Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013."

Transkript

1 Vejledning til Fællesskema Fællesskema af :18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden Når du åbner dit Fællesskema, finder du en række blå spørgsmålstegn. Når du klikker på dem, får du hjælp til de enkelte kolonner eller til specifikke funktioner i skemaet. Læs en trin-for-trin guide til at udfylde og indsende Fællesskema og markkort Se en kort film om, hvordan du gør Pdf-udgave af vejledningen Her finder du en samlet pdf-kopi af Vejledning til Fællesskema Du kan bruge den, hvis du gerne vil printe hele vejledningen på én gang (199 sider). Pdf-udgaven er ikke egnet som opslagsværk, da den ikke indeholder indholdsfortegnelse og sidetal. Vi anbefaler, at du i stedet bruger søgefunktionen øverst på siden. Pdf-udgaven indeholder heller ingen aktive links. Hvis du vil have et print af et enkelt afsnit af vejledningen, kan du bruge printfunktionen på den pågældende side. Åbn Vejledning til Fællesskema i én samlet fil Sådan finder du rundt i vejledningen Du finder rundt i vejledningen ved hjælp af:

2 Vejledning til Fællesskema Fællesskema af :18 Søgefeltet til højre i den sorte menu-bjælke - klik på luppen Menuen til venstre i skærmbilledet Stien "Du er her" Ordninger i Fællesskemaet 1-årige støtteordninger: Enkeltbetaling Indberetning af landbrugsarealer, hvis du søger om handyrpræmier Ø-støtte Kompensation for randzone Ekstensivt landbrug Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer Etablering af flerårige energiafgrøder Produktion af flerårige energiafgrøder 5, 10- eller 20-årige tilsagn om miljø- og økologiordninger samt tilsagn for skovarealer: Udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger Udbetaling af tilskud til skovordninger Ansøgning om nye tilsagn under miljø- og økologiordninger Indberetning om økologisk jordbrugsproduktion: Indberetning af økologiske marker og husdyr Indberetning af græsningsret

3 Vejledning til Fællesskema Fællesskema af :18 Du kan læse om alle tilskudordningerne i NaturErhvervstyrelsens tilskudsguide. Gå til Tilskudsguiden

4 Nyt i Fællesskema af :15 Nedenfor kan du se en række ændringer siden sidste år: Frister for ansøgning og ændring af Fællesskema og markkort Frist Ansøgningsår 2014 Rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort. 16. april 2014 Fristen gælder alle støtteordninger og indberetninger i Fællesskemaet. Forsinket indsendelse af Fællesskema og markkort. 12. maj 2014 Der gælder forskellige regler for de enkelte ordninger. Ændring af Fællesskema og markkort. 15. maj 2014 Der gælder forskellige regler for de enkelte ordninger. Efter den 15. maj 2014 kan arealer kun nedskrives, og kun hvis der ikke er anmeldt eller udført administrativ eller fysisk kontrol for de pågældende marker

5 Nyt i Fællesskema af :15 Læs mere om reglerne for forsinket indsendelse i afsnittet Forsinket Fællesskema 2014 Læs mere om reglerne for ændringer i afsnittet Sådan indsender du ændringer til Fællesskema 2014 Bemærk, at du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2014 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret. Landbrugsreform I 2015 træder en række nye støtteordninger i kraft, og de nuværende ordninger ophører. Reformen vil bl.a. medføre krav til antallet af afgrøder på din bedrift og krav om miljøfokusområder. Læs mere om landbrugsreformen Nyt om Enkeltbetaling Nye GLM-regler og ny mulighed for Enkeltbetaling til vandhuller og søer Formålet med det nye GLM-krav er at beskytte vandhullet og søen som et landskabselement. GLM-søer og -vandhuller bliver omfattet af de samme regler som GLM-fortidsminder. Søen eller vandhullet og den tilhørende randbevoksning må ikke fjernes, ødelægges eller reduceres. Det betyder blandt andet, at de ikke må inddrages i landbrugsproduktionen. Det er desuden muligt at søge om Enkeltbetaling for GLM-vandhullerne og -søerne. Søer er omfattet af GLM-reglerne, hvis de opfylder disse to betingelser: Selve vandhullet eller søen, inklusive evt. dyrkningsfri to meter bræmme og

6 Nyt i Fællesskema af :15 2 evt. tilhørende randbevoksning udgør m eller mindre Vandhullet eller søen er beliggende helt inde i en markblok GLM-reglerne gælder uanset, om du søger Enkeltbetaling for GLM-landskabselementet. I Internet Markkort kan du se, hvilke GLM-landskabselementer, der er omfattet af reglerne. Læs mere i afsnittet Støttemuligheder og GLM-regler for visse fortidsminder, vandhuller og søer Nyt felt til ansøgning om Enkeltbetaling under artikel 34 På siden Markplan og Enkeltbetaling er et nyt felt, Under artikel 34. Du sætter hak i feltet, hvis hele din mark er omfattet af artikel 34. Det nye felt bruges i de tilfælde, hvor der kan udbetales Enkeltbetaling for arealer, som ikke opfylder de almindelige støttebetingelser, herunder krav til plantedække. Dette gælder for arealer, som er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i artikel 34 i EU s forordning om Enkeltbetaling. Det gælder for: Tilsagn til pleje af græs- og naturarealer (kun i Natura 2000-områder) Tilsagn med udtagningsforpligtelse Visse miljøtilsagn, der er udløbet Marker der indgår i projekter, der gennemfører vandramme- og/eller Natura 2000 direktiverne (fx vådområdeprojekter) Marker med tilsagn til skovrejsning Der skal desuden retmæssigt have været udbetalt Enkeltbetaling for arealet i Læs mere i afsnittet Sådan søger du Enkeltbetaling under artikel 34

7 Nyt i Fællesskema af :15 Mere lempelige datoer for Enkeltbetaling til arealer med skovtilsagn Der ses ikke længere på datoen for udbetaling af 1. og 2. rate, men på året for udbetaling, for at der kan udbetales Enkeltbetaling for arealer med skovtilsagn. Læs mere i afsnittet "Arealer med tilsagn om tilskud til privat eller offentlig skovrejsning" Andet nyt om Enkeltbetaling I Vejledning om Enkeltbetaling kan du få en oversigt over alle ændringer af ordningen Enkeltbetaling siden Du kan bl.a. læse om nye GLM-regler for jordbearbejdning af skråninger med en hældning på mere end 12 grader. Gå til "Siden sidst " i Vejledning om Enkeltbetaling 2014 Nyt om betalingsrettigheder Antal betalingsrettigheder fremgår af kvitteringsbrevet Når du sender dit Fællesskema, modtager du et kvitteringsbrev. Som noget nyt vil det det fremgå af kvitteringsbrevet, hvor mange almindelige betalingsrettigheder, der er registreret for dig. Du skal være opmærksom på, at rettigheder fra indsendte overdragelser ikke indgår, før du har modtaget et registreringsbrev for overdragelsen. Ny oversigt over betalingsrettighederne På fanen "Skemaer" kan du oprette en oversigt over dine betalingsrettigheder. Du kan også se en oversigt, hvis du ejer betalingsrettigheder, men ikke søger om Enkeltbetaling. Læs her, hvordan du ser en oversigt over dine betalingsrettigheder Nyt om miljø- og økologiordninger

8 Nyt i Fællesskema af :15 Beskyttelseszoner om vandboringer skal indtegnes for arealer med visse miljø- og økologiordninger Har du en vandboring på din mark, skal du i visse tilfælde opdele marken og anmelde vandboringen samt den 25 meter brede beskyttelseszone omkring den, som en selvstændig mark. Du skal oprette beskyttelseszonen som selvstændig mark, hvis begge disse betingelser er opfyldt: Det skal du gøre, hvis begge disse betingelser er opfyldt: Vandboringen leverer eller har til formål at levere vand til 10 ejendomme eller mere Der er en eller flere af følgende miljø- og økologiordninger på marken: Etårige ordninger Ekstensivt landbrug Etablering af flerårige energiafgrøder Produktion af flerårige energiafgrøder 5- eller 20-årigt tilsagn Miljøbetinget tilskud Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt Omlægning til økologisk jordbrug Braklagte randzoner langs vandløb og søer Fastholdelse og pleje af vådområder Fastholdelse af vådområder og fastholdelse af naturlige vandstandsforhold Opretholdelse af ændret afvanding

9 Nyt i Fællesskema af :15 Du kan søge Enkeltbetaling, hvis arealet overholder støttebetingelserne. Du kan ikke søge kompensation for randzoner for arealet. Arealet med vandboring og beskyttelseszone har ingen kvælstofkvote. I Internet Markkort (IMK) er der udviklet en ny funktion, som du kan bruge til at indtegne beskyttelseszonen med. Læs mere i afsnittet Marker med vandboringer Græsningstryk på 1,5 storkreaturer kan nu vælges på alle 5-årige plejetilsagn fra 2007 og frem Det er nu obligatorisk at udfylde feltet Metode til pleje for følgende typer af tilsagn: Pleje af græs- og naturarealer indgået i 2007 eller senere (tilsagnstype 40, 52, 56 og 57) Pleje af vådområder (tilsagnstype 51) Du skal vælge, om du opfylder din forpligtelse ved: at arealet er afgræsset og har tæt lavt plantedække den 31. august, eller at der til enhver tid i perioden 1. juni til 31. august går 1,5 storkreaturer pr. ha på arealet. Læs mere i Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Ny oversigt over krav til gødningskvoteberegning og gødningsregnskab for miljø- og økologiordninger I oversigten kan du se, hvilke miljø- og økologiordninger og særlige miljøstøtteordninger, hvor der er krav om, at du skal udarbejde og opbevare gødningskvoteberegning og gødningsregnskab. Gå til oversigt over ordninger med krav om gødningskvoteberegning og gødningsregnskab (PDF)

10 Nyt i Fællesskema af :15 Nyt om kompensation for randzoner Du anmelder randzonearealer i Fællesskemaet på samme måde som i Der er ikke en endelig afklaring af, hvorvidt randzonekompensationen for 2014 udbetales efter en ordning under landdistriktsprogrammet eller efter en såkaldt de minimis-ordning. Hvis det ender med en de minimis-ordning, skal du senere indsende supplerende oplysninger på et særligt skema tilsvarende situationen i Hvis det ender med en ordning under landdistriktsprogrammet, vil NaturErhvervstyrelsen betragte din ansøgning i Fællesskemaet som den endelige ansøgning. Nyt layout af skemakontrollen Det skærmbillede, der viser skemakontrollen, er blevet delt op. Nu fremgår det, hvad der er fejl, og hvad der er servicemeddelelser. Fejl vil som udgangspunkt medføre sagsbehandling, og hvis det er nødvendigt, modtager du et høringsbrev. Servicemeddelelser medfører som udgangspunkt ikke sagsbehandling, men kan dog på senere tidspunkt indgå i sagsbehandlingen. Kvitteringsbrev ved ændringer Du modtager et kvitteringsbrev i Tast selv-service, når du sender en ændring til dit Fællesskema Du kan se brevet på fanen "Oversigter og breve" i Tast selv-service. Kvitteringsbreve for indsendte ændringer adskiller sig fra andre breve ved at: Brevet ikke sendes i papirform med post Du ikke kan modtage brevet som vedhæftet fil på Konsulenter ikke modtager om, at der er modtaget et brev.

11 Nyt i Fællesskema af :15 Ændringer for afgrødekoder Nye afgrødekoder Afgrøde Afgrøden omfatter også Kode Kommentar Udnyttet græs ved vandboring Arealer med miljøtilsagn, der ligger i 25 meter beskyttelseszonen om vandboringer. 249 Bruges ved anmeldelse af beskyttelseszone omkring vandboring som selvstændig mark. Græs med vikke og andre græsmarksbælgplanter, over 50 pct. græs 284 Vandboring med beskyttelse - udyrket Udyrkede arealer med miljøtilsagn, der ligger i 25 meter beskyttelseszonen om vandboringer. 309 Bruges ved anmeldelse af beskyttelseszone omkring vandboring som selvstændig mark. Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område Arealer med tilsagn om tilskud til bæredygtig skovdrift (særlig drift) i Natura 2000-område. 590 Ændrede afgrødekoder

12 Nyt i Fællesskema af :15 Afgrøde Afgrøden omfatter også Kode Kommentar Kløver- og lucernegræs, under 50 pct. kløver (omdrift) Lucerne, vikke og andre græsmarksbælgplanter 260 Lucerne er tilføjet i navnet Slettede afgrødekoder Afgrøde Afgrøden omfatter også Kode Kommentar Miljøgræs med udtagning Kun arealer med miljøtilsagn om støtte fra Amt/NaturErhvervstyrelsen 315 Alle tilsagn er udløbet Miljøgræs med N-kvote. MVJ-tilsagn Alle tilsagn er udløbet

13 Færre høringsbreve? - Fællesskema af :58 Hvert år modtager mange landmænd brev fra NaturErhvervstyrelsen om fejl eller spørgsmål til deres Fællesskema. Brevene koster tid og måske penge for landmanden og kan i enkelte tilfælde forsinke udbetalingen af støtte. NaturErhvervstyrelsen arbejder hele tiden på at sende så få breve som muligt, men du kan som ansøger i høj grad være med til at undgå, at du får et høringsbrev. Dette kapitel vil kort gennemgå nogle tiltag, der kan hjælpe dig. Vi anbefaler, at du læser alle nedenstående punkter. Tjek en ekstra gang, når du indlæser din markplan fra sidste år I Internet Markkort (IMK) kan du klikke på knappen "Vis ændrede markblokke" for at se, hvilke marker du skal være opmærksom på. Tjek desuden: Har du stadig rådighed over de samme marker? Er der sket noget med markerne siden sidste år? Er der fx bygget eller anlagt vej på arealerne? Planlægger du anlægsarbejde? Tag højde for de breve, som du har modtaget fra NaturErhvervstyrelsen sidste år. Er dine arealer blevet opmålt eller nedskrevet? Gennemgå de markblokke, som du har marker i Du kan kun søge om støtte for arealer, der ligger inden for en markblok.

14 Færre høringsbreve? - Fællesskema af :58 NaturErhvervstyrelsen indtegner markblokkene efter luftfoto, men det er dig som landmand, der ved, hvordan de faktiske forhold er på arealet. Du har ansvaret for at sikre, at markblokkene på dit markkort er tegnet korrekt. Du har også ansvaret for, at det areal, der er registreret som støtteberettiget er korrekt. Du tjekker dine markblokke i IMK sådan: Gå ind på fanen "Markkort", eller hvis du er inde i Fællesskemaet, klik på knappen Vis/Tilknyt markkort Klik på knappen Markliste eller Opdatér liste For hver mark kan du nu klikke dig til det sted på kortet, hvor den ligger Tjek, at markblokken er tegnet korrekt Hvis du kan se, at en markblok er indtegnet forkert, sender du et forslag til ændring af markblokken. Du skal lave et ændringsforslag, hvis der ligger støtteberettigede arealer uden for markblokken eller arealer inden i markblokken, som ikke er støtteberettigede. Læs en guide om at sende et forslag til ændring af markblokke (PDF) Læs, hvordan markblokke skal være indtegnet for at være korrekte i afsnittet "Forslag om ændring af markblokke" Tjek, at det ikke-støtteberettigede areal (tara-arealet) er registreret korrekt For at undgå at modtage høringsbrev skal du kun søge Enkeltbetaling for det areal, der er registreret som støtteberettiget. Tara-arealet er det areal i en markblok, som ikke er støtteberettiget under Enkeltbetaling, og du kan ikke få Enkeltbetaling for det. Du kan tjekke, at tara-arealet er registreret korrekt. Hvis tara-arealet er forkert, sender du et forslag til ændring af markblokken, hvor du skriver det korrekte tara-areal i kommentarfeltet. Læs en guide til at tjekke tara-arealet (PDF)

15 Færre høringsbreve? - Fællesskema af :58 Læs en guide til at indsende et forslag til ændring af markblokke (PDF) Tjek din nabo i markblokken Hvis der er flere ansøgere i en markblok, er der en større risiko for at modtage brev om markblokoverskridelser. Men hvis du selv ansøger korrekt, er risikoen mindre. Tilsammen kan I maksimalt anmelde det areal, der er registreret for markblokken, og I kan maksimalt søge Enkeltbetaling for markblokkens støtteberettigede areal. Når du søger støtte til en mark i en markblok, som du deler med andre ansøgere, skal du derfor være særligt opmærksom på følgende: Søg kun støtte til det areal, du råder over. Hvis du er i tvivl om, hvilken del af markblokken du råder over, kan du slå det landsdækkende markkort til. Følger indtegningen ikke tidligere års dyrkningsskel, er det en god ide at afklare situationen med din nabo. Du kan se din nabos indtegninger for 2014 på kortet Senest indsendte, hvis han har indsendt sin ansøgning. Ellers kan du se indtegningerne for 2013 på det landsdækkende markkort fra Søg kun om støtte til det støtteberettigede areal. Er der er et nyt skur, en sø eller har dyrkningsgrænsen rykket sig? Det matrikulære areal, dvs. areal i BBR, er ikke det samme som det støtteberettigede areal Søg ikke om støtte til et større areal, end du indtegner. Hvis du indtegner din mark helt perfekt, men søger støtte til et større areal i Fællesskemaet, kan du risikere at få et brev om markblokoverskridelse. Sådan tjekker du, hvad dine naboer har anmeldt Gå ind på fanen "Markkort", eller hvis du er inde i Fællesskemaet, klik på knappen Vis/Tilknyt markkort. Klik på knappen Markliste eller Opdatér liste, eller find din markblok på

16 Færre høringsbreve? - Fællesskema af :58 kortet. Klik på Vis info. Vælg Markblokke (gældende) i rullelisten. Sørg for, at der er hak i Vis støtteberettiget areal ud for det grønne felt forneden i menuen. Der skal IKKE være hak i Vis mouse-over. Sæt hak i Vis liste over alle ansøgere i blokken, klik på den markblok, du vil se oplysninger for. Nederst i menuen åbnes nu en liste med oplysninger om alle ansøgere i markblokken. Læs en guide til at se, hvor meget naboerne har anmeldt i markblokken Undgå overlap med naboen Hvis din indtegning overlapper med din nabos indtegning i Internet Markkort med 0,10 ha eller mere, vil du modtage brev om dette. NaturErhvervstyrelsen begynder at sende høringsbreve ud kort efter ansøgningsfristen, dvs. inden fristen for ændring af din ansøgning. Hvis det er dig, som har indtegnet for meget, kan du risikere at få nedsat din støtte. Hvad kan du gøre? Det vigtigste er at indtegne præcist og kun indtegne de arealer, du råder over som ejer eller forpagter. Du skal særligt være opmærksom på følgende. Hvis du har fået et brev om overlap i 2013, er det en god ide at tilrette dit markkort, når du har overført det fra 2013 til Kig på tidligere års dyrkningsskel og slå det landsdækkende markkort og eventuelt matrikelkortet til, når du indtegner dine marker. Hvis der er overlap, kan I afklare det indbyrdes inden ansøgningsfristen. Gør din indtegning så præcis som muligt. Når du tegner, skal du zoome så

17 Færre høringsbreve? - Fællesskema af :58 langt ind, så marken fylder det meste af skærmen. Sådan ser du dine naboers indtegnede marker Gå ind på fanen Markkort, eller hvis du er inde i Fællesskemaet, klik på knappen Vis/Tilknyt markkort Klik på knappen Markliste eller Opdatér liste, eller find din markblok på kortet Klik på Korttemaer Klik på Landsdækkende markkort Markér ud for Senest indsendte marker Nu kan du se, hvis en anden landmand har tegnet ind over det samme areal som dig Hvis din nabo ikke har sendt sit Fællesskema ind endnu, kan du se hans indtegninger fra sidste år ved at vælge Landsdækkende markkort Hvis du vil se matrikelkortet, klikker du på Administrative grænser og vælger Matrikler. Søg kun på støtteberettigede arealer Hvis du søger støtte til en mark, som på luftfotoet ligner noget, der ikke er støtteberettiget, vil du få et høringsbrev om det. Du kan undgå dette ved at lade være med at indtegne og søge støtte til disse arealer. Indtegner du din mark helt perfekt uden om søer, træer og bygninger, men stadig regner arealet med i Fællesskemaet, får du et brev. Søger du på et areal, der er større end det, som NaturErhvervstyrelsen har registreret som støtteberettiget, får du sandsynligvis også et brev. Du bør derfor tjekke, om det ikke-støtteberettigede areal (tara-arealet), som NaturErhvervstyrelsen har registreret, er korrekt.

18 Færre høringsbreve? - Fællesskema af :58 Læs en guide til at tjekke tara-arealet (PDF) Hvad kan du gøre? Det er en god ide at indtegne sine arealer først og overføre størrelsen af indtegningen til markplanen. Læs en guide til at overføre markens areal fra markkortet til Fællesskemaet (PDF) Det er vigtigt kun at søge støtte til støtteberettigede arealer. Men landbrugsarealer er dynamiske. Dræn kan gå i stykker, lavninger kan fyldes med vand og mange andre ting kan ændre sig. De mest typiske ikke-støtteberettigede arealer er: Vandlidende arealer Arealer med træer Grusgrave Anlægsarbejder Nye bygninger Rekreative arealer (haver, lysåbne arealer i skove o.l.) Vær opmærksom på, om ovenstående opstår i løbet af året, og træk dem ud af din ansøgning, inden vi gør dig opmærksom på dem. Så mister du kun støtten for det berørte areal og får ikke nedsat støtten yderligere. Tjek din ansøgning i ændringsperioden NaturErhvervstyrelsen planlægger at ændre skemakontrollen, så du efter ansøgningsfristen kan udføre skemakontrol på dit Fællesskema og se, om du og dine naboer tilsammen har anmeldt et større areal, end der er registreret for markblokken. På den baggrund kan du ændre dit Fællesskema, og dermed mindske risikoen for, at du får et brev. Du skal sende dit ændrede skema inden ændringsfristen.

19 Færre høringsbreve? - Fællesskema af :58 Læs mere i afsnittet Sådan indsender du ændringer til Fællesskemaet Hvis din markblok har været opmålt ved kontrol Hvis du har haft kontrolbesøg i 2013, er markblokken måske ikke rettet, når du indtegner dine marker. Du skal derfor tage hensyn til kontrollens opmåling, når du indtegner dine marker. Hvis du indtegner marken efter den gamle markblokgrænse, kan du risikere at modtage et brev om, at du har søgt til et for stort areal. Du kan risikere at få et brev i ændringsperioden Du kan modtage et høringsbrev om dit Fællesskema 2014 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de arealer, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret. Sådan svarer du på et høringsbrev Du svarer på et høringsbrev ved at kontrollere dit Fællesskema og markkort 2014 og sende eventuelle ændringer via Tast selv-service. Vi skal normalt have dine ændringer senest 14 dage fra modtagelsen af brevet. Læs en guide til at indsende ændringer til Fællesskemaet Visse høringsbreve behøver du ikke at svare på Hvert år sammenligner NaturErhvervstyrelsen det samlede anmeldte areal i en markblok med det areal, der er registreret for markblokken. Hvis der er anmeldt for meget areal i forhold til markblokkens areal, modtager du et høringsbrev og får mulighed for at rette det anmeldte areal eller give kommentarer. NaturErhvervstyrelsen sender to typer af høringsbreve, når der er tale om, at der er anmeldt et større areal, end det areal som er registreret for markblokken

20 Færre høringsbreve? - Fællesskema af :58 Høringsbreve, hvor du svarer som beskrevet ovenfor Høringsbreve, som du ikke behøver at svare på, fordi overskridelsen er meget lille Du kan undlade at svare på høringsbrevet, hvis det udtrykkeligt står i brevet. Klik på eksemplet herunder for at se det. Eksempel på brev (PDF) Brevene bliver sendt ved afvigelser på 0,20 ha eller mindre. Så hvis du hellere vil have, at din ansøgning bliver nedskrevet, men du til gengæld slipper for besværet med at svare eller udgiften til et konsulenthonorar, kan du lade være med at svare. Hvis du vælger ikke at svare på brevet, vil NaturErhvervstyrelsen nedskrive det anmeldte areal med et areal, der svarer til overskridelsen. Hvis du har søgt Enkeltbetaling på arealet, reducerer vi også din Enkeltbetaling for arealet. Hvis du er uenig i, at arealet skal nedskrives, kan du via Tast selv-service rette i dit Fællesskema eller svare på høringsbrevet. Så vil rettelsen eller svaret blive taget med i sagsbehandlingen. Hvis du har fået nedskrevet et anmeldt areal, men ikke er enig i nedskrivningen, har du altid mulighed for at skrive en kommentar til NaturErhvervstyrelsen via Tast selv-service. Så vil vi genoptage sagsbehandlingen af arealoverskridelsen. Muligheden for at lade være med at svare gælder ikke, hvis arealoverskridelsen findes på arealer med miljø- eller økologitilsagn.

21 Undgå brev om dit miljø- eller økologitilsagn - Fællesskema af :58 Hvis du har miljø- og økologitilsagn, kan du tage en række forholdsregler for mindske risikoen for at få et høringsbrev om tilsagnsarealet. Læs mere i Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Indtegn markerne, før du udfylder Fællesskemaet Det er en god ide først at indtegne dine marker i IMK og dernæst overføre størrelsen af indtegningen i markplanen. Læs en guide om at overføre markens areal fra markkortet til Fællesskemaet (PDF) Slå korttemaet med tilsagn til, når du tegner Vi anbefaler kraftigt, at du bruger IMK's korttema med miljø- og økologitilsagn, når du indtegner dine marker med tilsagn på markkort. I dette tema kan du se, hvor vi har registreret dit tilsagn. Indtegningen af tilsagn er ofte flere år gammel og følger måske ikke dine nuværende markgrænser. Mener du, der er fejl i vores registrering af tilsagnsarealer, tager du kontakt til Center for Arealtilskud, Produktion. Du kan skrive en til eller ringe til Læs en guide til at tegne marker ud fra korttemaet med tilsagn (PDF)

22 Hvis der er fejl i markblokken, eller hvis du ansøger om udbetaling for et areal, der ligger uden for markblok, skal du huske at søge om markblokændring. Mangelfuld indtegning eller indberetning kan betyde, at du ikke modtager årets udbetaling eller medføre bortfald af tilsagn med krav om tilbagebetaling. Sådan indberetter du dine tilsagn korrekt I Fællesskemaet på siden Udbetaling af tilskud Miljø- og økologtilsagn skal du indberette alle tilsagnsarealer med tilsagnstype og udløbsår. Du kan se tilsagnstyper og udløbsår på siden Registrerede tilsagn. Du kan flette dine tilsagn ind i markplanen, sådan at systemet automatisk overfører oplysninger for de marker, som det kan "genkende". Læs en guide til at flette dine tilsagn med markplanen (PDF) Hvis du deler en tilsagnsmark i to eller flere, skal du også huske at skrive tilsagnstype og udløbsår på de nye marker. Du skal også opdele marken på markkortet i IMK. Husk, at du ikke kan lægge tilsagnsmarker med forskellig støttesats og udløbsår sammen. Læs mere om at indberette tilsagn korrekt i menupunktet Miljø- og økologitilsagn Husk at oplyse, hvis du ikke overholder betingelserne for tilsagn Hvis et eller flere arealer ikke lever op til betingelserne for tilsagn eller for udbetaling, skal du markere i Nej og oplyse i bemærkningsfeltet, hvilke fradragsarealer eller marker, der ikke lever op til betingelserne. Du skal stadig indberette marken ved at oplyse tilsagnstype og udløbsår. For nogle miljøordninger har du mulighed for skriftligt at søge om dispensation for visse af bestemmelserne i tilsagnet. 2 af :58

23 Læs mere i afsnittet Marker, hvor du ikke kan overholde betingelserne for tilskud Forskel på registreret og anmeldt tilsagnsareal Du skal bruge funktionen "Opdater miljø- og økologitilsagn" og dermed opdatere skemaet Forskel på registreret og anmeldt tilsagnsareal, som du finder på siden "Udbetaling - Miljø- og økologitilsagn". Skemaet viser om, der er forskel mellem det areal, du har anmeldt og det areal, NaturErhvervstyrelsen har registreret i dit navn. Hvis der er forskel, skal du altid enten markere i "Accept af underanmeldt tilsagn og evt. krav om tilbagebetaling" eller skrive en bemærkning om årsagen i bemærkningsfeltet. Har du foretaget producentskifte, skal du oplyse dette i bemærkningsfeltet og indsende Producentskifteerklæring til NaturErhvervstyrelsen. Bemærk, at du i 2014 skal altid skal opdatere skemaet Forskel på registreret og anmeldt areal, hver gang du ændrer i dine indtastninger. Du vil få en blokerende fejl i skemakontrollen, hvis du glemmer at opdatere oversigten. Læs en guide om at opdatere oplysninger om miljø- og økologitilsagn (PDF) Hvis du søger om nye tilsagn Du kan ikke søge tilsagn for et større areal, end det areal du har indtegnet i IMK. Det er en god ide første at indtegne dine marker i IMK og dernæst overføre størrelsen af indtegningen i markplanen. Læs en guide om at indlæse markens areal fra markkortet til Fællesskemaet (PDF) Nye tilsagn skal indtegnes præcist, da indtegningen vil danne grundlaget for sagsbehandling, kontrol m.m. i hele tilsagnets løbetid - typisk i 5 år. 3 af :58

24 Undgå brev om dit miljø- eller økologitilsagn - Fællesskema af :58

25 Skemaet trin-for-trin - Fællesskema af :58 I menuen til venstre kan du læse om de enkelte dele af Fællesskema Nyttige links Læs en trin-for-trin guide Se en kort film om Fællesskema og markkort Se hvordan du ansøger, hvis din markplan for 2014 er identisk med 2013 (PDF) Læs en guide til at tilknytte dit markkort til Fællesskemaet (PDF) Oversigt over frister for indsendelse og ændring Her ser du fristerne for 2014: Frist Ansøgningsår 2014 Rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort. 16. april 2014 Fristen gælder alle støtteordninger og indberetninger i Fællesskemaet. Forsinket indsendelse af Fællesskema og markkort. 12. maj 2014 Der gælder forskellige regler for de

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Ansøgningsvejledning 2007

Ansøgningsvejledning 2007 Ansøgningsvejledning 2007 - Ansøgning om enkeltbetaling - Ansøgning om støtte til særlige afgrøder - Gødningsplanlægning: kvælstofkvote og efterafgrøder - Indberetning om økologi og anmodning om udbetaling

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 1 1.2 Dokumentation... 3 2 Mulighed 1: Samlet omsætning... 3 2.1 Opdatér felt A... 3 3 Mulighed 2: Omsætning fra landbrugsaktiviteter...

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto: Colourbox

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)?

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT Indsend dit markkort via internet Indsend dit markkort via internet Med Næsgaard Markkort har du mulighed for at overføre dine markgrænser til NaturErhvervstyrelsen Internet Markkort(IMK 2.0). Se dokumentationen

Læs mere

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Vejledning til NaturErhvervstyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk Dette skal du have klar inden elektronisk indberetning: NemID medarbejdersignatur (kan bestilles gratis på www.medarbejdersignatur.dk)

Læs mere

Udfyldelse af fakturablanket

Udfyldelse af fakturablanket Udfyldelse af fakturablanket Indhold Hvor finder du fakturablanketten på Virk.dk?... 2 Udfyldelse af afsender og modtager... 4 Felter vedr. fakturadato... 4 Beskrivelse af ydelse, ydelsesmodtager, beløb...

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til oprettelse af testbrugere

Guide til oprettelse af testbrugere Guide til oprettelse af testbrugere i Stormbasen Indtil Stormbasen sættes i drift d. 1. oktober 2012 er det muligt at øve sig i et testsystem. En af de store forskelle på den rigtige Stormbase og testsystemet

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Mark Online. Oprettelse og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT

Mark Online. Oprettelse og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT Mark Online Oprettelse og administration af bedrifter DLBR PlanteIT Januar 2014 Oprettelse og administration af bedrifter OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER... 3 NY BEDRIFT SKAL OPRETTES... 3 FULDMAGTSSTYRING...

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker

Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Forsvarets Center for Arbejdsmiljø Vejledning Anmeldelse af arbejdsulykker Indberetter og godkender FCA/FPT 27-09-2013 2 Arbejdsulykker i forsvaret skal anmeldes via Forsvarets Arbejdsmiljødatabase. Forvaltningsgrundlag

Læs mere

Sådan opretter du en Sundhedsaftale

Sådan opretter du en Sundhedsaftale Sådan opretter du en Sundhedsaftale Indhold Bestil PensionDanmark Adgangskode 2 Oprettelse af sundhedsaftale 4 PBS-aftalen 8 Bestil PensionDanmark Adgangskode For at kunne indberette til Sundhedsordningen

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem

Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Oprettelse af ny sagsbehandler i Stormbasens uddannelsessystem Når du kommer ind på siden kan der være en certifikatfejl, hvor din browser/dit internetvindue vil anbefale at du ikke går ind på siden. Du

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse (udarbejdet af KHL i samarbejde med Dalum Landbrugsskole, jan. 2014) 1 Når du har fundet det ønskede kursus

Læs mere

Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS

Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS Før du går i gang med at oprette jeres nye kreditornummer skal du først sikre at du har følgende oplysninger klar: Afdelingens kontonummer

Læs mere