Vejledning om fremskaffelse af virksomhedsoplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om fremskaffelse af virksomhedsoplysninger"

Transkript

1 Vejledning om fremskaffelse af virksomhedsoplysninger Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr

2

3 Indhold 1 INDLEDNING VEJLEDENDE KRAV TIL INDHENTNING AF VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER ANVENDELSE AF CENTRALE REGISTRE DET CENTRALE VIRKSOMHEDSREGISTER, CVR KØBMANDSSTANDENS OPLYSNINGSBUREAU A/S - KOB KRAK INDHENTNING AF OPLYSNINGER PÅ ANDEN VIS OPLYSNINGER VIA TILSYN OPLYSNINGER VIA DEN KOMMUNALE BYGGEAFDELING OPLYSNINGER VIA AFFALDSTRANSPORTØRER OPLYSNINGER VIA LOKALAVISER M.V SAMARBEJDE MED EKSTERNT MILJØCENTER ADMINISTRATIONSPROGRAMMER - GEOENVIRON OG MADS GEOENVIRON MADS BILAG 1 EKSEMPLER PÅ TILVEJEBRINGELSE AF VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER BILAG 2- ØKONOMI VED ANVENDELSE AF KOMMERCIELLE REGISTRE BILAG 3 SAMMENLIGNING AF VIRKSOMHEDSKATEGORIER I BILAG 1 I BRUGERBETALINGSBEKENDTGØRELSEN OG DB

4 4

5 1 Indledning Denne vejledning sigter på at give miljømyndighederne inspiration og metoder til fremskaffelse af oplysninger om de tidligere anmeldepligtige virksomheder 1, som nu er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. 2 Vejledningen er aftalt mellem Kommunerens Landsforening, Amtsrådsforeningen og Miljøstyrelsen i forlængelse af, at Virksomhedsudvalget, der blev nedsat i af miljøministeren i 2002, har anbefalet, at det hidtidige anmeldesystem ophæves, da det ikke har fungeret efter hensigten. Ofte har tilsynsmyndighederne på anden måde end ved virksomhedernes aktive anmeldelse måttet indhente de nødvendige informationer. Der skal imidlertid fortsat føres et aktivt og brugerbetalingspligtigt - tilsyn med disse virksomheder, idet virksomhederne kan give anledning til væsentlig forurening. Det er derfor vigtigt, at tilsynsmyndighederne får stillet redskaber til rådighed, så de kan indhente oplysninger om etablering af nye virksomheder og om ændringer og udvidelser af eksisterende virksomheder optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling. Vejledningen har følgende indhold: Kapitel 2 beskriver de vejledende minimumskrav til kommunernes indsats for at fremskaffe virksomhedsoplysninger. Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af forskellige virksomhedsregistre, som tilsynsmyndigheden kan anvende eventuelt mod betaling - samt af hvilken information der kan indhentes fra de forskellige registre. Kapitel 4 indeholder praktiske anvisninger på, hvordan tilsynsmyndigheden - ud fra eksisterende informationskilder - kan søge viden om etablering af nye virksomheder m.v. Kapitel 5 indeholder en beskrivelse af forskellige administrationsprogrammer, der kan gøre det lettere for tilsynsmyndigheden at registre og opdatere relevante virksomhedsoplysninger. Vejledningen indeholder desuden tre bilag: Bilag 1, som indeholder to eksempler på, hvordan informationerne konkret kan tilvejebringes. Bilag 2, der beskriver omkostningerne ved at købe oplysninger via CVR eller KOB Bilag 3, hvor der til inspiration er opstillet en sammenligning af virksomhedskategorier i Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 og i Dansk Branchekode 03 (DB03). 1 Anmeldebekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992 om anden virksomhed end listevirksomhed. 2 Bekendtgørelse nr. 942 af 16. september 2004 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. 4 Jf. bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse aktiviteter. 5

6 Udarbejdelsen af vejledningen har været fulgt af en styregruppe bestående af Miljøkontrollen Københavns Kommune, KL og Miljøstyrelsen. Vejledningen er udarbejdet af Lars Christensen og Bjørn Bauer, PlanMiljø. 6

7 2 Vejledende krav til indhentning af virksomhedsoplysninger Virksomheder, der er optaget på bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen, kan give anledning til væsentlig forurening, hvorfor der i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 65 skal føres et aktivt og opsøgende tilsyn med disse. Med ophævelsen 1. januar 2005 af virksomhedernes anmeldepligt 4 er det kommunernes opgave at skaffe sig den fornødne viden om eksistensen af disse virksomheder samt om virksomhedernes ændringer og udvidelser, som kan have miljømæssig betydning. Den primære betingelse for at kunne opfylde tilsynsopgaven er, at kommunerne har kendskab til virksomhedernes eksistens. Denne viden kan opnås via de centrale virksomhedsregistre, der jf. kapitel 3 kan give oplysninger om nyetableringer til brug for opdatering af en kommunes eget register over de virksomheder, hvor kommunen har en aktiv tilsynspligt. De oplysninger, som en forhåndsanmeldelse skulle indeholde virksomhedens art, beliggenhed, omfanget af etableringen, driftsændringen eller udvidelsen, herunder driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimerne, samt det forventede tidspunkt for gennemførelsen og idriftsætningen kan, som det fremgår af kapitel 3 og 4, ikke alle fremskaffes ad anden vej. Nedenfor beskrives den forventede minimumsindsats i kommunerne for at fremskaffe oplysninger om virksomheders etablering og ændring. Det kan dog ikke forventes, at disse oplysninger vil være fyldestgørende, idet bl.a. fejlregistreringer og manglende oplysninger forhindrer, at alle nye virksomheder og væsentlige ændringer vil blive identificeret. I vejledningen henvises til den praksis, der allerede eksisterer i mange kommuner i lyset af dels pligten som følge af miljølovens 65, dels det forhold, at anmeldepligten i praksis ikke har leveret de nødvendige oplysninger. Vejledende krav til den kommunale registrering En opdatering af den enkelte kommunes register over virksomheder, der er optaget på bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen, bør ske mindst én gang årligt via udtræk fra et centralt virksomhedsregister, f.eks. svarende til den metode, som fremgår af eksemplerne i bilag 1. Supplerende anbefalinger Som supplement hertil kan kommunerne indhente information om ændringer af eksisterende virksomheder via sagsbehandlingen. Dette kan bl.a. ske via et samarbejde med byggemyndighederne, jf. kapitel 4. Endelig anbefales kommunerne at informere virksomhederne om fordelene ved, at eventuelle ændringer i virksomhedernes produktion forinden drøftes med kommunen. Dette kan medvirke til, at eksisterende virksomheder ikke investerer i produktionsudstyr, som kommunen senere kræver modificeret eller ligefrem fjernet. Denne information kan f.eks. finde sted i forbindelse 7

8 8 med tilsynsbesøg eller ved særlige kampagner i forhold til bestemte brancher eller til virksomhederne generelt.

9 3 Anvendelse af centrale registre I dette kapitel beskrives tre omfattende kommercielle registre, der tilbyder oplysninger om virksomheder inden for en kommunes grænser, nemlig Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Købmandsstandens Oplysnings Bureau A/S (KOB) og KRAK, der alle indeholder oplysninger om branchekode. Der findes andre edb-baserede virksomhedsoversigter se afsnit med adresseoplysninger mm., men uden branchekode. 3.1 Det Centrale Virksomhedsregister, CVR CVR bliver administreret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og indeholder data om alle danske virksomheder. Hver virksomhed er i CVR registreret på to måder: Som juridisk enhed, dvs. som erhvervsdrivende og/eller arbejdsgiver med en bestemt virksomhedsform (f.eks. A/S, ApS m.fl.), rettigheder og forpligtelser. Som produktionsenhed, dvs. i forhold til den geografiske placering af virksomhedens fysiske aktiviteter, med oplysninger om bl.a. branche og beskæftigelse. De offentlige myndigheder er forpligtiget til at anvende CVRs grunddata til at føre og opdatere deres egne registre - i stedet for at hente virksomhedsoplysninger direkte fra virksomheden selv 5. Data til CVR indberettes on-line af følgende institutioner: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, oplysninger om selskaber og erhvervsdrivende fonde; Danmarks Statistik, oplysninger om offentlige enheder (i samarbejde med Told- og Skattestyrelsen), om produktionsenheder (i samarbejde med Arbejdstilsynet) og om antal ansatte. Arbejdstilsynet, oplysninger om produktionsenheder. Arbejdstilsynet viderefører alle registrerede oplysninger direkte til CVR. Arbejdstilsynet kontrollerer opstillede produktionsmaskiner samt anvendte hjælpestoffer og materialer, men registrerer ikke disse til videre brug Information i CVR I CVR er virksomhederne opdelt i 825 branchekoder efter Dansk branchekode 03 (DB03), der er en international standard. I bilaget til denne vejledning kobles branchekoderne med listepunkterne over virksomheder fra bilag 1 i Bekendtgørelse om brugerbetaling. Endvidere indeholder CVR følgende grunddata om alle landets virksomheder: CVR-nummeret er det entydige identifikationsnummer for den juridiske enhed (ti cifre). P-nummeret er det entydige og generelt anvendelige identifikationsnummer for en produktionsenhed i CVR. 5 Jf. Lovbekendtgørelse nr. 598 af 22. juni 2000, omhandlende Det Centrale Virksomhedsregister, 15. 9

10 Virksomhedsnavn er det officielle navn som registreres af den ansvarlige dataleverandør, sædvanligvis ved virksomhedens start. Virksomhedsadresse fastlagt ud fra en vejkode, husnummer, (evt.) bogstav og kommunekode. Enkelte adresser kan dog forekomme i klar tekst. Virksomhedsform viser med en to- eller trecifret kode organisationsformen: aktieselskab, anpartsselskab, enkeltmandsvirksomhed e.l. Startdato for enheden. En ophørsdato er registreret for ophørte virksomheder (der kan søges på ophørsdato ud fra et CVR nr. eller et P- nr.). Fuldt ansvarlige deltagere (FAD) hæfter for virksomheden, f.eks. ejeren af en enkeltmandsvirksomhed eller komplementaren i et kommanditselskab. Der er ikke registreret FAD på enheder med begrænset hæftelse (f.eks. selskaber). Teleoplysninger omfattende danske virksomheders officielle fastnettelefonnummer uanset teleleverandør, samt telefax og adresse når sådanne er registreret hos bl.a. TDC. Oplysninger om antal ansatte leveres fra Danmarks Statistik kvartalsvis. Kreditoplysninger om konkurs og tvangsakkord optages i CVR i henhold til meddelelser i Statstidende Anvendelse af CVR CVR tilbyder information om etablerede og nedlagte virksomheder i kommunen med mulighed for enkeltsøgninger eller abonnement på specifikke virksomhedsoplysninger, f.eks. udvalgte brancher. Branchekodningen er et nyttigt instrument til at kvalificere søgningen i registret. Branchekoden angiver, hvilken aktivitet der bidrager mest til virksomhedens omsætning, og er den eneste oplysning, der kan relateres til virksomhedens miljøforhold 6. Udover hovedbranchen kan der registreres tre bibrancher, som skal registreres, hvis de bidrager til virksomhedens årlige omsætning med mindst kr. Ved søgning i CVR vil man typisk få information om mange flere virksomheder end relevant på grund af fejlregistrering og gengangere. Myndigheden vil således under alle omstændigheder skulle sortere i søgningen efterfølgende. Fejlregistreringer vil typisk forekomme, da det er virksomhedernes egne oplysninger, der ligger til grund for registreringerne. Holstebro Kommune Holstebro Kommune overvejer at få abonnement på CVR-oplysninger på udvalgte brancher, men oplever det som et problem, at miljølovgivningen og CVR ikke klassificerer virksomhederne på samme måde. Dette betyder, at kommunen kan være nødt til at abonnere på information om flere virksomhedstyper, end de har brug for, for herefter selv at skulle sortere de anmeldepligtige virksomheder fra. 6 Ca. 10% af virksomhederne i CVR er nystartede med uoplyst branche, hvilket dog ændres, når virksomhederne typisk inden for et år får tildelt en branche af Told & Skat i forbindelse med deres første kontakt til virksomheden. Bemærk, at branchekoderne i DB03 er forskellige fra de koder, der optræder på Miljøstyrelsens liste over brancher, der er omfattet af miljølovgivningen (se bilag 3). 10

11 3.1.3 Gratis søgning via CVR I CVR kan der gratis søges på alle virksomheder efter en række kriterier, herunder startår. Dvs. der kan for et kalenderår søges på nystartede virksomheder inden for bestemte - eller alle - brancher i en kommune 7. Der genereres således en bruttoliste med antallet af nystartede virksomheder inden for hver branche (se bilag 1). Følgende forhold og begrænsninger kan ligge til grund for en gratis søgning i CVR Valgfrie Søgebegrænsning Kommune Amt (Her søges på kommunenavn eller nr.) (Her søges på amtsnavn) Branche (Her søges på branchekode eller alle brancher) Virk.form (Her søges på virksomhedsformen eller alle virksomhedsformer) Ansatte (Her søges på antallet af ansatte (f.eks. 1-4) eller Alle Startår Her søges på startåret, f.eks En gratis søgning kan f.eks. se således ud: Valgfrie Søgebegrænsning Kommune 201 Allerød Amt 20 Frederiksborg Amt) Branche Alle Virk.form Alle Ansatte Alle Startår 2004 De overordnede søgeresultater fra CVR (kaldet bruttolisten) angiver ikke navn og adresse på de enkelte virksomheder, hvorfor kommunen efterfølgende enten må søge på den enkelte virksomhed i registret via køb af oplysninger eller søge på konkrete adresser via Krak.dk. Bruttosøgningen foretages via Køb af oplysninger via CVR Mod betaling kan CVR fremsende udvalgte specificerede oplysninger, f.eks. navn og adresse på nye virksomheder, som kommunen har identificeret via den gratis søgning. Priserne for disse oplysninger er i 2004: 7 På web-adressen: kan man finde yderligere oplysninger om CVR's formål, dataindhold, anvendelsesmuligheder, kontaktpersoner etc. Desuden findes en søgefunktion, hvor man gratis kan foretage enkeltopslag vedr. en virksomhed i Danmark. 11

12 Ønskes der alene navn og adresse koster dette 1,25 kr. pr virksomhed (niveau 1). Ønskes der f.eks. oplysninger om navn, adresse, CVR-nr., branche- og størrelseskode, virksomhedsform, kreditoplysninger m.m. koster dette kr. 2,70 per virksomhed (niveau 2). Ønskes der endvidere teleoplysninger er prisen 3,50 kr. pr virksomhed. Hertil skal lægges et grundgebyr på kr. 500,- uafhængigt af antallet af oplysninger. Kommunen kan også abonnere på de oplysninger, som kan købes som enkeltstående ydelse. Økonomisk kan det typisk svare sig at tegne abonnement, hvis kommunen søger information mere end én gang om året. I bilag 2 vises eksempler på omkostninger afhængigt af antallet og omfanget af oplysninger, der ønskes fra registret. CVR-kontoret fremsender på foranledning et tilbud på, hvad et udtræk af virksomhedsoplysninger koster, og hjælper gerne med at finde de oplysninger, som dækker behovet i de konkrete tilfælde Deling af oplysninger fra CVR Alle har adgang til at købe oplysninger fra CVR-registret. Der er således ingen praktiske problemer forbundet med uddelegering af denne opgave til miljøcentre eller konsulenter. Såfremt kommunen selv indhenter data, må kommunen ikke dele CVR-data med andre end afdelinger tilhørende den pågældende kommune (dvs. tilhørende samme CVR-nummer som kommunen) samt evt. et miljøcenter, som kommunen samarbejder med. Data må kun anvendes af et miljøcenter til det formål, de er leveret til fra kommunen. En deling af data udover det nævnte vil medføre, at kommunerne bliver datadistributører og vil blive afkrævet distributørlicens af CVR. Der kan være både tidsmæssige og økonomiske fordele ved at dele virksomhedsregistre inden for kommunen. Kommunen kan arrangere det således, at én medarbejder gennemgår registrene for nye eller ændrede virksomheder og formidler disse oplysninger videre til de afdelinger, der kan have gavn af informationen, herunder miljøafdelingen. Det er her økonomisk fornuftigt at købe en fælles indgang til registrene for hele kommunen frem for, at hver enkelt forvaltning køber individuel licens. Dataudtræk fra CVR vil typisk blive leveret som en semikolonsepareret fil, som kan hentes ind i de fleste systemer. Hvis der bliver bestilt mange data, som fylder meget, kan CVR lægge oplysningerne på en web-baseret ftpserver, hvorfra kommunen evt. de forskellige afdelinger selv kan hente oplysningerne, efterhånden som der bliver brug for dem. 12

13 3.1.6 Begrænsninger ved CVR Miljøafdelingen har brug for en lang række specifikke oplysninger for at kunne vurdere en virksomheds miljøbelastning, og CVR kan levere en del af disse. Dog vil man ikke via CVR kunne indhente information om bl.a.: Omfanget af etableringen/ændringer. En fordeling af driftstiden på dag-, aften- og nattetimer. Oplysninger om tidspunktet for etablering af ændring eller påbegyndelse af drift. Virksomhedens areal. Omsætning og andre nøgletal, der kan give indikationer på virksomhedens udvikling. Bibrancher med en omsætning på under kr. (med risiko for, at information om miljømæssigt interessant biaktivitet ikke registreres). Endvidere er der mulighed for at virksomhederne har givet forkerte oplysninger, f.eks. at de opgiver ejers adresse i stedet for virksomhedens, eller at det er en forkert branchekode. Københavns Kommune Miljøkontrollen oplever, at CVR registret indeholder en del fejlregistreringer, hvorfor der er behov for en del merarbejde oven i CVR-søgningen. I Kommunen søgte man f.eks. efter et renseri, som man fandt i CVR under en taxavognmands CVR-kode. 3.2 Købmandsstandens OplysningsBureau A/S - KOB Købmandsstandens OplysningsBureau A/S (KOB) tilbyder virksomhedsoplysninger fra en detaljeret database over alle momsregistrerede virksomheder i Danmark. KOB modtager bl.a. data direkte fra CVR omfattende alle informationer nævnt i det forrige afsnit. Yderligere indhenter KOB oplysninger fra bl.a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Statstidende, TDC samt via interviews af alle virksomheder med over ti ansatte Gratis søgning via KOB Via KOB kan der gratis genereres en bruttoliste over alle virksomheder inden for et afgrænset område, f.eks. en vej eller et postdistrikt. Virksomhedssøgningen kan dog ikke afgrænses til virksomheder, der er nyetableret eller ændret inden for en given periode. Det vil sige, at kommunen selv skal gennemgå listen for ændringer ved at sammenholde med tidligere virksomhedssøgninger eller virksomhedsregistre i kommunen. Bruttolisten indeholder firmanavn, adresse og telefonnummer. Endvidere kan kommunen klikke videre på hver enkelt virksomhed og få oplysninger om CVR-nummer, branchekode, virksomhedsform og antal ansatte (hvis dette er oplyst af virksomheden). Gratis søgning foretages ved hjælp af rubrikken Firmasøgning på 13

14 3.2.2 Køb af oplysninger via KOB På kommercielle vilkår tilbyder KOB kommunerne forskellige indgange til databasen: Adgang til oplysninger for hele kommunen. Adgang til oplysninger specielt rettet mod teknisk forvaltning. Adgang til oplysninger rettet mod skatteforvaltningen. De mest relevante data som kan søges for et lokalområde er: Firmanavn og adresse, tlf. og fax. Lokalområde, amt og kommune. CVR og KOB-nr. Firmatype og branchekoder (DB03). Etableringsår. Antal ansatte og eksportområder. Datterselskaber med landekoder. Regnskabsdata, herunder nettoomsætning, bruttofortjeneste, resultat, skat, samlet balance, fire års væksttal, dækningsgrad mv. Grunde og bygninger. Kommunen kan søge på udvalgte oplysninger, f.eks. juridiske og adressemæssige ændringer eller virksomheder, der er oprettet inden for en afgrænset periode. Det er muligt at abonnere på udvalgte oplysninger på samme måde som hos CVR. Ringsted Kommune Ringsted Kommune har gennem et samarbejde med affaldsselskabet FASAN I/S modtaget kvartalsvis indrapporteringer fra KOB om antallet af virksomheder i kommunen. Kommunen har anvendt disse data til selektive udtræk og kontrol af egne registre. Ringsted Kommune overvejer dog fremover at få en automatisk opdatering af alle nye, nedlagte og ændrede virksomheder. Generelt kan det bedst svare sig at tegne et abonnement, der strækker sig over flere år. Yderligere oplysninger om økonomien ved at anvende KOB til at identificere nye virksomheder fremgår af bilag Begrænsninger ved KOB KOB tilbyder de samme oplysninger som CVR, plus en række virksomhedsspecifikke oplysninger som f.eks. regnskabsdata (der dog kan være ganske tidskrævende at gennemgå). På linje med CVR indeholder KOB dog ikke data om f.eks.: Fordelingen af driftstid på dag-, aften- og nattetimer. Ændringer og påbegyndelse af drift. Areal. 14

15 3.3 Krak Krak (www.krak.dk) er en offentlig tilgængelig søgemaskine, hvor der gratis kan indhentes oplysninger om eksisterende virksomheders navn, branchekode/-betegnelse, adresse og telefonnummer. (Andre oplysninger kan gives mod betaling). I den avancerede virksomhedssøgning kan der bl.a. søges på DB03-koder og på CVR- og P-numre. Krak modtager virksomhedsoplysningerne fra CVR og supplerer med oplysninger om - og webadresser, ansvarshavende person samt etableringsår (en frivillig oplysning for virksomheden). Krak kan bidrage på to måder til at skaffe oplysninger om nye virksomheder. Der kan genereres bruttolister over samtlige virksomheder inden for afgrænsede områder, f.eks. ud fra vejnavne eller postnumre, og resultatet kan så sammenlignes med det eksisterende virksomhedsregister. Eller der kan genereres lister over virksomheder inden for bestemte brancher, f.eks. på baggrund af gratis trækninger af nyetablerede virksomheder i CVR (se bilag 1). Ved sidstnævnte tilgang skal brugeren være opmærksom på, at branchekoden indtastes i feltet NACE, hvis koder er identiske med DB Begrænsninger ved anvendelse af Krak Krak giver som udgangspunkt oplysninger om virksomhedens navn, adresse og telefonnummer, idet , hovedbranche, CVR-nr og antal ansatte ligeledes kan oplyses ved at klikke videre på den identificerede virksomhed. Som CVR-registret giver Krak ingen oplysninger om: Omfanget af etableringen/ændringer. En fordeling af driftstiden på dag-, aften- og nattetimer. Tidspunktet for etablering, ændring eller påbegyndelse af drift. Virksomhedens areal. Omsætning og andre nøgletal, der kan give indikationer på virksomhedens udvikling. Eventuelle bibrancher/-aktiviteter. 15

16 4 Indhentning af oplysninger på anden vis Som supplement til søgningen i dataregistrene kan der indhentes information ad andre kanaler. 4.1 Oplysninger via tilsyn Tilsynsarbejdet vil også fremover være en central kilde til at fremskaffe oplysninger om nye eller ændrede virksomhedsforhold. Når den tilsynsførende alligevel er på tilsyn i et område, er det oplagt at kigge sig omkring og se, om der er dukket nye virksomheder op. Den tilsynsførende kan forespørge virksomheden om planer for fremtidige ændringer som en del af de rutinemæssige tilsyn, sådan at der kan skabes en dialog om hvilke informationer, virksomheden kan formidle til kommunen i denne sammenhæng 8. Den tilsynsførende kan, udstyret med virksomhedslister, systematisk bevæge sig gennem lokalområderne og registrere eventuelle ændringer. Dette kan eventuelt foregå i forbindelse med målrettede kampagner for udvalgte brancher eller geografiske områder. Københavns Kommune, Miljøkontrollen Miljøkontrollen tilrettelægger brancherettede kampagner, som de sidste tre år har været rettet mod autoværksteder. Hvert år er der i to geografiske områder blevet søgt efter autoværksteder ved hjælp af telefonbøger, KRAK, KOB og gade-op-og-gade-ned-tilsyn. Kampagnerne er en del af kommunens offentlighedsstrategi, hvorfor rekognosceringen kombineres med artikler og annoncer i de lokale aviser. Nye virksomhedsaktiviteter kan give anledning til gener for omboende. Ved behandling af klagesager bør miljøsagsbehandleren derfor være opmærksom på, om generne skyldes etablering af nye aktiviteter eller ændringer/udvidelser af bestående. 4.2 Oplysninger via den kommunale byggeafdeling Et veletableret samarbejde mellem kommunens miljøafdeling og byggeafdeling giver mulighed for, at miljøafdelingen automatisk får information om en virksomhed som anmelder eller søger om byggetilladelse. Ofte vil væsentlige produktionsmæssige ændringer blive registreret via byggeafdelingen, f.eks. ved ansøgning om nye udsugnings- eller kloakforhold. 8 Hvis kontakten til virksomheden har relation til spørgsmål om retssikkerhed, henvises til Miljøstyrelsens Vejledning om retssikkerhedsloven. Hvis tilsynsmyndigheden finder anledning til at kræve oplysninger i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 72, henvises til Miljøstyrelsens Håndhævelsesvejledning, vejledning nr. 12,

17 Hvor byggeafdelingen og miljøafdelingen er placeret fysisk tæt på hinanden, kan udveksling af informationer ske på mere uformel vis, men det anbefales at formulere en egentlig procedure for samarbejdet, sådan at informationsstrømmen ligger i mere faste rammer. I nogle kommuner får miljøafdelingen en udskrift af de daglige eller ugentlige indkomne byggesager og følger derefter op på de sager, der kan være miljømæssigt interessante. Det anbefales dog, at der foreligger en aftale med byggeafdelingen om, at miljøafdelingen altid får tilsendt information direkte, hvis byggesagsbehandleren vurderer, at sagen kan have miljømæssig interesse. Københavns Kommune, Miljøkontrollen Byggesagsvisitation En medarbejder gennemgår dagligt ca. 100 nye byggesager for at undersøge, om der er kommet nye virksomheder til kommunen, eller om der på eksisterende virksomheder er foretaget ændringer, som kræver opmærksomhed fra miljømyndigheden. 4.3 Oplysninger via affaldstransportører Et samarbejde med affaldstransportørerne om overlevering af data om affaldsmængder og -typer kan indgå i myndighedens arbejde med at identificere nye virksomheder eller ændrede virksomhedsaktiviteter. Affaldstransportører er forpligtet til at indberette og registrere affaldsdata, bl.a. vedrørende hvilke fraktioner der er hentet i hvor store mængder hos de enkelte kunder. Oplysningerne skal opbevares i minimum fem år. 4.4 Oplysninger via lokalaviser m.v. Nye virksomheder indrykker ofte annoncer i den lokale avis for at gøre opmærksom på deres eksistens, hvilket kan give miljøtilsynet information om etablering af virksomheder af miljømæssig interesse. Miljøcentret ROVESTA Den fælleskommunale miljøvirksomhed ROVESTA, der ejes af kommunerne i Roskilde Amt, Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt, gennemgår som en fast rutine lokalaviserne for virksomhedsannoncer og -artikler. Når medarbejderen, som varetager denne opgave, finder nyt, kontaktes kommunens tilsynsførende, der dernæst kontrollerer egne virksomhedslister. Også lokaltelefonbøger og forskellige web-søgetjenester som og kan anvendes til dette formål. 4.5 Samarbejde med eksternt miljøcenter Mange kommuner har udlagt tilsynet eller dele heraf til tredje part, f.eks. et eksternt miljøcenter, som ikke har de samme muligheder for samarbejde med byggesagsafdelingen i kommunen. Der kan derfor i disse tilfælde ligge en opgave for kommunen i at indhente og gennemgå oplysninger fra egne relevante afdelinger. Det er afgørende, at kommunen konkret vurderer hvilke oplysninger, der kan udveksles, og hvilke der er omfattet af persondataloven. Miljøcentrene har samme muligheder som kommunen for at indhente oplysninger via CVR. 17

18 Svendborg kommune I Svendborg Kommune forestår det fælleskommunale miljøcenter tilsynsarbejdet. Når kommunens byggeafdeling registrerer en ændring på en virksomhed, bliver byggesagen screenet af en miljømedarbejder i kommunen og videresendt til miljøcentret. Kommunens miljøafdeling sender desuden en opfordring til virksomheden om at lade sig registrere. Københavns Kommune, Miljøkontrollen Miljøkontrollen benytter fire forskellige metoder til at indhente oplysninger om virksomheder: 1. Opdagelse af nye virksomheder under tilsyn. Det er ikke usædvanligt, at nye virksomheder bliver opdaget, når der føres tilsyn i et område. 2. Brancherettede kampagner. Miljøkontrollen tilrettelægger brancherettede kampagner, som de sidste tre år har været rettet mod autoværksteder. Hvert år er der i to geografiske områder blevet søgt efter autoværksteder ved hjælp af telefonbøger, KRAK, KOB og gade-op-og-gade-ned-tilsyn. Kampagnerne er en del af kommunens offentlighedsstrategi, hvorfor rekognosceringen kombineres med artikler og annoncer i de lokale aviser. 3. Byggesagsvisitation. En medarbejder gennemgår dagligt nye byggesager for at undersøge, om der er kommet nye virksomheder til kommunen, eller om der på eksisterende virksomheder er foretaget ændringer, som kræver en miljøgodkendelse eller et påbud. 4. Udtræk fra statistisk afdeling. På baggrund af oplysninger fra CVR kan statistisk kontor i Københavns Kommune generere en rapport om nye og ophørte virksomheder (inkl. branchekode og adresse) inden for et angivet tidsinterval. 18

19 5 Administrationsprogrammer - GeoEnviron og MADS Kommunerne anvender forskellige administrationsprogrammer til at registrere miljøoplysninger i forbindelse med tilsynsarbejde, affaldshåndtering m.v. Programmerne er opbygget af moduler til kommunens myndighedsfunktioner samt nogle mere generelle moduler. De mest anvendte systemer er GeoEnviron og MADS 9. Med henblik på at lette arbejdet med at opdatere kommunernes virksomhedsregister til både GeoEnviron og MADS kan der købes henholdsvis et modul og en snitflade til at etablere et lokalt virksomhedsregister baseret på opdateringer fra CVR. 5.1 GeoEnviron GeoEnviron er opbygget i en struktur, hvor hvert modul knytter sig til et sagsbehandlingsområde. Der er således moduler til administration af affald, virksomhedstilsyn, vandområdet, jordforurening, byggesager, journal osv. Også opgaver, der går på tværs af områderne, kan administreres i GeoEnviron. GeoEnviron kan tilføjes seks moduler med særlig relevans for miljøområdet og med mulighed for f.eks. at opbygge et lokalt virksomhedsregister, som via intranettet kan bruges af kommunens øvrige afdelinger/forvaltninger. Miljøafdelingen kan dermed få information om f.eks. byggesager, der er tilknyttet en virksomhed. Via GeoEnvirons CVR modul kan data importeret direkte fra CVR indføres automatisk i de enkelte registre med besked om ændringer til brugeren (nytilkomne, ophørte og fraflyttede virksomheder). Information om de nytilkomne virksomheder kan herefter overføres til andre fagmoduler i systemet. Kommunerne bestemmer selv opdateringsintervallet efter aftale med CVR og der betales almindelig abonnementspris. Hvert ekstramodul kræver en licens, der knytter sig til selve brugeren. Den samlede pris afhænger dermed af antallet af brugere, der skal have licens. GeoEnviron kan integreres med andre edb-systemer, så der f.eks. kan udveksles data mellem GeoEnviron og kommunens egne journal- og GIS-systemer. 9 Der findes andre administrationsprogrammer, herunder Info Vision, der har stor lighed med MADS i pris og opbygning. Disse andre administrationsprogrammer er ikke yderligere behandlet i denne vejledning. 19

20 5.2 MADS MADS er som GeoEnviron opbygget i en modulær struktur, hvor hvert modul er tilknyttet et sagsbehandlingsområde, hvor virksomhedsspecifikke oplysninger kan registreres. MADS består af fire moduler med relevans for miljø, nemlig et virksomhedsmodul, et affaldsmodul, et vandmodul og et modul for forurenede grunde. Kommunen betaler for en grundlicens og derudover for det antal arbejdsstationer, der skal have adgang til systemet. Desuden betales et årligt gebyr for vedligeholdelse og service. Til grundmodulerne kan der købes en standardsnitflade til indlæsning af CVR oplysninger. Standardsnitfladen gør, at CVR oplysninger kan deles med andre og integreres i andre kommunale administrationsprogrammer. Det er endvidere muligt at indlæse virksomhedsoplysninger fra KOB i MADS. MADS kan integreres med andre edb-systemer, så der f.eks. kan udveksles data mellem MADS og kommunens egne journal- og GIS-systemer. 20

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag 17. december 2007 Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag udgør et repræsentativt udsnit af virksomheder Danmark. Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Screening af de BST-pligtige brancher

Screening af de BST-pligtige brancher Screening af de BST-pligtige brancher Screening af virksomheder sker i henhold til branchekoderne i de brancher, som virksomhederne tilhører, og inden for de perioder der fremgår nedenfor. Ved afgrænsning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet, den

Miljø- og Fødevareministeriet, den UDKAST til Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug I medfør af 88, stk. 1 og 2 og 92 i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ophæves 02/06 2012)

Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ophæves 02/06 2012) Side 1 af 11 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Hyppige brugsscenarier

Hyppige brugsscenarier Hyppige brugsscenarier Indhold 1. Virksomhed som ønsker at henvende sig til nye potentielle kunder 2. Bruger som ønsker at abonnere på hele CVR databasen og modtage opdateringer 3. Bruger som kun er interesseret

Læs mere

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9.

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Side 1 af 5 Indtjeningen Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Datagrundlag Kilder Kilde til afkastningsgraden er Købmandstandens Oplysningsbureau

Læs mere

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v.

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. BEK nr 1417 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1200-00089 Senere ændringer

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder

Miljølovgivningen. Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Hvilke miljøregler gælder for virksomheder Miljølovgivningen Program Præsentation Lovstof Miljøgodkendelse Forureningsbegrænsning Grønt regnskab Uheld Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning. CM Industrilakering ApS Industrivej 1 8870 Langå Miljø og teknik Natur og miljø Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon +45 24 20 36 93 Telefax +45 89 15 16 60 dorthe.dahl@randers.dk www.randers.dk 25. april

Læs mere

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Dato: 6. oktober 2003 Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Sammendrag Analysen af de erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse viser, at Den overvejende andel

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Hvorfor skal jeg betale erhvervsaffaldsgebyr i 2013? Folketinget har besluttet, at alle landets kommuner skal opkræve affaldsgebyrer fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk I medfør af 4 a, stk. 1 og 2, 11, stk. 4, 5 og 7, 16, stk. 2, 16 a, 18, stk. 3, 20, stk. 2, og 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister,

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader LBK nr 994 af 09/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Indledning (max 1500 Ved begyndelsen af 2012 var der 379 i vores tilsynsregister,som er omfattet af tilsynsaftalen

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Affaldsdata- systemet 2. Affaldsdatasystemet (kap 13) Oplysninger fra 2010 skal indberettes til Affaldsdatasystemet. Kan indberettes fra april 2010. Affaldsdatasystemet

Læs mere

Aktører, som håndterer affald, skal indberette - Anlæg, indsamlere, importører/eksportører og nogle gange affaldsproducenter

Aktører, som håndterer affald, skal indberette - Anlæg, indsamlere, importører/eksportører og nogle gange affaldsproducenter den 23. marts 2011 REFERAT 1. KORT OM DEN NYE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Indledningsvist blev der gjort opmærksom, at der var kommet en ny affaldsbekendtgørelse (BEK nr 224 af 07.03.2011). Nedenstående oversigt

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Antallet af konkurser falder igen

Antallet af konkurser falder igen PRESSEMEDDELELSE De mørke skyer over dansk erhvervsliv er ved at lette: Antallet af konkurser falder igen 4. august 20 I juli måned er 457 virksomheder gået konkurs. Det er dermed anden måned i træk, at

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Side 1 af 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn STRUER Indledning (max 1500 Struer Kommune beretter herved om kommunens miljøindsats af og tilsyn med overholdelsen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 017-00 Indhold Indledning... 3 1. Geografisk område... 3. Væsentlige miljøproblemer... 3 3. Tilsynsindsatsen i 017-00... 4 4. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder... 5 Bilag 1 -

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (max 1500 Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2010 omhandler kommunens miljøindsats ved varetagelsen af myndighedsopgaver

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

Nye GeoEnviron moduler. Udvidelse af Virksomhedstilsyn. Udvidelse af Lokalitetsmodulet. - Tilpasning til den nye Jordforureningslov,

Nye GeoEnviron moduler. Udvidelse af Virksomhedstilsyn. Udvidelse af Lokalitetsmodulet. - Tilpasning til den nye Jordforureningslov, NUMMER 6 OKTOBER 2000 Nye GeoEnviron moduler Med GeoEnviron version 4 følger frigivelsen af flere nye moduler og en lang række nye faciliteter, som vil medvirke til at lette den daglige sagsbehandling.

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Forudsætningerne for beregningsgrundlaget i 2006 er herefter fastlagt således:

Forudsætningerne for beregningsgrundlaget i 2006 er herefter fastlagt således: Bilag 7 Bilag: Fastsættelse af gebyrer for 2006 På baggrund af resultaterne fra brugerundersøgelserne på genbrugsstationerne foreslås gebyret for 2006 fastsat ud fra ændrede beregningsprincipper, der fortsat

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af Indberetning af godkendelses - tilsynsindsatsen med i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.5 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade 29 1401 København K Tlf. 72 54 81 81

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15. september 2016 CVR-nummer 55 13 30 18 edoc TS-journal nr. edoc GS-journal nr. 13/020988 (Miljøsagsnr.: 2968

Læs mere

Vejledning til at søge om fritagelse

Vejledning til at søge om fritagelse Vejledning til at søge om fritagelse Læs venligst følgende vejledning inden du søger! Når du klikker på Du kan søge fritagelse her kommer du ind til vores webbaserede fritagelsessystem. Inde i systemet

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (max 1500 Syddjurs Kommune varetager miljøtilsyn med knap 200, som er omfattet af regler om minimumsfrekvenser

Læs mere

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Side 1 af 5 Åben i Word Tilsyn med r eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/3 Kommunenavn Horsens Indledning (max 1500 Aktiviteten har været stor i Kommunens industriteam i. Godkendelser af nyetablerede

Læs mere

Kommunen mindede virksomheden om at

Kommunen mindede virksomheden om at Helsingør Jern og Metalhandel ApS Att.: Jesper Olsen Info@hjmrecycling.dk flindt@miljodk.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del)

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 477 Offentligt Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Læsevejledning I tabellens 1. kolonne findes brancheteksten for de brancher,

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.11.2015 CVR-nummer 34076456 P-nummer 1017318531 Virksomhed Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S Adresse

Læs mere

Tilsynsberetning 2009

Tilsynsberetning 2009 Tilsynsberetning landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1. Ressourcer i...4 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug.. 4 1.2 Tilsyn og opfølgende

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere