Trader Grundpakke Licensaftale (Erhverv)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trader Grundpakke Licensaftale (Erhverv)"

Transkript

1 Trader Grundpakke Licensaftale (Erhverv) Disse regler er gældende fra 1. marts Trader Grundpakke (herefter Trader ) er en supplerende serviceydelse i Online Investering i henhold til Regler for Online Investering - erhverv, punkt 9.1 Med undtagelse af punkterne 5.3, 5.4 samt 6.1 finder Regler for Online Investering - erhverv punkt 1-20 tilsvarende anvendelse på Trader, medmindre andet følger af vilkårene i denne licensaftale. Regler for Online Investering erhverv findes i Online Investering under Hjælp, Generel hjælp, Regler og fakta. Hvor der i Regler for Online Investering - erhverv er henvist til Reuters Limited skal dette i forhold til Trader læses som SIX Telekurs Nordic AB. Produktet: Trader er en engelsksproget handelsplatform, hvor der kan gennemføre limiterede børshandler med værdipapirer. Trader er en mere kompleks handelsplatform end Online Investering. Man bør derfor sætte sig ind i Trader, før man går i gang med at handle. Man kan læse mere om Trader i produktbeskrivelsen som findes på Med Trader er der fortsat mulighed for at benytte sig af og handle i Online Investering. Trader giver bl.a. adgang til følgende data: Realtidsdata fra NASDAQ OMX (København, Stockholm og Helsinki), niveau 2 15 min forsinket data fra Oslo Børs, New York Stock Exchange, NASDAQ, London Stock Exchange, NYSE Euronext, Deutsche Börse Frankfurt (XTRA), Sociedad de Bolsas (Madrid) og SIX Exfeed Ltd. (Zürich) Ritzau Finans Premium nyheder i realtid. Pressemeddelelser fra NASDAQ OMX og fra Oslo Børs. En lang række funktioner, herunder teknisk analyse i diagramformat, aktie screening, avancerede nyhedsfiltre, mulighed for at linke mellem vinduer og fuld individuel tilpasning af vinduer. Enhver form for data der leveres i Trader, betegnes overordnet som Data. Data i Trader leveres via SIX Telekurs Nordic AB af de respektive børser og nyhedsleverandører (herefter eksterne dataleverandører ). Realtidskurserne vil blive leveret i det omfang, banken modtager realtidskurser fra de respektive børser. Væsentlige rettigheder og pligter for Trader 1. Tekniske krav til udstyret Trader kan kun benyttes, med et af følgende operativsystemer:

2 - Windows XP, SP3 - Windows Vista, SP2 (32/64 bit) - Windows 7 (32/64 bit) - Mac OS (KUN, når der benyttes Windows emulerings-software) Installation af Trader stiller følgende krav til den PC, der skal anvendes: - Processor: 1.7 GHz eller mere - Intern RAM: 1024MB eller mere - Skærmopløsning: 1024x768 eller højere - Fri disk plads: Omkring 500MB - Båndbredde: 2Mbit eller mere 2. Krav for modtagelse af Data Ved accept af denne licensaftale accepteres samtidig de regler og krav, som NASDAQ OMX samt Oslo Børs opstiller, for modtagelse af Data. Disse regler er vedhæftet denne aftale som henholdsvis bilag 1 og bilag 2. Disse regler bør læses grundigt, inden accept af denne licensaftale. Forsinket Data fra Deutsche Börse Frankfurt (XTRA), må ikke videredistribueres. Data fra eksterne dataleverandører må alene modtages og anvendes til virksomhedens eget og lovlige brug. Enhver anden brug af Data, herunder videregivelse af adgangskode eller videredistribution til andre, såvel private som erhverv, er forbudt. Data fra eksterne dataleverandører ejes af den eksterne dataleverandør, som har de immaterielle rettigheder over informationerne. I kan ikke erhverve større rettigheder ifølge denne licensaftale mellem jer og banken, end banken har i henhold til hovedaftale indgået mellem banken og den relevante eksterne dataleverandør. 3. Videregivelse af personoplysninger Banken gør opmærksom på, at banken videregiver oplysninger om kunderne til eksterne dataleverandører, såfremt dette er nødvendiggjort af bankens forpligtelser overfor disse eksterne dataleverandører i henhold til hovedaftale indgået mellem banken og den relevante eksterne dataleverandør. Ved accept af denne aftale accepteres desuden, at eksterne dataleverandører, eller en af den eksterne dataleverandør valgt repræsentant, får adgang til at revidere jeres brug af Data fra den eksterne dataleverandør, eventuelt via direkte henvendelse på virksomhedens adresse. 4. Betaling Trader betales per løbende måned, ved oprettelse dog først fra den dato, abonnementet starter. Betaling for Trader bliver hævet 3. bankdag hver måned på den konto, som er angivet i Online Investering under Personligt, Opsætning, Abonnementsbetaling. Det skal meddeles til banken,

3 såfremt der skal benyttes en anden konto end den angivne. Første betaling falder først i måneden efter oprettelsen. 5. Handler i Trader Handler, der indgås i Trader, vil tillige kunne ses i Online Investering og vil kunne ændres både i Trader og i Online Investering, så længe handlen ikke er gennemført. Handelsbekræftelser vil kunne ses i Trader samme dag, der er handlet. Ældre handelsbekræftelser vil kun kunne ses i Online Investering. Banken gør opmærksom på, at der ved accept af handler i Trader ikke skal indtastes personligt password. Af sikkerhedsmæssige grunde og for at undgå misbrug bør man derfor altid logge af Trader, når computeren forlades. Det er ikke tilstrækkeligt at lukke ned for Online Investering. Trader har en stand by tid på op til 24 timer. Hver dag kl. 23:30 vil Trader automatisk blive logget af. 5. Ansvar I tilfælde af ændring eller ophør af levering af Data fra SIX Telekurs eller eksterne dataleverandører eller ved tekniske nedbrud eller fejl hos banken, SIX Telekurs eller eksterne leverandører, kan adgangen til Data blive afbrudt i kortere eller længere tid. Banken, SIX eller eksterne dataleverandører er ikke ansvarlig for tab, der opstår i forbindelse med sådanne afbrydelser. Reglerne om ansvar, punkt 8 i Regler for Online Investering erhverv gælder i øvrigt tilsvarende for Trader. 6. Supplerende serviceydelser Det er muligt at abonnere på supplerende serviceydelser i Trader, som vil være tilknyttet abonnementet på Trader. Denne licensaftale samt Regler for Online Investering erhverv, herunder punkt 9.1, gælder tilsvarende for disse supplerende serviceydelser. 7. Ændringer af reglerne for Trader Reglerne for Trader kan ændres i overensstemmelse med punkt 17 i Regler for Online Investering erhverv. 8. Opsigelse Trader kan opsiges med ophør ved udgangen af en måned. Selvom abonnementet på Trader opsiges midt i en måned, er der adgang til Trader måneden ud, og der skal ligeledes betales for hele måneden. Banken kan opsige Trader i henhold til punkt 18 i Regler for Online Investering - erhverv. Uanset opsigelsesbestemmelserne ovenfor, kan eksterne dataleverandører kræve at levering af Data skal ophører straks.

4 9. Accept Dette abonnement på Trader accepteres ved brug af personlig elektronisk identifikation i henhold til Nordeas Regler for elektronisk identifikation. Den til enhver tid gældende licensaftale findes i Online Investering under mappen Personlig, Abonnementer, Trader. Bilag 1 til Licensaftale for Realtidskurser fra NASDAQ (Trader Erhverv) Særlige regler vedrørende levering af realtidskurser fra NASDAQ. (I NASDAQ Abonnementsaftale omtales I som Abonnent(en), mens Nordea omtales som Leverandøren.) NASDAQ Abonnementsaftale Vilkår og betingelser 1. ANVENDELSE AF DATA. Abonnenten er ikke berettiget til at sælge, udleje, levere eller på anden måde tillade eller give andre Personer eller andre kontorer eller adresser adgang til Oplysningerne. Abonnenten må ikke deltage i nogen form for ulovlig virksomhed, må ikke anvende eller tillade andre helt eller delvis at anvende Oplysningerne til ulovlige formål og må heller ikke overtræde NASDAQ s regler, SEC's regler (Securities and Exchange Commission). Abonnenten må ikke fremlægge de modtagne Oplysninger på uærlig, vildledende eller diskriminerende vis. Abonnenten skal træffe rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriserede Personer i at opnå adgang til Oplysningerne. a. Ikke-Professionel Abonnent For Ikke-Professionelle Abonnenter er oplysningerne kun beregnet til privat brug. Ved at tilkendegive over for Leverandøren at Abonnenten er en Ikke-Professionel, eller ved fortsat at modtage Oplysningerne til abonnementstaksten for Ikke-Professionelle, bekræfter Abonnenten over for Leverandøren og NASDAQ, at Abonnenten er omfattet af den i 13 i Aftalen indeholdte definition på en Ikke- Professionel abonnent. En Ikke-Professionel Abonnent skal omgående efterkomme enhver rimelig anmodning fra NASDAQ om oplysninger vedrørende den Ikke-Professionelle Abonnents modtagelse, bearbejdning, visning og videregivelse af Oplysningerne. b. Professionel Abonnent For Professionelle Abonnenter er Oplysningerne kun beregnet til Professionelle Abonnenters interne forretningsmæssige og/eller private brug. Professionelle Abonnenter må kun i begrænset omfang videregive visse Oplysninger til kunder i trykte annoncer, skriftlig korrespondance eller andet skriftligt materiale eller under telefonsamtaler, der ikke omfatter en elektronisk telefonstemme, automatiserede informationstjenester eller lignende teknologi. Professionelle Abonnenter skal på anmodning give NASDAQ adgang til at foretage fysisk kontrol af Leverandørens Ydelser og af den Professionelle Abonnents brug af Oplysningerne (herunder gennemgang af fortegnelser vedrørende brug af eller adgang til Oplysningerne og antallet og placeringen af alle anordninger, som modtager Oplysninger), alt på rimelige tidspunkter og med rimeligt varsel for at sikre overholdelse af nærværende Aftale. 2. EJENDOMSRETLIGT BESKYTTEDE OPLYSNINGER. NASDAQ giver i Aftalens løbetid Abonnenten ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig tilladelse til at modtage og anvende de Oplysninger, som Leverandøren videregiver til Abonnenten, og derefter at anvende disse Oplysninger til ethvert formål, som ikke er uforeneligt med Aftalens vilkår og betingelser og/eller

5 NASDAQ's regler. Abonnenten anerkender og accepterer, at NASDAQ har ejendomsretten til de Oplysninger, som opstår på eller stammer fra markeder, der reguleres eller drives af NASDAQ, og til de kompileringsrettigheder eller andre rettigheder til Oplysninger, der indhentes fra øvrige kilder. Abonnenten anerkender og accepterer desuden, at eksterne leverandører af oplysninger til NASDAQ har fuld ejendomsret til deres respektive Oplysninger. I tilfælde af uretmæssig tilegnelse eller misbrug af Oplysninger fra Abonnentens side eller af en part, der får adgang til Oplysningerne gennem Abonnenten, er NASDAQ eller eksterne leverandører af oplysninger til NASDAQ berettiget til at få nedlagt forbud mod det pågældende materiale. Abonnenten vil i alle tilfælde angive kilden på passende vis. 3. BETALING. Abonnenten bærer det fulde ansvar for at betale eventuelle skatter, omkostninger eller afgifter, der pålægges Abonnenten eller NASDAQ (bortset fra amerikansk national, forbundsstatslig eller lokal indkomstskat pålignet NASDAQ) af uden- eller indenlandske nationale, forbundsstatslige, provins- eller lokale myndigheder eller underafdelinger af disse, og enhver bod eller rentetilskrivning, der vedrører levering af Oplysningerne til Abonnenten. Renter tilskrives det eller de forfaldne beløb fra fakturadatoen, indtil betaling finder sted. Inden for rammerne af gældende lovgivning anerkender og accepterer Abonnenten, at det ikke vil blive betragtet som uretmæssig adgangsbegrænsning fra NASDAQ's side, hvis Leverandøren ophører med at levere sine Ydelser på grund af manglende betaling. Med hensyn til beløb som Professionelle Abonnenter skylder direkte til NASDAQ i henhold til nærværende Aftale gælder det, at NASDAQ er berettiget til at modtage det fulde beløb i likvide midler senest 15 (femten) dage efter fakturadatoen, uanset om der gøres brug af eller gives adgang til Oplysningerne. 4. SYSTEM. Abonnenten anerkender, at NASDAQ efter eget skøn og til enhver tid kan ændre sit system eller Oplysningerne. Sådanne ændringer kan nødvendiggøre tilsvarende ændringer i Leverandørens Ydelser. Ændringer foretaget af Leverandøren eller Abonnenten eller disse parters manglende gennemførelse af rettidige ændringer kan forhindre eller påvirke Abonnentens adgang til eller brug af Oplysningerne. NASDAQ er ikke ansvarlig for sådanne følger. NASDAQ godkender ikke nogen form for udstyr, Leverandør eller Leverandørens Ydelser. 5. MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER. NASDAQ tilstræber at levere Oplysningerne så hurtigt og præcist som praktisk muligt. Såfremt Oplysningerne ikke er tilgængelige som følge af NASDAQ's manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende Aftale, tilstræber NASDAQ at afhjælpe denne mangel. Såfremt Oplysningerne ikke er tilgængelige, er forsinkede, afbrydes, er ufuldstændige eller unøjagtige eller på anden måde påvirkes væsentligt i en uafbrudt periode på 4 (fire) timer eller derover inden for det tidsrum, hvor NASDAQ sædvanligvis overfører Oplysningerne, og dette skyldes NASDAQ (medmindre der er tale om en gyldig grund i henhold til nærværende Aftale eller NASDAQ's aftale med Leverandøren), kan Abonnenten eller enhver anden Person gøre følgende misligholdelsesbeføjelser gældende over for NASDAQ: a. Såfremt Abonnenten eller enhver anden Person fortsætter med at modtage Oplysningerne eller andre data og/eller oplysninger leveret af NASDAQ, ydes der forholdsmæssig henstand med betalingen i den pågældende måned af ethvert beløb, som Abonnenten eller, hvor det er relevant, den pågældende anden Person måtte skylde NASDAQ direkte for de pågældende Oplysninger i den relevante periode. b. Såfremt Abonnenten eller enhver anden Person ikke længere modtager Oplysningerne eller andre data og/eller oplysninger leveret af NASDAQ, ydes der forholdsmæssig refusion af beløb for den pågældende måned, som Abonnenten eller, hvor det er relevant, den pågældende anden Person måtte skylde NASDAQ direkte for de pågældende Oplysninger i den relevante periode.

6 En sådan eventuel henstand eller refusion kan forlanges ved at give NASDAQ skriftlig meddelelse herom indeholdende alle relevante oplysninger. Ud over de i denne paragraf nævnte garantier, er der ikke givet andre garantier af nogen art hverken udtrykkelige, underforståede, lovbestemte (herunder blandt andet med hensyn til punktlighed, rigtighed, rækkefølge, fuldstændighed, nøjagtighed, undladelse af afbrydelser), og heller ingen underforståede garantier på baggrund af branchekutyme, udviklingen i forretningsforholdet eller aftalens opfyldelse, og ej heller underforståede garantier for gangbarhed eller egnethed til særlig anvendelse eller formål. 6. ANSVARSBEGRÆNSNING. a. Medmindre andet fremgår af denne Aftale, er NASDAQ ikke ansvarlig over for Abonnenten, Abonnentens Leverandør eller enhver anden Person for indirekte, konkret og pønalt begrundet følgetab eller -skade (herunder blandt andet driftstab, tab af forventet fortjeneste, tab som følge af driftsstop eller forhøjede driftsudgifter, dækningsudgifter eller andre indirekte tab eller skader) af enhver art og uanset årsag, selvom NASDAQ er blevet underrettet om risikoen for sådanne tab eller skader. b. NASDAQ er ikke ansvarlig over for Abonnenten eller enhver anden Person, såfremt Oplysningerne i en uafbrudt periode på under 4 (fire) timer ikke er tilgængelige, afbrydes, forsinkes, er ufuldstændige eller unøjagtige i det tidsrum, hvor NASDAQ sædvanligvis overfører Oplysningerne, eller såfremt Oplysningerne påvirkes væsentligt i en uafbrudt periode på under 4 (fire) timer i det tidsrum, hvor NASDAQ sædvanligvis overfører Oplysningerne. c. Såfremt NASDAQ uanset årsag ifalder erstatningsansvar over for Abonnenten eller enhver anden Person, enten i eller uden for kontakt, er NASDAQ's ansvar inden for et enkelt år af Aftaleperioden (et år fra Aftalens ikrafttrædelsesdato) begrænset til den del af Abonnentens tab, der reelt påføres Abonnenten på baggrund af dennes rimelige forventninger til aftaleforholdet (kombineret med de samlede krav eller tab, der fremsættes af Abonnentens Leverandør og enhver anden Person gennem Abonnenten eller på dennes vegne, eller som Abonnenten har forårsaget), hvilket beløb ikke kan overstige det laveste af følgende: i. Såfremt Abonnenten eller enhver anden person fortsat modtager Oplysningerne eller andre data og/eller Oplysninger leveret af NASDAQ, ydes der forholdsmæssig henstand med betalingen for den pågældende måned af ethvert beløb, som Abonnenten eller, hvor det er relevant, enhver anden Person måtte skylde NASDAQ direkte for de pågældende Oplysninger i den relevante periode, eller, såfremt Abonnenten eller enhver anden Person ikke længere modtager enten Oplysningerne eller andre data og/eller oplysninger leveret af NASDAQ, en refusion af beløb, som Abonnenten eller, hvor det er relevant, enhver anden Person måtte skylde NASDAQ direkte for de pågældende Oplysninger i den relevante periode, eller ii. USD 500. d. Denne paragraf fritager ikke NASDAQ, Abonnenten eller enhver anden Person for erstatningsansvar opstået som følge af egen grove uagtsomhed eller bevidst ansvarspådragende handling eller for erstatningsansvar opstået som følge af personskade eller uretmæssig død. e. Abonnenten og NASDAQ forstår og accepterer, at denne paragrafs bestemmelser fastsætter en rimelig risikofordeling og ansvarsbegrænsning.

7 7. FRASKRIVELSE AF GARANTIER. NASDAQ og eksterne leverandører af oplysninger til NASDAQ stiller ingen garantier af nogen art hverken udtrykkelige, underforståede, lovbestemte (herunder blandt andet med hensyn til punktlighed, rigtighed, rækkefølge, fuldstændighed, nøjagtighed, undladelse af afbrydelser), og heller ingen underforståede garantier på baggrund af branchekutyme, udviklingen i forretningsforholdet eller aftalens opfyldelse, og ej heller underforståede garantier for gangbarhed eller egnethed til særlig anvendelse eller formål eller manglende indgreb. 8. ANSVARSBEGRÆNSNING FOR EKSTERNE LEVERANDØRER AF OPLYSNINGER. Eksterne leverandører af oplysninger til NASDAQ er ikke ansvarlige for direkte eller indirekte tab eller skade, der skyldes nøjagtigheden af eller forsinkelser eller undladelser i relation til de af dem leverede Oplysninger samt tabt fortjeneste, indirekte, specielle skader eller følgeskader, som påføres Abonnenten eller enhver anden Person, der søger at få dækket et krav gennem Abonnenten, ej heller i tilfælde hvor de eksterne leverandører af oplysninger er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab eller skader. Det ansvar, som eksterne leverandører af oplysninger eller disses tilknyttede enheder ifalder over for Abonnenten eller enhver anden Person, der søger afhjælpning gennem Abonnenten under påberåbelse af enhver form for søgsmålsgrundlag i eller uden for kontrakt eller andet, kan på intet tidspunkt overstige det af Abonnenten eller enhver anden Person, der måtte søge at få dækket et krav gennem Abonnenten, betalte honorar. 9. KRAV OG TAB. Abonnenten friholder NASDAQ og NASDAQ's ansatte, ledelse, bestyrelsesmedlemmer og andre fuldmægtige for ethvert Krav eller Tab, som disse påføres eller måtte pådrage sig, eller som måtte gøres gældende over for dem som følge af eller i forbindelse med: (a) Abonnentens manglende overholdelse af Aftalens vilkår og betingelser, og (b) retssager anlagt af tredjemand vedrørende Abonnentens berettigede eller uberettigede modtagelse og brug af Oplysningerne i henhold til Aftalen. Aftalens parter garanterer og oplyser og har til hensigt at friholde (og NASDAQ er i alle tilfælde berettiget til alene at svare i og forlige) en anden part (herunder NASDAQ) og dennes ledelse, bestyrelsesmedlemmer, ansatte og andre fuldmægtige for ethvert Krav eller Tab, der opstår ved, involverer eller vedrører en påstand om krænkelse eller anden overtrædelse af immaterielle rettigheder, som er begået af den skadesløsholdende part, eller som skyldes dennes handlinger eller undladelser, udstyr eller andre formuegenstande. Denne ret er betinget af, at den skadesløsholdte part omgående giver den skadesløsholdende part meddelelse om sine Krav eller Tab (hvilket ikke er til skade for den skadeløsholdte parts forsvar), og samarbejder med hensyn til indsigelser mod de pågældende Krav eller Tab (uden at give afkald på de særlige rettigheder, der hersker i forholdet mellem advokat og klient, i relation til en advokats skriftlige forberedelse af en retssag og andre juridiske privilegier og uden at udlevere oplysninger, som af juridiske hensyn skal holdes hemmelige). 10. OPSIGELSE. Abonnenten anerkender, at NASDAQ, når NASDAQ forlanger det med henblik på opfyldelse af sine lovbestemte forpligtelser, ved meddelelse til Leverandøren ensidigt kan begrænse eller ophæve enhver Persons ret til at modtage og bruge Oplysningerne, samt at Leverandøren øjeblikkeligt vil efterkomme en sådan meddelelse og slutte eller begrænse sin levering af Oplysningerne og ved meddelelse til NASDAQ bekræfte, at meddelelsen er efterkommet. De berørte Personer er berettigede til at henholde sig til den proceduremæssige beskyttelse, der er fastsat i Børsloven og de regler, der i henhold til denne Lov finder anvendelse på forholdet. Ud over de opsigelser, der er tilladt i henhold til Leverandørens aftale, kan nærværende Aftale opsiges af Abonnenten med 30 dages skriftligt varsel til Leverandøren og af NASDAQ med 30 dages skriftligt varsel til enten Leverandøren eller Abonnenten. NASDAQ er også berettiget til at ændre nærværende Aftales vilkår og betingelser med 90 dages skriftligt varsel til enten Leverandøren eller Abonnenten, og enhver brug efter den pågældende dato anses som accept af de

8 nye vilkår og betingelser. I tilfælde af Abonnentens misligholdelse, eller såfremt det fastslås, at Abonnenten har fremsat usande oplysninger, eller hvor det forlanges af SEC i dennes egenskab af regulerende myndighed, er NASDAQ berettiget til at opsige nærværende Aftale med mindst 3 (tre) dages skriftligt varsel til Abonnenten, foretaget af enten NASDAQ eller Leverandøren. 11. Meddelelser. Al kommunikation som kræves afgivet skriftligt i henhold til denne Aftale skal rettes til: The Nasdaq Stock Market, LCC 9600 Blackwell Road, 5th Floor Rockville, MD Attn: Manager, Market Data Distribution Direkte kommunikation til Abonnenten til den af Leverandøren sidst kendte adresse betragtes som afgivet ved a) faktisk modtagelse via eller andet eller datoen for første afslag eller b) ved at offentliggøre meddelelsen eller anden kommunikation på eller en hjemmeside, som afløser denne. Abonnenten skal uden ophold give skriftlig besked til Leverandøren ved skift af navn, bopæl eller forretningssted, hvor Information modtages. 12. ÆNDRINGER/AFTALE. Medmindre andet fremgår af Aftalen, kan Aftalens bestemmelser ikke ændres eller fraviges. NASDAQ's eller Abonnentens manglende eller forsinkede udøvelse og tidligere praksis med hensyn til udøvelse af en sådan rettighed, beføjelse eller særrettighed i henhold til nærværende Aftale betragtes ikke som fravigelse. En enkeltstående eller delvis udøvelse af en sådan rettighed, beføjelse eller særrettighed udelukker heller ikke anden eller yderligere udøvelse deraf eller udøvelse af andre rettigheder, beføjelse eller særrettigheder i henhold til Aftalen. Såfremt nogle af nærværende Aftales bestemmelser eller anvendelsen deraf i relation til en hvilken som helst Person, enhed eller omstændighed erklæres ugyldige eller ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke Aftalen i øvrigt eller anvendelsen af de pågældende betingelser eller bestemmelser i relation til Personer, enheder eller omstændigheder ud over de Personer, enheder eller omstændigheder, i relation til hvilke de erklæres ugyldige eller ikke kan håndhæves, og enhver sådan betingelse eller bestemmelse i nærværende Aftale er gyldige og kan håndhæves i videst muligt omfang, som loven tillader. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende Aftales vilkår og betingelser og Leverandørens aftalebetingelser gælder nærværende Aftales vilkår og betingelser mellem NASDAQ og Abonnenten. Denne Aftale skal anses for indgået i U.S.A. i staten New York og er underlagt lovgivningen i staten New York. Abonnenten er enig i, at sagsanlæg o.l. i henhold til denne Aftale overgives til myndighederne ved retterne i staten New York. 13. DEFINITIONER. "Børslov" betyder den amerikanske børslov, Securities Exchange Act af 1934, som udelukkende gælder Oplysninger, der formidles fra et NASDAQ-marked i USA. "Krav eller Tab" betyder enhver form for ansvar, forpligtelse, tab, erstatning, bod, krav, retssag, søgsmål, omkostning, dom, forlig og udgift af enhver art, uanset om en skadesløsholdt part eller tredjemand har pådraget sig eller er ifaldet disse, herunder blandt andet (a) indirekte, konkret og pønalt begrundet følgetab eller -skade (herunder blandt andet driftstab, tab af forventet fortjeneste, tab som følge af driftsstop eller forhøjede driftsudgifter eller anden form for indirekte tab eller skade), og (b) administrationsomkostninger, undersøgelsesomkostninger, sagsomkostninger samt vederlag til og refusion af omkostninger afholdt af revisorer og advokater (herunder internt personale).

9 "Oplysninger" betyder visse markedsoplysninger og andre formidlede oplysninger vedrørende værdipapirer eller andre finansielle instrumenter, produkter, værktøjer, indikatorer eller mekanismer; eller vedrørende Personer reguleret af NASDAQ eller til NASDAQ s aktiviteter; eller indsamlet af NASDAQ fra andre kilder. "NASDAQ " betyder under ét The NASDAQ Stock Market og dets søsterselskaber, datterselskaber, associerede selskaber. "NASDAQ krav" betyder al gældende lovgivning (inklusive intellektuelle rettigheder, informations- og værdipapirlovgivning), vedtægter og regulativer, NASDAQ og SEC s, inklusive men ikke begrænset til NASDAQ s indgivne regler, NASDAQ s afgørelser og fortolkninger, enhver brugervejledning eller de af NASDAQ-kravene, der måtte være erstattet af nye krav på det pågældende tidspunkt. Ikke-Professionel Abonnent er enhver form for fysisk person, som IKKE: (a) er registreret eller på nogen måde uddannet hos SEC, Commodities Futures Trading Commission, et delstatsværdipapirorgan, en børs eller værdipapirsammenslutning, eller et råstofeller futuresmarked eller -sammenslutning, (b) virker som "investment advisor" (investeringsrådgiver) som defineret i 202 (a), stk. 11, i den amerikanske Investment Advisors Act fra 1940 (uanset om den pågældende i henhold dertil er registreret eller uddannet under denne lov), og ej eller (c) er ansat i en bank eller anden virksomhed, som i henhold til den nationale eller forbundsstatslige værdipapirlovgivning er undtaget fra kravet om registrering, med henblik på at varetage funktioner, som ville medføre krav om registrering eller uddannelse, såfremt de pågældende funktioner blev udført på vegne af en virksomhed, som ikke er fritaget fra registreringskravet "Eller" Indbefatter ordet "og". "Person" Enhver form for fysisk person, enkeltmandsvirksomhed, selskab, interessentskab eller enhver anden form for juridisk enhed. Professionel Abonnent er enhver person, som ikke er omfattet af definitionen for Ikke- Professionel Abonnent. "Abonnent" Når ordet optræder alene, omfatter det alle Ikke-Professionelle og Professionelle Abonnenter. Leverandørens Service er den service fra leverandøren, som omfatter dataformidlingen, udstyr, software og kommunikationsmidler relateret hertil, til at modtage, behandle, transmittere, bruge og udbrede Informationen til Abonnenten.

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm.

Tjenesten er udbudt af Viaplay AB ( Viaplay ). Viaplay er registreret i Sverige under firmanummer 556513-5547, Boks 171 04, 104 62 Stockholm. Aftalevilkår for brug af Viaplay Viaplay er en internetbaseret tjeneste, hvor du kan foretage enkelt køb eller købe abonnement, så tjenesten er tilgængelig på dine registrerede apparater ( Tjenesten ).

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

JOMEO Vilkår & Betingelser

JOMEO Vilkår & Betingelser JOMEO Vilkår & Betingelser Disse Vilkår og Betingelser (som defineret nedenfor) er gældende for enhver brug af Tjenesten (som defineret nedenfor). Når du i forbindelse med din registrering og tilmelding

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima-

Standardbetingelser. Hosting service. service(aftalen) i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale imellem Kunden og Ultima- Advokat Henrik Søndergaard Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 J.nr: 110-77445 HSO/LC Standardbetingelser Hosting service Disse salgs- og leveringsbetingelser(betingelserne) finder anvendelse

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Aftale om internetbank

Aftale om internetbank Side 1 af 18 Aftale om internetbank Kunden og Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til Swedbanks internetbank.

Læs mere