Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter"

Transkript

1 Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

2 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter og opgaver i projekt Samarbejde og Partnerskab. Det er tilstræbt at gøre projekthåndbogen så konkret som mulig under hensyntagen til skolernes individuelle ønsker om informationsniveau. Definition af begreber, der anvendes i projekthåndbogen: Lokal projektadministration Styregruppen har besluttet, at hver af de deltagende 12 skoler etablerer en lokal projektadministration. Den lokale projektadministration består af en eller flere personer, der har ansvaret for at indsamle, kontrollere og indtaste projektdata ind i Erhvervs- og Byggestyrelsen rapporteringsværktøjer. Projektholder EUC Nord er projektholder tilsagnsmodtager på projektet, og forestår den daglige ledelse og er ansvarlig for, at aktiviteterne i projektet afvikles i overensstemmelse med projektets ansøgning og bevillingstilsagn. Projektledelsen Projektledelsen består af repræsentanter fra projektholder (EUC Nord) og projektleder. Projektleder Projektleder er ansat hos projektholder og ansvarlig for at gennemføre den daglige projektledelse af projektet Samarbejde og Partnerskab. Rapporteringsværktøjer Rapporteringsværktøjerne skal anvendes af den lokale projektadministration og projektholder for beregning og rapportering af projektudgifter samt den finansiering, som danner grundlag for udbetaling af tilskud fra EU Socialfond. Værktøjerne bruges i alle EU Socialfondsprojekter, og er med til at sikre, at Erhvervsog Byggestyrelsen får tilsendt den korrekte dokumentation. Projekthåndbogen vil efter behov blive opdateret. Du er derfor altid velkommen til at kontakte Trine Saaby, projektleder, hvis du har forslag til forbedringer af projekthåndbogen. Du kan sende en mail til eller ringe på telefon Senest opdaterede version kan altid findes på Side 2 af 7

3 Afrapportering til lokal projektadministration Du skal senest fem dage efter månedens afslutning aflevere alle den foregående måneds korrekt (se nærmere oplysning nedenfor) udfyldte projektdokumenter til den lokale projektadministration. Projektdokumenterne hertil omfatter: Partnerskabserklæringer Timeregistreringsskemaer fra virksomhedsdeltagere Timeregistreringsskemaer fra konsulenten Kørselsafregning (-blanketter) Lønsedler Projektledelsen opfordrer alle konsulenter til løbende at aflevere projektdokumenterne, så den lokale projektadministration tilsvarende har mulighed for løbende at taste oplysningerne ind i Erhvervs- og Byggestyrelsens rapporteringsværktøjer herefter benævnt rapporteringsværktøjer. Afrapportering til projektholder Hver lokale projektadministration sender to gange om året perioderegnskab til projektholder (EUC Nord), som samler regnskaberne og sender dem til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Hvordan et perioderegnskab håndteres er beskrevet i Projekthåndbog for lokal projektadministration. CRM CRM Costumer Relation Managementsystem - er det IT-system, hvor vi registrerer alle vores virksomhedsbesøg. Projektleder sender CRM manual og informationer om CRM til CRM-mailgruppe. Medlemmerne i mailgruppen er oprettet efter aftale med hver enkel skole. De data, der lægges ind i CRM ejes af projekt Samarbejde og Partnerskab. Ændring af ejerforhold, licenser og rettigheder skal varsles Excel Data mindst tre måneder før afslutning af projektet. Besøg hos en virksomhed Du skal registrere alle gennemførte besøg hos en virksomhed i CRM - også de besøg, hvor virksomheden ikke ønsker at underskrive partnerskabserklæring, deltager(-e) ikke ønsker at oplyse CVR- eller CPR-nummer eller på anden måde ikke ønsker at lægge timer i projektet og dermed bidrage med medfinansiering. Alle gennemførte besøg registreret i CRM tæller med i statistikken som besøg. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at deltagerne fra virksomhederne får eller bliver noteret for alle de timer, der har været anvendt i forbindelse med virksomhedsbesøget. Altså ikke kun timer for selve besøget, men også timer til forberedelse og interne møder i virksomheden. Side 3 af 7

4 Besøgsrapport Punkterne i besøgsrapporten fra CRM skal du gennemgå sammen med virksomheden under besøget. Resultatet af besøgsrapporten skal du efterfølgende taste ind i CRM. Du finder besøgsrapporten på under menupunktet Downloads. Men du kan med fordel udfylde besøgsrapporten i CRM og udskrive den herfra. Kørsel Du skal dokumentere, at du har modtaget din kørselsgodtgørelse. Det gør du ved at underskrive din lønseddel (hvis kørselsgodtgørelsen kan læses på lønsedlen) eller anden kvittering for modtagelse. Skolen kan maksimalt få refunderet op til 40 km pr. virksomhedsbesøg i gennemsnit. Det er de faktiske udgifter, der bliver registreret i rapporteringsværktøjerne, og de 40 km pr. besøg skal betragtes som et maksimum i forhold til, at pengene ellers kan slippe op for tidligt i projektperioden. Der er tale om en akkumuleret opgørelse over udgiften til kørte km i projektets periode. Eksempel Kører du 100 km (50 km frem og 50 km tilbage) fra et virksomhedsbesøg og 5 km for et andet virksomhedsbesøg, får du kørselsgodtgørelse for samtlige 105 kørte km. Men skolen får refunderet kørsel for 80 km for de to besøg i eksemplet. Projektledelsen anbefaler, at konsulenterne registrerer kørte km fra projekt Samarbejde og Partnerskab på en kørsels- og afregningsblanket for sig. Så kan det samlede beløb i nogle lønsystemer anføres på lønsedlen på en tekstlinje for sig, og når lønsedlen underskrives af konsulenten og lægges bag timeregistreringsskemaerne, er der samtidig dokumenteret for modtagelse af kørselsgodtgørelse/km-penge. Kan din skoles lønsystem ikke påføre kørsel for projekt Samarbejde og Partnerskab for sig, men i stedet lægger al din kørsel sammen, skal du vedlægge samtlige af dine rejseafregninger til din lønseddel. Se eksempel nedenfor. Eksempel Hvis du i maj måned via lønnen får udbetalt 356 kroner (for 100 km kørsel) kan dette beløb bestå af 40 km for projekt Samarbejde og Partnerskab og 60 km vedrørende anden aktivitet. For at vi kan dokumentere, at kørslen i forbindelse med projekt Samarbejde og Partnerskab er udbetalt til dig, skal vi have en kopi af lønsedlen for den pågældende måned (underskrevet af dig) samt samtlige rejseafregninger, der vedrører det udbetalte beløb på 356 kr. Summen af den pågældende måneds rejseafregninger skal være lig med det beløb, som er udbetalt jævnfør lønsedlen. Din skole kan have en kørselsblanket, som du skal anvende. Til projekt Samarbejde og Partnerskab er der udviklet en kørselsblanket, som du kan finde på Partnerskabserklæring Partnerskabserklæring skal udfyldes, for at timerne fra virksomheden kan tælle med og indgå i projektet. Det er derfor vigtigt, at Partnerskabserklæring med originale tegningsberettigede underskrifter indhentes ved første virksomhedsbesøg eller hurtigst muligt herefter. Side 4 af 7

5 En tegningsberettiget er en fysisk person, der har ret til at afgive formueretligt bindende løfter og indgå gensidigt bebyrdende aftaler på en virksomheds vegne. Partnerskabserklæringen må gerne være underskrevet senere end timeregistreringsskemaerne fra første virksomhedsbesøg men ikke mere end 14 dage senere. Projektledelsen anbefaler, at Partnerskabserklæringen underskrives ved første møde med virksomheden. Det vil fremgå i CRM, om en virksomhed allerede har underskrevet en partnerskabserklæring. De informationer, som det forudsættes, at du giver virksomheden, er gengivet i bilag Tillægsinformation til Partnerskabserklæring. Se punkt Tillægsinformation (til Partnerskabserklæring) nedenfor. Det er vigtigt, at den lokale projektadministration løbende modtager underskrevne Partnerskabserklæringer fra konsulenterne, da alle partnerskabserklæringer skal tastes ind i rapporteringsværktøjet. Persondataloven Information om Persondataloven og Den Europæiske Socialfond skal udleveres til samtlige medarbejdere/deltagere, der deltager i projektet. Dermed også dig selv. Den enkelte medarbejder/deltager skal skrive under på, at de er bekendt med indholdet i Information om Persondataloven og Den Europæiske Socialfond. Det sker hver gang medarbejder/deltager skriver under på de respektive skemaer for timeregistrering. Nederst til venstre på skemaerne er indsat følgende tekst: Jeg bekræfter samtidig, at jeg har læst den udleverede "Information om Persondataloven og Den Europæiske Socialfond", og giver samtykke til, at personoplysninger om mig må indsamles og behandles i forbindelse med gennemførelsen og evalueringen af det socialfondsprojekt, som jeg deltager i/arbejder for. Tillægsinformation (til Partnerskabserklæring) Tillægsinformation til virksomhederne, som du kan vælge at udlevere til virksomheden eller fremsende inden mødet med virksomheden, hvis der er behov for det. Timeregistrering fra virksomheden Det er vigtigt, at alle de personer fra en virksomhed, der medvirker i virksomhedsbesøg hver underskriver et timeregistreringsskema. Det gælder tidsforbruget før, under og efter besøg, som skal medtages til medfinansiering for besøget. Besøger du virksomheden igen, skal alle deltagerne fra virksomheden udfylde et nyt timeregistreringsskema. Virksomhedsdeltagernes løn medtages til en sats svarende til højeste dagpengesats (101,62 kr./time i 2010), derfor er det ikke nødvendigt, at virksomhedsdeltagerne afleverer lønsedler sammen med timeregistreringsskemaerne. Side 5 af 7

6 Timeregistreringsskemaerne skal være underskrevet af virksomhedsdeltageren og nærmeste overordnede eller en anden, der kan godkende rigtigheden og projektrelevansen. Denne anden person må gerne være dig. Projektledelsen anbefaler, at det så vidt muligt er en overordnet hos virksomheden, der underskriver som leder. Vigtigt Er deltageren ejer af virksomheden (enkeltmandsvirksomhed, hvor overskuddet henstår i virksomheden) og ikke får udbetalt løn i form af lønseddel, skal deltageren/ejeren dokumentere værdien af sine timer i form af årsregnskab eller årsopgørelse. Den oplysning får du, når virksomheden beskriver sit ejerforhold på Partnerskabserklæringen. Alle lønmodtager kan dokumentere deres timesats med en lønseddel uanset deres stilling i virksomheden. Inden du afleverer timeregistreringsskemaerne til den lokale projektadministration, skal du tjekke følgende: CPR-nr. og CVR-nr. og løntype er noteret og rigtige (ellers kan virksomheden og deltageren ikke oprettes i rapporteringsværktøjerne) Timer er noteret og læsbare (skal kunne læses af andre) Dato er noteret og rigtig Der er to forskellige underskrifter på timeregistreringsskemaet, og er de meget svære at læse, skal du tilføje navnet med blokbogstaver lige under underskriften. Det sikrer, at projektadministrationen kan oprette deltageren korrekt i rapporteringsværktøjet. Er navnet først oprettet kan det ikke ændres. Timeregistrering fra skolen Du skal løbende udfylde timeregistrering elektronisk med timeforbrug før, under og efter et virksomhedsbesøg. Aktiviteterne skal registreres i form af sigende tekster. Underskrevet kopi af månedens lønseddel skal vedlægges skemaet eller skemaerne. Timeregistreringsskemaerne skal desuden underskrives af nærmeste overordnede. Husk at vælge konto 50 under kolonnen "Socialfondskonto" og at lave en sigende tekst under kolonnen "Arbejdets art - aktivitet" - se eventuelt eksempel på udfyldt skema. Du skal registrere det faktisk brugte antal timer pr. dag. Bruger du mere end 7,4 timer på en dag, noterer du det faktiske timetal. Tidligere var der en regel om højest 7,4 timer pr. dag, den gælder ikke længere. Det anbefales, at du ikke arbejder mere end 37 timer på projektet på en uge. CPR-nr. indtastes med bindestreg. Fx Vigtigt Inden du afleverer timeregistreringsskemaerne til den lokale projektadministration, skal du tjekke følgende: Navn og CPR-nr. er noteret og rigtige (ellers kan konsulenten ikke oprettes i rapporteringsværktøjerne) Løntype er noteret Timer er noteret ud for hver aktivitet og under korrekt månedsdag Side 6 af 7

7 Dato (ved siden af din underskrift) Din underskrift Underskrift fra din nærmeste leder At tallet nederst i kolonnen "Sum" er lig antallet af timer i tabellen nederst til højre i tabellen "Opsummering af timer" Lønsedlen er underskrevet og ligger sammen med månedens timeregistreringsskemaer. På projektets hjemmeside finder du under menupunktet Downloads de seneste opdaterede projektdokumenter. Tilskud til skolerne Styregruppen har vedtaget følgende afregningsmodel for opsøgende arbejde: Tilskuddet udgør maksimalt 3 timer per besøg og udløses, når der er anvendt 10,5 time pr. virksomhedsbesøg. Konsulentens timer beregnes på baggrund af den faktiske kostpris (lønseddel). Hermed udgør refusionen 29 % og medfinansiering 71 %. De 10,5 timer er et gennemsnit for alle aktiviteter, der relaterer til det opsøgende arbejde det vil sige forberedelse af besøg, kørsel, varighed af besøg hos virksomhed, opfølgning af besøg og dokumentation m.m. Virksomhedens medfinansiering skal i kroner udgøre ca. 25 % af konsulentens tidsforbrug i kroner, før der kan udløses tilskud. Når timeforbruget i virksomheden beregnes efter standardsatsen i socialfondsprojekter (pt. 101,62 kroner), kan der som rettesnor regnes med, at virksomhederne skal bidrage med 8 timer gennemsnitligt pr. besøg. Timerne kan være hentet fra flere medarbejdere på virksomheden, der medvirker før, under og efter besøg. 10,5 t 8 timer + = 1 virksomhedsbesøg Tilskud 3 timer Skole Virksomhed Fordelingen mellem de timer, der ydes tilskud til, og de timer, der er egenfinansiering. Side 7 af 7

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration Projekthåndbog - for lokal projektadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Download værktøjerne... 3 1.2. Systemforudsætninger (makro-sikkerhed)... 3 2. Medarbejderværktøj... 4 2.1. Værktøjets

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Dokumenthistorik Dato Version Beskrivelse Forfatter 08-10-2011 1.0 Udkast Dennis

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Økonomisk vejledning til SkanKomp

Økonomisk vejledning til SkanKomp Økonomisk vejledning til SkanKomp Version 2 pr. 15. oktober 2010 Udarbejdet af Region Midtjylland Projektledelsessekretariatet 1 Indholdsfortegnelse Forord...4 Læsevejledning...5 Forkortelser og begreber...5

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning om dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren

Vejledning om dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren Vejledning om dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren Kolofon Vejledning om dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

Økonomivejledning. Økonomiansvar

Økonomivejledning. Økonomiansvar Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. august 2014. Den erstatter

Læs mere

Kørebogen. Indholdsfortegnelse

Kørebogen. Indholdsfortegnelse Kørebogen Indholdsfortegnelse Kørebogen... 1 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kom godt igang... 5 Opret brugere... 5 Se nærmere i afsnittet Brugere.... 5 Opret biler... 5 Efter at de fornødne

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere