Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark"

Transkript

1 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang 5 Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark Af Bent Ole Gram Mortensen, professor, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Refereevurdert Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Bent Ole Gram Mortensen Artikler: Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark 1. Indledning Den 1. januar 2014 trådte en ny offentlighedslov 1 (i det følgende blot offentlighedsloven) i kraft i Danmark. Loven afløste en lov fra 1985 (i det følgende den tidligere offentlighedslov), 2 der igen var en afløser for Danmarks første egentlige offentlighedslov fra Tilblivelsen af den nye offentlighedslov strakte sig over et længere forløb. En særlig kommission offentlighedskommissionen blev nedsat i Denne leverede en betænkning i 2009, 4 og året efter blev et lovforslag fremsat. 5 Lovforslaget bortfaldt dog, da det ikke nåede at blive vedtaget inden valget til Folketinget i september I 2012 blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen og to oppositionspartier, 6 der udmøntedes i et lovforslag primo Dette forslag blev endeligt vedtaget den 4. juni 2013 med ikrafttræden den 1. januar Som udgangspunkt er det kun offentlige myndigheder, der er omfattet af reglerne om offentlighed. Det er dog en regel med væsentlige modifikationer. Kravet om offentlighed udstrækkes i et vist omfang også til såvel privatejede som til offentligt ejede virksomheder, der blot er organiseret i privatretlige former (såkaldt selskabsgørelse eller firmatisering). 8 Således har offentlighedsloven gennem mange år indeholdt bestemmelser, der udvider lovens anvendelsesområde til også at gælde visse energiselskaber, uanset om de har været i privat eller offentligt eje og uanset organisationsform. Ligeledes indeholder miljøaktindsigtsloven, 9 sundhedsloven 10 og persondataloven 11 også krav om offentlighed også i privatejede virksomheder. Disse bestemmelser er baseret på den bagvedliggende EU-regulering. 12 I de senere år er mange offentlige virksomheder blevet placeret i privatretlige selskabsformer eller i lignende konstruktioner. På mange måder havner disse virksomheder i en gråzone mellem et offentligretligt hensyn til borgernes krav på indsigt

2 6 Bent Ole Gram Mortensen i det offentliges gøren og laden og på den anden side hensynet til en virksomheds styring og effektive ageren på markedet Ændringer med den nye offentlighedslov Med den nye offentlighedslov er der sket ændringer især i forhold til bestemmelser om udtræk for databaser, en udvidelse af notatpligten, stramning af svarfrister og lovfæstning af meroffentlighedsprincippet. Derudover har det været hensigten at gøre det lettere at søge om aktindsigt, mens mulighederne for aktindsigt i forvaltningens ministerbetjening og i ministrenes kalendere begrænses. Især disse begrænsninger har medført en del kritik. Endelig er der sket en udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte visse offentligt ejede selskaber organiseret i privatretlige former. Det sidste forhold er relevant i forhold til denne artikel, der omfatter en analyse af, hvad de nye regler betyder for offentlighedens indsigt med selskaber og driftsvirksomheder generelt, der helt eller delvist er ejet af offentlige myndigheder, eller på anden vis har en offentligretlig karakter. 13 Det fremgår af den politiske aftale af 3. oktober 2013, at parterne bag forliget lagde vægt på at udvide kredsen af de institutioner og selskaber, der er omfattet af loven. Det har således været et væsentligt element bag den nye danske offentlighedslov Offentlighed som udgangspunkt Offentlighedsloven er den generelle (horisontale) regulering af offentlighed i den danske forvaltning. Loven fastslår et udgangspunkt om offentlighed i den danske forvaltning, jf. lovens 7: 14 Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter med de i nævnte undtagelser 1) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og 2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter. Stk. 3. Retten til aktindsigt efter stk. 2, nr. 1, i et dokument, der er afsendt af myndigheden m.v., gælder først fra dagen efter afsendelsen af dokumentet. Med kravet om, at dokumenterne skal være indgået til eller oprettet som led i administrativ sagsbehandling undtages dokumenter, som et organ blot opbevarer eller som på anden måde ikke har været underlagt en egentlig sagsbehandling. Begrebet»dokumenter«må forstås bredt og vil i reglen også omfatte s og sms. 15 Lovens kapitel 5 ( 19-35) indeholder undtagelserne til hovedreglen om offentlighed. Undtagelserne omfatter afgrænsning i forhold til visse sagstyper ( 19-22), visse dokumenter ( 23-27), visse faktiske oplysninger og faglige vurderinger ( 28-29) og visse oplysninger ( 30-35) Særlige myndighedsområder Der findes andre love, der for særlige myndighedsområder modificerer eller supplerer offentlighedslovens regler. Det gælder f.eks. reglerne i forvaltningsloven 16 om partsrettigheder og tavshedspligt, bestemmelserne i miljøoplysningsloven, bestemmelserne i sundhedslovens kapitel 8 samt reglerne i kapitel 5 i konkurrenceloven 17

3 Artikler: Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark 7 om aktindsigt i konkurrencesager. Offentlighedsloven suppleres endvidere især af persondataloven, der er en implementering af persondatadirektivet. 18 Disse bestemmelser vil ikke blive behandlet i nærværende artikel, der udelukkende omhandler offentlighedsloven. Den praktiske gennemførelse af aktsigt behandles heller ikke. Reglerne herfor er udmøntet bl.a. i lovens kapitel 5 og i bekendtgørelsesform Hvem omfattes af den nye offentlighedslov Udgangspunktet i dansk ret er, at tredjemands ret til indsigt reguleres af offentlighedsloven. Er man derimod part i en sag ved forvaltningen, reguleres retten til partsindsigt af kapitel 4 i forvaltningsloven Hovedreglen i offentlighedslovens 2 Offentlighedsloven finder som hovedregel anvendelse på»al virksomhed, der udøves af myndigheder inden for den offentlige forvaltning«, jf. lovens 2. Med begrebet»al virksomhed«omfattes ikke blot traditionelle afgørelsessager men tillige anden virksomhed, herunder især faktisk forvaltningsvirksomhed indenfor bl.a. offentlig forsyning, social- og sundhedsvæsenet samt undervisning. 21 Hele den offentlige forvaltning omfattes, uanset om der er tale om en forvaltningsmyndighed på statslig, regional eller kommunal niveau. Også særlige forvaltningsmyndigheder som rekursmyndigheder med erklæret uafhængighed, Nationalbanken og menighedsråd omfattes. Også de såkaldte selvstændige offentlige virksomheder, 22 som f.eks. Danske Statsbaner (DSB) og den danske transmissionssystemoperatør 23 (Energinet.dk), 24 omfattes af offentlighedslovens Modsætningsvis omfattes offentligt ejet virksomhed drevet i privatretlige organisationsformer ikke af bestemmelsen i 2. Der lægges i dansk ret således vægt på et formelt eller organisatorisk kriterium (er der tale om en forvaltningsmyndighed), mens der ikke lægges vægt på et materielt eller funktionelt kriterium (om der udøves forvaltningsvirksomhed). Sidstnævnte kriterium kan dog anvendes som supplement ved tvivl om, hvorvidt en konkret organisation er omfattet af det formelle kriterium. Domstolene og Folketinget med tilhørende institutioner omfattes ikke af forvaltningsloven. 26 De er ikke en del af forvaltningen Udvidelse af anvendelsesområdet I offentlighedslovens 3-6 udvides udgangspunktet i 2 for lovens anvendelsesområder. Bl.a. inddrager 3, stk. 1, selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v. oprettet ved lov eller oprettet på privatretligt grundlag men med offentligretlige opgaver, tilsyn mv. Af særlig interesse for denne artikel er dog bestemmelserne om energivirksomhed ( 3, stk. 2) og selskaber overvejende ejet af offentlige myndigheder ( 4). Endvidere findes der en række love, der regulerer forholdene for offentlige virksomheder, og som selvstændigt tager stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang offentlighedsloven skal gælde for lige netop den konkrete virksomhed, jf. nedenfor under afsnit 6.

4 8 Bent Ole Gram Mortensen 3. Offentlighedslovens udvidede anvendelsesområde Bestemmelserne i offentlighedslovens 3-5 udvider offentlighedslovens anvendelsesområde på særlige områder (i det følgende betegnet som det udvidede anvendelsesområde). I det følgende gennemgås indenfor det udvidede anvendelsesområde de særlige bestemmelser om energiselskaber ( 3, stk. 2) og selskaber overvejende ejet af offentlige myndigheder ( 4). Derimod vil der ikke ske en behandling af de særlige organisationer, der er omfattet af offentlighedslovens 3, stk. 1 (særlige selvejende institutioner og danske kommuners og regioners interesseorganisationer) samt selskaber mv., der har fået delegeret offentligretlig afgørelseskompetence ( 5) Energivirksomheder Det følger af offentlighedslovens 3, stk. 2, at loven bortset fra bestemmelserne i 11 og 12 og også finder»anvendelse på al virksomhed, der udøves af 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved spænding på 500 V eller derover, 2) selskaber, institutioner, foreninger m.v., der driver naturgasforsyningsvirksomhed, og 3) kollektive varmeforsyningsanlæg, som er omfattet af varmeforsyningsloven og har en kapacitet på mere end 10 MJ/s.«De virksomheder, der omfattes af de tre ovenfor anførte grupper, omfatter både offentligt- og privatejede virksomheder. De største elproducenter i Danmark er det svenskejede Vattenfall A/S 28 og den danske virksomhed DONG Energy A/S, der primært ejes af den danske stat (ca. 81 pct.) og med investeringsbanken Goldman Sachs (USA) som en større mindretalsaktionær (ca. 19 pct.). Bestemmelsen i 3, stk. 2, er en direkte videreføring af bestemmelserne i den tidligere offentlighedslovs 1, stk Udvidelsen omfatter energiselskaber på baggrund af karakteren af deres aktiviteter uanset organisationsform og ejerskab. Privatejede selskaber er således også omfattet. Det gælder også selskaber oprettet på privatretligt grundlag som f.eks. kapitalselskaber. Bestemmelsen var med i den tidligere offentlighedslov fra Derimod fandtes den ikke i den ovenfor omtalte offentlighedslov fra Heller ikke i Offentlighedsudvalgets betænkning, 30 der lå til grund for den tidligere offentlighedslov fra 1985, var en sådan bestemmelse medtaget. Bestemmelsen var et resultat af en almindelig politisk interesse for at inddrage de større virksomheder på el-, naturgas-, og varmeforsyningsområdet under offentlighedsloven. 31 Siden bestemmelsens indførelse er såvel elforsyningssektoren som naturgasforsyningssektoren blevet liberaliseret bl.a. med henblik på at inddrage el og naturgas i EU s indre marked. Disse to sektorer har i modsætning til de af offentlighedslovens 3, stk. 2, nr. 3 omfattede kollektive varmeforsyningsanlæg (primært fjernvarmeanlæg) ikke længere karakter af monopolvirksomhed. I stedet opdeles disse sektorer i konkurrenceudsatte aktiviteter (produktion og handel) og ikke-konkurrenceudsatte aktiviteter (netaktiviteter, der reelt udgør naturlige monopoler). 32 Efter ordlyden i

5 Artikler: Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark 9 offentlighedsloven er en konkurrenceudsat aktivitet som f.eks. elproduktion dog stadig omfattet af offentlighedsloven. Ikke alle virksomheder inden for de pågældende sektorer er omfattet af offentlighedsloven. Det gælder de virksomheder, der ikke falder ind under definitionen i offentlighedslovens 3, stk. 2, nr. 1-3 i kraft af, at de ikke beskæftiger sig med de nævnte aktiviteter. Det gælder f.eks. holdingselskaber og serviceselskaber. Se hertil Ombudsmandens udtalelse om 3 elselskaber, der ikke blev anset for værende omfattet af ordlyden af 3, stk. 2, nr. 1 (dengang 1, stk. 2, nr. 1). 33 Ét selskab var et holdingselskab, det andet var et handelsselskab og det tredje et administrationsselskab. Ombudsmanden sluttede modsætningsvis på baggrund af en ordlydsfortolkning. Ombudsmanden lagde vægt på, at bestemmelsen udgjorde en undtagelse til udgangspunktet om, at alene den offentlige forvaltning er omfattet og dermed må fortolkes snævert. Ligeledes lagde ombudsmanden vægt på, at forarbejderne til bestemmelsen ikke behandlede spørgsmålet, om et selskab ikke udøver den omhandlede virksomhed, men dog ejer selskaber, der er omfattet. I forbindelse med liberaliseringen i slutningen af 1990 erne valgte det danske Folketing ikke at ændre på bestemmelsen. I forbindelse med behandlingen af forslag til ny elforsyningslov 34 blev det udelukkende tilkendegivet, at ressortministeren sammen med justitsministeren ville overveje bestemmelsen. 35 Hverken i den seneste betænkning fra 2009 eller i bemærkningerne til lovforslaget til den nye offentlighedslov diskuteres betimeligheden af at underlægge privatejede virksomheder, der driver en konkurrenceudsat virksomhed, en generel offentlighed. Det må ellers anses for en anormalitet. I betænkningen til offentlighedsloven anbefales det eksplicit at opretholde de eksisterende regler på grund af disse energiforsyningsvirksomheders»væsentlig samfundsmæssig betydning«. En udvidelse af bestemmelserne til også at omfatte andre forsyningsvirksomheder generelt blev dog afvist ud fra en betragtning om, at mange af disse virksomheder i kraft af andre regler allerede ville være omfattet af offentlighedsloven. 36 Energinet.dk, der driver el- og naturgastransmissionsanlæg, er omfattet af offentlighedsloven, jf. dennes 3, stk. 2, nr. 1 og 2. Dette følger dog allerede af 17 i Energinet.dk-loven, hvorefter bl.a. offentlighedsloven gælder for Energinet.dk og virksomhedens helejede datterselskaber Bestemmelsens anvendelse i praksis Der findes ingen registre eller lignende over, i hvilket omfang bestemmelserne i 3, stk. 2 har fundet anvendelse. Det er som sådan ikke muligt at sige noget kvalificeret herom uden foretagelse af mere omfattende undersøgelser, der dog falder udenfor rammerne af denne artikel. Henvendelse til nogle få aktører i energisektoren giver indtryk af, at der dog kommer nogle henvendelser, der ekspederes problemløst med skyldig respekt af eventuelle forretningshemmeligheder, jf. nedenfor under afsnit 4.1. I forhold til fjernvarmesektoren er det blevet oplyst, at aktindsigtsanmodninger primært er kommet fra pressen og har vedrørt bestyrelsernes forbrug på forplejning og rejser Aktindsigt hos myndigheder Energivirksomheder i Danmark er i betydeligt omfang underlagt myndighedskontrol f.eks. med prissætningen, ligesom der i et vist omfang skal indhentes myndighedsgodkendelser til anlægsprojekter. Forskellige danske myndigheder ligger derfor inde med omfattende materiale på de enkelte energivirksomheder, og det hænder, at en

6 10 Bent Ole Gram Mortensen aktindsigtsanmodning vedrørende en energivirksomheds forhold rettes mod en myndighed. Denne myndighed er underlagt offentlighedsloven, og materialer hos myndigheden er derfor underlagt offentlighed efter de almindelige regler, uanset om energivirksomheden i øvrigt er omfattet af offentlighedslovens 3, stk. 2. Der findes en række eksempler på, at der har været søgt aktindsigt i energivirksomheders forretningsforhold via energimyndigheder. Blandt eksemplerne findes Haderslev Kraftvarmeværk A/S prisfastsættelse for affaldsvarme, 37 E.ON Produktion Danmark A/S anmeldelser vedrørende priser, budgetter, regnskaber og priseftervisninger for visse fjernvarmeværker, 38 materiale vedrørende metodegodkendelse af Energinet.dk s nødkoncept 2007, 2008 og samt en klage over Energitilsynets tilkendegivelse af 20. juni 2011 om tariffer og adgangsvilkår til det danske opstrømssystem i Nordsøen. 40 I disse sager er det ikke pressen, der beder om aktindsigt, men organisationer (herunder en kommune) med økonomiske interesser i de sager, der ønskedes aktindsigt i. Det er bl.a. beskyttelse af oplysninger om forretningsforhold, der er relevant, når der søges aktindsigt hos myndigheder. En generel beskyttelse heraf findes i offentlighedslovens 30, der er nærmere omtalt nedenfor under afsnit Visse selskaber Hidtil har offentligt ejede selskaber, der er etableret på privatretligt grundlag (f.eks. et aktieselskab), som udgangspunkt ikke været omfattet af offentlighedsloven, fraset de ovenfor omtalte energiforsyningsselskaber. Der har dog siden midten af 1990 erne været særlige regler om udvidet offentlighed for statslige aktieselskaber, der har underlagt disse selskaber offentlighedskrav svarende til børsnoterede selskaber. 41 Med 4 i den nye offentlighedslov er offentlighedsloven udvidet til at omfatte selskaber, der i overvejende grad er ejet af offentlige myndigheder, jf. nærmere nedenfor Definition på begrebet»selskab«offentlighedsloven indeholder ikke selv nogen definition på begrebet»selskab«. En sådan findes imidlertid i bemærkningerne til 4 i forslaget til den nye offentlighedslov:»ved selskaber forstås juridiske personer med en formue adskilt fra det offentliges formue, der driver forretningsmæssig virksomhed. Dermed omfattes bl.a. aktieselskaber og anpartsselskaber omfattet af selskabsloven. Endvidere omfattes selskaber, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, der gælder for enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber, andelsselskaber (andelsforeninger) samt andre selskaber og foreninger med begrænset ansvar, som ikke er omfattet af selskabsloven eller lov om erhvervsdrivende fonde.«det er med denne definition de almindelige privatretlige organisationsformer, der tænkes på Selskaber overvejende ejet af offentlige myndigheder Med den nye offentlighedslov blev der i 4, stk. 1 indført en bestemmelse, hvorefter offentlighedsloven, bortset fra bestemmelserne i 11 og 12 og 15-17, finder»anvendelse på al virksomhed, der udøves af selskaber, hvis mere end 75 pct. af ejerandelene tilhører danske offentlige myndigheder. Det gælder dog ikke børsnoterede selskaber og disses datterselskaber.«

7 Artikler: Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark 11 Tidligere har offentligt ejede selskaber, der blev placeret i f.eks. et aktieselskab ikke været anset for omfattet af offentlighedsloven og er stadig ikke omfattet af hovedreglen i 2. Med den nye bestemmelse er der sket en væsentlig udvidelse af, hvilke offentlige virksomheder der omfattes af offentlighedsloven. Dels er mange danske kommunale forsyningsvirksomheder blevet firmatiserede og placeret i bl.a. kapitalselskaber, 42 dels ejer den danske stat en del virksomheder organiseret i selskabsform. 43 Forslaget til denne udvidelse kom fra Offentlighedskommissionen, der i sin betænkning anførte, at der med udlægningen af visse centrale samfundsopgaver til offentligt ejede selskaber samtidig medfører,»at offentlighedens, herunder pressens adgang til gennem reglerne om aktindsigt at følge med i løsningen af de enkelte opgaver og ressourceforbruget i forbindelse hermed, afskæres eller begrænses væsentligt,«i forhold til, hvad der var gældende, da opgaverne blev udført af forvaltningen. Det er tale om en balancering mellem hensynet til offentlighedens krav på indsigt og hensynet til at selskaberne skal kunne drives på markedsvilkår Børsnoterede selskaber Sker der en børsnotering af et selskab, vil det allerede af den grund ikke længere være omfattet af offentlighedsloven, jf. dennes 4, stk. 1, 2. pkt. Det skyldes børsnoterede selskabers pligt til at offentliggøre oplysninger, der må antages at kunne påvirke kursen på de offentligt handlede aktier, jf. kapitel 7 og 10 i værdipapirhandelsloven. 45 Det kunne medføre, at alt, hvad der blev givet aktindsigt i efter offentlighedsloven samtidig skulle offentliggøres i form af en fondsbørsmeddelelse. 46 Almindeligvis har børser fastsat et loft på 75 pct. ejerandel for en hovedaktionær for at kunne notere en aktie. 47 Allerede af den grund får bestemmelsen næppe selvstændig betydning Undtagelserne 11, 12, De under punkterne dele af det udvidede anvendelsesområde bliver ikke omfattet af alle offentlighedslovens bestemmelser. Både 3, stk. 2 og 4, stk. 1 anfører, at nok finder offentlighedsloven anvendelse, men»bortset fra bestemmelserne i 11 og 12 og 15-17«. Bestemmelserne i indeholder krav på sammenstilling af foreliggende oplysninger i myndighedens databaser (datasammentræk) samt krav på en beskrivelse af de typer af oplysninger, der indgår i en database, hvilket grundlag oplysningerne bygger på, og oplysninger om, hvilke formater en database anvender (databeskrivelse). Bestemmelserne i omfatter tre forpligtelser, det er designet til at sikre en øget gennemsigtighed hos offentlige myndigheder. Efter 15 skal dokumenter,»der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed«journaliseres, i det omfang dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt (journaliseringspligt). I 16 findes et krav om, at økonomi- og indenrigsministeren respektive justitsministeren kan pålægge henholdsvis kommuner og ministerielle departementer samt nærmere angivne underliggende styrelser og direktorater at udfærdige»en fortegnelse over dokumenter, der den pågældende dag er modtaget hos eller afsendt af myndigheden«(postlistepligt). Efter 17 skal ministerielle departementer og underliggende styrelser og direktorater og uafhængige nævn og råd samt den centrale for-

8 12 Bent Ole Gram Mortensen valtning i kommunerne og regionerne på egen hjemmeside give borgerne information om sin virksomhed (aktiv informationspligt). Det er således primært reglerne om aktindsigt ( 7) og notatpligt ( 13), der finder anvendelse i forbindelse med udvidelsen af offentlighedslovens område. Det er dermed ikke helt uden betydning, om et organ omfattes af hovedreglen i offentlighedslovens 2 eller af en af bestemmelserne om det udvidede anvendelsesområde. 4. Generelle bestemmelser af betydning for offentlige virksomheder Offentlighedsloven indeholder en række bestemmelser, som offentlige myndigheder kan eller burde kunne efterleve. En række af de bestemmelser finder dog også anvendelse på virksomheder omfattet af udvidelsen i offentlighedslovens 3-6. I de følgende behandles de væsentligste bestemmelser Private forhold og erhvervshemmeligheder Ikke alle oplysninger er tilgængelige efter offentlighedsloven. Bl.a. omfatter retten til aktindsigt efter offentlighedslovens 30 ikke retten til aktindsigt i oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold samt tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes. Denne bestemmelse skal bl.a. hindre, at virksomheder får forretningshemmeligheder mv. videregivet til konkurrenter med deraf følgende økonomisk skade. Der er en formodning for, at videregivelse af sådanne oplysninger vil kunne medføre økonomisk skade. 48 F.eks. på energiområdet er mange almindelige kommercielle virksomheder omfattet at det udvidede anvendelsesområde. Sådanne virksomheder er i en reel konkurrencesituation og har en saglig grund til at hemmeligholde forretningsmæssige forhold for konkurrenterne. For sådanne virksomheder omfattet af det udvidede anvendelsesområde kan bestemmelsen/erne i 30 så fungere som en undtagelse til undtagelsen. Konkurrenceudsættelse og liberalisering til trods synes det klart, at f.eks. elproduktion aldrig er blevet en helt normal sektor. Således fremgår det stadig af den danske kraftværksbekendtgørelse 49 udstedt med hjemmel i elforsyningsloven, at skrotning af elproduktionsanlæg på 25 MW eller derover kun kan ske med tilladelse fra Energistyrelsen, og kun hvis denne finder, at det kan ske, uden at forsyningssikkerheden herved forringes i betydelig grad. Netop denne bestemmelse blev anvendt i en afgørelse til Vattenfall A/S, der havde ansøgt om lukning af Fynsværkets blok 7 (410 MWel) pr. 1. maj Der blev i en aktskrivelse givet afslag på lukning med henvisning til dels forsyningssikkerhed med elektricitet, der tilsagde en lukning tidligst i 2017, og forsyningssikkerheden med fjernvarme, der tilsagde en lukning tidligst i Elproduktion er således ikke mere liberaliseret, end at producenterne ikke kan lukke egne produktionsanlæg efter normale kommercielle betragtninger. Det er ikke kun egne oplysninger, en virksomhed omfattet af offentlighedsloven kan blive bedt om aktindsigt i. F.eks. i forbindelse med udbudssituationer kan forsyningsvirksomheder omfattet af offentlighedslovens 3, stk. 2, være kommet i besiddelse af oplysninger om konkrete virksomheders forhold, som konkurrenterne kunne have en interesse i. Det er i første omgang overladt til den pågældende forsynings-

9 Artikler: Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark 13 virksomhed konkret at vurdere, hvilke oplysninger, der er omfattet af offentlighedslovens 30, og hvilke der ikke er. Den pågældende forsyningsvirksomhed kan naturligvis sende en aktindsigtsanmodning i høring hos den berørte virksomhed, men forsyningsvirksomheden skal selv træffe afgørelsen. Og man må så håbe, at forsyningsvirksomheden har den fornødne indsigt hertil eller konkret skaffer sig den. Mange forsyningsvirksomheder er ganske små uden en fast stab af jurister med offentligretlig indsigt. 51 Praksis på området stammer fra de forskellige administrative rekursmyndigheder, der behandler klager over manglende aktindsigt, jf. nedenfor under afsnit Denne begrænsning i den nye offentlighedslov om private forhold samt drifts- og forretningsforhold svarer til en bestemmelse i den tidligere offentlighedslovs 12, stk. 1, nr. 1 og 2. Der er således ikke tale om nogen nyhed Tavshedspligten Det følger af offentlighedslovens 35, at pligten»til at meddele oplysninger er begrænset af særlige bestemmelser om tavshedspligt fastsat ved lov eller med hjemmel i lov for personer, der virker i offentlig tjeneste eller hverv.«en egentlig selvstændig bestemmelse om tavshedspligt findes ikke i offentlighedsloven. Den almindelige offentligretlige bestemmelse om tavshedspligt findes således i forvaltningslovens 27, hvorefter der er tavshedspligt med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser. 53 Disse hensyn og interesser kan bl.a. omfatte enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, private virksomheders forretningshemmeligheder samt oplysninger, som det er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed. Forvaltningsloven har imidlertid en snævrere afgrænsning end offentlighedsloven. Forvaltningsloven omfatter efter dennes 1, stk. 1 og 2 alle dele af den offentlige forvaltning (det organisatoriske anvendelsesområde), herunder for al virksomhed, der udøves af selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentlig tilsyn og intensiv offentlig kontrol. Det svarer til afgrænsningen i offentlighedslovens Derimod har forvaltningsloven i modsætning til offentlighedsloven ikke bestemmelser, der udvider anvendelsesområdet til visse privatretlige organisationsformer, og f.eks. offentligt ejede aktieselskaber vil ikke være omfattet af forvaltningsloven, medmindre der lovgivningsmæssigt er taget eksplicit stilling hertil. 55 Det bemærkes, at særlige regler om tavshedspligt også kan findes i særlovgivning. Se således sundhedslovens kapitel Begrundelsespligt og klagevejledning I dansk ret eksisterer der et generelt krav om begrundelse ved myndighedsafgørelser i forvaltningslovens 22-24, hvor adressaten ikke får fuldt medhold. Begrundelsespligten eksisterer formelt kun ved afgørelser, der leveres skriftligt, jf. lovens 22. Da en adressat imidlertid på anfordring kan kræve afgørelsen på skrift efter 23, må begrundelsespligten siges af være hovedreglen.

10 14 Bent Ole Gram Mortensen Principielt set er en beslutning vedrørende aktindsigt en processuel beslutning, men beslutningen herom betragtes som en forvaltningsafgørelse og skal hermed overholde de almindelige sagsbehandlingsregler, herunder begrundelsespligten i forhold til den aktindsigtsøgende, der anses for part i aktindsigtssagen. 56 Denne begrundelsespligt knytter sig imidlertid til forvaltningsloven og ikke til offentlighedsloven, der ikke indeholder krav om begrundelse fraset en særregel i 39, stk. 2, vedrørende sagsbehandlingstiden, jf. kort nedenfor under afsnit 4.4. Kun organer, der falder ind under forvaltningslovens regler, jf. den omtalte afgrænsning ovenfor under afsnit 4.2., vil således være forpligtet til at give en begrundelse i forbindelse med afslag på aktindsigt. De virksomheder, der kun omfattes af det udvidede anvendelsesområde og ikke tillige det organisatoriske anvendelsesområde for forvaltningsloven, vil imidlertid ikke være underlagt en begrundelsespligt. Igen er det således ikke uden betydning, om et organ alene omfattes af hovedreglen i offentlighedslovens 2 (svarende til forvaltningslovens organisatoriske afgrænsning) eller af en af bestemmelserne om det udvidede anvendelsesområde. 57 Tilsvarende kan siges om kravet om klagevejledning, der findes i forvaltningslovens 25, men ikke i offentlighedsloven. Det må dog bemærkes, at særlovgivning kan indeholde eksplicitte krav om klagevejledning og begrundelse ved afslag. Det er således tilfældet i miljøaktindsigtslovens 4, stk Administrativ rekurs Afgørelser om aktindsigt behandles som anført ovenfor som myndighedsafgørelser. Afgørelser om aktindsigt kan således indbringes for en klageinstans i form af de på området eksisterende administrative rekursmyndigheder. Af offentlighedslovens 37 følger, at afgørelser om aktindsigt særskilt kan påklages direkte til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til den afgørelse eller sag, som anmodningen om aktindsigt vedrører. Klagen fremsendes til det organ, hvis afgørelse om aktindsigt der klages over. Denne procedure giver mulighed for, at det pågældende organ selv kan genoverveje sin afgørelse og eventuelt omgøre denne (remonstration). Hvis pågældende organ vil fastholde afgørelsen (et helt eller delvist afslag på aktindsigt), skal det snarest og som udgangspunkt senest syv arbejdsdage efter modtagelsen af klagen videresende sagen og dens dokumenter til klageinstansen. Det er krav, som også virksomheder omfattet af lovens udvidede anvendelsesområde er underlagt. Tager sagsbehandlingen af en aktindsigtsanmodning mere end 14 dage, kan sagsbehandlingstiden særskilt påklages, jf. offentlighedslovens 39, stk. 1. Klageinstansen har for øvrigt 20 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage over en afgørelse om aktindsigt til at færdigbehandle klagen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. Klageren skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge Formkrav mv. ved anmodning om aktindsigt Offentlighedsloven indeholder intet krav om, at den der anmoder om aktindsigt skal begrunde sin interesse eller have en særlig interesse heri. Lovens udgangspunkt er tværtimod, at»enhver kan forlange«aktindsigt, det vil sige uden hensyn til interesse,

11 Artikler: Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark 15 alder, statsborgerskab med videre. 58 Tilsvarende vil gælde i forhold til offentlige virksomheder. Offentlighedsloven indeholder ingen formkrav i forbindelse med anmodning om aktindsigt. En anmodning om aktindsigt kan således fremsendes skriftligt til den pågældende virksomheds officielle adresse, herunder adresse. Ligeledes vil man kunne kræve aktindsigt ved telefonisk henvendelse eller personligt fremmøde. Dette forpligter reelt den pågældende offentlige virksomhed til at have de fornødne administrative procedurer til at håndtere en sådan anmodning. Tilsvarende gælder der ingen legitimationskrav, hvilket forpligter en organisation omfattet af offentlighedsloven til at acceptere anonyme henvendelser. 59 Denne retstilstand er en videreførelse af reglerne fra den tidligere offentlighedslov Sanktioner Offentlighedsloven indeholder i lighed med forvaltningsloven ikke bestemmelser om straf eller erstatningsansvar for manglende overholdelse af lovens bestemmelser. 60 I modsætning hertil indeholder f.eks. persondatalovens kapitel 18 bestemmelser om erstatnings- og strafansvar. Skal der være tale om strafansvar for overtrædelse af den danske offentlighedslov, kræves der således overtrædelse af andre og strafbelagte bestemmelser, f.eks. reglerne om tavshedspligt, jf. ovenfor under afsnit 4.2. I mangel af andre regler, må dansk rets almindelige erstatningsret finde anvendelse, hvilket bl.a. forudsætter at et tab dokumenteres, noget der må anses for vanskeligt i den slags sager. 61 Personalemæssige sanktioner kan ikke udelukkes, men det forudsætter, at den pågældende organisations ledelse ønsker at gøre disse gældende. Det kan således synes vanskeligt rent juridisk at sanktionere manglende overholdelse af offentlighedsloven. I givet fald må der anlægges retssag med påstand om aktindsigt. En dom herom vil senere kunne gennemtvinges med fogedens hjælp. Dette er en langvarig og dyr proces, der næppe i mange sager vil være reel interesse for. I det omfang, at ombudsmandsloven finder anvendelse, vil det dog være mulighed for, at Folketingets Ombudsmand udtaler sig om sagen. Det er dog langtfra alle virksomheder under offentlighedslovens udvidede anvendelsesområde, der omfattes af ombudsmandsloven. Således omfatter loven efter 7 nok alle dele af den offentlige forvaltning, men loven omfatter ikke selskaber mv., der er organiseret på privatretligt grundlag. 5. Offentlige virksomheders mulige undtagelse fra offentlighedsloven Offentlighedsloven indeholder ingen undtagelser for konkrete virksomheder. Derimod undtages visse typer af sager, dokumenter og oplysninger i lovens kapitel 4. Offentlighedslovens 4, stk. 2 indeholder dog en bestemmelse, der bemyndiger ressortministeren 62 til ved bekendtgørelse at unddrage specifikke selskaber fra offentlighedslovens regler.

12 16 Bent Ole Gram Mortensen Offentlighedslovens 4, stk. 2:»Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at loven ikke skal finde anvendelse på nærmere angivne selskaber omfattet af stk. 1. I det omfang der er tale om kommunalt eller regionalt ejede selskaber, skal de i 1. pkt. nævnte regler endvidere fastsættes efter forhandling med KL og Danske Regioner.«Af de specielle bemærkninger til 4, stk. 2 i lovforslaget 63 fremgår, at to kriterier i almindelighed forudsættes opfyldt, for at en virksomhed kan undtages fra offentlighedens regler. Dels skal»selskaberne udføre opgaver, der ikke har karakter af traditionel forvaltningsvirksomhed«, dels skal»selskaberne udøve virksomhed, der i altovervejende grad er konkurrenceudsat«. Samme sted fremgår det, at afgørelsen må»bero på en konkret bedømmelse i hvert enkelt tilfælde.«der er således en vis skønsmargen i forbindelse med vurderingen. Det fremgår tillige af de specielle bemærkninger, at 4, stk. 2 ikke kan finde anvendelse, såfremt det af anden lov end offentlighedsloven fremgår, at offentlighedsloven skal finde anvendelse for et bestemt selskab. Denne bemærkning er i overensstemmelse med det almindelige princip om lex specialis. Den pågældende ressortminister er efter lovteksten forinden undtagelse af et selskab fra offentlighedslovens regler forpligtet til at forhandle med justitsministeren (ved statslige selskaber), KL (ved kommunale selskaber) eller Danske Regioner (ved et regionsejet selskab) Offentlige virksomheder konkret undtaget I perioden mellem lovens vedtagelse og ikrafttræden har der været foretaget en høring af dels samtlige ministerier, dels samarbejdsorganisationerne for de danske kommuner og regioner (henholdsvis KL og Danske Regioner). Høringen har været forestået af Justitsministeriet og har haft til formål at afklare, hvorvidt eksisterende offentligt ejede selskaber skulle være omfattet af offentlighedsloven, forinden denne trådte i kraft. Denne høringsproces var forudsat i de specielle bemærkninger til lovens 4. Af de specielle bemærkninger til lovens 4 fremgår, at 4, stk. 2 navnlig skal finde»anvendelse i forhold til offentligt ejede selskaber, der ikke udøver forvaltningsvirksomhed, og som udøver virksomhed, der i altovervejende grad er konkurrenceudsat. Ved beslutninger om at undtage selskaber i medfør af bestemmelsen i stk. 2, vil det således i almindelighed være en forudsætning, at selskaberne udfører opgaver, der ikke har karakter af traditionel forvaltningsvirksomhed. Endvidere vil det i almindelighed være en forudsætning, at selskaberne udøver virksomhed, der i altovervejende grad er konkurrenceudsat. Afgørelsen heraf må bero på en konkret bedømmelse i hvert enkelt tilfælde.«det eneste eksempel på en virksomhed, der efter forarbejderne må forventes undtaget fra offentlighedslovens regler i medfør af 4, stk. 2, er Finansiel Stabilitet A/S med tilhørende datterselskaber. Konkret er der udstedt en række bekendtgørelser, der hver især undtager konkrete virksomheder: Under Transportministeriet: 64 Bornholmstrafikken Holding A/S, Brobizz A/S, Sund & Bælt Partner A/S, Kort og Godt A/S, DSB Ejendomsudvikling A/S, DSB Øresund A/S, Grenaa Havn A/S, Rønne Havn A/S, Nexø Havn A/S og datterselskabet Nexø Havn Udvikling A/S, ADP A/S, inklusiv datterselskaberne Fredericia

13 Artikler: Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark 17 Havn A/S, Fredericia Havn Ejendomme I A/S, Nyborg Havn A/S og Nyborg Havn Ejendomme I A/S, Billund Lufthavn A/S samt Aarhus Lufthavn A/S. Under Økonomi- og Indenrigsministeriet: 65 KommuneKredit, KOMBIT A/S, Ejendomsselskabet Lauritzens Plads 1 A/S, Ejendomsselskabet Lautrupparken A/S og Ejendomsselskabet Niels Bohrs Allé 185 A/S. Under Erhvervs- og Vækstministeriet: 66 Finansiel Stabilitet A/S og dets datterselskaber, Selskaber, som er direkte eller indirekte ejet af Vækstfonden, Sunstone Life Science Ventures Fund I K/S og de selskaber, som er direkte eller indirekte ejet heraf samt Sunstone Technology Ventures Fund I K/S og de selskaber, som er direkte eller indirekte ejet heraf. Under Finansministeriet: 67 Danske Licens Spil A/S, Danske Spil A/S, Elite Gaming A/S og Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Under Uddannelses- og Forskningsministeriet: 68 Bioneer A/S, Dansk Fundamental Metrologi A/S, Dianova A/S, Forskningsinnovation A/S, ITU Business Development A/S, Pre-Seed Innovation A/S, Science Ventures Denmark A/S, Scion DTU A/S, Borean Innovation A/S, Capnova A/S, Pre-Seed Innovation A/S og Syddansk Teknologisk Innovation A/S. Desuden undtages generelt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område innovative iværksættere, jf. 2, stk. 1, i bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere, 69 hvor godkendte innovationsmiljøer på statens vegne har ydet medfinansiering. 70 Der er således tale om et betydeligt antal selskaber, der er blevet undtaget fra offentlighedslovens regler. Umiddelbart fremstod det ikke tydeligt i lovens bemærkninger, at så mange virksomheder ville blive undtaget Begrundelse for undtagelserne Hvor love følges af bemærkninger med mere eller mindre oplysende begrundelser, findes disse ikke for bekendtgørelser. Imidlertid har disse bekendtgørelser været sendt i høring, og af fremsendelsesskrivelserne fremgår de konkrete begrundelser. Det er karakteristisk for høringsbrevene, at de fremhæver, at der ikke udøves forvaltningsmyndighed i de pågældende selskaber. 71 Ligeledes fremhæves den konkurrenceudsatte situation, de enkelte virksomheder er i. 72 Der er tillige en beskrivelse af de enkelte virksomheders aktiviteter. 73 Nogen egentlig omsætning anføres dog ikke, men denne er dog offentligt tilgængelig. 6. Love om konkrete offentlige virksomheder mv. En række love, der specifikt regulerer enkelte organisationer, indeholder bestemmelser, der fastslår, at offentlighedsloven (og eventuelt andre love som forvaltningsloven og ombudsmandsloven) finder anvendelse på den pågældende organisation. Det gælder f.eks. 17 i Energinet.dk-loven og 19 i DSB-loven. 74 Disse bestemmelser fungerer som lex specialis i forhold til offentlighedslovens regler. Således kan disse bestemmelser udvide eller indskrænke offentlighedslovens anvendelsesområde. Et eksempel herpå findes i Energinet.dk-lovens 17, der udover at fastslå bl.a. offentlighedslovens anvendelse udvider offentlighedslovens område til også at omfatte Energinet.dk s»helejede datterselskaber«, der for hovedpartens vedkommende

14 18 Bent Ole Gram Mortensen er organiseret som aktieselskaber. Modsat anføres det i 19 i DSB-loven, at bl.a. offentlighedsloven»gælder for sager om de ansatte i DSB og for den jernbanevirksomhed, der udøves af DSB 75 som led i udførelsen af forhandlet trafik, jf. lov om jernbanevirksomhed m.v. 8.«Det anføres eksplicit, at bl.a. offentlighedsloven ikke gælder»for den øvrige virksomhed, der udøves af DSB«, det vil sige den ikkeforhandlede trafik. 76 Endvidere fastslås i DSB-lovens 19, stk. 2, at bl.a. offentlighedsloven»gælder for den jernbanevirksomhed, der udøves af DSB S-tog A/S som led i udførelsen af forhandlet trafik, jf. lov om jernbanevirksomhed m.v. 8.«Et andet eksempel på indskrænkning i virksomhed omfattet af offentlighedsloven findes i 86, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014 om radio- og fjernsynsvirksomhed, hvorefter»sager og dokumenter vedrørende DR's og de regionale TV 2- virksomheders programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen«. I regelsæt, der regulerer specifikke sektorer, findes der også bestemmelser, der fastslår anvendelse af offentlighedsloven. Det er f.eks. tilfældet i 14, stk. 1 i vandsektorloven, 77 der fastslår, at vandselskaber, der helt eller delvist, direkte eller indirekte er kommunalt ejede, uanset om de er udskilt fra den kommunale forvaltning (firmatiserede), er omfattet af offentlighedsloven. Derimod er de mange private (forbrugerejede) vandforsyningsvirksomheder ikke omfattet af offentlighedsloven. Disse private virksomheder har ikke samme kommercielle natur som f.eks. elproduktionsog -handelsvirksomheder. Alligevel er de ikke underlagt offentlighedsloven. I forarbejderne til vandsektorloven blev der skønnet at være ca vandforsyningsvirksomheder og vandforsyningsselskaber i Danmark, hvoraf kun 75 er kommunale. De kommunale vandforsyningsvirksomheder står dog for 2/3 af den samlede produktion Afsluttende bemærkninger Den nye offentlighedslov blev fra politisk hold»markedsført«som en udvidelse af offentlighed i forvaltningen (fraset begrænsning i forhold til ministres kalendere) og i offentlige virksomheder. Det er imidlertid tvivlsomt, om det er tilfældet. Den ovenfor anførte gennemgang kan opsummeres således: Status quo for energiselskaber, men mange sager om aktindsigt hos rekursmyndighed. Status quo for børsnoterede selskaber. Status quo for virksomheder og sektorer med egen lovgivning vedrørende offentlighed. En formel udvidelse for resten, der måtte ligge i selskabsform, men omfattende anvendelse af undtagelsesbestemmelsen. Så tæt på status quo. Der undtages således konkret over 30 offentligt ejede selskaber, fortrinsvis aktieselskaber med en række datterselskaber samt et ukendt antal innovative iværksættere fra den nye regel om, at offentlighedsloven gælder for virksomheder med en offentlig ejerandel på over 75 pct. Det må endvidere bemærkes, at det primært er bestemmelserne om aktindsigt og notatpligten, 79 som offentlighedslovens udvidede gyldighedsområde udstrækker til

15 Artikler: Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark 19 visse privatretlige virksomheder. Krav om bl.a. datasammentræk, journaliserings- og postlistepligt pålægges kun de organer, der er omfattet af hovedbestemmelsen i lovens 2. Endvidere er det på forsyningsområdet stadig den mangel på konsekvens, at primært energiselskaber omfattes, og det skønt mange er konkurrenceudsatte, mens mange f.eks. vandforsyningsselskaber ikke tilsvarende omfattes af offentlighedsloven. Særligt hvor der foreligger konkurrenceudsat virksomhed (f.eks. elproduktion) kan det virke ulogisk, at disse virksomheder stadig er underlagt offentlighed. Litteraturliste Ahsan, M. (2014) Offentlighedsloven med kommentarer, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Bønsing, S. (2013) Almindelig forvaltningsret, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Garde, J., J.A. Jensen, O.F. Jensen, H.B. Madsen og K. Revsbech (2009) Forvaltningsret. Almindelige emner, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Gram Mortensen, B.O. (2004) Elforsyningsloven med kommentarer, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Finansministeriet (2014) Statens selskaber Gram Mortensen, B.O. og H.M.B.Aa. Jensen (2013) Konkurrenceudsættelse og firmatisering, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Nielsen, K.K. & M.N. Jakobsen (2013)»Den nye offentlighedslov og følgelovgivningen.«, Juristen 5: Offentlighedskommissionen nedsat den 16. maj 2002 af den danske regering (2009) Betænkning nr om offentlighedsloven. Revsbech, K. (2008) Aktuel dansk forvaltningsret karakteristiske træk og udviklingstendenser, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Revsbech, K., C.A. Nørgaard og J. Garde (2014) Forvaltningsret Sagsbehandling, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Thrane, T.A. (2012) Aktindsigt i virksomheders drifts- eller forretningsforhold i nyere administrativ rekurspraksis på erhvervsområdet i Ugeskrift for Retsvæsen 2012B.181. Betænkning nr. 857/1978 om offentlighedslovens revision afgivet af det af Justitsministeriet den 27. februar 1973 nedsatte udvalg. Noter 1. Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen. 2. Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen. 3. Lov nr. 280 af 10. juni 1970 om offentlighed i forvaltningen. Partsoffentlighed var dog allerede reguleret ved lov nr. 141 af 13. maj Offentlighedskommissionen nedsat den 16. maj 2002 af den danske regering. Kommissionen afgav Betænkning nr om offentlighedsloven i Om historikken bag offentlighedsloven, se betænkningen, side 31 ff.

16 20 Bent Ole Gram Mortensen 5. Lovforslag L90, som fremsat den 8. december 2010 (inklusiv følgelovene L91 og L92 af samme dato). 6. Politisk aftale af 3. oktober 2013 mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov. 7. Lovforslag L144 om offentlighed i forvaltningen, som fremsat den 7. februar 2013 samt følgelovforslagene L145 og L146 af samme dato (samlet betegnet som offentlighedspakken). 8. Det ses også, at andre regelsæt om f.eks. ombudsmandskontrol udstrækkes til at gælde andet end egentlige myndigheder. Om firmatisering i Danmark, se Mortensen og Jensen (2013). 9. Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger. 10. Bekendtgørelse nr af 14. november 2014 af sundhedsloven. 11. Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer. 12. Henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4 af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, (EF-Tidende 2003 nr. L 41, side 26) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EF-Tidende 1995 L 281, side 31 ff.). 13. For en mere generel beskrivelse af den nye offentlighedslov, se Nielsen og Jakobsen (2013: ); Ahsan (2014); Revsbech, Nørgaard og Garde (2014: ); Bønsing (2013: og ). 14. Om hovedreglen i offentlighedslovens 7, se Ahsan (2014: 160 ff.). 15. Ahsan (2014: 61). 16. Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven. 17. Lovbekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 2013 af konkurrenceloven. 18. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EF-Tidende 1995 L 281, side 31 ff.). 19. Se f.eks. bekendtgørelse nr af 19. december 2013 om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen. 20. Forvaltningslovens regler skal ikke gøres til genstand for behandling i dette kapitel. Forvaltningslovens regler om partsrettigheder suppleres af offentlighedslovens regler i 8 om egenacces, der i modsætning til forvaltningslovens regler også gælder ved andet end afgørelsessager. 21. Se generelt om virksomhed omfattet af offentlighedsloven i Offentlighedskommissionen (2009, bind I, afsnit 2.11, side 281 ff.) og Ahsan (2014: 117 ff.). 22. De selvstændige offentlige virksomheder drives på aktieselskabslignende vilkår og er underlagt bl.a. årsregnskabslovens regler for aktieselskaber. De er selvstændige retssubjekter med egen bestyrelse og en selvstændig formue. Samtidig er de dog i et vist omfang underlagt offentlighedsloven, ombudsmandsloven og forvaltningsloven. Se Gram Mortensen et all (2013: 106 f.). 23. En transmissionssystemoperatør (TSO) er ansvarlig for opretholdelse af det overordnede net til forsyning med elektricitet og naturgas. 24. Yderligere er fire virksomheder at regne for selvstændige offentlige virksomheder: DanPilot, Eksport Kredit Fonden, Naviair og Vækstfonden. Se Finansministeriet (2014: 8). 25. Som et kuriosum kan oplyses, at 17 i lovbekendtgørelse nr af 8. november 2011 om Energinet.dk (Energinet.dk-loven) eksplicit anfører, at offentlighedsloven gælder for Energinet.dk. Det samme ville være tilfældet uden den bestemmelse. Bestemmelsen udvider dog offentlighedslovens anvendelsesområde til også at omfatte helejede datterselskaber, jf. nedenfor under afsnit Se generelt om forvaltningsmyndigheder omfattet af offentlighedsloven i Revsbech et all (2014: 242); Ahsan (2014: 113 ff.). 27. For en gennemgang heraf, se Ahsan (2014: og ).

17 Artikler: Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark Vattenfall A/S er en del af Vattenfall-koncernen, der er 100 % ejet af den svenske stat og er en af de største europæiske el- og fjernvarmeselskaber med en nettoomsætning i 2013 på 171,7 mia. SEK. 29. Om anvendelse af bestemmelsen, se Ahsan (2014: ). 30. Betænkning nr. 857/1978 om offentlighedslovens revision afgivet af det af Justitsministeriet den 27. februar 1973 nedsatte udvalg. 31. Se herom i Offentlighedskommissionen (2009, bind I, afsnit 3, side 284). 32. For elforsyningsvirksomhed kan grænsen på 500 volt synes underlig. Denne grænseværdi finder ikke længere anvendelse i elforsyningsloven. Ligeledes kan det være vanskeligt udefra at konstatere, om mindre elnetvirksomheder udelukkende distribuerer på spændingsniveauer under 500 V (primært til husholdninger) eller også på højere spændingsniveau (primært til større virksomheder). 33. Ombudsmandens udtalelse af 12. juli 2011 vedrørende Energi Midt, FOB Lovforslag L 234, lov om elforsyning som fremsat den 29. april Senere lov nr. 375 af 2. juni Se Gram Mortensen (2004: 59 f.). 36. Se hertil Offentlighedskommissionen (2009: bind 1, side 313 ff.). Det er dog et spørgsmål, i hvilket omfang det nu også er tilfældet på vandforsyningsområdet, jf. bemærkningerne nedenfor under afsnit I Energitilsynets afgørelse af 5. marts 2013 vedrørende aktindsigt i oplysninger vedrørende Haderslev Kraftvarmeværk, sagsnr. 12/ Energiklagenævnets afgørelse af 6. februar 2014 vedrørende aktindsigt i oplysninger fra E.ON Produktion Danmark A/S, j.nr Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2010 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i materiale vedrørende metodegodkendelse af Energinet.dk s nødkoncept 2007, 2008 og 2009, j.nr Energiklagenævnets afgørelse af 26. oktober 2011 vedrørende Maersk Energy Marketing A/S ønske om aktindsigt i klagen fra DONG Naturgas A/S over Energitilsynets tilkendegivelse af 20. juni 2011 om tariffer og adgangsvilkår til det danske opstrømssystem i Nordsøen, j.nr Se hertil kapitel 20 i lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) og kapitel 20 i bekendtgørelse nr af 1. november 2013 af årsregnskabsloven. 42. På el- og vandforsyningsområdet er denne udvikling begrundet i lovgivningsmæssige firmatiseringskrav. Se elforsyningslovens 4 og vandsektorlovens Af 20 aktieselskaber (inkl. svenske AB), som den danske stat ejer andele i, har staten mere end 75 pct. ejerandel i otte selskaber. Se senest Finansministeriet (2014: 8). 44. Se hertil Offentlighedskommissionen (2009: bind I, side 305 ff.). 45. Lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 om værdipapirhandel m.v. 46. Se hertil Offentlighedskommissionen (2009: bind I, side 307) og Ahsan (2014: 144). 47. Offentlighedskommissionen (2009: bind I, side 307). 48. Hensynet bag offentlighed i forvaltningen skal således afbalanceres mod andre hensyn. Se om dette skisma i bl.a. Revsbech (2008: 55 ff.). 49. Bekendtgørelse nr. 565 af 2. juni 2014 om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg. 50. Energistyrelsens afgørelse af 12. december 2014, journalnr. 2010/ Bemærk ligeledes, at offentlighedslovens 36, stk. 2, som udgangspunkt fastlægger en frist på syv arbejdsdage for behandling af en aktindsigtsanmodning. En sådan frist indebærer også et vist beredskab hos en forsyningsvirksomhed.

18 22 Bent Ole Gram Mortensen 52. Om praksis for aktindsigt i drifts- og forretningsforhold, se Thrane (2012:181 ff.) hvor der gøres opmærksom på en tilsyneladende mangel på indre og ydre sammenhæng i kriterierne i den eksisterende administrative rekurspraksis. 53. Bestemmelsen i forvaltningsloven suppleres af straffelovens 152 og 152 c-152 f, som forvaltningslovens 27 også henviser til. 54. Se hertil Revsbech et all (2014: 242). Hertil kommer, at forvaltningsloven er begrænset til afgørelsessager, mens offentlighedsloven også medtager faktisk forvaltningsvirksomhed. 55. Se om afgrænsningen af forvaltningslovens anvendelsesområde i Revsbech et all (2014: 19-21). Der er dog efter forvaltningslovens 1, stk. 3 mulighed for, at ressortministeren efter forhandling med justitsministeren kan bestemme, at forvaltningsloven skal gælde for selskaber m.v.,»hvis udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af statslige, regionale eller kommunale midler, eller i det omfang de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på det offentliges vegne.«56. Se Ahsan (2014: 619), der henviser til en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand i FOB Ahsan (2014: 620). 58. Hvis ansøgeren åbenbart mangler modenhed og evnen til at handle fornuftmæssigt, kan der eventuelt gives afslag. Dette er mest relevant i forhold til personer under 12 år. Se Ahsan (2014: 162 ff.). 59. Om form-, legitimations- og begrundelseskrav, se Ahsan (2014: 164 ff.). 60. Der findes lande, hvis offentlighedslov indeholder sådanne bestemmelser, men det synes ikke at være normen. Se Offentlighedskommissionen (2009, bind 1, side 2010). Justitsministeriet udtalte i forbindelse med behandlingen af forslaget til den nuværende offentlighedslov, at det ikke fandt behov for særlige sanktionsbestemmelser. Se Ashan (2014: 626). 61. Se om det offentligretlige erstatningsansvar i dansk ret i Garde et all (2009: 535 ff.). 62. For statslige virksomheder drejer det sig om den minister, der på statens vegne administrerer det pågældende selskab. For selskaber ejet af regioner og kommuner, er den minister, der har den pågældende sektor som ressort, kompetent. 63. Lovforslag L144 om offentlighed i forvaltningen, som fremsat den 7. februar Bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen og bekendtgørelse nr. 557 af 26. maj 2014 om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen som ændret ved bekendtgørelse nr af 16. december 2014 om ændring af bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen. 65. Bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen. 66. Bekendtgørelse nr af 19. december 2013 om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen. 67. Bekendtgørelse nr. 191 af 27. februar 2014 om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen. 68. Bekendtgørelse nr. 492 af 20. maj 2014 om undtagelse af visse selskaber på Uddannelses- og Forskningsministeriets område fra lov om offentlighed i forvaltningen. Denne erstatter den tidligere bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om undtagelse af visse selskaber på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område fra lov om offentlighed i forvaltningen. Se endvidere bekendtgørelse nr. 493 af 20. maj 2014 om undtagelse af godkendte innovationsmiljøer på Uddannelses- og Forskningsministeriets område fra lov om offentlighed i forvaltningen. Denne bekendtgørelse erstatter den tidligere bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om undtagelse af godkendte innovationsmiljøer på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers område fra lov om offentlighed i forvaltningen.

19 Artikler: Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. april om teknologi og innovation. 70. Se 2 i bekendtgørelse nr. 492 af 20. maj 2014 om undtagelse af visse selskaber på Uddannelses- og Forskningsministeriets område fra lov om offentlighed i forvaltningen. 71. Høringsbrevene til bekendtgørelserne 1578/2013, 1579/2013, 1584/2013, 1585/2013, 492/2014, 557/2014, 1407/ Høringsbrevene til bekendtgørelserne 1578/2013, 1579/2013, 1584/2013, 1585/2013, 492/2014, 557/2014, 1407/ Høringsbrevene til bekendtgørelserne 1578/2013, 1579/2013, 1584/2013, 557/2014, 1407/ Lovbekendtgørelse nr af 12. oktober 2010 om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. 75. DSB (Danske Statsbaner) er en såkaldt selvstændig offentlig virksomhed. 76. Med forhandlet trafik menes den form for trafik, der gennemføres som en form for offentlig service efter forhandling med transportministeren efter 8 i lov nr af 11. november 2010 om jernbane. 77. Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. 78. Lovforslag nr. 150/2008 til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, som fremsat den 26. februar 2009 af miljøministeren, de generelle bemærkninger, afsnit Notatpligten er ikke behandlet i denne artikel. Der henvises til Revsbech et all (2014: 247 ff.) og Ahsan (2014: 246 ff.).

Syddansk Universitet. Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark. Mortensen, Bent Ole Gram

Syddansk Universitet. Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark. Mortensen, Bent Ole Gram Syddansk Universitet Offentlighed om offentligt ejede virksomheder i Danmark Mortensen, Bent Ole Gram Published in: Nordisk Administrativt Tidsskrift Publication date: 2015 Document version Også kaldet

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Energi & Forsyning Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Indledning Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har betydning

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag.

Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag. Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov

Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov 1 Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov Metodebeskrivelse Der er foretaget en gennemgang af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov med det

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Forslag til ny offentlighedslov - 2 De vigtigste nyheder i offentlighedsloven og forvaltningsloven Udvidelser eller forbedringer af adgangen til

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV AKTINDSIGTSHÅNDBOGEN aktindsigtshaandbogen.dk» Gammel og ny offentlighedslov NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV Gammel offentlighedslov Ny offentlighedslov Kapitel 1 Kapitel 1 Lovens almindelige

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender Givið út 30. juni 2017 19. juni 2017. Nr. 755. Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om afvisning af at behandle klage over omfanget af meddelt aktindsigt hos Holbæk Forsyning A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets afgørelse af 11. januar 2011 om

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender Civilafdelingen UDKAST Dato: 11. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Sabine Heestermans Svendsen Sagsnr.: 2016-490-0034 Dok.: 1918452 til Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen Ny offentlighedslov 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen 1 Program 10.15-12.00 Baggrund for den nye offentlighedslov og anvendelsesområde i forhold til danske

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oversigt over ændringer af offentlighedsloven Økonomi- og Stabsforvaltningen har udarbejdet oversigten nedenfor over ændringer. Oversigten er udarbejdet med udgangspunkt i en oversigt fra lovforslagets

Læs mere

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret

Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret Justitsministeriet Forvaltningsretskontoret forvaltningsretskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 8 5 4 M O B I L

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager. v/ Katja Høegh, Klagenævnet for Udbud

Aktindsigt i udbudssager. v/ Katja Høegh, Klagenævnet for Udbud Aktindsigt i udbudssager v/ Katja Høegh, Klagenævnet for Udbud Oversigt Overordnet om regelsættet Den praktiske håndtering i klagenævnet Offentlige selskaber Forretningshemmeligheder mv. Interne dokumenter

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 77 endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt (01) Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. februar 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund

Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund Offentlighed i forvaltningen www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 aktindsigt og sagsindsigt Formål Albertslund Kommune oplever

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt Folketinget Finansudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 14. januar 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Inge

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen

Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 19. december 2013 Udskriftsdato: 17. juni 2016 (Gældende) Vejledning om lov om offentlighed i forvaltningen Forord 1. Indledning 2. Lovens formål 3. Lovens

Læs mere