LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser"

Transkript

1 LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

2

3 Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og offentlige, hvor behandlingen er offentligt finansieret I LUP 2010 har patienter, ca. 61%, der var i behandling i perioden augustoktober besvaret skemaet. Enheden for Brugerundersøgelser varetager projektledelsen for undersøgelsen på vegne af de fem regioner. LUP blev første gang gennemført i år Fra 2009 bliver LUP gennemført hvert år mod tidligere hvert andet. Resultater bliver opgjort nationalt, regionalt, på sygehusniveau, afdelingsniveau og på hvert speciale, hvis der findes flere specialer på en afdeling. I LUP 2011 modtager de deltagende afdelinger og ambulatorier deres egne resultater i form af tabeller, figurer og patientkommentarer i marts Undersøgelsens resultater bliver offentliggjort i maj 2012 på i form af en national rapport med tilhørende elektroniske bilagstabeller. Resultaterne bliver også offentliggjort på

4 Formålet med LUP er at: Formål identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer give input til arbejdet med kvalitetsforbedringer på landets sygehuse kunne følge udviklingen i patienters oplevelser og vurderinger systematisk over tid

5 Hvorfor spørge patienterne? Lever vores indsats op til patienternes forventninger? Kun patienten gennemgår det samlede forløb. Når vi er syge er de fleste i en særlig sårbar situation. Møde med mange forskellige fagprofessionelle og organisatoriske enheder. Opfattes personalet som lydhøre, inddrager de os, informerer de os, begår de fejl? Personalet kan ikke vurdere kvaliteten på patientens vegne. Sundhedsprofessionelle få overblik over patienternes oplevelser, som hjælp til at udpege hvilke indsatsområder der er behov for at arbejde videre med for at forbedre den patientoplevede kvalitet

6 Hvem og hvor mange indgår i undersøgelsen? Undersøgelsen omfatter indlagte og ambulante patienter fra alle landets offentlige sygehuse samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Der bliver udsendt omkring i alt spørgeskemaer til ambulante og indlagte patienter. De patienter, der modtager et spørgeskema, udvælges ved udtræk fra Landspatientregistret. Der bliver udtrukket en tilfældig stikprøve på 400 patienter per afdeling/ambulatorium. For afdelinger/ambulatorier, hvor der ikke har været 400 patienter i inklusionsperioden, udtrækkes samtlige patienter. For at sikre patienternes anonymitet samt på grund af risiko for statistisk usikkerhed i resultaterne, vil afdelinger/ambulatorier, der har færre end 30 udskrivelser i inklusionsperioden, ikke indgå i undersøgelsen, og afdelinger med mindre end 20 besvarelser bliver også sorteret fra.

7 Oversigt over hvilke specialer der indgår i undersøgelsen for henholdsvis indlagte og ambulante patienter Intern medicin : Intern medicin Medicinske lungesygdomme Nefrologi Infektionsmedicin Medicinsk endokrinologi Ortopædkirurgi Kirurgi: Kirurgi Thoraxkirurgi Karkirurgi Kirurgisk gastroenterologi Gynækologi og obstetrik Øre, næse og hals: Pædiatri Geriatri Reumatologi Kardiologi Neurologi Urologi Onkologi Hæmatologi Plastikkirurgi Medicinsk gastroenterologi

8 Spørgeskemaet 40 spørgsmål, halvdelen er fælles nationale spørgsmål, halvdelen er regionale spørgsmål, som kan varierer mellem de enkelte regioner. Indlagte og ambulante patienter får hver deres version af spørgeskemaet. Nationale spørgsmål er næsten enslydende for indlagte og ambulante patienter. Størstedelen af de nationale spørgsmål er identiske med indikatorerne for den patientoplevede kvalitet i standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel. Ud over DDKM standarder, er der spørgsmål om: hvorvidt patienten har oplevet fejl, mens de var indlagt om tryghed ved udskrivelsen hvordan sygehuset orienterede patientens praktiserende læge efter udskrivelsen patienternes samlede indtryk af indlæggelsen og til slut et åbent kommentarfelt. Den regionale del giver regionerne mulighed for at få tilbagemeldinger fra patienter vedrørende oplevelser og vurderinger af temaer, som der fokuseres særligt på i den pågældende region. Der er flere valgmuligheder i den regionale del vedr. udformning af ekstra eller specifikke spørgsmål

9

10 Flere eksempler Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (En kontaktperson er en sundhedsperson, der skal informere dig og sikre sammenhæng i dit forløb)? I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? Skriftlig og mundtlig kommunikation Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen?

11

12

13 Positive nationale resultater med mulighed for forbedring 93% af de indlagte patienter og 96% ambulante patienter angiver at deres samlede indtryk er godt eller virkelig godt Fire spørgsmål hvor 20% af patienter angiver et negativt svar Personalets håndtering af fejl Modtagelse af skriftlig information Tvivl om livsstilens betydning for helbredet Kontaktperson Ambulante patienter er mere positive Positiv fremgang fra 2009

14 Fordele og begrænsninger med metoden Fordele: Offentligheden og politikere får indblik i, hvordan patienterne oplever kvaliteten af ydelser og service på de enkelte afdelinger og sygehuse landet over Undersøgelsen gøre det muligt at få overblik på den patientoplevede kvalitet på mange forskellige niveauer, og sammenligne patientoplevelser på tværs af landets sygehuse og afdelinger Spørgeskemaundersøgelser med mange respondenter viser hvor udbredt en given oplevelse er blandt patienterne og derfor er repræsentativ for afdelingens samlede population Begrænsninger: Vi stiller de samme spørgsmål til alle patienter, uanset diagnose og speciale Vi skelner kun mellem indlagte eller ambulante patienter, nuancer kan forsvinde Der er ingen mulighed for at gå i dybden og derfor er nuanceret viden om de valgte temaer sparsom

15 Kritik Rummer LUP-resultater information som er anvendelig som basis for kvalitetsforbedringer? Forslag på lokale skræddersyede undersøgelser rettet mod udvalgte patientgrupper, som vi ved, har vanskelige vilkår i sundhedsvæsenet. Information, 6. oktober 2011, Erik Riiskjær m.fl Om undersøgelsen på grund af svarprocenter på ikke giver et repræsentativt billede af patienternes oplevelser, og at den derfor heller ikke kan tillægges særlig stor vægt i kvalitetsudviklingsarbejdet. Hvis disse patienter ikke er repræsentative for hele populationen, er der risiko for, at LUP tegner et skævt billede af patientoplevelserne, d.v.s. at der er risiko for at undersøgelsen er biased Konsekvensen af, at ikke alle udtrukne patienter deltager i LUP, er således, at LUP tegner et lidt for positivt billede af patienternes oplevelser. Andersen A R, Fuglsang M & Kyed D LUP giver et lidt for positivt billede af patientoplevelser Ugeskrift for Læger Nr februar 2011.

16 Positiv bias Den positive bias er ikke et problem af to årsager: 1. LUP bruges af afdelinger til udvælgelse af indsatsområder. På afdelingerne holder man resultaterne for de enkelte spørgsmål op imod hinanden, og ofte vælger man ud fra dette, hvilke områder man vil arbejde med. 2. Hospitaler og afdelinger ønsker at følge deres egen udvikling fra år til år. Denne udvikling kan LUP give mulighed for at vise, upåagtet at resultaterne generelt er lidt for positive.

17 LUP kan ikke stå alene Brug resultater som et afsæt for at tale om, hvad der er vigtigt for patienter og deres pårørende og som genstand for dialog: dialogmøder, kaffemøder, feedbackmøder med patienter og pårørende internt med personale i de enkelte afdelinger Brug resultaterne aktivt: f.eks. Handleplaner Regionalt: Region Hovedstadens kvalitetshandleplans indsatsområde: Patienten i centrum, har et mål om en kvalitetsforbedring på 5%, på syv kvalitetsparametre. Sundhedsfaglig kontaktperson Patientinddragelse og pårørende inddragelse Fejl og fejlhåndtering Tryghed Ventetid Alle afdelinger har pligt og ansvar for tværgående indsatsområder der skal bidrage til dette løft.

18 Hvor kan min afdeling hente inspiration og idéer? Enheden for brugerundersøgelser Regionale-, hospitals- og afdelingsundersøgelser Metodebøger f.eks. i kvalitative undersøgelser: Formål med undersøgelsen, Interviewguide, Forberedelsen til interview, Udvælgelsen af interviewpersoner, Enkeltepersonsinterview, Gruppeinterview, Observation, Skyggemetoden, Transskribering, Analyse, Feedbackmøder m.m. Idé- og vidensbank - Debriefing med patienter efter hofte- og knæoperation - Følge-hjem ordning - Kursus om pårørendekontakt - Patientinddragelse ved udskrivningssamtale

19 Implementering Ledelsesforankring fra virksomheds- til afdelings- og afsnitsniveau. Brug LUP-resultater som et stærkt ledelsesmæssige værktøj som afsæt i kvalitetsarbejde Lokale analyse m.h.p. prioriteringen af forbedringsinitiativer Handleplaner mange områder kan påvirkes i den positive retning. Region Syddanmark arbejder med lokale handleplaner of måler effekten af forbedringstiltag Handleplaner på Ortopædkirurgisk Hillerød Hospital: Fokus på LUP-data ved tværfaglig introduktion Skriftlig information letlæselige pjecer til patienter og pårørende Sig undskyld når fejlen er sket Bookingsystemet til ambulatoriet nuanceres Sundhedsfaglig kontaktpersonordning forbedres og dokumenteres elektronisk Bedside stuegang Feedbackmøder

20 Links og litteratur Dansk selskab for patientsikkerhed LUP Rapport 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser LUP skal være afsæt for dialog, Fuglsang M. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, 87. årgang / Nr. 7 / November 2011 LUP giver et lidt for positivt billede af patientoplevelser, Andersen AR, Fuglsang M & Kyed D Ugeskrift for Læger Nr februar Undersøgelser af patientoplevelser giver værdi på alle niveauer i sundhedsvæsenet Elkjær J, Nielsen L Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen, 87. årgang / Nr. 8 / December 2011

21 Udfordringen Hvordan bliver LUP til hele afdelings projekt? Hvordan får jeg og mine kollegaer ejerskab på LUP-data?

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR O - SENGE TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk

Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk Konsulent Pernille Bjørnholt Nielsen E-mail: Pernille.bjornholt@stab.rm.dk Faglig

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Litteraturstudie

NOTAT. 1. Indledning. 2. Litteraturstudie NOTAT Projekt Den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis Kunde ekvis Notat nr. 1 Dato 6-11-2013 Til Fra ekvis Rambøll 1. Indledning Spørgeskemaet i undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk akutafd. A24 Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde

Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail:

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere