Trader Grundpakke Licensaftale (Erhverv)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trader Grundpakke Licensaftale (Erhverv)"

Transkript

1 Trader Grundpakke Licensaftale (Erhverv) Disse regler er gældende fra 1. marts Trader Grundpakke (herefter Trader ) er en supplerende serviceydelse i Online Investering i henhold til Regler for Online Investering - erhverv, punkt 9.1 Med undtagelse af punkterne 5.3, 5.4 samt 6.1 finder Regler for Online Investering - erhverv punkt 1-20 tilsvarende anvendelse på Trader, medmindre andet følger af vilkårene i denne licensaftale. Regler for Online Investering erhverv findes i Online Investering under Hjælp, Generel hjælp, Regler og fakta. Hvor der i Regler for Online Investering - erhverv er henvist til Reuters Limited skal dette i forhold til Trader læses som SIX Telekurs Nordic AB. Produktet: Trader er en engelsksproget handelsplatform, hvor der kan gennemføre limiterede børshandler med værdipapirer. Trader er en mere kompleks handelsplatform end Online Investering. Man bør derfor sætte sig ind i Trader, før man går i gang med at handle. Man kan læse mere om Trader i produktbeskrivelsen som findes på Med Trader er der fortsat mulighed for at benytte sig af og handle i Online Investering. Trader giver bl.a. adgang til følgende data: Realtidsdata fra NASDAQ OMX (København, Stockholm og Helsinki), niveau 2 15 min forsinket data fra Oslo Børs, New York Stock Exchange, NASDAQ, London Stock Exchange, NYSE Euronext, Deutsche Börse Frankfurt (XTRA), Sociedad de Bolsas (Madrid) og SIX Exfeed Ltd. (Zürich) Ritzau Finans Premium nyheder i realtid. Pressemeddelelser fra NASDAQ OMX og fra Oslo Børs. En lang række funktioner, herunder teknisk analyse i diagramformat, aktie screening, avancerede nyhedsfiltre, mulighed for at linke mellem vinduer og fuld individuel tilpasning af vinduer. Enhver form for data der leveres i Trader, betegnes overordnet som Data. Data i Trader leveres via SIX Telekurs Nordic AB af de respektive børser og nyhedsleverandører (herefter eksterne dataleverandører ). Realtidskurserne vil blive leveret i det omfang, banken modtager realtidskurser fra de respektive børser. Væsentlige rettigheder og pligter for Trader 1. Tekniske krav til udstyret Trader kan kun benyttes, med et af følgende operativsystemer:

2 - Windows XP, SP3 - Windows Vista, SP2 (32/64 bit) - Windows 7 (32/64 bit) - Mac OS (KUN, når der benyttes Windows emulerings-software) Installation af Trader stiller følgende krav til den PC, der skal anvendes: - Processor: 1.7 GHz eller mere - Intern RAM: 1024MB eller mere - Skærmopløsning: 1024x768 eller højere - Fri disk plads: Omkring 500MB - Båndbredde: 2Mbit eller mere 2. Krav for modtagelse af Data Ved accept af denne licensaftale accepteres samtidig de regler og krav, som NASDAQ OMX samt Oslo Børs opstiller, for modtagelse af Data. Disse regler er vedhæftet denne aftale som henholdsvis bilag 1 og bilag 2. Disse regler bør læses grundigt, inden accept af denne licensaftale. Forsinket Data fra Deutsche Börse Frankfurt (XTRA), må ikke videredistribueres. Data fra eksterne dataleverandører må alene modtages og anvendes til virksomhedens eget og lovlige brug. Enhver anden brug af Data, herunder videregivelse af adgangskode eller videredistribution til andre, såvel private som erhverv, er forbudt. Data fra eksterne dataleverandører ejes af den eksterne dataleverandør, som har de immaterielle rettigheder over informationerne. I kan ikke erhverve større rettigheder ifølge denne licensaftale mellem jer og banken, end banken har i henhold til hovedaftale indgået mellem banken og den relevante eksterne dataleverandør. 3. Videregivelse af personoplysninger Banken gør opmærksom på, at banken videregiver oplysninger om kunderne til eksterne dataleverandører, såfremt dette er nødvendiggjort af bankens forpligtelser overfor disse eksterne dataleverandører i henhold til hovedaftale indgået mellem banken og den relevante eksterne dataleverandør. Ved accept af denne aftale accepteres desuden, at eksterne dataleverandører, eller en af den eksterne dataleverandør valgt repræsentant, får adgang til at revidere jeres brug af Data fra den eksterne dataleverandør, eventuelt via direkte henvendelse på virksomhedens adresse. 4. Betaling Trader betales per løbende måned, ved oprettelse dog først fra den dato, abonnementet starter. Betaling for Trader bliver hævet 3. bankdag hver måned på den konto, som er angivet i Online Investering under Personligt, Opsætning, Abonnementsbetaling. Det skal meddeles til banken,

3 såfremt der skal benyttes en anden konto end den angivne. Første betaling falder først i måneden efter oprettelsen. 5. Handler i Trader Handler, der indgås i Trader, vil tillige kunne ses i Online Investering og vil kunne ændres både i Trader og i Online Investering, så længe handlen ikke er gennemført. Handelsbekræftelser vil kunne ses i Trader samme dag, der er handlet. Ældre handelsbekræftelser vil kun kunne ses i Online Investering. Banken gør opmærksom på, at der ved accept af handler i Trader ikke skal indtastes personligt password. Af sikkerhedsmæssige grunde og for at undgå misbrug bør man derfor altid logge af Trader, når computeren forlades. Det er ikke tilstrækkeligt at lukke ned for Online Investering. Trader har en stand by tid på op til 24 timer. Hver dag kl. 23:30 vil Trader automatisk blive logget af. 5. Ansvar I tilfælde af ændring eller ophør af levering af Data fra SIX Telekurs eller eksterne dataleverandører eller ved tekniske nedbrud eller fejl hos banken, SIX Telekurs eller eksterne leverandører, kan adgangen til Data blive afbrudt i kortere eller længere tid. Banken, SIX eller eksterne dataleverandører er ikke ansvarlig for tab, der opstår i forbindelse med sådanne afbrydelser. Reglerne om ansvar, punkt 8 i Regler for Online Investering erhverv gælder i øvrigt tilsvarende for Trader. 6. Supplerende serviceydelser Det er muligt at abonnere på supplerende serviceydelser i Trader, som vil være tilknyttet abonnementet på Trader. Denne licensaftale samt Regler for Online Investering erhverv, herunder punkt 9.1, gælder tilsvarende for disse supplerende serviceydelser. 7. Ændringer af reglerne for Trader Reglerne for Trader kan ændres i overensstemmelse med punkt 17 i Regler for Online Investering erhverv. 8. Opsigelse Trader kan opsiges med ophør ved udgangen af en måned. Selvom abonnementet på Trader opsiges midt i en måned, er der adgang til Trader måneden ud, og der skal ligeledes betales for hele måneden. Banken kan opsige Trader i henhold til punkt 18 i Regler for Online Investering - erhverv. Uanset opsigelsesbestemmelserne ovenfor, kan eksterne dataleverandører kræve at levering af Data skal ophører straks.

4 9. Accept Dette abonnement på Trader accepteres ved brug af personlig elektronisk identifikation i henhold til Nordeas Regler for elektronisk identifikation. Den til enhver tid gældende licensaftale findes i Online Investering under mappen Personlig, Abonnementer, Trader. Bilag 1 til Licensaftale for Realtidskurser fra NASDAQ (Trader Erhverv) Særlige regler vedrørende levering af realtidskurser fra NASDAQ. (I NASDAQ Abonnementsaftale omtales I som Abonnent(en), mens Nordea omtales som Leverandøren.) NASDAQ Abonnementsaftale Vilkår og betingelser 1. ANVENDELSE AF DATA. Abonnenten er ikke berettiget til at sælge, udleje, levere eller på anden måde tillade eller give andre Personer eller andre kontorer eller adresser adgang til Oplysningerne. Abonnenten må ikke deltage i nogen form for ulovlig virksomhed, må ikke anvende eller tillade andre helt eller delvis at anvende Oplysningerne til ulovlige formål og må heller ikke overtræde NASDAQ s regler, SEC's regler (Securities and Exchange Commission). Abonnenten må ikke fremlægge de modtagne Oplysninger på uærlig, vildledende eller diskriminerende vis. Abonnenten skal træffe rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriserede Personer i at opnå adgang til Oplysningerne. a. Ikke-Professionel Abonnent For Ikke-Professionelle Abonnenter er oplysningerne kun beregnet til privat brug. Ved at tilkendegive over for Leverandøren at Abonnenten er en Ikke-Professionel, eller ved fortsat at modtage Oplysningerne til abonnementstaksten for Ikke-Professionelle, bekræfter Abonnenten over for Leverandøren og NASDAQ, at Abonnenten er omfattet af den i 13 i Aftalen indeholdte definition på en Ikke- Professionel abonnent. En Ikke-Professionel Abonnent skal omgående efterkomme enhver rimelig anmodning fra NASDAQ om oplysninger vedrørende den Ikke-Professionelle Abonnents modtagelse, bearbejdning, visning og videregivelse af Oplysningerne. b. Professionel Abonnent For Professionelle Abonnenter er Oplysningerne kun beregnet til Professionelle Abonnenters interne forretningsmæssige og/eller private brug. Professionelle Abonnenter må kun i begrænset omfang videregive visse Oplysninger til kunder i trykte annoncer, skriftlig korrespondance eller andet skriftligt materiale eller under telefonsamtaler, der ikke omfatter en elektronisk telefonstemme, automatiserede informationstjenester eller lignende teknologi. Professionelle Abonnenter skal på anmodning give NASDAQ adgang til at foretage fysisk kontrol af Leverandørens Ydelser og af den Professionelle Abonnents brug af Oplysningerne (herunder gennemgang af fortegnelser vedrørende brug af eller adgang til Oplysningerne og antallet og placeringen af alle anordninger, som modtager Oplysninger), alt på rimelige tidspunkter og med rimeligt varsel for at sikre overholdelse af nærværende Aftale. 2. EJENDOMSRETLIGT BESKYTTEDE OPLYSNINGER. NASDAQ giver i Aftalens løbetid Abonnenten ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig tilladelse til at modtage og anvende de Oplysninger, som Leverandøren videregiver til Abonnenten, og derefter at anvende disse Oplysninger til ethvert formål, som ikke er uforeneligt med Aftalens vilkår og betingelser og/eller

5 NASDAQ's regler. Abonnenten anerkender og accepterer, at NASDAQ har ejendomsretten til de Oplysninger, som opstår på eller stammer fra markeder, der reguleres eller drives af NASDAQ, og til de kompileringsrettigheder eller andre rettigheder til Oplysninger, der indhentes fra øvrige kilder. Abonnenten anerkender og accepterer desuden, at eksterne leverandører af oplysninger til NASDAQ har fuld ejendomsret til deres respektive Oplysninger. I tilfælde af uretmæssig tilegnelse eller misbrug af Oplysninger fra Abonnentens side eller af en part, der får adgang til Oplysningerne gennem Abonnenten, er NASDAQ eller eksterne leverandører af oplysninger til NASDAQ berettiget til at få nedlagt forbud mod det pågældende materiale. Abonnenten vil i alle tilfælde angive kilden på passende vis. 3. BETALING. Abonnenten bærer det fulde ansvar for at betale eventuelle skatter, omkostninger eller afgifter, der pålægges Abonnenten eller NASDAQ (bortset fra amerikansk national, forbundsstatslig eller lokal indkomstskat pålignet NASDAQ) af uden- eller indenlandske nationale, forbundsstatslige, provins- eller lokale myndigheder eller underafdelinger af disse, og enhver bod eller rentetilskrivning, der vedrører levering af Oplysningerne til Abonnenten. Renter tilskrives det eller de forfaldne beløb fra fakturadatoen, indtil betaling finder sted. Inden for rammerne af gældende lovgivning anerkender og accepterer Abonnenten, at det ikke vil blive betragtet som uretmæssig adgangsbegrænsning fra NASDAQ's side, hvis Leverandøren ophører med at levere sine Ydelser på grund af manglende betaling. Med hensyn til beløb som Professionelle Abonnenter skylder direkte til NASDAQ i henhold til nærværende Aftale gælder det, at NASDAQ er berettiget til at modtage det fulde beløb i likvide midler senest 15 (femten) dage efter fakturadatoen, uanset om der gøres brug af eller gives adgang til Oplysningerne. 4. SYSTEM. Abonnenten anerkender, at NASDAQ efter eget skøn og til enhver tid kan ændre sit system eller Oplysningerne. Sådanne ændringer kan nødvendiggøre tilsvarende ændringer i Leverandørens Ydelser. Ændringer foretaget af Leverandøren eller Abonnenten eller disse parters manglende gennemførelse af rettidige ændringer kan forhindre eller påvirke Abonnentens adgang til eller brug af Oplysningerne. NASDAQ er ikke ansvarlig for sådanne følger. NASDAQ godkender ikke nogen form for udstyr, Leverandør eller Leverandørens Ydelser. 5. MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER. NASDAQ tilstræber at levere Oplysningerne så hurtigt og præcist som praktisk muligt. Såfremt Oplysningerne ikke er tilgængelige som følge af NASDAQ's manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende Aftale, tilstræber NASDAQ at afhjælpe denne mangel. Såfremt Oplysningerne ikke er tilgængelige, er forsinkede, afbrydes, er ufuldstændige eller unøjagtige eller på anden måde påvirkes væsentligt i en uafbrudt periode på 4 (fire) timer eller derover inden for det tidsrum, hvor NASDAQ sædvanligvis overfører Oplysningerne, og dette skyldes NASDAQ (medmindre der er tale om en gyldig grund i henhold til nærværende Aftale eller NASDAQ's aftale med Leverandøren), kan Abonnenten eller enhver anden Person gøre følgende misligholdelsesbeføjelser gældende over for NASDAQ: a. Såfremt Abonnenten eller enhver anden Person fortsætter med at modtage Oplysningerne eller andre data og/eller oplysninger leveret af NASDAQ, ydes der forholdsmæssig henstand med betalingen i den pågældende måned af ethvert beløb, som Abonnenten eller, hvor det er relevant, den pågældende anden Person måtte skylde NASDAQ direkte for de pågældende Oplysninger i den relevante periode. b. Såfremt Abonnenten eller enhver anden Person ikke længere modtager Oplysningerne eller andre data og/eller oplysninger leveret af NASDAQ, ydes der forholdsmæssig refusion af beløb for den pågældende måned, som Abonnenten eller, hvor det er relevant, den pågældende anden Person måtte skylde NASDAQ direkte for de pågældende Oplysninger i den relevante periode.

6 En sådan eventuel henstand eller refusion kan forlanges ved at give NASDAQ skriftlig meddelelse herom indeholdende alle relevante oplysninger. Ud over de i denne paragraf nævnte garantier, er der ikke givet andre garantier af nogen art hverken udtrykkelige, underforståede, lovbestemte (herunder blandt andet med hensyn til punktlighed, rigtighed, rækkefølge, fuldstændighed, nøjagtighed, undladelse af afbrydelser), og heller ingen underforståede garantier på baggrund af branchekutyme, udviklingen i forretningsforholdet eller aftalens opfyldelse, og ej heller underforståede garantier for gangbarhed eller egnethed til særlig anvendelse eller formål. 6. ANSVARSBEGRÆNSNING. a. Medmindre andet fremgår af denne Aftale, er NASDAQ ikke ansvarlig over for Abonnenten, Abonnentens Leverandør eller enhver anden Person for indirekte, konkret og pønalt begrundet følgetab eller -skade (herunder blandt andet driftstab, tab af forventet fortjeneste, tab som følge af driftsstop eller forhøjede driftsudgifter, dækningsudgifter eller andre indirekte tab eller skader) af enhver art og uanset årsag, selvom NASDAQ er blevet underrettet om risikoen for sådanne tab eller skader. b. NASDAQ er ikke ansvarlig over for Abonnenten eller enhver anden Person, såfremt Oplysningerne i en uafbrudt periode på under 4 (fire) timer ikke er tilgængelige, afbrydes, forsinkes, er ufuldstændige eller unøjagtige i det tidsrum, hvor NASDAQ sædvanligvis overfører Oplysningerne, eller såfremt Oplysningerne påvirkes væsentligt i en uafbrudt periode på under 4 (fire) timer i det tidsrum, hvor NASDAQ sædvanligvis overfører Oplysningerne. c. Såfremt NASDAQ uanset årsag ifalder erstatningsansvar over for Abonnenten eller enhver anden Person, enten i eller uden for kontakt, er NASDAQ's ansvar inden for et enkelt år af Aftaleperioden (et år fra Aftalens ikrafttrædelsesdato) begrænset til den del af Abonnentens tab, der reelt påføres Abonnenten på baggrund af dennes rimelige forventninger til aftaleforholdet (kombineret med de samlede krav eller tab, der fremsættes af Abonnentens Leverandør og enhver anden Person gennem Abonnenten eller på dennes vegne, eller som Abonnenten har forårsaget), hvilket beløb ikke kan overstige det laveste af følgende: i. Såfremt Abonnenten eller enhver anden person fortsat modtager Oplysningerne eller andre data og/eller Oplysninger leveret af NASDAQ, ydes der forholdsmæssig henstand med betalingen for den pågældende måned af ethvert beløb, som Abonnenten eller, hvor det er relevant, enhver anden Person måtte skylde NASDAQ direkte for de pågældende Oplysninger i den relevante periode, eller, såfremt Abonnenten eller enhver anden Person ikke længere modtager enten Oplysningerne eller andre data og/eller oplysninger leveret af NASDAQ, en refusion af beløb, som Abonnenten eller, hvor det er relevant, enhver anden Person måtte skylde NASDAQ direkte for de pågældende Oplysninger i den relevante periode, eller ii. USD 500. d. Denne paragraf fritager ikke NASDAQ, Abonnenten eller enhver anden Person for erstatningsansvar opstået som følge af egen grove uagtsomhed eller bevidst ansvarspådragende handling eller for erstatningsansvar opstået som følge af personskade eller uretmæssig død. e. Abonnenten og NASDAQ forstår og accepterer, at denne paragrafs bestemmelser fastsætter en rimelig risikofordeling og ansvarsbegrænsning.

7 7. FRASKRIVELSE AF GARANTIER. NASDAQ og eksterne leverandører af oplysninger til NASDAQ stiller ingen garantier af nogen art hverken udtrykkelige, underforståede, lovbestemte (herunder blandt andet med hensyn til punktlighed, rigtighed, rækkefølge, fuldstændighed, nøjagtighed, undladelse af afbrydelser), og heller ingen underforståede garantier på baggrund af branchekutyme, udviklingen i forretningsforholdet eller aftalens opfyldelse, og ej heller underforståede garantier for gangbarhed eller egnethed til særlig anvendelse eller formål eller manglende indgreb. 8. ANSVARSBEGRÆNSNING FOR EKSTERNE LEVERANDØRER AF OPLYSNINGER. Eksterne leverandører af oplysninger til NASDAQ er ikke ansvarlige for direkte eller indirekte tab eller skade, der skyldes nøjagtigheden af eller forsinkelser eller undladelser i relation til de af dem leverede Oplysninger samt tabt fortjeneste, indirekte, specielle skader eller følgeskader, som påføres Abonnenten eller enhver anden Person, der søger at få dækket et krav gennem Abonnenten, ej heller i tilfælde hvor de eksterne leverandører af oplysninger er blevet underrettet om muligheden for sådanne tab eller skader. Det ansvar, som eksterne leverandører af oplysninger eller disses tilknyttede enheder ifalder over for Abonnenten eller enhver anden Person, der søger afhjælpning gennem Abonnenten under påberåbelse af enhver form for søgsmålsgrundlag i eller uden for kontrakt eller andet, kan på intet tidspunkt overstige det af Abonnenten eller enhver anden Person, der måtte søge at få dækket et krav gennem Abonnenten, betalte honorar. 9. KRAV OG TAB. Abonnenten friholder NASDAQ og NASDAQ's ansatte, ledelse, bestyrelsesmedlemmer og andre fuldmægtige for ethvert Krav eller Tab, som disse påføres eller måtte pådrage sig, eller som måtte gøres gældende over for dem som følge af eller i forbindelse med: (a) Abonnentens manglende overholdelse af Aftalens vilkår og betingelser, og (b) retssager anlagt af tredjemand vedrørende Abonnentens berettigede eller uberettigede modtagelse og brug af Oplysningerne i henhold til Aftalen. Aftalens parter garanterer og oplyser og har til hensigt at friholde (og NASDAQ er i alle tilfælde berettiget til alene at svare i og forlige) en anden part (herunder NASDAQ) og dennes ledelse, bestyrelsesmedlemmer, ansatte og andre fuldmægtige for ethvert Krav eller Tab, der opstår ved, involverer eller vedrører en påstand om krænkelse eller anden overtrædelse af immaterielle rettigheder, som er begået af den skadesløsholdende part, eller som skyldes dennes handlinger eller undladelser, udstyr eller andre formuegenstande. Denne ret er betinget af, at den skadesløsholdte part omgående giver den skadesløsholdende part meddelelse om sine Krav eller Tab (hvilket ikke er til skade for den skadeløsholdte parts forsvar), og samarbejder med hensyn til indsigelser mod de pågældende Krav eller Tab (uden at give afkald på de særlige rettigheder, der hersker i forholdet mellem advokat og klient, i relation til en advokats skriftlige forberedelse af en retssag og andre juridiske privilegier og uden at udlevere oplysninger, som af juridiske hensyn skal holdes hemmelige). 10. OPSIGELSE. Abonnenten anerkender, at NASDAQ, når NASDAQ forlanger det med henblik på opfyldelse af sine lovbestemte forpligtelser, ved meddelelse til Leverandøren ensidigt kan begrænse eller ophæve enhver Persons ret til at modtage og bruge Oplysningerne, samt at Leverandøren øjeblikkeligt vil efterkomme en sådan meddelelse og slutte eller begrænse sin levering af Oplysningerne og ved meddelelse til NASDAQ bekræfte, at meddelelsen er efterkommet. De berørte Personer er berettigede til at henholde sig til den proceduremæssige beskyttelse, der er fastsat i Børsloven og de regler, der i henhold til denne Lov finder anvendelse på forholdet. Ud over de opsigelser, der er tilladt i henhold til Leverandørens aftale, kan nærværende Aftale opsiges af Abonnenten med 30 dages skriftligt varsel til Leverandøren og af NASDAQ med 30 dages skriftligt varsel til enten Leverandøren eller Abonnenten. NASDAQ er også berettiget til at ændre nærværende Aftales vilkår og betingelser med 90 dages skriftligt varsel til enten Leverandøren eller Abonnenten, og enhver brug efter den pågældende dato anses som accept af de

8 nye vilkår og betingelser. I tilfælde af Abonnentens misligholdelse, eller såfremt det fastslås, at Abonnenten har fremsat usande oplysninger, eller hvor det forlanges af SEC i dennes egenskab af regulerende myndighed, er NASDAQ berettiget til at opsige nærværende Aftale med mindst 3 (tre) dages skriftligt varsel til Abonnenten, foretaget af enten NASDAQ eller Leverandøren. 11. Meddelelser. Al kommunikation som kræves afgivet skriftligt i henhold til denne Aftale skal rettes til: The Nasdaq Stock Market, LCC 9600 Blackwell Road, 5th Floor Rockville, MD Attn: Manager, Market Data Distribution Direkte kommunikation til Abonnenten til den af Leverandøren sidst kendte adresse betragtes som afgivet ved a) faktisk modtagelse via eller andet eller datoen for første afslag eller b) ved at offentliggøre meddelelsen eller anden kommunikation på eller en hjemmeside, som afløser denne. Abonnenten skal uden ophold give skriftlig besked til Leverandøren ved skift af navn, bopæl eller forretningssted, hvor Information modtages. 12. ÆNDRINGER/AFTALE. Medmindre andet fremgår af Aftalen, kan Aftalens bestemmelser ikke ændres eller fraviges. NASDAQ's eller Abonnentens manglende eller forsinkede udøvelse og tidligere praksis med hensyn til udøvelse af en sådan rettighed, beføjelse eller særrettighed i henhold til nærværende Aftale betragtes ikke som fravigelse. En enkeltstående eller delvis udøvelse af en sådan rettighed, beføjelse eller særrettighed udelukker heller ikke anden eller yderligere udøvelse deraf eller udøvelse af andre rettigheder, beføjelse eller særrettigheder i henhold til Aftalen. Såfremt nogle af nærværende Aftales bestemmelser eller anvendelsen deraf i relation til en hvilken som helst Person, enhed eller omstændighed erklæres ugyldige eller ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke Aftalen i øvrigt eller anvendelsen af de pågældende betingelser eller bestemmelser i relation til Personer, enheder eller omstændigheder ud over de Personer, enheder eller omstændigheder, i relation til hvilke de erklæres ugyldige eller ikke kan håndhæves, og enhver sådan betingelse eller bestemmelse i nærværende Aftale er gyldige og kan håndhæves i videst muligt omfang, som loven tillader. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende Aftales vilkår og betingelser og Leverandørens aftalebetingelser gælder nærværende Aftales vilkår og betingelser mellem NASDAQ og Abonnenten. Denne Aftale skal anses for indgået i U.S.A. i staten New York og er underlagt lovgivningen i staten New York. Abonnenten er enig i, at sagsanlæg o.l. i henhold til denne Aftale overgives til myndighederne ved retterne i staten New York. 13. DEFINITIONER. "Børslov" betyder den amerikanske børslov, Securities Exchange Act af 1934, som udelukkende gælder Oplysninger, der formidles fra et NASDAQ-marked i USA. "Krav eller Tab" betyder enhver form for ansvar, forpligtelse, tab, erstatning, bod, krav, retssag, søgsmål, omkostning, dom, forlig og udgift af enhver art, uanset om en skadesløsholdt part eller tredjemand har pådraget sig eller er ifaldet disse, herunder blandt andet (a) indirekte, konkret og pønalt begrundet følgetab eller -skade (herunder blandt andet driftstab, tab af forventet fortjeneste, tab som følge af driftsstop eller forhøjede driftsudgifter eller anden form for indirekte tab eller skade), og (b) administrationsomkostninger, undersøgelsesomkostninger, sagsomkostninger samt vederlag til og refusion af omkostninger afholdt af revisorer og advokater (herunder internt personale).

9 "Oplysninger" betyder visse markedsoplysninger og andre formidlede oplysninger vedrørende værdipapirer eller andre finansielle instrumenter, produkter, værktøjer, indikatorer eller mekanismer; eller vedrørende Personer reguleret af NASDAQ eller til NASDAQ s aktiviteter; eller indsamlet af NASDAQ fra andre kilder. "NASDAQ " betyder under ét The NASDAQ Stock Market og dets søsterselskaber, datterselskaber, associerede selskaber. "NASDAQ krav" betyder al gældende lovgivning (inklusive intellektuelle rettigheder, informations- og værdipapirlovgivning), vedtægter og regulativer, NASDAQ og SEC s, inklusive men ikke begrænset til NASDAQ s indgivne regler, NASDAQ s afgørelser og fortolkninger, enhver brugervejledning eller de af NASDAQ-kravene, der måtte være erstattet af nye krav på det pågældende tidspunkt. Ikke-Professionel Abonnent er enhver form for fysisk person, som IKKE: (a) er registreret eller på nogen måde uddannet hos SEC, Commodities Futures Trading Commission, et delstatsværdipapirorgan, en børs eller værdipapirsammenslutning, eller et råstofeller futuresmarked eller -sammenslutning, (b) virker som "investment advisor" (investeringsrådgiver) som defineret i 202 (a), stk. 11, i den amerikanske Investment Advisors Act fra 1940 (uanset om den pågældende i henhold dertil er registreret eller uddannet under denne lov), og ej eller (c) er ansat i en bank eller anden virksomhed, som i henhold til den nationale eller forbundsstatslige værdipapirlovgivning er undtaget fra kravet om registrering, med henblik på at varetage funktioner, som ville medføre krav om registrering eller uddannelse, såfremt de pågældende funktioner blev udført på vegne af en virksomhed, som ikke er fritaget fra registreringskravet "Eller" Indbefatter ordet "og". "Person" Enhver form for fysisk person, enkeltmandsvirksomhed, selskab, interessentskab eller enhver anden form for juridisk enhed. Professionel Abonnent er enhver person, som ikke er omfattet af definitionen for Ikke- Professionel Abonnent. "Abonnent" Når ordet optræder alene, omfatter det alle Ikke-Professionelle og Professionelle Abonnenter. Leverandørens Service er den service fra leverandøren, som omfatter dataformidlingen, udstyr, software og kommunikationsmidler relateret hertil, til at modtage, behandle, transmittere, bruge og udbrede Informationen til Abonnenten.

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

"Abonnement" er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om.

Abonnement er en enkeltstående eller løbende serviceydelse, som brugeren har valgt at indgå aftale med Mybanker.dk om. Mybanker.dk s forretningsbetingelser Hvem står bag Mybanker.dk/Kontakt Mybanker.dk A/S Amaliegade 36 1256 København K CVR-nr. 30504496 Tlf: + 45 7020 7232 Telefax: + 45 7020 7233 E-mail: Info@mybanker.dk

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår.

Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Velkommen til base1sælgselv.dk. Når du besøger eller benytter base1sælgselv.dk accepterer du følgende vilkår. Levering Annonce oprettes (leveres) lige så snart den er aktiveret i kontrolpanelet. Bestiller

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere