Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Byrets Handlingsplan 2015"

Transkript

1 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen Kort om Københavns Byret Byrettens organisation Overordnet handlingsplan for Danmarks Domstole Overordnet handlingsplan for Danmarks Domstole Korte sagsbehandlingstider Udfordringerne ved målsætningen LEAN Telefonforkyndelse Digital forkyndelse Produktivitet Straffesager Domsmandssager Civile sager Fogedsager Dødsboskiftesager Konkret målsætning Straffesager Civile sager Fogedsager Dødsboskiftesager Mere ensartethed i opgaveløsningen Manualer Ensartet behandling af nye sagskomplekser LEAN-civil LEAN-straf Ny brugerflade til Intranettet Tidssvarende kommunikation Oplysninger til borgerne om byretten Oplysninger til samarbejdspartnere, brugere og journalister Kommunikation med domsmænd og advokater Digital afsendelse i civile sager Digital afsendelse i straffesager AV-udstyr, Digitale retsmøder og videokonferenceudstyr Mobile arbejdspladser i fogedretten Underskriftskravets ophævelse En attraktiv arbejdsplads Trivselsundersøgelsen De fysiske rammer Trivsel i øvrigt Service og sikkerhed Side 2 af 31

3 1. Introduktion til handlingsplanen Dette er Københavns Byrets overordnede handlingsplan for Handlingsplanen. Handlingsplanen indledes med en kort præsentation af København Byret som organisation. Dernæst følger en præsentation af Danmarks Domstoles overordnede mål for og de specifikke indsatser og fokusområder for Danmarks Domstole i 2015, der er fastsat på landsplan. De overordnede mål, fokusområder og indsatsområder danner rammen for Handlingsplanen, og Handlingsplanens enkelte emner, bliver dernæst introduceret efter samme systematik og opbygning som de overordnede mål, indsats- og fokusområder. Københavns Byret har pga. sin størrelse valgt at udforme en generel handlingsplan for hele huset. Denne handlingsplan udmøntes konkret i de enkelte afdelinger og sektioner med en lokal handlingsplan med mål og delmål for den enkelte afdeling og sektion. Side 3 af 31

4 2. Kort om Københavns Byret Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og Tårnby kommuner. I retskredsen bor ca indbyggere. Byrettens præsident har det øverste ansvar for administrationen af retten. I byretten er foruden retspræsidenten ansat ca. 60 jurister fordelt med 41 dommere og ca. 20 retsassessorer og dommerfuldmægtige samt ca. 140 ikke-jurister fordelt mellem kontorfunktionærer, vagtmestre, portnere, servicemedarbejdere, IT-medarbejdere, elever og jobtrænere. Københavns Byret behandler civile sager og straffesager, skiftesager, notarialforretninger og fogedsager. Side 4 af 31

5 3. Byrettens organisation Det er Byrettens vurdering, at de organisatoriske tiltag, Københavns Byret har iværksat for at sikre en forsvarlig og hensigtsmæssig drift, fungerer. Byrettens organisationsmodel åbner mulighed for at fremme kvalitet i kraft af videndeling og specialisering i sektionerne og afdelingerne samtidig med, at modellen åbner mulighed for en hensigtsmæssig afvikling af såvel de meget store flerdommersager, som et meget betydeligt antal mindre sager, f.eks. bødesager. Organisationen er dynamisk, således at det løbende overvejes, om opgaverne ligger mest hensigtsmæssigt både i afdelinger/sektioner og afdelinger/sektioner imellem. Byrettens organisation pr. 1. marts 2015 fremgår af nedenstående diagram: Side 5 af 31

6 4. Overordnet handlingsplan for Danmarks Domstole Handlingsplanen for Danmarks Domstole opregner den overordnede målsætning for retterne i perioden 2013 til Københavns Byret er omfattet af disse overordnede målsætninger. Målsætningerne er: Korte sagsbehandlingstider herunder bl.a. ved at sætte fokus på mulighederne for at - øge fleksibilitet og mobilitet i domstolssystemet - effektivisere retsplejen - optimere sagsgangene i samarbejde med brugerne Mere ensartethed i opgaveløsningen herunder bl.a. ved at sætte fokus på at - kortlægge retternes forskellighed på udvalgte områder - udarbejde fælles standarder og rutiner på områder, hvor det er vigtigt for brugerne - etablere gode rammer for vidensudveksling Tidssvarende kommunikation herunder bl.a. ved at sætte fokus på at - udbrede kendskabet til domstolenes rolle og arbejdsopgaver - fortælle om domstolenes afgørelser - sikre tidssvarende og forståelige breve og afgørelser Side 6 af 31

7 Fortsat være en attraktiv offentlig arbejdsplads herunder bl.a. ved at sætte fokus på at - sikre kvalificerede ansøgere til alle stillinger - sikre dygtige og kompetente ledere - arbejde for udvikling, udfordringer og ansvar til den enkelte medarbejder - arbejde for høj medarbejdertilfredshed - udbrede kendskabet til domstolene som arbejdsplads Læs mere om Danmarks Domstoles mål HER Københavns Byrets Handlingsplan er opbygget, så de enkelte tiltag er beskrevet under samme overskrifter som Danmarks Domstoles overordnede målsætning. Side 7 af 31

8 5. Overordnet handlingsplan for Danmarks Domstole 2015 Der udarbejdes årligt en handlingsplan for Danmarks Domstole, som koncentrerer sig om specifikke fokusområder og indsatsområder under den overordnede målsætning. Der er enighed på landsplan om, at handlingsplanen for Danmarks Domstole 2015 særligt bør fokusere på følgende områder: A. Kvalitet gennem videndeling (2014 og 2015) B. Digitale retsmøder (2014 og 2015) C. Den digitale retsproces ( ) D. Ret- og forligsmægling (2015 og 2016) E. Styrkelse af it-organisering og kompetencer i retterne (2015 og 2016) F. Sikkerhed Kvalitet gennem videndeling har til formål at arbejde med kvalitet gennem systematisk videndeling på tværs af Danmarks Domstole og dermed bidrage til den faglige udvikling. Retterne kan bidrage lokalt i deres handlingsplaner med at løfte denne indsats ved at gennemføre egne lokale eller regionale tiltag, der styrker videndeling i hverdagen, samt bidrage ved at forfatte videndelingstekster til de juridiske arbejdsgrupper. Digitale retsmøder har til formål at understøtte afvikling af digitale retsmøder. Fokusområdet bidrager til en modernisering af retternes arbejdsgang og muliggør hurtigere afvikling af retsmøder, når processkrifter og bilag er digitalt tilgængelige. Retterne kan bidrage til at fremme udbredelsen af digitale retsmøder, ved at flere dommere og superbrugere kommer på kursus, ved indretning af yderligere digitale retssale og ved at identificere bedste praksis for afvikling af digitale retsmøder. Den digitale retsproces, hvis formål er at etablere mulighed for digital kommunikation i civile sager med eksterne parter via en portal, digital sagsbehandling og digital betaling af retsafgifter. Målet er at levere digitale sager fra start til slut. Endvidere at oprette mobile arbejdspladser. Retterne kan bidrage i deres handlingsplaner ved at ibrugtage de nuværende Side 8 af 31

9 digitale værktøjer. Styrelsen sørger for anskaffelse af udstyr, men retterne kan desuden bidrage ved at sikre den bedst mulige implementering. Ret- og forligsmægling har til formål at udbrede kendskabet til rets- og forligsmægling som alternativer til domsafsigelser eller kendelser ved retterne. En øget brug af tvistløsning inden hovedforhandlingen forventes at kunne give kortere sagsbehandlingstider samt bedre løsninger. Formålet er, at ansatte i retterne kan opnå eller videreudvikle kompetencer til at vejlede parterne om muligheden for konfliktløsning. Styrkelse af it-organisering og -kompetencer i retterne skal ske gennem uddannelse. Formålet med fokusområdet er at understøtte, at brugen af it i retternes dagligdag fungerer bedst muligt, og at domstolene får mest mulig nytte af investeringer i ny it. Sikkerhed er altid et indsatsområde, men indsatsen vil fylde særligt meget i 2015 og Formålet er, at der skal skabes sammenhæng, opmærksomhed og forankring af begrebet sikkerhed. Der skal etableres en sikkerhedsorganisation, som har det overordnede ansvar for sikkerheden ved de danske domstole. Derudover vil der være sikkerhedsmæssige tiltag som bl.a. adgangskontrol og risikovurdering. Der vil ydermere blive udarbejdet en beredskabsplan, og der vil være fokus på uddannelsesindsatsen ift. konflikthåndtering. Side 9 af 31

10 6. Korte sagsbehandlingstider Københavns Byret kan helt tilslutte sig målene om korte sagsbehandlingstider. Det er de seneste år lykkedes at nedbringe sagsbehandlingstiderne i en række sagstyper., jf. nedenfor under pkt. 7. I takt med at byretten afvikler stadig flere ældre sager, vil sagsbehandlingstiderne kunne falde yderligere. For nogle sagstyper er det på grund af sagernes karakter ikke muligt generelt at forkorte gennemløbstiderne, og målsætningerne har derfor betydelige udfordringer. Udfordringerne ved målsætningen Fra politisk side er der fastsat en målsætning om, at alle alvorlige voldssager, voldtægtssager og våbenlovssager, hvor der nedlægges påstand om ubetinget frihedsstraf, skal behandles af domstolene inden 37 dage. Københavns Byret er helt enig i, at det er positivt at have en målsætning om en kort sagsbehandlingtid i disse sager, men vi må desværre konstatere, at det ikke er muligt at leve op til den konkrete politiske målopfyldelse om, at 100% af de nævnte sager behandles inden for 37 dage. For at opfylde en sådan målsætning for de særlige voldssager skal en række faktorer være opfyldt. Bl.a. skal byretten, anklagemyndigheden og forsvarerne have tid i deres kalendere til at møde samtidig på et givet tidspunkt for afholdelse af hovedforhandlingen inden 37 dage. Byretten har i alle sagerne kunnet tilbyde tider inden for fristen på 37 dage, men desværre har der langt fra i alle situationer været et tidspunkt, hvor den forsvarer, der her været beskikket, har haft tid i sin kalender. Selvom hovedforhandlingen har kunnet berammes med alle aktørerne inden for 37 dage, sker det i en del tilfælde, at politiet ikke har kunnet forkynde tilsigelsen til retsmødet for den tiltalte og vidnerne. Hvis ikke tilsigelsen er forkyndt, og den pågældende som følge heraf ikke møder op, skal retsmødet ofte udsættes, og fristen på 37 dage springer. Selvom politiet har forkyndt tilsigelsen, sker det desværre også hyppigt, at den tiltalte, eller et af vidnerne, alligevel udebliver fra det berammede retsmøde, således at politiet skal anholde og fremstille den pågældende. Det er i den forbindelse ikke i en storby realistisk at forvente, at politiet kan køre ud og finde den pågældende i løbet af få timer, hvorfor sager også i den situation ofte udsættes og omberammes med deraf følgende længere sagsbehandlingstid. Endelig kan det være påkrævet at udsætte sager, hvis det ikke har været muligt for politiet at fremskaffe de fornødne erklæringer vedrørende f.eks. tekniske beviser og personlige oplysninger m.v. til brug for sagen. Side 10 af 31

11 Det vil fortsat være af afgørende betydning, at der er fokus på løbende at forbedre opfyldelsen af de politisk opstillede målsætninger for sagsbehandlingstiden i både volds- og voldtægtssager. I 2015 vil vi drøfte med politiet, hvordan vi kan udbygge samarbejdet omkring forhåndsberammelser og afvikling af større straffesager. Byretten vil i 2015 fortsat løbende holde møder med byrettens Stævningsmandstjeneste og Københavns Politis Eftersøgningsafdeling med henblik på at forbedre forkyndelsesprocedurerne. En faktor, der fortsat vil påvirke byrettens sagsbehandlingstider også i 2015, er det store antal tunge civile sager, der tidligere var 1. instanssager i landsretten, og som ved domstolsreformen blev henlagt til at begynde i byretten ofte som 3-dommersager, der er meget ressourcetunge for byretten. En anden faktor, der vil påvirke sagsbehandlingstiden i 2014 og 2015 er gennemførelsen af Pusherstreet-sagerne, som både i forbindelse med varetægtsfængslingerne, fristforlængelserne og sagernes gennemførelse, har trukket store resurser. Endelig kan der for visse sagstypers vedkommende være behov for at justere målsætningerne, idet målene i praksis har vist sig at være urealistiske på grund af forhold, retterne ikke er herre over, f.eks. forelæggelse for Retslægerådet eller Arbejdsskadestyrelsen, vanskelig forkyndelse m.m. Disse ofte meget langvarige sager påvirker den gennemsnitlige sagsbehandlingstid så meget, at den ikke længere er retvisende for det store flertal af sager. LEAN Med henblik på at reducere sagsbehandlingstiderne i de civile sager, nedsatte Københavns Byret en projektgruppe, der har gennemgået den typiske sagsgang for en civil sag. Flere af projektgruppens forslag blev gennemført i slutningen af 2013, mens de resterende forslag blev vedtaget og gennemført i Københavns Byret har endvidere nedsat en projektgruppe vedrørende domsmandssager og store straffesager (eksempelvis nævningesager, sager af mere end 5 dages varighed eller sager med 3 eller flere tiltalte) med henblik på bl.a. at nedsætte berammelsestiderne. Projektgrupperne har arbejdet videre i Projektgruppen vedrørende domsmandssager forventes således at komme med deres forslag primo Projektgruppen vedrørende store straffesager har i 2014 samlet erfaringer fra afviklingen af de store Pusherstreet-sager. Projektgruppen forventer således at komme med et oplæg i første halvdel af Telefonforkyndelse Den 1. juli 2013 trådte nye regler vedrørende forkyndelse, herunder telefonforkyndelse, i kraft. Telefonforkyndelser har til formål bl.a. at være med til at reducere sagsbehandlingstiderne. På baggrund af erfaringer med telefonforkyndelser i 2013 og første halvår 2014 blev det besluttet at iværksætte et pilotprojekt, hvor byretten i stedet for at ringe til en part ville forsøge at sende ringemeddelelser til e-boks og bede parten ringe ind til byretten med henblik på at telefonforkynde sagen. De foreløbige erfaringer fra pilotprojektet har været så gode, at det er blevet besluttet at udbrede ringemeddelelsen til e-boks til hele byretten i Side 11 af 31

12 Digital forkyndelse Den 1. februar 2015 træder der nye regler i kraft for digital forkyndelse. Det vil herefter være muligt at forkyndelse en meddelelse ved digital fremsendelse til e-boks, hvis adressaten bekræfter modtagelsen. Københavns Byret vil derfor i starten af 2015 begynde at forkynde via e- Boks. Side 12 af 31

13 Januar Januar Januar Januar 7. Produktivitet Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole fremgår af strategien i Danmarks Domstole - for ret og retfærdighed. Herudover fastsætter Københavns Byret en lang række interne mål om sagsbehandlingstider, produktion, produktivitet og sagsbeholdning specielt inden for byrettens fire kerneområder civil-, straffe-, foged- og skifteret, hvor byretten kan sammenligne sig med øvrige byretter. Målet er samtidigt at styrke ejerskabet til mål og resultater ved Københavns Byret, hvilket bl.a. sker ved udfærdigelse af interne månedlige statistikker. Straffesager Antallet af modtagne straffesager i 2014 har været jævnt fordelt hen over året med en stigende tendens i slutningen af året. Det er i 2014 ikke helt lykkedes for byretten at fastholde et mindre antal verserende sager, idet der har været en stigning bl.a. som følge af afviklingen af flere omfattende og større narkosager. Der vil også i 2015 være fortsat fokus på antallet af verserende sager Alle straffesager Modtagne straffesager Verserende straffesager Side 13 af 31

14 Januar Januar Januar Januar Domsmandssager Byretten har hen over de seneste år haft en markant stigning i produktiviteten, hvilket bl.a. har reduceret antallet af verserende sager. I 2010 havde Københavns Byret således på et tidspunkt over verserende domsmandssager. Dette antal sager blev i 2012 og 2013 nedbragt til under 600 sager, og hvor antallet af modtagne domsmandssager i perioden samtidigt var konstant. I 2014 ses en stigning i antallet af verserende domsmandssager, hvilket bl.a. kan tilskrives, at byretten har afviklet 7 større narkosager med mere end 80 tiltalte Domsmandssager Modtagne domsmandssager Verserende domsmandssager Side 14 af 31

15 Januar Januar Januar Januar Civile sager Antallet af modtagne civile sager er steget i 2014, hvilket bl.a. beror på de såkaldte flysager. Det er derfor i modsætning til 2013 ikke i 2014 lykkedes at nedbringe antallet af verserende civile sager. Det er dog forsat målet at nedbringe sagsbehandlingstiden, og det gør sig også gældende i Civile sager Modtagne sager Verserende sager I statistikken for civile sager indgår også de tunge civile sager. Byretten modtager fortsat mange tunge civile sager, som tidligere begyndte i landsretten. Der er tale om sager, hvor der skal bruges langt flere resurser, og ofte langt flere retsdage, end på gennemsnitlige civile sager. Der er 2014 modtaget over 200 tunge civile sager, som tidligere var 1. instanssager i Landsretten. Side 15 af 31

16 Januar Januar Januar Januar Fogedsager På fogedområdet er stigningen af antallet af modtagne sager stoppet og på det seneste afløst af et mindre fald. Fokus har i en længere periode været på at nedbringe sagsbehandlingstiden og dermed antallet af verserende sager. Det går den rigtige vej, og fokus på hurtigere gennemførelse af sagerne vil fortsætte i Alle fogedsager Modtagne sager Verserende sager Side 16 af 31

17 Januar Januar Januar Januar Dødsboskiftesager På dødsboskifteområdet er antallet af modtagne sager nogenlunde konstant, og der er løbende arbejdet med at nedbringe antallet af verserende sager. Der er bl.a. indført øget brug af telefonmøder. Der vil i 2015 blive arbejdet på yderligere at nedbringe gennemløbstiden. Dødsboskiftesager Modtagne sager Verserende sager Side 17 af 31

18 8. Konkret målsætning 2015 Med henblik på en konkret udmøntning af det overordnede mål om korte sagsbehandlingstider er der i 2014 i samarbejde med retterne foretaget en revision af de hidtidige mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved byretterne. Domstolsstyrelsens bestyrelse har besluttet 13 mål, der omfatter straffesager, civile sager, fogedsager og skiftesager. Det er en forenkling sammenlignet med de tidligere mål. Herudover vil der blive fokuseret på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de bedste 80 pct. af sagerne. Som eksempel kan nævnes, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 80 pct. bedste domsmandssager var på ca. 50 dage i Det tilsvarende tal for alle afsluttede sager var 115 dage. Side 18 af 31

19 Straffesager For straffesagerne er udfordringen særlig stor for nævningesagerne. Der vil i 2015 være fokus på at nå det sidste stykke til opfyldelse af målene, men der en række forsinkende faktorer, som domstolene ikke er herrer over. Byretten vil i samarbejde med anklagemyndigheden og forsvarerne i 2015 bl.a. sikre forhåndsberammelse af de store arrestantsager. På de øvrige typer straffesager ligger gennemløbstiden over målsætningerne. Byretten vil fastholde og i det omfang, det er muligt, forbedre gennemløbstiderne for de øvrige sagstyper i Alle almindelige straffesager Resultat 2014 Målsætning Under 2 mdr. 80% Nævninge- og domsmandssager (hovedforhandlede) Under 4 mdr. 72% Tilståelsessager og sager uden domsmænd Under 4 mdr. 75% Nævningesager Under 4 mdr. 14,3% 60% Under 6 mdr. 33,3% 80% Domsmandssager Under 3 mdr. 60,4% 65% Under 6 mdr. 85,4% 90% Sager uden domsmænd Under 2 mdr. 89,4% 65% Under 6 mdr. 96,8% 95% Tilståelsessager Under 2 mdr. 60,3% 62% Under 6 mdr. 90,5% 90% Særlige voldssager Under 37 dage 38% 60% Under 2 mdr. 47,9% 70% Voldtægtssager Under 37 dage 0% 55% Under 2 mdr. 20% 75% Side 19 af 31

20 Civile sager Vi forventer i 2015, at de allerede og tidligere gennemførte tiltag vil betyde, at sagerne afsluttes i overensstemmelse med Danmarks Domstoles overordnede målsætning for Resultat 2014 Alle sager (alm. sager, boligretssager, småsager, påbud- og forbudssager) Målsætning under 6 mdr. 64,9% 70% 70% Under 12 83,1% 85% 85% Alm. sager og boligretssager (hovedforhandlede) under 15 mdr. 62% Småsager (hovedforhandlede) under 9 mdr. 65% Forældremyndighed og ægteskabssager Under 6 mdr. 80% Tunge alm. sager Under 15 mdr. 40,8% 45% Under 18 mdr. 51,7% 60% Øvrige sager Under 12 mdr. 52,1% 60% Under 15 mdr. 67,7% 72% Alle sager Under 6 mdr. 64,9% 70% Under 12 mdr. 83,1% 85% Ægteskabssager Under 4 mdr. 43,3% 56% Under 6 mdr. 71,1% 83% 1) Ved tunge alm. sager forstås sager, hvor sagsværdien overstiger 1 mio. DKK, hvor der er tale om en forvaltningssag eller sager, hvor der har fundet kollegial dommerbehandling sted. Side 20 af 31

21 Fogedsager På fogedområdet er sagsbehandlingstiden forbedret. I 2014 er målopfyldelsen på de særlige fogedsager - afsluttet under 2 og 4 måneder - væsentligt forbedret og tæt på den fastsatte målsætning. Der er stadig plads til forbedringer, og de seneste tiltag, der ikke er slået fuldt ud igennem i 2014, forventes at gøre det i Alm. fogedsager og betalingspåkrav Resultat 2014 Målsætning under 3 mdr. 80% Særlige fogedsager Under 2 mdr. 76,1% 80% 80% Under 4 mdr. 95,3% 97% Betalingspåkrav Under 2 mdr. 53,8% 55% Under 4 mdr. 81,5% 85% Tvangsautioner Alle sager Resultat 2014 Målsætning under 5 mdr. 80% Dødsboskiftesager På skifteområdet er resultatet på såvel sagsbehandlingstiden som målopfyldelsen bedre end de fastsatte målsætninger for Udlæg af bo Resultat 2014 Målsætning under 2 mdr. 80% Boudlæg under 2 mdr. 95% 85% Uskiftet bo under 2 mdr. 91% 80% Privat skifte Under 3 mdr. 95% 70% Forenklet privat skifte Under 3 mdr. 96% 85% Side 21 af 31

22 9. Mere ensartethed i opgaveløsningen Her gennemgås de mål for Københavns Byret, der relaterer sig til mere ensartethed i opgaveløsningen. Manualer Københavns Byret har på grund af sin størrelse et behov for også internt i organisationen at sikre, at der i sektionerne er en ensartet administrativ behandling af sagerne. Byrettens medarbejdere har udarbejdet manualer for behandlingen af de forskellige typer sager. Det er afgørende, at manualerne anvendes, og de skal derfor være let tilgængelige, samt at de løbende ajourføres. Byretten vil derfor i 2015 arbejde med en ny model for, hvorledes det sikres, at manualerne løbende ajourføres, ligesom der arbejdes på en oversigt på det nye intranet, så manualerne let kan findes frem. Ensartet behandling af nye sagskomplekser Byretten modtager lejlighedsvis et større antal sager vedrørende et fælles specifikt juridisk problem. Det kan være civile sager om overdragelse af kolonihaver, erstatning pga. forsinkede eller aflyste fly eller straffesager om kørsel i hashpåvirket tilstand. Byrettens dommere og øvrige jurister vil også i 2015 på byrettens intranet samle afgørelser i sådanne sagskomplekser, så sagerne behandles efter ensartede principper. Byretten har aftalt en model med Østre Landsret og Højesteret for, hvordan et udsnit af sagerne fra sagskomplekser kan fremmes bedst muligt til endelig dom. Det er håbet, at der derved hurtigt kan skabes præcedens i især nye typer af sagskomplekser. LEAN-civil Der blev i 2013 iværksat et lean-projekt vedrørende behandling af civile sager i samarbejde med Bedste Praksis. Projektgruppen sammensatte sig med medarbejdere på tværs af sektionerne og afdelingerne. Projektgruppen afsluttede i 2014 sit arbejde med implementering af fase 2 og 3. Som afslutning på projektet blev der endvidere nedsat et underudvalg for henholdsvis almindelige civile sager og småsager, som skal sørge for, at manualerne er ajourført med de seneste ændringer. Side 22 af 31

23 LEAN-straf I 2013 blev der endvidere iværksat et lean-projekt vedrørende behandlingen af straffesager. Projektgruppen bestod af medarbejdere fra sektion 1. Projektet gennemgik den typiske sagsgang for domsmandssager og store straffesager (eksempelvis nævningesager, sager af mere end 5 dages varighed eller sager med 3 eller flere tiltalte). Målet med projektet var kortere berammelsestider, samt at skabe mere ensartethed i sagsbehandlingen. Projektgruppen afleverede i efteråret 2013 en række forslag, der kan være med til at sikre en hurtigere berammelse og en mere ensartethed i sagsbehandlingen. I 2014 blev der nedsat en projektgruppe med deltagelse af alle sektioner. Den udvidede projektgruppe drøftede forslagene vedrørende domsmandssager fra den oprindelige projektgruppe. Den udvidede projektgruppe vil i 2015 komme med et oplæg til en række forslag til gennemførelse i hele byretten. Med hensyn til behandlingen af de store straffesager og nævningesager, blev der endvidere i 2014 nedsat en særskilt projektgruppe på tværs af sektionerne og afdelingerne, hvor nye modeller for berammelse og afvikling af de store straffesager blev drøftet. I efteråret begyndte afviklingen af de store Pusherstreet-sager. Det blev i den forbindelse besluttet at tilknytte en koordinator til disse sager, således at erfaringer med den praktiske afvikling af sagerne kunne indsamles til brug i det videre arbejde med en hensigtsmæssig model af afvikling af de store sager. I 2015 vil arbejdet hermed fortsætte, og det er målet i foråret 2015, at gruppen skal arbejde videre og komme med en endelig indstilling til en model, der sikrer en hurtigere berammelse og en bedre udnyttelse af retssalene samt en øget service. Manualerne vedrørende behandlingen af straffesager vil i 2015 blive gennemgået og revideret i forbindelse med vedtagelsen og implementeringen af nye forslag vedrørende domsmandssager og store straffesager. Ny brugerflade til Intranettet I 2014 fik alle retter nyt Intranet, der på mange områder adskilte sig fra det eksisterende. Løsningen er baseret på Sharepoint 2013, som giver mange nye tekniske muligheder. Fremover vil retterne i højere grad have adgang til hinandens vidensmateriale, hvilket giver mange fordele i forhold til videndeling. Manualer, arbejdsvejledninger, praksisnotater mv. vil således nemt kunne fremsøges og bruges af de ansatte ved én ret, selvom de er udarbejdet af en anden ret. Byretten vil i 2015 arbejde videre med mulighederne i det nye intranet. Side 23 af 31

24 10. Tidssvarende kommunikation Oplysninger til borgerne om byretten Byretten har en stor opgave med at videregive oplysninger om, hvordan retssystemet i Danmark fungerer. Mange mennesker tror, at det danske retssystem virker som det, der beskrives i amerikanske film. Københavns Byret modtager dagligt gæster, ofte i form af besøg af skoleklasser og foreninger m.fl., der ønsker at overvære retsmøder. Der gennemføres i gennemsnit mindst en rundvisning om ugen i Københavns Byret. Det kan være for udenlandske besøgende, foreninger, skoleklasser m.fl. Vi modtager også delegationer fra en række udenlandske domstole. Vi har medvirket ved udarbejdelsen af undervisningsmateriale samt produceret en flot folder, der dels beskriver bygningen, dels beskriver byrettens arbejde. Vi har endvidere lavet et klassesæt, der kan uddeles ved skolebesøg mv. "Kend din ret" Hvert år deltager byretten i Kulturnatten, hvor ca mennesker besøger os. Til brug herfor har retten lavet diverse plancher, der beskriver retssystemet og C.F. Hansens smukke Domhus. Vi har sammen med Københavns Politis kriminalpræventive afdeling indspillet en film med en sag om gadevold, der viser et overfald og den følgende retssag. Det er muligt at få lov at fungere som domsmand, idet tilhørerne via et særligt system kan stemme om straffens størrelse. Det er endvidere tanken, at filmen skal vises i diverse skoler for de ældste klasser. Vi har stillet dommerkræfter til rådighed for projektet. Der er allerede planlagt undervisningsforløb med bl.a. Gefion Gymnasium. Vi er glade for bl.a. på denne måde at give mange mennesker et mere indgående indblik i, hvordan retssystemet virker. Dette er utvivlsomt medvirkende til at sikre en høj tillid til domstolenes arbejde. Oplysninger til samarbejdspartnere, brugere og journalister Der vil også i 2015 blive afholdt møder med kontaktudvalget for advokaterne i Kreds 1 og 2, med de beneficerede forsvarere, Kriminalreporterforeningen, Københavns Politi, Statsadvokaturen m.fl., hvor vi drøfter de forskellige gruppers oplevelser som brugere af byretten, og hvor forslag og tiltag til forbedringer drøftes. Møderne afholdes løbende og er et led i bestræbelserne på at imødekomme brugerne, hvor det er muligt. Vi har endvidere en indgående information om bl.a. byrettens bygninger og opgaver på vores hjemmeside. Der er også en Side 24 af 31

25 mere detaljeret orientering til forskellige grupper af brugere, herunder navne på medarbejdere, som journalister kan kontakte for yderligere information. Byrettens pressekontaktdommer modtager dagligt henvendelser fra journalister. Der udarbejdes også i 2015 pressemeddelelser i forbindelse med afslutningen af større sager. Endelig er der på grund af en række sagers profilerede karakter meget ofte TV-transmissioner fra byretten. I sektionerne og på dommermøder vil det i 2015 blive drøftet, hvordan man bedst muligt sikrer, at der i alle nævningesager og andre større sager og principielle sager laves pressemeddelelser. Kommunikation med domsmænd og advokater I 2013 gennemførte byretten en brugerundersøgelse, der viste et stort ønske fra domsmændene og advokaterne om, at de kan kommunikere med byretten via . I 2014 blev det således besluttet, at domsmænd fra den 1. februar 2015 indkaldes via en til e-boks. I 2014 begyndte byretten ligeledes at sende domme og retsbøger til advokaterne via til e-boks. Pr. 1. november 2014 sendes således alle domme o.lign. til advokaternes e-boks. Byretten vil i løbet af 2015 ligeledes i større omfang sende indkaldelser til advokaterne via e- Boks, medmindre sagsakterne skal medsendes. Når Domstolsstyrelsen stiller den fornødne teknologi til rådighed, vil byretten gennemføre en forsøgsordning med påmindelses-sms'er til domsmænd, der skal møde i en sag i byretten, således at domsmændene modtager en påmindelses-sms få dage før retsmødet. Dette afventer dog som nævnt, at en passende teknisk løsning er skabt. Digital afsendelse i civile sager I byrettens civile sager giver rettens sagsbehandlingssystem allerede nu mulighed for at foretage digital afsendelse af breve, retsbøger og dombøger mv. til sagens parter. Dette kan ske ved afsendelse af digital post via e-boks, ved afsendelse af sikker med brug af digital signatur og sikre certifikater (sikker ) og ved afsendelse af en normal via outlook uden digital signatur. I 2014 har der været undervist i anvendelse af digital afsendelse fra sagsbehandlingssystemet. Digital afsendelse i straffesager I 2014 begyndte en sektion forsøgsvist at sende så meget som muligt digitalt til anklagemyndighed, advokater mv. I slutningen af 2014 blev forsøgsordningen udvidet til de øvrige sektioner, og i 2015 vil alt så vidt muligt blive sendt digitalt. Visse dele af Københavns Politi og visse advokater, har haft særlige udfordringer med den digitale kommunikation, og i enkelte tilfælde er almindelig post opretholdt. Der arbejdes løbende med at udvide den digitale postgang til også at gælde disse områder. AV-udstyr, digitale retsmøder og videokonferenceudstyr Det fremgår af brugerundersøgelser, at anvendelsen af tekniske hjælpemidler under retssagerne bør forbedres. Byretten har indrettet tre større retssale med AV-udstyr, der vil muliggøre fuld elektronisk afvikling af bl.a. nævningesager. Hertil kommer 5 retssale, hvor der ud over elektronisk afvikling af retsmøder også er mulighed for videoopkobling. Endelig er der 7 Side 25 af 31

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 Bilag 60/2014 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 11 4. Produktivitet... 13 5. Sagsbehandlingstider... 16 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RETSPLEJELOVENS 148B

Læs mere

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013 Sø- og Handelsretten Handlingsplan 2013 2 Indholdsfortegnelse 1. Sø- og Handelsrettens visioner... 3 1.1 Retsafdelingen... 3 1.2 Skifteafdelingen... 3 2. Danmarks Domstoles mål... 4 3. Sø- og Handelsrettens

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD

OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD OPFØLGNING PÅ BRUGERUNDERSØGELSE AF RETTEN I HILLERØD 4. marts 2014 I perioden 21. maj til 14. juni 2013 gennemførte Danmarks Domstole en undersøgelse blandt retternes brugere af tilfredsheden med domstolene.

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 13 4. Produktivitet... 15 5. Sagsbehandlingstider... 18 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014

DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DANMARKS DOMSTOLE ÅRSRAPPORT 2014 DOMSTOLENE, DOMSTOLSSTYRELSEN OG PROCESBEVILLINGSNÆVNET Hovedkonti på finansloven: 11.41.01 Domstolsstyrelsen (driftsbevilling) 11.41.02 Retterne (driftsbevilling) 11.41.04

Læs mere

Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristfor- længelsessager - Bilagsrapport

Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristfor- længelsessager - Bilagsrapport Perspektivering af videodemonstrationsprojekt i Syd- og Sønderjylland Brug af videokonferenceudstyr særligt i fristforlængelsessager - Bilagsrapport 3. september 2010 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Bilagsrapport

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 04/03-2014 J.nr. 11F-ØL-6-13 Østre Landsrets embedsregnskab for 2013 1. Indledning Østre Landsretten oplevede i perioden 2009-2012 en stigning i antallet af civile sager.

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten

Resultatoversigt for Sø og Handelsretten Resultatoversigt for Sø og Handelsretten BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er kun stillet til professionelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er kun stillet til almindelige brugere. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Strategi & handlingsplan 2012

Strategi & handlingsplan 2012 Strategi & handlingsplan 2012 Retten i Holstebro Side 1 Strategi & Handlingsplan 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rettens opgaver og organisering 2. Vision og værdier 3. Retten - en attraktiv arbejdsplads 3.1.

Læs mere

Østre Landsrets årsberetning for 2004 1 Indledning

Østre Landsrets årsberetning for 2004 1 Indledning Østre Landsrets årsberetning for 2004 1 Indledning Østre Landsret vedtog i juni 2001 et dokument om Østre Landsrets målsætninger. Målsætningerne er på ny vedtaget i februar 2005 efter enkelte ændringer.

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009

Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009 Strategi- og handlingsplan for Domstolsstyrelsen 2009 1. Indledning Dette dokument indeholder Domstolsstyrelsens strategi for de kommende fire år og styrelsens handlingsplan for 2009. Strategi- og handlingsplanen

Læs mere

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Kortlægning af Københavns Byret 7 3.1. Organisation 7 3.2. Opgaver 10 3.3. Arealanvendelse 18 3.4. Vurdering af datakvaliteten 19 3.5. Samlet

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Domstolsstyrelsen Beretning 2003

Domstolsstyrelsen Beretning 2003 Domstolsstyrelsen Beretning 00 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.domstol.dk Grafisk design: Rumfang 00- Fotograf: Station Tryk: Arco Grafisk, Skive Oplag:.000

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Domstolsstyrelsen Beretning 2004

Domstolsstyrelsen Beretning 2004 Domstolsstyrelsen Beretning 00 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.domstol.dk Grafisk design: Rumfang 00- Fotograf: Station Tryk: Arco Grafisk, Skive Oplag:.000

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1069 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-740-0267 Senere ændringer til forskriften LOV nr 539 af 08/06/2006

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Retten i Hillerød. Jan Forsing og Lisa Andersson

Retten i Hillerød. Jan Forsing og Lisa Andersson Retten i Hillerød Jan Forsing og Lisa Andersson Fakta om Retten i Hillerød Tidligere byretter og nye storkommuner i retskredsen Retten i Hillerød omfatter 3 tidligere retter: - Retten i Frederikssund -

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1308 af 09/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-4000-0134 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1139 af 24/09/2013 Gældende (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 01-10-2013 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 1 LOV nr 1313 af 27/11/2013 5 LOV nr

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1001 af 05/10/2006 (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 17-10-2006 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af 07/06/2006 LOV nr 539 af 08/06/2006 LOV nr 1563 af 20/12/2006

Læs mere

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Regnskabsenheden...

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM

ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM ANKLAGEMYNDIGHEDENS KVALITETSPROGRAM ANKLAGERFAGLIG STOLTHED Anklagemyndigheden har og skal have en stærk kvalitetskultur. Anklagemyndigheden arbejder hver eneste dag med straffesager, der kan have vidtrækkende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Revision af reglerne om

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse

Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse Afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet Betænkning nr. 1528 1 INDLEDNING... 5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse og kommissorium... 5 1.2

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Analyse af rets- og forligsmægling

Analyse af rets- og forligsmægling Analyse af rets- og forligsmægling Domstolsstyrelsen 17. august 2015 Implement Consulting Group Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Strandvejen 56 Email info@implement.dk Bank 4845-3450018236 2900 Hellerup

Læs mere

Lokalebehovet ved fremtidens byret

Lokalebehovet ved fremtidens byret Lokalebehovet ved fremtidens byret Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, april 2005 1 Indledning...4 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...4 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...5

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 70 10 33 22 Telefax 70 10 44 55 www.domstol.dk

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 70 10 33 22 Telefax 70 10 44 55 www.domstol.dk I reformens tegn Årsberetning 00 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade - København K Telefon 0 Telefax 0 www.domstol.dk Grafisk design: Rumfang 00- Fotograf: Station Tryk: Arco Grafisk, Skive

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

behandlingen straffesager

behandlingen straffesager Om behandlingen af straffesager Orientering for lægdommere i straffesager ved Retten i Roskilde December 2011 1 Jeg byder Dem hjertelig velkommen som lægdommer (domsmand/nævning) ved retten i Roskilde.

Læs mere