Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Byrets Handlingsplan 2015"

Transkript

1 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen Kort om Københavns Byret Byrettens organisation Overordnet handlingsplan for Danmarks Domstole Overordnet handlingsplan for Danmarks Domstole Korte sagsbehandlingstider Udfordringerne ved målsætningen LEAN Telefonforkyndelse Digital forkyndelse Produktivitet Straffesager Domsmandssager Civile sager Fogedsager Dødsboskiftesager Konkret målsætning Straffesager Civile sager Fogedsager Dødsboskiftesager Mere ensartethed i opgaveløsningen Manualer Ensartet behandling af nye sagskomplekser LEAN-civil LEAN-straf Ny brugerflade til Intranettet Tidssvarende kommunikation Oplysninger til borgerne om byretten Oplysninger til samarbejdspartnere, brugere og journalister Kommunikation med domsmænd og advokater Digital afsendelse i civile sager Digital afsendelse i straffesager AV-udstyr, Digitale retsmøder og videokonferenceudstyr Mobile arbejdspladser i fogedretten Underskriftskravets ophævelse En attraktiv arbejdsplads Trivselsundersøgelsen De fysiske rammer Trivsel i øvrigt Service og sikkerhed Side 2 af 31

3 1. Introduktion til handlingsplanen Dette er Københavns Byrets overordnede handlingsplan for Handlingsplanen. Handlingsplanen indledes med en kort præsentation af København Byret som organisation. Dernæst følger en præsentation af Danmarks Domstoles overordnede mål for og de specifikke indsatser og fokusområder for Danmarks Domstole i 2015, der er fastsat på landsplan. De overordnede mål, fokusområder og indsatsområder danner rammen for Handlingsplanen, og Handlingsplanens enkelte emner, bliver dernæst introduceret efter samme systematik og opbygning som de overordnede mål, indsats- og fokusområder. Københavns Byret har pga. sin størrelse valgt at udforme en generel handlingsplan for hele huset. Denne handlingsplan udmøntes konkret i de enkelte afdelinger og sektioner med en lokal handlingsplan med mål og delmål for den enkelte afdeling og sektion. Side 3 af 31

4 2. Kort om Københavns Byret Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og Tårnby kommuner. I retskredsen bor ca indbyggere. Byrettens præsident har det øverste ansvar for administrationen af retten. I byretten er foruden retspræsidenten ansat ca. 60 jurister fordelt med 41 dommere og ca. 20 retsassessorer og dommerfuldmægtige samt ca. 140 ikke-jurister fordelt mellem kontorfunktionærer, vagtmestre, portnere, servicemedarbejdere, IT-medarbejdere, elever og jobtrænere. Københavns Byret behandler civile sager og straffesager, skiftesager, notarialforretninger og fogedsager. Side 4 af 31

5 3. Byrettens organisation Det er Byrettens vurdering, at de organisatoriske tiltag, Københavns Byret har iværksat for at sikre en forsvarlig og hensigtsmæssig drift, fungerer. Byrettens organisationsmodel åbner mulighed for at fremme kvalitet i kraft af videndeling og specialisering i sektionerne og afdelingerne samtidig med, at modellen åbner mulighed for en hensigtsmæssig afvikling af såvel de meget store flerdommersager, som et meget betydeligt antal mindre sager, f.eks. bødesager. Organisationen er dynamisk, således at det løbende overvejes, om opgaverne ligger mest hensigtsmæssigt både i afdelinger/sektioner og afdelinger/sektioner imellem. Byrettens organisation pr. 1. marts 2015 fremgår af nedenstående diagram: Side 5 af 31

6 4. Overordnet handlingsplan for Danmarks Domstole Handlingsplanen for Danmarks Domstole opregner den overordnede målsætning for retterne i perioden 2013 til Københavns Byret er omfattet af disse overordnede målsætninger. Målsætningerne er: Korte sagsbehandlingstider herunder bl.a. ved at sætte fokus på mulighederne for at - øge fleksibilitet og mobilitet i domstolssystemet - effektivisere retsplejen - optimere sagsgangene i samarbejde med brugerne Mere ensartethed i opgaveløsningen herunder bl.a. ved at sætte fokus på at - kortlægge retternes forskellighed på udvalgte områder - udarbejde fælles standarder og rutiner på områder, hvor det er vigtigt for brugerne - etablere gode rammer for vidensudveksling Tidssvarende kommunikation herunder bl.a. ved at sætte fokus på at - udbrede kendskabet til domstolenes rolle og arbejdsopgaver - fortælle om domstolenes afgørelser - sikre tidssvarende og forståelige breve og afgørelser Side 6 af 31

7 Fortsat være en attraktiv offentlig arbejdsplads herunder bl.a. ved at sætte fokus på at - sikre kvalificerede ansøgere til alle stillinger - sikre dygtige og kompetente ledere - arbejde for udvikling, udfordringer og ansvar til den enkelte medarbejder - arbejde for høj medarbejdertilfredshed - udbrede kendskabet til domstolene som arbejdsplads Læs mere om Danmarks Domstoles mål HER Københavns Byrets Handlingsplan er opbygget, så de enkelte tiltag er beskrevet under samme overskrifter som Danmarks Domstoles overordnede målsætning. Side 7 af 31

8 5. Overordnet handlingsplan for Danmarks Domstole 2015 Der udarbejdes årligt en handlingsplan for Danmarks Domstole, som koncentrerer sig om specifikke fokusområder og indsatsområder under den overordnede målsætning. Der er enighed på landsplan om, at handlingsplanen for Danmarks Domstole 2015 særligt bør fokusere på følgende områder: A. Kvalitet gennem videndeling (2014 og 2015) B. Digitale retsmøder (2014 og 2015) C. Den digitale retsproces ( ) D. Ret- og forligsmægling (2015 og 2016) E. Styrkelse af it-organisering og kompetencer i retterne (2015 og 2016) F. Sikkerhed Kvalitet gennem videndeling har til formål at arbejde med kvalitet gennem systematisk videndeling på tværs af Danmarks Domstole og dermed bidrage til den faglige udvikling. Retterne kan bidrage lokalt i deres handlingsplaner med at løfte denne indsats ved at gennemføre egne lokale eller regionale tiltag, der styrker videndeling i hverdagen, samt bidrage ved at forfatte videndelingstekster til de juridiske arbejdsgrupper. Digitale retsmøder har til formål at understøtte afvikling af digitale retsmøder. Fokusområdet bidrager til en modernisering af retternes arbejdsgang og muliggør hurtigere afvikling af retsmøder, når processkrifter og bilag er digitalt tilgængelige. Retterne kan bidrage til at fremme udbredelsen af digitale retsmøder, ved at flere dommere og superbrugere kommer på kursus, ved indretning af yderligere digitale retssale og ved at identificere bedste praksis for afvikling af digitale retsmøder. Den digitale retsproces, hvis formål er at etablere mulighed for digital kommunikation i civile sager med eksterne parter via en portal, digital sagsbehandling og digital betaling af retsafgifter. Målet er at levere digitale sager fra start til slut. Endvidere at oprette mobile arbejdspladser. Retterne kan bidrage i deres handlingsplaner ved at ibrugtage de nuværende Side 8 af 31

9 digitale værktøjer. Styrelsen sørger for anskaffelse af udstyr, men retterne kan desuden bidrage ved at sikre den bedst mulige implementering. Ret- og forligsmægling har til formål at udbrede kendskabet til rets- og forligsmægling som alternativer til domsafsigelser eller kendelser ved retterne. En øget brug af tvistløsning inden hovedforhandlingen forventes at kunne give kortere sagsbehandlingstider samt bedre løsninger. Formålet er, at ansatte i retterne kan opnå eller videreudvikle kompetencer til at vejlede parterne om muligheden for konfliktløsning. Styrkelse af it-organisering og -kompetencer i retterne skal ske gennem uddannelse. Formålet med fokusområdet er at understøtte, at brugen af it i retternes dagligdag fungerer bedst muligt, og at domstolene får mest mulig nytte af investeringer i ny it. Sikkerhed er altid et indsatsområde, men indsatsen vil fylde særligt meget i 2015 og Formålet er, at der skal skabes sammenhæng, opmærksomhed og forankring af begrebet sikkerhed. Der skal etableres en sikkerhedsorganisation, som har det overordnede ansvar for sikkerheden ved de danske domstole. Derudover vil der være sikkerhedsmæssige tiltag som bl.a. adgangskontrol og risikovurdering. Der vil ydermere blive udarbejdet en beredskabsplan, og der vil være fokus på uddannelsesindsatsen ift. konflikthåndtering. Side 9 af 31

10 6. Korte sagsbehandlingstider Københavns Byret kan helt tilslutte sig målene om korte sagsbehandlingstider. Det er de seneste år lykkedes at nedbringe sagsbehandlingstiderne i en række sagstyper., jf. nedenfor under pkt. 7. I takt med at byretten afvikler stadig flere ældre sager, vil sagsbehandlingstiderne kunne falde yderligere. For nogle sagstyper er det på grund af sagernes karakter ikke muligt generelt at forkorte gennemløbstiderne, og målsætningerne har derfor betydelige udfordringer. Udfordringerne ved målsætningen Fra politisk side er der fastsat en målsætning om, at alle alvorlige voldssager, voldtægtssager og våbenlovssager, hvor der nedlægges påstand om ubetinget frihedsstraf, skal behandles af domstolene inden 37 dage. Københavns Byret er helt enig i, at det er positivt at have en målsætning om en kort sagsbehandlingtid i disse sager, men vi må desværre konstatere, at det ikke er muligt at leve op til den konkrete politiske målopfyldelse om, at 100% af de nævnte sager behandles inden for 37 dage. For at opfylde en sådan målsætning for de særlige voldssager skal en række faktorer være opfyldt. Bl.a. skal byretten, anklagemyndigheden og forsvarerne have tid i deres kalendere til at møde samtidig på et givet tidspunkt for afholdelse af hovedforhandlingen inden 37 dage. Byretten har i alle sagerne kunnet tilbyde tider inden for fristen på 37 dage, men desværre har der langt fra i alle situationer været et tidspunkt, hvor den forsvarer, der her været beskikket, har haft tid i sin kalender. Selvom hovedforhandlingen har kunnet berammes med alle aktørerne inden for 37 dage, sker det i en del tilfælde, at politiet ikke har kunnet forkynde tilsigelsen til retsmødet for den tiltalte og vidnerne. Hvis ikke tilsigelsen er forkyndt, og den pågældende som følge heraf ikke møder op, skal retsmødet ofte udsættes, og fristen på 37 dage springer. Selvom politiet har forkyndt tilsigelsen, sker det desværre også hyppigt, at den tiltalte, eller et af vidnerne, alligevel udebliver fra det berammede retsmøde, således at politiet skal anholde og fremstille den pågældende. Det er i den forbindelse ikke i en storby realistisk at forvente, at politiet kan køre ud og finde den pågældende i løbet af få timer, hvorfor sager også i den situation ofte udsættes og omberammes med deraf følgende længere sagsbehandlingstid. Endelig kan det være påkrævet at udsætte sager, hvis det ikke har været muligt for politiet at fremskaffe de fornødne erklæringer vedrørende f.eks. tekniske beviser og personlige oplysninger m.v. til brug for sagen. Side 10 af 31

11 Det vil fortsat være af afgørende betydning, at der er fokus på løbende at forbedre opfyldelsen af de politisk opstillede målsætninger for sagsbehandlingstiden i både volds- og voldtægtssager. I 2015 vil vi drøfte med politiet, hvordan vi kan udbygge samarbejdet omkring forhåndsberammelser og afvikling af større straffesager. Byretten vil i 2015 fortsat løbende holde møder med byrettens Stævningsmandstjeneste og Københavns Politis Eftersøgningsafdeling med henblik på at forbedre forkyndelsesprocedurerne. En faktor, der fortsat vil påvirke byrettens sagsbehandlingstider også i 2015, er det store antal tunge civile sager, der tidligere var 1. instanssager i landsretten, og som ved domstolsreformen blev henlagt til at begynde i byretten ofte som 3-dommersager, der er meget ressourcetunge for byretten. En anden faktor, der vil påvirke sagsbehandlingstiden i 2014 og 2015 er gennemførelsen af Pusherstreet-sagerne, som både i forbindelse med varetægtsfængslingerne, fristforlængelserne og sagernes gennemførelse, har trukket store resurser. Endelig kan der for visse sagstypers vedkommende være behov for at justere målsætningerne, idet målene i praksis har vist sig at være urealistiske på grund af forhold, retterne ikke er herre over, f.eks. forelæggelse for Retslægerådet eller Arbejdsskadestyrelsen, vanskelig forkyndelse m.m. Disse ofte meget langvarige sager påvirker den gennemsnitlige sagsbehandlingstid så meget, at den ikke længere er retvisende for det store flertal af sager. LEAN Med henblik på at reducere sagsbehandlingstiderne i de civile sager, nedsatte Københavns Byret en projektgruppe, der har gennemgået den typiske sagsgang for en civil sag. Flere af projektgruppens forslag blev gennemført i slutningen af 2013, mens de resterende forslag blev vedtaget og gennemført i Københavns Byret har endvidere nedsat en projektgruppe vedrørende domsmandssager og store straffesager (eksempelvis nævningesager, sager af mere end 5 dages varighed eller sager med 3 eller flere tiltalte) med henblik på bl.a. at nedsætte berammelsestiderne. Projektgrupperne har arbejdet videre i Projektgruppen vedrørende domsmandssager forventes således at komme med deres forslag primo Projektgruppen vedrørende store straffesager har i 2014 samlet erfaringer fra afviklingen af de store Pusherstreet-sager. Projektgruppen forventer således at komme med et oplæg i første halvdel af Telefonforkyndelse Den 1. juli 2013 trådte nye regler vedrørende forkyndelse, herunder telefonforkyndelse, i kraft. Telefonforkyndelser har til formål bl.a. at være med til at reducere sagsbehandlingstiderne. På baggrund af erfaringer med telefonforkyndelser i 2013 og første halvår 2014 blev det besluttet at iværksætte et pilotprojekt, hvor byretten i stedet for at ringe til en part ville forsøge at sende ringemeddelelser til e-boks og bede parten ringe ind til byretten med henblik på at telefonforkynde sagen. De foreløbige erfaringer fra pilotprojektet har været så gode, at det er blevet besluttet at udbrede ringemeddelelsen til e-boks til hele byretten i Side 11 af 31

12 Digital forkyndelse Den 1. februar 2015 træder der nye regler i kraft for digital forkyndelse. Det vil herefter være muligt at forkyndelse en meddelelse ved digital fremsendelse til e-boks, hvis adressaten bekræfter modtagelsen. Københavns Byret vil derfor i starten af 2015 begynde at forkynde via e- Boks. Side 12 af 31

13 Januar Januar Januar Januar 7. Produktivitet Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole fremgår af strategien i Danmarks Domstole - for ret og retfærdighed. Herudover fastsætter Københavns Byret en lang række interne mål om sagsbehandlingstider, produktion, produktivitet og sagsbeholdning specielt inden for byrettens fire kerneområder civil-, straffe-, foged- og skifteret, hvor byretten kan sammenligne sig med øvrige byretter. Målet er samtidigt at styrke ejerskabet til mål og resultater ved Københavns Byret, hvilket bl.a. sker ved udfærdigelse af interne månedlige statistikker. Straffesager Antallet af modtagne straffesager i 2014 har været jævnt fordelt hen over året med en stigende tendens i slutningen af året. Det er i 2014 ikke helt lykkedes for byretten at fastholde et mindre antal verserende sager, idet der har været en stigning bl.a. som følge af afviklingen af flere omfattende og større narkosager. Der vil også i 2015 være fortsat fokus på antallet af verserende sager Alle straffesager Modtagne straffesager Verserende straffesager Side 13 af 31

14 Januar Januar Januar Januar Domsmandssager Byretten har hen over de seneste år haft en markant stigning i produktiviteten, hvilket bl.a. har reduceret antallet af verserende sager. I 2010 havde Københavns Byret således på et tidspunkt over verserende domsmandssager. Dette antal sager blev i 2012 og 2013 nedbragt til under 600 sager, og hvor antallet af modtagne domsmandssager i perioden samtidigt var konstant. I 2014 ses en stigning i antallet af verserende domsmandssager, hvilket bl.a. kan tilskrives, at byretten har afviklet 7 større narkosager med mere end 80 tiltalte Domsmandssager Modtagne domsmandssager Verserende domsmandssager Side 14 af 31

15 Januar Januar Januar Januar Civile sager Antallet af modtagne civile sager er steget i 2014, hvilket bl.a. beror på de såkaldte flysager. Det er derfor i modsætning til 2013 ikke i 2014 lykkedes at nedbringe antallet af verserende civile sager. Det er dog forsat målet at nedbringe sagsbehandlingstiden, og det gør sig også gældende i Civile sager Modtagne sager Verserende sager I statistikken for civile sager indgår også de tunge civile sager. Byretten modtager fortsat mange tunge civile sager, som tidligere begyndte i landsretten. Der er tale om sager, hvor der skal bruges langt flere resurser, og ofte langt flere retsdage, end på gennemsnitlige civile sager. Der er 2014 modtaget over 200 tunge civile sager, som tidligere var 1. instanssager i Landsretten. Side 15 af 31

16 Januar Januar Januar Januar Fogedsager På fogedområdet er stigningen af antallet af modtagne sager stoppet og på det seneste afløst af et mindre fald. Fokus har i en længere periode været på at nedbringe sagsbehandlingstiden og dermed antallet af verserende sager. Det går den rigtige vej, og fokus på hurtigere gennemførelse af sagerne vil fortsætte i Alle fogedsager Modtagne sager Verserende sager Side 16 af 31

17 Januar Januar Januar Januar Dødsboskiftesager På dødsboskifteområdet er antallet af modtagne sager nogenlunde konstant, og der er løbende arbejdet med at nedbringe antallet af verserende sager. Der er bl.a. indført øget brug af telefonmøder. Der vil i 2015 blive arbejdet på yderligere at nedbringe gennemløbstiden. Dødsboskiftesager Modtagne sager Verserende sager Side 17 af 31

18 8. Konkret målsætning 2015 Med henblik på en konkret udmøntning af det overordnede mål om korte sagsbehandlingstider er der i 2014 i samarbejde med retterne foretaget en revision af de hidtidige mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved byretterne. Domstolsstyrelsens bestyrelse har besluttet 13 mål, der omfatter straffesager, civile sager, fogedsager og skiftesager. Det er en forenkling sammenlignet med de tidligere mål. Herudover vil der blive fokuseret på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de bedste 80 pct. af sagerne. Som eksempel kan nævnes, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 80 pct. bedste domsmandssager var på ca. 50 dage i Det tilsvarende tal for alle afsluttede sager var 115 dage. Side 18 af 31

19 Straffesager For straffesagerne er udfordringen særlig stor for nævningesagerne. Der vil i 2015 være fokus på at nå det sidste stykke til opfyldelse af målene, men der en række forsinkende faktorer, som domstolene ikke er herrer over. Byretten vil i samarbejde med anklagemyndigheden og forsvarerne i 2015 bl.a. sikre forhåndsberammelse af de store arrestantsager. På de øvrige typer straffesager ligger gennemløbstiden over målsætningerne. Byretten vil fastholde og i det omfang, det er muligt, forbedre gennemløbstiderne for de øvrige sagstyper i Alle almindelige straffesager Resultat 2014 Målsætning Under 2 mdr. 80% Nævninge- og domsmandssager (hovedforhandlede) Under 4 mdr. 72% Tilståelsessager og sager uden domsmænd Under 4 mdr. 75% Nævningesager Under 4 mdr. 14,3% 60% Under 6 mdr. 33,3% 80% Domsmandssager Under 3 mdr. 60,4% 65% Under 6 mdr. 85,4% 90% Sager uden domsmænd Under 2 mdr. 89,4% 65% Under 6 mdr. 96,8% 95% Tilståelsessager Under 2 mdr. 60,3% 62% Under 6 mdr. 90,5% 90% Særlige voldssager Under 37 dage 38% 60% Under 2 mdr. 47,9% 70% Voldtægtssager Under 37 dage 0% 55% Under 2 mdr. 20% 75% Side 19 af 31

20 Civile sager Vi forventer i 2015, at de allerede og tidligere gennemførte tiltag vil betyde, at sagerne afsluttes i overensstemmelse med Danmarks Domstoles overordnede målsætning for Resultat 2014 Alle sager (alm. sager, boligretssager, småsager, påbud- og forbudssager) Målsætning under 6 mdr. 64,9% 70% 70% Under 12 83,1% 85% 85% Alm. sager og boligretssager (hovedforhandlede) under 15 mdr. 62% Småsager (hovedforhandlede) under 9 mdr. 65% Forældremyndighed og ægteskabssager Under 6 mdr. 80% Tunge alm. sager Under 15 mdr. 40,8% 45% Under 18 mdr. 51,7% 60% Øvrige sager Under 12 mdr. 52,1% 60% Under 15 mdr. 67,7% 72% Alle sager Under 6 mdr. 64,9% 70% Under 12 mdr. 83,1% 85% Ægteskabssager Under 4 mdr. 43,3% 56% Under 6 mdr. 71,1% 83% 1) Ved tunge alm. sager forstås sager, hvor sagsværdien overstiger 1 mio. DKK, hvor der er tale om en forvaltningssag eller sager, hvor der har fundet kollegial dommerbehandling sted. Side 20 af 31

21 Fogedsager På fogedområdet er sagsbehandlingstiden forbedret. I 2014 er målopfyldelsen på de særlige fogedsager - afsluttet under 2 og 4 måneder - væsentligt forbedret og tæt på den fastsatte målsætning. Der er stadig plads til forbedringer, og de seneste tiltag, der ikke er slået fuldt ud igennem i 2014, forventes at gøre det i Alm. fogedsager og betalingspåkrav Resultat 2014 Målsætning under 3 mdr. 80% Særlige fogedsager Under 2 mdr. 76,1% 80% 80% Under 4 mdr. 95,3% 97% Betalingspåkrav Under 2 mdr. 53,8% 55% Under 4 mdr. 81,5% 85% Tvangsautioner Alle sager Resultat 2014 Målsætning under 5 mdr. 80% Dødsboskiftesager På skifteområdet er resultatet på såvel sagsbehandlingstiden som målopfyldelsen bedre end de fastsatte målsætninger for Udlæg af bo Resultat 2014 Målsætning under 2 mdr. 80% Boudlæg under 2 mdr. 95% 85% Uskiftet bo under 2 mdr. 91% 80% Privat skifte Under 3 mdr. 95% 70% Forenklet privat skifte Under 3 mdr. 96% 85% Side 21 af 31

22 9. Mere ensartethed i opgaveløsningen Her gennemgås de mål for Københavns Byret, der relaterer sig til mere ensartethed i opgaveløsningen. Manualer Københavns Byret har på grund af sin størrelse et behov for også internt i organisationen at sikre, at der i sektionerne er en ensartet administrativ behandling af sagerne. Byrettens medarbejdere har udarbejdet manualer for behandlingen af de forskellige typer sager. Det er afgørende, at manualerne anvendes, og de skal derfor være let tilgængelige, samt at de løbende ajourføres. Byretten vil derfor i 2015 arbejde med en ny model for, hvorledes det sikres, at manualerne løbende ajourføres, ligesom der arbejdes på en oversigt på det nye intranet, så manualerne let kan findes frem. Ensartet behandling af nye sagskomplekser Byretten modtager lejlighedsvis et større antal sager vedrørende et fælles specifikt juridisk problem. Det kan være civile sager om overdragelse af kolonihaver, erstatning pga. forsinkede eller aflyste fly eller straffesager om kørsel i hashpåvirket tilstand. Byrettens dommere og øvrige jurister vil også i 2015 på byrettens intranet samle afgørelser i sådanne sagskomplekser, så sagerne behandles efter ensartede principper. Byretten har aftalt en model med Østre Landsret og Højesteret for, hvordan et udsnit af sagerne fra sagskomplekser kan fremmes bedst muligt til endelig dom. Det er håbet, at der derved hurtigt kan skabes præcedens i især nye typer af sagskomplekser. LEAN-civil Der blev i 2013 iværksat et lean-projekt vedrørende behandling af civile sager i samarbejde med Bedste Praksis. Projektgruppen sammensatte sig med medarbejdere på tværs af sektionerne og afdelingerne. Projektgruppen afsluttede i 2014 sit arbejde med implementering af fase 2 og 3. Som afslutning på projektet blev der endvidere nedsat et underudvalg for henholdsvis almindelige civile sager og småsager, som skal sørge for, at manualerne er ajourført med de seneste ændringer. Side 22 af 31

23 LEAN-straf I 2013 blev der endvidere iværksat et lean-projekt vedrørende behandlingen af straffesager. Projektgruppen bestod af medarbejdere fra sektion 1. Projektet gennemgik den typiske sagsgang for domsmandssager og store straffesager (eksempelvis nævningesager, sager af mere end 5 dages varighed eller sager med 3 eller flere tiltalte). Målet med projektet var kortere berammelsestider, samt at skabe mere ensartethed i sagsbehandlingen. Projektgruppen afleverede i efteråret 2013 en række forslag, der kan være med til at sikre en hurtigere berammelse og en mere ensartethed i sagsbehandlingen. I 2014 blev der nedsat en projektgruppe med deltagelse af alle sektioner. Den udvidede projektgruppe drøftede forslagene vedrørende domsmandssager fra den oprindelige projektgruppe. Den udvidede projektgruppe vil i 2015 komme med et oplæg til en række forslag til gennemførelse i hele byretten. Med hensyn til behandlingen af de store straffesager og nævningesager, blev der endvidere i 2014 nedsat en særskilt projektgruppe på tværs af sektionerne og afdelingerne, hvor nye modeller for berammelse og afvikling af de store straffesager blev drøftet. I efteråret begyndte afviklingen af de store Pusherstreet-sager. Det blev i den forbindelse besluttet at tilknytte en koordinator til disse sager, således at erfaringer med den praktiske afvikling af sagerne kunne indsamles til brug i det videre arbejde med en hensigtsmæssig model af afvikling af de store sager. I 2015 vil arbejdet hermed fortsætte, og det er målet i foråret 2015, at gruppen skal arbejde videre og komme med en endelig indstilling til en model, der sikrer en hurtigere berammelse og en bedre udnyttelse af retssalene samt en øget service. Manualerne vedrørende behandlingen af straffesager vil i 2015 blive gennemgået og revideret i forbindelse med vedtagelsen og implementeringen af nye forslag vedrørende domsmandssager og store straffesager. Ny brugerflade til Intranettet I 2014 fik alle retter nyt Intranet, der på mange områder adskilte sig fra det eksisterende. Løsningen er baseret på Sharepoint 2013, som giver mange nye tekniske muligheder. Fremover vil retterne i højere grad have adgang til hinandens vidensmateriale, hvilket giver mange fordele i forhold til videndeling. Manualer, arbejdsvejledninger, praksisnotater mv. vil således nemt kunne fremsøges og bruges af de ansatte ved én ret, selvom de er udarbejdet af en anden ret. Byretten vil i 2015 arbejde videre med mulighederne i det nye intranet. Side 23 af 31

24 10. Tidssvarende kommunikation Oplysninger til borgerne om byretten Byretten har en stor opgave med at videregive oplysninger om, hvordan retssystemet i Danmark fungerer. Mange mennesker tror, at det danske retssystem virker som det, der beskrives i amerikanske film. Københavns Byret modtager dagligt gæster, ofte i form af besøg af skoleklasser og foreninger m.fl., der ønsker at overvære retsmøder. Der gennemføres i gennemsnit mindst en rundvisning om ugen i Københavns Byret. Det kan være for udenlandske besøgende, foreninger, skoleklasser m.fl. Vi modtager også delegationer fra en række udenlandske domstole. Vi har medvirket ved udarbejdelsen af undervisningsmateriale samt produceret en flot folder, der dels beskriver bygningen, dels beskriver byrettens arbejde. Vi har endvidere lavet et klassesæt, der kan uddeles ved skolebesøg mv. "Kend din ret" Hvert år deltager byretten i Kulturnatten, hvor ca mennesker besøger os. Til brug herfor har retten lavet diverse plancher, der beskriver retssystemet og C.F. Hansens smukke Domhus. Vi har sammen med Københavns Politis kriminalpræventive afdeling indspillet en film med en sag om gadevold, der viser et overfald og den følgende retssag. Det er muligt at få lov at fungere som domsmand, idet tilhørerne via et særligt system kan stemme om straffens størrelse. Det er endvidere tanken, at filmen skal vises i diverse skoler for de ældste klasser. Vi har stillet dommerkræfter til rådighed for projektet. Der er allerede planlagt undervisningsforløb med bl.a. Gefion Gymnasium. Vi er glade for bl.a. på denne måde at give mange mennesker et mere indgående indblik i, hvordan retssystemet virker. Dette er utvivlsomt medvirkende til at sikre en høj tillid til domstolenes arbejde. Oplysninger til samarbejdspartnere, brugere og journalister Der vil også i 2015 blive afholdt møder med kontaktudvalget for advokaterne i Kreds 1 og 2, med de beneficerede forsvarere, Kriminalreporterforeningen, Københavns Politi, Statsadvokaturen m.fl., hvor vi drøfter de forskellige gruppers oplevelser som brugere af byretten, og hvor forslag og tiltag til forbedringer drøftes. Møderne afholdes løbende og er et led i bestræbelserne på at imødekomme brugerne, hvor det er muligt. Vi har endvidere en indgående information om bl.a. byrettens bygninger og opgaver på vores hjemmeside. Der er også en Side 24 af 31

25 mere detaljeret orientering til forskellige grupper af brugere, herunder navne på medarbejdere, som journalister kan kontakte for yderligere information. Byrettens pressekontaktdommer modtager dagligt henvendelser fra journalister. Der udarbejdes også i 2015 pressemeddelelser i forbindelse med afslutningen af større sager. Endelig er der på grund af en række sagers profilerede karakter meget ofte TV-transmissioner fra byretten. I sektionerne og på dommermøder vil det i 2015 blive drøftet, hvordan man bedst muligt sikrer, at der i alle nævningesager og andre større sager og principielle sager laves pressemeddelelser. Kommunikation med domsmænd og advokater I 2013 gennemførte byretten en brugerundersøgelse, der viste et stort ønske fra domsmændene og advokaterne om, at de kan kommunikere med byretten via . I 2014 blev det således besluttet, at domsmænd fra den 1. februar 2015 indkaldes via en til e-boks. I 2014 begyndte byretten ligeledes at sende domme og retsbøger til advokaterne via til e-boks. Pr. 1. november 2014 sendes således alle domme o.lign. til advokaternes e-boks. Byretten vil i løbet af 2015 ligeledes i større omfang sende indkaldelser til advokaterne via e- Boks, medmindre sagsakterne skal medsendes. Når Domstolsstyrelsen stiller den fornødne teknologi til rådighed, vil byretten gennemføre en forsøgsordning med påmindelses-sms'er til domsmænd, der skal møde i en sag i byretten, således at domsmændene modtager en påmindelses-sms få dage før retsmødet. Dette afventer dog som nævnt, at en passende teknisk løsning er skabt. Digital afsendelse i civile sager I byrettens civile sager giver rettens sagsbehandlingssystem allerede nu mulighed for at foretage digital afsendelse af breve, retsbøger og dombøger mv. til sagens parter. Dette kan ske ved afsendelse af digital post via e-boks, ved afsendelse af sikker med brug af digital signatur og sikre certifikater (sikker ) og ved afsendelse af en normal via outlook uden digital signatur. I 2014 har der været undervist i anvendelse af digital afsendelse fra sagsbehandlingssystemet. Digital afsendelse i straffesager I 2014 begyndte en sektion forsøgsvist at sende så meget som muligt digitalt til anklagemyndighed, advokater mv. I slutningen af 2014 blev forsøgsordningen udvidet til de øvrige sektioner, og i 2015 vil alt så vidt muligt blive sendt digitalt. Visse dele af Københavns Politi og visse advokater, har haft særlige udfordringer med den digitale kommunikation, og i enkelte tilfælde er almindelig post opretholdt. Der arbejdes løbende med at udvide den digitale postgang til også at gælde disse områder. AV-udstyr, digitale retsmøder og videokonferenceudstyr Det fremgår af brugerundersøgelser, at anvendelsen af tekniske hjælpemidler under retssagerne bør forbedres. Byretten har indrettet tre større retssale med AV-udstyr, der vil muliggøre fuld elektronisk afvikling af bl.a. nævningesager. Hertil kommer 5 retssale, hvor der ud over elektronisk afvikling af retsmøder også er mulighed for videoopkobling. Endelig er der 7 Side 25 af 31

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

TEMA Sikkerhed i retterne

TEMA Sikkerhed i retterne # 20 JUNI 2015 Magasin for Danmarks Domstole TEMA Sikkerhed i retterne Ganske vist er der nu indført adgangskontrol i nogle retter, men ved domstolene skal sikkerhed og tryghed altid gå hånd i hånd med

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Kortlægning af Københavns Byret 7 3.1. Organisation 7 3.2. Opgaver 10 3.3. Arealanvendelse 18 3.4. Vurdering af datakvaliteten 19 3.5. Samlet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2 018 1 DOMSTOLENES DIGITALISERING ER den digitale sag det digitale retsmøde den digitale arbejdsgang DOMSTOLENES DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTES AF ensartethed

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

Lokalebehovet ved fremtidens byret

Lokalebehovet ved fremtidens byret Lokalebehovet ved fremtidens byret Redegørelse afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen København, april 2005 1 Indledning...4 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...4 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...5

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi

Oktober 2008. Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Oktober 2008 Redegørelse om et politi i forandring et borgernært politi Side 2 Resume For at udnytte det fulde potentiale i politireformen og for at imødegå den kritik, der har

Læs mere

Forord 5. 1 Ankestyrelsen 6. 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8. Sagsbehandling i tal og overskrifter 8. Praksiskoordinering og vejledning 11

Forord 5. 1 Ankestyrelsen 6. 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8. Sagsbehandling i tal og overskrifter 8. Praksiskoordinering og vejledning 11 2010 Årsberetning Indholdsfortegnelse Forord 5 1 Ankestyrelsen 6 2 Aktiviteter i 2010 Huset rundt 8 Sagsbehandling i tal og overskrifter 8 Praksiskoordinering og vejledning 11 Dataindsamling og analyse

Læs mere

5 Mål og strategi 2010-1

5 Mål og strategi 2010-1 Mål og strategi 010-15 010-15 En stærk anklagemyndighed Anklagemyndigheden er sammen med politiet et af det danske samfunds vigtigste redskaber til at bekæmpe kriminalitet. Samtidig er vi i kraft af vores

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4

indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4 09 Resultater indhold Forord: Nu ser vi fremad 3 udviklingsmål Anklagemyndighedens udviklingsmål 2009 4 sagsproduktion Anklagemyndighedens økonomi og sagsproduktion 2009 6 Flere tiltaler efter straffeloven

Læs mere

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse # 15 OKT 2013 Magasin for Danmarks Domstole Side 6 TEMA Tablets i retterne Mange retter bruger tablets som et naturligt værktøj i retsarbejdet. De holder digitale retsmøder og bruger de små, håndholdte

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

danmarks domstole Domstolsstyrelsen, december 2001 Formand for bestyrelsen

danmarks domstole Domstolsstyrelsen, december 2001 Formand for bestyrelsen 10 December 2001 DANMARKS DOMSTOLE Effektiv ressourceanvendelse Måling af kvalitet ved domstolene i Holland Hård hverdag i byretten Digitalisering af Danmarks Domstole danmarks domstole Forord Indhold

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere