheden kan formidle til kommunen i denne sammenhæng 8. Den tilsynsførende kan, udstyret med virksomhedslister, systematisk bevæge sig gennem lokalområderne og registrere eventuelle ændringer. Dette kan eventuelt foregå i forbindelse med målrettede kampagner for udvalgte brancher eller geografiske områder. Københavns Kommune, Miljøkontrollen Miljøkontrollen tilrettelægger brancherettede kampagner, som de sidste tre år har været rettet mod autoværksteder. Hvert år er der i to geografiske områder blevet søgt efter autoværksteder ved hjælp af telefonbøger, KRAK, KOB og gade-op-og-gade-ned-tilsyn. Kampagnerne er en del af kommunens offentlighedsstrategi, hvorfor rekognosceringen kombineres med artikler og annoncer i de lokale aviser. Nye virksomhedsaktiviteter kan give anledning til gener for omboende. Ved behandling af klagesager bør miljøsagsbehandleren derfor være opmærksom på, om generne skyldes etablering af nye aktiviteter eller ændringer/udvidelser af bestående. 4.2 Oplysninger via den kommunale byggeafdeling Et veletableret samarbejde mellem kommunens miljøafdeling og byggeafdeling giver mulighed for, at miljøafdelingen automatisk får information om en virksomhed som anmelder eller søger om byggetilladelse. Ofte vil væsentlige produktionsmæssige ændringer blive registreret via byggeafdelingen, f.eks. ved ansøgning om nye udsugnings- eller kloakforhold. 8 Hvis kontakten til virksomheden har relation til spørgsmål om retssikkerhed, henvises til Miljøstyrelsens Vejledning om retssikkerhedsloven. Hvis tilsynsmyndigheden finder anledning til at kræve oplysninger i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 72, henvises til Miljøstyrelsens Håndhævelsesvejledning, vejledning nr. 12,

17 Hvor byggeafdelingen og miljøafdelingen er placeret fysisk tæt på hinanden, kan udveksling af informationer ske på mere uformel vis, men det anbefales at formulere en egentlig procedure for samarbejdet, sådan at informationsstrømmen ligger i mere faste rammer. I nogle kommuner får miljøafdelingen en udskrift af de daglige eller ugentlige indkomne byggesager og følger derefter op på de sager, der kan være miljømæssigt interessante. Det anbefales dog, at der foreligger en aftale med byggeafdelingen om, at miljøafdelingen altid får tilsendt information direkte, hvis byggesagsbehandleren vurderer, at sagen kan have miljømæssig interesse. Københavns Kommune, Miljøkontrollen Byggesagsvisitation En medarbejder gennemgår dagligt ca. 100 nye byggesager for at undersøge, om der er kommet nye virksomheder til kommunen, eller om der på eksisterende virksomheder er foretaget ændringer, som kræver opmærksomhed fra miljømyndigheden. 4.3 Oplysninger via affaldstransportører Et samarbejde med affaldstransportørerne om overlevering af data om affaldsmængder og -typer kan indgå i myndighedens arbejde med at identificere nye virksomheder eller ændrede virksomhedsaktiviteter. Affaldstransportører er forpligtet til at indberette og registrere affaldsdata, bl.a. vedrørende hvilke fraktioner der er hentet i hvor store mængder hos de enkelte kunder. Oplysningerne skal opbevares i minimum fem år. 4.4 Oplysninger via lokalaviser m.v. Nye virksomheder indrykker ofte annoncer i den lokale avis for at gøre opmærksom på deres eksistens, hvilket kan give miljøtilsynet information om etablering af virksomheder af miljømæssig interesse. Miljøcentret ROVESTA Den fælleskommunale miljøvirksomhed ROVESTA, der ejes af kommunerne i Roskilde Amt, Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt, gennemgår som en fast rutine lokalaviserne for virksomhedsannoncer og -artikler. Når medarbejderen, som varetager denne opgave, finder nyt, kontaktes kommunens tilsynsførende, der dernæst kontrollerer egne virksomhedslister. Også lokaltelefonbøger og forskellige web-søgetjenester som og kan anvendes til dette formål. 4.5 Samarbejde med eksternt miljøcenter Mange kommuner har udlagt tilsynet eller dele heraf til tredje part, f.eks. et eksternt miljøcenter, som ikke har de samme muligheder for samarbejde med byggesagsafdelingen i kommunen. Der kan derfor i disse tilfælde ligge en opgave for kommunen i at indhente og gennemgå oplysninger fra egne relevante afdelinger. Det er afgørende, at kommunen konkret vurderer hvilke oplysninger, der kan udveksles, og hvilke der er omfattet af persondataloven. Miljøcentrene har samme muligheder som kommunen for at indhente oplysninger via CVR. 17

18 Svendborg kommune I Svendborg Kommune forestår det fælleskommunale miljøcenter tilsynsarbejdet. Når kommunens byggeafdeling registrerer en ændring på en virksomhed, bliver byggesagen screenet af en miljømedarbejder i kommunen og videresendt til miljøcentret. Kommunens miljøafdeling sender desuden en opfordring til virksomheden om at lade sig registrere. Københavns Kommune, Miljøkontrollen Miljøkontrollen benytter fire forskellige metoder til at indhente oplysninger om virksomheder: 1. Opdagelse af nye virksomheder under tilsyn. Det er ikke usædvanligt, at nye virksomheder bliver opdaget, når der føres tilsyn i et område. 2. Brancherettede kampagner. Miljøkontrollen tilrettelægger brancherettede kampagner, som de sidste tre år har været rettet mod autoværksteder. Hvert år er der i to geografiske områder blevet søgt efter autoværksteder ved hjælp af telefonbøger, KRAK, KOB og gade-op-og-gade-ned-tilsyn. Kampagnerne er en del af kommunens offentlighedsstrategi, hvorfor rekognosceringen kombineres med artikler og annoncer i de lokale aviser. 3. Byggesagsvisitation. En medarbejder gennemgår dagligt nye byggesager for at undersøge, om der er kommet nye virksomheder til kommunen, eller om der på eksisterende virksomheder er foretaget ændringer, som kræver en miljøgodkendelse eller et påbud. 4. Udtræk fra statistisk afdeling. På baggrund af oplysninger fra CVR kan statistisk kontor i Københavns Kommune generere en rapport om nye og ophørte virksomheder (inkl. branchekode og adresse) inden for et angivet tidsinterval. 18

19 5 Administrationsprogrammer - GeoEnviron og MADS Kommunerne anvender forskellige administrationsprogrammer til at registrere miljøoplysninger i forbindelse med tilsynsarbejde, affaldshåndtering m.v. Programmerne er opbygget af moduler til kommunens myndighedsfunktioner samt nogle mere generelle moduler. De mest anvendte systemer er GeoEnviron og MADS 9. Med henblik på at lette arbejdet med at opdatere kommunernes virksomhedsregister til både GeoEnviron og MADS kan der købes henholdsvis et modul og en snitflade til at etablere et lokalt virksomhedsregister baseret på opdateringer fra CVR. 5.1 GeoEnviron GeoEnviron er opbygget i en struktur, hvor hvert modul knytter sig til et sagsbehandlingsområde. Der er således moduler til administration af affald, virksomhedstilsyn, vandområdet, jordforurening, byggesager, journal osv. Også opgaver, der går på tværs af områderne, kan administreres i GeoEnviron. GeoEnviron kan tilføjes seks moduler med særlig relevans for miljøområdet og med mulighed for f.eks. at opbygge et lokalt virksomhedsregister, som via intranettet kan bruges af kommunens øvrige afdelinger/forvaltninger. Miljøafdelingen kan dermed få information om f.eks. byggesager, der er tilknyttet en virksomhed. Via GeoEnvirons CVR modul kan data importeret direkte fra CVR indføres automatisk i de enkelte registre med besked om ændringer til brugeren (nytilkomne, ophørte og fraflyttede virksomheder). Information om de nytilkomne virksomheder kan herefter overføres til andre fagmoduler i systemet. Kommunerne bestemmer selv opdateringsintervallet efter aftale med CVR og der betales almindelig abonnementspris. Hvert ekstramodul kræver en licens, der knytter sig til selve brugeren. Den samlede pris afhænger dermed af antallet af brugere, der skal have licens. GeoEnviron kan integreres med andre edb-systemer, så der f.eks. kan udveksles data mellem GeoEnviron og kommunens egne journal- og GIS-systemer. 9 Der findes andre administrationsprogrammer, herunder Info Vision, der har stor lighed med MADS i pris og opbygning. Disse andre administrationsprogrammer er ikke yderligere behandlet i denne vejledning. 19

20 5.2 MADS MADS er som GeoEnviron opbygget i en modulær struktur, hvor hvert modul er tilknyttet et sagsbehandlingsområde, hvor virksomhedsspecifikke oplysninger kan registreres. MADS består af fire moduler med relevans for miljø, nemlig et virksomhedsmodul, et affaldsmodul, et vandmodul og et modul for forurenede grunde. Kommunen betaler for en grundlicens og derudover for det antal arbejdsstationer, der skal have adgang til systemet. Desuden betales et årligt gebyr for vedligeholdelse og service. Til grundmodulerne kan der købes en standardsnitflade til indlæsning af CVR oplysninger. Standardsnitfladen gør, at CVR oplysninger kan deles med andre og integreres i andre kommunale administrationsprogrammer. Det er endvidere muligt at indlæse virksomhedsoplysninger fra KOB i MADS. MADS kan integreres med andre edb-systemer, så der f.eks. kan udveksles data mellem MADS og kommunens egne journal- og GIS-systemer. 20

Hyppige brugsscenarier

Hyppige brugsscenarier Hyppige brugsscenarier Indhold 1. Virksomhed som ønsker at henvende sig til nye potentielle kunder 2. Bruger som ønsker at abonnere på hele CVR databasen og modtage opdateringer 3. Bruger som kun er interesseret

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Affaldsdata- systemet 2. Affaldsdatasystemet (kap 13) Oplysninger fra 2010 skal indberettes til Affaldsdatasystemet. Kan indberettes fra april 2010. Affaldsdatasystemet

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

NN Markedsdata Søren Nymarksvej 1 8270 Højbjerg

NN Markedsdata Søren Nymarksvej 1 8270 Højbjerg www. info@ Indledning Navne & Numre Web Services til Microsoft Dynamics CRM - herefter benævnt NN-DynCRM - muliggør integration til Microsoft Dynamics CRM ver. 4.0 - herefter benævnt CRM. NN-DynCRM gør

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3

Bilag 2. Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Liste over godkendelsespligtig virksomhed, jf. 2, nr. 3 Bilag 2 A. Forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal A 201. Virksomheder, der pålægger et beskyttelseslag af smeltet metal, herunder

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013 Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013 Indledning Løsningen Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics muliggør integration til Microsoft

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune

Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune Plan for miljøtilsyn med industrivirksomheder og husdyrbrug i Langeland Kommune 2013-2016 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Indhold i tilsynsplanen... 3 Du kan få mere at vide om miljøindsatsen i Langeland

Læs mere

CEBR Centre for Economic and Business Research

CEBR Centre for Economic and Business Research Eksportpotentiale i Servicebrancher for Dansk Erhverv CEBR Centre for Economic and Business Research Johan Moritz Kuhn, jmk.cebr@cbs.dk 9. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Erik Hansen, Carsten Lassen & Claus Lübeck Christensen COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1242 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET Der er gennemført en analyse af den branchemæssige relevans af de nuværende indberetningsblanketter, der er samlet på Virk.dk. Formålet med

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding.

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding. GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002 1. Nye faciliteter i GeoEnviron 4.1 Som indledning præsenterede Geokon nogle af de nye faciliteter, som kommer i GeoEnviron

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning side 1 Brugervejledning til BusinessInsight Indhold 1. Velkommen... 3 1.1 Første side... 3 2. Firmaopslag... 3 2.1 Firmaprofil... 4 2.2. Årsregnskaber i PDF-format...

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter

Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Notat Matrikel og Jura J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 20. juni 2012 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over hvilke oplysninger

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune

BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune BBR-tilsynsrapport for Århus Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 12. august 2008, j.nr. 08/00535 BBR-tilsynsrapport for Århus kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Århus kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere